Skip to main content

Full text of "Chronica minora, pars prior"

See other formats


/ 
■sy:^^ 


«j or 


fv1 
\ 


/ o 
'o ^v 


^^ 
^■> 


A^ 
laaBU 
'liii 


A O V 
Digitized by the Internet Archive 

in 2011 with funding from 

University of Toronto http://www.archive.org/details/chronicaminorapaOOguid SCRIPTORES SYRI 

SERIES TERTIA — TOMUS IV CHRONICA MINORA CORPUS 
SCRIPTORUM CHRISTIANORUM ORIENTALIUM 

CURANTIBDS 

J.-B. GHABOT, I. GUIDI 
H. HYVEBNAT, B. GABBA DE VAUX SCBIPTOBES SYBI 

YERSIO 
SERIES TERTIA — TOMUS IV CHRONICA MINORA 

PARS PRIOR 

INTERPRETATUS EST IGNATIUS GUIDI 
PARISIIS 

E TYPOGRAPHEO REIPUBLICAE 
GABOLUS POUSSIELGUE, BIBLIOPOLA 

15, RUE CASSETTE, 15 LIPSIAE : OTTO HARRASSOWITZ MDCCCCIIl 
\10\S I 

CHRONICON EDESSENUM. 

EDIDIT ET INTERPRETATUS EST 

IGNATIUS GUIDI. Ghronicoii quod cognomen Edesseni ab Assemani dalum 
usque adeo apud viros doctos relinet, pauUo post annum 5/io, 
vel si Hallier assentimur, sub fmem saeculi vi conscriptum fuit. 
Quae ad Edessam spectant e tabulario urbis certe deprompta 
sunt. Geteros libros quibus auctor usus est, recenset Hallier hos : 
i*' chronicon nomini Josuae Stylitae falso addictum; fi" histo- 
riam quamdam Persarum nunc deperditam; 3*' scripta quaedam 
Antiochiae composita. Auctoris nomen nos latet, sed eum ad 
clerum ecclesiae edessenae perlinuisse verisimiihmum est, or- 
thodoxum itidem neque tamen Nestorianis infensum. 

Ghronicon tantum in Godice Vatic. Syr. GLXIH, saecuH 
fere vn asservatur; ediderunt primum Assemanl (qui tamen 
scripturam codicis ad recentiorem formam et rationem redegit, 
et textum diverso ordine disposuit) et nuper Haliier, transla- 
tione et commentario amplissimo additis. 

Textum ad codicis fidem ita expressimus ut vel puncta eisdem 
atque in codice iitteris adposuerimus , nuilo discrimlne inter 
editionem nostram et ipsum codicem nisi in versuum distribu- 
tione relicto. Ad marginem numeri apponuntur quos Hailier nota- 
vit ; quos autem notaverat Asscmanl , quotiescumque diversi sunt , 
uncis inciusos adiunximus. 

Notitia iibrorum qui ad Ghronicon spectant haec est : 

a. Editiones : Jos. Siji. Assemani. Bibliotheca Orientalis Clementino- 
Vaticana, t. I, p. 387-/117 (Textus cuin latina interpre- 
tatione). 

SYR. C. - IV. 1 L. Hallier. Utite)'suchuiigen ilber die Edessenische Chronik, 
Leipzig, 1892 (Textus cum germanica interpretatione et 
commentario). 

b. Versio anglica, in Journal 0/ Sacred Literature, i86/i, voi. 5 

(nevv ser.), p. 28 et seq. (LaudatWright hancversionem, sed 
cf. Haliier, p. 3, n. 3.) 

c. Vide etiam : R. Duval, Histoire poliiique, religieuse et litteraire 

d'hdesse, Paris, 1892. ►*^( H )<s — item; narrationes factorum in brevitatem coactae. 

Anno 5i3, imperante Severo, sub x4bgaro rege filio regis Ma*^nii, i (vni). 
mense le§rin heray (novembr.), fons ex magno [maiori) paiatio 
Abgari regis magni erumpens, abundantius fluxit et iuxta morem 
antiquum crevit et copiosissimus exundavit in omneni partem, adeo 
ut regia atria et porticus el aedes regiae aquis impleri coeperint. 
Quae cum vidisset dominus noster Abgar rex in locum montis tutum 
ah aquis palatio imminentem ascendit, ubi sedem et domicilium ha- 
bent opifices regii. Interea dum homines periti consuiunt quid re- 
medii inveniant aquis quae nimis copiose creverant, factus est forle 
iioctu imber magnus ac vehemens. Quare tum flumen Daysan, die et 
mense non suo, tum alienae aquae devoiutae cataractas ciausas in- 
venerunt, quae ferro obductae et ferreis repagulis firmatae erant. 
Quare cmii Jluminis aquis ingressus in urhem non inveniretur, crevit et 
factum est velui mare iatum extra urbis moenia, et aquae per pinnas 
5 muri pauilatim in urbem descendere coeperunt. Abgarus rex stans 
in magna turri quae Persarum vocatur, aquam exundantem coihi- 
centibus facibus conspexit, portas et octo cataractas muri occiden- 
talis urbis, qua flumen perfluit, extoili iussit; sed iilo temporis 
momento, muro occidentaii urbis everso, aquae urbem intrarunt, 
magnum et perpulcbrum palatium regis domini nostri subruerunt, 
omnia quae obviam erant aedificia amoena et magnifica urbis, 
omnia quae prope flumen sita erant ad meridiem et septentrionem 
asportarunt, in templum (A. e. partem ecclesiae nbipopulus locum hahe- 
hai) aedis sacrae Ghristianorum irruperunt. Hoc facto plus quam 

a5 2000 hominum perierunt, quorum multos noctu dormientes aquae 
improviso irruentes suffbcaverunt; urbs autem gemitibus et lanien- 
tationibus plena erat. Cum vidisset rex quae acciderant ruinas, 
iussit omnes urbis artifices ionge a flumine tabernas habere, et 
neminem prope flumen sibi tabernam aedificare. Consiiio menso- 

3o rum et hominum peritorum tabernae exstructae sunt pro latitudine 
fluminis, in quam Jlumen , eluviomstempore,pateresolehat, extrema ripae 
parte quamvis plerumque sicca non occupata, prolatis insuper terminis 
antiquis. Aquae enim multae quidem fueruntet vehemen tes mso/iVe, 
sed flumen ipsum, utpote quod aquas 2 5 torrentium qui ex omni 

35 parte se colligunt, excipiat, in parvam iatitudinem patebat. lussit 
quoque rex eos omnes qui in porticu sedem habent et artes fabriies 

BQ 
3355 ■ ao exercent ia couspectu fluminis, in tabernis non pernoctare a mense 
tesrin qedem (octobr.) ad mensem nlsan (april.); ex praeto- 
rianis vero, qui urbem custodiebant, quinos per totum tempus 
hiemale m moenibus pernoctare, supra locum per quem aquae 
urbem intrant. Et simui ac senserint noctu atque audiverint aqua- 5 
rum alienarum strepitum, quae in urbem intrare coeperint. . . 
Quicunque autem strepitum audiverit et rei neglegens non exiverit 
clamans frecce aquae^^, neglegentiae poena ab eo exigebatur, quod 
regis iu^um sprevisset; edictum hoc ex eo tempore quo taiia acci- 
derunt factum, in perpetuum valere debebat. lussit autem rex noster lo 
Abgar, domum regiam in Beth Tabara sibi aedificari, ad tempus 
hiemale agendum, ibique per totam hiemen commorabalur; 
aeslate aulem ad novum palatium descendebat quod ad caput fonlis 
exstruxerat. Eius etiam optimates, domos in quibus commorarentur 
sibi aedificaverunt prope locum ubi rex versabatur, in foro supe- i5 
riori quod vocatur B[eth] Sahraye. Et quo prior urbis prosperitas 
firmaretur, iussit rex Abgarus debita tributorum remitti tum iis qui 
intra moenia commorabantur, tym iis qui in pagis et campis habi- 
tabant ; tributorum immunes fuerunt per quinque annos, donec civi- 
bus aucla esturbsatque aedificiis exornata. Haec actaregisque Abgari yo 
edictum conscripsere Marvabh Bar Semes et Qavoma Bar Magartal \ 
notarii Edesseni : eaque in labularium Edessenum intulere Bardln 
etB6lid[a^]. ejusdem tabularii praefecli, utpote urbis commissarii. 
n (i). Anno 180, coeperunt Reges regnare Edessae. 

II! (11). Anno 266, imperavit Augustus Caesar. 20 

IV (iu). Anno Sog, Dominus noster natus est. 

V (iv). Anuo lioo. aedificavit sibi Abgarus re\ mausoiacum (pr. monu- 

mentum sepulchraie in honorem mortis suae). 

VI (v). Anno ^^9, Marcion ab Ecclesia catholica defecit. Lucius autem 
VII. Caesar una cum fratre Parthos Romanis subegit anno imperii*sui 3o 

quinto. 
VIII (vi). Anno 465, die undecima mensis tammuz (iulii), natus est Bar- 

desanes. 
i.x. Anno 817, Abgarus palatia in oppido suo aedificavit. 
X. Anno 55 1, natus est Manes. 35 

M. Anno 61/1, sub Diocletiano imperalore, muri Edessae secundo 

corruerunt. 

* Vocalcs noiiiinis iiicertao. — «.( 5 ).«— 

Anno 624, iecit fundamenta ecclesiae Edessenae Qune {Kqvo$1 xn. 
Kovvosl Kolvos"^) episcopus : exstruxit autem absolvitque aedificium 
Sa*ad episcopus eiusdem successor. 

Anno 635, aedificatum fuit coemeterium Edessae , diebus AylaHaha xm. 
.') episcopi, anno prius quam magna synodus Niceae locum haberet. 

Anno 636, factus est Aytallaha Edessae episcopus : qui coeme- xiv. 
terium et latus australe ecclesiae aedificavit. Anno vero sequenti xv. 
congregata est Niceae synodus episcoporum tercentum decem et octo. 

Anno 639, factum est aedificium et additamentum [aedif. additum xvi. 
10 est) in edessena ecclesia. 

Anno 6/19, obiit Mar lacobus Nisibis episcopus. xvn. 

Anno 667, factus est Abraham Edessae episcopus, qui sacellum xvm. 
Confessorum aedificavit. 

Anno 660, aedificavit Constantius Constantini filius Amidam xix. 
1.") urbem. 

Anno 661, aedificavit etiam idem Constantius Tellam urbem xx. 
quae olim Antipolis [Antoninop.) dicebalur. 

Anno 667, claruit Abraham Qldonaya reclusus. xxi. 

Anno 672, migravit ex hoc saeculo Mar Abraham Edessae epi- xxn (xxin). 
9 scopus. 

Eodem anno migravit ex hoc saeculo Vologesus Nisibis episcopus. xxm (xxiv). 

Item eodem anno, Barse episcopus imperatoris jussu ex urbe xxiv (xxv). 
Harran Edessam venit. 

Anno 670 \ corruit Nicomedia. xxv(xxii). 

2;') Anno 676 , mense hazlran (iunio), luiianus perrexit ad bellum xxvi. 
cuin Persis gerendum, ibique interiit. 

Anno 676, mense sebat (februario), imperium occupavit Valen- xxvn. , 
linianus magnus cum Valente fratre. 

Anno 678, migravit ex hoc saeculo Mar lulianus Sabha. xxvm. 

ao Anno 681, exstructum fuit magnum Edessae baptisterium. xxix. 

Anno 684, mense haziran (junio), die nona, migravit ex hoc xxx. 
saeculo Mar Ephrem sapientissimus. Mense eiul (septembri) ejus- xxxi. 
clein anni, ecclesia Edessae popuius excessit propter Arianorum in- 
seclalionem. 
.3.5 Anno 689, mense adar (martio), migravit ex lioc saecuio Mar xxxn. 
Barse Edessae episcopus. 

Eodem anno, die^^ lcanun qedem (decembris) postliminio xxxm. 

' Fortasse 67^, emend. Cf. Hallier. reversi Orlhodoxi ingressi sunt et occupaverunt edessenam ecclesiam 
recupeiaiam. 
xvxiv. Per idem tempus factus est Mar Eulogius episcopus, anno nimi- 
rinn quo Theodosius magnus imperare coepil. El ipse quidem Mar 
Eiilo[]ius aedificavit aedem s. Danielis, quae postea aedes Mar Do- 5 
mitii appellata fuit. 
XXXV. Anno 692, Theodosius magnus Rhesainam urhem in Osrhoena 

aedificavit. 
xxivi. Anno 698, coacta fuit synodus centum et quinquaginta episco- 

porum Gonstantinopoli. 10 

xxxvn. Anno 698, migravit ex hoc saeculo Mar Eulogius episcopus, 

feria sexta Crucifixionis. 
xxxviii. Anno 705, mense ab (augusto), die 22, advexerunt arcam Mar 
Thomae apostoli, in templum magnuni eidem dicatum, diebus Mar 
Cyri episcopi. i5 

xxxix. Anno 706, die 17 kanun heray (ianuarii), migravit ex hoc 
saeculo Theodosius magnus imperator. Die vero 27 nlsan (aprilis) 
Arcadius Contantinopolim ingressus esl. Die aulemS tesrin heray 
(novembrisj, cadaver Theodosii eamdem urbem intravit. 
XT. Eodem anno, mense tammiiz (iulio), Hunni in Romanorum 00 

ditionem transgressi sunt. 
xLi. Anno 707, die 22 lammuz (iulii), migravit ex hoc saeculo 

Mar Cyrus Edessae episcopus. 
xLii. Anno 708, factus est Mar Silvanus Edessae episcopus. 
xLiii. Anno 710, die 17 tesrin qedem (octobris), migravit ex hoc 95 

saeculo Mar Silvanus Edessae episcopus. 
xLiv. Eodem anno, die 28 tesrin heray (novembris), factus est Mar 

Peqida Edessae episcopus. 
xLv. Eodem etiam anno fuit lohannes Chrysostomus episcopus Gon- 

stantinopoli. * 3o 

xLvi. Anno 714, Theodorus Mopsuestiae episcopus sacram scripturara 

commentari coepit. 
xi.vii. Anno 716, 'Absamya presbyter, sororis beati Mar Ephrem filius, 
de Hunnorum incursione in Romanorum dilionem hymnos et 
sermones conscripsit. 35 

xLviii Anno 720, factus est Mar Diogenius Edessae episcopus : qui 
aedem Mar Rarlaha aedificare coepit. 

Eodem iinno. in neomenia mensis ab(augusti), migravit e\ hoc 
saeculo Mar Peqida Edessae episcopus. \i,r r-. ■ ■ !$ «( 7 )<-*- 

Anno 721, factus est Gyrillus Alexandriae magnae episcopus. 

Anno 728 , luit Rabbulas episcopus Edessae. Hic aedificavit aedem u. 
MarStephani quae antea domus sabbati, synagoga ludaeorum (Au- 
dianorum?) fuerat; aedificavit autem iussu imperatoris. 
5 Anno 72A, sub Honorio et Arcadio, invictisimperatoribus, muri lh. 
Edessae, iam tertio, aquis labefactati sunt. 

Anno 782, Eutyches monachus innotuit, qui Incarnalionem ne- lih. 
gavit. 

Per idem tempus martyrio fuit coronatus beatus lacobus inter- liv. 
10 cisus. 

Anno 789, innotuit haeresis asserentium peccatum naturae in- lv. 
situm esse. 

Anno 7/10, Andreas Samosatae episcopus claruit. lvi. 

Anno 761, pulvere caelum pluit. lvh. 

i5 Anno 7^^, Ephesina prior synodus congregata fuit. lvhi. 

Anno 7/16, die 8 ab (augusli), migravitex hoc saecuio Rabbulas lix. 
Edessae episcopus : cui magnus Ibas suffectus fuit. Hic novam aedi- 
ficavit ecclesiam quae hodie aedes Apostoiorum appeliatur. 

Anno 7^9, sub praestantissimo Iba, obtulit Senator magnam lx. 
20 mensam argenteam librarum 720, quae in veteri Edessae ecciesia 
reposita fuit. 

Anno 753, Anatolius Stratelates [militiae praefectus) fecit argen- lxi. 
team capsam in honorem ossium sancti Thomae apostoli. 

Anno 766, Dioscorus Alexandriae magnae factus fuit episcopus, lxh. 
90 Item altera synodus Ephesi coacta fuit; hic Dioscorus anathemate lxhi. 
perculit magnum Fiavianum episcopum Gonstanlinopoleos, Dom- 
num Antiocliiae, Irenaeum Tyri, Ibam Edessae, Eusebium Dory- 
laei, Danieiem Harran, Sophronium Teliae, et Theodoretum Gyri. 

Anno 769, Ibas episcopus Edessa excessit die 1 kanun heray lxiv. 
3o (ianuarii), cui Nonnus successit die 21 tammuz (iulii), tenuit- 
que sedem annis duobus, et fecit sacrarium in ecclesia. 

Anno 760, fuit Leo Romae episcopus. lxv. 

Anno 762, synodus in urbe Chaicedone coacta fuit. lxvi. 

Anno 763, claruit Mar Isaac scriptor et iirchimandrita. lxvh. 

35 Anno 769, die 28 tesrin qedeni (octobris) requievit Ibas, lxvih. 
Edessae episcopus; et in locum eius venit Nonnus qui aedificavit 
aedem Mar lohannis Baptistae, et nosocomium in domo pauperum 
leprosorum extra portam Beth Semes. Exstruxit autem in eodem 
nosocamio martyrium Mar Gosmae et Mar Damiani, praeterea ■ i» »( 8 )« ei - ■ 

monastpria turresque excitavit : sed et pontes fecit, et vias compla- 

navit^ 
i-^iJ- Anno 771, migravit ex hoc saeculo beatus Simeon Stylites, die 

2 eiul (seplembris), feria quarta, hora undecima. 
^^^^' Anno 777, aedificavit Leo Callinicum in Osrhoena, quam de o 

suo nomine Leontopolim appellavit : episcopum etiam in ea constiluit. 
i'^'^'- Anno 782, niortuus est Nonnus Edessae episcopus : cui Cyrus 

successit. 
Lxiii. Anno 796, Leontius a Zenone descivit imperavitque Antiochiae 

annis duobus. 10 

Lxxiii. Anno 800, Persarum scboia ex urbe Edessae excisa est. 
Lxxiv. Anno 809, mense lyar (maio), remissum fuit aurum (tributum 

^pv(70Lpyvpov) artiiicibus universae terrae. 
Lxxv. Mense aulem haziran (iunio), die 6 mortuus est Cyrus Edessae 

episcopus : cui successit Petrus, et Edessam ingressus est die 12 i-> 

elui (septembris) eiusdem anni. 
Lxxvi. Anni 810, plnrimae visae sunt locustae : quae tamen exiguum 

eo anno damnum peperere, sed ova deposuerunt. Accidit praeterea 

ingens terrae motus, et ihermae Abarne triduo aruerunt. Sed 

et Nicopolis urbs corruit, et incolas omnes praeter sanctuarium 90 

et episcopum duosque eiusdem syncellos oppressit. Mense kanun 

heray (ianuarii),signumhastae simile apparuitin caelo multos dies. 
Lxxvii. Anastasius vero imperator. Euphemium Constanlinopolitanum 

episcopum sede eiecit, eique Macedonius subrogatus est. 
Lxxviii. Anno 811, muitae locustae fuerunt, totum frumentum corrupe- a.j 

runt absumpseruntque. 
Lxxix. Anno 81 3, iuculentus ignis in boreali plaga apparuit, qui tota 

riocte ardere visus est, sub die 22 ab (angusti). 
^^^^- Anno 8i/i, Cavades Persarum rex obsedit Amidam Mesopotamiae 

urbem, die 5 tesrin qedem (octobris), quam pugna facta post •'^0 

97 dies subegit. 
Lxwi. Mense autem e i u 1 ( septembri ) eiusdeni anni , venit et obsedit Edes- 

sain : attamen Dei beneficio nullam ipsi atlulit perniciem, aedem 

Mar Sergii et aquilonarem basilicam aedis Confessorum tantum in- 

cendit. 35 

Lxxxii. Anno 821, sabbato Resurrectionis requievit Petrus Edessae epi- 

ecopus, eique Paulus successiL 

^ Aut potius wtutas reddiditn ut raavult Hallier. ■ t» »( 9 )»*-i- — 

Anno 21 imperii, Anastasius arcam Euphemiae martyris aperiri lxxxih. 
jussit, ut volumen quod synodus Ghalcedonensis eo in loculo repo- 
suerat, indidem extractum cremaretur. Ast erumpens ex arca ignis 
ora percussit volentium id volimen extrahere; quapropter, Ana- 
5 slasius destitit inde extrahere volumen et igni comburere. 

Macedonium tamen Constantinopoiitanum episcopum, quod ana- lxxxiv. 
thema dicere synodo recusaret, expulit eique Timotheus suffectus est. 
Anno Anastasii 2 4, Vitalianus ab eo defecit. lxxxx. 

Anno 899, die 9 tammuz (iulii), migravit ex hoc saeculo Ana- lxxxvi. 
10 stasius imperator : cui lustinus successit. 

Anno imperiis, qui fuit annus 83o, lustinus Severum Antio- lxxxvh. 
chia, et urbe Mabbog Xenuiam expulit : quotquot insuper quatuor 
synodos suscipere recusarunt, exilio mulctavit. 

Anno 83i, k te§rin heray (novembris), Patricius Edessam lxxxvmi. 

i5 venit ut Paulum inde expelleret; adegitque hominem ut alterutrum 

sibi optaret : aut nempe synodo subscribens in sede maneret, aut 

si renuisset, ab episcopatu dimitteretur. Ast ille cum alterutrum 

facere renuisset, ad baplisterium profugit ibique consedit. Quem 

animadvertens Patricius alterutrum facere renuentem, veritus im- 

90 peratoris edictum, coactus est Paulum e baptisterio extrahere, et 

Seleuciam deportandum tradere. Imperator vero nt rescivit Patricium 

vi e baptisterio hominem abstraxisse, iussit ad sedem revocari, 

sperans eum a proposito discessurum, synodumque suscepturum. 

Quatuor ergo et quadraginta diebus post Paulus ad sedem rever- 

ao titur. Qui tamendiu Edessae perstitlt neque synodum suscepit; cum 

autem imperator comperisset eum renuere, Euchaila in exiliumpe- 

pulit. Paulus Edessa excessit,sub die 27 tammuz (iulii) anni 833; 

ei successit Asclepius, Edessam ingressus 23 tesrin qedem (octo- 

bris) anni 834, exactis ab expulsione Pauli mensibus tribus. 

;5o Die 26 kanun qedem (octobris), statim a sua inauguratione lxxxix (xc). 

Asclepius Edessae episcopus monachos monasterii Orientalium eo- 

rumque sodales monachos eiusdem cum illis propositi eiecit; quod 

videlicet Ghalcedonense concilium respuerent. 

Anno 836 , aquarum magna vis quarta iam vice intravit Edessam : ^c (xci). 
'^5 quae moenia subruerunt, aedificia urbis everterunt, civesque suffo- 
carunt, cum ingenti totius civitatis ruina. 

Qua causa Asclepius episcopus Edessa fugit perrexitque An- xci (xcn). 
tiochiam adEuphrasium patriarcham : ibique, Antiochiae, postsep- 
tuaginta circiter dies, etiam mortuus est die 27 haziran (iunii) eiusdem aiiDi, et ibiclem, Antiocbiae, coDditiis est. Cadaver die 
k elul (septembris) eiusdem anni Antiocbia deportatum, in aede 
Mar Bariaha prope AJar Nonnum episcopum dcposiium fuit. 
xcii (xciii). Paulusautem de obitu Asclepiicertior factus,poenitentia ductus, 

Mar lustiniano patricio per litteras supplicavit : libellum quoque h 
Euphrasio patriarcbae obtulit. Quam ob rem, tum propter libellum 
quem fecerat, tum propfer litteras gloriosi Deumque amantis Mar 
lustiniani patricii, restitutus fuit, in suamque sedem rediil et die 
8 adar (martii)anni 887, post menses ab obitu Mar Asclepii octo, 
Edessam ingressus est. ^ 10 

xciii (xciv). Vixit autem Paulus episcopus a sua tertia inauguratione raenses 
octo demptis diebus octo; 3o autem tesrin qedem (octobris) 
anni 838 defunctus est. 
xciv(xcv). Successoremque habuit Andream, qui Edessam ingressus est 

die 7 mensis sebat (februarii) eiusdem anni 838. i5 

\cv(lxxxviii). Imperator autem lustinianus Dei amans omnem industriam et 
curani posuit, donec sanctas quatuor synodos Ecclesiae diptychis 
adscripsit : Niceanam videlicet, Constantinopolitanam, Ephesiam 
priorem et Cbalcedonensem. 
xcvi (civ). Anno i3 imperii lustiniani, qui fuit annus 85o, indictione 2, 90 
die 5 teSrin qedem (octobris), signum hastae in speciem in 
caeio apparuit. 

xcvii (xcvi). Anno 837, die 29 iyar (maii), feria sexta, hora septima, con- 
tigit ingens et validus terrae motus quo magna Antiochiae pars 
corruit suosque fijios obruit et incoias suffocavit. aB 

xcviii (xcix). Anno 889, die i5 tesrin heray (novembris), magnum incen- 
dium Antiochiae fuit : quo urbis pars maxima quae terrae motibus su- 
perfuerat,deflagravit. Undenam incendium ortum sit incompertum. 

xcix (xcvii). Eo terrae motu occubuit quoque Euphrasius patriarcha aedium 

coUabentium ruinis sepultus, quem ferunt gemitus edidisse subter 3o 
aedes diem perpetuam. Ei successit Antiochiae Ephrem amidenus, 
qui erat comes Orientis. 
c(ciii). Anno 844, die 6 kaniin qedem (decembrisj, ex hoc saeculo 
migravit Mar Andreas episcopus ; et conditus est in aede Mar Bar- 
iaha, prope ossa MarNonni etMar Asclepii : eique successit Addaeus 35 
qui Edessam ingressus est die 28 ab (augu-ti) anni 8^4. 
ci (xcviii). Anno 838, prima die nisan (aprilis), Mar lustinianus Caesar 
creatus fuit : eL die 10 ab(augusti) eiusdem anni obiit imperator 
lustinus, imperavitque solus xMar lustinianus. < 11 )<^— 

Anno 8^if?, mense taminuz (iulio), Edessam venit Mar Demo- cn (c). 

sthenes ut dux romanas copias regeret. " 

Anno 8/i3, die 18 kanun qedem(decembris), Hunni ditionem cm (ci). 

Romanorum ingressi, captivos abduxerunt et depopalati sunl usque 
5 ad agrum Alepinorum, et ad duodecimum ab urbe Antiochia lapi- 

dem. Ea ex ciade concepto moerore, morbo correptus est Mar Demo- 

sthenes, et in urbe Tella, die 10 kanun heray (ianuarii) eiusdem 

anni, mortuus est. 

Anno843, mense elul (septembri), pacem inter Romanos ot civ (cn) 
10 Persas composuit Mar Rufinus patricius: eaque ad annum 85 1 pro- 

ducta est. 

Hoc eodem anno, mense lyar (martio), Ghosroes Persarum rex cv. 

pacem diremit, terras Romanorum invasit, Suramque, Alepum, et 

Antiochiam vaslavit : Apamea quoque potitus est : et reversus 
i5 usque ad Edessam perrexit. Dei autem eam protegentis gratia,nullo 

eam damno affecit : sed acceptis duobus auri pondo quae ei urbis 

primores pependerunt, in patriam reversus est. 

Quemadmodum ex antiquis historiis discimus, annis a Ghristi cvi. 

Domini ad gloriosum Patrem adscensu, quatuor vicibus aquae per- 
90 ruperunt moenia benedictae (Edessae) et disiecerunt turres, cives- 

que suffocaverunt. Prima vice sub Severo imperatore Romanorum, 

anno 5i3 Graecorum, mense tesrln heray (novembri), urbis 

moenia corruerunt. Allera, qua simiiiter eiusdem muri corruerunt, 

sub Diocleliano imperatore, anno 6i4, iyar (maio) mense. Tertia 
20 simiii sub Honorio et Theodosio, invictis imperatoribus, anno 726, 

die 18 adar (martii), feria tertia, sub Rabula Edessae episcopo. 

Quarto corruerunt denique sub lustino imperatore, anno 836, 

Asciepio eiusdem urbis episcopo. II 

CHRONICON ANONYMUM. 

EDIDIT ET INTERPRETATUS EST 

IGNATIUS GUIDI. Ghronicon hoc anonymum ipse reperi in Synodico nesto- 
rlano Romae asservato^ et publici iuris feci, anno 1891; ad 
textus emendationem nonnulia contuierunt Hoffmann et Noei- 
deke, qui chronicon egregie, ut solet, germanice vertit et com- 
mentatus est anno iSgB. 

Textum cum libro ms. iterum contuli, ut editio haec altera 
tum in verbis tum in interpunctione cum eo plane congrueret. 
Quod vero in interpretatione mea Noeldeke vestigiis pierumque 
institerim, per se inteliegitur. 

De auctore, quis fuerit aut quo tempore vixerlt iiihil comperti 
liabemus, neque omnia quae in chronico ieguntur uno tempore 
litteris mandata esse videntur; quaedam enim et maxime ea quae 
ad liistoriam regum Persarum spectant, malorem antiquitatem 
sapiunt. Sed chronicon quale nunc est, a monacho quodam nesto- 
riano, annis circiler 670-680 compositum fuisse, pro certo 
haberi potest. Monachum hunc, nec non monachum auctorem 
scripti maioris momenti quo ille usus est, in regione ^lraq vel 
Khuzistan floruisse opinatur Noeideke. 

^ De hoc apographo codicis vetiisti (in moiiast. Rabban Hormizd prope Mossul 
asservati) prius Borgiano, nunc Vaticano, breviter dixi in Ephemeride Zeitschr. der 
Deutsch. Morgenldnd. Gesellschaft , t. XLIII, p. 889. 

Accepi nuperrime coHationem, ul aiunt, archetypi, quam rogatu viri doctissimi 
E. jyi. Rahmani, Patriarchae Syrorum,in meum usum confecit Rev. ta^wd) jr-r /r^ 
oMk.JLaj, cui iaudes graliasque ago maximas. Archetypon (quod siglo R.H. nofavi) 
non multum diflfert ab apographo romano, cuius menda partim neglegenliac 
iibrarii, alia vero ipsi texlus 'SfapaSoaet tribuenda esse videiitur. ■- i> { \ll ) ki - 

Notitia bibJiographica : 

a. Editio : I. Guidi. Un nuovo testo sinaco sulla stona degli ullifni 
Sassanidi, Leide. J. Brill, 1891 (tire des Actes du huitieme 
Congres inteinaiional des Orientalistes). 

h. \ersio germanica : Th. Noldeke. Die von Guidi herausgegebene 
syrische Chronik iibersetzt und commentiert, Wien, 1898 
[Sitzungsber. d. Wien. Akad. phd.-hist. Classe. B. GXXVIII). ►4->«( 15 )»€-^ *EvENTUS NONNULLI EX QleSASTIQE H. E. NARRATIONIBUS EGCLESIASTICIS * J). l5. 
ET QoSMOSTIQE H. E. NARRATIONIBUS AD RES SAECULARES PERTINEiN- 
TIBUS, INDE A MORTE HoRMIZDAE FILII ChOSROIS USQUE AD FINEM 

regni Persarum. 

Hormizda regnavit 1 2 annos , et durum servltutis iugum tum pri- 
moribus tum omnibus iniunxit. Quidam ex ducibus eius exercitus , 
nomine Warabran , Rbagis oriundus , ad Turcarum fines ab eo missus , 
ab eo defecit, et muitis copiis coilectis, bellum contra regem paravit. 
Gum primores qui in regia sede aderant, atque itidem Hormizdam 
odio habebant, defectionis Warahran certiores facti sunt, coniura- 
tione inita, Hormizdam regno spoliaverunt obcaecaruntque , 
atque in eius locum Chosroem filium substituerunt. Gum rumor 
ad Warahran perlatus est, valde iracunde tulit, non quod Hor- 
mizdam diligeret, sed quia ipse rem ad effectum non perduxerat. 
Quare suis copiis instructis. bellum paravit in Ghosroem contra quem 
iter fecit. Cum autem iiiteliexisset Chrosroes factionem Warahran 
sua esse potiorem , eum fugit et viam meridionalem celeriter ingres- 
sus,h. e. per Peroz-sapur, ^Anat, Hit et Gircesium, ad Mauricium 
5 imperatorem Romanorum confugit. Quando quidem fugiens iter fe- 
cerat, Mar Iso^yabh cathoiicus cum eo proficisci praetermisit ; 
et ipse Mauricius multum vituperavit Ghosroem, quod regni 
patriarcham comitem secum non haberet, *eo magis quod Mar * \>- 16. 
rso^yahh, /Vrzon oriundus, vir erat sapiens et soliers. Et multum 
odium in cathoiicum suscepit Ghosroes, quod una non profectus 
erat, tum secundo ioco quod non obviam se dederat, cum ipsum, 
acceptis a Mauricio copiis, redeuntem audivisset. Sed catholicus 
regi obviam se dare praetermisit , nequitiam Warahran metuens, 
ne ecclesiam perderet et consectationem in christianos conciret. 

•i5 Mauricius multas copias Ghosroi tradidit, quae orientem versus iter 
(ecerunt; qua re audita, Warahran Mahoze profectus cum exercitu 
fugit in Adhorbaygan. Gontra hunc Chosroes cum copiis persicis 
et romanis perrexit; Romani victoriam consecuti sunt, copiis Wa- 
rahran devictis, Chosroes autem laetissimus reversus est. Narrant 

3o senis speciem apparuisse Chosroi, frenum equi regenti et ad beilum 
proficiscenti ; quam rem post reditum a bello, cum Sirin uxori nar- 
rasset,ffhic estw iiiquit ipsa cr Sabhriso^ episcopus Lasumw; Chosroes 
animum rei intendit et tacuit. ;:!0 ■ I9 «( 16 )•€-!- 

Illo tempore e carcere egressi sunt BindOy et Bislam fratres quos 
Hormizda in vincula coniecerat, et Ghosroi multo adiumento fue- 
runt , quia e stirpe eius matris erant. Tunc Chosroes Bistam cum 
magno exercitu misit ad fines Turcarum , Bindoy vero in sua regia 
sede reliqult. Sed cum Bindoy de rebus ad rempublicam pertinen- 5 
])us Chosroem reprehenderet, de eo occidendo hic cogitavit; fugit 
ilie, Bistam fratrem petens. Sed eum per regionem Adhorbaygan ve- 
nientem, Marzban [p-aefectm) iilius loci, cum de eo audivisset, 
cena ei facta, comprehendit, et ad Ghosroem misit. Quibus rebus 
perceptis, frater eius, copiis ex Turcis et incolis Delom {Dailam) lo 
collectis, MaV.oze usque processit, sed Turca quidam ei insidiatus, 
inleremit eiusque caput ad Ghosroem misit. *Ad Bindoy vero quod 
attinet, iussit rex eius membra dexterae partis omnia praecidi, 
ipsumque ad urbem BeLapat mitti, ubi cruci adfixit. Caput quoque 
Bistam, cervici Sapiir filii Warahran, qui ab eo Chosroe defecerat, i5 
suspenderunt, et Sdpiir camelo impositum, per sedem regiam cir- 
cumduxerunt. 

IsoSabh autem anUsles Christianorum . quando quidem magnum 
odium in eum Ghosroes gerebat, tum quia secum una non pro- 
fectus erat in ditionem Bomanorum, tum etiam propter crimina- ao 
tiones Timothei nisibeni archiatri, vehementer sibi a rege cavebat. 
Haud muito post, cum patriarcha ad urbem Hertha Arabum [Hira) 
profectus esset, regem Arabum \u*^man, qui christianus factus 
baptisma perceperat, invisurus, et cum prope Hertha devenisset, 
niorbo correptus, mortuus est in pago cui nomen est Beth Qfisl. 25 
Qua re comperta, Hind sororNu*^man cum sacerdotibus et fidelibus 
urbis Hertha exiit; et magna exsequiarum pompa corpus sancti 
viri in itrhem intulerunt, quod Hind in monasterio novo a se ex- 
structo deposuit. Mansit ecclesia per quoddam tempus sine rectore; 
tunc rege iubente synodus coacta est, ut quibus sujfragii latio esset, 3o 
caput, patriarcham, eligerent. Misit rex eis ut Sabhriso"^ episcopum 
Lasum adducerent et sibi caput constituerent ; quem festinanter 
adductum sibi caput constitueruut; et in multo honore habitus est 
quoad vixit, tum a rege tum ab ambabus eius uxoribus christianis, 
videlicet a Sirln aramaica et a Maryam (Maria) romana. 3.") 

Erat Xisibi metropolita Gregorius urbis Kaskar, nec lingua potest 
contentiones et rixas multas enarrare quas inter hos duos sanctos 
viros (Gregorium et Sabhrlso^) Satanas excitavit. [Ante] Gregorium 
fuit Nisibi per breve tempus Ga])riei filius Bufini, quem expulerunt ~^{ 17 )^-H— 

quod totus esset in ohservaiido cm*su siderum et signorum Zodiaci ; 
*Gregorium vero episcopum Kaskar vi raptum adduxerunt. Urbs *p. 18. 
autem Nisibis, quae eadeni est Antiochia Mygdoniae, et ab hortis ac 
pomariis quae ibi sunt nomen ducit, cum esset parlter [in confmio] 
Persarum et Romanorum sita, multi undique homines stulti et 
tumultuosi atque ad rixam prompti illuc conveniebant , praesertim 
propter celebrem scholam quae ibi erat. S. Scriptiirae interpres 
aderat Henana adiabenus, qui cum variis in rebus interpretem 
oecumenicum , Theodorum Mopsuhest. , in suis doctrinis vituperasset, 
10 studiosissimus hic Gregorius rem non toleravit. Voluit etiam clericos 
non bene moratos et ceteros fideles corrigere, sed non paruerunt. 
Quidam autem diaconus, qui cognomine Bar TaHe (Jilius vulpium) 
appeliabatur, deprehensus est gallum album sacrificans in luco qui 
est extra urbeni; eum vocavit et puniit, quosdam etiam monachos 
10 qui turpia facinora patrantes circuni montem Sigar commorabantur, 
dedecoravit et nusquam non depulit; erant quidem Mesalleyane 
[Messaliani). Ex eo tempore multae factae sunt in eum accusationes 
tum Nisibenorum tum in propinquis urbi locis degentium; quare 
ouin rex arcessivit, iussitque in monasterio Sahdost commorari. 
20 Detestatus est Gregorius in Nisibenorum capita iram Dei, decusso ad 
portas Nisibis pulvere pedum, et deinde excessit. Mar Sabhriso^ 
Gregorium a dignitate deponere volebat, sed episcopos sibi assen- 
tientes non habuit ; tunc rex donium redire iussit;illuc profectus, 
monasterium sibi aedificavit in regione Kaskar, in loco qui vocatur 
25 Bazza dhe Nahrawatha, ubi monasterium fundavit, multosque ad 
tiiiiorem Dei adduxit. Aiunt autem post abdicationem Gregorii non 
amplius datum fuisse patriarchae Sabhriso^ miracula patrare ut 
antea. 

Post haec Nisibis descivit a Chosroe; quod cum rex comperisset, 
3o *contra eam misit Nakhwergan virum in regni dignitatis gradu col- *p. 19. 
locatum cum nudtis copiis et elephantis, eique Mar Sabhriso^ comi- 
tem addidit. Incolae urbis portas ei clauserunt; deinde blandimentis 
catholici permoti, et quia Nakhwergan iusiurandum dederat se 
nullo eos detrimento puniturum, portas ei aperuerunt. Sed in- 
35 gressus ilie, fidem foederis rumpens, spectatissimos civium de- 
prehensos tormentis affecit, domos expilavit, omnia quae possi- 
debant perdidit, eos denique omni mortis genere interemit. Itaque 
exsecratio in eos Gregorii ad effectum perducta est, quod et ipse 
Mar Sabhriso*^ intellexit. 

SYR. C. - IV. 2 _^( 18 )<^ 

Florebat tunc temporis Gabriel Derustbadb [medicus) , Slgar oriun- 
dus, arcbiatrus, quem rex propterea carum habuit quod cum san- 
guinem ex brachio Sirin detraxisset, fdius ei Slrin natus est, qucin 
Merdansah appellavit, cum antea filios non haberet; Gabriel 
quamvis esset antea haereticus, monophysita , voluit sectae ortbodoxae 3 
NestoriaTwriim adnumerari; sed quia uxoremlegitimam quam duxeral , 
Chnstum confitentem [ad Chnsti fidem conversam), nobili genere 
natam, ex matrimonio expulerat, et duas uxores paganas duxerat, 
quibuscum pagano more vivebat, catholicus hortatus est paganas 
expellere et legitimam recipere, quod ille facere renuit; tunc ad w» 
sectam haereticorum rursus rediit, et sectae nostrae asseclis, Nes- 
torianis, mala multa intulit. 

Quo tempore Cbosroes, Warabran fugiens, in ditionem Roma- 
norum devenit, dicitur a Nu^^man Arabum rege peliisse ut secuui 
proficisceretur, sed morem ille non gessit; equum eliam eximium i5 
ab eo poposcit quem dare recusavit; filiam quoque regis Nu^inan, 
formosissimam , petiit Chosroes nec Nu^^man asseusus est; renun- 
ciavit autem Nu^man se viro qui pecudum more nuptias inirel, 
p. 90. filiam suam nuptum non daturum;quae omnia Cbosroes*cumuiata 

in animo servavit. Quo tempore vero Chosroes a bellis gerendis ani- ao 
mum relaxavit, voiuit iuimicorum, et cum eis etiam re^is Nu^^nian , 
iniurias ulcisci. Quamobrem olim Nu^man ad cenam condixit, sed 
pro pane frusta ex faeno confecta secavit; quod acerbissime tulit 
Nu^man et ad Ma^add coiitribules suos misit, qui loca multa ditionis 
Chosrois depopuiati sunt, captivis inde abductis, ct usque ad 2r> 
*^Arabh devenerunt. Quae cum comperisset Chosroes vaide obtur- 
batus est, eumque muitimodis adlectavit et invitavit ad se venire, 
quod ilie facere renuit. Sed quidam ex interpretibus Nu^man,insuia 
Derin oriundus, nomine Ma*^ne, coniuratione cum Cbosroe inila, 
asseveravit Nu^^man vehementer regem eum adamare, et per Evan- 3o 
gelium iuravit regem ei damnum non iilaturuni. Mawiyah quoque 
uxor Nu^man ait ei : wmagis tibi convenit regis aj)peliatione orna- 
tum mori,quam expuisum et regis appeliatione spoliatum vivere.75 
Cum vero ille aulam legiam adiisset, non quidem Chosroes eum 
occidit, sed in aula manere iussit; verumtanien postea, ut fama fert, 3.'> 
iilustrem hunc confessorem veneno letali sustulit. 

Post haec vir quidam nomine Phocas seditionem contra Mauri- 
cium regem Romanorum movit, quem una cum filiis et uxore 
necavit; sed unus ex filiis aufugit, nomine Theodosius, et ad Cbos- —^{ 10 )^— 

roem venit; huiic rex honoriticenlissime excepit, el catholico prae- 
cepit ut ad ecclesiam perduceret, iussitque ibi coronam regiam 
altari j?m5 superpositam dein cius capiti imponi, ut ritus est Ro- 
manorum. Tum copias ipsi tradidit Chosroes, quibus contra 

5 Romanos qui cum Phoca stahant progressus est. Misit quoque Pliocas 
multas copias quae castra posuerunt in Betli Wasi, ultra urbein 
Daram, et dimicatione cum Tlieodosio facta, eius copias profli- 
garunt. Renunciavit hic Chrosroi non posse se, propriis viribus, 
Romanis obsistere; quare Chosroes cum multis *copiis hieme Ma- * P- "^^- 

10 hoze profeclus est, et in ditionem Romanorum advenit, catholicum 
comitem habens. Gontra eos egressae sunt copiae Phocae, et mi- 
litum contra milites impetu facto, multi ab utraque parte perierunt. 
Laqueum quoque ipsi Cbosroi intenclerunt, quem quidam ex eius 
heroibus, viris fortibus , nomine Muskan, excidil; postridie acie ordi- 

10 nata, Romani inferiores discesserunt a Persis. Tunc oppugnavit rex 
Darani, et aggeres exstruxit; milites sub moenibus rimas effo- 
derunt ignemque subiecerunt, muitisque modis adhibitis moenia 
iabefactarunt; atque in ea urbe sanguinem veiuti aquam effuderunt. 
Episcopus aulem Darae venam quae calholica, wmWsa, corporis vo- 

20 catur sibi ferro secavit, et cum in iectuio recubuisset, sanguinc 
effluenle mortuus est; metuebat enim sibi a rege qui quadraginta 
mortis modis se eum occisurum esse iuraverat. Ex iiio tempore 
praevaienti auctoritate poiiebat Chosroes in ditione Romanorum. 
In deditionem subacta est Dara anno Chosrois decimo quarto. 

ai> Quo tempore Chosroes Daram oppugnavit, Radh (praefectus) 
quidam ad ecciesias urbis Seyarzur devenit easque evertit; quae 
cum fideies vidissent cum episcopo Nathanael non toierarunt, et 
turbis contra Radh excitatis, eum expuierunt. Venit iiie Nisibim ad 
Chosroem quem concitans: crTu, inquit, pro Christianis pugnas, 

3o dum ego a Chrislianis exagitor. ^ Rex re minime perpensa, Natha- 
naei episcopum Seyarzur arcessivit, et in custodiam per spatium 
sex annorum coniici iussit; postea cruci confixit. Quamquam enim 
Ciiosroes favorem erga Christianos per speciem ostcndebat, JVIau- 
ricii caussa, tamen genlem nostram odio prosequebatur. 

35 Mar Sabhriso*^ gravi morbo correptus est Nisibi; misit rex ab eo 
flagiians ut Gabrieiem ab excommunicalione soiveret, quod facere 
renuit; teslamenlum nuncupavit atque obsignavit, *iubens se in *p- 2^. 
suum monasterium deferri; Nisibeni vero corpus viri sancti in sua 
ecclesia deponer^ maiuerunt, sed rex, iussu cathoiici comperlo, non a . adnuit, quareeius, ^aMmo' dlscipuli corpus caraelo imposilum in 
eiiis monasterium transportaverunt. 

Tunc catholicus factus est Gregorius, Phorath oriundus, opera 
Slrln cuius erat popularis, cum fideles et ipse lex Gregorium urhis 
Kaskar, qui Nisihi expulsus fuerat, magis optarent. Nec hene se ."> 
gessit in pontificatu, et cum paucos annos vixisset mortuus esl; 
tunc propter dolos et odium Gahrielis in ccclesiam, mansit haec 
ahquamdiu sine duce, et propter Gregorii criminationes, lo- 
quendi copia coram rege ipsi, ecclesiae rectori^ adempta est, quare 
in ecclesia constitutus esi pattmrcha vicarius Mar Ahha archidiaconus, lo 
Ctesiphonte natus, qui eam regeret, vir prohus et sapiens, et 
longum tempus mansit ecclesia capitis expers. Gahriel autem Sl- 
frar oriundus nndta orthodoxis nestorianis minitatus, nostros e mo- 
naslerio Mar Pethyon et monasterio Sirln atque ex ahis monasteriis 
expulit, quae sectae haereticae asseciis, monophysitis , hahitanda i.j 
tradidit. 

Ea aetate claruerunt in ecclesia lonadah adiahenus qui fami- 
iiaritate qua gaudehat coram Deo, et amore in regem-, litteras regias 
ohtinuit quihus ius potestatemque haheret in monte illo toto quem 
monflc/ii s. Matthaei incolunt, urhis Mausel deceiplores, haeretici. Sed .^o 
cum viri desiderium eos expellendi et quoqueversus persequendi 
rex explevisset, doli Gahrieiis non permiserunt rem ad foiem perdu- 
cere. Nominis famam adeptus erat in iihris conscrihendis Bar 
Hadhhesahha urhis Holwan; morihus autem vitae eximiis ciarehat 
Suhhhalemaran urJ)is Karlvha dhe Beth Selokh, et Afralinoy(?)^ «5 
regionis adjluvios Zahh, et Gahriel urhis Nehargui, vir magnus et 
miracula patrans. 
*p. a3. *Tunc Gahriel conlra nos regem excitavit ut cum suae seclae 
asseclis verhis contenderemus; cumque cathoiicus in ecclesu\^ahes- 
set, sponte ad disceptationem descenderunt lonadah metropoUta 3o 
adiabenus,Suhhhalemaran urhis Karkha dhe Bet Selokh , Georgius 
montis Izalae, item episcopus urfeis Nehargrd et Sergius urhis Kaskar, 
Tell Pahhare oriundus. Disceptatio in domo regia facta est; infe- 
riores discesserunt Gahriel eiusque asseclae, orthodoxi vero nostri 
victoriam consecuti sunt. Reprehenditrex Gahrielem ut ah hac vexa- 35 
tione desisteret, sed recusavit. Quin imo acerhas contumelias dixit 

1 Vel rripn ecclesiaev si ^S^ pro o^ legimus. - ' Verba commulala esse vi- 
dentur pro «familiaritate qua gaudebat coram rege et amore in Deumr». — 
■' Nomen incertuni; forfe : Abrabam. Gabriei in orthodoxos, ipsuinque Georgium Izalae coram rege accu- 
savit, quod nempe den ,re%io?iem, Magorum deseruisset, cliristianus 
faclus, Hormizdam deiim et Kewan (Saturnum) conviciis consectans. 
Misit rex, et per unius anni spatium in carcerem tradidit; deinde 

5 cruci adfixit in Behardaslr [Seleucia), in medio foro faeni. Fideles 
tunc cadaverrapuerunt, et in ecclesia s. Sergii in iirbe Mabhrakhtha 
deposuerunt. 

Nobilis erat eo tempore in aula regia Yazdin, Karkha Gara- 
maeorum oriundus; erat hic ecclesiae defensor ut Constantinus et 

10 Theodosius, atque aedes sacras et monasteria ubicumque exstruxit, 
exempla Hierosolymae caelestis. Qui tam diiectus fuit Ghosroi 
quam Josephus Pharaoni et amplius, adeo ut propter hanc rem 
celeber esset in utroque regno, Persarum videiicet et Romanorum. 
Ferunt Yazdln hunc quotidie a mane ad posterum mane miile sta- 

iT) teres mittere soiitum ad regem. 

Morum sanctitate ea aetate floruerunt Mar Babhay montis Izaiae, 
qui post Rabban Mar Abrahamum urbis Kaskar hoc monasterium 
prosperavit; permulti iaboriosi fratres ex eo monasterio prodierunt, 
videlicet Mar Jacob monasterii Beth *^Abhe fundator, Mar*Eiias qui *p- 2^. 

30 monasterium in ripa Tigridis ad Hesna ^Ebhraya exstruxit, Mar 
Baljliay fiiius Nisibenorum. Vir ilie sanctus [Bdbhay Izalae) omnia 
quae possidebat reliquit, atque ut anachoreta ad monasterium Mar 
Abrahami ascendit; postremo inde exiit, profectus, monaslerium 
ipse quoque fundavit in viciniis eiusdem monasterii. Permuiti fra- 

25 tres eo domicilium transtuierunt; et quamquam vir erat in civili 
societate iliustris, maiuit in duris operibus sanctitatis versari; eius 
autem vitae mores verbis superiores sunt. Quae cum comperisset 
Yazdin, visendi gratia ad eum perrexit; et vitam onmem asceticam 
et corpus mortuum conspicientem Yazdin et stantem, dimisit vir 

3o ille sanctus. Aiiquanto post Yazdin ei altuiit crucem auream per- 
multos hyacinthos etsmaragdos pretiosissimos inGxos liabentem, in 
cuius media parte fragmentum iigni dominicae crucis Servatoris nostri 
posilum erat, cum aiiis rebus ad exornandum eius monasterium. 
Satanas vero rixae amator iurgia multa magnasque contentiones 

35 excilavit inter duas illas firmissimas religionis turres, duo Bdbhayy 
nec conquievit aut desiit usque ad finem agonis , vitae asceticae, eorum. 
Asseclae, monachi, Mar Babiiay magni (maioris) nemini permittebant 
ut in suum monasterium intraret, quin analhema diceret in exi- 
mium Mar Babhay nisibenum quem Babhay parvum [minorm.) cognominaverunt. Breviler haec atligiiiius, sole enim magis per- 
spicui et clari mores eorum, et scripta multn quae eos liabent auc- 
lores testimonium dicunt de eorum recta conlessione et puritate qua 
praediti erant. Sci'ipsit autein Mar Babliav magnus [maior) libros 
multos, disputationes alque interpretaliones. Scripsit vero etiam 5 
sanctus Mar Babbay nisibenus libros de moribus anacboretarum, 
qui auditores admiratione imbuunl, necnon bomilias de poeni- 
tentia, quas adstricta oratione conscripsit. 

p. 9.J. *Post haec Chosroes copias coliegit, et ditionem Bomanorum in- 

gressus, duo summos duces creavit quos occidentem versus misit. lo 
Hi subegerunt Afaridem (Marde). Amidam (x\med), Mayfarqet et 
Edessam, et ponte Eupbrati imposito, llumen traiecerunt ex adverso 
urbis Mabbog. Alter ex ducibus, cui nomen eral r^abrbaraz, Hie- 
rosoiymam cito peliit et muilam operam dedit ut incolae sibi portas 
aperirent, sed facere recusaverunt;quare belium instruxit et aggere i5 
aediiicato, murum arietibus perforavit atque urbem ingressus, epi- 
scopum et primores urbis apprehendit, vexavitque propterLignum 
Crucis resque in thesauro adservatas. Cum autem vis Domini Bo- 
manos coram Persis perjupisset, eo quod sanguinem purum Mau- 
ricii imperaloris et Gliorum efTudissent, nullum iocum abscondi- ao 
tum reliquit Deus, quin ipsis manifestaretur. Lignum Crucis in 
liorto olitorio positum atque absconditum ipsis commonstralum 
est, qui multis capsis fabricatis, Lignum cum muitis vasis et 
rebus magni pretii miserunt ad Cliosroem. Quae supellex cum ad 
Yazdln pervenit, festum solemne celebravit, et regis concessu, parte 95 
ex eo Ligno sibi sumpta, ipsum Lignum misit ad regem, qui honoris 
caussa cum sacris vasis in aerarium novum quod Clesiphonte aedi- 
ficaverat, rettulit. 

Tunc copiae Persarum obsederunt Alexandriam quae moenibus 
circumcludilur et Niii aquis circumdalur et porlas habet firnHssi- 3c 
mas; quam urbem Alexander, suasore Aristotele magistro, fundavit. 
Diulurnum tempus Pei^sae urbem oppugnaverunt neque capere potuc- 
runt; tunc exiit ad eos quidam nomine Petrus, qui inde a pueritia 
e regionc Qai^v Alexandriam venerat, ut pliilosopliiae studio ope- 
ram daret; bic Persarum duci pollicitus est se ipsi urbem traditu- 35 

p. 26. lum. Hic autem Petrus olim *in labulario urbis in calce iibri cuius- 
dam scriptum invenit hoc exemplo : rrquo tempore angustiae contia 
Alexandriam surgent, a porta occidentali quae ad mare respiritca- 
pietur. 7?Ilaquese paraveruntPersae, et naviculis piscatoriis sumptis insederunt et multo mane et adhuc iu tenebris, gaieris^ piscatoriis 
tecti, piscatoribus admixti urbem ingressi sunt et portarum custo- 
dibus necatis , jooHas ipsas sociis patefecerunt, et Ghosrois victoriam 
supra moenia renuntiarunt. Metu perterriti sunt omnes, et naves 

:> multas quibus thesauri ecclesiae et primorum iirbis, ut mari in tu- 
lum Iransferrentur, impositi fuerant, ventus rapuit etadcastra Per- 
sarum detuiit; qui thesauri missi sunt ad Chosroem cum clavibus 
urbis. Simui ac nuncius ciaves ferens pervenit ad Yazdln, eadem 
nocte claves aureas pro ipsis confecit, et ad regem misit, quo regis 

10 favorem sibi magis conciliaret. Hierosoiynia vero expugnata, ludaei 
nostrum osores omnibus templis qui in ea erant ignem iniecerunt; 
per hoc incendium aedes etiam Resurreclionis (Anastasis) periit, 
a Constantino et Helena exstructa et marmoribus et musivo opere 
pretiosissimo exornala. Quin etiam ducem Persarum adierunt fiiii 

i5 crucifixorum, ludaei, aientes omne aurum et argenlum et thesau- 
ros Hierosolymae sub sepulcro lesu posita esse; machinabantur 
sciiicet locum sepulcri deiere. Et cum dux potestatem eis fecisset 
et in altitudinem trium fere cubitorum circa ipsum sepulcrum 
elTodissent, arcam invenerunt inscriptam his verbis : f^ haec est arca 

90 tosephi consiliorum ministri [^ovkewris) qui sepulturam dedit cor- 
pori lesu.Ti Dux autem exercitus, machinationibus .luclaeorum com- 
pertis, aspere eos expulit. De qua re certior factus Yazdln regem 
edocuit, qui opes ludaeorum adimi, ipsosque crucibus adfigi iussit. 
Ad corpus *autem losephi quod attinet, praeceperat losephus ante- *P- 27 

2 5 quam moreretur, ut ad latus sepuicri Domini nostri deponeretur. 
Deinde \azdm veniam a rege petiit tempia Hierosolymae reficiendi, 
et pecuniae summa haud parva missa , omnibus ornamentis reno- 
vavit; ecclesias quoque et monasteria ubique exstruxit. 

Cum dux exercitus Persarum audivisset multas divitias Lyddae 

3o quoque in aede s. Georgii reperiri, permultos ex militibus misit, 
qui tamen divina vi impediti, templum ingredi non potuerunt. Pos- 
tremo ipse dux animo valde irato ivit, et cum ad portam aedis 
pervenisset, equum calcaribus concitavit ut per vim ingrederetur ; sed 
pedes equi solo haeserunt ita ut neque ante progredi nec retro 

^ Verbum iuto qaod frustra in lexicis quaeras (habet Brockelmann, sed hunc 
lantumniodo iocum iaudat), ita interpretatur Nold. componens cum talm. Kj"'^^ ; 
recte, ut censeo: piscatores enim et navicularii Aegyptii propriis et pecuHa- 
ribus galeris caput sibi operiebant, quibus faciie a ceteris liominibus internosci 
poteranU ceflere posset. Qua re ostendit Deus, quod quamquam ei permiserat 
Hierosolymam intrare, non tamen hoc factum fuisset quod imbecilla 
esset Eius vis, sed ut Romanos corriperet negantes Chosroem Hiero- 
solyma potiri ^osse. Dux Persarum\o\ii se rem ex argento facturum 
quae similitudinem templi s. Georgii referret^ si sospes evasisset; 5 
quod reapse praestitit, et usque ad nostrum tempus mirifica haec 
res in eo tempio pendet. 

Post haec cum Chosroes in Dasqartha dhe Malka (Pago Regis) 
commoraretur, collegit Heraciius imperator copias muitas et con- 
tra eum venit; conturbatus est Chosroes coram eo, et in magno lo 
metu versabatur. Heraclius regionem septentrionalem nactus, 
tolam pessumdedit et vastavif, captivosque inde abduxil. Cum 
prope accessisset ad Dasqartha, fugit Chosroes eius adspectum et 
perrexit Mahoze. Fama fert Chosroem cum fugam e Dasqartha capes- 
sere statuisset, audivisse sonum tintinnabuii lignei; qua re pertur- lo 
p. a8. batus iumbum percussit, *et venter ei solutus est. Ait iili Slrin : -ne 
timeas, o deus.N cui iile : rrqui sim deus, quem ecce presbyter 
persequatur?75 Haec locutus est quia Heraclium audiverat dignitl- 
tem sacerdotii suscepisse; iuravit autem si victoriam adeptus fuisset 
nuliam ecclesiam neque tintinnabuium ligneum in tota sua ditione 20 
relicturum. Terror autem et pavor qui ex sono tintinnabuii in eum 
inciderat, inde ortus quod putabat Romanos esse qui tintinnabula 
lignea socum portarent, iam iam ad Dasqartha devenientes. Hera- 
cJius omnem gazam regiam asportavit, captivos abduxit el ioca 
multa depopulatus retro cessit. 2i> 

Post haec plures ex numero militum desciverunt a Chosroe; 
Samta autem filius Yazdin et Nehormizd, exsurgentes, regem 
crearunt Seroy fiiium Chosrois, multis copiis circa eum collectis. 
Quae cum audivisset Chosroes, angoril)us pressus est et ietaies 
dolores in ipsum inciderunt; et reiicto regno noctu aufugit*una 3o 
cum duobus pueris ex eius famuiis,qui se comites adiunxerant. Fu- 
gientes se in liorto regio abdiderunt, et cum vidisset copias i 

inimicas iam eum assecutas, ad invicem lleliant, ipse et pueri. Rex A 
manum porrexit in saepem, ut hortum ultra praetergroderetur et " 
aufugeret, sed prae metu praetergredi non valuit. Quare captus est 35 
et adductus atque custodiae niandatus, in domo viri cuiusdam 
cui nomen erat Mihraspend; panis ei suppeditabatur quantjs 
vitam eius sustentaret. Tunc Samta et Nehormizd a rege Seroy fiiio 
Chosrois veniam petierunt Chosroem occidendi; quod cum eis — i^( 25 ).*-♦— 

permisisset ad Chosroem ingressi sunt, quo loco custodiebatur. 
Samta gladium suslulit eumpercussurus; tunccontraflensGhosroes 
ait: wquidinte peccavi qui meneces?)? nequeeum Samta percussit, 
sed Nehormizd securi percussit supra humerum, atqueictum supra 

5 alterum AMmerMm iteravit. Funus ei fecit Seroy filius, *et in sepul- *p. ^9. 
crum regium iniatus est. Haec Samta patravit, quod Yazdin patre 
mortuo, Chosroes eius domum diripuisset et uxorem Yazdin multo 
cruciatu afl^ecissei; Nehormizd vero quod eius patrem inleremis- 
set. Regnavit autem Chosroes filius Hormizdae triginta et octo 

10 annos. 

Regnante Seroy eius fiiio in pace et tranquillitate omnes Christiani 
vixerunt. Primores vero regis una cum Samta, dolis instructis 
omnes filios Chosrois necaverunt, inter quos etiam Merdansah 
filium Slrin. Postea accusatus est Samla coram eo Seroy quod re- 

i5 gnum occupare veliet; quare misit rex qui adducerent et in carce- 
rem coniecit. Tuuc fuga se eripuitSamta, quem lamen insecuti inve- 
nerunt in urhe Hertha Arabum (j^ira); rex dexteram eius truncavit 
cumque in carcerem dedit. 

Ecclesiae caput creatus est Iso^yabh, Gedhala oriundus, qui cum 

90 priina aetate uxorem duxisset non ideo impeditus est quominus 
episcopus crearetur urbis Balad; postremo ad munus catholici pro- 
motus est; erat autem omnibus animi virtutibus exornatus. 

Seroy quandoquidem tempora aestiva aderant, ut fert mos re- 
gum, in Mediam profectus est; tunc viscerum doloribus correp- 

2 5 tus, in itinere mortuus est; regnaverat auteni octo menses. 

Tunc ei regem suff^ecerunt Ardasir filium eius et Anzoy romanae, 
quamquam adhuc puer erat parvus. Sed quidam e ducibus Persarum , 
Heraclio imperatori addictus, nomine Feruhan, de regno Ardaslr 
pueri certior factus, copias Romanorum et Persarum instruxit, 

3o Mahoze urJjem petiit, etexercitu Persarum profligato, ingressus est 
urbem et necavit Ardaslr regem; Samta fiiium Yazdln e carcere educ- 
tum, ante portam ecclesiae Beth Narqos cruci adfixit, quod olim 
fiiiam *huius ducis Feruhdn conviciis aflecisset. Romanos autem qui * p. 3o. 
eum comitati fuerant, dimisit, qui ad Heraciium iverunt, et una 

35 cum eis misit ad Heraciium Lignum Crucis dominicae quod Hiero- 
solyma retuierant et in aerario Persarum depositum erat, cum 
donis permultis sine fine. Regnavit autem Ardaslr annum unum 
et menses sex ; Feruhan iste, dux exercitus, qui Ardasir necavit, 
regnavit quadraginta dies. Quem olim Mahoze egressum quidam ex eius heroibus liasta percussit a tergo, et mortuus et ah omiiibus 
protritus est. 

Regem sibi crearunt Persae Boran uxorem Seroy, quae cum ad 
regnuni pervenisset, raisit prudenter Mar TsoSabh catholicum ad 
Heraclium, pacis cum eo ineundae gratia. Eum catholicum comi- 5 
tabantur Gyriacus nisibenus nec non Gabriel urbis Karkha Gara- 
maeorum et Marutha urbis Gustra. Perquam comiter ab Heraclio 
imperatore excepti sunt, qui eis in rebus omnibus quas petierunt 
morem gessit. Boran uxor Seroy, quae in Persas dominationem ha- 
buit, postremo suffocatione obiit. lo 

Regem crearunt in urbe IslakhrYezdegerd, regia stirpe oriundum , 
sub quo regnum Persarum tlnem cepit. Itinere facto \ enit ille in urbem 
Mahoze et ducem exercitus sibi creavit nomine Rustam. Tunc contra 
eos incursum fdiorum Ismaelis effecit Deus, innumerorum ut arena 
in littore maris. Quorum rector fuit Muhammad, neque moenia li) 
aut portae eis obsistere poterant, neque arma aut scuta, atque tota 
terra Persarum potiti sunt. \ezdegerd quidem innumeras copias 
in eos misit, quas tamen Arabes profligarunt et Rustam ipsum 
necaverunt. Yezdegerd moeniis Mahoze inclusum se teuuit, sed 
*p. 3i. postremo fuga sibi salutem petiit, *profectus ad terras Huzitarum et ao 
Marwanorum, atque ibi vita excessit. Arabes Mahoze et omnibus 
locis potiti sunt; devenerunt etiam in regionem Romanorum et loca 
omnia Syriae diripuerunt et depopulati sunt. Misit in eos Heraclius 
imperator Romanorum milites quorum plus quam centum millia 
Arabes necaverunt. lso*^yabh autem catholicus cum vidisset Mahoze sa 
ab Arabibus devastatam, et portas ad urbem ^Aqola delatas, et qui 
in urbe remansissent fame macerari, abiens sedem et domiciiium 
hal)uit in Beth Garmay (Garamaea) in urbe Karkha. 

Cyriacus nisibenus obiit et Nisibeni propter odium quod in eum 
gerebant, discipulos eius criminati sunt apud principem urbis* 3«) 
qui eos in carcerem coniecit; et cella, domicilium, Cyriaci direpta 
est, simulque gaza sedis metropolitanae Nisibis. In cella Cyriaci vestes 
(w/vasa), et tunicaemultae linteae (?) etsericae, et ephippia aurea, 
quae discipulorum Christi non sunt, inventa fuerunt. Tunc Mar 
Iso^yabh catholicus Barsauma interpretem urbis Hertha arcessivit 35 
et metropolitam constituit in monasterio s. Sergii extra urbem 
Nisihim, ut pacem Nisihenicnm eo inirent et libenter exciperent, sed 
illi facere renuerunt. 

Patriarchatum rexit Mar Iso^yabh octodecim annos atque eius corpiis depositiim ost in martyrio ecclesiae urbis Karkha Garamaeo- 
rum. Mar Emmeh constitutus est patriarcha in ecclesia; erat hic 
regione Arzon pago Qozimar ortus , creatus fuerat metropolita urbis 
Lapat et habitum *monasterialem induerat in monasterio Mar 'p. 3a. 

5 Abrahami Izalae, multa laude celebratus dum fuit monachus et 
metropolita. Ex quo tempore vero super candelabro patriarchatus 
positus est, ab omnibus Ismaelitarum rectoribus in honore habitus 
esl. 

Aiunt autem pagum esse inter Mahoze et Hertha positum, Matha- 

10 inasya appeliatum, quem totum ludaei obtinebant. Gum olim scho- 
lasticus quidam eadem transiret, quidam ex filiis crucifixorum eum 
adprehendit, in suam domum rapuit diuque captivum retinuit, 
molam versantem. Tunc iussu regis, homo quidam cbristianus in 
eum pagum missus est ad negotium quoddam expediendum; qui 

i5 Deo providente in ea ipsa domo devertit. Simul ac scholasticus 
eum conspexit, ingemuit, quare \iomo ille christianus herum adpre- 
hendit, qui ei omnem verilatem manifestavit, addens si culpam 
ignovisset, thesaurum eximium se ei patefacturum; et locum in 
sua domo monstravit, ubi deposita erant corpora sanctorum pue- 

90 rorum Hananiae nempe et sociorum. Rem huius scholastici providil 
Deus , ut thesaurus corporum sanctorum piierorim detegeretur. Nar- 
rant olim catholico Mar Emmeh Mahoze profecto et Hertha urbem 
petenti, accidisse ut in eo pago pernoctaret et propter timorem 
quem in animis excitabat, magno honore exceptus esset ab incolis 

2 ludaeis. 

Exstruxit autem Mar Emmeh ecclesiam monasterii s. Sergi urbis 
Mabhrakhtha incendio consumptam, et variis diversisque ornamentis 
cxornavit; multum autem excellebat hic antistes eximia virtute. Ad 
Beth Lapat vero, unctum misit pastorem Sergium episcopum 

3o Nehargul, virum eximium ac iustum. Nisibin quoque perrexit 
Mar Emmeh ut incolas cum metropoiita reconciliaret , sed non pa- 
ruerunt. *Quare Isaacum episcopum urbis Arzon arcessivit et super *p. 33. 
oos constituit, virum castum et eximium, qui per totam vitam 
impensis Ecclesiae nisibenae non estaitus, neque eius opibus usus 

35 est, sed sibi suisque discipulis quae ad vitam necessaria essent e 
patria adferenda curabat. 

Illa aetate e pago cui nomen est Pallughtha, nempe quo ioco 
aquae Euphratis ad terras irrigandas dividuntur, prodiit homo 
quidam iudaeus, Beth Aramaye oriundus, asserens Messiam adve- nisse; ille apud sc colluvieiii textorum, toiisoium ^ et tullonum 
coHegit ad quattuor centum homines, qui tres aedes sacras in- 
cendio deleverunt et moderatorem eius regionis necaverunt. Tunc 
vero exercitus ex urbe ^4qola supervenit, eosque trucidavit cum 
uxoribus et filiis; princeps (caput) autem cruci suffixus est in ipso 5 
suo pago. 

Item deprehensi sunt Manichaei in regione Behqawadh, in pago 
Satru appellato. Hos autem ferunt domi loco subterraneo includere 
solitos hominem ab ineunte anno, oninia ei edenda per totum 
annum suppeditantes quae ipse appeteret; tum denique eum occi- »« 
dere, hostiam daemonibus, et per eius caput divinationes et artes 
magicas toto anno tractare; singulos vero quotannis mactare. 
Ferunt etiam adferre solitos virginem intactam quacum omnes con- 
cumbebant, infantem autem qui ex ea nasceretur statim coquere 
donec caro et ossa veluti oleum fierent, tum in pistilio tundere et iJ) 
farina indita parvas placentas inde parantes conficere; tunc singuiis 
sibi coniunctis singulam placentam comedendam dare, atque ita 
fieri ut numquam in posterum Manetem renegaturi essent. Ve- 
rumtamen Dei consilio deprehensi sunt omnes, ope scholastici 
cuiusdam quem arripere volebaut, sed ex eorum manibus evasit; Qo 
*r- ■^'•- crucibus autem suffixi sunt una cum meretricibus *quas inclusas 
tenebant et quibuscum moechabantur; erant autem numero ad 
septuaginta. 

Mar Emmeh, tres annos et sex menses patriarchatu perfunctus, 
niortuus est; corpus eius depositum est in monasterio s. Sergii 9'"> 
urbis Mabhrakhtha. 

Ciaruerunt ea aetate metropolitae et episcopi hi : Mar Sabhriso' 

urbis Karkha , oieribus tantum per totam vitam vesci solilus; 

Isaacus nisibenus, Sabhrlso*^ urbis Hertha, \azdpanah urbis Kas- 

kar, Aristos urbis Nehargui, Moses urbis Ninive, iohannes regionis ^^ 

fuviorum Zabh, Sabhriso^ urbis Trihan, Sergius urbis Beth Lapat. 

Eiias aulem melropoiita urbis Marii [Merw) permuitos e Turcis 
aliisque gentibus ad fidem convertit; Maru autem flumen est de 
cuius nomine urbs et regio nomen acceperunt. Aiunt intra moenia ad ' 
XII parasangas se extendere, et intra murum exteriorem esse urbos •^•"> 
et oppida multa, grani et hordei campos, hortos et "nrapaSeia-ovs. 
Exstrucla fuit ab Alexandro filio Philippi, qui eam Alexandriam 

' Si emendalionem Hoflm. probamus, vertend. «lapelum leftoribus??. — «•( 29 )^— 

noininavit; Alexander cum inultas gentes in oriente subegissetet 
in deditioneni redegisset, itinere Facto in patriam reversurus, ad Eu- 
phratem fluviiim, loco qui Bagniqya ^ appellatur, in regione baby- 
lonica, a servis veneno mortifeio occisus est; regnaverat autem 

5 annos duodecim et menses sex. De Elia isto metropolita urbis Maru 
narrant haec: cum peragraret loca quae ad fines exteriores ex in- 
teriore parte sunt, regulus quidam ei obviam fuit qui ad bellum 
cum alio rege gerendum iter faciebat. A quo cum muUum expe- 
tisset Elias ut belio desisteret, respondit ille se Dei eius, Eliae, 

10 cultum suscepturum, dummodo Elias miracula ostenderet, qualia 

sacerdotes deorum quos ipse colebat ostendebant. *Iussu autem reguli , * p. 35. 
sacerdotes daemonum cultores qui eum comitabantur, daemones 
quibus serviebant invocaverunt, etconfestini aer obscuratus est nubi- 
bus,dum venti et tonitrua et fulgura sine intermissione ingruunt. 

10 Tunc divina vi commotus Eiias caelesti cruce se signavit, et quam 
daemones rebeiles congesserant haiiucinationem coliibuit, quae 
subito omnino evanuit. Tunc reguius, visis quae sanclus Elias pa- 
traverat, pronus veneratus est, et cum suo comitatu fidem christia- 
nam amplexus est. Ad flumen quoddam eos deduxit EUas, atque ad 

;?o imum baptizavit; tum sacerdotibus et diaconis constitutis in suam 
regionem reversus est. 

Regnavit autem Seleucus triginta duo annos et labricavit Antio- 
cliiam etLaodiceam, Seleuciam et Apamaeam, et Edessam quae est 
'Orliay, et Beroeam quae est Halab. Babylon aulem haec quae ho- 

•io die ita vocatur, a Semiramide fabricata est; Babylon vero anliquior 
sita est quo ioco turris fabricata fuit. Ninus fiiius Beii fabricavit 
'Aralih quae est 'Orhay, et Akkar (Akkad) quae est Nisibis, Kalva 
(Kalna) quae est Ctesiphon, Kaiali quae est Hatre Toy Sanatrug; 
Niniven quoque et Rehobot ipse aedificavit. 

•^i Hoc tempore quod supra diximus, Arabes, omni regione Per- 
sarum et Romanorum '^ subacta, effusi sunt et regionem quoque 
Huzitarum intrarunt, urbesque omnes munitas subegerunt, h. est 
Beth Lapat, Karklia diie Ledan, Susan arcem; tantum Siis et Sostre 
remanserunt urbes munilissimae, neque ulius remansit e Persis qui 

35 Arabibus resisteret, nisi rex Yezdegerd et quidam ex eius ducibus 
nomine Hormizdan medus, qui copias collegerat et Sus et Sostre 
occupaveral; ^ostre autem haec est habilatu spatiosa, * et magnis flu- * p. 30. 

' Beniqya fortasse iegenduni (N.). — ^ Textus liabet w Aramaeorum-?. .( 30 ) •€-»- viis et canalibus, quibus quasi fossa ex OQiiii parte circumdalur, 
muuitissinia. Unus exhis canalibus iVdrahsiragan { J r^^6ir. ) vocatur 
de nomine Adrahsir [Ardah.) qui eum effodit; alter qui wbem inter- 
fluit vocatur Samiram, de nomiue reginae; tertius autem Daraya- 
gan,de nomine Darii. Horuni omnium ma\imus est torrens copiosus 5 
qui de montibus septentrionalibus devolvitur. Tunc contra Hormiz- 
dan medum ascendit dux quidam Arabum Abu xMusa cognominatus, 
qui urbem Basra, Arabum domicilium aedificavit, quo loco Tigris 
in raare magnuni influit, inter terram cultam et desertum, quein- 
admodum Sa^l b. [Abu] Waqqas quoque urbem ^\qola aedifica- lo 
vit, aiterum domicilium Arabum, ffKufaT^ appellatam proptersinum 
[Kvjifuthd) Euphratis. Quo tempore Abu Musa contra Hormizdan 
perrexit, iste Hormizdan caussas confinxit ut iHum a bello secum 
gerendo deterreret, donec sibi exercitum collegisset; quare ad Abu 
Miisa misit ut captivis abducendis et vastationibus absisteret, tri- i5 
bulum se dalurum pollicitus quodcuuique sibi imposituri essent. 
Atque ita manserunt duos annos; tunc Hormizdan moeniis inunilis- 
simis fisus, pacem quae inter eos erat rupit, atque homines qui 
legationes inter eos obibant occidit, e quorum numero fuit Geor- 
gius episcopus urbis Ulay; Abrahamum vero metropolitam Porath in ^o 
custodiam coniecit; tum copias multas contra Arabes misit quas 
tamen cunctas Arabes deleverunt. Quare Arabes propeiaruni 
Sus obsidione stringerc, eaque post paucos dies in deditionem sub- 
acta, spectatissimum quemque ex iis qui in urbe aderant necave- 
runt. Tum domo in ea urbe sita, quae domus s. Danielis nuncupatur, s-^ 
occupata, thesaurum ibl inclusum surripuerunt, qui regum iussu 
inde a temporibus Cyri et Darii servabalur. Arcam vero argenteam 
in qua depositum erat corpus aromatibus conditum, sive Danielis, 
* p. 37. ut muiti dicunt, *sive Darii regis, ut alii asserunt, difl"regerunt atque 

abstulerunt. Sostre quoque urbem obsidione cinxeruul et per bien- 3o 
nium ut expugnarent certaverunt. Tunc homo quidam Qatar oriun- 
dus et eius urbisSostre accola, alteri consociatus cuius domus supra 
moenia sita erat, coniurationem inierunt ainbo, et cum Arabes 
adiissent, poiiiciti sunt se eos in urbem introducluros, dummodo 
tertiam partem praedae urbis dedissent; pactione inter se facta, '^-^ 
foveas intra moenia sub muro effoderunt, alque Arabes intro- 
duxerunt qui Sostre subegerunt, sanguinem veluti aquam in ea 
effundentes et interpretem urbis, nec non episcopum urbis Hormizd- 
Ardasir, cum celeris scholasticis, presbyteris et diaconis necave- miit, eorum sanguine in sanctuario effuso; Hormizdan vero vivuni 
cleprehenderunt. 

Poslhaec prodiit quidam ex Arabibus, nomine Khaled, qui occi- 
dentem versus perrexit, regiones et urbes occupans usque ad ^Arabh. 

5 Heraclius imperator Romanorum, his rebus compertis, magnum 
exercitum in eos misit, cuius dux uominabatur Sacellarius 
{^aKsXXdpios); sed ab Arabibus devicti sunt, qui plus quam centum 
millia Romanoruin et ducem interemerunt. Tso^dadh quoque Her- 
tha urbis episcopum ibi, in urbe Sostre , degentem apud ^AbdMasih, 

10 qui legationis officio inter Arabes et Romanos fungebatur, necave- 
runt; potiti suut autem Arabes tota regione Syriae et Palaestinae. 
Aegyplum quoque ingredi erat in animo, sed non vahierunt; custo- 
diebantur enim fines exercitu magno el vi, a patriarcha Alexandrino, 
locis quoque quibus hostes in regionem ingredi aut egredi possent 

i5 praeclusis, et exstructis in ripa Nili per omnem regionem muris, 
quorum altitudine coerciti Arabes ingredi et occupare Aegyptum, 
Thebaidem et Africam provinciam aegre potueiunt. Heraclius impe- 
rator, *dolore oppressus, quod Romani profligati essenl, ad urbem *p. 31:*. 
regiam perrexit, et morbo correptus, mortuus est; regnaverat auleju 

20 cum filio viginti et octo annos. 

Verumtamen victoria filiorum Ismaelis qui duo ilia regna juu- 
nita vicerunt et subegerunt, a Deo fuit qui tamen eos Gonstantino- 
poli potiri usque adhuc non sivit; quamobrem victoria est ei Deo, 
non Arabibus tribuenda. De tholo autem Abrahami quid sit nihil 

25 invenimus, nisi (juodcumbeatus Abrahamdivitiis abundaretetsimul 
longius discedere vellet ab invidia Cananaeorum, maluit in locis 
longinquis et late patentibus deserti habitare; atque, utpote qui 
in tentoriis commoraretur, ad Deum adorandum et hostias ofl^e- 
rendas locum iHujn aedificavit, atque exeo, qualiscumque fuit, hic 

3o qui nunc est cognomen sumpsit; quia una cum slirpis progenie 
loci quoque memoria servata est. Nihil autem novum faciunt Arabes 
dum ibi Deum adorant, verum ab omni antiquitate usitatum, utpote 
qui honorem tribuant patri, suae gentis capiti. Urbs quoque Hasor 
quam caput legnorujii S. Scriptura appellat, ad Ai\ibes pertinet, et 

35 Medina appellata estde nomine Midyan quarti filii Abrahami, quem 
a Getura susceperat; quae urbs Yathrib quoque nominatur. Arabum 
swni Dumat Gandal et legio Hagaraeorum (Hagar) aquis abundans 
et palmis atque solidis aedificiis. His rebus pariler affluit regio 
Hatta (Atta) ad littus maris sila, prope insulas Qatar; densa est — «.( 32 )*._ 

variis diversisqueplaulis. Huic similis est regio Afazun, quae pariter 
in ora rnaritima sita est et in ampiius quam centiim parasangas sc 
exlendil; et regio ^amama in medio deserto sita, et regio Tawaf 
*p. 39. (Taif?)^ nec non Hertha "urbs in qiia Miindar rex sedem habuil, 
cognominatus Ganbara, qiii sextus est ordine ex quo initium 
cepcrunt reges Ismaelitae. 

FlNEM HIC CAPIU.M .NONNULLAE RERUM XOTITIAE 
E\ HISTORIA ECCLESIASTICA DEPROMPTAE. CHRONICA MINORA PAUS SECUiXDA EDIDIT E.-W. BROOKS 
INTERPRETATUS EST f.-B. GHABOT. SYK. C. -IV. CHKONICON MARONITICUM 

EDIDIT E.-W. BROOKS 
IJNTERPRETATUS EST I.B. CHABOT. Clironici huius reliquiae, praeter duo folia manca quae ad 
eundem codicem olim pertinebant et nunc Petropoli, initio codi- 
cis qui EusebiiHistoriamEcclesiasticam continetpraefixa, exstant, 
in Cod. Brit. Mus. Add. 17, 216 f. 2-1/1 asservantur; unde a 
Noldeke et Nau excerpta quaedam edita et translata sunt. Nunc 
vero primum, additis fragmentis Petropolitanis, quorum photo- 
typiam faciendam, qua est comitate, curavit A. A. Vasilyev, 
integrae vulgantur. 

Codex saeculo viif vel ix° exaratus est, secundum Wright 
(Crt/., p. io4i). Auctorem autem Chronici Maronitarum sectae 
addictum fuisse ex ipsius verbis (cf. infra, p. 55, 1. 3) liquido 
constat. 

Quoniam ultima fragmenta, quae ad ann. 664 pertinent, 
viri coaevi opus esse videntur, verisimile est non muito post 
compositum esse Chronicon. Auctor usque ad ann. 36 1 (inde 
ad ann. 658 lacuna est in codice) eisdem quibus Michael Syrus 
plerumque usus est fontibus ; e Chronico Eusebii , et Theodoreti 
Historia Ecclesiastica et Haereticarum Fabularum Compendio 
directevel indirecte hausit. Historia Manetis non sohim cum Mi- 
chaele sed etiam cum Socrate et Epiphanio affinitatem redolet^ 
sed a neutro horum derivata esse videtur. 

Notitia bibhographica : 

Codicis descriptionem reperies apud Wright, Catalogue oj the 
Syriac manuscripts in the British Museam, pag. io/ii; London, 1870. 

3. — -»-».( 36 )<H — 

Editioues : Th. Noldeke, Zur Gcschichte der Arabev im i Jh, d. 
Hig. aus syrischen Quelleti {Zeitschr. der Deutschen Morgenldndischen 
GeseUschaft , Bd. XXIX, p. 82 sqq.); Leipzig 1876. Textus ultimae 
partis cum interpretatione germanica, et eruditis adnotationibus. 

F. Nau, Opuscules Maronites, i^^^partie, App., p. 82 sqq., 2*=partie, 
p. 1 sqq.; Paris 1899, *9^^ (Extrait de la Revue de VOnent Chretien). 
Excerpta nonnuUa cum interpretatione galHca. 

E.-W. B. Alexauder, in quo adimpleta est prophetia Danielis de hirco ca- 
prarum qui venit et occidit arietem post annos 2/10, mortiius est 
5 wet confractum est cornu eius magnum, et orta sunt quattuor cor- 
nua subter illud^T?. Audacter enim egerunt servi eius et regna- 
verunt post eum. Unus ex eis est Ptolemaeus filius Lagi, id est 
filius leporis. Regnavit autem in urbe Aiexandria annos 4o. 

Eo anno quo regno potitus est, cepit Hierosolymam dolo ; et 
10 captivitatem exinde abduxit quam in Aegypto collocavit. 

Notus erat hoc tempore summus sacerdos ludaeorum Honias 
filius loiadae. 

Hi sunt qui regnaverunt post Alexandrum : in Macedonia regna- 
vit Philippus qui et Aridaeus, frater ipsius Alexandri; et in Asia, 
i5 Antigonus ; et in Macedonia, Gassander; et in Syria, Seleucus. 

Hoc tempore Antiocbus Antiocbiam absolvit ; et vocata est ab eius 
nomine Antiochia. 

Anno i3° imperii Ptoiemaei filii Lagi, regnare coepit super 

Syriam et Babel, Seleucus Nicator, annos 82, nempe postquam 

20 Aiexander natus est annis 45 , postquam regno potitus est annis 

26, et postquam mortuus est annis i3. — Ab initio regni eius 

incipit aera Graecorum, quae vocatur Alexandri. 

Goiliguntur autem anni ab Adamo hucusque : 6197; — ab 

Olympiade prima : 46 9 anni^, qui sunt Oiympiades 1 1 7 et superest 

95 annus unus; — ab incendio *tempii Saiomonis : 280, et ab eius *p. f\^. 

reaedificatione 206.— Si quis itaque vuit scire quantus annus in- 

dictionis soiaris sit hic annus, aut lunaris, aut periodi quindecimaiis, 

aut quadriennalis, sine augmento vei demunitione : divide annos 

ab Adamo per xxviii, qui fiunt indictiones i85, et supersunt 

3o anni 17; item, divide per xix : fiunt indictiones 273, et super- 

sunt anni 10; item, divide per xv : fiunt indictiones 346, et 

supersunt anni 7 ; item divide per iv : fiunt indictiones seu oiym- 

piades, ab Adamo, 1299, et superest annus unus. — Haec autem 

Olympias, quae est spatium quattuor annorum, post annum bisex- 

35 tiiem incidit semper ; sunt autem qui dicant esse annum bisextilem. 

^ Initinm deest. — - Dan. , viii, 8,21,92. — ^ Ms. : /199. — Annos autem qui supersunt adde annis Alexandri , quotiescunque 
vis cognoscere initium anni, et lunam Romanorum, et indictionem, 
et annum bissextilem. Si vero ab Adamo computes, non debes 
addere vel detrahere quidguam. Est enim annus a quo incipit aera 
Graecorum annvs ab Adamo 6198''', annus 9"' Olympiadis CXVfl""; 5 
initium bal)uit feria secunda ; fuit autem in lima liomanorum 
annus 2"", in indictione an7ius 8"'. 

Anno 3o° eiusdem Ptolemaei filii Lagi, regnavit in Macedonia 
Demetrius, annos 6. 

Hoc tempore, aedificavit Seleucus Apameam, et Aiepum, ct 10 
Edessam, et Seieuciam, et Laodiceam. 

Notus autem erat summus sacerdos ludaeorum Simeon filiiis 
Honiae. 

Etiam Romae fuit census : invenlae sunt myriades populi xxvit. 

Post Simeonem summum sacerdotem fuit Eleazarus eius frater. iT) 

Hoc tempore cepit Seleucus Nicator Demetrium in Sicilia^ et 
Asia potitus est. 
/•5. *Et anno 29'' aerae Aiexandri regnare coepit in Aegypto Ptole- 
maeus [II] (^) Pbiladeiphus, annos 38. Et statim dedit iibertatem 
captivis ludaeorum qui erant in Aegypto; et misit oblationem Elea- 9.0 
zaro summo sacerdoti , qui erat Hierosolymis. 

Eodem tempore, venit Serapis Sinope Aiexandriam, qui a non- 
nulbs vocatur Apis, ab aliis autem Osiris; et quia disputatio ortn 
est constituerunt idola secundum haec nomina, et ab eis voca- 
batur duplici nomine Serapis. :'.5 

Anno 5" Ptolemaei, qui est annus 33*"' ab Aiexandro, olym- 
piade CXXV% indictione 10% misit Ptolemaeus apud Eleazarum 
summum sacerdotem ludaeorum ut ad se remitteret cunctos libros 
Hebraeorum ct viros qui scirent hebraice ct graece, ut traducerent 
illos ex hebraeo in graecum. Cum autem pontifex misisset ei lejis- 3o 
peritos, qui sunt lxxii, rex aedilicavit eis in insula Pharo celiuias 
XXXVI : unam celiuiam duobus?;?m, monens quidem eos ne muta- 
rent quidquam. Verterunt autem lihros intra dies lxxii. Singuii 
duumviri omnes libros verterant ; vertenint itaque tringinta sex 
exemplaria; et, cum inter se coilata fuerunt omnia, inventa sunt 35 
quasi unus omnia verlisset. Reposuit hos lilnm in libraria seu biblio- 
theca Alexandriae. Inde processit recensio Soptuaginta. 

^ Sic ms. et Micliaet; Sync. (p. 019) : iv KtXiHia. — - Numeri isti uncis in- 
dasi, hic et infra, in codice ad marginem appositi sunt. 


— ^( 39 )<^— 

Nomina autcra virorum qui libros interpretati sunt haec sunt : 
— E li'i])u Ruben, vi : loseph, Ezechiel, Zakarias, lohannes, 
Ezechiel, Eliseus. — E tribu Simeon, vi : ludns, Simeon, Addai, 
Samuel, Matthias, Sahnias. — E tribuLevi, vi: Nehemias, *Ioseph, ' p. /4G. 
T) Tbeodos, Bassus, Honias, Decius. — E trihu ludae, vi : lonathan, 
Ahrai, Eiiseus, Hananias, Zakarias, Helcias. — E trihu Issachar, vi : 
Isaac, lacoh , lesus, Semhat, Simeon, Levi. — E trihu Zahulon, 
VI : ludas, loseph, Simeon, Zakarias, Samuei, Satmaia. — E trihu 
Gad, VI : Semhatia, Sedecias, lacob, Isaac, Osias, Matthai. — E trihu 
10 Aser, VI : Theodos, Iason,Iesus, Theodotus,Iohannes,Ionathan. — 
E trihu Dan, vi : Theopliilus, Ahraham, Aedesimus, lason, lere- 
mias, Daniel. — E tribu Nephtali, vi : leremias, Eieazar, Zakarias, 
Banaias, Eliseus, Dathan. — E tribu Beniamin, vi : Agesiiaus(?), 
lobannes, Theodos, Arison(?), Abtai, Ezechiel. — E tribu loseph 
iT) VI : Kaieb, Samuel, loseph, ludas, lonathan, Dositheus. — Uni- 
versi lxxii. 

Rursum, anno 5" eiusdem Ptolemaei Philadelphi, regnavit super 
Syriam et Asiam, post Seieucum, Antiochus Soter, annos 19 ; et in 
Macedonia regnavit Antigonus, annos 36. 
90 Eo tempore, mortui sunt Epicurus, et Platon; et surrexerunt 
Archelaus etQratos^ philosophi. Etiam Nicomedus^, rex Bithyniae, 
condidit urbem et vocavit eam e suo nomine Nicomediam. 

Anno autem 2^" eiusdem Ptolemaei, rursum regnavit super 
*Syriam et Asiam Aiitiochus qui vocatus est Theos, annos i5. *p. '^?- 

95 Eodem tempore vicerunt Romani Garthaginienses navilms et 
ceperunt in Lihya civitates c. 

Hoc tempore, post Eieazarum summum sacerdotem ludaeorum 
accepit eius sacerdotium Manasses eius patruus. 

Et anno 34° eiusdem Ptolemaei, rebeiiarunt Parthi, qui sunt 
3o Persae, adversus Macedones, et super se constituerunt regem cui 
nomen Arsaces et appellati sunt Arsacidae. 

Et anno 67° aerae Graecorum, indictione 6% regnavit super 
Aegyptum Ptolemaeus Euergetes, annos 26. 

Eodem anno, regnavit in Syria Seleucus Callinicus, an- 
35 nos 20. 

Summus autem sacerdos notus erat Honias fiiius Simeonis; qui 
cum nollet dare tributum regi Aegypti factus est ei inimicus. 

^ Sic ms.', IloXi(icov . . . . fxsd' 6v AA?ceTas xal Kparrjs (Sync. , 525, 3; cf. Eus. 
Hieron. ann. 17^9). — - Ms. Nicodemos. _«.( 40 ). 

Anno 4° Ptolemaei, regna\it in Macedonia Demetrius, an- 
nos 10. 

Et factus est rursum census Romae : fuerunt autem populi my- 
riades xxvi. 

Eodem tempore conditum est Callinicum a Seleuco Callinico. 5 

Anno 10° eius Ptolemaei, Olymp. CXXXMP, indictione 3% qui 
est secundum Giaecos anmis 8i"', constilutus est summus sacerdos 
ludaeorum Simeon. filius Honiae, qui erat pater lesu filii Sirae. Et 
hoc tempore composuit librum celebrem Sapientiae, qui vocatui' 
libe)' Bar Asirae. Habet sententias mmdl. Ouidam dicunt hunc lo 
'p. ^8. Simeonem sacerdotem *portasse Christum in uinis suis, quia vinc- 
tus^ est usque ad hoc tempus, sciiicet per annos 216. 

Et anno 21°, regnavit in Syria Seleucus Ceraunus, annos 3 ; et 
post eum Antiochus Magnus, annos 36. 

Anno 93°, indictione 6% regnavit Ptolemaeus [IV] Phiiopator, i5 
annos 17. — Tum inceperunt res gestae Machabaeorum-. 

Anno 9° huius Ptolemaei, devictus est ab Antiocho Magno qui 
subiugavit eum et venit in ludaeam eamque subegit. 

Anno iio*', regnavit Ptolemaeus [\] Epiphanes, annos 21. Misit 
Scopam ducem exercitus eius et expugnavit civitates Syriae et lu- 20 
daeae; eioccurrit Antiochus Magnus eumque devicit, et abstuiit ab 
eo oinnes civitates^ 

• •••«•••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••• 

Misit Antiochus Gorgiam cum exercitu cxx miiium Hierosoivma. 
Dum autem pugnant cum ludaeis, vidit Eieazarus, cognomi- 
natus Hauran^, eiephantem magnum in quo sedere regem existi- 
mavit; subter eum se immisit et eius ventrem giadio pupugit : 
eiephans autem vaciilavit et cecidit super eum, et mortuus est 
Eleazar. Cum autem cessavisset pugna coiiegerunt cadavera et sepe- 
iierunt Hierosoivmis : dum autem coiiigunt, invenerunt sub vesti- 
mentis uniuscuiusque eorumexauro idolorumiamniae^. ludasetiam 
Machabaeus misit tria miiia argenti sacerdotibus qui erant Hiero- 
soiymis ut oflerrent sacrificium pro eis qui mortui sunt et eorum 
misererentur, piopter spem resurrectionis mortuorum. 

Et eodem tempore, fecerunt ludaei et Romani amicitiam ad 35 
invicem. 

^ Fabula apud Svros viilgata: rasirav syriaco -vinctus'^ audit. — - Cf. Eus. 
armeo. ann. 1796; liier. 1797. — ^ Deest ("oliiira unum tantum, ut mihi^ide- 
iur. — ^" Avpdv (I Magu., vi, ^3, cod. Sinait.). — •' Cf. II Mach., xii, Ao. a;) )0 *Anno iBi'', exiit Demetrius Soter, filius Seleuci, Roma, et venit *p. ''19. 
occupavitque regnum patrum suorum, annos 12. Antiochum et 
Lysiaui eunuchum occiderunt milites eius. 

Et eodem tempore, cum occisus fuisset Menelaus, summus sa- 
5 cerdos, ei successit Alcimus impius ; et quidem non erat e genere 
ludaeorum, sed munere oblato constitutus est. Honias autem filius 
Honiae, id cum videret, fugit in Aegyptum, et aedificavit ibi civi- 
tatem et tempium ad instar templi Hierosolymitani. Attigit auteiii 
iudicium Dei Alcimum impium, et mortuus est; et constituerunt 
10 eius loco ludam Machabaeum. 

Et anno i52°, mortuus estludas, et eius loco stetitlonathan eius 
frater, annos 19 : fuit autem gubernator popuii et sacerdos. Perse- 
cutus est autem Bacchidem ^ ducem exercitus Demetrii eumque 
vicit. 
i5 Et anno 160", Ptolemaei 29°, regnavit Alexander filius Antiochi 
Epiphanis, annos 10. Et mox occidit Demelrium; et etiam in 
Aegyptum progressus est eamque subegit; et dedit ei rex Aegypli 
suam filiam. Aiii autem dicunt filiam Ptolemaei Euergetis fuisse. 
Quidquid est, dixit Hippolytus in ipsa adimpietum esse quod 
9 dicitur apud Danielem^ : fcFilia regis Austri dabitur regi Septen- 
trionis. » Theodoretusautem in ea quam dedit Ptolemaeus Epipha- 
nes Antiocho Magno adimpletum esse dixit; et hoc verisimiie esl. 

Et anno 16 5° Alexandri, regnavit Ptoiemaeus [VII] Euergetes, 
annos 29. 
95 Et eodem tempore , instituit lonathan summus sacerdos et dux lu- 
daeorum pactum amicitiae cum Spartiatis qui sunt Romani. 

Et anno 167", qui est Ptoiemaei annus 3"% occidit '^Demetrius 
filius Demetiii Alexandrum, et regnavit annos 3. 

Anno 170" Alexandri, 6" Ptolemaei, occisus est lonathan a Tri- 
3o phone duce exercitus Demetrii, dolo; et, stetit post eum Simoon 
frater eius, annos 8. 

Et eodem tempore dedit Ptoiemaeus Demetrio filiam suam et 
regnum Alexandri. 

Anno 17/1", regnavit in Syria Antiochus, frater Demetrii, qui 
35 cognominatus fuit Sidetes, annos 9. 

Et eodem tempore, misit Simeon Romam clypeum aureum, et 
constituerunt ei foedus in tabula aerea. Ilem, hoc tempore misit 

^ Ms. : Bikoids. -— '- Dan., xi, G. n. i>o. Siineoii lohannem filiiim siiura adversus Cendebaeum, ducem 
exercitus Antiochi. Cum autem ivisset, vicit eum et diripuit eius 
cxej citum ; et liberati sunt ludaei a servitute gentium post annos 98; 
subacti sunt enim anno 1 63" et liberati sunt anno 170°, anno primo 
jj;ul)ernationis Simeonis. Liberati sunt etiam a tributo; regnanle 5 
onim Seleuco Nicaloro et incipiente aera Graecorum, tributarii facti 
erant ludaei regibus Syriae. — Et eodeni anno explicit hisloria 
secunda Macbabaeorum. 

Anno 177°, Ptolemaei 11°, indictione k", occisus est Simeon a 
Ptolemaeo filio Habubi . mense sebat; et surrexit post eum 10 
lohannes filius eius, qui cognominatus est Hyrcanus, annos 98. 

Et eodom tempore inceperunt gubernatores constitui Edessae 
usque ad reges posteriores e famiba Abgari. 

Et anno 182°, Ptolemaei 17". necavit Ar.~aces Parlbus Antio- 
clium Sidetem, et surrexit post hunc Dcmetrius filius Demetrii 1.*) 
*p. 01. altera vice^ annos li. Et post eum ^regnavit Antiochus Agrippas- 
annos 12. 

Mox autem processit adversus Hierosolymam et eam oppressit 
vebementer. \iden9 autem lobannes Hyrcanus, aperuit seputcrum 
Davidis, quod ab omnibus regibusornatum fuerat, indeque exlraxit 9.0 
talentorum aureorum tria milia, e quibus trecenta talenta dedit 
Antiocbo qui recessit ab Hierosolymis. 

Et eo tempore, evertit Hyrcanus Samariam, quam reaedificavit 
et vocavit Sebastiam ( Heiodes ^). 

Ab hoc anno 186", quo regnavit Antiochus et processit adversus 05 
Hierosolvmam, incipit aera Tvriorum. 

Anno 196". indictione prima. regnavit Ptolemaeus Soter. an- 
nos 17. Et mox processit Hvrcanus gubernator ludaeorum in bclhim 
cum Antiocho; et occiderunt Sidetem ^ ducem exercitus regis Par- 
thorum. • 3o 

Anno 198", Ptolemaei /i", regnavit in Syria Antiochus Cyzicus, 
annos 18. 

Hoc tempore fuit terrae motus Rbodi et ruit colossus. 

Anno 2o5° Aiexandri, Ptolemaei 11°, mortuus est lohannes qui 
et Hyrcanus, et surrexit j305^ eum filius eius Aristobuius, announo. 35 
Ipse fuit simul sacerdos et rex, prima vice apud ludaeos, elapsis 
annis 686 ab incendio Templi et cessatione rcgni eorum. At vero 

' Sic iegendum: to f3*. Ms. : «aherr. — - 6 T/jvtios (Sync). — " Cf. Eus. 
ann. 1898. — * Cf. ios., Antiq.. XUI, viii CivSoirvs). erant Aristobnlo frafres : lohannes^ qui et Alexander, ot Antigonus 
quem dolo et invidia occidit. Eo loco quo cfTusus est sanguis 
huiiiR, ibideni sparsus est etiam illius sanguis. Vaticinatus enim 
erat eis lohannes, pater eorum, quod non multum clari futuri eraiit 
r> in gubernatione; ha])ebatur enim sermo cum patre eorum a Deo. 

Anno 207" aerae Graecorum, mortuo Aristobulo, surrexil 
lohannes, qui et Alexander, *frater eius, annos 27. Hic quoquc *p. 52. 
dure et graviter regebat populum. 

Eodem tempore, expulsus est Ptolemaeus Soter a Gleopatra, 
10 matre sua, e regno; et surrexit post eum Ptolemaeus [IX] Alexan- 
der annos 10, anno 211° aerae Graecorum. 

Anno 208° incipit aera Ascalonitarum. 

Anno 216**, Ptolemaei 5", necavit Pompeius, dux exercitus Ro- 
manorum, Antiochum Gyzicum, postquam is patrem suum crema- 
iT) verat; et regnavit post eum super Syriam Philippus, annos 9. 

Postea cessavit regnum Syriae, anno 217*' aerae Alexandri, 
quae incipit ex quo regnavit rex primus in Syria , qui est Seleucus 
Nicator. 

Anno 222°, regnum obtinuit iterum Ptolemaeus qui amatre pul- 
90 sus fuerat, annos 8 aiios. 

Eius tempore, facta est descriptio popuii tiomae; inventae sunt 
inyriades xlvi, et animae insuper trecentae ^. 

Etiam Gapitolium ibidem incensum est a Thracis. 

Anno 229° aerae Graecorum, Antiochenorum autem 2", regnavit 
aT) super Aegyptum Ptoiemaeus Dionysius , annos 3o. 

Anno 5'' huius Ptolemaei, qui est annus 2 3/i"^secundum Graecos, 
mortuus est Alexander qui et lohannes, et surrexit Alexandra uxor 
eius, quae cognominata est Salina, annos 9. Observantissima erat 
mandatorum et puniebat eos qui ea solvebant. Habebat autem 
3o duos filios : Hyrcanum et Aristobuhim; fecerat vero filium suum 
Hyrcanum summum sacerdotem, quo facto vaide contenderunt inter 
se; post autem *perturbationem sancitum fuit ut esset Hyrcanus * p- -^^^. 
summus sacerdos, et Aristobuius rex. Venit autem Pompeius, dux 
excrcitus Romanorum, et abduxit Aristobulum in captivitatem 
35 Romam vinctum; et constituit Hyrcanum summum sacerdotem, 
anno ik"" Ptoiemaei, 2/i3° Graecorum : stetit autem annos 33. 

Et eotempore, vastaverunt Romani Antiochiam Syriae. ludaeos 

^ 'loLvvouos. — - Sic ms.; iege : 3ooo (Eiis. hier. ann. igSa). quoque tributarios fecerunt; et loca alia multa subegerunt. Gon- 
stituerunt procuratorem super ludaeam virum nomine Antipatrum. 
Is Antipater gentilis fuit. filius sacerdotis cuiusdam, cui nomen 
Herodes. Cum enim Idumaei in rapinam exiissent captivum eum 
abduxerant e templo idoii Apoilinis quod ad murum civitalis Asca- .5 
ionis. Herodes autem pater eius aurum non liabebat quod daret ad 
liberandum Antipatrum filium suum ; qua de causa cum eis ivit. 
Puer autem cum crevisset accepit liliam Aretae regis Arabum. quae 
vocabatur Cypris. Dein factus est amicus Hyrcano summo sacer- 
doti ludaeorum , et multum egit pro eo in contentione cum eius lo 
fratre , et eius gratia adivit Pompeium ducem exercitus Romanorum 
bac de re; factus est quoque amicus Romanis qui etiam procu- 
ratorem super ludaeos eum constituerunt. Porro, erant ei filii ex 
Cvpride araba : losepb, Pberoras ^ Phaselaus ^ et Herodes, ot 
fiiia cui nomen Salome. Phaselaus et loseph paulo post^ i5 

fuit census Romae, et inventae sunt myriades homi- 

num ccccxvi et miiia iv. 
5'i. *Anno 1 8° Augusti , misit Tiberium ducem exercitus in iVrmeniam ; 
subegit etiam Cyzicenos; et dedit libertatem civibus Sami. ao 

Eodem tempore, vocaverunt Romani diem intercalarcm anni 
quarti idus^ TSpo e^ KaXoLvSwvM.apTt^xiv^ Graeci autem eam bisex- 
tam vocant. 

Anno 28°, aedificavit Herodes civilates, muros, turres plurimas; 
reaedificavit quoque urbem quam quasi in honorem Caesaris Cae- 9 5 
saream nominavit, antea enim Turris Stratonis vocabatur. 

Hoc tempore notus erat Sextus philosophus e secta Pythagorae. 

ludas quoque Gaiilaeus e Gamaia civitate cum Sadolv pharisaeo 
lioc tempore insurrexerunt in rebeilione; diccbant enim : fcNon 
decet dare capitationem, nec nobis constituere dominos morlalcsTT^ 3o 

Anno ^2" Augusti Caesaris, Herodis 35", qui est Antiochenorum 
annus 45"% Graecorum 809''*, indictione 1% qui est ipse annus se- 
cundus Olympiadis CXCIV''^ natus est Dominus noster et Salvalor 
noster Rethlebemi ludaeae, octavo calendas ianuarii, id est 2 5'' 
mensis Jcaniin prioris. 35 

Colliguntur autem anni ab Adaiuo usque ad bunc annum : 55o5 ; 
initium huius anni fuit feria secunda. Erat verum in compulo iunari 

' 0ep4)pas (los. , Ant., XIV, vii). — - (^ao-arjAos [Ihid.). — ^ Deest folium 
unum. — '' Vox delenda, nt videtur. graeco 12"*, romano autem 16"'. Annus superior, quo conceplus csl 
Chrislus die 2 5'' mensis adar, initium habuit die dominica, ct fuit 
cum incepit in luna graeca primus, in romana quintus. Hoc anno 
fuit luna intercaiaris. 
5 Anno antequam nasceretur Christus missus erat Quirinus *praeses * [) 55. 
a senatu in descriptionem capitationis; consul enim erat et ex eis 
qui in senatu congregantur. Cum autem quisque in sua civitate 
describendus esset, adscendit etiam loseph, vir Mariae, ut descri- 
beretur. Tunc autem fuit nativitas Christi. Meminit autem huius 

10 temporis Longinus sapiens romanus, in suo tertio libro de bello 
Romanorum et eorum victoria in Antiochiam Syriae, dum dicit 
Caesari: ffPersae Orientis transicrunt in dicionem regni tui et obtu- 
lcrunt munera parvulo puero qui ibi natus est; quisst^, cuius filius? 
nondum audivimus. t) Et misit Augustus epistulam Longino : cc Herodes 

i5 satrapa, qui a me ibi relictus est, scribet et nota faciet mihi om- 
nia.^ 

Rex autem Persarum qui misit Magos Perisabur nomen habebat. 
Venerunt autem Magi anno kk'' Augusti, cum esset Christus natus 
annos 2. Herodes itaque mox universos pueros Bethlehemi a bimatu 

ao et infra occidit. Erat autem Maria, cum peperit Salvatorem nos- 
trum, nata annos i3, et mortua est nata annos 5i, quinquc 
annis post ascensionem Domini nostri. Anno igitur 807° aciae 
Graecorum, die 2/i^ mensis elul, luna etiam 26% conceptus csl 
lohannes filius Zakariae et natus est 2 4* haziran, anno sequenti. 

:i5 Maria enim nuntium accepit die 2 5* mensis adar, sex mensibuspost 
conceptionem lohannis. 

Cum autem natus esset Dominus noster Bethlehemi post menses 
novem, circumcisus est ibi, natus dies 8. Natus autem dies quadra- 
ginta ascendit in Templum, et eum portavit Simeon senex in 

3o Templo. Etivit Nazareth : eiapso anno, rediit ad Templum in Hie- 
rosolymam et iterum rediit Nazareth; anno autem secundo, iterum 
venit Hierosolymam et a Magis visus est. Ipsa nocte qua a Magis 
visus est, *descendit in Aegyptum ubi egit 2 annos. Tum, nuntio *p- 56. 
accepto Herodem mortuum esse, ascendit ex Aegypto, cum esset na- 

35 tus k annos, et ivit in civitatem Nazareth : ibi autem crescebat. 

Herodes igitur, cum vixisset annos 70, e quibus regnaverat 3o, 

mortuus est anno kk'' Augusti Caesaris,qui est annus3i i''' secun- 

dum Graecos, indictione 3\ Mortuus est autem in doloribus 

acerbis; antea occidit uxoreni suam filiosque suos in dementia sua; — «.( 46 ).#^ 

et erat in visceribus eius ulcus et dolor acerbus, et tumor humidus 
iu pedibus eius, pudenda eius putrefacta sunt et vermibus scutu- 
riebant; et anbeiitus coutentione tabescebat, et iratus sumpsit 
pomum et cullrum et incidebat pomum; dum autem vuit cuitro cor 
suum percutere, eum prohibuerunt. Dixit vero Saiomae suae sorori 5 
et marito islius : ffScio festum ludaeis fore ia mea morte; sed 
universi qui hic congregati sunt in carcerem detrudantur et occi- 
dantur : et ita ludaei congregati agent luctum super me etiam inviti. v 
Et sic mortuus est in doloribus acerbis. — Haec itaque ei accide- 
runt, sicut dicebant sapientes qiii eo tempore vixerunt, ob cae- lo 
dem iniquam parvulorum. 

Habuit autem uxores novem; filii ei fuerunt, e Doride^ : Anti- 
pater, is mortis duorum e suis fratribus causa fuit et ipse denique 
a patre occisus est; — e Maria, filia Hyrcani summi sacerdotis quem 
occiderat : Aristobulus et Alexander qui perierunt calumnia Anti- i5 
patri eorum fratris, et Herodes cognomine Antipas qui Herodiadem 
uxorem duxit et lohannem trucidavit; — e Malchusa samaritana : 
Archelaus qui regnavit post eum; — e Cleopatra hierosoiymitana : 
Herodes aiter qui privatus vixit, et Piiilippus *cuius uxorem sump- 
sit frater eius et eum occidit; — e Pallade : Phaselaus. ao 

Filii autem filiorum eius sunt : Aristobuli fratris Aiexandri, He- 
rodes qui rcx fuit in Chalcide, Agrippas cognominatus Herodes, qui 
occidit lacobum et scaturiens vermibus [periit] ^ 

[Dominus noster anno primo praedicatioais suae] a5 

mutavit aquam in vinum, Canae Galilaeae, dedit decem 

beatitudines, docuit orationem discipulos, umndavit leprosos, sa- 
navit socrum Simeonis; deinceps ivit Hierosolymam ad Pascha, 
prout dixit lohannes in canone xxvi. 

Anno autem secuudo : transivit quidem in Galiiaeauj ,• edocttit 3o 
Samaritanam et huius univcrsam civitatem, mense sebat; sanavit 
liiiuai centurionis in Gapharnahum, et expulitLegionem in regione 
Gadarenorum. Sanavit ibi paralyticum quem e tecto demiserunt, in 
Nazareth; resuscitavit fiiiam lairi; et haemorrlioissam saaavit, iilum 
quoque mutum et surdum qui daemonium habe])at, et illum cuius 35 
exsiccata manus erat Eodem anno secundo, occisus est lohannes in 
carcere. Et suscitavit Christus filium viduae, ingressus est domum 

^ Ms. : Donis. loftis (io8. , Anl. , XIV, xn). — '^ Deletae sunt columnae duae. 58. Simeonis pharisaei; deinceps ascendit Hierosolymam in Pascha et 
sanavit paralyticum. 

Anno autem tertio, e pane duodecim cophinos fecit: appropin- 
quabat autem Pascha ludaeorum; iterum mullipiicavit septem 
5 panes; aperuit oculos caeci Timay et eius qui a ventre matris 
caecus erat. 

Rursum,anno quarto, ascendit in montem et alba facta sunt eius 
vestimenta; sanavit fiiium tecti ^ et hydropicum; *et resuscitavil 
Lazarum, et exsiccare fecit ficum tempore mensis adar; proposuit 
10 parabolam de divite et Lazaro, et de vinea et operariis, et de turri, 
et de homine qui fecit convivium, et de centum ovibus et decem 
drachmis ^ 

Gausa ob quam cecidit(Paulussamosatenus) fuit mulier 

i5 quam constituerant Persae super Syriam et Phoeniciam cum vicis- 
sent Romanos, cui nomen Zenobia; huic autem dum vult Paulus 
placere, quia ad res iudaicas propensa erat, ad sectam Artemonis 
deductus est. Neque elongatus erat a scortatione Paulus iste : nai]i 
mulieres ei adhaerebant pulchrae et canebant in eius nomine. 

20 Gum igitur excommunicatus fuisset nec vellet abire, quod magis- 
tratus eum tuebantur, petierunt ab imperatore Aureliano ut tyran- 
num ab ecclesia arceret; cui, licet idola coieret, non tamenconve- 
niens visum est eorum petitiones neglegere : sed statim praecepit 
ut expelleretur e civitate. Ei successit Domnus; filius erat Demetrii 

a5 decessoris Pauii; stetit autem annos 5. 

Rursum, anno 4° Aureiiani, qui est secundum Graecos annus 
583''% floruit Mani insanus in faisa doctrina; hoc tempore erat 
annorum 33; natus est enim anno 55 1°. 

. . .^eratautem vir quidam e Lapat civitate, cui nomen Patlq, et 

00 liabebat fiiium e Taqasit, uxore sua; eum vocaverant parentes eius 
Gorbicum; cum puer esset annorum y, emit eum uxor cuiusdam 
x\rabi nomine *Scythiani; eiat mulier e Tliebaide superiore : quam * p. ^)\) 
ob causamtempus uiultum fuit in Aegypto. In doctrina Aegyptiorum 
cum educatus fuisset Scythianus haeresim Empedoclis et Pythagorae 

35 introduxit inter christianos. Habebat autem discipuium cui nomen 
Budus, antea vero vocabatur Terebinthus. Hic autem,mortuo Scy- 
thiano, abiit in regionem Babelis, cum uxore Scythiani. Ipse dice- 

^ Lunaticum (Matth., xvii, ik). — ^ Desunt folia nonnulla. — ^ Excidit 
vox una. bat scipsum c virgine natum et in montibus educatum. Fccit hic 
libros quattuor : uni litulus C5f ff Mysterium^, alteri rEvangcliumT?, 
tertio rThesauri^, quarto ffCapitaT^. Dum autem ostendebat spcciem 
quamdam visionum percussus spiritu est et mortuus est. Mulier 
autem apud quam babitabat, postquam eum sepelivit sumpsit 5 
aurum quod sibi collegerat et emit puerum cui. ut diximus, nomen 
erat Gorbicus; eum erudivit his quattuor iibris doctrinaiibus, et 
mortua est ipsa mulier, ei iinquens hos libros Tcrebinthi, quos?s 
composuerat e doctrina accepta a Scythiano, et omnia bona. Omnes 
libros et aurum sumpsit Corbicus et abiit in regionem Persarum. lo 
Ivit autem in domum paternam, et ibi nomen sibi imposuit Mani , 
iibrosque quasi a seipso compositos eis quos eorum ope seduxerat 
tradebat specie christianismi. lilis autem videntibus eum in doc- 
Irina nazareorum versari tunc temporis eum ibidem prcsbyterum 
cftecerunt, et, interpres Librorum factus, contendeljat adversus iTi 
p. 60. ludacos et paganos. Sibi addixit *tres discipulos : Addaeum 
quem misit ut doceret Bet Aramaye, Thomam, qui profectus est 
in Indiam, et aiium cui nomen fuit Hermias. Cum autem rediis- 
sent et ei renuntiavissent neminem eos suscepisse, iratus est et 
dereliquit doctrinam christianorum, quam haud sane ab initio te- 20 
ncbat; seipsum appellavit Christum et Spiritum sanctum; mox 
elegit sibi duodecim discipulos et insufflavit in eos spiritum ad 
imitationem veri Christi, et exierunf et decipiebant mundum. Dice- 
bat autem ilie Manl in sua doctrina duo entia esse : Deum et 
materiam; unum esse bonum, et tenet loca orientalia, septentrio- 25 
nalia , occidentalia et superiora ; alterum , id est materiam , cf malum -n 
vocabat, tenens loca australia. wlpsa materia dum agitatur insurre- 
xerunt filii eius in invicem : daemones, ignis, aquae, idola; alii 
alios vexabant et ab aliis vexabantur, usque dum pervenerunt ad 
caelum, iocum lucis; et cupiebant miscere eorum obscuritatem 3o 
bono et luci; quos cum vidisset Deus eos vinxit ibi : et sumpsit 
paullulum lucis et proiecit in materiam ad instar hami, ipsa vera 
cum id absorbuisset eo vincta est; et propterea coactus est Deus 
creare mundum ^ et huic^ successit Zabda, annos 8 ; et huic Hermon, annos 9, 35 ^ Desunt folia aliquot. — - Id est : Hymenaeo, episcopo Hierosolymorum; 
(cf. Eus. ann. 2816; infra, p. i/i6, 1. 27). I Et eo tempore, quatiuor reges regnabant simul, Diocletia- 
num dico, el Maximianum ^ qui cognominatus est Herculius, et 
acceperat filiam "^Diocletiani, et Maxentium, filium hujus Maxi- *p. 61 
miani, qui Romae regnahat, et Constantinum^ qui in Gallia Britan- 
5 niaque regnabat. Diocletianus autem et Maximianus in regione 
Orientis regnahant et communiter res dirigehant. 

Et eo tempore rehellavit Aegyptus et Alexandria; profecti sunt 
llomani, eam suhegerunt multosque ihi trucidarunt. 

Anno 11*' Diocletiani, regnavit in Perside Narses, annos 7. 
10 Et anno 18'' eius,regnavit, post Narsen, Hormizd, annos 5. 

Ephesi stetit episcopus, post Theodorum, Zoilus; et post euni 
Linthus; et post eum Solon^. 

Erant autem doctores Alexandriae Pierius^ et Achillaspresbyteri. 
Antiochiae erat Dorotheus preshyter; callehat etiam linguam 
i5 hebraicam. 

Laodiceae etiam post Eusehium, stetit doctor Anatolius : genere 

Alexandrinus erat. Is autem dicebat in sua doctrina initium men- 

sium et temporum esse decimam octavam adar, seu secundum 

computum Aegyptiorum 2 4""' phamenot, et circumvolvi redi- 

'20 reque 'mpristimim locum post annos decem et novem. 

Caesareae Palestinae stetit post Theotecnum Agapius. Ihi autem 
erat preshyter nomine Pamphilus : is est qui edocuit Eusehium, 
qui propter eum cognominatus est Pamphihis. 

Anno 9° eiusdem imperatoris Diocletiani, iussit et eversae sunt 

a5 ccclesiae usque ad terram, et fuit persecutio gravis. Incepit haec 

persecutio ah anno 11° eius regni, usque ad annum 1 9"'". Hoc autem 

anno,qui est annus 6 1 3""* secundum Graecos, die ^^^" mensis adar, 

ipsa die *Paschae eversae sunt ecclesiae, die dominica. ■ *p. i)> 

CoHiguntur anni a nativitate Domini nostri lesu usque ad hunc 

3o annum : anni 3o5, cum ipso anno eversionis et nativitatis. Hoc 

autem tempore fuerunt martyres multi : sanctum dico Petrum epi- 

scopum Aiexandriae, qui primus excommunicavit impium Arium 

ob eius biasphemiam. Manifestatum est ei divina revelatione eum 

reprohatum a Domino esse. 

35 Stetit post eum Achillas, annum unum; et post liunc Alexander, 

annos 93. — Martyrium passus est hoc tempore etiam Pamphilus, 

^ Apud Syros, omissis vocalibiis, nullum est discrimeii in ralione scribendi 
nomina ffMaximianusw et rrMaximinusTi. — - Inteilege ffConstantium Cliiorumn. 
— 3 Cf. p. ae, i. 35. — '^ Cl". p. iZi7,n 1. 

SVR. C.-IV. /| presbyter Caesareae, magister Eusebii; et Seleucus episcopiis Eme- 
sae bestiis devoratus est , poslquam fuerat episcopus aanos ^o. Tes- 
tirnonium reddidit etiam Pantaleonmonacbus, qui boc tempore de- 
gebat in Aegypto, cum dxlvi aliis qui eius causa martyrium passi 
sunt; et innumeri alii hanc persecutionem sustinuerunt. 5 

Fuit etiam fames ingens adeo ut venumdaretur modiiis frii- 
menti mmd minis. Posl autem annum commulavil Deiis mala. Im- 
perator Diocletianus imperium suuni dimisit, natus annos yj, et 
babitu pagani [seu villici) quasi insanus versabatur usque dum mor- 
tuus est. Etiam .Afaximiano, eius generi, ita accidit postquam lo 
antea constituit duos imperatores : Severum et Maxiraianum alte- 
rum^; qui etiam fuit violentus persecutor Christianorum, et eius 
tempore martyres plurimi fuerunt. Sed Severus cum regnavisset 
annum unum occisus est, et remansit Maximianus in regione 
Orientis, et Maxentius iniquus Romae in regione Occidentis. Unus- i5 
quisque eorum malitia socium superabat. 
^3. Constantinus autem primus, qui regnabat * in Gallia, secum 
adsumpsit fdium suum Constantinum in imperium. et postquam 
regnavit adhuc tres annos, mortuus est die 20'' mensis tamuz; 
vixerat annos 60; regnaverat autcm annos 12. Potitus est igitur -20 
imperio Constantinus- 

Athanasium evertisse aitare et destruxisse, calices efFudisse, 

libros combussisse. Et quanquam in his omnibus manifestata est 
calumnia accusatorum, non tamen a sententia sua destiterunt. 20 
At anno 3o° Constantini, qui est annus 645"' Graecorum, caluui- 
nias ahas paraverunt. \oluerunt quideni synodum facere Cae- 
sareae Palestinae : sed Athanasius recusavit ibidem venire; inde 
vero abierunt in urbem Tyrum; amputaverunt mauum dextram 
mortui, eam combusserunt aromatibusque condiverunt et repo^^ue- 3o 
runt in theca lignea; proclamabant Athanasium Arsenio, episcopo 
Melitenae, mortem intulisse et hac eius manu quam amputaverat 
ordinaliones perficere. Arsenius vero, cupiens videre quae circa se- 
ipsum agenda erant , Tyrum venit et depositioni Athanasii subscripsit. 
Denique a fautoribus Athanasii circumdatus est : produxit duas i^ 
suas manus et eas viderunt, et detexit Athanasius accusatores. 
Sed mox mercede duxerunt peilicem quae conclamabat et dicebal 

^ Maxiininus; cf. p. ^9, n. 1. — - De^unt nonnuHa folia. _«.( 51 ).**«— 

Athanasium violasse suam virginitatem. Tacuit quidem Athanasius, 
dum surgit Macarius presbyter qui eum coinitabatur et dixit huic 
mulieii : tfEgo ad te accedi unquam??? Respondit contorquens ma- 
nus, ciamans et dicens : rTali die, tu *virginitatem meam corru- * p. 6/i. 

5 pisti ! V Et ita manifestum fuit hanc accusationem calumniam esse sicut 
omnesalias. Nihiiominus depositionem Athanasii pronuntiarunt,qui 

statim ad imperatorem^ 

. . . et niox abierunt Tyro Hierosoiymam iussu imperatoris ad dedi- 
cationem (ecciesiae) quam ibi aedificaverat. Receperunt Arium 

et etiam miserunt Aiexandriam ; sed mox aliatae sunt epistulae im- 
peratoris ut venirent apud se Constantinopoiim propter Atha- nasium^ Iverunt itaque et aiiam accusationem moverunt in eum 

dicentes : minatus est Athanasius arcessere frumenta quae ab 

i5 Aegypto Gonstantinopolim deducuntur. Imperator autem iussit ut 

in Galliam eiiceretur et ivit et fuit in civitate Trevirorum , 

quae ibi est , duos annos 

Gongregati sunt igitur Gonstantinopoli et deposuerunt Marcelium 
episcopum urbis Ancyrae, quod addictus erat doctrinae Pauii 

20 Samosateni comburere librum suum (recusabat) ^ 

(Arius profectus est) Alexandria Gonstantinopolim (iussu Gon- 
stantini), anno So"* eius imperii; et venit quidem portans sym- 
bola duo : unum secundum fidem rectam, aiterum secundum id 
quod credebat sub ala eius repositum. Et, lecto symboio recto quod 

a5 tradiditimperatori, iuravit : «Sicut infra scriptum est, credo.^ Gum 

autem*sancitum fuisset ut iret ad ecciesiam populus in duas partes *p. (iT). 
scissus est. Sanctus autem Alexander qui hoc tempore ecclesiam re- 
gebat ivitad ecclesiam quae vocatur Irene, coram altari se prostravit, 
tres dies et tres noctes, orans et dicens : wDomine Deus, si Arius 

^^0 ecciesiam ingressurus est, iibera me ex hac vita.» Etiam lacobus 
opiscopus Nisibis simiiia orabat. Dum autem it Arius ad ecclesiam 
subito in latrinam ^ ;i5 . . . Aetius imperator autem iussit ut mitteretur in Phry- 

giam, in iocum desertum. [Venit] Eustathius et dixit Eudoxium 
idem sentire, quippe qui domus et mensae Aetii particeps esset. . . 

* AHqiiot voces desunt. — ^ Tres aut quattuor voces desunt. — ^ Quattuor 
versiis peiie deleti sunt. — '* Desunt nonnulla folia. — 4^( 52 ).^^— 

excommuuicaYit Eudoxium ^ consubtantialem; dixit ei Sil- 

vanus : Si vero non est creatura nec alterius naturae, iam consub- 
stantialis est Patri eiecit imperator et alios mullos. 

Eiecit enim Cyrillum Hierosolymae , postquam stetit annos 1 2 , 
et constituerunt eius loco Hadrianum-. 5 

Dcpositus est etiam hoc tempore Liberius episcopus Romae et 
pro eo constitueruntPhilippum^, sed populus hoc non tulit et mox 
* p. 0(3. PhilippuQi expulerunt *Liberiumque in suum locum restitue- 
runt. 

Et etiam Macedonium Gonstantinopolis. cum stetisset annos 5, 10 
hoc tempore removerunt eiusque loco constituerunt Eudoxium 
postquam egerat Antiochiae annos 3. , . 

Stetit autem Antiochiae, post Eudoxium, Meletius qui Sebastia e 
loco 01'iundiis episcopus Alepi factus erat; et Alepo adduxerunt eum 
et constituerunt Ariani Antiochae. Gum autem nscendissei cathedram i5 
ut homiliam haberet paullo post, ostendit eis tres digitos clamans : 
cfTres personas proclamamus et quasi unum praedicamus. ^ Tunc , 
cum viderent Ariani eum ipsis non consentire, deposuerunt eum; 
rexerat autem ecclesiam annos duo; et constituerunt pro eo Euzoiuni 
qui cum Ario eiectus erat ex Aegypto. Idcirco divisus est populus 20 
Antiochiae : unam pai^tem dirigebat Fiavianus^ cum esset presby- 
ter, et alteram Euzoius. 

Etiam Hierosolymis , cum stetisset Hadrianus annos 9, ei suc- 
cessit Heraclas. 

Macedonius qui Gonstautinopoli expulsus est dicebat: nullo modo 25 
esse consubstantialem Patri Spiritum; Fiiio quoque, Arii instar, 
detrahebat in sua biasphemia. Gum autem expuisus fuisset hic ma- 
iedictus in regionem Heliesponti abiit, et eius iocum occupavit Eu- 
doxius qui rationem agendi furtivam (hypocritam) coram imperatore 
ostendebat. Mox e Gyzico Eleusium episcopum huius ioci expulit 3o 
et ibi constituit Eunomium notarium Aetii; erat autem e Gilicia. Eum 
quidem monuit ne prius cuiquam divulgaret eorum doctrinam quam 
firmiter occupavissent ecciesias. At sibi quidemblandientibus civibus 
Eunomim aperuit mentem suam pravam, qui abierunt Gonstantinopo- 
iim et de eo conquesti sunt. Imperator vero, re audita, mandavit 35 
Eudoxio ut ab eo rationem posceret; hic vero, quia erat eiusdem 

^ Tres \ersus ferc deleti. — - Socr. : Appvvios. — ^ Sic ms. ; le^e : rFeli- 
cemn. — * Sic ms. ; lege : ffPaulinus». rsomina PauUnus et Flavianus haud raio 
apud scriptores syros permutantur. — -t>( 53 )» ci - ■ 

opinionis, *negotium differebat ^ ab imperalore coactus *p. 67 

Eunomio ut abiret. Eunomius vero invitus discessit, di- 

cens quidem Eudoxio : wPeccasti in me et in Aetium magistrum 
meum.?7 Gongregavit sectatores suos qui vocati sunt Eunomiani. Hac 
5 ratione recesserunt Eunomiani ab Arianis. 

Dicebat Eunomius^ Deum ante omnia creavisse Filium, Fiiium 
autem creavisse Spiritum ante omnia creata. Mutavit quoque con- 
suetudinem qua tribus vicibus in invocatione Trinitatis baptiza- 
rentur Jideles ^ sed qui baptizabantur in nomine mortis Cbristi tan- 

10 tum baptizari voluit. A capite ad renes corpus aqua tingebant, partes 
ceteras ut quid impurum relinquebant. Accidit autem quadam 
die, dum baptizant, ut esset vulnus in capite eius qui baptizabatur 

^ ; cum viderent excogitaverunt facere alveos in quibus eum 

qui baptizandus erat extendebant et aquas in eius caput effunde- 

1 5 bant. Etiam alium modum baptizandi excogitaverunt : sindonem ion- 
gam consecrarunt et eum qui baptizandus erat ea involvebant a pec- 
tore ad ungues, et sic aquam in eum effundebant. Ausus est etiam 
dicere Eunomius : Nihii rerum divinarum sibi ceiatum , sed se om- 
nia nosse, etiam naturam divinam, et quod ffita novit Deum ut 

90 Deus novit eumi5. Expulsus estitaque et eiectus est in locum deser- 
tum Pamphyliae : et ibi praedicavit doctrinam suam. 

*Rursum tempore Constantii, ipso iubente, aedificata est Teiia 
in regione Orientis, quae Constantina appeiiata est. 

[Tunc celebrare] festum Nativitatis et Epiphaniae die 9 5* mensis 

25 kaniin prioris, secundum tempus a Romanis constitutum, manda- 
tum est ecclesiis Orientis : sexto enim kanun posterioris celebra- 
bant ambas festivitates. 

Apparuerunt hoc tempore Apollinaristae. Oriundus erat Apolli- 
naris Alexandria. Cum autem studuisset profanis doctrinis, inde 

3o abiit et magister factus est Beryti. Inde abiit Laodiceam in civi- 
tatem Syriae; ibi vero accepit uxorem et habuit filium qui eodem 
nomine Apoliinaris nominatus est. Ibi factus est presbyter et eius 
filius lector, diebus Theodoti episcopi huius loci. Docebant disci- 
plinas graecas : pater docebat disciplinam Grammaticorum, eius 

35 filius Rhetorum. Famiiiaritatem habebant cum Epiphanio sophista 
pagano. Quod videns Theodotus episcopus prohibuit eos ab eius 
commercio, ne forte rursum ad paganismum declinarent. li vero 

^ Duo versus pene deletisunt. — ^ Spalium unius vocis in ms. — ^ Vox mulila. 68 -4-»« (54> aperte voluntatem episcopi exsequuti sunt. Denique, cum mortuus 
esset Theodotus eique successisset Georgius, rursum cum Epipha- 
nio conversati sunt, vel quando sacrificia paganorum perficiebat. 
Cum conatus esset episcopus eos ab eo avertere nec potuisset , a com- 
munione Ecclesiae eos removit. Apollinaris iunior id ignominiam 5 
reputavit et ratione Sophisticae fretus perversam haeresim protulit. 
Statim adiit quosdam ex episcopis qui excommunicati fuerant, qui 
eum creaverunt episcopum civitatis non nominatae. Et ipse cum 
69. patre insanam haeresim suscitavit : atiirmat enim naturam *Trini- 
tatis sicut nostram unius esse; gradus tamen proponit dicens de 10 
Patre quod est magnus, de Fiiio quod est nimius, de Spiritu quod 
est multus. Verbum incarnatum esse dicit, et animam assumpsisse : 
non tamen rationalem sed vegetativam aut animalem ; mentem vero 
nou assumpsisse, sed Deum mentis vicem gessisse. Alio autem ioco, 
universae Trinitati imputat oeconomiam, Sabeliii instar; corpus i5 
Domini nostri caeleste esse dicit, et e substantia mixta et compo- 
sita esse Filium. Dicunt etiam eum opinionem iudaicam tenuisse 
circa cibum, potum et matiimonium post resurrectionem. Gom- 
posuit miiie psaimos, dicens quidem davidicis psalmis eos pul- 
chriores esse. Anathemate itaque percussus est cum omnibus 30 
haeresibus in canone primo quem constituerunt GL Patres Gonstan- 
tinopoli. 

Imperator autem Gonstantius, cum esset Antiochiae, audivit 
lulianum Gaesarem in Galiia cum muitis Barbaris decertavisse 
eosque superavisse, et a Romanis huiiis loci imperatorem vocatum 26 
luisse. Timuit pro corona imperii^ Mo*^awia^, Hudaifa filius sororis eius; iubente autem 

Mo'awia, necatus est. *• ;^o 

Rursum etiam *Ail minabatur se iterum profecturum adversus 

* p. 70. Mo^awiam. Eum percusserunt dum orat, in urbe Illrta ,* et occiderunt 

eum. Et descendit Mo^awia in civitatem Hirta. Dederunt ei manum 

universae copiae Arabum quae ibi erant, et reversus est Damascum. 

Anno 970", Gonstantis 17°, mense iiazlran, die Veneris, hora 35 
9% fuit motus teirae vehemens in regione Palestinae : multi ioci eo 
corruerunt. 

^ Desiint nonnuHa folia. — ^ Ea quae sequuntur edidit et commentatus est 
Noldelce; vide praefationem. I — -t^{ 55 )« ei - ■ 

Eodein mense, venerunt episcopi lacobitarum, Theodorus et 
Sebokt, Damascum, et disputationem coram Mo^awia babuerunt 
cum viris gregis Mar Maronis, circa fidem. Gum autem victi essent 
lacobitae, iussit Mo^^awia ut darent xx milia denariorum, manda- 
5 vitque ut in quiete starent; et orta est consuetudo ut episcopi laco- 
bitarum, singulis annis, id aurum regi Mo^^awiae persolverent , ne 
removeret ab eis manus et a fdiis Ecclesiae persecutionem pate- 
rentur. Qui appellabatura lacobitis patriarcba omnibus monasteriis 
monachorum et monacharum imposuit quantitatem huius auri 

10 quam singulis annis persolverent : similiter et omnibus fideiibus 
suis imposuit, et seipsuui.fecit praebitorem ^ regis Mo^awiae, ut prae 
huius timore sibi submitterentur omnes lacobitae. Et eo mense quo 
facta est disputatio lacobitarum, die nona, dominica, hora octava, 
mota est terra. 

iT) Eodem anno, iubente imperatore Gonstante, occisus est Theodo- 
sius eius frater inique et sine ratione, ut multi dixerunt. Plurimi 
dolorem conceperunt de eius caede. Dicunt cives fecisse clamores ^ 
in imperatorem eumque Gainum alterum, fratris occisorem, voca- 
visse. Ipse quidem multum iratus reliquit filium suum Gonstanti- 

90 num super* solium suum, sumpsit imperatricem et universum *p. 7^ 
exercitum Romanorum pugnae capacium, et profectus est ad Sep- 
destentrionem adversus populos extraeneos. 

Anno 971°, Gonstantis 18°, congregati sunt Arabes multi Hiero- 
solymis, et regem creaverunt Mo^awiam : is adscendit in montem 

a') Golgotba, ibi sedit et oravit, et ivit ad hortum Getbsemani, et 
descendit ad sepulcrum beatae Mariae, et in eo oravit. j 

Hiscetliebus, dum ibi congregati sunt Arabes cum Mo*^awia, fuit 
commotio et motus terrae vehemens : quo cecidit Hiericho, magna 
ex parte, et cunctae eius ecclesiae. Et ecciesia Mar lohannis, in 

3o hotiorem baptismi Salvatoris nostri aedificata ad lordanem, eversa 
est a fundamentis, cum universo monasterio; monasterium quoque 
Patris Euthymi cum domiciiiis muitis monachorum et anacbore- 
tarum , locique plurimi corruerunt in hoc motu. 

Eodem anno, mense tamiiz, congregati sunt amirae et Arabes 

35 multi et dextram dederunt Mo^wiae : exiit edictum ,ut in omnibus 
pagis et civitatibus eius imperii rex renuntiaretur eique praeconia 
et acclamationes^ facerent. Gudit etiam aurum et argentum, quod 

^ Ad litteram : «heredem faciens». — - <pa>vcis. — ^ xXi/iaets et (pcavds. — 1^( 56 )<^ 

acceptum non fuit quia in eo crux non erat. Rursum, Mo^awia 
non coronam cinxil sicut alii reges qui fuerunt in mundo. Soliuni 
suum posuit Damasci, noluitque ad sedem Moliammeti ire. 

Gelavit etiam anno sequenti, i3* inensis nisan, illucescente 
feria quarta. et aruit hoc gelu vinea alba. 5 

Mo'awia, cum regnaret, secundum placitum suum. et quiesceret 
a beliis civilibus, rupit pacem cum Romanis, nec amplius accepit 

*p. 72. ab eis pacem; dicebat autem : rSi cupiunt *Romani pacem, dent 

arma sua et tributum solvant ^ 

10 

anni 

adscendit iterum Yezld, filius Mo'awiae, cum exercitu valido. Dum 
autem castrametautur in Tbracia, dispersi sunt Arabes in praedam, 
et eorum mercenarii puerique ut pascerent iumenta et raperent 
quidquid in manus incideret; quos cum vidissent qui stabant super i5 
murum egressi sunt et inciderunt in eos multosque puerorum et 
mercenariorum . etiam Arabum. occiderunt, praedam rapuerunt et 
regressi sunt. Sequenti die, congregati sunt universi pueri civitatis 
et ex eis qui urbem ingressi erant ut ibi protegerentur, et Romano- 
rumaliqui, et dixerunt : rExeamus contra eos. ^ Et ait illis Gons- 20 
tantinus : rNolite exire; non enim pugna percussistis et vicislis, 
sed furando furati estis.-n Rli autem non audierunt eum, sed exie- 
runt, populus muitus, armis instructi, vexiiiiserectisflammuiisque, 
socundum morem Romanorum. Et simul atque exierunt occluse- 
runt omnes portas et imperator sibi fixit tentorium super murum 95 
sedensque inspiciebat. Sarraceni autem se retro subduxerunt et 
muitum a muro elongati sunt, ne cum fugerent ilii Romdtii subito 
salvarentur; et exierunt sederuntque secundum tribus disposiii, et 
cum approquavissent ilii, exsilierunt steteruntque et ciamaverunt 
iingua sua: tfDeus magnus est!r Statimque illi verterunt tergt in 3o 
fugam,et adversus eos cucurrerunt Sarraceni in eosque inciderunt 
et trucidabant eos vel captivos abducebant, usque dum sub ictum 

' p. 7.3. l)alistarum mwvi pervenerunt, Et Gonstantinus iratus est eis, *et aegre 
permisit eis aperiri portas ; ceciderant ex eis muiti et alii sagittis 
transfixi sunt. 35 

Et anno 976*', Gonstantis as", Mo%a\viae 7% ascendit Rar Kbaled- 
dux exercitus Arabum Emesae , urbis capitis Phoeniciae , et duxit exer- 

' Deest folium unum. — - kSSspa^uSiv 6 tov \aXeSov (Theoph.). -— «•( 57 )» ct - 

citum in terram Romanorura. Ivit et castrametatus est ad lacum 
qui Yocatur Asqdrin, vidensque populum muitum habilare il)i 
in insula voiuil eam occupare; fecit rates et naviculas easque exer- 
citum conscendere iussit et misit intus; qui intus erant, hoc vi- 
5 dentes fugerunt etse absconderunt ab eis. Gum pervenissent Arabes 
in portum descenderunt et ailigarunt naviculas operamque dede- 
runt ut aggrederentur populum. Tum surrexerunt qui iatuerant, 
cucurreruntque et absciderunt funes navicuiarum quas in ailum 
duxerunt. Arabes autem relicti sunt intra portum in terra circum- 

10 dati mari profundo et coeno. Qui intus erant contra eos congregati 
sunt et circumdederunt eos undique, fundis et lapidibus et sagittis 
instructi ceciderunt in eos omnesque occiderunt. Socii autera eorum 
Arahum ex adverso stabant el adspiciebant nec poterant eis opitulari. 
Et iterum non bellum intulerunt Arabes in iacura illum usque in 

i5 praesentera diera. 

Et inde abiit Bar Khaled recedensque condiciones fecit cura 
urbe Amorio. Cum vero ei portas aperuissent ibi constituit custo- 
diam Arabura. Et inde abiit recessitque ad Sllus casleilura raa- 
gnura; ubi illusit ei architectus quidam e provincia Paphla- 

90 goniae, qui dixit ei : ffSi vero condiciones feceris mihi et domui 
meae, ego faciam tibi machinara quae id castelluni expugnabit. » 
Ipse autera annuit. Et iussit Bar Khaled afferri tabuias longas; et 
fecit machinam cuiussirailis nunquara visa est, et ascenderunt fixe- 
runtque eam contra portara *castelli. Custodes cura confiderent *p- 7^i- 

«5 in castelli firraitate siverunt eos ad castellum accedere. Dum 
suspensi sunt milites Khaledi in sua machina, lapis proiectus per- 
cussit ianuara castelli; et rursura proiecerunt lapidera alterum qui 
minor fuit, rursumque proiecerunt lapidem tertium et ceteris infe- 
rior fuit. Qui supra miiros slabant derldenles clamaverunt dicentes : 

3o fflntendile, viri Khaledi; male enim suspensi estis?-), et statim mise- 
runt ipsi ab alto in machinam iapidem ingentem; devolvit et per- 
cussit macliinam Bar Khaledi et confregit eam ; corruit machina et 
cadens multos homines occidit. Et inde abiit Bar Khaled et expu- 
gnavit castellumPessinuntem, et castellum Klos, et castellum Dpi- 

35 rimos^ et etiam Smyrnara civitatera^ 

' Forte genitivo casu : «ad arcem Pirimos?)-, corruplio e crPrymnesus?? vcl 
(secundum Noldeke) e «Pergamusw. — ^ Reliqua desiderantur. II 

HISTORIA SUBIECTIONIS SYRIAE 

AB ARABIBUS EFFECTAE 

EDIDIT E.-W. BROOKS 

INTERPRETATUS EST I.-B. GHABOT. Initio codicis Evangeliorum Matthaei et Marci (Brit. Mus., 
Acld. iU,li6i f. i r°) exstant notae breves lectu difficiilimae 
quae ad historiam subiectionis Syriae spectant, a viro coaevo 
parumdocto conscriptae. Hae notae in catalogo clarissimi Wright 
primum vulgatae sunt, postea plenius et accuratius a Noldeke : 
quinque primos versus a Noldeke paene omissos hic cum ceteris 
edidi; in aliis vero ab eius iectione vix discessi. 

Notitia bibliographica : 

Editiones ; W. Wright, Catalogue qf the Syriac MSS. m the Brittsh 
Museumyip. 65, 66; London, 1870. Textus. 

Th. Noldeke, Zur Geschichte der Araher im 1 Jh. d. Hig. aus 
syrischen Quellen(^Zeitschr. der Deutschen Morgenldndischen GeseUschaft 
Bd. XXIX, p. 76 sqq.); Leipzig, 1878. Textus cum interpretationo 
germanica, addito commentario. 

E.-W.B. NARRATIO 
DE EXPUGXATIONE SYRIAE AB ARABIBUS p. 75. *i 2 Mohamnied et 

3 presbyter Mar Elias 

Ix et vonorimt 

5 ex Bat 

6 veheniens mense 

-y et fugerunt Romani .... 

8 et mense kanun posteriore accepit fidem de sua vita 

9 . populus Emesae, et pagi pkirimi vastati sunt caede ab 

10 Mohammed, ot populus ingens occisus est et captivilas 

1 1 . ahducta est inde a Gahiaea usque ad Bet Zak 

13 et ipsi Arahes castraraetati sunt in regione [Damasci] 

1 3 et videntes uhique 

i/i. et olivam qu(ae ?) adduxerant eos. Et die vigosima 

1 5 . sexta lyar abiit s[aceHarius] ^^) iumentum ("-^) 

16 e regione Emesae , et persecuti sunt eos Romani. . . . 1 / • , die decima mensis 

18 . ^ab fugerunt Romani e regione Damasci. . . . 

19. popuhis multus quasi decem milia, et revertente 

20. anno venerunt Romani ; die 20^ 'ab anni nongentesimi 

2 1 . quadragesimi septimi , congregati sunt in Gabita 

22 Romani, et populus multus occisus est e 

23. Romanis, circiter quinquaginta millia 

ih anno nongentesimo quadragesimo ot 

2G 

' Goniectavit Noldcko. — - l^orlc : crin vindictafl (?) 111 

CHRONICON MISCELLANEUM 
AD ANNUM DOMINI 724 PERTINENS 

EDIDIT E.-W. BROOKS 
INTERPRETATUS EST I.-R. CHABOT. Chronicon hoc, ob catalogum Cahpharum ei additum, nominc 
fcLiber Cahphariun?? parum apte a Land donatum est. In codicc 
Mus. Brit. Add. 14,643 (saec. viii) asservatur, et praeter foha 
decem (novem ante et unum post fohum i) quae exciderunt, ut a 
numeris syriacis in codice appositis patet, integrum exstat. 

Quale nunc est, compositum esse videtur ab auctore catalogi 
Cahpharum, qui regnante Hisam (724-743) vixit; is autem 
multorum praecedentium auctorum opera tantum conipilavit. 

Res gestae quas narrat in quattuor series divisae sunt; prima, 
quae ceteris multo plenior est, ad ann. 64 1 , secunda ad ann. 5 70 
pertinet ; harum auctores historiasincursionis Hunnorum (p. 1 36, 
1^7) et terrae motuum (p. i39-i43) e coaevis documentis ex- 
scripserunt. Tertia series (Thomae presbytero a Land adscripta) 
ad ann. 636, quarta denique ad ann. 629 deducitur. Sequitur 
brevis historia synodorum ad Chalcedonensem usque , et ultimo 
loco occurrit catalogus Cahpharum. Fragmentum geographicum , 
abeodem fontc quo Chronicon Paschale (p. 67 et seq.) et Chro- 
nicon Barbari a Scaligero vulgatum haustum, toti operi prae- 
fixum est. Genealogia patriarcharum ex Aphraatis homiha quae 
ctBotrusi? inscribitur transcripta est; quae sequuntur usque ad 
Constantini imperium, paucis exceptis, ab Eusebio derivata 
sunt. 
Gompilatoris textus valde corruptus est; sed, cum liber auto- 
graphus esse videatur, non nisi ubi propter incuriam aliter vide- 
tur scripsisse quam in animo habebat, emendationes feci. 

Quae Eusebio posteriora hic leguntur a Land olim vulgata sunt, 
adiecta interpretatione latina; Eusebiana vero ethistoria patriar- 
charum a Rodiger latine tantum edita sunt, excerptis quibusdam 
in eiusdem viri Ghrestomathia syriace datis. 

Textus integer nunc primum editur. 

Notitia bibliographica : 

a. Editiones : J. P. N. Land, Anecdota Synava, t, I, p. 2-2 /i 
(partis syriacae), p. /10, 4i, 108-122 (partis latinae); Lciden, 
1872. Textus cum interpreUitione latina, 

E. RoDiGER, Chrestomathia Syriaca, ed. 2% p. io5 sqq. ; Halle, 1868 
(ed. 3* p. 96 sqq.). Excerpta. 

h, Versio anglica : B. H. Gowper, Notes and Queries, ser. II, i, 
p. 208, London, i856. Galalogus Galipharum tantuiii. 

c. Versio latina : E. Rodiger, apud A. Schone, Eiisebii Chronico- 
nm libn duo, 1. 1, App. p. 53 sqq.; t. II, p. 2o3 sqq.; Berhn, 1875- 
76. Historia patriarcharum et Eusebiana. 

K-W, B. -»-*•( 63 )•€-!- I Gentes autom quas dispersit Dominus Dcus super faciem uui- 
versae terrac ^ 

5 ]. *Syri; Cilices qui et Tarsen- ' p. 77. 

ses; Gappadoces; Armeni; Iberi qui ct Bibrani^; Scythae; Golcbi; 

Sanni^; Bosporani; Asiani; Isauri; Lycaones; Pisidae^; Galatae; 

Paphlagones; Phryges; lones^ qui et Achaei; Thessaii, Macedones; 

Thraces^; Mysi; Bessi; Dardani^; Sarmatae; Germani; Pannoni 
10 qui et Paeones^; Norici^; Dalmatae; Romani qui et Gittei^^; Li- 

gures; Galli qui et Geltae; Aquitani; Britanni; Hispani qui et 

Tyrrheni; Mauri ^^; Macui^"^; Sulqf^^; Afri ; Mazices^^; Taramanti 

qui sunt Boradi^^, qui se extendunt usque ad Aethiopes^^. 

Sunt etiam insulae magnae duodecim, in quibus sunt civitates, 
i5 quae vocantur Sporades in quibus habitaverunt lones; el sunt hae^': 

Euboea; Greta; Sicilia; Gyprus; Gos; Rhodus; Ghius; Thasus; 

Lemnus, Samus, Lesbus, Samothrace. 

Euboea quae vocata est a Boeotis, ut ab lonibus lonia ^^. — Givi- 

tates sexdecim^^ hae swn? : Glazomenae; Biituni"^^; Mityiene; Pho- 
20 caea; Priene; Erythrae; Samus; Teos-^; Goloplion; Ghius; Ephesus; 

Smyrna; Perinthus; Byzantium; Chaicedon; Pontus; Amisus; 

Eleutliera ^^. 

^ Initium desideratur. Haec verba addidiraus ex anonymo Barbaro Scaligeri 
(apud ScHOENE, Eas. Chr., I, App.,p. 186-190.); ut enim monuit Brooks, 
tVa<^mcnlum nostrum syriace exhibet graecum texlum quem Barbarus latinum 
fecit; qui etiam textus plerumque convenit cum Chron. Pasch., e quo graeca voca- 
bula recitamus. — - Barb. : «33. Iberi; 3/i. Bibrani»; jBsSpavoi. — ^ Sic recte 
Barb., ms. : Sini, (Jloivvioi). — * Barb. : vki. Lycaonii; kz. Pissidii;?. Voces 
syriacae omnino corruptae. — '^ Barb. : wGreci qui et Achei». — •* Lege JLisVl. 

— ' Legerit syrus : AdpSavoi pro Aap^". — ^ Haioves. — ^ Lege jL.i9Vaj. — 
^° «qui et Gitteiw, ita Barb. ; Chr. Pasch. : 01 xatKhioi; ms. : qltnn. — ^^ Ms. : 
mdi. Lege JLVa^. — ^- MaKovaHot. — ^^ Vox corrupta; hic habet Barb. r Geluii». 

— ^* Lege : JLaijbo. — ^^ Locus mancus et corruptus; Barb. : «68. Mazici; 69. 
Tarantii exteriores; 70. Boradii; 71. Geitionii; 79. Taramantii exteriores qui 
usquein Ethiopia extendunt». — ^^ Lege : JLda^LJJ. — *' Barbarus, op. cit., 
p. 189. — ^^ Op. cit., p. 188. — ^" Item Barb.: qui paritei- 17 nomina exhibet. 

— ^" Vox ia Chr. et a Barb. omissa et delenda, ut videlur: prava scriptio nominis 
sequentis. Land coni. : Miletus. — ^^ Ms, : stss; restitue : «xdoJL^ {lHus). — 
^'^ Lege : k\iiaos iXevdepa. Hoc etiam milii curae fuit ut ostendam tibi climata populorum 
ignotorum, et montes celebrcs et locos notos qui in eis^ — Inci- 
p. 78. piemus ab Oriente '^ : Adiabeni ^, ultra *Arabes Tayaye; ultra 
Tayaye Albani, ultra portas Claspianorum Madianitae, quibuscum 
pugnavit Moses inter flumina * et Marc rubrum; Madai ■^ minor quae 5 
est ultra Mare rubrum, ad latus Aegypti, ubi regnavit Raguel 
socer Mosis. Et ultra Gappadoces in parte dextra, Armeni, et Iberi, 
et Berrani; qui vocantur Signos^, qui se extendunt usque ad mare; 
ubi est Apsaros, et Sostpios, et Ausu^^ibin', et Phasis fluvius; et se 
extendunt populi isti usque ad Trapezuntem. 10 

Hi sunt montes celebres, qui sunt ibi duodecim : Libanus ^; Cau- 
casus ; Taurus ; Atlas ; Parnasus ^ ; Cithaeron ^*^ ; Helicon ; Parthenius ; 
JNyssus^i; Lycabettus; Spinius^^; [OJlympus. 

Et hi fluvii magni qui sunt ibi : Indus qui et Phison; Nilus 
qui et Gihon; Tigris qui et Euphrates^^; lordanan; Cephisus; i"> 
Tanais ^^ 

15 

Deus creavit et genuit Adamum. Cum csscl Adamus natus i3o 
annos, genuit Sethum; et vixit Adamus postquam genuit Sethuin 
800 annos. Summa anuorum eius : 980 anni. Usque ad annuni 90 
31"'" vitae Lamechi qui genuit Noahum vixit Adamus, et mortuus 
est in generatione nona. 

^ Gf. Barb., op. cit., p. 190: Chf. Pasch. , p. 3/i. — - Exinde texlus mancns et 
corruplus est. Ne multiplicentur adnotationes damus Barbari versionem c qua 
quisque faciie emendabit syriacum textum quem ad fidem codicis, servata prava 
interpunctione, vertimus : fflnitiemus autem dicere de illas ignotas gentes ab 
oriente usque ad occiduum solis quomodo habitant. Hli Adiabinii habitant ullra 
Aralda interiore Taina ii autem ultra iHos. Alamosyni autem ultra Arabes in infe- 
riore Arabia. Saccini autem ultra Taones. Albani aulem ultra Caspianorum portas. 
Madinii forliores qui expugnati sunt a Moyso in rubro maris. lila autem modica 
Madian est uUra de illa rubra mare ubi regnavit Baguel et lothor socer Moysi.*Et 
ultra Cappadocia in dexlera Armenii et Birri et Birrani, in leva autem Scytlii et 
Colchi el Bosporani. Sanni aulem qui clicuntur Sanniggii qui et usque Ponlum 
extendunt ubi est congregatio Apsari et Sebastopolis ct Causolimin et Fasis flu- 
vius, usque ad Trapezuntum extendunt istas gentesr?. — ^ Ms. : Aribanii; cor- 
rlge JLla.^) c nota super. — * Stupida interpretntio graeci: ol fieXoves, 01 zso- 

Asiin^evTSs — '' ^laSicifi. — "* iaAAo<, oi nai 1,avl7ai. — " A\|/apos, xai 

Y.eQaal6T:oM5 , xai laaoxi Xtfirjv. — ^ Ita recte Barb.; ms. : Lbinos; iege : ««»01.^::^. 

— ° Lege : ><t>o m r»a {U.apvaads ). — ^" Lege : \oit\xJi. — ^^ Lege : Iaoj , 'Svaaos, 

— ^- Intellege : Alpespenninae (Uivviov). — '■ Bectius Barb. et Clu-. «Tigriset F.ufra- 
tesn. — ^' Tdvais ; iege : "^-'J — ^^ Deest foliuui unum. Quae sequuntur usque 
ad pag.63, i. 22, ex homilia Aphraatis rrBotrusn inscripta suppievit Brooks. 10 — 1-9«( 65 )•€-?— 

Et vixit Selhus io5 aiiuos el geniiit Enosum; et vixitSethus, 
postquam genuit Enosum, 807 annos. Summa annorum eius : 
912 anni. Usque ad annum 180""" vitae Lamechi vixit, *duobus *p. 71)- 
annis ante nativitatem Noahi, etmortuus est in generatione octava. 
Et vixit Enosus 90 annos et genuit Qainanum; et vixit Enosus, 
postquam gennit Qainanum, 81 5 annos. Summa annorum eius : 
906 anni. Et vixit EnoSus usque ad annum 79""" vitae Noalii, 
ad annum 52 1""" ante dikivium; et mortuus est in generatione 
octava. 

Et vixit Qainanus 70 annos et genuit Mahlalaelem ; et vixit 
Qainanus, postquam genuit Mahlalaelem , SUo annos. Summa anno- 
rum eius : 910 anni. Et vixit Qainanus usque ad annum 179°™ 
vitae Noahi, ad annum /121''"' ante diluvium; et mortuus est in 
generatione septima. 

i5 Et vixit Mahlalael 65 annos et genuit laredum; et vixit Mah- 
lalael, postquam genuil [aredum, 83o annos. Summa annorum 
eius : 8^5 anni. Et vixit Mahlalael usque ad annum 2i4"'" vitae 
Noahi, ad annum 386""' ante diluvium; et mortuus est in genera- 
tione sexta. 

iio Et vixit laredus 162 annos et genuit Henochum; et vixit lare- 
dus, postquam genuit Henochum, 800 annos. Summa annorum 
eius : 962 anni. Et vixit laredus usque ad annum 222""" ante 
diluvium; et mortuus est in generatione quinta. 

Et vixit Henochus 65 annos et genuit Mathuselahum ; et placuit 

•^T) Henochus Deo, postquam genuit Mathuselahum, per 3oo annos. 
Summa annorum eius : 365 anni. Et anno 3oo° vitae Mathuseiahi, 
eius filii, anno 113" vitae Lamechi, 69 *annis ante nativitatem * p. 80. 
Noahi, 669 annis ante diluvium, transtulit eum Deus in iocum 
vitae, in generatione tertia. 

3o Et vixit Mathuselahus 187 annos et genuit Lamechum; et vixit 
Mathusehihus, postquam genuit Lamechum, 782 annos. Summa 
annorum eius : 969 anni. Et vixit Mathuselahus usque ad annum 
600"™ vitae Noahi, etpost eius morteni ingressus est Noahus arcam 
{uilque diiuvium eo tempore quo mortuus est vir iustus; vidit 

35 Adamum per i5o annos, et Semum per 97 annos; et mortuus est 
in generatione tertia , et consumptus est mundus ira. 

Et vixit Lamechus 182 annos et genuit Noahum. Et vixit Lame- 

I chus, postquam genuit Noahum, 5^5 annos. Summa annorum 
eius : 777 anni. Vixit Lamechus usque ad annum 596""° vitae 

SYR. C.-IV. 5 ■ i >{ 66 )» €» ■ 

Noahi, Glii sui, 4 annis ante diluvium. Et vixit Matluisalahus, 
pater eius, post eum k annos, ettum fuit diluvium. Et vidit Lame- 
chus Adamum per 68 annos, et mortuus est post\ k annis ante 
diluvium, in generatione secunda. 

Et natus est Noahus anno 86° post mortem Adami, primogeniti T) 
primi , qui genuit Sethum. Natus est anno 9° ante mortem Sethi , 
qui genuit Enosum. — Anno 79° vitae Noahi mortuus est Enosus, 
qui genuit Oainanum. — Anno 179° vitae Noahi mortuus est Qr\- 
nauus, qui genuit Alalilalaelem. — Anno 21/1° vitaeNoahi mortuus 
81. estMahlalael qui genuitlaredum. — -Anno *378° vitaeNoahi mortuus 10 
est laredus, quigenuit Henochum. — Anno 67° antequam nascere- 
turNoahus Iranslatus est Henoclius, etnon comperta estraors eius, 
669 annis ante diluvium. — Anno 600° vitae Noahi mortuus est 
Mathuselahus, et posthac fuit diluvium. — Anno o^S" vitae Noahi 
mortuus est Lamechus, pater Noahi, k annis ante patrem suuin iT) 
Mathuselahum. Et erat Noahus natus 600 annos, cum ingressus est 
arcam, eo anno quo mortuus est Mathuseiahus. tlt fuit Noahus in 
arca, ipse cum famiiia sua, a 17^ die mensis secundi usque ad 
•27''™ diem secundi meusis anni sequentis, per 12 menses et 10 dies. 
Tum exiit Noalius cum filiis suis ex arca. Et vixit Noahus post 20 
diluvium 35o annos, et mortuus est anno 59" vitae Ahrahami. NaUis 
est Noahus auno 79° vilae Enosi, et raortuus est anno 58° vitae 
Abrahami. Et vidit 18 generationes, ex illis quae ante eum et quae 
post eum fuerunt. 

Semus, natus 100 annos, genuit Arphaksarum, 2 annis post aT) 
diluviura. Et vixit Semus, postquam genuit Arphalcsarum , 5oo an- 
nos. Summa annorum eius : 600 anni. Et mortuus est anno 112" 
vitae Isaaci et anno 72° vitae lacobi. Natus est Semus 98 annisante 
diluvium; natus est enim intra annos viventis Matliuselahi, et mor- 
tuus est intra annos lacobi. Vidit i6 generatioues, exillis quaeante 3o 
eum et quae post Qum. fueiunU 

Et Arphaksarus vixit 35 annos et genuit Saiahum. Et vixit 
Arphaksarus, postquam genuerat Salahum, 43o aunos. Summa 
8j?. annorum eius : 465 *anni. Et mortuus est anno 1^7° vitae Abra- 
hami et anno ^7° vitae Isaaci, in generatione decima. 35 

Et Saiahus vixit 3o annos et genuit 'Eherum. Et vixit Saiahus, 
postquam genuit 'Eberum, 4o3^ annos. Summa annorum eius : 

' Quaedam verba torte eiciderunt. — ^ Ms. : 663. —<-»•( 67 )•€-»— 

Zi33 anni. Et mortuus est anno 62" vitae lacobi et anno 122° vilae 
Isaaci, in generatione decima. 

Et ^Eber vixit 3/i annos et genuit Pbalagum. Et vixit ^El)er, 
postquam genuit Pbalagum, /i3o annos. Summa autem annorum 

5 eius : 46/i anni. Et mortuus est anno 120*" vitae lacobi, 5 annis 
post mortem Isaaci, in generatione decinia. 

Et Pbalagus vixit 3o annos et genuit ^Ar^u. Et vixit Pbalagus, 
postquam genuit 'Ar^u, 209 annos. Summa annorum eius : 2^9 
anni. Et mortuus est anno /i8° vilae Abiabami, in generatione 

10 sexta. 

EfAr^u vixit 32 annos et genuit Sarugum. Et vixit ''Ar^^u, post- 
quam genuit Sarugum, 207 annos. Summa annorum eius : 2^9 
anni. Et mortuus est anno 78° vitae Abrabami, 3 annis postquam 
is emigraverat ex Harran, in generatione quinta. 

i5 Et Sarugus vixit 3o annos et genuit Nahorum. Et vixit Sarugus, 
postquam genuit Nahorum, 200 annos. Summa annoium eius : 
2 3o anni. Et mortuus est anno 101" vitae Abrabami, anno uno 
postquam natus est Isaacus, in generalione quinta. 

*Et Nahorus vixit 29 annos et genuit Tbarahum. Et vixit *p 83. 

20 Nahorus, postquam genuit Tbarahum, 119 annos. Summa anno- 
rum eius : i/i8 anni. Et mortuus est anno 69° vitae Abrabami, 
anno 939° vitae Noahi, anno 3 39° post diluvium. Et vixit Noahus, 
postquam mortuus est Nahorus, 1 1 annos. Et moituus est in gene- 
ratione tertia. 

a5 Et vixit Tbarahus 70 annos et genuit Abrabamum. Et vixit 
Tbarahus, postquam genuit Abrabamum, t35 annos. Summa anno- 
rum eius : 2o5 anni. Et mortuus est anno i35° vitae Abrahami, 
anno 35° vitae Isaaci, 5 annis antequam tsaacus uxorem duceret 
Rafecam fiiiam Bethuelis; in generatione tertia mortuus est. 

3o Et vixit Abrahamus 100 annos et genuit Isaacum. Et vixit 
Abrahamus, postquam genuitlsaacum, ^5 annos. Summa annorum 
eius : 175 anni. Et mortuus est anno 15*^ vitae lacobi; in genera- 
tione tertia mortuus est. 

Et vixit Isaacus 60 annos et genuit lacobum. Et vixit Isaacus, 

35 postquam genuit lacobum, 120 annos. Summa annorum eius : 

180 anni. Et mortuus est anno 120° vitae lacobi, 2 3 annis post- 

Iquam redierat lacobus exHarran, 11 annis postquam venditus est 
losepbus in Aegyptum , 1 annis antequam descenderet lacobus in 
Aegyptum; in generatione quarta mortuus est. '0. — 5->( 68 )•€-!— 

Et fuit lacobus 77 annos natus cum benedixit ei Isaacus, palcr 
eius; et natus 84 annos uxores duxit Liam et Rahilem, lilias 
Labani. Et nati sunt ei a Lia : Riibil et Sem^^on et Levi et lehuda 
et Isakar et Zebulun, et a Rahile : loseph et Beniamin; ct a Rilha, 
*p. 86. *serva Rahilis : Gad et Asir, et a serva Liae, nempe Zilpa : Dan et 5 
Naphtali. Hi (sunt) filii lacobi duodecim. — Et mortuus est lacobus 
natus 1/17 annos, 17 annis postquam descendit in Aegyptum; in 
generatione quarta mortuus est. 

COMMEMORATIO VARIARUM RERLM. 

Nomina regum gentium qui ab Abrahamo usque ad annum 20"'" 
Constantini et res eorum diebus gestas in Canonibus posui; ct 10 
quomodo subiecti sint sub manum Romanorum in libro indicavi. 

Reges Assyriorum : 1. Relus : annos 62. — 2. Ninus : annos 52. 
— 3. Semiram uxor Nini : annos /12. 

Et ab anno ko° regni Nini in Asia usque ad annum 20""" Sarda- 
napali, colliguntur anni 1196. i5 

Anni Patrum Iudaeorum, et quot annos rexerit unusquisque eorum 
suo tempore : Anno 43" regni Nini natus est Abrahamus. 

Abrahamus : annos 100. — Isaacus : annos 60. — lacobus : 
annos 171. — losephus in Aegypto : annos 80. — Hebraei ser- 
vierunt in Aegypto annos \kh. ao 

Summus principatus populi : Moses in deserto : annos ko. — 
losue : annos 27. 

luDiCEs : ^Othoniel : annos ko. — 'Ahor : annos 80. — Debora 
et Raraq : annos ko. — Gide^^on : annos ko. — Abimeiek : 
annos 3. — Thola^ : annos 2 3. — lair : annos 22. — NapliXah : 25 
annos 6. — Hesbon : annos 7. — Labron : annos 10. Tunc Ilion 
expugnatum est. — Simson : annos 20. — ^Eii sacerdos : annos ko. 
Samuel : annos 3o. — Saul : annos /lo, donec exstitit ludaeis rex 
David. 

*p. 85. *Reges Rabyloms : Phu^ ^ — "Adrsk^, assyrius. — Tigiatpil- 3o 
asar, assyrius. — Salman^^asar, assyrius. — Sanherib, assyrius. — 
Merodak Raledan, chaldaeus. — Nebukadnasar, chaldaeus. — Evii- 

^ Sic ms. ; iege «Pliuin. — - Sic ms.; lege trArdskT?. +> (f.9) •^- merodak, chaldaeus. — Beltsasar, chaldaeus. — Darius, medus. 
— Darius fdius Suros. — Anno autem primo Olymp. L(V^^)^ 
incepit imperium Persarum . REGES ISRAELITARUM ET lUDAEORUM : Saul. — David. — Salomon. 

luDAEORUM : 5 Reh|d)e'am : annos 17. 

Ahia : annos 3. 

Asa : annos li 1 . 

lehosaphat : annos 25. 

lehoram : annos 8. 
10 Ahazia : annum 1. 

'Ataiia : annos 6. 

loas : annos ho. 

Amasia : annos 29. 

'Ozia : annos 12. 
i5 lotam : annos 16. 

Ahaz : annos 16. 

Manasse : annos i5. 

Amon : annos 12. 

losia : annos 3 1 . 
90 lehoahaz : menses 3. 

loiaqim : annos 1 1 . 

lekonia : menses 3. 

Sedeqia : annos 1 1 . 

*Iudaea in captivitatem deducta 
n5 ost et templum combustum a Nebu- 

kadnasarrege, anno 2°0iymp.xLvii. 

Goiiiguntur universi anni regum 

Israelitarum : anni 485. 3o Dynastia xxvif ; Persae impe- 
raverunt in iVegyptum. 35 Primus Cambyses : annos 6. Israelitarum ex adverso illorum : 

Ierobe'am filius Nabat : annos 22. 

Nadab : annos 2. 

Basa, fiiius Ahazia : annos 2 4. 

'Eia : annos 22. 

Zimri : dies 7. 

'Omri : annos i3. 

Ahab : annos 22. 

Ahazia : annos 2. 

loram : annos 12. 

lehu : annos 28. 

lehoahaz : annos 1 1 . 

loas : annos ik. 

Hezeqia : annos 29. 

lerobe am : annos li 1 . 

Zakaria : menses 6. 

Et rebeilavit adversus eum Sal- 
lum , et interfecit eum , et regnavit 
post eum mensem unum pienum. 
Menaliem : annos 7. 
Peqaliia : annos 2. 
Peqah : annos 20. 
Hosea : anuos 19. 

Salmanasar assyrius in captivi- 
tatem abduxitlsraeiem. Zi38.01ymp. 
incepit imperium ^ 

Imperium Babyloniorum et impe- 
RiuM Medorum cessavit initio 
imperii Persarum. Primus 
eorum est 

Cyrus : annos 3o. 
Camljyses : annos 8. 80, ^ Ms. : L ; lege lv cum Euseb. Locus omnino corruptus. 
Et eius successores y)ost eum us- ^f&^i • menses 7. 
que ad Darium :per annos 1 1 /i. Darius : annos 36. 

Persae : annos 116. Xerxes : annos 20. 

Ttiknus^ : menses^ 7. 

Artahsisat Longimanus : anii .'11. r> 

Xerxes : menses 2. — Sorginos^ : menses 7. — 'Arisoltos^ : 
annos 19. — Artahsisat^ : annos Uo. — Artahsisat Ukama^ : annos 
26. — Perses^ filius Ochi : annos /i. — Darius filius Arsak^ : 
annos 6. — Alexander Macedon : annos 5. — Summa amem 
omnium annorum : 226 anni et 1 1 menses. Inceperunt aulem 10 
anno 45° et desierunt anno^ 11 3°. p. 87. *REGES PTOLEMAEAE^O ET ALEXANDRIAE ET AEGYPTI. 

Olymp. GXIV" Alexander Macedonius mortuus est Babylone. Et 
divisum est imperium eorum. 

Alexandrinorum et Aegyptiorum ^^ : Rex primus Ptolemaeus atque 
etiam filius ieporis. i5 

Ptolemaeus filius Lagi : aiinos 60. Ptolemaeus Soter : annos 17 et 
Ptoiemaeus Euergetes : annos 17. menses 6. , 

Ptolemaeus Philadelphus : an- Ptolemaeus qui et Alexander : 

nos 38. annos 17. 

Ptolemaeus Philopator : annos ^k. Ptoiemaeus Phiiadelphus'': ann.8. 20 

Ptolemaeus Euergeles : annos 35. Ptoiemaeus Dionysius : annos 3o. 

Ptoiemaeus Physcon : annos 99. Gleopatra : annos 29. 

Summa annorum : 296 et menses 6. Inceperunt autem ab 
annis GXIV^ Olymp. , et desierunt GLXXXVII-. 

^ Lege tTArtabanas??. — ^ Ms. : -^7 an.nos». Ex Eus. hieron. correxi; hanc 
omendationem etiam suimna annorum innuit. — ^ Lege «Sogdianosn. — * Lege 
ffDarius Nothosn. — ^ Mnemon. — ^ Uhama id est ffnigerr^: iege cfOchosn. — 
' Lege frArses75. — ^ Lege rArsam??. — ^ Sic ms. : tege frOlympiade xlv... 
01. cxiii». — '" Sic ms. Inteiiigendum videtiu" -Ptolpmaicae stirpis-. — 
" Uaiic seriem tuAalam esse iam mouuil Rodiger. — ^- Auietes (R.). < 71 ). REGES SYRIAE ET BABYLONIS ET ASIAE. 

Aqiio i3° regni Alexandri Macedonii^ et Ptolemaei filii leporis, 
rognavit Seleucus in Asiam et in Babylonem et in Syriam. Ipso 
primus 

Seieucns Nicalor : annos Sa. Demetrius Soter : annos 2. 

5 Andochus Soter : annos 19. Aiexander : anuos 9 et menses 8. 

Antiocbos Deus : annos i5. Demetrius etDrmtr'^ : annos 3. 

Seieucus Cailinicus : annos 21. Antiochus Sidetes : annos 9. 

Seleucus Cei'aunus : annos 3. Demetrius : annos A. 

Antiochus Magnus : annos 36. Antiochus Agrippa^: annos 12. 

10 Seleucus PhilomeLor : annos 12. Antioclms Gyzic(us) : annos 18 

Antiochus Epiphanus : annos 11. Philippus*: annos 2. 
Antiochus Eupator : annum 1 et 
menses 6. 

Summa annorum : 2 1 9 et menses lo. Inceperunt autem a CXVIP 
i5 Olymp., et desierunt CLXXP. 

* COMMEMORATIO PROPHETARUM; 
QUORUM REGUM DIEBUS VATIGINATI SINT PROPHETAE. 

Anno 1x0° Simsonis, fuit Re^uth. 

Anno k° Davidis, vaticinati sunX Gad, Nathan et Asaph. 

Anno 32'' regni Saiomonis, vaticinatus est Ahia propheta Silo- 
nensis. 
90 Anno 3*^ Rehabe*^ami et anno 3° regni lerobe^ami, vaticinatus 
est Sema*^ia in luda. 

Anno i3° eiusdem Rehabe^ami et lerobe^mi, vaticinabatur pro- 
pheta qui habitabat in urbe Bethel et qui versus altare clamabat. 

Rursum, anno 17° eorumdem, vaticinatus est lozedeq. 
25 Anno 2° Ba^sae, regis Israel, et anno 6° Asae, regis ludae, vati- 
cinatus est loel, qui et ^Azaria filius 'Iddo. 

Anno 2 3'' Asae et anno 19° Ba^^ae, vaticinatus est lehu. 

Anno 28° Asae et anno 2/1° Ba^sae, vaticinatus est Hanani. 

Anno 3° Aliabi et anno 4° leho^aphati, vaticinati sunt Eiia et 
r>() 'Obadia et 'Ozia et lehu et Mika. 

Anno 21° Ahabi et anno 22° lehosaphati, vaticinati sunt Elia ot 
Eiisa^ 

^ Sic ms. ; inteliege wanno i3 post divisionem regni Aiexandri». — - Lege : 
«liliiis Deraetriin. — ^ Gripus. — * Ms. : ffPhiiipdsw. — «.( 72 ).€^ 

Anno i3° Toasi, regis ludae, et anno 3" lorami, vaticinati sunt 
Elisa*^ et Zakaria filius loiada^ 

Anno i^^Amasiae, regis ludae, etanno 16° loasi, vaticinabantur 
Hose^^a et "^Amos et lonan ^ et Nahum. 
*p. 89. * Anno 12° ^Oziae, regis ludae, et anno 2 4° lerobe^ami regis, 5 
vaticinatus est 'Esa^a. 

Anno 4° lotami, regis ludae, et anno 7° Peqahi, vaticinati sunt 
Hose'a et lonan et ^Esa^ia et loel et Mika. 

Et anno i3° losiae, Eremia cepit prophetiam enuniiare. 

Porro anno i^*" eiusdem regis, vaticinata est Hulde. 10 

Anno 2° Sedeqiae, regis ludae, Bahylone Daniel et Hanania et 
'Azaria et Misael noti erant. 

Anno 5° Sedeqiae, Hezeqiel cepit prophetiam enuntiare. 

Et anno 3^* loiaqimi, vaticinatus est Uria filius SemaHae, cum 
Eremia et Baruq filio Neriae. i5 

Anno 12° Captivitatis, Babylone vaticinati sunt Daniei et Heze- 
qiei. Item, Cambysen dicunt Hebraei vocatum fuisse Nebukad- 
nasar II, cuius diebus fuit lehudith. 

Anno 64° Captivitatis, vaticinati sunt Haggai et Zakaria et 
Malaki. 20 

Anno 16" Darii, filii Vistaspi, cuius diebus adscendit Captivitas, 
perfecta est aedificatio templi in urbe lerusaiem, prophetantibus 
Haggai et Zakaria. 

Diebus Nehemiae, Audas mulier vaticinabatur. 

Huc usque prophetae. Abhinc et deinceps usque ad Messiam : res 25 
gostae Machabaeorum. Et deinde Apostoii et Patres sancti cum eis. 

HI SUNT PRINCIPES lUDAEORUM : 

Ante familiam ludae Machabaei fuerunt eis principes, post 
ascensum e captivitate, qui sunt hi : 

Primus Iesu% fiiius lozedeq, sacerdos, cum Zorobabele. — 
* p. 90. loiaqim, filius lesuS — Elisa^ filius loiakim. — lodaa, fiiius *Nesib. 3o 
— lohannan, fiiius lodaa. — Anros, filius lohannan. Eius diebus 
condidit Alexander Alexandriam et venit lerusalem et adoravit Do- 
minum. — lonias, filius laddu, et Ele^azar. Huius autem diebus 
translati sunt Libri a LXX sapientibus Hebraeorum. — Honia, 
filius Sim^on, frater Eie'azari. Sim*^on is est cuius diebus extitit 35 

' lonas. li) ^■^>{ 73 )-€^-- 

lesu^ filius Sim^^onis, qui vocatur filius Sirae. — Honia autem 
cuius diebus Antiochus ludaeos persecutus est. — Ele^^azar, filius 
Mathathiae. 

Mathathias ipse et filii eius : — ludas Machabaeus : annos 3. — 
5 lonathan : annos 20. — Simeon : annos 8. — fohannes, filius 
Hyrcani : annos 36. — Aristobulus, post annos A70 a captivitate, 
imposuit sibi coronam regiam una cum summo sacerdotio : an- 
num 1. — Antigonus^ lannai, qui et Alexander : annos 20. — 
Saiina : annos 9, uxor huius, quae et Aiexandra, post eius mortem 
tradidit imperium et sacerdotium Hyrcano et Aristobuio fiiiis suis : 
annos 3/i. Et fuit contentio inter eos, et venit in auxilium Hyrcani 
Antipater idumaeus : et vicit Aristobuium. Cum mortuus esset Aris- 
tobuius, surrexit fiiius eius, Aiexander, qui pugnavit cum Hyrcano 
et Antipatro donec surrexit Herodes, filius Antipatri, annis 3 7, 
post mortem patris sui; et vicit Aiexandrum et regnavit eius ioco. 

Herodes genuit quattuor fiiios : Archeiaum et Antipatrum qui 
vocatus est Herodes^, et Herodem aiium, et Philippum. 

*Et post mortem Herodis regnavit Archeiaus fiiius eius, annos 9. *p. 91 

Et posthac divisum est regnum in tetrarchias, diebus Tiberii 
20 Gaesaris. 

Herodes tetrarcha : annos 2/1. — Agrippas : annos 7. — Agrippas 
iunior : annos 26. 

Verum ante Gaium luiium et Augustum et ante ortum Domini 
nostri, Pompeius romanus expugnavit Hierosoiyma, et fecit ludaeos 
90 tributarios, et summum sacerdotium tradidit Hyrcano et Antipatro 
pliilistaeo. 

Et anno 8*" Augusti, obtinuit regnum Herodes sub dicione Roma- 

norum, et Hyrcanum summum sacerdotem is interfecit. Atque in 

eius diebus summi pontifices non extiteruut unus post alterum^, 

3o sed ilium cui ius non competebat summum sacerdotem consti- 

tiiebat. — Et eius diebus natus est Dominus noster, Bethiehemi. 

lam ^ vero coilegi omhia tempora, et posui eorum numerum, 

unum ex adverso aiterius, et hoc modo hic Canon conscriptus est. 

Et repperi inter Hebraeos diversas sibi contrarias temporum descrip- 

35 tiones, et non seiegi mihi iiiam quae excederet et reliqui iliam 

^ Sic ms. — - Hic in ms. anteponuntar versus 21 et 92 huius paginao. — 
^ Sensus videtur esse : criure siiccessionis??. — ^* Quae sequimlur ex Eusebii prae- 
fatione desumpta sunt. Ih h^\ i a »€-«- quae deficeret. Atque ita agens repperi, tempore Inachi, qul pri- 
mus Argis imperavit, extitisse lacobum, principem Hebraeorum, a 
quo ortae sunt duodecim tribus Israeiis, et tempore Semiramis ex- 
titisse Abrahamum ex gente Ghaldaeorum, qui dilectus fuit Deo et 
meruit ut sit propheta; et, ut verum dicam, apparere Mosem his T) 
quidem iuniorem, antiquiorem tamnn esse illis omuibus qui antiqui 
putantur apud Graecos, Homero, dico, et Hesiodo et tempore Ilii, 
et multo antiquiorem Heracle el Musaeo et Lino et Ghirone^ et 
Orpheo ^, et Dioscuris, el Asclepio, et Dionyso et omnibus filiis, 
deorum, et Hermete, et Apoiline ceterisque diis Graecorum, et ar- lo 

*p- 92- canis *eorum et cultibus eorum, et antiquiorem etiam gestis a 
love rebus quas Graeci narrant. Nam omnem harum rerum his- 
toriam Graeci dicunt tempore posteriorem esse Gecrope : Moses 
autem, ut invenimus in hac temporum disquisitione, extitit tem- 
poreiiiiusGecropis Si(pvdos , qmipvimus regnavit in Attica, 35o annis 10 
ante actionem Iliacam. 

Apparet autem sermonem meum verum esse hac ratione. lam 
sibi respondent tempora Augusti, Romanorum imperatoris, et 
adventus Domini nostri et initii praedicationis eius, quae facta 
est anno i5° regni Tiberii. Si quis itaque veiit coiligere tempora 90 
abhinc usque ad annum 9""" regni Darii , cuius diebus tempium 
Hierosolymitanum, post Babyloniorum destructionem , instauratum 
est, inveniet a Tiberio usque ad Darii annum 2''™ absoivi annos 
[5]48^. Quoniam vero in anno 2° Darii compientur anni 70 post 
destructionem tempii Hierosoiymitani, ut est in historia Hebrae- 9b 
orum, et deinde, si quis retro perquirat tempus, reperiet annos ab 
anno 2° Darii usque ad Olympiadem primam coiiigi 2 56 annos, 
qui sunt Oiympiades 6/1. 

Porro etiam in computo Hebraeorum si perquisiveris tempus ab 
uitimo anno vastationis templi usque ad annum So""" ^Oziae regis, 'So 
cuius diebus vaticinabanturlsaias etHoseus ceterique prophetae, re- 
perietur idem numerus annorum : ut Olympias prima sit tempore 
Isaiae eiusque sociorum'^ Ab anno enim /15"* Gecropis usquead vas- 
tationem ilii sunt anni 33o, et ab anno So^^Mosis et exodo Israelis 
usque ad Labronem et Simsonem, qui extiterunt diebus vasta- 35 

* p. ()3. lionis Ilii, *consummatur idem numerus. Itaque, sine dubio, Moses 

^ Xeip65v; ms. : rChriunn. — - ()p(p£vs: ms. : ffOrqos». — ^ Ms. : US. — 
'' Sane liic qiiaedam desiderantur a compilatore omissa; cf. Eus. praef., 
(Schoae, p. G, 1. io-33). Sed nulla est lacuna in ms. — +^( 75 )•€-»— 

exstitit in diebus Gecropis qui primus regnavit Athenis, et appnruit 
oliva in Acropoii diebus eius; et inditum est urbi hoc nomen Athe- 
narum. 

De istoautem Cecrope dicunt : Is ipse invenitnomen Ai6?, isquo 
5 fecit simulacrum 'AOvvrjs, isque primus constituit aras quae adhuc 
non inveniebanlur inter Graecos; et vero etiam ceteias les miras 
quae reperiuntur inter eos, patet post huius tempus demum exsti- 
tisse; alque quanto posteriores sunt huius Cecropis aelate, tanlo 
etiam Mosis. Etenim, post Gecropem fuit diiuvium (juod accidit 

10 diebus Deucalionis, et incendium quod diebus Phaethontis, etnali- 
vitas Erichthonii, et aedificatio Dardaniae a Dardano ilio quem 
Homerus^ ffprimum?^ vocat, et raptus Kopr;?, lovis filiae, et mys- 
teria tv$ AtjfjirjTpos, et descriptio^ arae quae fuit Eieusine, et 
Triptolemi cultura, et raptus Europae a lo\e factvs , et rex Tros ex 

i5 quo fuit Ganymedes qui raptus est a Diis : quorum tempore fuit 
Tantaius et Tityus, et ortus Apolhnis ex concubitu lovis cum 
KrjTCt) [Latona), et Ga[d]mi adventus cum Tliebanis^, et ortus 
Dionysi. Et hic reperitur Dionysus Gecrope posterior esse 200 annis 
Rursum autem iis posteriores esse scripserunt : Linum et Zetum, 

9.0 et A[m]phionem et Musaeum et Orpheum, nec non Minoa et Per- 
seum et Asclepium et Dioscuros et Heraclem. Locavere se Aimeto^ 
Apoilo et Heracles post eventus vastationis Ilii ^ qua multo poste- 
rior est Homerus. Et post hunc demum extiterunt Thales et Soion 
et reliqui e septem Sapientum numero. 

9.0 Hic SEPTEM SAPiENTES GRAEC0RU5I. Et dein post hos nomiuatus est 

primus philosophorum Pythagoras, et post *eum Socrates, a quo *P-9^'" 
initium cepere doctrinae phiiosophorum. Horum autem unius- 
cuiusque tempora singulatim ipse hic Ganon indicat. 

Gonstat autem Mosem hisce omnibus antiquiorem esse quod 

3o diebus Gecropis exstitit. 

Ab exodo Israelis, et anno 80° Mosis, usque ad annum primum vi- 
tae Abrahami coiliguntur anni [5o]5. — Ab anno 45° Gecropis usquo 
ad Ninum et Semiramin, qui primi regnaverunt in Assyria, colli- 
gitur idem numerus annorum. Dicunt enim hunc Ninum, Beli 

35 filium, tenuisse totam Asiam praeter Indos. Itaque apparet Abra- 
hamum horum temporibus extitisse secundum historiam Hebraeo- 

Ml. T, 2i5. — 2 Forte corrigendum )Io.ua.^.^ rrconstitution. ('fiAeyo-;i;<W 
1'Spvats. Sch. , p. 7, 1. 17.) — 3 sj(, inteliexisse videtur compilator. — * Legerit 
AAftrjTfjij pro AAfiTyTw (R.). — '" Sic perperam intellexit compiiator. ■ • »» »( 76 )<-!— 

rum. Ab Abrahamo usque ad diluvium magnum coUiguntur anni 
1081, secundum historiam Hebraeorum; a diluvio autem usque ad 
Adamum hominem primum 2262. CoUiguntur itaque omnes anni 
a Nino et Semiramide usque ad annum 1 5°™ regni Tiberii, 20/16 \ 
congruenter numero annorum qui sunt ab Abrabamo ad Tiberium. 5 

Et^ ab anno i5°Tiberii usque ad annum 2/1''°' Constantini vic- 
toris sunt anni 3oo, ita ut coliigat universus numerus huius Ga- 
nonis anno 2 346. Summa autem omnium annorum canonum : 
nempe ab Abrahamo usque ad annum 20"°" Constantini sunt anni 
2 3/i/i, et ab Adamo usque ad diluvium, anni 22/12. Omnes autem m 
anni sunt 552 6. In hebraea autem computatioiie lubilaeorum, quia 
est lubilaeum anno quoque quinquagesimo, smii lubiiaea 86, quibus 
colliguntur anni /i3oo. In summa autem omnes anni ab Adamo 
p. 9"). ad ascensionem Domini nostri *sunt 552 2, secundum dictam 

computationem : nempe quod ab Adamo usque ad imperium Ale- i5 
xandri sunt anni 5 180, et natus est Dominus noster anno 3 10" 
Alexandri et in caeium adscendit anno 3 /12° eiusdem Alexandri. 

HAEC SI M REGXA POTEMIA QUAE FUERUNT IN UNIVERSA TERRA : 

Rex primus qui accepit coronam a Deo Sikun nomen liabuit, 
YjiiiSsos, et princeps Gigantium qui tenueruntimperium : ipse Sikun 
annos 17 et reges eius successores Gigantesque qui tenuerunt im- f>o 
perium undecim; et rexerunt imperium i/io annos. 

Post Gigantes acceperunt imperium Babyionii; et eorum prin- 
ceps Angir Baiadan cum regibus sex qui post eum regnavenint; et 
tenuerunt imperium 177 annos. 

Post Babylonios acceperunt imperium 'Arabaye; et eorum prin- 95 
ceps Sikun cum regibus quindecim qui post eum regnaverunt; et 
rexerunt imperium 828 annos. * • 

Et post ^Arabaye acceperunt imperium filii Persidis; et princeps 
eorum Hudrskr cum regibus tredecim qui post eum regnaverunt; 
et rexerunt imperium /109 annos. 3o 

Et post Persas acceperunt imperium Babylonii, secunda vice; et 
princeps eorum Tirus cum regibus viginti quatiuor qui post eum 
regnaverunt; et rexerunt imperium ^31 annos. 

Et post Babylonios secunda vice, acceperunt impenum filii Alor 

' Lege : ao/i/i (R.). — - Qiiae soqmmtur Eiiseliiana noii suiit; comipkis esi 
textiis, nec secum semper congruunt numeri. ~ir>{ 77 )<^'~ 

el Ninivilae; et priiiceps eorum Asttlr ciim regibus xviii qui post 
eum rcgnaverunt; et rexerunt imperium /162 annos. 

Et post Assyrios et Ninivitas acceperunt imperium Babylonii, 
tertia vice; et caput eorum. . . cum regibus. . . qui post eum regna- 
5 vermit; et rexerunt imperium. . . annos. 

*Et post Babylonios tertia vice, acceperunt imperium Medi et *i)<j6. 
Persae; et princeps eorum Asrtkun cum regibus xiii qui post eum 
regnaverunt; et tenuerunt imperium 33o annos. 

Et post Medos et Persas secunda vice , acceperunt imperium 
10 Macedones; et princeps eorum Alexander cum decem regibus qui 
post eum regnaverunt; et tenuerunt imperium i43 annos. 

Efc post Graecos acceperunt imperium Romani; princeps eorum 
Augustus, cum regibus triginta duobus qui post eum regnavcrunt, 
usque ad annum 19""" Diocletiani; et tenuerunt imperium 335 an- 
1 5 nos et menses U . 

Summa autem annorum at> anno 8" Neronis, et etiam martyrio 
Pauli et Petri, usque ad annum 32''"' Gonstantini imperatoris vic- 
toris : colliguntur anni 272. — Ab Adamo usque ad annum 
gum Neronis, colliguntur anni 5566. Universi aulem anni sunt 
20 58/io, usque ad annum quo Persae adscenderunt in Nisibin : et 
boc anno obdormivit Mar lacobus, vir magnus et iustus, epi- 
scopus Nisibis, cum iam obsessa esset triginta diebus. Anno autem 
superiore decesserat e mundo Gonstantinus imperator victor et in 
bereditatem tradidit fiiiis suis imperium. Regnavit autem Gonstan- 
25 tinus annos 33. 

Supputatio annorum ab Adamo usque ad nativitatem vivifica- 
toris nostri Gbristi : 5^90, et a Domino nostro usque ad dies 
Gonstantini : anni 3/n ^ 

annus ^. Et haec est eversio uitima Hierosolymorum per 

3o *Titum fiiium Espasiani. Et destruxerunt Romani universos opti- *p. 97. 
mates civitatis, et civitatem destruxerunt et igne incenderunt et 
muros eius everterunt. Gapta est lerusalem anno 2° Espasiani, 
die S'' mensis elui. Ante enim banc expugnationem quinque vicibus 
capta est, bina vice destructa est. "Iskas^ enim rex Aegyptiorum 
30 primus vastavit eam; et post eum Antiocbus, et post liunc Pom- 
peius, et post hunc Herodes et Sossius eam ceperunt et servarunt. 

^ Quaedam excidisse videntur. — ^ Quae sequuntur reponenda erant, ut 
Brooks suspicatur, post commemorationem Vespasiani, p. 99. — ^ ^ovaay^i^; 
prava lectio e losepho , Bell. huL , VI , x : ktjco^ajos. Antea aiileiii Nebukadnasar rex Babylonis, eam expugnavit et des- 
truxit, post eam conditam aunis i4o8 et mensibus sex. Gondidil 
autem eam primus Chananaeus qui appellal)atur iingua patrum 
eius ffRex iustitiae^. Erat enini ita, et propterea placuit Deo; et 
nomen urbis auxit et Auri-Salem ^ appeliavit quae antea Saiem 5 
appellabatur. Populum autem Chananaeorum ab ea expulit rex 
ludaeoram David, popuiumque suum in ea habitare fecit. Et post 
annos ^77 et menses sex Babylonius rex eam devastavit. A Davide 
rege primo ludaeorum qui in ea regna\it,usque ad eius eversionem 
a Tilofaclam. suntanni 1 i 79; ab initio primae aedificationis usque 10 
ad eius eversionem a Titofactam sunt anni 2177. At neque anti- 
quitas eius, neque opulentia eius prior, neque celel)ritas eius in 
universo orbe, neque gloria eius magna ei proluit conlra ruinani 
quae eam attigit^. 

Anno autem 809° secundum aeram Alexandri Macedonii, i5 
fuit ortus Salvatoris noslri in mundo; et per .33 annos fuit in 
mundo, secundum testimonium quod invenimus in libro veraci 
p. 98. archivii Edessae, *qui nuilo modo errat sed omnia exhibet fide- 
liter. 

Acceperat Simeon Gephas a Domino nostro sacerdotium, cum 20 
omnibus apostoiis suis sociis, die dominica ascensionis Domini 
nostri ad Patrem suum altissimum et gloriosum : et est dies (juarta 
mcnsis haziran, anni 18' imperii Tiberii Caesaris, consuiatu 
lerlio Rufi, et est hic annus annus 389''' Alexandri. 

INITIUM TEMPORUM CANONUM AB ABRAHAMO , ET MNO REGE ASSYRIORUM, 
USQUE AD ANNUM 2 0"*°* CONSTANTIM IMPER ATORIS VICTORIS. 

KegnumMni regis iVssyriorum, qui regnavit annos 59. Anno /12'' 25 
Nini^ aedificavit Ninum urbem in terra Assyriae; et Hebraei voca*it 
eam Ninive. 

Semiram, uxor Nini, regnavit in Assyrios, annos /12. De ea nar- 
rationes multae dicuntur; tenuit autem illa Asiam, et constituit 
tumulos propter inundationem. Et instauravit quoque Babyionem. 3o 

Abraham cum esset natus 76 annos, revelatioae Dei dignus ha- 
bitus est et promissione quae ei facta est. 

' Hic est iusus in syriacis ^erbis ([uom latinis reddere uoii \aieiiius. — 
- ^crba sunt Tosephi, loc. cit. — ^ Texlus corruptus; lege : -Anno 63 natus est 
Ahraliaui. El Mnus apdificavit», etc. (Rod. ) _^( 79 ).^^ 

Anno 1 0° promissionis , Ismael natus est ex eius concubina Ha{][ar ; 
e.\ qua ^ fuit gonus Ismaelitarum qui et Hagareni nominantur, qui 
etiam Tayaye vocantur. 

Anno 100° vitae Abrahami natus est Isaacus. Et vixil Abra- 
5 bamus postea annos 76. 

Et Isaacus natus 60 annos genuit Tacobum et Esavum. 

Abrahamo primo prophetarum Verbum Dei apparuit in forma 

hominis, *et vocationem gentium praedixit, quae nostro tem- *p- do- 

poj e ^ sermone Christi fmem adepta est per praedicationem eius 

10 doctrinae ad omnes gentes. Tunc Abrahamus adduxit Isaacumsuum 

Jilium ad aram in montem Amoiaeorum. [Isaacus natus annos 

10 adscendit in aram.]^ 

Annus 100° promissionis, in quo mortuus est Abraham. Omnis 
autem vita eius fuit 178 annorum. 
i5 Gassus et Belus, filii Inachi, aedificaverunt civitatem in arce 
Anliochiae, ad Orontem fluvium^. 

Anno 160 promissionis^. — lacobus descendit in Mesopotamiam, 
et serviit apud Labanum per annos ik. 

Annus 170 promissionis. — lacobus genuit Rubenem, Simeo- 
•20 nem, Levium, et ludam a quo ludaei nominati sunt. 

Annus i5o Isaaci. — In anno 92° lacobi; hoc anno natus est 
losephus. 

Annus 190 promissionis. — losephus natus 17 annos venditus 
est a fratribus suis. 
95 Annus 170 Isaaci, lacobi 110. 

Annus 200 promissionis; annus 110 lacobi. 

Annus primus saturilatis Aegypti erat annus 3i aetatis losephi. 

Annus 210 promissionis. — Anno secundo famis intravit laco- 
bus in Aegyptum cum filiis suis, et stetit coram Pharaone, et cum 
00 interrogaretur professus est se i3o annos natum esse. 

Annus 2 3o promissionis. — lacobus autem vixit omnes 
aetatis suae annos 1/17. Vaticinatus autem est de Christo *et de *p. 100. 
vocatione gentium quae in eum crediturae erant et vilam acqui- 
siturae. 
35 Annus 280 promissionis. — ■ Annus 110 losephi in quo abiatus 

* Sicms. — - Gorrige in nis. : ,x:>JL>j (Eus. anii. loi). — ^ Uncis imliisa in 
margine scripta simt. — * Gf. Sync. , 987, 12 (Rod.). — ^ Adnotatio annorum 
Promissionis vix inleiligitur extra canonem, nec semper synchronismi recti sunt; 
sed lideliler codieem vertimus. est e muiido; cuiiis post mortem Hebraei servierunl Aegypliis 
aimos ikU. Omiies autem aimi commorationis Hebracorum in 
Aegypto sunt 2i5; et numerantur a descensu lacobi eiusque 
filiorum. 

Annus promissionis 38o. — Xanthus condidit Tripoliui ^ 5 

Moses annos 35 natus erat, cum in Attica imperaret Gecrops, 
a quo usque ad destructionem Ilii sunt anni 3 76. 

Annus 390 promissionis. — Moses annos ko natus dereiiquit 
habitationem in Aegypto et in deserto sedem fixit. — Eupolemus 
scripsit Mosen virum fuisse sapientem, et docuisse ludaeos litteras 10 
etieges; aludaeis autem Phoenices acceperunt, et Graeci a Phoe- 
nicibus. 

Annus /120 promissionis. — Moses revelatione Dei dignus hai^i- 
tus est, et accepit tabulas Legis in monte Sinai. 

Gorinthus aedificata est : quae olim E(pupa appeliabatur. i"» 

Moses annos 80 natus eduxit populum Hebraeorum ex Ae- 
gypto; et fuit cum eis in deserto per /10 annos, cum ieges eis 
constitueret. 

Summus sacerdos primus qui exstitit inter Hebraeos Aharoii 
fuit, frater Mosis. 20 

Tempium quod in Deio est constructum est ab Erysichthone, 
filio Gecropis. 
p. 101. *Epaphus, fiiius lus et lovis, Memphim condidit, cum re- 
gnaret in Aegyptum secundam. 

Lacedaemon condita est a Lacedaemone, fdio Semeiae. ^^ 

Dardanus condidit Dardaniam. 

Summum sacerdotium Hebraeorum accepit Eleazar. 

Tunc Moses mortuus est. Hucusque quinque libri Mosis, in quibus 
descripta sunt gesta annorum 3730, secundum interpretatio- 
nem LXX. • ^^^ 

losue fiiius Nun popuio ludaeorum terram Paiestinorum sortibus 
distribuit. 

Dionysus adversus Indos ivit ad bellum, et condidit Nysani urbem 
ad iatus Hindos fluminis. 

Gondita est Tyrus ante aedificationem tempii Hierosoiymitani 35 
annis 2/10; ut scribit losephus in tertio capite lihri octavi Historiae 
suae. 

^ Eus. Hieron. ad ann. hbi : ffXantlius Triopa Lesbum condidilTJ. — j^( 81 )<^— 

Carchedona diclt Philislus conditam esseah Azor^ et Qarkedos 
Tyriis, hoc tempore. 

Simsonem dicunt heroicis gestis famosum fuisse, ita ut compa- 
rentur eius facta factis Heraclis. 
5 Post mortem *^EIl sacerdotis, arca in Philislaeam deducta est; et 
poslea fuit in domo ^Aminadabi per annos 20. 

Saul. David. Salomon. 

Post mortem Salomonis, fecit quidem seditionem popuhis 
ludaeorum; et divisum est eorum regnum; et lerohe^amus princeps 
10 factus est in tirbe Samaria in decem trihus Israel. 

loram acri morho lahoravit, ita ut eius intestina et viscera exi- 
rent e corpore. 

Et Elias suhiatus est in coelum. 

*Ioiada^ summus sacerdos apud Hebraeos innotuit, el solus post *p- loa. 
i5 Mosen vixit annos i3o. 

Gaptivitas prima Israelis. Saiman^asar, rex Ghaidaeorum, decem 
trihus popuii ludaeorum captivas ahduxit e Samaria et deduxit eas 
in terram Ghaidaeorum. Et misit Assyrios^ ad custodiendam ler- 
ram eorum. Et cum emuiarentur in custodienda iege ludaeorum, 
20 Samaritae nuncupati sunt. Hoc autem nomen Samaritarum crcus- 
todes^ interpretatur. 

LatiniRomani appeilati sunt. Etregnavit in eos primus Romuius; 
isque condidit Romam et in ea regnavit primum 38 annos. 

Numas Pompilius : annos 43. 
25 Aedificavit Gapitoiium a fundamentis. Tsque donavit nummos 
ligneos et scorteos et testaceos loco eorum qui hodie sunl aurei et 
argentei ceterique. 

Giaucus e Ghio insula oriundus invenit congiutinationem ferri. 

Manassen regem ludae duces exercituum Assyriorum in captivi- 
3o tatem dcduxerunt et miserunt Rahyionem. Et cum esset in capti\i- 
tate se convertit ad Deum patrum suorum, et recuperavit regnum 
suum; cum adscendisset e Rahylone aedificavit murum austraiem 
Hierosolymorum, et simuiacrum quod intuierat idolaquc exlra 
urhem eiecit; et stabiiivit ludaeam et Hierosoiyma. 
35 Tuiius Ostilius : annos 33. Rex Romanorum is primus usus cst 
purpureis et sceptris. Donius autem eius fulmine icta est, et ipse 
cum ea conflagravit et mortuus est. 

' Lege «Zaro:^ (Rod.). — - Videtiir auctor inteiiexisse cfmiserunt Assyrii?). 
SYU. c.-iv. 6 Amon rex ludaeae coluit deos gentium; et percusserunt eum eius 
servi gladio et mortuus est. 

losia eiecit idola quae erexerat Amon, et purgavit templum et 
Hierosoiyma et ludaeam; et egit secundum id quod de eo vaticinatus 
*p. io3. erat *propheta qui venerat e ludaea ad aram apud lerobe^amum 5 
regem Israelis. 

Hezeqia instauravit murum Hierosolymonmi qui dirutus erat, et 
fontem Silohae convertit intra murum. 

Kelqi^ summus sacerdos notus erat, qui et Helqia. 

Pugnavit losia cum Pharaone, rege Aegypti, et ia interfecit lo 
losiam. 

Vaticinatus est Uria fiiius Sema^iae cum leremia et Baruli filio 
Neriae. Uriam aulem prophetam occidit loiacimus rex ludae. 

Anno 3'' loiacimi , adscendit Nebuliadnasar et subegit Hierosolyma ; 
et deduxit captivitatem plurimam, etiam vasa ministerii sacn* deduxit i.") 
secum; et imposuit tributum loiacimo. — Et in hac captivitale 
descenderant Babyionem Daniel et Hanania et ^Azaria et Misael. 

Anno 10° loiaciini, adscendit Nebul^^adnasar rex Babvlonis Hiero- 
solyma et secum deduxit captivitatem piurimam. 

Babvione vaticinatus est Daniei cum Ezechiele. 20 

Postquam mortuus est Nebiikadnasar, rex Babyionis, accepit 
imperium Babyioniorum Evilmerodak, et post eum Beitsasar eius 
frater, cuius in diebus, secundum interpretationem Danieiis scrij>- 
lura apparuit in pariete significans ablatum esse a Chaidaeis impi- 
rium et deductum esse ad Medos et Persas. •^b 

Evilmerodak eduxit lekoniam e carcere et in honore constiliiil 
oum, anno 37" migrationis eius. 

Cyrus i"emisit captivitatem popuii ludaeoruin; eius quidem 
dieljus, cum adscendissent e Babyione ad quinque myriades usque 
u. i()'i. ludaeorum, aitare erexerunt et fundamenla templi posuerunt;-*et 00 
quia impediverunt eos popuii vicini, mansit opus imperfectum usque 
ad Darium regem , cum soium aitare staret. 

Nehemias hebraeus instauravit muros Hierosolymorum; comple- 
tum est opus anno 32° Artaxerxis, regis Persarum, sicut iiber *^Ezrae 
ostendit. Et si quis veiit numerare ai)hinc hebdomades septuaginta 35 
Danielis,quae suntanni /igo^invenientur compleri diebus Neronis, 
imperatoris Romanorum , cuius diebus obsidione pressa est lerusaiem , 

^ XeXxias est Hiiqia syriace ( Rod. ). — «.( 83 )<+— 

el diiobus anuis post hunc Neronem , manibus Espasiani eversioneui 
ultimam passa est. 

Manasse, frater loiadae summi sacerdotis ludaeorum , aedificavit 
templum in monte Garizim. 
5 Alexander evertit Tyrum, etiam ludaeam cepit, et Persas Baby- 
loniosque vicit, et occidit Darium; et anno "]" sui imperii condidit 
Aiexandriani. 

Antigonus Antigonam ad latus Orontis fluminis condidit; eam 

Seleucus perfecit et Antiocbiam nominavit, et Laodiceam et Seleu- 

10 ciam et Apameam et Edessam et Alepum et Pellam ^ aedificavit. 

Translati sunt Libri Pbaro in insuia intra septuaginta duas dies. 

Tempora Romanorum ^ : Romanis primus imperavit Gaius luiius, 

annos 5 ^. 

Secundus Romanorum imperator fuit Augusius : annos 56 '. 

i5 Hic habetfinem regnumludaeorum; Herodes autem postea, cum 

ad eum non pertineret, a Romanis accepit regnum ludaeorum. 

* Pacor, rex Parthorum, et BarZaphron^ dux exercitus, adscen- *p loT). 
dcrunt in Syriam, et Hyrcanum, regem ludaeorum, Phasaelemque 
fratrem Herodis in captivitatem duxerunt. 
20 Postquam desierunt summi sacerdotes ludaeorum regnavit He- 
rodes, philistaeus, annos S^^filius Antipatri Ascaionitae et Cypridis 
arabissae, cum ei a Romanis concreditum esset regnum. 

Diebus Herodis, cum appropinquaret nativitas Ghristi, summum 

sacerdotiuii) paternae successionis nec non regnum ludaeorum dis- 

y5 solutum est; tunc completa est prophetia, quae apud Mosen scripta 

cst, quae dicit^ : tcNon deficiet princeps a luda neque dux e mediis 

lemoribus eius, donec venerit ilie cui repositum est; et is est 

expectatio gentium.75 Hic etiam unctus dux qui praedicatur in 

prophetia, apud Danielem, finem accepit. Ad Herodem enim usijuc 

00 uncti erant duces : Iii autem erant summi sacerdotes qui antistiles 

erant populi ludaeorum, qui initium habebant a renovatione 

templi, diebusDarii, Olymp. LXV% et desieruut diebus Hyrcani, 

Oiymp. CLXXXVP : anni autem intermedii sunt /i83; quemaduio- 

dum etiam iiber Danielis vaticinatur dicens^: ffScias et intellegas, 

35 ab cxitu sermonis de daudo responso et aedificandis Hierosolymis 

^ Corrig. in ms. : iiis^ (?). — ^ Inscriptio in codice postposita est notitiae 
Gaii. — ^ Ms. habet (ramios /lon; corrige o» pro fo. — * Ms. habel "-annos 1655; 
corrige oj pro o*. — ^ Bap^a(^api>i75, alias bap^a^Ppdvrjs , ct". los. , Antiq., 
XIV, mi, 3 (Rod.). — "^ Gen.y xlix, 10. — ' Dan., ix, 25. 

6. iisqiie acl unctum ducem, liebdomades septera et liebdomades sexa- 
^rinta duacn Hae igitur bebdomades 69 implent tempus annorum 
/i83 principatus ducum unctorum \ usque dum ductus est in capti- 
p. loC. vitatem *a Parthis Hyrcanus qui est ultimus omnium ducum. 

Herodes, filius Antipatri, cui non competebat regnum, ab 5 
Augusto et Senatu Romanorum accepil regnura ludaeorum, etdein- 
ceps buius liiii usque ad ullimam eversionem Hierosoivmorum. Aec 
vero ampiius qui erant e successione generis sacerdotum sacerdotio 
fungebantur Deo. nec per omne tempus eorum vitae secundum 
iegera Mosis, sed quidam ignoliiies, modo liic modo ilie, quorum 10 
aiii pro anno uno alii pro breviore tempore a Romanis sacerdotium 
emebant. Haec Daniel vaticinatur dum dicit^ : frPost septem et 
sexaginta duas bebdomades pervertetur unctio et iudicium non eril 
in ca, et templum etsanctum destruet populus cum duce veniente, 
et exscindenlur in iuundatione belli. Et deinceps in abominatione i5 
desolationis usque ad fmem temporis consummatio dabitur super 
destructionem.'» 

Herodes dimicavit adversus Hierosoiymam et cepit eam; evertil 
quidem ambos eius muros; multosque in ea occidit. 

Et Hananelem accivii e Rabvlone et sumraum sacerdotem ludaeo- -ao 
rum eum conslituit; brevi post. eum amovit, et Aristobulura fralrem • 
suaeuxoris, filium Hyrcani, ad dignitatera promovit; et eiapso anno 
uno iterum Hananeli restituit ministerium, cum Aristobulum inter- 
fecisset. 

Cieopatra fraudulenter egii in regnum ludaeorum et Arabum, et no 
nisa est ut acciperet eorura terrara ab Anlonio^. 

Cleopatra et Antonius ^ semet occiderunt, et Aegyptus Roraanis 
subiecta est. 

Herodes Hierosolymis multuni aedificavit. Idemque Samariam 
p. 107. ^quae vastata erat a fundamentis aedificavit. Et tempiura Hierosoly- 3o 
mitanum evertit aliudque maius aedificavit. Herodes Caesaream 
aedificavit et nomine Gaesaris eam cognominavit, quae oliraTurris 
Stratonis appeilabatur. Idem Antbedona ' aedificavit et Agrippiada 
nominavit. Rursus autem aedificavit et Kaphar Saba^, et alinm 
civitatem condidit appellavitque eam Herodion. 35 

Augustus Pontifex Maximus decreto conslitutus est; dominia et 

^ Ms. : rrducis uncti"? numero singul., sensu generali, nisi corruptus sit texlus. 
— - Dan., IX, 26, 27. — ^ Ms. : rAntonino-'. — * Ms. f «Aithedonaw. — 
■' Ms. : «Krbsnn; Xa^apcTaga (los., Antiq,, XIII, xv , i.). iirbes sibi subegit. luliam ^ filiam suam expulit quae accusata est 
aduiterii. 

Herodes Hyrcanum summum sacerdotem ludaeorum occidit, 
])ostquam redierat e captivitate Parthorum. Occidit autem et huius 
5 lHium qui acceperat sacerdotium patris sui; occidit quoque huius 
sororem, quae sua uxor erat, et duos fiiios quos ex ea habebat; 
et matrem occisae, quae erat socrus sua, et maritum Salomae suae 
sororis, occidit : et doctores iegum divinarum et aemulationis 
patrum occidit. 

10 lesus Christus, fiiius Dei, Bethlehemi ludae natus est^. 

Herodes quidem didicit a Magis tempus nativitatis Ghristi. Vene- 
runt enim Magi ab orienle Hierosoiyma, et primum exinde didicit 
Bethlehemi in civitateDavidis natum esse Ghristum. Mandatum acce- 
perant dolo ab Herode ^ : ffUbi inveneritis eum, venite , edocete 

i5 me.-n Gum ivissent et invenissent eum, revelatum est eis visione 
nocturna, ne redirent ad Herodem; qui cum vidisset Magos sibi 
illusisse misit necatum pueros qui erant Bethlehemi et in finibus 
eius a bimatu et infra, secundum tempus quod ei dixerant Magi. 

Eo quod occisi sunt in Betlilehem et eius finibus, hac de re *scripsi * p. 1 0(S. 

2 Scriptura Bacheiem ploravisse, quia accidit et iacta est res priori 
simiiis, cum educeretur captivitas ludaeae a rege Baliyloniorum, 
et vaticinaretur leremias eorum captivitatem reversuram; ita dixit '* : 
wVox audita est in Bama : iuctus et ploratus ingens : vox Bacheiis 
plorantis filios suos et nolentis accipere consolationem , quia non 

9 5 suntw in regione et in iocis eorum, sed captivi abducti sunt. Etdixit 
propheta : wEst merces tuis iacrymis et revertentur filii in terminum 
eorum??; quod reversuri erant filii Israel cum filiis ludae diebus 
Zorobabelis et lesu^ filii lozedeci, summi sacerdotis. Begnum enim 
ludaeae, quod erat e luda, qui est filius Liae, constitutum erat 

3o Hierosolymis quae sunt hereditas Beniamini qui est filius Ba- 
chelis, quemadmodum dixit Moses in suis benediclionibus*'': cflnter 
humeros eius requiescetw, quia fixum est tabernaculum Hieroso- 
lymis quae sunt in hereditate Beniamini. liio igitur tempore, cum 
vaticinaretur leremias de captivitate regni ludaeorum, dixitBache- 

35 iem lugere quoniam abducuntur fihiBeniamini e Hierosolymis cum 

^ Ms. : fflnlianam^i. — - Quae soqimntur iisqiie ad l.C) nag.87, Easel)iana 
non simt (R.). — ^ Cf. Matth., 11, i. — '' .Ier., xxxi, iS-i^; cf. Mattu. , 11, 
18. — ^ Deut.,\x\u, 12. _,^( 86 ).t^— 

tiliis domus liidae. Riirsiim, plorat etiam captivitat«m primam 
Israelis, quae effecta est per regem Assyriorum, nam est regmim 
eorum Israelitarum e domo Ephraimi fiiii losephi, filii Rachelis. 
Idcirco scripsit Scriptura. illo tempore Rachelem ploravisse, et hoc 
tempore novissimo cum necarentur pueri, diebus Herodis, Rethle- 5 
hemi, quoniam in finibus huius civitatis interfecti sunt etiam filii 
Rachelis, siquidem conclusus est terminus domus Reniamini cum 
termino domus ludae. Ita enim scriptum est ^ : mortuam esse Rache- 
lem spatium parasangae ad ingressum Ophrit quae est Rethlehem. 
Et cum daret signum Samuei Sauii postquam unxerat eum ut esset lo 

p 109. 'rex super Israel, ita eum allocutus est- : cfEcce occurrent tibi -^ 
tres viri in Saisah, ad sepuicrum Racheiis quod est ad termiuum 
Reniaminis. T) 

Cum igitur iussisset Herodes ut occiderentur pueri, fugae manda- 
verat Zacharias lohannem filium suum ne interficeretur. Et, ut i5 
opinor, hac de causa dixit Scriptura^ : ^ln deserto habitabat usque 
in diem ostentionis suae ad Israelw, quod in fuga erat. Cum pete- 
rent ab eo lohannem, occiderunt hunc Zachariam ibi inter vesti- 
bulum et altare, et de ipso sane dixit Dominus noster ^ : w A sanguine 
x\bel iusti usque ad sanguinem Zachariae, fihi Rarachiae, quem ao 
occidistis inter vestibuium et altarew; non autem quod ad hunc 
usque Zachariam tantum poenae ab eis exigentur, sedvuit dicere : 
ab initio usque ad currens tempus. Et hac ratione est sensus eorum 
sermoni. Qui autem opinantur de Zacharia filio loiadae iocutum esse 
Dominum nostrum, difficultatem habent quoniam usque ad liuius a.") 
solum tempus locutus fuisset; insuper, scriptum est eum in aula 
domus Dei lapidibus obrutum fuisse, non autem inter vestibulum 
et altare occisum fuisse scriptum est. 

hoc tempore Herodes^. Dixerunt 

Herodem e gentibus fuisse et Ascalone oriundum. Erat hariolus A^pol- 3o 
linis idoli. In terra Augusti imperatoris Romanorum accepit potesta- 
'em, et factus est satrapa in terra Hierosolymorum; post autem mor- 
tem huius Herodis, cuius diebus apparuit Dominus noster, regnavere 
quattuor filii eius et tenuerunt potestatem variis in iocis prout dis- 
tinguit Evangelium. Filius huius. Herodes occidit Pbiiippum fratrem 35 
suum et sibi sumpsit eius uxorem, quae est Herodias. Quapropter 

p. 110. *redarguebat eum lohannes. quia non ei licebat accipere uxorem 

■ Gen., XXXV, 19. — - I Sam., x, 2. — ^ Ms. : wei-. — ^ Ldc. , i, 80. — 
" Matth. , xxiii, 35. — ^ Quaedam excidisse viJentur. _^( 87 )k-^^ 

fratris sui. (Et non solum quia erant Pliilippo, fratri suo, liberi 
non licebat Herodi accipere uxorem fratris [ut generaret] ei filios 
secundum legem, sed etiam [quia occiderat eum;] et propter haec 
dno fjuao in lege enuntiabantur redarguebat eura lohannes : nempe) ^ 
5 quod occidisset fratrem suum et quod accepisset uxorem eius cum 
iHa haberet liberos; quemadmodum etiam ab Abgaro, fdio Abgari, 
dicitur in Evangelium : rrOccidit fratrem suum injuste, et accepit 
eius uxorem inhoneste. v 

Quirinus^ yjysijiojv senatusconsulto missus est in ludaeam, et 
10 descriptionem possessionum et incolarum fecit. 

Herodes hydrope acriter afflictus est, et vermibus scatentibus e 
corpore eius, e mundo decessit. 

Augustus Archelaum, fdium Herodis, principem super populum 
Tudaeorum constituit. 
if) Romanorum tertius Tiberius fuit princeps solus. 

Herodes condidit Tiberiadem urbem. 

lohannes, fdius Zachariae, summi sacerdotis, eremita, praedi- 
cabat adripam lordanis fluminis, annuntians omnibus hominibus^: 
rr Inter vos est Christus Filius Dei. v — Et ipse lesus , Dominus 
oo noster, Filius Dei, ab hoc tempore initium fecit in doctrina salu- 
tari evangelii, quando \erbis et factis veritatem divinae virtutis 
videntibus ostendebat. 

lesus, filius Dei, secundum prophetias de ipso, ad passionem 

accessit anno 19" regni Tiberii. Et eo tempore etiam in hypomne- 

flf) matis scriptorum Graecorum invenimus scripta esse singula. *tfSol *|i. m 

defecit, Bithynia commota est, Nicaeae pars magna Tuii.-n Et sunt 

lestati ea quae acciderunt in passione Salvatoris nostri. Scribit 

autem etiam Phlabos^\ qui descripsit Olympiadum tempora, de his 

rel)us in libro decimo tertio hunc in modum : ctAnno 4° Olym- 

3o piadis CGIP% fuiteclipsis solis per tempus longum, qualis antea non 

fuit : et nox hora sexta diei facta est : ita ut stellae in caeio appa- 

rerent. Et fuit terrae motus magnus in Bithynia et magnam partem 

Nicaeae evertit. 7? Haec vir quem commemoravimus dixit. Ut osten- 

datur autem eodem anno accidisse passionem Salvatoris nostri, in 

i').') probationem adducuut Lucam evangelistam qui scripsit anno i5" 

imperii Tiberii incepisse praedicationem Domini nostri, per tres 

^ Uncis inclusa dubie vertimus; textus vixsanus est. — ^ Iterum Eusebiana. — 
^ Cf. Luc, XVII, 21. — '• Lege wPhlegonw (Eus. Hier. ann. 2067). 10 -^•i->.( 88 )<^ — 

annos. Sicut hic, ita et losephus scripsit de eo tempore dicens ^ : 
ffDie Pentecostes audita est a sacerdotihus vox magni tiemoris quae 
dicehat : Migrandum nohis est hinc. Et pertarhatio commotio(|ue 
corripuit eos.w Et aliud quoque scripsit ipse losephus^ : ffPiktus 
Yiyeixvv, illo tempore, imagines Caesaris noctu in templo slatuit : 
quod facere nefas erat, et primordium perturhationis magnae, verum 
etiam seditionis, ipse iniecit inter ludaeos.T^ 

Sumnia omnium annorum ah Adamo ad ascensionem Domini 
nostri : anni 5 5 20. Passus est autem Salvator noster anno 3 /10" 
A lexandn. 

Episcopus primus ecclesiae Hierosolymitanae exstitit ex apo- 
stoiis lacohus, frater Domini nostri. 
112, Romanorum. ludaeorum^. Inde scire potes 'quot tentationes 
continuo supervenerint populo ludaeoiuni postquam impudenter 
egerunt contra Dominum nostrum Ghristum. i5 

Olympias^. Piiatus post factum seditionis, de quo dictum esl, 
propter Caesaris imaginem, invasit gazam templi, quae apud 
ludaeos qurhana dicitur, et in expensas aquae ductus exhausit : 
et causa alterius seditionis eis fuit. 

Seianes V7rap)(p$ Tiherii, qui plurimum apud imperatorem po- 90 
terat, ut semei perderct populum ludaeorum consiiium ei dedit. 
Hoc commemorat Phiion, in lihro secundo Legationis. 

Agrippas, filius Herodis regis, ivit Romam ut accusaret Herodem 
tetrarcham, et in vincuia a Tiherio coniectus est. 

Piiatus de doctrina Christianorum certiorem fecit Tiherium, et 9.^j 
ipse Tiherius certiorem lecit Senatum; et, cum non proharet 
Senatus, mortem minatus est ipse Tiherius accusatorihus Cliris- 
tianorum. Et haec Tertullianus romanus narrat. 

Multi e Senatorihus et ex Equitihus occisi sunt. 

Romanorum quartus Gaius^, annos 3 et menses 10. * 3o 

Gaius Agrippam e vinculis soivit, et regem super ludaeos con- 
stituit eum. Gaius seipsum deum esse praedicavit. 

ludaeorum duodecimus regebat Agrippas rex, annos 'y. 

Flaccus Avilius, praefectus Aegypti, populum ludaeorum omnihus 
tentationihus vexavit per septem annos ; et una cum eo etiam :;:) 
ii3. populus Alexandrinorum piagis cuiuscunque generis in eos *usus 
cst, et eorum synagogas quae vocantur apparatu imaginum, sta- 

^ Bell. lud., VI, V, 3. — - Ibi(L , II. i\, •?. — ' Haec nomina e capite colura 
narum canoiiis liic raigryvisse videnlur. — * Caligula. — «.( 89 )^— 

tuarum, altarium, sacrificiorum poliuit. Et haec narrat Phiion in 
libro quem scripsit de Fiacco, dicitque se praesentem fuisse his 
geslis et suis occulis ea vidisse, atque iegationem ad (iaium lu- 
daeorum gratia suscepisse. 
5 Gaius uxorem Memmii Reguli abduxit et hanc uxorem inter 
uxores accepit, dum cogit Memmium palrem suae uxoris esse ut 
inscriberetur. 

Pontius Piiatus in varias incidit tentationes, et suis manibus se 
interfecit : et hoc etiam scriptores romani narrant. 
10 Gaius Petronio, Syriae praefeclo, mandavit ut statuam lovis 
Hierosoiymis erigeret. In synagogi«; ludaeorum in universa terra 
statuae et simulacra Gaii et arae posita sunt. Et haec scribunt 
Philon et losephus. 

Mulli e nobilibus a Gaio occisi sunt. Etiam sorores suas in 
i5 insulas fugere coegit. 

Gaius eos qui in fuga erant interfecit. 

Gaius occisus est a custodibus. 

Romanorum quintus imperavit Claudius, annos i3 et menses 8 
et dies 28. 
9.0 Petrus apostolus ipse primus posuit fundamenla ecclesiae Anlio- 
chenae, et in urhem Romam profectus est ihique praedicavit evan- 
gelium; et praefuit ecclesiae quae ibidem erat annos 26. 

Marcus evangeiista, nuntius et interpres Pelri, in Aegyptum et 
Alexandriam profectus, eis praedicavit verhum Ghristi. 
25 Episcopus primus Antiochiae exstitit Euodius. 

'Agrippas murum tertium Hierosolymorum aedificare coopit ; et 
timuit a Ciaudio Caesare : posuit fundamenta et destilit ^ 

Fames magna corripuit universam terram, et prophetia Agahi, 
quae in Actis Apostolorum est^, eventum hahuit, qua praedixeiat 
3o famem futuram in universam terram. 

Stephanus lapidatus est Hierosolymis. 

Agrippas occidit lacohum fratem lohannis, et etiam Simeonein 
Copliam in carcerem inclusit. 

Agrippas, rex ludaeorum, qui regnaverat septem annos, mor- 
.'^5 tuus est. Agrippas eius filius rex constitutus est a Claudio. 

Claudius de Rritannis triumphavit. 

ludaeorum XIII"*, regebat Agrippas iunior, annos 26. 

^ Haec notitia non ex Eusebii Chron. deprompta est. — ^ Act. Apost., xxi, 38. i). 1 1 '1. Inter Theram et Therasiam apparuit insuia triginta stadiorum. 

Cum Romae census populi actus esset a Claudio , inventi sunt cives 
descripti dcxciv myriades et iv milia numero esse. 

Thrac[i]a quae huc usque sub rege erat, iam provincia facta est. 

Petrus apostoius moderator factus esl ecclesiae Romanae. 5 

Philon philosophus iudaeus Aiexandi iao innotuit. 

Dum Cumanus i-KLipoTios erat ludaeae, diebus azymorum 
seditio fuit Hierosolymis, tanta ut ludaeorum protererentur et peri- 
rent pius quam tres myriades. 

Fames dira fuit in Hellade, ita ut venderetur modius sex ziize^ lo 
Fuit fames magna Romae. 
11 5. 'Ciaudius misit Feiicem STrhpoTrov in ludaeam; eius diebus 
Pauius apostoius a ludaeis accusatus est et apoiogiam apud eum 
pro seipso fecit. 

Cum Felix s7riTpo7ro$ ludaeae esset, muiti exstiterunt seductores if) 
populi, e quibus etiam Aegyptius quidam pseudopropheta tres 
myriades eorum quos seduxerat ad se congregavit et magnas res 
ausus est; per strategiam Feiicis dissoiutus est. Scribit haec lose- 
phus, consentiens eis quae in Actis Apostolorum legtmUir, ubi 
chiiiarcha dicit Paulo^ : fcNonne tu es iiie Aegyptius qui ante iios no 
dies migrasti et eduxisti in desertum quattuor milia hominum?75 

Ciaudius mortuus est in paiatio. 

Romanorum VI°* regnavit Nero, annos i3 et menses 7 et 
dies 28. 

Cum Felix ijysfji^jjv esset, seditio ludaeorum fuit Caesareae Stra- 95 
tonis, et multi ex eis destructi sunl. 

Festus accepit gubernalionem Felicis ; coram eo Pauius apostoius 
stetit et apoiogiam fecit pro eis quae praedicaverat, praesente ad 
audiendum Agrippa rege, et vinctus Romam missus est. 

Fuit terrae motus magnus Romae; et eciipsis solis. * 3o 

Nero Agrippinam matrem suam interfecit ; rursus etiam sororem 
patris sui. 

Nero Romae in tractanda cithara vicit. 

Post Festum, tjyeixcov ludaeae fuit Aibinus. 

Tacobum fratem Domini nostri, qui vocahatur lustus, ludaei 35 
iiO. lapidaverunt ; et accepit eius episcopatum Simeon, *qui vocatur 
Simon. 

' ^'1 SiSpit^ii65v (Sync, 63o, 10). — - Act. Ap. , xi, 98. Dum parata est mensa Neronis decidit in eam fuimen. 

Posl Marcuni evangeiistam episcopus primus ecciesiae Alexan- 
drinae fuit Annianus; et rexit eam annos 22. 

Nero Romae in tractanda citliara vicit denuo. 
5 Tncendia piurima Romae fuerunt. Terrae autem motu ruernnt 
tres civitates in Asia : Laodicea, Hierapolis et Colossae. 

Posl Aibinum Fiorus fuit i^yefJLOJv : eius diebus rebeilarunt ludaei. 

Certamina oiympiaca non sunt acta, quia Nero cunctatus est in 
adventu suo. 
10 Multi e nobiiibus Romae a Nerone occisi sunt. 

Nero Olympiae coronatus est inter praecones et tragoedos et 
citharoedos, et curru puiiorum, et curru perfecto decem pui- 
lorum. 

Rursus Nero Isthmiis et Pythiis et Actiis et inter praecones et 
i5 inter tragoedos et inter citharoedos coronatus est. 

Senatus decrevit ut darent Neroni in ministerium eius mensae 
per annum myriades mille. 

Nero , praeter viros insignes , etiam Octaviam uxorem suam inter- 
fecit; isque Gornutum persecutus est. 
20 Musonius et Plutarchus phiiosophi noti erant. 

Nero, praeter omnia crimina sua, primus excitavit persecu- 
tionem adversus Christianos; cuius diebus ^ Petrus et Pauius 
Romae martyrium passi sunt. 

ludaei rebeiiarunt in Romanos, quia oppressionem Fiori non 
95 ferebant. Misit adversus eos Nero Espasianum ducem exercitus, et 
cepit ioca muita ludaoorum. 

Flavius losephus scriptor 'fuit duxexercitus ludaeorum inbeilo; *p. 11 
cum pauilo abesset ut interficeretur a Romanis^, praedixit Espa- 
siano mortem Neronis et imperium ipsi futurum. 
3o Post Petrum heres fuit episcopatus ecciesiae Romanae primus 
Linus, per annos 12. 

Nero cum nuntii undique ad aures eius perferrentur minime 
iucundi seipsum interlecit. 

Post Neronem Galbas in Iberia, Viteilius in Germania, et Othon 
Sf) Romae : seorsum quisque ad imperium assiiuit. 

Galbas regnavit septem menses ; Romae caput ei anipulatum est. 

Espasianus duabus pugnis vicit ludaeos eosque obsedit. 

* Sic legendum, mnlata codicis interpunctione. — - Ms. : «a ludaeisw* Vilellius cum regnasset tres menses seipsum occidit^ 

Autiochiae episcopus secundus exstitit Ignatius. 

Romanorum VII"' regnavit Espasianus : annos 9 et menses 1 1 et 
et dies 22. 

Espasianus avTOKpoLTcop a copiis suis in ludaea appeliatu» est, 5 
et bellum iudaicum gerendum Tito filio suo commisit ot ipse via 
Alexandriae ad urbem Romanorum profectus est. 

Templum lovis Capitolini arsit. 

Titus ludaeos pressit et Hierosolyma diruit et sex myriades ho- 
minum occidit. Dicit autem losephus - : fame et gladio centum et 10 
decem myriades periisse, et decem myriades aiias captivorum 
venumdatas esse; causam autem cur tantus popuius reperiretur in 
civitate fuisse festum azymorum quo omnes cives ibi convenerant. et 
quasi in carcere inciusi fuere. Decebat autem eos qui diebus azy- 
118. morum *audacter aggressi sunt Saivatorem eodem die dare poenas. i5 

Gompreliendit autem totum tempus usque ad annum 2"'" Espa- 
siani et ultimam eversionem Hierosolymorum , inde ab anno 1 5° 
Tiberii et initio praedicationis Salvatoris nostri,annos 42 ; ab obsi- 
dione autem diel^us kniioohx facta : aimos 288; ab anno 2° Darii 
quo tempium Hieiosoiymitanum e>Lstructum est secunda vice : an- 90 
nos 590; ab aedificatione prima tempii, diebus Salomonis facta, 
usque ad eversionem ultimam diebus Espasiani : annos 1 io3. 

Espasianus Gapitolium instaurare coepit. 

Aiexandriae seditio facta est. 

Goiossus erectus est : eius longitudo 107 pedum. «5 

Gypri tres urbes terrae motu ruerunt. 

Pestis magna fuit Romae, ita ut cotidie mortui repcrirentur 
pius quam myrias. 

Espasianus colonos misit, et mortuus est; regnavit autem an- 
nos 9 et menses 1 1 et dies 22. • 3o 

Romanorum VIII''' imperavit Titus, annos 2 et raenses 2. 

Resbion mons ruptus est a vertice et ignem efllavit, ila ut ro- 
gionem vicinam et urbes circumiacentes incenderet. 

Romanorum IK"' imperavit Domitianus : annos i5 et menses 5. 

Uxor Domitiani Sebaste appeliata est. 35 

Decrevit Senatus ut Titus deus apj)eliaretur. 

Domitianus Sebastos vetuit ne quis faceret eunuchos. 

^ Eadem nominum Viteliii et Othonis permutatio occurrit in graecis, v. gr. 
Chron, pasch., /i6o, 1 (Rod.). — - Gf. Bell. lud,, VI, i.\. Vlrgines tres sacerdotes Hestiae iii stiipro deprehensae sunt 
*et poenaiu sustinueruut. *p. 119. 

Multos nobilium fiiios proscripsit Domitianus et occidit. 

Episcopus II"' ecclesiae Alexandrinae Abilus fuit; et rexit an- 
5 nos i3. 

Domitianus exstruxit templum in quo nuiia erant ligna. 

Nasamones et Daci pugnarunt cum Romanis et victi sunt. 

Duorum mensium apud Romanos nomina mutata sunt : Seh- 
lemrios in Germaniqos et Hoq tombri(o)s in Domitianos. 
10 Domitianus muitos proscripsit et occidit. 

Domitianus Chaldaoos et phiiosophos Roma expuiit. 

Domitianus de Dacis et de Germanis triumphavit. 

Prima virginum Hestiae, Cornelia, slupri accusata est et viva 
defossa est secundum iegem. 
i5 lussit Caesar ne vitis plantaretur in urbibus. 

Episcopus III''' ecclesiae Romanae Ciemens, annos 9. 

Flavius losephus hoc tenipore conclusit libros ^ viginti chrono- 
graphiae suae. 

Secundus post Neronem Domitianus Christianos persecutus esl. 
20 Et in eius diebus etiam loliannes apostolus in Patmum insulam 
eiectus est, ubi etiam apocalypsim vidisse dicitur, ut perhibet Ire- 
naeus. 

lussit Domitianus ut interficerentur omnes qui essent e familia 

Davidis, ne quis maneret successor regni ludaeorum. Narrat auteni 

25 Rrettios ^ multos Christianos diebus DomiLiani martyrium subiisse, 

ct Flaviam Domitillam, fiiiam sororis Clementis consulis, relega- 

tani esse in insulam Pontiam, quod *se christianam profiteretur. P- 120. 

Signa niagna Komae et in universa terra fuerunt. 

Domitianus occisus est in palatio. 
3o Ronuinorum X"' imperavit Nervas, annum unum el menses li. 

Episcopus III"' ecclesiae Alexandrinae extitit Cerdon-^, an- 
nos 1 1 . 

Decrevit Senatus ut honor Domitiani tolieretur. Et e fugitivis, 
qui putabantur perperam ab eo expulsi esse reversi sunt, et non- 
35 nulli etiam possessiones suas receperunt. 

Dicunt autem tunc etiam lohannem apostolum dimissum esse 
ab insula et Epliesum rediisse, ubi domicilium habebat. 

^ Ms. pro cflii)ros'5 babet tfaiinLim'-». — - Ms. : cfBurtaos-'). — ' Ms. : ffQdron?^, 
invcrsio liaud rara apud Syros scriptores. 1:2 1 luslus Tiberiade oriundus scriptor ludaeorum notus erat. 

Nervas morbo extinctus est in horto Salustii ^. 

Romanorum XI""' regnavit Traianus, annos 19 et menses 6. 

Senatus decrevit Nervam esse deum. 

Episcopatum ecclesiae Romanae accepit quartus Euari[sjtus, 5 
annos 8. 

rohannem apostolum scribit Irenaeus usque ad tempus Traia- 
ni permansisse in mundo ; post (juem qui auditores eius fuerant 
innotuerunt : Papias hierapolitanus, et Polycarpus, episcopus 
sedis Smyrnensis ; rursum, etiam Ignatius, episcopus Antiocheno- 10 
rum. 

Traianus de Dacis et de Scythis triumphavil. 

Traianus Daciam provinciam fecit. 

Romae domus aurea inceiidio consumpta est. 

Terrae motus fuit magnus et evertit in Asia quattuor civitates. 1.') 

*Exstitit in ecclesia Alexandriae IV"" episcopus Primus, an- 
nos 12. 

Gum Traianus movisset persecutionem adversus Ghristianos, 
Simeon, filius Cieophae, episcopus ecclesiae Hierosolymitanae mar- 
tyrium passus est, et post eum fuit lustus. 90 

Simili modo, etiam Igiiatius episcopus Antiochenorum martyrium 
passus est ; et post eum tertius fuit Eros -. 

Piinius ^ Secundus rjysfx^jjv unius e provinciis Ghristianos mul- 
tos morte damnavit, et e dignitate deiecit eos, quia pertubatus est 
iiuiltitudine populi : qua de causa nesciens quid iam se agere de- a5 
ceret, scripsit Traiano imperatori, signiiicans ei, praeter quani 
nolient idoia coiere, nihil inhonesti se invenisse apud eos ; edocuit 
eum etiam hoc : tSurgunt mane et Ghristum veiut deum laudant; 
proliibent autem occidere, adulterium committere et his similia.*^ 
Ad liaec rescripsit Traianus gentem Ghristianorum non esse inqai- '^o 
rendam. Haec quidem Tertullianus narrat. 

[n Galatia tres civitates terrae motu eversae sunt. 

Romae, temphmi quod omnium deorum ' appeliatur fuimine 
destructum est. 

Post lustum accepit sedem ecclesiae Hierosolymitanae quartus 3.5 
Zachai, et post eum quintus Tobia, et post eum sextus Reniamin, ' Sic eraendandus textus; ms. : «islusisn. — - Sic iegendum; ms. : ffNerou», 
- ^ Ms. : ffPhilinos??. — '' Pantheum. _-^( 95 )k-i— 

et post eum septimus lohannes, et posteum octavus Matthai, elpost 
eum nonus Philippus. 

Trianus fecit Armeniam provinciam. 

Terrae motus fuit Antiochiae, et parum abfuit quin everteret 
& urbem. 

ludaei qui in Libya, cum paganis qui habitabant apud eos, sedi- 
tionem movere et pugnare coeperunt ; nec non illi qui in Aegypto 
et Aiexandriae degebant. 

Gum autem fecissent seditionem ludaei Mesopotamiae, mandavil 

10 *Autocrator Lysiae Quieto ^ ut removeret eos e tota provincia. Et 

arma sumpsit Quietus, et multas myriades ludaeorum ibi occidit: 

ob quam victoriam rjyefjL^Jv ludaeae ab Autocratore constitutus est. 

Gontra Salaminam, quae est in Gypro, surrexerunt ludaei, et 
paganos qui in ea ei^ant trucidarunt ipsamque urbem subverterunt. 
1 5 Traianus morbo mortuus est. 

Romanorem XII°' regnavit Hadrianus, annos 9 2. 

Et Alexandriam quae perturbata erat a ludaeis restituit; et sub- 
egit quidem ludaeos qui rebellaverant adversus Romanos secunda 
vice; et remisit debita, et chartas in ipsa urbe combussit; et tri- 
9 butum pluribus remisit donaque dedit. 

Episcopatum^ ecclesiae Romanae accepit sextus Xystus, annos 3; 
et ecclesiae Alexandrinae quintus lustus, annos ii. 

Fuit terrae motus et corruit Nicomedia et maior pars Nicaeae : 
ad quarum instaurationem Hadrianus expensas tradidit. 
a5 In Libyam, quae devastata erat a ludaeis, misit habitatores. 

Post Philippum fuit episcopus Hierosolymis [X"'p Senecas, 
XI"^ lustus, Xll"^ Levi, XIIL*^ Ephros\ KIV"^ lose, XV"^ luda. 
Omnes isti e circumcisione administrarunt episcopatum usque ad 
obsidionem diebus Hadriani. 
;^o Episcopatum ecclesiae Romanae accepit septimus Telesphorus : 
annos '2 0. 

Episcopus ecclesiae Antiochenae exstitit (juartus Gornelius^. 

Nicopolis et Gnesarea corruerunt terrae motu. 

Episcopus Alexandriae exstitit sextus Eunomius, annos i3. 

^ At/cr/a KlvTcp (Sync, 667, 9). — ^ Re quidem vera, tiic et in quiliasdam 
locis infra, non frepiscopatus?' sed wepiscopusn iegitur in ms. ; ita ut ad litt. ver- 
tendum foret fcepiscopus ecclesiae Rom. successit sextus. . .v, pecuiiarem sensuni 
verbo"^_auo assignando.. — ^ Numerus omissus est; cf. supra, i. 2. — '' Sync. : 
t,(Ppcdfi. — ■ ^ Ms. : Cyrilius; iege : «A>ai^vi3. 1). 1 !22 — «.( 96 )<^ — 

p. J23. Bellum Iiiclaeorum in Palaestina finem *accepit, quo crevit con- 
demnatio ludaeorum in malis quae toieraverunt. Ab hoc auteni 
tempore vetiti sunt Hierosolyma ascendere : primum quldem Dei 
voluntate, dein edicto Romanorum. 

Episcopus primus e gentibus extitit Hierosolymis Marcus. 5 

Hadrianus in hydropem letalem incidit et mortuus est. 

Romanorum XIII''' irnpeiamt Titus Antoninus cum suis filiis Au- 
relio^ et Lucio, annos 22. 

Episcopus ecciesiae Romanae Vlli"' Hygienos, annos h. 

Et eius diebus Vaientinus et Gerdon^ caput liaeresis Marcioni- 10 
tarum exstiterunt. 

Episcopus Romae IX°' Pius, annos i5. 

Episcopus Antiochae V°' Eros. 

Episcopus Aiexandriae VIP* Marcus, annos 10. 

Eiusdem urhis VIII"' Geladion, annos \h. iT) 

Episcopus Romae X''' Anicetus, annos 11; cuius diebus Poly- 
carpus cum Romam venisset, multos ex haereticis convertit el ibi 
martyrium passus est. 

Episcopus Hierosoiymorum XVII"' Gassianus; XVIIl"' Pubiius; 
XIX"' Maximus; XX"' luiianus; XXI"' Gaianus; XXII"' Symmaciius; 20 
XXIII"' Gaius; XXIV"' lulianus; XXV"' Gapiton^ 

[Romanorum] X\"' regnavit Marcus \ 

Episcopus Aiexandriae IX"' Agrippinus, annos 19. 

Gum persecutio in Asia esset, Poiycarpus marlyrium subiit et 
Papias : quorum martyria in libro exstant scripta. 25 

p. 12/i. *Multi autem in Galatia martyrium subierunt. 

Episcopus Romae XI"' Soter^, annnos 8. 

Episcopus Antiocliae VI"' Theophiius. 

Episcopus eiusdem Romae XII"' Eieutherius, i5 annos^. 

Episcopus Antiochiae MP" Maximus. • 00 

Antoninus morbo decessit. 

Episcopus Alexandriae X"' luiianus, annos 10. 

Romanorum [XIV"'] iraperavit Gommodus, annos i3. 

Episcopus Hierosoiymorum XXVI"'Maximus; XXVII"' Anloninus; 
XXVIII"' Vaiens; XXIX"' Dolichianus ' ; XXX"' Narcissus ; XXXl"' o.) • Ms. : cf Aureliano75, ut saepe apiid Syros. — - Ms. : ffQdron-^; cf. p. 9^, 
n. 3. — ^ Ms : ffQaption'?. — '' Verus. Quaedam excideruat. — ^ Ms. : rrSa- 
tor'7. — '' ^otitia Eleutherii inms. omissa est; eius ioco repetita estnotitia Soteris. 
— ' Ms. : rrDvtksnavs:). Dius; XXXII"^ Germanus; XXXllI"^ Gordianus ; XXXIV"^ Narcissus. 

Episcopus Alexandriae XI"* Demetrius, annos /i3. 

Episcopus Antiochiae VIII"* Serapion. 

Cojumodus subito mortuus est cum strangulatus est in domo 
5 (Vestiiiani)^ 

Romanorum XVI"* [imperavit Pertinax, menses 6. 

Episcopus Romae XIII"*] ^ Victor, annos lo. 

Pertinax occisus est in palatio ^. 

Romanorum XVII"* regnavit Severus, annos i8. 
10 Episcopus Romae XIV"* Zephyri[nu]s, annos i8. 

Gum flaret persecutio in ecclesiam, Leonidas pater Origenis 
martyrium subiit. 

Alexander in confessione coronatus est. 

Severus mortuus est inter Rarbaros; et Antoninus eius (ilius 
i5 regnavit post eum, annos 7. 

Episcopus Antiochiae IX"* Asclepiades. 

Episcopus Hierosolymorum XXXIV"* Alexander. 

Antoninus occisus est inter Harran et Edessam. 

*Romanorum XIX"* regnavit Macrinus, annum unum. 
ao Episcopus Antiochiae X°* Philetus. 

Regnavit Edessae vir praeciarus Abgar, ut narrat AlVicanus. 

Macrinus occisus est Archelaide. 

Romanorum XX"* regnavit Antoninus, annos li. 

Episcopus Romae XV"* Caiiistus, annos 5. 
2 3 Romanorum XXI"* regnavit Alexander, fdius Mammaeae, an- 
nos i3. 

Episcopus Romae XVI"* Urbanus, annos 9. 

Episcopus Antiochae XI"* (Zebennus) '^ 

Episcopus Alexandriae XII"* Heraclas, annos 19. 
3o Episcopus Romae XVII"* Pontianus, annos i5. 

Alexander occisus est. 

Romanorum XXII"* regnavit Maximinus, annos 3. 

Et in gubernatores ecclesiae persecutionem movit, et repente 
occisus est. 
35 Romanoium XXIII"* regnavit Gordianus^ annos 6. Et r(;penle 
occisus est in Parlhia ^. 

^ Ila complendam ex Eiis. ann. 9208. — - Ita ex^ Eus. anii. 2209. — ' Sic 
vertimus, neglectis prava codicis inlerpunctione et vocabuio ««. — '* Ex Eus. , 
ann. 22^5. — ^ Ms. : crGodrianos:^'. — " Ms. : ffPrtj^. 

s\R. i:. - IV. n 12.). -~^( 98 ).«— 

Episcopus Romae XVIII"* Antheriis, mensem uniim ; — et post 
eum XIX"' Fabianus, annos 12. 

Romanorum XXIY''' regnavit Philippus, annos 7. 

Sub imperio Philippi, qui cum Philippo suo lilio regmbat, 
miile anni Romanis impleti sunt. 5 

Episcopus Alexandriae XIII"^ Dionysius, annos 17. 

Pbiiippus occisus est cum suis filiis. 

Romanorum XXV"" regnavit Decius, annum unum. Et cum inter- 
fecisset Pbiiippum et buius filium cum eo, in persecutionem ad- 
versus Cbristianos confortatus est, et repente cum suo filio in urbe 10 
Abritos ^ occisus est. 

Post Alexandrum Hierosolymis fuit Mazabanus ; et post Rabylam 
Fabianus Antiocbiae. 

Romanorum XXVI regnaverunt Gallus ot Vohisianus, annos ^?. 
126. *Episcopus Romae XX"* Cornelius^, annos a. iJ 

Novatus scidit ecclesiam et baeresim Novatianorum excitavil. 

Episcopus Antiochiae XIV"" Domitianus^. 

Episcopus Romae XXI°* Lucius, cui successit XXII"' Stepbanus, 
annos 3. 

Gallus et filius eius occisi sunt. 20 

Romanorum XXVII regnaverunt Valerianus et Gallienus, an- 
nos i5. 

Adversus Christianos persecutionem excitavit Vakrianus et servi- 
tutem statim apud Persas pertuht; et postquam is captus est 
quietem fiiius eius Gallienm Cbristianis concessit. 9 5 

Sabur, rex Persarum, Syriam et Ciiiciam et Cappadociam vas- 
tavit. 

Gotbi transgressi sunt Danubium flumen et provinciarum mul- 
tarum incolas in captivitatem deduxerunl, et vastaverunt insulas 
quae vocantur Cyclades. • 3o 

Episcopus Antiocbiae XV"' Pauius samosatenus ; et doctrinam 
veram adulteravit haeresimque Artemonis renovavit. Et inslitutus 
est pro eo XVI"' Domnus. 

Episcopus Alexandriae XFV"* Maximus, annos 18. 

Episcopus Hierosoiymorum Hymenaeus. 35 

Gallienus occisus est Mediolani. 

Romanorum XXVIII"* regnavit Ciaudius, annos 9. 

^ 'ei> AStJpT&j. Chr. pasch., 5o5, 6. — ^ Ms. : frGyrillus»; cl. p. ^5, n. 5. — 
^ Sicms. ; lege ffDemetrianus». Romanorum XXIX^" regnavit Aurelianus^ annos 5. 

Et cum meditaretui" excitare adversus nos persecutionem, fulmen 
de caelo eum cohibuit; occisus est dolo in domo eius Gustodiae 
Novae. 
5 Episcopus Antiochiae XVII"* Timotheus. 

Romanorum XXX"" regnavit Tacitus, menses 6. 

Et cum occisus esset in Ponto, regnavit Florianus dies 88; oc- 
cisus est Tarsi. 

Romanorum XXXI"* regnavit Probus, annos 6. 
10 *Epi3cop;!s Romanorum XXV°* Felix, annos 5. *p. 127. 

Eusebius et Anatoiius eius succesBor, episcopi Laodiceae, ut lau- 
dabiles doctrina pbiiosophorum noti erant. 

Episcopus Antiochiae XVIII"' Gyrillus. 

Episcopus Romae XXVI''* Eutychianus, menses 8^ et post eum 
i5 XXVII"' Gaius, annos i5. 

Probus occisus est Sirmii^. 

Episcopus Alexandriae XV"* Theonas, annos 19. 

Romanorum XXXII"* regnavit Garus ^ cum filiis suis, annos 9. 

Garus mortuus est in Mesopotamia. Et Numerianus^ occisus 
'20 est ab eo in Thracia, et Garinus simiiiter in pugna cum Gari- 
nino ^. 

Romanorum XXXill"* regnavit Diocietianus, annos 20. 

Et anno tertio sui regni consortem imperii sibi fecit Maximia- 
num^ Herculimi. 
95 Gonstantius et Maximianus iovius^, nobilissimi Gacsares, anno 9" 
Diocletiani ad imperium promoti sunt. 

I^piscopus Romae XXV"* Marceiiinus, 

Alexandria cum Aegypto in rebeliioneni venerunt, opera Achiilis; 
ast constitere non potuit is coram pugna Romanorum in qua multi 
3o occisi sunt , poenam luentibus qui causa fuerant rebeliionis , anno 1 3° 
Diocietiani. 

Episcopus Hierosoiymorum XXXVII"* Zabda. 

Veturius, dux exercitus , Ghristianos qui in miiitia erant aliquan- 
tulum persecutus est, et ex inde persecutio in omnes Christianos 
'^5 invaiuit. 

Episcopus Hierosolymorum XXXVIII"* exstitit Henijon. 

^ Ms. : ff Aulerianos?5. — - Ms. : aSrbivn». — ^ Ms. : crQvrvs^. — * Ms. : 
frliimerianus^i; haud semel « pro j legit scriba noster. — ^ Sic ras. ; cf. Eus. 
arm. 980 2. — -^ Ms. : ctMaximinusw ; cf. p. ^9, n, i. — ' Sic ras. — j^( 100 )<-»— 

*p. 128. *Episcopus XIX''* Antiochiae exstitit Tyrannus. 

(Episcopus) ecclesiae Alexandriae XVI°* post Theonani/i(«V Petrus 
quiiaudahiliterpostea,annoperseculionisnono,martyriumpassusest. 

Cum autem fuisset motus terrae validus raagna pars Tyri et Si- 
donis concidit. ingensque populus periit. 5 

Anno i9°huius imperii, menseadar, in festo Azymorum, ever- 
sio ecciesiarum facta est. Et post duos annos persecutionis Diocle- 
tianus et Maximianus ^ abalienati sunt ab iinperio et a Deo. 

Conslantinus'^ in honore excessit e mundo, postquam regnavit 
annos 12. 10 

Etpost eum Constantinus victor, eius filius, Romanorum XXX IV"' 
imperavit annos 82. 

Maxentius et Severus inortui sunt. 

Constantinus dedit libertatem omnibus christianis. 

Episcopus Hierosolvmorum XXXIX''* Macarius. iS 

Episcopus Antiochiae [XX"'] ^italis^. ^ 

Episcopus Alexandriae XMI"' Alexander. 

Constantinus filium suum Constantium appeilavit Caesarem. 

Episcopus Antiochiae XXI"' Philigonius. 

Episcopus Antiochiae XXII"' Paulinus ^, menses 7 ; — et posteum yo 
XXIII"' Eustathius, annos li. 

Comprehendunt omnes anni usque ad annura 20"™ Constantini : 
ab anno iS" Tiberii et ortu Salvatoris nostri, 298 annos; — ab 
anno 2" Darii regis Persarum, cuius diebus instauratum est teni- 
plum hierosolymitanura, annos 8^7; — ab Oiympiade 1% qua vati- 25 
cinabantur apud ludaeos Isaias et qui cum eo erant, annos 1102; 
— a Salomone et prima aedificatione templi hierosohmitani , an- 
nos 1359; — ^^ excidio Ilii,. quo teniporc apud Hebraeos innoluit 
*p. 129. Sirason. annos i[5o]7^; — *a Mose et primo rege Atheniensium 

Cecrope Si(pv£7, annos 1887; — ah Abrahamo et imperio Ni«i et 3o 
Semiramidis eius uxoris, annos 28/12. 

Continet universus canon ab Abrahamo usque ad annum 20"'" 
Constantini : tempus annorum 2 3^2. — A diluvio autem usque ad 
annum 120"'° Phabigi, quo confusae sunt linguae, swwf anni 662; 
et a confusione iinguarum usque ad Abrahara, anni /120; qui 35 
fiunt universi anni 1082. — Simul universi anni sunt 5522^. 

^ Ms. : ffMaximinus^. — - Lege : ff Constantiiis (Chlorus)?i. — ^ Ms. : "Bili- 
Hos». — * Ms. : ffFlavianusri ; cf. p. 52 , n. 6. — ° Ms. : 1007. — " Ila si addideris 
1098 aiinos ab Adamo ad diluvium. 

' ^^ 8T. MICHAEL'8 ^ ^ 
Secundum autem supputationem Hebraeorum swwf lubilaea lxxxvi, 
quae sunt quinquageni anni, hisque continentur anni 43oo. 
Ex inde pax plurima ^. 

Constantinus clementissimus adversus eos qui impugnabant reli- 

T) gionem Christianorum beilum paravit et obtinuit victoriam a Deo 

suis precibus. Idcirco etiam ecciesias propter conversionem Chris- 

tianorum omni ioco in honorem Dei condidit. Subiecti suntei reges 

et populi Barbarorum. 

Et synodum universaiem episcoporum congregavit. Et Drepanum 
10 instauravit in honorem Luciani martyris, qui ibi depositus erat, 
et de nomine suae matris Helenae Heienopoiim appeiiavit hanc 
civitatem. Antiochiae ecclesiam magnam condidit. Et propter 
suum amorem Dei, memoriam idoiorum deievit fanaque eorum 
evertit. 
i5 Episcopus Hierosoiymorum XXXX"' Maximus. 
lllpiscopus Alexandriae XVIII"* Athanasius. 
Episcopus Antiochiae XXIV''* Euialius; — et post eum XXV^^^Eu- 
sebius. 

Eusebius, fdius Pamphiii, episcopus Caesareae *Paiestinae scri- *p. i3o. 
«o ptor innotuit, cuius etiam muiti libri asservantur. 

Constanlinus urbem famosam et fortunatam condidit, et senatu 
honoravit eam, quam et Constantinopoiim nominavit, quae anlea 
Byzantia appeiiabatur. 

Et deinceps ex hoc mundo pie exiit, qui regnaverat annos 39. 
95 Post eum eius fiiii Constantius et Constantinus^ et Constans, 
annos i3. 

Eustathius, presbyter constantinopoiitanus , opera apostoiica per- 
agebat, et Zenobius archidiaconus innotuit. Et tempium Hieroso- 
lymis condidit prout praecepit Constantinus. 
3o In Mesopotamia, multi Assyriorum in Perside degentium ab Ara- 
bibus venditi sunt. 

Sabur, rex Persarum, venit in Mesopotamiam ut Nisibin occupa- 

ret. Obsedit eom 66 dies. Et lacobus, episcopus Nisibis, per ora- 

tionem suam repuiit ab ea exercitum; et cum in regionem suam 

35 reverterent famem et pestem coram se mercedis ioco invenerunt 

Persae. 

^ Hic explicit compendiLim Eusebianum. — - Notanda permulatio nominum 
Constantini ot C(\nstantii; qnae etiam infra pluries occnrrit; cf. p. if^o. ft Episcopus Alexaiidriae XIX*" Gregorius. 

Constantinus novus decessit; regnaverat annos 26. 

Antiochiae Syriae, ecclesia sphaericae formae coniplela est inlra 
1 5 annos. Eius dedicationem celebravit Constantius, diebus episcopi 
Flacilii^ die Epiphaniae Salvatoris nostri. 5 

Episcopus Antiochiae XXVIII'" Stephanus. 

Antiochia terrae motibus plurimis, per dies i3 in periculo con- 
stituta est. 

Sabur Christianos persecutus est. 

Neocaesarea Ponti submersa est praeter ecciesiam, episcopum et 10 
aliquot viros eximios qui in ea versabantur. 

Episcopus Antiochiae XXIX^" Leontius, vir castus. 
i3i. *Constantius portum Seleuciae in Isauria^ fecit, resecto monte 
magno; et urbem aedificavit. 

In Phoenice urbem condidit quam Constantiam nominavit; 15 
antea autem Antaradus appellabatur. 

Etiam in Mesopotamia aedificavit Amidam civitatem, quam Au- 
gustam Constantinam appeilavit. 

Rursum in Osrhoene urbem condidit quam appeliavit Constan- 
tinam, quae antea appeliabatur Antoninopolis. 30 

Et anno 18° sui regni, beiium gessit adversus Licinium^, eum- 
que vicit et eius regnum occupavit. 

Anno sequenti, rebellavit adversus eum Martinus, qui regnavil 
3 menses et occisus est. Et obtinuit universum imperium Romano- 
lum Constantinus cum suis filiis Conslantino, Constantio et (iOn- 9.5 
stante, anno 11" pacis ecciesiis factae. 

Anno 682° secundum aeram Graecorum, scripsit epistulas pacis 
"ecclesiis Dei, et magnificavit et honoravit sacerdotes qui in eis mi- 
nistrabant, eos liberavit^; et honoravit loca ubi deposita erant ossa 
iustorum, eaque liberavit^ et magnificavit; et etiam loca signOrum lu) 
quae fecit Dominus noster in praeclaris suis gestis, et iudicii quo 
iudicatus est et passionis eius et ascensionis eius, aedificavit ct 
ornavit. 

Etiam in Persidem misit epistulam ad Sabur de honore Chris- 
tianorum. 3.5 

Tradidit Deo cor suum ; et etiam Deus magnificavit eum et 
exaltavit eum supra regna, et tradidit inimicos eius in eius manus 

^ Ms. : ffFliqilpos»; cf. Eus. hipr. ann. 2866; infra, p. i5o : Placitus. — 
^ Sic ms. ; iege «Syria». — ^ Ms. : «Lbinvs». — ^ Id est rra tributis exemit». — «.( 103 )<^ 

et retribuit ei gratiam operum eius pulcbrorum. Et recubuit in lecto 
quietissuae, etinhonore mortuus est; etsepultus est sepultura re- 
gum iustorum. Regnavit autem annos 33. Is primus christianus 
regnavit inter Romanos. 
5 Delevit consuetudines multas paganismi inter eos, etaras evertit 
et idola dexlruxit. Eojum thesauros in aerarium intiilit. Doctrinas 
erroneas persecutus est, et *synagogas earum evertit, et istarum 'p. 1^2. 
thesauros dedit ecclesiis. Et unanimi consensu cum fiiiis suis fidem 
ecciesiae catholicae professus est, et aequam dedit adoralionem 

10 sanctae Trinitati coram universa Synodo dominorum episcoporum. 
Steterunt autem et* potiti sunt imperio Romanorum Constanti- 
nus et Constantius et Constans, tres eius fiiii, anno 6/19''. 

Eodem anno, Persae ascenderunt in Nisibin, quae obsidione 
magna pressa est per 3o dies, eo tempore quo mortuus est Mar 

i5 lacobus episcopus ipsius Nisibis. 

Et mortuus est Constanlinus, el etiam Constans; et universo im- 
perio potitus est Constantius eorum frater. Qui Gallum Caesarem 
constituit ut secum regeret imperium : et pauilo post eum inter- 
fecit, huiusque ioco constituit lulianum eius fratrem. Bellum 

9 gessit lulianus adversus Gotbos eosque vicit, et rebeiiavit adver- 
sus Constantium rognavitque in Hispania et Galiia. In eum se pa- 
ravit ad beilum Constantius; cum autem adscenderet ex Oriente 
ad praelium cum eo ineundum, recubuit in lecto quietis suae et 
mortuus est anno 673°, mense tesri posteriore. Regnavit autem 

9 5 Constantius annos 9/1. 

Fuit autem diebus familiae Constantii episcopus Constantinopoli 
Aiexander; cuius diebus exciderunt viscera Arii. Post eum Eusebius 
Nicomediae, e sede sua recedens, hac sede potitus est, et rursum 
Antiochiam profectus est, unde Eudoxius eum expuiit. Ambo autem 

3o ariani fuerunt. Post eos fuit episcopus Constantinopoli Flavianus : 
et martyrium passus est; el post bunc JVIacedonius impius. 

Etmortuus estConstantius anno ^673°, mense tesri posteriore; *p. i33. 
regnavit autem annos 2/1. Et fecit puichrum coram Domino, et am- 
bulavit in viis Constantini patris sui. Id est arianus fuit^ Et po- 

3.") titus est regno eius post eum lulianus; cum iam per annos 62 pax 
ecclesiarum exstitisset. 

Et anno 52° pacis ecclesiis concessae, stetit in universum impe- 

^ Glossema esse videtur haec sententia. — »^( 104 )^-^ 

rium Romauorum lulianus, et renovavit perseciitionem adversus 
Christianos, iussitque templa idolorum aperiri et aras eorum reae- 
dificari et idola restitui eorumque ministerium instaurari. Astulit 
ecclesiarum thesauros; et mandavit constilui synagogas falsarum 
doctrinarum, misitque episcopos in exilium e sedibus eorum. 5 

Et anno 67/1% descendit lulianus impurus in terram Ghaidaeo- 
rum, in regionem Bet Aramaye dictam, ubi eius ruina accidit per 
manus Romanorum. 

Eodem tempore, iratus est Dominus adversus civitates pagano- 
rum et ludaeorum et Samaritanorum et faisarum doctrinaruni in 10 
regione australi, quae se participes effecerant insaniae luliani pagani. 
Et processit furor a Domino coepitque in ruinas dare civitates im- 
mundas et paganas super earum incolas. quia eas poiluerant san- 
guine quem iniuste in eis effuderunt; et coepit destruere civi- 
tales XXI quaram aliae eversae sunt, aliao ruerunt, aliae substiterunt, i5 
mense lyaranni G^^'. 

Et die 27^ huius mensis. occisus est lulianus. 

Mense haziran anni 67^', die Veneris ad ripam fluminis 
magni Tigridis, ad iatus boreaie Kaulcaba^ et Ctesiphontis, in 
regione dicta Bet Aramaye^, cinxit lovinianus coronam magnam 90 
p. i3/i. imperii Romanorum, et ipse fecit pacem et concordiam, *et hos- 
tilitates sedavit inter utrumque regnum validum Romanorum et 
Persarum. Lt autem esset pax inter eos et liberaret Romanos ex 
angustia qua premebanlur dedit Persis universam regionem ad 
orientem Nisibis, quosdam e pagis quibus circumdatur civitas, et 20 
Armeniam universam cum iocispertinenlibusad ipsam Armoniam^. 
Et exulavitNisibis, menseab anni 67/1'. in regionem Edessenorum ; 
et tradita est Persis Nisibis vacua quidem incolis suis. 

Credidit lovinianus in Dominum ex tolo corde suo, et coeperat 
facere bonum et pulchrum coram Domino, et ambulare in viis Da- 3o 
vidis et in fide Ezechiae et in operibus losiae; et requiem ei dedit 
Dominus, utmerebatur, gratiamque ei retribuit bonorum eiusopo- 
rum. Inceperat agere et ipse, Noiens sibi comparare nomon in 
aeternum, et tribuere honorem univorso populo Dei, Christianis 
nejtipe; et iussit ut thesaurus ecclesiarum redderelur quem abstulerat 35 

^ Xon Kaukaba sed rrKokc'' JL3a.s Xw^^rf, scribi solet iiomen antiquum iirbi}« 
Seleuciae ad Euphraten; cf. tamen p. 106, 1. 32. — - Ms. : ffArmenayen. — 
•'' ^9» pro ^»1, ut v*A-?io( pro ">») (cf. p. 187, 1. 4), scriplum puto: nisi sit 
Yox corrupla ffRphimena-^ (Amm. Marcell., XX\, vii). -^^( 105 )<-^ — 

lulianus in insania sua, et a tribulo eius liberavit omnes Ghristianos. 
Et recubuit in lecto quietis suae mense sebatanni 675*; et sepultus 
est sepultura regum iustorum. Et reliqua eius dicta et opera 
pulchra : ecce scripta sunt in libro memoriali Domini nostri in diem 
T) eius revelationis. 

Et surrexerunt in imperio Romanorum Valentinus et Valens, 
fratres, anno 676*'. Et regnare fecit Valentinus Gratianum filium 
suum in Gallia, et egit bonum et pulchrum coram Domino, etam- 
bulavit in vestigiis loviniani fideiis. 
10 Et mortuus est Vaientinus, et post eum regnavit Valentinus (II) in 
Hispania et Gallia. Et excitavit Vaiens persecutionem in Clu-is- 
tianos, et tradidit cor suum doctrinae et scliismati Arianorum. 

Hoc autem tempore eiecti fuorant in exilium episcopi qui erant 
*in eius dicione, cum presbyteris, diaconis et ciericis^ qui cum *p. i35. 
i5 eis persecutionem subierunt; et verbera et ignominiam passi sunt 
in urbibus. Et postea adscendit Valens in bellum cum Gothis qui 
adversus eum reljeliaverant, atque illic fuit exitium eius. 

Eo tempore, misit iitteras de reditu, et in urbem suam unus- 
quisque reversus est. 
90 Regnavit autem Valentinus i3 annos, et mortuus est; et mansit 
Valens, frater eius, post eum duos annos, et mortuus est. 

Et regnavit Theodosius in Thracia; et fecit pulclirum coram Do- 
mino. Et bellum gessit cum Gothis et vicit eos pacemque ab illis 
regioni Romanorum constituit. Et magnificavit honoravitque Chris- 
9 5 tianos. Et ambulavit in semitis mandatisque Constantini impera- 
toris victoris; et persecutus est cunctas haereses, et evertit omnes 
earum synagogas, quae diebus luliani aedificatae erant, et evcrtit 
templaomnia idolorum eorumque ministerium abolevit. 

Anno 693*", sibi consortem imperii sui fecit Arcadium fdium 
.3o suum. 

Et anno 695°, rebellavit Maximinus adversus Gratianum et eum 
interfecit : regnavit autem Gratianus 17 annos, et fecit quod erat 
pulchrum coram Domino, sicut Valentinus pater eius. 

Et anno 701", fuit bellum inter Maximinum et Tbeodosium Va- 
35 lentinumque; et occidit Maximinuin sumpsitque cius impeiimn 
Theodosius. 

Hoc tempore misit Theodosius litleras pacis Cliristianis. 

^ Ad lilt. : (fel foedus sanctum?' , forte Kmonaclii?n —^ 106 y^^ 

Et anno 708'', mortuus est Valentinus et regnavit post eum Euge- 
nius^ duos annos; et hunc occidit Theodosius eiusque imperium 
*{). i3(;. sumpsit. Regnavit autem Valentinus i5 *annos; et fecit pulchnnn 
coram Domino, et in vestigiis patris sui amhulavit. 

Et anno 1 5" imperii Theodosii , qui est annus 706"% Honorins ad r» 
legnum promotus est, et regnavit anno 10" Arcadii liahMS <Mns. El 
sleterunt tenuerniitque imperium Romanorum Theodosius cnm 
Arcadio et Honorio filiis eius. Et crevit nomen eius valde, et hono- 
ratus est in omnihus regnis. Honoravit et magnificavit omnes eccle- 
sias Dei : et Deus (juoque eum magnificavit; quocumque se conver- 10 
teret vincehat; et reliqua eius dicta et fortitudo et facta : ecce 
consignata sunt in iibro vitae. 

Et fuit eius diebus episcopus Gonstantinopoli Macedonius arianus. 
Et congravit synodus CL ephcoporum. quae eum anathematizavit 
etioco eius constituit Nectarium. Et rursum, Demophilus Iherus^ e i5 
Thracia, sedem sihi rapuit. Et rursum Gregorius theologus, et post 
hunc lohannes Ghrysostomus. Et aegrotavit Theodosius super lectu- 
lum suum et mortuus est anno 706°. Regnavit autem Theodosius 
annos 1 7 , et mortuus est. Et potiti sunt filii eius imperio. 

Et hoc ipso anno, venit populus maiedictus Hunnorum in re- 90 
giones Romanorum et peragrarunt Sophenen, Armeniam, Mesopo- 
tamiam, Syriam. Gappadociam ad Galatiam usque; captivos piu- 
rimos abduxerunt. et regressi sunt ut reverterent in regionem 
suam; descenderunt autem ad ripas Euphratis et Tigridis, in 
dicione Persarum, perveneruntque ad urhem regiam Persarum; 95 
niliil damni iiiic intuierunt sed pagos muitos ad Euphratem et Ti- 
grim sitos devastarunt, occideruntque et captivos ahduxerunt piuri- 
mos. Gum autem audiissent Hunni Persas in se progredi fugere 
statuerunt, et eos persecuti sunt Persae et ex eis turmam unam occi- 
*p. 187. derunt, sumpsemntque *ah eis omnem praedam quam praedati 3o 
erant, et iiberavernnt ab eis homines captivos qui erant numero 
decem et octo milia , et hos adduxerunt in suas urbes Seioli et fcau- 
lcaba^, quae dicuntur Hardasir et Ctesiplion, uhi fuerunt mullos 
annos; adscripsit eis annonas rex Persarum : panem, vinum, sice- 

ram oieumque. Ex his 18000 non manserunt nisi pauci^ 35 

miliiarium unnm primum; et dimiserunt eos Persae ut redirent in 
patriam suam. 

^ Ms. : ffAvgbisn. — ^ Sic ms. ; forte corrigendum rrariannsw. — ^ Gf. supra 
p. 106, n. 1. — ' Quaedam excidisse patet. — f^( 107 )^^^~ 

Cum autem regnaret Yezdegerd, rex Persarum, rursum remisit 
ex his captivis in patriam eorum i33o; remanserunt autem in Per- 
side circiter 800 captivi, reliqui omnes mortui sunt lue dysenle- 
riae prae vexatione et angustia quas ab Hunnis exsecrandis passi 
f) eranl. Haec omnia captivi nobis narrarunt. Ghristinni quoqiic 
et ascetae narrarunt; et iuniores cierici ipsi rettulerunt de bene- 
Factis quae captivi sibi facta dixeruntet de eorum gratia erga rogein 
bonum et clementem Yezdegerd, christianum et benedictum inter 
reges. Sit eius memoria in benedictionem et eius finis praeclarior 

10 sit eius initio; qui omnibus diebus suis pulchra fecit erga egenos 
et miseros. 

Rursum , regnaverunt Arcadius et Honorius, filii Theodosii ma- 
ioris, annos 29. 

Eorum diebus fuit episcopus Constantinopoii lohannes; et post 

i5 eum Isacius^; et post eum Nestorius deiendae mcmoriae. Diebus 
lohannis fuit episcopus Alexandriae Theophilus, et in Cypro Epi- 
phanius thaumaturgus. 

Deinceps in eius imperio stetit Theodosius minor, filius Arcadii; 
et congregavit synodum CCXX episcoporum, *quae excommunicavit * p. i38. 

90 Nestorium ab ecclesia; huius loco instituit Atticum; et post eum 
fuit Sisinus^, et post eum Proclus, et post eum Flavianus haereticus, 
et post eum Anatohus haereticus. 

Post synodum priorem Ephesinam annis decem et novem , coactus 
est imperator Theodosius alteram synodam Ephesinam convocare 

95 propter Flavianum Constantinopolis et Eusebium Dorylaei. 

Rursum, diebus eiusdem Theodosii, offenderunt episcopi huius 
temporis et dixerunt non esse resurrectionem mortuorum; et 
propter eius patrumque eius praeclara opera, expergefecit Deus, 
eius diebus diebusque Marii episcopi Ephesini, octo pueros Ephe- 

3o sinos : Maximinum , lamlichum , Marteiium , Dionysium , lohannem , 
Serapionem, Hexacostadianum et Antoninum. Et venit rex Con- 
stantinopoii salutem dare pueris; et confirmatus est in Jide resur- 
rectionis ipse et episcopus. Rediit ad thronum suum et accubuit in 
lecto quietis suae cum patribus suis. 

35 Et post eum regnavit Marcianus annos septem. Et congregavit 
synodum Chalcedone. Et professi sunt duas naturas aperte, et tur- 
baverunt ecclesiam Dei. 

^ kpaoLHios. — ^ k-rltxds et Hktcvvios ante Nestorium sedem tenuerunt. -^i 108 )^ 

Huciisque occupaverant (ecclesias) Orthodoxi vhn per annosGa, 
a Tlieodosio maiore ad Theodosium minorem. 

Et post Marcianum regnavit Leo, annos 16. Et tunc tenuerunt 
occlesias haeretici per annos 28. 

Et post Leonem regnavit Zeno, annos 18. Et fecit unionem in 5 
occlesia Dei. 

Et post eum regnavit Anastasius annos 27. Et tunc tenuerunt 
occlesias Orlhodoxi per annos 45. 
*p. i.')^. Kt deinde *regnavit lustinianus, piae Theodorae maritus^ Is 

introduxit iterum synodum Clialcedonensem in Ecclesiam. 10 

Eo tempore fuerunl Conslanlinopoli episcopi unus post alterum: 
Gennadius, et post eum Acacius, et post eum Flabitas^, et post 
eum^ Anlhimus, et post eum Menas xenodocharius^, liaereticus. 

Episcopus Piomae fuit lohannes, haereticus; — et Alexandriae : 
Tlieodosms; — et Antiochiae : Severus. i5 

Postea regnavit lustinianus annos ho\ et post eum lustinus, 
annos i4; — Tiberius, annos k\ — Mauricius, annos 22; — Pho- 
cas, annos 8; — Heraciius, annos 3o. 

Et diebus huius Heraclii, anno 9^0° Alexandri. mensehaziran, 
noctu terra vehementer tremuit. Et eo anno, mense tamuz sibi 90 
invicem occurerunt Heraclius imperator Piomanorum et Salirwaraz 
patricius, in quadam KAsia-ovpa in regione septentrionali . cui 
nomen Arabissus Tripotamus, ot ibi invicem de pace coilocuti sunl. 
Inter eos sancitum est ut Euphrates sit terminus : et ita mutuo 
pacem focerunt. Et aedihcaverunt ibi ecclesiam et vocarunt nomen 2.') 
eius Irenen. 

NOTITIA ANN0RU5I QUI NOTANDl SUXT PROPTER RES VARIAS. 
ET PRDUM DE TERRAE MOTU QH ANTIOCHIAE ACCIDIT. 

Anno 767" aerae Alexandri, anno 5o6° aerae Antiochenorum * 
media nocte, accidit terrae motus et tremor die i/i^ mensis eliil, 
'l». i/io, sabbato in vigilia dominicae. *Et subito aedificia coliisa et eversa 

sunt et ruerunt in habitatores eorum; ot facta est caiamitas magna 3o 
et vehemens, et duae partes civitatis magnae et famosae Antiochiae 
eversae sunt; et ceciderunt ira divina, et obruernnt habitatores 
suos tum liberos tum servos, viros et muiieres, pueros et adoles- 

' Non solum nomina lustini et lustiniani sed et personas confundit auctor; 
cf. p. 11 5, 1. 3/i: p. 1G9, 1. 9. — - ]\Is. : rrPhvlitvsr?. — ^ Plures omittuntur; 
sed iudocti viri errores corrigcre non vacal. — ' Vox corrupla: dubia intorpretatio. -^^H>.( 109 )<^— 

centes, populiira sine niimero. Oui supcrerunt, fugerunt ct exie- 
runt e medio, et constiterunt omnes in vicinia urbis inter hortos; 
nemo remansit in ea. Fuerunt autem in metu et tremore, in de- 
precatione et fletu et dolore maximo, diu noctuque. Deinde, coe- 
5 perunt mortuos detegere, eruere et sepelire; sed nonnulli victi 
sunt, cum non possent odorem tolerare qui admodum ingraves- 
ccbat : per totam enim civitatem putredinis odor exhalabat propter 
multitudinem cadaverum : foras namque in vicis iacebant. Indus- 
tria autem Mar Acacii episcopi, et rectoris, viri sapienlis, et etiam 

10 principum civitatis, iussit ^ rector (?) plaustra adduci quae incepe- 
runt cadavera trahere et educerc; curam habuerunt clerici ut con- 
stituerent quosdam qui tus et odoramenta deferrent ct procederenl 
ante boves in psalmis et canticis. A die ilx'' mensis elul usquc ad 
ingressuni kanun posterioris, non cessarunt plaustra ilia quin 

i5 cotidie exirent continuo ab aurora ad vesperam. 

Rursum, ignis proiiciebatur ab imo qui combureret et consu- 
meret; telas laneas et linteas, et aurum et argentum, et corpora 
hominum ferarumque simul devorabat et incendebat usque dura 
emisit Deus pluviam e caelo quae illum exstinxit. Fumus autera 

90 magnus seu caligo quasi e fornacc asccndebat perpetuo diu noctu- 

que qui etiam *e longinquo adspiciebatur. Et sludio beati Mar * p- i^n- 
Acacii episcopi , studio quoque virorum timore Dei repletorum , unus- 
quisque pro arbitio afferebat quidquid volebat de opibus suis, et 
emcbant telas ianeas et iinteas quibus sepelircntur et invoiverentur 

95 mortui, et celebrabanlur exsequiae in psaimis et canticis quantum 
dabat Deus virtutem ct patientiam iis qui supcrerant in civitatc. Et 
unusquisque sicut voiuit constituit sibi thesaurum in caciis, etacqui- 
siverunt vitam et raerccdera haud pcriturani ; adeo ut ctiara raere- 
trices vendercnt vcstes prctiosas et orania ornaraenta sua , et (prctio 

3o coraparata iinteamina) ^ adducerent sepeiirentque eis cadavera, 
participesque sc cffccerunt operis mirabiiis et doiendi quod ope- 
ratus est Deus diebus nostris. Etiam episcopus Mar Acacius, om- 
nibus diebus, in pianctu ct doiore et prostrationc fuit; nam strato 
aulaei pannoante altare Dei, se in eum proiiciebat rogans ct depre- 

35 cans Dominum suum ut averteret iram suara a ioco et civitate. 
Expievit circiter triginta dies et compievit in hac paonitenlia. Et 
etiam Deus misericordia motus est piacavitque iram suam quae 

^ Locus corruptus; dubia interpretatio. — - Locus corruptus. Quaedam exci- 
derunt; coniectando supplevi. -^( 110 )k-i— 

tanta fuerat. Tremor tamen et timor non cessabant ante elapsum 
aDiiuui unum aut duos vel tres. Et curae nobis fuit scribere 
poitenlum hoc ut sit etiam exemplo generationibus siibsequen- 
libus, quae glorificent Deum propter misericordiam eius erga 
bomines. 5 

Anno 771° aerae Alexandri et anno 607'' aerae Antiochenorum, 
mensehazlran, die igMiuiusmensis, vespere, tempore quodimit- 
tilur ecclesia, subito furor a Deo immissus est, et vox quasi rugitus 
facta est, et terra commota est et quassata estetvacillavit, et etiam 

P- 1^'^- eius aedificia concussa sunt et commota et collisa sunt, *et eversa 10 
SLint et ruerunt in habilatores. VA fuit terror magnus : et terra 
omittebat fremitum quasi maris, et homines qui superstiteserantin 
timore et tremore stabant, aedificia et palatia mutuo collidebantur, 
ligna tectorum eorum fragorem dabant, terror et tremor omnes 
invadebant, metus et anxietas invaiebant, pavor omnes expeiiebat, i.j 
iuncturae corporis reiaxabantur, corpus ipsum commotione agita- 
batur ob timorem et terrorem eorum quae videbant, anima in 
corpore opprimebatur, tenebrae noctis terrebant, calamitas metum 
iniiciebat. Lnusquisque autem fugit et e domo sua exiit, clamans 
ac] Dcum ut faciat misericordiam mundo. Ex aedificiis aulem altis 20 
quasi cedris alia incurvata erant et agitata nunc depressa nunc 
elala. Et sicut bomo qui affligitur et Dei sui iudicis misericordias 
implorat, ita terra plorabat voce fremitus; et aedificia ululabant 
Iragore collisionis suae, dum eorum habitatores exeunt in fugam. 
Erant domus altae , pulchrae , ornatae , decoratae , formido earum pos- 25 
scssorum : aliae factae sunt sepuichra , aiiae terriculum. 

Processit virga irae in universam regionem Antiochenorum, 
temperata tamen Dei castigatione misericordiis. Est pagus qui pe- 
nitus ruit et tamen salvati sunt eius incolae : quod rursum Dei 
misericordia factum est. Accidit ut rueret pars iantum domus; accidit 3o 
autem ut rueret domus in suum dominum, in eius filios famiiiamque 
ct omnes perierunt; fuit autem domus e qua unus vel duo salvati 
sunt, ut narrarent quid viderint tempore calamitatis et quid acci- 
doril. Duravit autem motu^ circiter Ires horas^ crescens et consistens : 
unusquisque autem in metu et tremore degens clamore depreca- 35 
batur Deum ut secundum misericordiam eius adiuvaret. Et post- 

p. 1^3. quam diu permansit, pauiisper quievit, et rursum invaluit. *Et ita 

' Ms. : trtres annos?5. — «^( 111 ).*^ 

accidit tota nocte usque ad diluculum. Ei nobis curae fuit scribere 
lioc poilentum in Dei glorificationem. 

Anno 8i/i", ascendit Cabades in terram Romanorum. 
Anno 85 1", ascendit Gbosroes prima vice. 
5 Anno 853°, ascendit Cbosroes secunda vice. 
Anno 83o°, ascendit Mundar prima vice. 
Anno 865°, mmsehaziran, mortuus est Mundar. 
Anno 843°, Indus^ venit, mmse kanun. 
Anno 854°, fuit pestis prima. 
10 Anno 855°, terra quassata est et urbes submersac suiit. 
Anno 873°, mensp nisan, fuit lues tumorum. 
Aniio 881°, fuit perturbatio ob ieiunium in universa Syria. Divi- 
sus estpopulus: alii inceperunt ieiunium die 17^ mensis sebat, 
alii die 2 4^ : pascbam tamen omnis populus simul celebravit. Et 
i5 feria quinta Ascensionis huius anni proelium iniit Mundar. Et auxi- 
liatus est Dominus Mundaro, et devicit Qabus et crux triumpbavit. 
Anno sequenti, m£nse tesri posteriore, quassata est terra et fuit 
commotio magna : ruit Antiochia universa, paucis exceptis, et cum 
ea Seleucia et utraque Cilicia ^. Id accidit 58 annis ^ postquam 
90 Severus dereliquerat sedem suam. 

(ienlurio qui custodiebat Dominum nostrum in cruce erat Lon- 
ginus, qui etiam aperuit latus Domini nostri ; tandem credidit et 
martyr mortuus est. 

Ordinalus est Severus patriarcba Antiochiae mense tesrln pos- 
9 5 teriore, indictione V", anno 82 3°. Erat autem Sozopoli, e civitate 
Pisidiae, filius episcopi huius ioci; is episcopus unus fuit ex iliis qui 
deposuerunt *Nestorium diebus Theodosii filii Arcadii. Egit autem 
in sua sede Severus annos 6, et expulsus est die 29** mensis eiui, 
ind. Xn% anno 829°. Vixit autem in exiiio annos 19, e quibus tres 
3o egit Constantinopoli; migravit tandem ex hoc mundo die 8^ mensis 
sebat, ind. 1% anno 848°. — Eodemanno defunctus est etiam Mar 
loliannes Bar Qursus Teliensis, mense sebat, die nona. 

Eteo tempore erat Mar lacobus doctor^; mortuus estautem anno 
83o°. 
35 Anno 876° , mortuus est Tbeodosius patriarcha Alexandriae , mense 
tamuz, die 22% ind. XIIP. 

' Sic ms. ; coniect. LaLnd (Anecd. Syr., I, 179) Jegendum «Hunnusj', coHato 
Ckron. Edess. (supra , p. 1 2 , 1. a/i). — ^ Sic ms. ; locus vix sanns. — ^ Numerus fere 
certus in ms. Ab orditiatione Severi corapulavisse videtur auctor. — '^ Sarugensis. 1/1/1. 
Aiino 888°, mortuus est lacobus episcopus Pesiltae, ind. XI% 
mense taniuz, die 3i^. 

Anno 90 1**, mortuus est Petrus patriarcha , ind. IX% mmsenisan, 
dic 99". 

Anno 906°, mortuus est Mar lulianuspatriarclia, mense tamuz, 5 
dic 9"*. 

Ordinatus estMar Athanasius anno ^iB**, mense tesri posteriore, 
die 6"; et mortuus est anno 9^2'', ind. IV% meme tamuz, die 28^ 

Et hoc tempore migravit populus ex oriente Euphratis. 

Et anno soquenti, ind. V% factus est Mar lohannes patriarclia. 10 

Et anno 678°, mense sebat, die i5% mortuus est Mar lulianus 
Saba. 

Et anno 68/i°, mortuus est Mar Ephrem, doctor, niense hazi- 
ran, die i8\ 

Et anno 673" erepta est Nisibis c manibus Romanorum a Persis. i5 
[). 1^5. * Anno 7^6°, mense ab, die 7% mortuus est Mar Rabuia cpiscopus 
Edessae. 

Et anno 73o", constitit Mar Simeon in columnam; et anno 770° 
mortuus est, mense elui, f??V 2^ 

Etanno 871°, adscendit Chosroes cum suo exercitu in Antiochiam ao 
eamque expugnavit et dev9stavit eiusque incolas captivos abduxit;et 
civitates multas devastavit et captivos multos abduxit; et descendit 
in regionem suam aedificavitque urbem captivis quos Antiochia de- 
duxerat, et ei nomen imposuit Antiocliiam-Chosrois^ 

Et rursum, anno 884°, ascendit Ghosroes cum exercitu etDaram 20 
obsedit. Et misit Mzldrhmn^ marzbanum suum, qui adscendit 
Antiochiam usque et incendit Amos et Ret [sacellum) Mar luliani. 
Et profectus est Seieuciam eamque expugnavit; et progressus 
est Apameam quae se uitro tradidit ei ; sed incendit eaju et eius 
incolas captivos fecit; dein abiit. Cum autem descenderet apud do-^^c 
minum suum expugnavit Daram, captivos incolas fecit, urJDcm eva- 
cuavit et in ea collocavit populum Persarum. 

Anno 902°, mrf. IX% Chosroes (II) adscendit in regionem Romano- 
rum, cum esset adoiescens : et exceptus est magno cumhonore; et 
deduxere eum Romani et in thronum eius instituerunt eum. 35 

Anno 910*^, ind. 11% persecutus estDomitianus^ fideles. 

^ Cf. Proc. , B. P., II, XIV. — - Nomen corruptum, ut videtur: vir iste appel- 
latus est yOboM) a Joh. Ephes. (vi, 6), ASaapfidvvs a script. Byzant. — ^ Episco 
pus Melitenis; frfideles» id est monophysitas. — j-^ 113 )<-$ - 

Anno 91^*^, ind. Vl% mense ai), die 23% trucidarunt Romani 
Mauricium et eius filios. 

Anno 916", hid. VII% expugnata est Dara, secunda vice. 

*Anno 920°, ind. XH% luit nix copiosa in omnibus locis, et fri- *p i/iG. 
5 gus vehemens, adeo ut Euphrates totus congelaretur nocle Epipha- 
niae; et supernatarunt in eo rates glaciei per sex dies, neque sca- 
phae eum traiiciebant, et pisces multi perierunt; arbores olivae 
ubique arefactae sunt. 

Et hoc anno capta est Marde; eodem quoque anno et Rhesaina 
10 capta est tempore aestivo. 

Anno 921°, capta est Edessa, et Harran, et Galhnicum, et Circe- 
sium, et omne oppidum quod ad orientem Euphratis supererat. Et 
illa hieme Euphrates erat terminus. 

Et die 7' mensis ab eiusdem anni, transiit Sahrwaraz Zenobiam 
t5 et expugnavit eam : haec civitas prima capta est ad occidentem 
Euphratis. 

Et anno 922", ingressi sunt Persae Emesam, ubi invenerunt 
ingentem populum orientalium : el inde remiserunt quemque in 
regionem suam. — Et eo anno, tempore aestivo, pugnarunt Ro- 
90 mani et Persae in aede Mar Thomae Emesae. 

Anno 92/1°, ingressi sunt Persae Damascum. 

Et anno 928°, expugnata est lerusalem. 

Et anno 929°, uniti sunt Damiani asseclae. 

Et anno 9^0" , unili sunt qui parti Cononis et Eugenii addicti 
-27) cranl. — Et eo anno, mense hazlran, expugnata est Alexandria. 

Et anno 9^0'', egressi sunl Persae Aiexandria nec non ex omni- 
bus civitatibus Svriae, mense haziran, mandato Dei non autem 
per vim humanam. 

* Anno 934°, ingressi sunt Sclavi Cretam aliasque insulas; et 
3o ibi comprehensi suntbeati e Qennesre e quibus circiter viginti viri 
interfecti sunt. 

Anno 934°, ingressi sunt Persae Rhodum; ibi strategum compre- 

henderunt et deduxerunt captivos insulae in Persidem. Et eo anno 

processit imperator Heraclius e sede sua, deduxit exercitum ingen- 

35 tem et descendit in dicionem Persarum : vastavit regionem et mul- 

tos captivos abduxit. 

Anno 938°, mense elui. die 1 5% defecerunt sol et luna. 

Et anno 939", obiit Chosroes, niense sebat, qui subegerat uni- 
versam terram, et regnaverat annos ko. l). ILII. SVR. C- IV, Et regnavit Siroy eius filius post eum 7 menses, et eiusdem anni 
sub finem mortuus est. Et regnavit post eum filius eius cui nooien 
erat Ardaslr. 

Et anno 9^0°, mense haziran, noctu quassata est terra velie- 
menter. Eodem anno, mense tamuz convenerunt imperator Roma- 
norum,Heraciius, ot Salirwaraz, patriciusPersarum,inquadamxA£^ 
(Tovpa^ regiouis septentrioualis, cui nomen Arabissus Tripotamus. 
Et aedificaverunt ibi ecciesiam et ei nomen dederunt Irenen. Ibi 
mutuo coliocuti suut de pace, et sancitum est inter eos ut sit 
Euphrates terminus. Et ita mutuo pacem fecerunt. 10 

Auno 9^5°. ind. MI% mense sebat, die 4*, feria sexta, hora 
nona, fuit pugna Romanorum cum Arabihus Mohamedi in Palestina 
ad orientem Gazae duodecim miliaribus : aufugerunt Romani et de- 
reliquerunt Patricium fiiium lardan'-, et hunc occiderunt Arabcs. 
p. iliS. Ibi occisi sunt quasi ^quadraginta milia rusticorum pauperum e Pa- i5 
iaestina : christiani. iudaei et samarilani. Et vastaverunt Arabes 
universam regionem. 

Et anno 9^7°, ind. IX% invaserunt Arabes universam Syi'iam. et 
descenderunt in regionem Persarum eamque subegerunt; et adscen- 
derunt in montem Marde et trucidarunt Arabes monachos multos ao 
in Qedar et iu Bnata ^. Ibi mortuus est beatus Simeon ostiarius 
monasterii Qedar. frater Tbomae presbvteri. 

Anno 343°, posuit Simeou Cepbas fundamenta ecclesiae Antio- 
chiae. 

Anno 2ikk°. iapidatus est Stepbanus martyr a ludaeis. Hieroso- 20 
lymis; et anno sequenti praedicare coepit Pauhis. 

Et anno 376°, occidit Nero. Romae, Paulum et Petrum. 

Et auno 376°, devastata sunt Hierosolyma ab Espasiauo et a Tilo 
eius filio. Et hoc ipso belio occisus est loseplms chronographus. • 

Auno 383", tuit pestis Romae ita ut cotidie perirent mille 00 
bomines. 

Anno 4-3 0°, mortuus est Mar lohannes evangelista. 

Anno Zii 5*^, excitata est persecutio magna in Cliristianos a Traiano 
imperatore scelesto; et martyrium passus est clarissimum Simeon, 
filius Cleophae, episcopus Hierosolymorum. ^^ 

^ Gf. supra. p. 108, 1. 22. — - Sic inteHexisse videtur compilator; perperam 
sane. — ^ Desunl in cod. puiicta pluralis. .Mouasterium frOvorum?» seu aFiliarum'?; 
cf. Mich. Syr., ed. Chabot. textus, p. Uih. —«.( 115 )^-^- 

Anno ^19°, Traianus Armeniam provinciam fecit. — Et eo 
anno Ignatius Antiochiae martyrium passus est, qui erat discipulus 
lohannis evangelistae. 

*Anno likS", innotuerunt Marcion et Montanus^ haeresiarchae * p. 1/19. 
5 in Phrygia. 

Anno ^79*^, Bar Daisan notus erat, qui doctrinam Valent n pro- 
pagavit. 

Anno 5/1 3°, martyrium passi sunt Sergius et Bacchus. 

Anno 559*", compieti sunt anni mille Romanorum. 
10 Anno 56o°, excitata est persecutio in Ghristianos a Valentino im- 
[)eratore ariano. 

Et anno 563°, vastavit Sabur rex Persarum Syriam et Cappado- 
ciam. — Et eo anno Barbari traiecerunt Danubium flumen et 
devastaverunt insulas. 
10 Et anno 5[6]3°, surrexit Paukis samosatenus. 

Et anno 5^3°, surrexit Mani seductor. 

Et anno SS^*", excitavit persecutionem AureHanus imperator; et 
eum percussit Deus fulmine : et mortuus est. 

Et anno 611*', accidit eversio ecciesiarum a Diocietiano impio : 
^o et martyrium passus est Petrus episcopus Alexandriae. 

Anno 619°, regnavit Constantinus victor. 

Anno 620°, transtulit Constantinus sedem Roma Constantino- 
polim. 

Anno 626'', dedit Constantinus libertatem Christianis; honoravit 
2 5 et magnificavit ecclesias Christi. 

Et anno 636°, fuit synodus cccxviii episcoporum. 

Anno 648°, mortuus est Constantinus magnus. 

Anno 670°, primum innotuit Mar Ephrem doctor. 

Anno 81 4°, expugnata est Amida, mense kanun priori, die ^li\ 
3o Anno 820°, condita est Dara. 

* Anno 82/1°, rebeliavit Armenia, et misit Anastasius imperator *p. i5o. 
exercitum eamque subegit. — Et edidit imperator monetam qua- 
draginta nummorum et viginti, et decem, et quinque. 

Anno 83o°, persecutionem passi sunt episcopi a lustmo^, 
35 marito Theodorae imperatricis. 

Anno 835°, submersa est Edessa. 

Anno 8/10° , adscendit Zuraq , duxexercitus Persaruin , in dicionem 

^ Ms. : ffMntis55. — 2 si(, jjjg . ^.f p ^q^^ q^ j^ 

8. — ^( 116 )<^ 

Romanorum et dimicavit cum Romanis ad flumen Euphratem : et 
multi Romani in Euphrate suffocati sunt. 

QUIBUS TEMPORIBUS CONGREGATAE SINT SYNODI, 
ET QUIBUS SUB REGIBUS. 

Anno k-2 7° , diebus Hadriani imperatoris , surrexit Sabellius adver- 
sus Ecclesiam, post nativitatem Ghristi annis 117. Et dixit unam 
personam esse Trinitatem ; et corpus sanguinemque quae ab altari 5 
sumimus Trinitatis esse. — Et congregati sunt xliii episcopi 
Ancyrae Gaiatiae et excommunicaverunt eum ab Ecclesia. 

Et anno 53o°, diebus Severi imperatoris, surrexit Paulus samo- 
satenus adversus Ecclesiam, qui erat episcopus Antiochiae. Et 
appeilavit Filium Dei friustum'^ quasi unum e iustis antiquis (|ui 10 
I tuerunt in mundo. Hic remotus est annis 220 a nativitate Ghristi. 
— Et congregati sunt omnes episcopi Antiochiae, Dionysius Romae 
et Dionysius Aiexandriae ^ et Gregorius thaumaturgus, et excom- 
municaverunt eum ab Ecclesia. 

Et anno 6/10°, diebus luiiani imperatoris pagani, surrexit Eusta- i") 
thius adversus Ecciesiam; et hic remotus est a nativitate Ghristi 
annis 33o. Et scandaiizati erant clerici qui nec comedebant car- 
p. i5i. nem nec sumebant uxores in clericos *qui comedebant carnem et 
sumebant uxores : et facta erat divisio in Ecciesia. — Et congregati 
sunt Lxx episcopi in civitate Gangris, et legerunt libros sacros -20 
et definiverunt dixeruntque ita : ^Ex quo Deus assignavit Aha- 
roni sacerdoti armum dextrum et genas et pectus - usque ad "^Ell 
sacerdotem comedebant carnem sacerdotes Israelis, et nemo scan- 
daiizatus est in eis, quia recte et decenter comedebant eam, 
sicut mandat Deus in prophetis. Gum autem adessent fiiii ^'Eli, qui 25 
rapiebant carnem a populo, venit Paulus et vetuit eam, non propter 
impuritatem sed propter gulam, dicens^ : In aeternum carneriMion 
manducabo ne offendam fratrem meum.'» 

Synodus cccxviii episcoporum congregata est Nicaeae. diebus Gons- 
tantini imperatoris primi christiaui, anno 636°, mense hazlrdm, 3o 
die 19% ind. XIIP. In ea facta est depositio impii Arii; remota est 
haec synodus a nativitate Ghristi annis 3^6. — Erant autem prin- 
cipes huius synodi Silvester Romae, et Alexander magnus Aiexan- 
driae, et Eustathius Antiochiae, et Macarius Hierosoiymorum. In 

^ Ms. : ffAlprnar); vox corrupta, ut videtur. — - Lev., vii, 33. — ■ I Cor., 
VIII, i3. -^^>.( 117 ).€-» 

ea autem aderat et magnus Athanasius, qui adhuc diaconus erat et 
sicut verus filius sancto Alexandro ministrabat. Aderat quoque 
et Eusebius^ episcopus Cordubae, qui et synodo Sardicensi^ 
interfuit. Aderant et Euslathius Lyddae, Aitalaha Edessae, lacobus 
5 Nisibis, Antiochus Rhesainae, Eusebius Gaesareae Palestinae, Eu- 
sebius Nicomediae. 

Synodus cl episcoporum congregata est diebus imperatoris Theo- 
dosii magni, Gonstantinopoli, anno 691°, mense ab, die lo^ Facta 
est in ea depositio impii Macedonii "^Gonstantinopolis. Remota est *?• iSa. 

10 autem a nativitate Ghristi annis 38o, a synodo vero Nicaena annis 
55. Erant autem principes eius Timotheus Alexandriae, Meletius 
Antiochiae et Gyrillus Hierosolymae. Pro Macedonio Nectarius in- 
stitutus est. Aderant autem huic synodo etiam Gregorius theologus 
Nazianzi, Gregorius Nyssae frater Basilii, Amphiiochius Iconii, 

i5 Diodorus Tarsi, Gelasius Gaesareae Palestinae, Rufus Baisan(Scy- 
thopoiis), Acacius Aiepi, Euiogius Edessae, Abraham Batnarum, 
Mara Amidae, Bathes Tellae, Helladius Gaesareae Gappadociae, 
Aetherius Tyanae^. 

Synodus prior Ephesi ccxx episcoporum, sub consulatu XIII" 

Qo Theodosii minoris et IIP Vaientini, anno '■jko°. Remota estab ante- 
riore annis 5o, a nativitate autem Ghristi annis /i3o. — In hac 
synodo edicta est depositio Nestorii, die 28* liaziran. Erant 
autem eius primores : Cyriilus Aiexandriae, Geiestinus Romae per 
eos quos miserat, Theodotus Ancyrae Gaiatiae, Succensus Diocaesn- 

q5 reae^, Acacius Meiitenes, Vaierianus Iconii^, Memnon^ ipsius 
Ephesi, luvenaiis Hierosolymae. 

Synodus aitera Ephesi , diebus Theodosii minoris, anno 760*". — 
Distat autem a nativitate Christi annis Ubo; ab anteriore synodn 
annis 1 9 ; propter Fiavianum Cpoiis, et propter Eusebium Doryiaei, 

3o et propter (synodum quae Gpoii, in causa) Eutychis archiman- 
dritae, congregata est; et urgebant hunc Eutychen impium pro- 
literi consubstantiale nobis esse corpus Domini nostri; et confessus 
erat hoc, quod antea non *profitebatur ; et urgebant eum profiteri * p- i53. 
etiam duas esse naturas in Ghristo : et cum id renuisset profiteri, 

35 eius depositionem decreverunt Fiavianus et ceteri qui ibi aderant. 
Hanc ob causam necesse habuit imperator Theodosius congregare sy- 
nodum aiteram Ephesi. Eius principes erant Dioscorus Aiexandriae, 

^ Lege: crOsius-^. — - Ms. : crSaddiqa". — ^ Ms. : (rTrvna». — '' Ms. : cfDisqvriaw. 
— ^* Ms. : ffMqlvii'^ — « Ms. : «TManos». -^^( 118 )<^— 

Tuvenalis ^ Hierosolymae , Stephanus Ephesi, Eustathius Beryti ^ 
Amphilochius Sides cum ceteris. Cum autem perlectum fuisset 
coram eis quod actum fuit in civitate regia, invenerunt Fiavianum 
petivisse ab Eutyche ut duas naturas confiteretur : et Flaviani 
Eusebiique depositionem decreverunt. Postea deposuerunt etiam 5 
Domnum ^ Antiochiae, et [IJrenaeum Tyri, et Ibam Edessae, et 
[AJquilinum Bibli, et Theodoretum Cyrrhi, et Daniekm Harran, 
et Serapionem Tellae et Marim Persam, cum aliis qui sunt nu- 
mero triginta quinque. Eutychen vero, qui obtulit libellum in quo 
erat fides cccxviii Patrum theophororum et anathematizavit in eo lo 
omnia quae ei crimini imposita erant Constantinopoii, receperunt; 
quod eos prout homines decepit malum in eius anima occultum 
haeresis atheismi; scriptura est enim^ : ffHomo ocuios intuetur, 
Deus autem intuetur cor. r> 

Synodus autem Chalcedonensis congregata est diebus Marciani i5 

imperatoris, in ea erant dcclxv episcopi; distat vero ab anteriore 

tribus annis, a nativitate autem Christi annis 453; congregata 

est ipsa anno 768°. — Erant autem principes eius : Leo Romae 

p, i^^i. et Anatolius Constantinopoiis "^ et Maximus Antiochiae, et 

luvenalis Hierosolymae, Amphiiochius ^ Sides, Ibas Edessae, 20 
Theodoretus Cyrrhi, Eusebius Doryiaei, Basiiius Seleuciae 
tsauriae, Seieucus Amasiae ^, qui postquam adfuerunt cum 
Flaviano Constantinopoii depositioni Eutychis adbaeserunt, cum 
vidissent Flavianum condemnatum, se converterunt et iibellum oh- 
tuierunt synodo aiteri ephesinae, et opinionem illam reprobarunt 95 
et recepti sunt ibi. Et rursum, cum venissent Chalcedonem et vi- 
dissent omnia agi adversus synodum alteram Ephesi et in eius 
destructionem , iterum ad vomitum redieruntpriorem, et retracta- 
verunt quidquid fecerant in altera ephesina synodo, dicentes : 
rrNon voluntarie sed coactione haec fecimus. ?7 Est autem sentefltia 3o 
quam statuerunt Constantinopoli depositio Eutychis, et duas 
naturas in Christo confitendas esse : quae damnata est in synodo 
altera ephesina. Cum autem congregati essent Chalcedone, post 
quam fecerunt depositionem sancti confessoris magni Dioscori, 
rogati sunt a principibus et a senatoribus qui cum eis, ut statue- 35 
rentdefinitionem fidei : illi autem exclamaljant dicentes : ff Non licet 
nobis hoc facere; nec audemus, nec appetimus, quia exstat canon 

^ Ms. : fflvbilinosn. — ^ ^^ . ffBostris'5. — ^ Ms. : ffDvraivsj?. — ' Gf. I Sam., 
XVI, 7. — '•> Ms. : ffAnmiqosjj. — "^ Ms. : cfDmsia?). qui proliibet nos hoc agere.75 Cum autem pluries hoc dixissent 
nequo annuissent eis principes, coacti sunt ipsi principibus morem 
gerere, et transgressi sunt propria anathemata. Tricies etquinquies 
enim iuraverant se non dicturos esse duas naturas in Ghristo post 
5 unionem. — Finis. 

* MEMORIALE VITAE MOHAMMETI LEGATI DEI 

postquam ingressus est urbem suam et antequam ingrederetur 
per tres menses ex anno primo ipsius; et quamdiu vixerint singuli 
reges qui post eum steterunt super Hagarenos, postquam regnum 
adepti sunt, et quamdiu fuerit tumultus inter eos. 10 p. i56. Tres menses antequam veniret Mohammed. 

Et vixit Mohammed annos decem. 

Et Abu Bekr fdius Abu Qohafa, annos 2 et menses 6. 

Et "^Omar fdius Kattab, annos 10 et nienses 3. 

Et ^Otman filius ^Affan, annos 12. 
i5 Et tumultus post *^Otman, annos 5 et menses h, 

Et Mo^awia, filius Abu Saifan, annos 19 et menses 2. 

Et Yezid filius Mo"^awiae, annos 3 et menses 8. 

Et tumultus post Yezid, menses 9. 

Et Marvvan fiiius Hakam, menses 9. 
90 Et ^Abd al-Malik filius Marwan, annos 21 et mensem ununi. 

Wahd filius ^Abd al-Malik, annos 9 et menses 8. 

Et Soleiman filius *^Abd al-Mahk, annos 2^et menses 9. 

Et *^Omar filius ^Abd aPAziz, annos 2 et menses 5. 

Et Yezid fiiius *^Abd ai-Maiik, annos k et mensem unum et dies 2. 

Coiiiguntur universi anni centum quattuor et menses quinque 
et dies duae. 9i) IV 

CHRONICON 
AD ANNUM DOMINI 846 PERTINENS 

EDIDIT E.-W. BROOKS 
INTERPRETATUS EST I.-B. CHABOT. 1(1 Chronicon ad consecrationem lohannis patriarchae lacobi- 
tarum anno 8/i6 factam pertinet, unde videtur eo ecclesiam 
gubernante (8/46-878) completum esse; sed , cum inde ab 
anno -7^5 multo brevior sit narratio, verisimile est opus eo tem- 
pore compositum, postea ad ann. 846 continualum esse. Aucto- 
rem monachum Qartaminensem fuisse e variis notulis (vide 
tevtum p. 207, 1. 92-26; p. 235, l. 22,28; p. 286,!. 26) 
coniectare licet. 

Inter fontes recensenda sunt Liber I Machabaeorum , losephus, 
Eusebius, Scripla Edessena a Cureton edita, Doctrina Addaei, 
Vitae Prophetarum Epiphanio adscriptae, Socrates, (^hronicon 
Edessenum, lohannes Ephesinus, Historia Zachariae Rhetori 
falso adscripta, auctor quo usi sunt Theophanes et Michael, et 
Acta quaedam sanctorum. 

Asservatur Chronicon in Codice Mus. Brit. Add. ili, 6/12, 
i. 1-86 r% /10, /u;f. lio post f. 81 ponendumest, et f. ki cum 
f. 22 conjungendum. Codex palimpsestos est,etsecundum Wright 
priore parte saeculi x' rescriptus. Lacunas habet multas et ion- gas. Uitimam partem chronici ego ipse, anno 1897, cum inter- 
pretatione anglica et commentario edidi ; excerpta quaedam cum 
interpretatione gallica a Nau vuigata sunt. Textus integer nunc 
primum editur. — «.( 122 )<^ 
Notitia bibliographica : 

Codicis descriptionem legas apiid Wright, Catahgue oftke Stjnac 
MSS. in the British Musemn, p. io4i, 10^12. 

Editioiies : E. W. Brooks, A Syiiac Chroniclc of the year 8/16 , 
[Zeitsch.d. Deutschen Morgenldndischen Gesellschaft , Bd. LI, p. 669 sqq). 
Ultima pars cum interpretatione anglica. — Vide etiam Bd. LII, 
p, i53, 4i6; Bd. LIII, p. oB^, 887; Bd. LIV, p. 106 (adnota- 
tiones Sigismundi Frankel). 

F. Nad, Une Chrouique syriaque inedite [Revue dc VOrient Chretien, 
1896, p. 896 sqq.); et Note inedite sur Philoxene, eveque de Mabong 
[Rev. de rOr. Chr., 1908, p. 63o sqq.). Excerpta cum interpreta- 
tione gallica. — Videetiam Rev. de VOr. Chret., 1898, p. 107. 

E.-W. B. ^►^5.( 123 ). 10 1 ;)' apj)eHata^ est haec regio universa GhananaGorum : ah 

illis qui .... Gigantes .... Syria de nomine ipsius Syri. EL 
Gilix filiique eius cum occupassent regionem Mompsistiae, otiam 
[haec lerra] ah eius nomlne appollata est Gilicia. Tum accidit, 
sieut invenimus temporum coniunctionem, moi^s lacohi, fiUi Isaaci, 
filii Ahrahami. 

lacohus autem natus annos 89 genuit Levi. 
Levi natus annos li6 genuit Gahat. Et anno i3o° lacohi, qui est 
annus Levi Ai"*, promissionis autem 21 5"*, lacobus ingressus est in 

' Aegyptum^. 

Sunt autem ah Adamo usque ad lacobum viginti duae genera- 

tiones. Et propterea dispositae sunt scriptuiae 

.... viginti duo signa aiphabeti et viginti duo. 

i5 Gahat natus 60 annoa genuit -Amram. *^Amram natus 70 annos 
genuit Mosem. Vaticinatus est autem Moses Uo annos, ante ad- 
ventum Ghristi annis i/i3o; et cum esset natus annos 80, locutus 

est cum eo Dominus e ruho. Et natus annos t8o^ 

Hic rursum, ex quo ingressus est lacohus inAegyptum ad annum 

20 80'"" Mosis sunt anni 01 5; ex promissione quae facta est anno 

septuagesimo quinto Ahrahami ad exodum *ex Aegypto sunt anni *p- 1^)8. 
43o; quod ita notum fit : a promissione usque dum ingressi sunt 
in Aegyptum : 91 5, et ah ingressu usque dum exierunt : 9i5. A 
nativitate vero Ahroharai ad exodum smt 5o5 anni, Hic congruunt 

9 5 varii expositores inter se ^. 

A diluvio autem ad exodum : i586 anni, et ah Adamo 38/i2. 
Haec secundum Septuaginta. Secundum autem Syros : a dihivio 
ad exodum : 836 anni, ab Adamo autem 2/199. 

Moses rexit principatum Israelis ko annos. Post eum losue filius 

3o Nun, 97 annos. — Seniores : 10. — Kusan impius : 8. — -Otho- 
niei : ho. — '^Eglon : 8. — Ahor : 80. Et anno 9 5° Ahori coraple- 

^ Initio desunt tria foiia. Sermo est rlo divisione gentium. Fabulam de Syro et 
Gilice, filiis Agenoris, lege apud auctores graecos, v, gr. in Chron. Pasch., ed. 
Ducange, p. 43. — ^ In margine scriptum est : ffAccidit autem mors eius 
anno 5i ; et mortuus est natus 1^7 annos, cum esset loseph natus annos 56 ■'i. — 
^ Sic textus corruptus. — * Hic in margine scripta est vox cr Conclusiot^ ; etpariler 
aliis locis ubi computus annorum instituitur; quod semel notavisse satjs est. tum est millenaiium quartum, secundum computum Septuaginta. 

— Nabin : 90. — Debora et Baraq : Uo. — Madianitae : 7. — 
Gide'on : ko. — Abimelek : 3. — Thoia^ : 28. — lair : 29. — 
Ammonitae : 18. — Naphtah : 6. — Abisan : 7. — Ailon : 8. Huius 
diebus vastatum est Ilium. — 'Ekron : 10. — Phiiistaei : /lo. o 

— Simson : 20. — Sine iudicibus : 10. — 'Eli : 4o. Anno 3i° 
^Eli completum est miilenarium tertium, secundum computum 
Syrorum. — Samuei : 20. \aticinatus est autem 4o annos, ante 
adventum Dei in carne 1020 annis. Abducta est autem arca Do- 
mini a Philistaeis, et postea fuit in domo ^4minadabi annos 70, 10 
usque ad annum 10"'" Davidis. — Saui : ko annos. 

Coliiguntur itaque anni, secundum Cbronicon Eusebii, ab 
exodo filiorum Israel usque ad Samueiem prophetani et Saulem 
regem primum Israeiitarum : anni 617. 
p. 159. * Anno autem 10° Saulis genitus est David lesaio e Nahas. i5 

Et anno 2 3" Saulis unctus est David. 

GoHiguntur autem anni ab exodo ad Davidem 5oo, secundum 
Septuaginta. 

Et anno 35" Saulis mortuus est Samuel. 

David autem regnavit Ixo annos. Vaticinatus est 4o annos, ante 9.0 
incarnationem annis 995. Tunc erant prophetae diebus Davidis : 
Gad et Nathan — erat Nathan e Gaba^on , et mortuus est et sepultus 
est in Gaba^^on — et Asaph; et summus sacerdos erat Aliimelek. 

Et anno 1 0" sui regni , cum requiesceret a persecutione domus 
Saulis, constituit in pagis sacerdotes et ursit eos ut orarent mane ;i5 
et vespere, nam ad eius tempus usque non erant in pagis syna- 
gogae ad orandum, sed tantum Hierosoiymis orationes et sacrificia 
consecrabantur. 

Hisce temporibus, regnabat Tyri Hiram ; qui dicitur vixisse 5oo 
annos, a diebus Davidis usque ad Sedeciam : ethunc Nebukadnasar 3o 
occidit. 

Salomon : 4o annos. — Anno lx° sui regni coepit aedificare tem- 
plum Domino. 

Colliguntur anni ab exodo ex Aegypto ad annum 6°" Saiomonis : 
617 anni, secundum Andronicum , et secundum Easebium 680. — 35 
Universi anni ab Adamo ad aedificationem Templi, secundum Eu- 
sebium : ^169, secundum Andronicum : hWdi. Et ab exodo ex 
Aegyplo usque ad annum 4*"° Salomonis regis : 610 a/?«/secundum 
veram computationem. —«.( 125 )<-^ — 

Sacerdos autem temporibus Salomonis fuit Sadoq , octavus post 
Aharonem. 

*Et post mortem Salomonis fuit seditio et divisum est regnum *i>. 160. 
ludaeorumin duas partes: super undecim tribusregnavitIerobe'am 
5 filius Nabat, et constitutum est eius regnum Samariae; et super 
Lribum unam ludae regnavit Rehabe'am, fiiius Salomonis, Hiero- 
solymis. 

Rehabe^am : 17 annos. — Anno 5" eius, ascendit Slsaq, rex 
Aegypti, in Hierosolyma. 
10 Tunc vaticinatus est Sema^ia, et Ahia, et ille qui habitabat in 
Bethel, ct ilie qui vaticinatus est contra altare. Ahia autem erat e 
Silo, e civitate *Eli; et mortuus est et sepuitus est in pago suo. 

Abia. fdius Rehabe^ami, regnavit 3 annos. — Propheta eius 
tempore/mV Zadoq^ 
i5 Asa : 4i annos. — Sacerdos autem : Ahlmeiek; et prophetae : 
lehii et Hananl. 

lehosaphat: 26 annos. — Tunc vaticinabantur Elias et ^Obadia, 
'Ozia et lehii et Milca et ^Oziel et Eli^ezer. — Elias autem vaticina- 
tus est 2/iannos, ante incarnationem Dei annis 886; erat autem 
90 e Tisbe*, e regione Sabaron^, e familia Aharonis, et habitabat in 
Gala^ad. — Et Mlka erat e Morasthim e tribu Ephraimi , et mortuus 
est et sepultus est in terra sua, in valie fiiii Hinnom, in convalle 
^4qlm ^. 

loram rex regnavit 8 annos. — Eius diebus raptus est Eiias; et 
35 stetit eius loco Eliseus, cum sacerdotio fungeretur toiada^ Eliseus 
autem erat e Mahala^ e terra Rubeni. Et mortuus est et sepultus 
est Samariae. 

Ahazia : annum unum. — Tunc exstitit lonadab filius Rechab. 

^Atalia : annos 7. — loas : annos ko. 
3o Tunc vaticinatus est Zakaria * filius loiadae^ qui erat ex Hiero- *p. 161 
solymis. Et eum occidit loas ; et sepeliverunt eum sacerdotes cum 
patre eius. — Anno S^** regis loas, mortuus est Eliseus, ante 
incarnationem, arnns 83/i. 

Amasia : 29 annos. — Vaticinati sunt tunc, Hoseus et 'Amos, et 

35 lonan, et Nalium. — Hoseus erat e Belemoth, e tribu Issachar; 

et mortuus est in sua regione. — Etiam '^Amos erat e Tecu^^a; 

dum vaticinatur percussit eum Amasia et occidit. Et sepultus est 

^ In margine : fflozedeqw. — - in yrjs kpdSuv (Pseudo-Epiph. , Patr. Gr. , 
XLIII, 896). — ^ Oranino aliter apud Ps.-Epiph. — '* Afxe(xou>?A. ibi. Valicinatus est autem 5o annos, ante adventum Ghristi 690 
annis. — Et lonan erat e terra Gadbahar ^ e Qariatalm. Et 
venit habitare in terram Sa^ar, et mortuus est, et sepultus est in 
spelunca Qenezaei. — Nahum erat e regione ultra Bet Taba- 
rin^, e tribu domus Simeonis; et mortuus est, et sepultus est in 5 
terra sua. 

^Ozia : 52 annos. — Eius diebus vaticinati suot Isaias etHoseus; 
rursum et loel et Zacharias iilius Barachiae. Vaticinati sunt 1 1 9 
annos, ante Ghristum 670 annis. — Isaias erat ex Hierosolymis: ct 
eum occidit Manasses, et depositus est sub quercu Bogel^. — loel 10 
erat e tribu Bubeni et regione Bet Eubosan^; et mortuus est, 

et sepuitus est ibi. (Zacharias) kpidaverunt eum ludaei in 

templo et sepultus est ad — Paullo post eos vaticinatus 

est Habacuc 8k annos, ante Dominum nostrum annis 607. 

Et anno 33" 'Oziae adscendit Phul rex Babylonis in Samariaiii i."> 
et obtinuit a Menahem mille talenta. 

Et anno 5o°, adscendit rursum Tiglatpilasar, et in captivitatem 
abduxit Samariam et Israelem, diebus Peqah, et descendit. 
iGt2. *Iotam : 16 annos. — Ahaz : 16 annos. 

Anno 8" Ahaz, condidit Bomulus Bomam, et in ea reguavit pri- 20 
mus, annos 38. 

Anno 10° Ahaz, qui est annus 3"* regni Hose^ae regis Israel, 
adscendit rursum Salman^asar et captivos abduxit Israelitarum 
decem milia. Stetit autem corum regnuni annos 2 5o. 

Hezeqia : 29 annos. — Vaticinabantur Isaias, Hoseus et 25 
Nahum. Diebus Hezeqiae adscendit Sennaherib in Hierosolyma. .... 

Et anno 27° Hezeqiae, exstitit Bomae secundus rex, Numa Pom- 
piiius ; ki annos. 

Manasses : 55 annos. — Et anno 19° regnieius captivus abductus 
est in regionem Babyionis «- 3o 

Qardawayta(?) et aufugerunt in terram Gurdaeorum et ibi regna- 
verunt. Et Saraliedom regnavit Babyione ioco Sennaherib patris sui. 
Manasses quidem captivus abductus est anno 19*^ eius regni, et 
ihifuit 6 annos, cum deprecaretur diu noctuque Dominum, reversus 35 
est in regnum suum. 

^ Sicms. , corraptis et transpositis litteris, e graeco T eB[a)-)(o^ip (iV Reg., 
\iv, 2 5). — - xsipav Tov BrjTa^aprif* [ibid., A17). — * Ms. trDogeiTJ, prout mos 
cst Syris. — ''■ i^ iypov BeSopwv, var. : iypou 7ov Bsdoopciiv {ibid., /n6). -^( 127 ).€^ 

Anno /i2° Manassis, factus est rex tertius, Romae, Tullus Osti- 
lius^% annos 33. 

Et anno 52°Manassis, qui est annus 9°' TuUi Os[tilii], condita 
est Byzantia, quae est Constantinopolis. 
5 Amon , fiiius Manassis : 9 annos. — losia : 3 1 annos. 

Diebus huius regis fuit Helcias sacerdos, et Sophonias propheta; 
hic erat ex agro Sabaratha et mortuus est in terra sua; et Hulde 
prophetissa. 

*Et anno 10" losiae, Ancius^ Marcus regnavit Romae , rex IV"% *P- i<>'^- 
10 annos ^k. 

Et anno i3° losiae, coepit leremias vaticinari, qui erat ex Ana- 
thoth. Et, Memphi in Aegypto, a populo lapidatus mortuus est, et 
depositus est in ioco ubi habitabat Pharaon; vaticinatus est auteui 
100 annos; ante incarnationem Dei 56 o annis. 
i5 lehoahaz : menses 3. — loiacim : annos 12. 

Tunc Baruch, filius Neriae, et Uria, filius Sema^ae, vaticina- 
bantur; et occidit loiacimus Uriam. 

Anno 1° loiacimi factus est rex V"* Tarquinius^ Romae : 
annos 38. Et hoc anno , regnavit etiam INebukadnasar rex Baby- 
iio lonis; et adscendit in Hierosolyma, et sumpsit thesaurum domus 
Dni cum captivis multis. Tunc captivi abducti sunt Daniel et socii 
eius cum loiacimo. Hic autem loiacimus erat maritus Susanae e 
qua genuit Salathielem patrem Zorobabeiis. Et eum constituit 
Nebukadnasar principem in concives eius quos captivos abduxerat, 
25 cum essent Babylone. 

Adscendit iterum Nebukadnasar adversus Hierosolyma etiam 
anno sui regni soptimo, et anno 18®, et anno 2 3*^. Tunc cepit Hie- 
rosolyma universamque ludaeam et captivum abduxit Sede- 
ciam, anno 1 1'' eius regni. 
3o Coiiiguntur a Salomonc usque ad captivitatem Babylonis /170 
anni. Perstiterunt autem reges ludaeae post captivitatem Samariae 
annos i3o et menses sex. Universi autem anni eorum regni sunt 
478; reges autem fuerunt xxii. 

Tunc vaticinabatur in captivitate Ezechiel; qui erat *e regione 1^' ^^^ 
35 Sarida ^ e sacerdotibus; et mortuus est in terra Chaldaeorum in 
captivitate; et sepelivit eum populus in agro Muar^, in sepulchro 

^ \ox corrupta in ms. — ^ Ms. : crAcaciusn. — ^ ]\|g . ffHrt.([vnisn. — '^ 'Hlapipd 
(Ps.-Epiph. , /. cit). — 5 Maov'p (ibid.). 128 ). -v> 120 <-» Semi et Arphaksari patrum Abrahami. \alicinatus est autem aii- 
nos 20, ante adventum Dei in carne : kqq annis. 

Stetit autem Templum, ex quo conditum est a Salomone usque 
dum incensum est a rege Babylonis. annos hko. Inde incipiunt 
anni 70 captivitatis, ab anno ii"Sedeciae, qui est annm 28"' -\c- 5 
bukadnasar. 

Anno 38*' Captivitatis regnavit rex VI''' Romae, Servius, lik 
annos. 

Nebukadnasar regnavit k^ annos; eisuccessit Evilmerodak filius 
eius : fluos annos. 10 

Beltasasar, frater eius : 3 annos. — Tunc viditDaniel Babylone 
somnium de ariete et de hirco. Eius temporibus accidit res Susannae 
et seniorum iniquorum. Gum in hunc Beltasasar praevaluisset 
Darius eum occidit sumpsitque imperium et regnavit annos 17. 
— Hic cessavit imperium Babyioniorum quod translatum est ad i."> 
Medos. 

Cyrus : 1 4 annos. — Gambyses qui est Xebukadnasar II"' : 
8 annos. 

Et anno 3° huius regnavit Romae rex \ II"' Tarqu[in]us. 

Magi : menses 7. — Darius fiiius Vistaspi : 36 annos. 20 

Et anno 2° huius, compieti sunt anni 70 Gaptivilatis. Et anno 6° 
absoiutum est Tempium, cum essent duces populi Zorobabei et 
lesus, filius lozedeq, qui constituti erant principes eis a rege cum 
prociamavit et concessit reditum. 
p. i65. *Golliguntur itaque anni ab Adamo usque ad annum 70""° cap- 20 
tivitatis : /i84o; alii autem scriptores definiverunt ab aedificatione 
Templi usque ad captivitatem Babylonis annos kko elapsos: fuerunt 
autem Babylone per annos 70 ; ab aedificatione igitur usque 
ad ascensum Gaptivitatis 5io annos elapsos, et ab Adamousque ad 
ascensum Gaptivitatis 468o. . -^o 

Anno autem 8° Darii, qui reditum permisit, mortuus est Daniel, 
anno septimo^ post ascensum. Huic enim adscendere non permisit 
rex propter suam erga eum dilectionem. \ixit autem Daniel 110 
annos; qui ita computantur : cum esset natus annos i5 captivus 
abductus est cum sua malre, anno 3" loacimi filii losiae, initio 35 
rcgni Xebukadnasari, et usque ad annum 8*"° Darii sunt : i5 anni 
ante suam captivitatem , et43 re^m Nebukadnasari; et2 Evilmerodak 

^ Ad litteram : rrpost aniios sex ascensus-. filil (Miis; et 9, Ner[>alasari huius soceri, qui eiim occidil; ct Bcl- 
tasasari seu Saraci 3; et Darii, qui vocaturMedus inScriptura, 17, 
appellatur autem Nabonidus; et 10 Gyri Persae postquam expu- 
gnavit Babylonem, et Cambysis fiiii eius 8; et annus fratrum 
5 Magorum qui rebellarunt; et anni 8 Darii : qui fiunt universi 
anni 110. 

Vaticinatus est autem Daniel annos 70, ante manifestationcm 
Dei in carne annis ^90. 

Darius postquam regnavit«wwos 36, accepit regnum eius Ahslras, 

10 filius eius, qui propter suas virtutes appellatus cst Nebukadnasar. 

Hic est rex Persarum qui devicit Arphalcsarum regem Medorum 

et Aegyptios et Graecos, et incendit Atlienas civitatem famosam 

istorum. 

Et eius diebus accidit res stupcnda quam egit lehudith in Olo- 
10 phernem duccm ^excrcitus quem miserat rex ut devastaret terram *p. iO(i. 
ludaeorum, quod volebat ut sibiveniicnt auxilio in bello adversus 
Aegyptios et adversus Arphaksarum. 

Sacerdos autem erat hisce temporibus Hierosolymis Eliacim 
filius lesu fdii lozedeci. 
20 Post autem Ahslras , qui regnavit annos 20 et cuius regni anno 1 0° 
completum est millenarium quintum, regnavit Artaban menses 6; 
et post eum Artahsisat Longimanus ki annos. Et anno 20° huius 
completum est millenarium quintum, secundum aliam computa- 
tionem. 
95 Artahsisat : menses 2. — Sogdianus : menses 7. — Darius No- 
thus : annos 19.— Artahsisat qui appellabatur Ahslras : ko annos. 
Huius diebus fuit Esther, filia Amisaii^ e tribu Beniamini, quac 
abducta est in captivitate donms lechoniae. 

Ochus Artahsisat : 27 annos. — Arses- filius Ochi : h annos. 

3o — Darius, filius Arsak : 6 annos. Et anno 6" imperii eius, Alexandcr 

Macedonius praelium iniit cum hoc Darioin Gilicia ct eum occidil, 

et potitus est imperio Medorum et Persarum, et impleta est visio 

Daniclis post spatium 2 36 annorum. 

Regnavit autem Aiexander annos 1 2 , ct mortuus est natus 
35 annos 02. 

Golliguntur itaquc anni ab Adamo usque ad Alexandrum 5 180; 
cta captivitate Babylonis usque ad Alexandrum regem ^kk. 

^ Sic ms. , in Scripliiris : Abiliaii. — - Ms. : ffPrsw; koar\s ^x^v dSeX^po? 
(Sync, 687, 6);cf. p. 70, n. 6, 7. 

SYIt. C. -IV. O — «.( 130 )^ — 

Quando aiitein mortuus est Alexander occupaverunt quattuor 
eius servi imperiuin eius. Ita enim praedicLum erat in visione Da- 
p. 167. nielis ^ Philippus, quem nonniilli Antipatrum vocant, *qui et 
Aridaeus, frater Alexandri MdLcedomnm ohtinuit; Antigonus, qui etn 
nonnuliis Demetrius vocatur : Asiam; Plolemaeus, fiiius ieporis : 5 
Aegyptum; Seieucus Nicanor : Syriam. 

Ptolemaeus regnavit ko annos. Et post eum stelerunt reges Plo- 
iemaei xi , qui sunt hi : 

Ptolemaeus Phiiadeiphus, 38 annos. Huius anno 7°, et ipsius 
curis, LXXII Interpretes libros divinos Testamenti interpretali 10 
sunt. Eius tempore fuit Bar Asira. 

Deinde Ptolemaeus Euerge[te]s annos 26; — Ptolemaeus Philo- 
pator : amws 17; — Ptolemaeus Epiphanes : annos 2^; — Ptole- 
maeus Phiiometor : atinos 35. In eum praevaluit Antiochus et 
Aegyptum spoiiavit, 3^3 annis post visioncm Danielis; — Ptoie- i5 
maeus Euergeles : annos 29; — Ptolemaeus Soter : annos 17; — 
Ptolemaeus Alexander : annos 10; — Ptolemaeus qui fugit: annos 8 ; 
Ptolemaeus Dionysius : annos 3o; — Gleopatra : annos 22. Et ipso 
anno 22°, Augusto auctore, occisa est. Et tradita est tunc Aegyplus 
in manus Romanorum. 90 

Universi autem anni eorum regni 296. 

Super Bahyloniam et Syriam regnavit Seleucus Nicanor : an- 
nos 32. Ab anno primo eius regni incepit aera ilia Graecorum, 
quae hodie adhuc in usu est, duodecim annis post mortem 
Alexandri^. 95 

Et anno i3'' condita est Edessa. — Et anno 108'' Graecorum 
constitutus est rex Edessae. 
p. 168. *Post autem Seleucum regnavit Antiochus Soter : annos 19; — 
Antiochus Theos : annos i5; — Seleucus Gallinicus : annos 20; — 
Seleucus Geraunus : annos 3; — Antiochus Magnus : annos ^G. 3o 
Eius diebus expugnaverunl Romani Antiochiam Syriae, et adimpieta 
est visio Danielis de regibus Septentrionis et Austri. 

Seleucus Piiiiopator : annos 12. Et postea exortum est cornu 
parvum quod vidit Daniei : Antiochus Epiphanius. 

Hic quidem obtinuit imperium anno \^li°; anno i63"praeva- 35 
luit, ut diximus, in Ptolemaeum Pliilomelorem el cepit Aegyplum 

^ Dan. , VIII , 21, 9 2. — - In margine scriplum osl : " . . .ab ascensu captivitalis 
et reaedificalionc Tempii diebus Zorobabelis, anno -a" Darii lilil Vistaspi, usque 
ad liunc Seleuciim, qui rcgnavit supcr Babylonios el Syros, sunt anni 209;?. — ^( 131 )<i^ - 

eauique plaga magiia percussit. Venit etiaminHiersolymam el eajn 
vastavit et in ea caedem ingentem commisit, et ab ea abstulit 
praedam vasaque ministerii domus Domini, et mandavit ducibus 
copiarum ut universam ludaeam vastarent. Edictum promulgavit 
5 ut quicumque nollet a lege recedere, nec sabbata profanare nec 
omni iinpuritate poUui, mortem subiret. 

Et anno i45% mmsekanun, die i 5% aedificaverunt pollutionem 

desolationis super altare et aedificaverunt aras, in circuitu 

Eleazarus senex^ 

10 Et cum venissent milifes regis qui cogebant ad 

defectionem Mor^aim^, congregaverunt universum populum, et 
exposuerunt eis mandatum regis. Statim unus e viris loci accessit 
ad aram ut perficeret mandatum regis; et videns Mathathias doluit, 
et zelo accensus, sicut Phinees, accessit et trucidavit eum super 

i5 aram; et etiam ipsum ducem regium qui cogebat sacrificare occidit; 
et clamavit voce magna in civitate dixitque : ff Quicumque propensus 
est in legem patrum veniat post me.v Et fugit ipse cum filiis suis 
in montem. 

* Et congregati sunt apud eum viri fortitudinis propensi in P- ^^9- 
2 legem,et factus est eis princeps : et congregati sunt et circuiverunt 

per pagos et civitates, et evertit aras et circumcidit^parvulos. 

Postquam decertavit'^ MathaLhias pro populo suo et lege per 
tres annos, anno i/i8°, cum iam moriturus esset constituit sui loco 
ducein exercitus ludam Machabaeum filium suum, et praecepit 

20 fiiiis suiset amicis suis ut decertarent pro foedere sancto. 

Et praefuit ludas princeps populo suo ; et circuivit et persecutus 
est impios; et pugnavit cum gentibus, et destruxit copias Antiochi. 
Et fuit Dominus ei adiutorio; et factus est sicut leo in operibus 
suis; et ingressus est Hierosolymam in civitatem sanctam, et pur- 

3o gavit eam a pollutione gentium, et sanctificaverunt templum; anno 
i/i8°, ipsa die 26^ kanun, celebraverunt festum dedicationis per 

octo dies^ 

misit Bacchidem et Aicimum in terram ludaeorum, secunda 

vice, et castrametati sunt ad Masaloth et occupaverunt id oppidwn. 

35 Anno 152° Graecorum, anno 3° Demetrii , ludas occisus est, et 
lohannes rursum captivus factus est. Et lonathan 

* Desunt 7 versus. — - Ita semper Syrus pro vuigato wModin-^. — - -^ Vox 
corrupta iii ms. ; cf. I Mach., i, /i5 sqq. — '^ Vox incerta in ms. — ^ Desunt 
7 versus. 170. 171 ~^{ 132 )<^— 

praevalult fortiter in in civitates et quocumque 

se verteret fuit, et aedificavit 

populo suo in laude 

Anno i6o°, regnavit Alexander, filius * Antiochi Epiphanis, et 
expulit e regno Demetrium Soterem. 5 

Anno 165", regnavit Demetrius filius Demetrii, et occidit 
Alexandrum ot proeiium iniit cum lonatlian. Et destruxit lona- 
than 

Anno i^Q^^^regnavit Antiochus, filius Alexandri , et Tryphon dux 
exercitus eius dolo tenuit lonathan et occidit eum; gubernaverat lo 
autem annos 19. Surrexit autem Simeon in summo sacerdotio et 
in gubernatione loco fratris sui. Tryphon vero necavit Antiochum 
et cinxit coronam eius postquam regnavit annos 9. 

Anno 17.4° regnavit Antiochus, fiiius Demetrii, frater Demetrii : 
ctmisit Cendehaeum etexercitum numerosum adversus Simeonem; i5 
is autem vocavit loliannem fiiium suum, qui vocatur Hyrcanus, 
cum eius fratre et misit eum adversus inimicos suos. 

Et profectus est lohannes in Gendebaeum et profligavit eum 
ingenti caede, et persecutus est eum et universum exercitum eius. 

Surrexit itaque Simeon cum filiis suis in et decerta- 20 

verunt cum Israel : et liberaverunt populum 

ludaeorum a iugo Macedonum subacti erant 

et fecit Ptolemaeus fiiius Habobi ^ . 

Fuit autem eius ioco in principatu super popuium et summo sacer- 2 5 
dotio lohannes filius eius. Et cum oxplevisset annos 33 in guber- 
natione migravit e vila. Et fiiius eius natu maior Aristobulus mox 
cinxit coronam regni annis ^76 *post reditum e Babyione. Occidit 
autem fratrem suum Anligonum el aiios vinxit : cum autem 
regnavisset annum unum male , mortuus est. * 3o 

Et regnavit Alexander, qui et ipse fecit maium coram Domino 
et non ambulavit in viis patrum suorum : muitos e concivibus suis 
occiditet perdidit;et postquam regnavit annos 27 reiiquit regnum 
Alexandrae uxori suae : quae vaide timebal Deum. Etcum ea rexisset 
annos 9, reiiquit duos fiiios : Hyrcanum et Aristobulum; et insti- 35 
tuit Hyrcanum summum sacerdotem. 

Interea cum regnavisset Demetrius annos U , surrexit post eum 

Cf. I MacH., XVI. i^{ 133 )•€-!— 

Antiochus Agrippas^ annos 12; et post hunc surrexit Cyzicenus, 
annos 18, denique Philippus, annos 9. — Tunc cessavit regnum 
eorum. Summa annorum eorum : 220. 

Aristobulus autem volebat esse princeps; qua de causa populus 

5 in duas partes scissus est : alii enim Hyrcano adhaerebant, et alii 

Aris(obulo. Post autem magnam perturbationem, sancitum est ut 

Aristobulus esset princeps, Hyrcanus vero summus sacerdos. Et^ 

Antipater suasit Hyrcano ut recederent 

apud Arabes et inde adducerent exercitum et puguarent propter 

10 regnum. Noctu sumpsit euni et aufugit apud Aretam regem Arabum. 

lam contentio hisce duobus fratribus 

erat. Et cum invalesceret bellum inter eos, accidit ut veniret 
*Pompeius cum exercitu Romanorum inregionem; Hyrcani asseciae P- ^l^ 
rem eum edocuerunt, et mox celeriter venit in ludaeam, pugnain 

i5 iniit cum Aristobuio et et evertit murum civitatis. . 

et polluit sanctum sanctorum. 

Aristobulum autem spoliatum et principatu et summo sacerdotio 
vinctum misit Romam, tradiditque sacerdotium et gubernationeni 
Hyrcano eius fratri; et populum ludaeorum ex inde tributarium 

90 Romanorum fecit, et ibi reliquit praesidium Romanorum. Statim 

venerat Pompeius et stabant in 

regimen populi iam a regressu e Babylone usque in id tempus. 

Accidit autem ut dum Aristobuius et filii eius ascendunt, vincti 
quidem, Romam, Aiexander fdius natu maior Aristobuli fugit et 

20 venit in ludaeam, et collegit exercitum. Pauilo post et ipse Aristo- 
bulus fugit et se paravit (ad bellum), et rursum devicti sunt, et in 
manus inciderunt Romanorum secunda vice et Romam missi sunt, 
et postea ambo mortui sunt. 

Antipater autem strenue pro sacerdotio Hyrcani decertabat, et 

3o etiam Romanis piurimum in bello auxiiium contulerat. Caesar 
autem, hisce auditis, procuratorem universae ludeae eum consli- 
tuit; confirmavit autem Hyrcano summum sacerdolium. Mox vero 
Antipaler filium suum Herodemin Galilaeanl constituit, Phasaelem 
vero instituit ducem exercitus Hierosolymis. 

35 Mater autem Herodis erat ex Arabibus ; ille vero erat vir strenuus 

et victorias in terra fuit; propterea etiam excitati 

sunt in eum * et accusaverunt eum apud Hyrcanum summum 'p. 178. 

^ Sicms. ; lege : (tGrypusw. — - Desiint versns sex. }). 17 i. -«.( 134 y^ 

sacerdotem. Antipatrum autem Malchus rebeliis veiieno interemit, 
et 

Antigonus autem unus e fiiiis Aristobuii Roma effugit, celeriter 
exercitum congregavit et etiam Parthos mercede conduxit, dolo 
urbem ingressus est; et Phasaeiem fratrem Herodis occiderunt 5 
Hyrcanumque summum sacerdotem captivum abduxerunt : rexeral 
autem annos 34. Ad hunc virum usque summi sacerdotes inde a 
reditu e Babyione secunduiii iegem fuerant. Steterimt autem 
annos 483, sicul etiam praedixerat Daniel in numero hebdoma- 
darum quem indicavit. lo 

Herodes aulein fugit, Romam adscendit, Augustum Caesarem 
adiit et res istas eum edocuit. Ab eo postuiabat ut sibi daretauxi- 
lium. Gaesar vero eum regem in ludaeam constituit et misit eum, 
mandavitque ducibus exercitus ut ei opitii^arentur. Sossius, dux 
exercitus Romanorum, mox castrametatus est ad Hierosoiyma , iT) 
proeiium iniit cum Antigono, eum devicit vinctumque abduxit et 
regnum Herodi tradidit. 

Anno SyS" imperii Graecorum, qui erat annus 16''* Gleopatrae, 
et 8"" Augusti Gaesaris, regnavit in ludaeos, primus e gentibus, 
Herodes qui erat e patre Idumaeus e matre Arabs : et completa est 90 
prophetia scripta per Mosen dicentem ^ : rfNon deficiet dux e luda 
usque dum veniat ilie cuius est principatus, quem expectabunt 
GentesT^. Gum autem adeptus esset regnum Herodes summa magni- 
ficentia et prosperitate gubernabat, et conditis civitatibus spiendi- 
disque aedificiis universam regionem suae dominationis ornavil. n5 

Anno 281° imperii Graecorum, qui est Augusti *Gaesaris amius 
i4''' e( Herodis 7"^, expletis a Gieopatra annis 22 , imperium Roma- 
norum etiam in Aegyptum sese extendit. Occisa est Gleopatra et 
cessavit imperium Ptoiemaeorum. 

Herodes antequam regnaret acceperat uxorem cui nomen Dusia- .'{0 
e qua genuit Antipatrum ; quando autem regnavit eam eiusque 
fiiium expuiit et sumpsit Mariam, fiham Hyrcani qui fuit summus 

sacerdos ^ .' 

poenam, fu<|it cum uxore sua in Hispaniam. 

Etiam ante res istas, magna inimicitia erat iiiter eum et Aretam 35 
regem eius socerum, quia cum accepisset Herodiadem iniuriam 
fecerat priori uxori quae erat fiiia Aretae, regis Pelrae* : et inde is 

' Gen., xLix, 10. — - Sic ms. ; lege : ftDorisn, cf. p. h6, n. 1. — '• Deest 
folium saltem unum. — ^ Ms. : trPetrayaw; forle : Pelraeae Arahiae. — «.( 135 )<^ 

beHum adversus Heiodem gessit quia in contemptum venerat filia 
sua. Cum autem proelium cum eo iniisset periit exercitus Herodis, 
Et haec ei acciderunt propter dolum quo usus est erga lohannem 
Baptistam. Rexit autem Herodes annos 2/1. 
5 Apostoli aulem discipuli sancti Salvatoris noslri, post passionem 
Domini nostri et eius ascensionem, lacobum, qui vocabatur fra- 
terDomini nostri, designarunt ut esset episcopus Hierosolymae. Hic 
autem lacobus iustus et frater Domini nostri ipse est fdius losephi 
frater lose, ab eius uxore prima et vetula, et vocabatur iustus 

10 propter suam castitatem. Eum autem e summitate templi prae- 
cipitarunt ludaei, et manibus fullonis iigno percussus mortuus est; 
abu tero enim matris suae optimus fuit, vinum et siceram non 
bibit neque quidquam quod babet in se animam comedit. 

Hisce temporibus adimpletum est per Thaddaeum ^ quod promi- 

u) serat Salvator noster* Abgaro : credidit is et famiiia eius ; et mox *p. 17^), 
ntisit epistolas ipse Abgarus ad regem Graecorum cum donis et 
muneribus, postuians ab eo ut ultionem sumeret a ludaeis; is illi 
assentiens misit et necavit principes ludaeorum. Dicit historia 
Tiberium fuisse ad quem scripsit Abgarus. 

9.0 Addaeus vero apostolus poslquam evangeiizavit regionem Edessae 
etMesopotamiae, mortuus est in ecclesia quam condiderat Edessae, 
die 10" mensis 'iyar, diebus Gaii imperatoris. Accepit autem post 
eum sedem summi sacerdotii Aggaeus. Abgarus etiam post Addaeum 
apostolum defunctus est ipse fideiis : et accepit regnum filius eius. 

r^") Hic autem valde scelestus fuit; postulabat ab Aggaeo sericario ut 
sibi faceret vestes sericas sicut patri suo; ille vero non dereliquit 
ecciesiam nec ei assensit; misit rex frangere eius crura et hac ratione 
consummationem obtinuit. 

Accepitautem manum sacerdotalem ab Aggaeo sericario, discipulo 

3o Addaei apostoli, Persis et universa regio Assyriorum, Medorum et 
Aramaeorum, et universa regio Bet Huzaye, et universa regio Bet 
Gog et Magog, et universae regiones quae Babylonem circumiacent 
usque ad finem Indorum. 

Accepit autem sedem post eum Paiut, qui presbyter factus fuerat 

35 ab Addaeo. 

Hisce temporibus fuit persecutio concitata in Stephanum proto- 
martyrem, et accepit consummationem martyrii per lapidationem. 

^ Infra : Addaeum ; eadem varietas occurrit in documentis Edessenis a Gureton 
edilis. — ^{ 136 )^~ 

Et etiam Philippus, unus e septuaginta disripulis. in Samariam 
descendit; et Simon ibi detectus est et poenam Petri ope tuiit. 

Eis temporibus fuil etiam Pbilon, sapiens Hebraeorum. 

Interea iapidalus est a ludaeis eliam lacobus frater Domini 
nostri, et tandem in caput ligno percussus et mortuus est. Accepil '> 
autem ab eo manum sacerdotalem apostoiicam lerusalem el uni- 
p. 17G. versa regio Palaestinae *et Samaritanorum et Philistaeorum, el 

regio Arabum et Phoenicia ^ Caesarea. Rexit autcjn 

annos 3o. 

Stetit autem post eum eius in loco in episcopatu Hierosoiymorum , 1 
episcopus II"', Simeon, fiiius Gleophae, fratris losepbi. 

Eis temporibus, Pilatus rjyefjicijv^ qui erat Hierosoiymis, an- 
gustias vehementes e doloribus passus, cum acerbitatem doloris 
ferre non valeret se ipsum occidit et propriis manilms sibi poenam 
qua dignus erat imposuit. iT) 

Gaius autem cum regnavisset annos /i , ei successit Glaudius 
Gaesar. Hic autem, quia fuit ei adiulor in rebus imperii Agrippas, 
dedit buic universum regnum patrum suorum, et Herodem, eius 
fratrem, regem Ghaicide constituil. 

Tunc fuit persecutio de qua sermo lit in Actis'-. Et Agrippas ?.o 
caput lycobi, fratris lobannis , tum gladio amputavit, et apprebendit 
etiam Simeonem Gepbam; at nonse sul)straxit iustitiae Dei, sed mox 
attigit cum decretum iustitiae et percussit eum angelus Domini, et 
consumptus vermiijus periit. \ixit autem annos 54, et regnavit 
dicbus Gaii (umos h et diel)us Glaudii 3. Reiiquit tres filias : Rere- ??5 
nicen, Mariam et Drusiilam, ct filium Agrippam puerum parvulum. 
Rerenice fuit uxor Herodis, fratris sui^rt^m, regis Gbalcidis, Dru- 
silla vero Felicis praesidis. Pauilo post mortuus est et ipse Herodes 
rex Cbalcidis; reiiquit autcm e Rerenicc duos filios : Rerenicum et 
Hyrcanum, et e Maria Aristobulum. Denique mortuus est etram 3o 
Aristobuius frater eorum, filius Aristobuli primi : bic autem nus- 
quam regnavit. 
' |). 177. Agrippae autem dedit Glaudius * Caesar regnuju patriii eius, 
et addidit ei universam tetrarchiam Pbilippi et Lysaniae. Hic au- 
tem Agrippas, sicut diximus, relictus est puer parvuius a palre 3.") 
suo Agiippa. 

Glaudius regnavit annos i/i. Hunc Glaudium olim fecerat Tibe- 

^ Doost nna vox. — - Act. Ap., \u. — «.( 137 )<^— 

rius vicarium suum, et Romae reliquit eum cum iret ad pugnan- 
dum cum Hispanis qui rebeilaverant. His autem temporibus Simeon 
Pebus ibi praedicabat; cum vero vidisset Protoiiice, uxor Giaudii, 
virtutes quas operabatur Simeon, credidit in Gbristum; et venit 

5 Hierosoiymam , et venerata est loca sancta Golg^otha et Resurrec- 
tionis, et requisivit lignum pretiosum Grucis quod ab ea coacti 
adduxerunt ludaei; iilud accepit et commisit lacobo qui eo tem- 
pore praeses erat in ecclesia fideiium. 

Post Glaudium regnavit [VI"'] ^ Nero. Hic autem regem lecit 

10 in Armenia minori Aristobuium, filium Herodis regis Gbalcidis, 

fratris Agrippae maioris; regno autem Agrippae minoris, filii Agrip- 

pae maioris, addidit quattuor civitates. In ludaeam vero constituit 

procuratorem Felicem. Stetit autem Agrippas in regno annos 26. 

De Herode auteiii filio Antipatri Idumaei, amico Hyrcani summi 

if) sacerdotis ludaeorum et de filiis eius; rursum et de successione 
Macbabaeorum bucusque producta , brevi et compendiose nolavimus. 
Non enim historiam cuiuscunque rei instituimus componere, sed 
memoriale quarumdam rerum quae nobis necessariae visae sunt. 
Hoc etiam notandum est : prolem Alexandri occisi, fratris Aristobuli, 

9 in Armenia maiori regnavisse. 

Apostoli *sancti e Paiestina in Syriam venerunt evangelizantes 'p- ^l^- 
et docentes gentes. Gum autem recepisset popuius Antiochiae ver- 
bum Domini, constituerunt ibi Apostoli altare, et aedificata est 
ecclesia primum Antiocliiae, et ex inde appellati sunt discipuli 

90 ffchristiani75 ^. Posita sunt fundamenta ecclesiae Antiochiae, a 
Petro, anno 35o° Aiexandri, et ab ipso Petro acceperunt verbum 
vitae Antiochia et universa Syria et Gilicia et Galatia usque ad 
Pontum. 

Hisce temporibus fuit contentio Petrum inter et Simonem. Pelrus 

00 pluries devicit eum et confudit detexitque cuncta artificia magiae 
eius; et populus qui post eum errabat ad veritatem confugit; etiam 
Glemens cum suis fratribus tunc crediderunt et Petri discipuli 
facli sunt. 

Petrus vero, populo Antiochiae iam fidem amplexo, Romam 

35 progressus est post annos 8 ; in itinere ad Romam duos annos egit. 

^ Hic numerus non in linea sed supra nomen scriptus est; eadem ratione super- 
scrlpti sunt numeri regum et episcoporum quoscumque infra invenies uncis iuclu- 
sos. — - In margine scriptum est : «Eis temporibus credidit Paulus et annume- 
ratus est collegio Apostoiorum, et coepit pracdicare anno 352 (?) Alexandri?^. ^( 138 1). 1 Sui loco reliquit episcopum primum Evodium. Cura autem Romam 
pervenisset ibi rursum Simooem penitus devicit, et coudidit Deus 
per eum sedem in ecclesia Romana. 

Accesserunt autem multi fideles ad Marcum Petri discipulum, 
cuius meminit in epistula cathoiica \ et eum rogarunt ut e prae- 5 
dicatione sui magistri evangelium eis scriberet et reiinqueret. 

Marcus autem primum praedicavit verbum Dei in Aegvpto inte- 
riori, in Libya, in Thebaide usque ad fines Indorum {Aelhiopum)\ 
et factus est episcopus Alexandriae per 6 annos, anno 8° Neronis. 

Stetit autem post Marcum Alexandriae *episcopus II''* Anianus. lo 
Inter ea quidem. Paulo praedicante verbum Dei Iconii, Thecla 
saucta prima martyr credidit; et cum Paulo sedulo circuibat habitu 
viriii, cum comam quidem suam amputavisset, et angustias multas 
pro veritate perpessa est. 

Anno 12° ^eronis, Aiexandri 3 7 5", Paulus martvrium passus est 15 
Romae, Xeronis instinctu, die 5^ mensis tamuz; et eodem anno, 
testimonium reddidit etiam Petrus qui crucifixus est inverso capite, 
die 28* kaniin prioris; sed cum muiti e fratribus fidelibus mortui 
essent hac die, egressus est Marcus cum quattuor fratribus noctu, 
et deposuit Simeonem suum magistrum e cruce, et coiyus etiam 90 
Pauli ibi sumpsit; sed quia nox erat non invenit caput eius. Et 
quidam discretus Roma exiit mane et collegit corpora et membra 
martyrum quae dispersa erant, et etiam caput Pauli, et recon- 
didit ea uno ioto. Elapso tempore, pastor cui ibidem erat seplum 
ovium sumpsit caput Pauli, quod iacens videbat. iiludque aa 
reposuit super seplum ovium ex ailo; et noctu vidit ignem inflam- 
matum suj)ra caput. ^ erbum cum diffusum esset pervenit ad 
sanclum Xvstum pro hoc tempore episcopum Romae. Cierici qui- 
dem dicebant esse caput Pauii; ille vero dixit : trNon decet ut sine 
probatione corpus peregrinum ad corpora sanctorum reponamus.^ ',\o 
Cum autem valde ab eis vexaretur placuit ut deponerent caput ad 
pedes Apostoli. ^igiliam compleverunt ministerii per noctem, et 
ad auroram inventum est raput ad parlem superiorem corporis re- 
180. gressum et adhaerens vertebrae * colli gladio amputatae. Et om- 
nes crediderunt Deumque laudarunt. 35 

Sletit autem Petrus annos 25 , et menses 2 , et dies 3 : praedicavit 
verbum Dei, postquam adscendit Romam Antiochia propter Simo- 

' I Petr.,v, i3. nem magiim qui ibidem decipiebat, Romae, et in imiversa Italia, 
et in Hispania, et in Britannia, ct etiam in celeris iocis circum- 
iacentibus. 

Stetit autem post eum in ecclesia Romae [II"*] Linus, cuius 
5 meminit Paulus in epistula ad Timotheum^ qui fuit episcopus 
prinius Ephesi; Titus autem in Grela, et etiam Dionysius ex Arios 
pagos Athenis fuit episcopus. 

Anno autem dicto, nempe anno 3 7 5°, cum populus ludaeorum 

omnino in rebellionem venisset in eos bellum excitatum est. Missus 

10 est in ludaeam Espasianus dux excercitus cum Tito filio eius. 

Dum autem obsidunt Hierosolymam morluus est Nero; regnaverat 

12 annos; et regnavit [VII"*] Galbas,annum unum. Romani autem 

qui Hierosolymam obsidebant Espasianum imperatorem renuntia- 

runt; et statim bellum commisit Tito et Romam adscendit. Titus 

i5 autem urbem penitus diruit; antequam ea potiretur multi fame 

perierunt, et etiam mulieres parvulos suos devorarunt. Ut ait qui- 

dam e scriptoribus ^ : 110 myriades fame perierunt, 7 myriades 

captivorum captae sunt, reiiqui occisi sunt ad 6 circiter myriades. 

— Hisce autem temporibus erat sacerdos et doctor ludaeorum 

3 losephus. 

Coliiguntur autem anni ab anno i5*' Tiberii ad annum 2"™ Espa- 
siaiii et ruinam completam Hierosolymorum : /19; — *et ab An- *P- ^8'- 
tiociio:2 38; — et a Dario : 690;^ — ^ et a Salomone : iio3. 
Postquam regnavit Espasianus annos 10, ei successit | IK"'] 
95 Titus. 

Anno a"* huius imperii, postquam rexit Linus ecciesiam Piomae 
annos 1 1 et menses 3, ei successil [III"*] Anacletus. 

Postqnam regnavit Titus annos 9, regnavit post eum [X"'] 
Domitianus eius frater. 
3o Anno k° Domitiani, postquam Anianus Alexandriae explevit 
annos 22, accepit ecclesiam huius loci [111""'] Abilius. 

Anno 12° Domitiani, postquam stetit Anacielus annos 12 el 
mensem unum ei successit [IV'''] Ciemens, quem notavit Pauius-^ 
fuissesibi adiutorem. Huius exstat epistuia ad Corinthios magna. 
35 Eo tempore excitavit persecutionem Domitianus in Christianos; 
et loliannes evangeiista in Patmum reiegatus est. 

Antiochiae, postquam stetit Evodius 3o annos, [III"'] Ignatius 

^ II TiM., IV, 3 1, — -^ Fl. los. , Bcll. Ind., VI, ix. Nuraeri hic perturbati; 
cL Eus., Chr., ann. 2086. — ^ Philip., iv, 3. — «.( UO )<^ 

ibidem factus est episcopus; is primus docuit alternis choris psal- 
lere in ecciesia. 

Postquara regnavit Domitianus annos i5, ei successit [XI'''] 
Nerva fiiius eius, et is postquam regnavit annuin unum, [XII°*] 
Traianus imperio potitus est. 5 

Et anno eius i°, postquam Abiiius Aiexandriae stetit annos i3, 
ei successit [IX"'] Cerdon. 

Hisce temporibus, fuit Menander magus, discipuius Simonis;et 
baeresis Ebionitarum qui dicunt Gbristum e malrimonio natum; 
*1>- 189. et Cerinthus qui dixit *in terris fore regnum Christi; et Nicoiaitae 10 
impuri. 

Anno 3° Traiani, postquam explevit Ciemens episcopus Romae 
9 annos migravit e saecuio, et suscepit episcopatiim [Y°^] Evaristus. 

Tunc Simeon \ fiiius Cieopbae, martyrium passus est postquam 
fuit in episcopatu annos /12, decem ante ruinam Hierosoiymorum i5 
et 32 post ruinam, usque ad annum 9""" Traiani, duobus annis 
post mortem lohannis evangelistae; vixit autem 120 annos, et is 
soius supererat hoc tempore e tota generatione Apostoiorum. Eius 
ioco stetit Hierosoiymis [III'''] lustus. 

Etiam Ignatius, postquam rexit annos i5, bestiis Romae (raditus 20 
est. Et eius loco stetit [lY"'] Heron^. 

Anno 7°^, e mundo exiit lobannes evangeiista postquam stetit 
in episcopatu annos 70; habuit discipuios Ignatium et Poiycarpum; 
protracta est autem vita lobannis ad annum 7"'"^ imperii Traiani. 
Ei successit Timotbeus ^. 25 

Hisce temporibus martyrium passa est sancta Drosis ab ipso 
Traiano, qui erat eius pater, cum sanctis virginibus eius sociis. — 
Martyrium autem passi sunt hoc tempore Sarbll et Blbay, eius 
soror, a Lysania praeside Edessae civitatis, cum Edessae regnaret 
rex Abgarus, qui erat nepos Abgari fideiis qui edoctus fuerat aiT 3o 
Addaeo; et tormenta ei inflixit denique sera secuit eum. 

liiustris erat hisce temporibus, in Asia, Poiycarpus episcopus 

Sinyrnae, qui ab apostoiis sanctis ordinalionem acceperat. De eo 

narrat historia : cum apprehendisset eum Traianus iniquus iussit 

*p. i83. ut igne cremaretur; sed *flaQima rogi in modum fornicis supra 35 

caput eius exstitit; denique viciens eum non comburi iussit ut 

^ In margine scriptura est : rrls Simeon, filius Cteopliae, fraler est(««c) losephi 
viri adscililie Mariae, et morte crucis nccaverunt eum ludaei??. Cf. p. i36, 1. 11. 
— - Anliocliiae. — "■ Ms. : anno 9"; sed superscriptum est 7°. — '' Ephesi. —*-».( 141 )<^— 

g[ladio perfoderetur ab luio quaestionarioruiii, et cum confodisset 
euniexivitexinde aninia eius in speciem columbae et sanguis abun- 
dans defluxit e vulnere, qui rogum exstinxit. Et ita consummatus 
est, [cum rexisset annos 70; martyrium passus est die 28 mensis 
5 sebat]^ 

Illustris autem erat tunc et Papias Hierapolis, et Ephesi One- 
simus, et Demas Magnesiae, et Polybius Trallibus. 

Anno 12° Traiani, Cerdon Alexandriae exiit e mundo postquam 
stetit annos 11. Gomposuit librum de existentia mundi, de scx 
10 diebus et de omnibus quae creata sunt a Deo his diebus. Eius loco 
stetit [V''"] Primus^. 

Et hoc tempore, postquam explevit Evaristus Piomae annos 8 ot 
menses 10, ei successit [VI"'] Alexander. 

Hisce temporibus martyrium passus est sanctus Mar Phocas 
i5 episcopus et martyr, qui est ex agmine apostolico; testimonium 
autem reddidit die i3' mensis tesrln posterioris in Asphunia^. 

Traianus postquam tenuit imperium annos 20, ei successit 
[XIII"^] Aelius Hadrianus. 

Anno 3" Aelii, cum explevisset Alexander Romae annos 10 et 
90 menses 7, ei successit [VII"'] Xystus. 

Et in ecciesia Alexandriae postquam explevit Primus annos 12, 
ei successit lustus (VI"'. 

Episcopi Hierosolymitani ^^) quindecim steterunt e circumcisione 

qui habebant testimonium bonum, quorum nomina : primus laco- 

3 5 bus, annos 28; II"' Simeon [annos 70] ^; — III"' lustus [annos 7]; 

— IV"' Zachaeus [annos 8]; — Y"' Tobias [annos 3]; — * VI"' Ben- * p. 18^1. 
iaminus [annos 3]; — VII"' lohannes [annos 2]; — VIII"' Mat- 
thaeus [annos 3]; — IX"' Philippus [annos i3]; — X"' Senecas 
[annos 3]; — XI"' lustus [annos 2]; — XII"' Levi [annos8]; 
3o XIII"' Ephrem [annos 3]; — XIV"' losephus [annos 3]; — 
XV"' ludas [annos 3]. 

Anno 12° Hadriani, Aquila interpres notus erat; hic erat filius 
soceri imperatoris. 

Hisce temporibus , statuerunt ludaei reaedificare Hierosolyma et 
35 templum; cum vero constituisset imperator Aquilam rei curatorem 

^ Uncis indusa in margina scripta sunt. — - Ms. : cf FirravsT^. — ^ Vox corrupta ; 
restituendum Jla^xuo, id est Sinope in Ponto (ex Act. SS. , lU iul.). — * Quaedam 
exciderunt : ex Eus. , ann. 91 35, 21/10 sensum supplevi. — ^* Numeriannorum 
superscripti sunl nominibus episcoporum; hic autem pro 70 forte legendum 3 (?). 10 et cuin vidisset Aquila discipulos Apostolorum prodigia operanles 
ad christianismum inclinatus est; cum autem accepisset signaculum 
sanctum nomine tantum christianus fuit, in operibus vero paga- 
nismi, auguriis et sorlibus conversabalur. Eum admouitum minime 
vcro cessantem arcebant ab Ecciesia, et ex inde trausiit ad He- 5 
braeos eorumque doctrina imbutus est. Goepit interpretari perverse 
quae apud Septuaginta duo recte de Christo dicta erant. 

Eo autem anno 12° regni Aelii Hadriani, postquam expk'vit 
Romae Xystus annos 10 et menses 2, ei successit [VIII'"] Teies- 
phorus. 

Et etiam Antiochiae fuit Cornelius [V""']. 

Et post annum, cum explevisset Alexandriae lustus annos 1 1, ei 
successit [VII°'] Eumenes. 

Et cum ludaei, secundum eorum consuetudinem, rebellionem 
fecissent, Hadrianus penitus diruit eorum civitatem et eius ioco i5 
aliam condidit quam de suo nomine vocavit Aeliam. — Tunc 
constitutus est episcopus Hierosolymae primus e gentibus : Marcus. 

Tunc fuerunt haeretici Satorninus et Basiiides. 

Hisce temporibus, Ephesi, post Timotheum accepit episcopatum 
Gaius, et post eum Gaius aiius, et post hunc Phygelius (?) ao 

p. i85. *et post eum^ et post eum Apolionius, et rursum 

Posidos ^(?). 

Postquam autem gubernavit Aeiius Hadrianus annos 2 1 mortuus 
est, et stetit post eum Antoninus Pius. 

Anno huius primo, Telesphorus postquam explevit annos 11, 25 
marhrio vitam suam consummavit. Ei successit [IX°'] Hyginos. 

Eo tempore fuerunt Vaientinus et Cerdon et Marcion ^ , hae- 
retici. 

Cum autem compievisset Hyginos Romae annos k et menses 3 , 
ei siiccessit [X""*] Pius. . 3o 

Et Antiocliiae, postquam stetit Corneiius annos 17, impositionem 
manuum accepit [VI'''] Eros. 

Et Aiexandriae, postquam complevit Eumenes annos 1 9 , Marcus 
factus est pastor ecciesiae huius ioci; et cum explevisset Marcus 
annos i/i, accepit ministerium [IX"'] Celadion. 35 

Etiam in ecciesia Romae, cum compievisset Pius annos 19 et 
menses U, stetit ibi [XP'] Anicetus. 

' Deesl iionicn. — - Forle : (rPosidomusn. — ' lu inarjjine scriptnni : 
ffAnno a^9 decessil Marcion e mundo:'. Hisce temporibus erat lustinus philosophus, e Neapoli, filius 
Prisci^ filii Bacchi, e Neapoli Palestlnae. Is fideliter couiposuit 
tractatum adversum paganos, et adversum Cerdonem qui a Si- 
mone haeresim acceperat; et tractatum alteruiii adversus haereses 
5 huius temporis; et tractatum nlterum insignem nempe apologiam 
pro fide Ghristianorum ad Antoninum Pium Gaesarem, fdium Aelii 
Hadriani. 

Postquam rexit Antoninus Pius annos 22, [XV"'] Marcus Aure- 
iius et Verus Antoninus Lucius regnaverunt. 
10 Eorum diebus fuit persecutio et multi martyrium passi sunl; 
inter quos Polycarpus cuius consummatio agonis supra consignata 
est, qui erat *episcopus Smyrnae, et rexit 70 annos'^; et lustinus * P- i^O. 
philosophus, etGarpus episcopus e Pergamo, et Papukis^ diaconus 
et virgo, iubente proconsule. Et etiam Onesimus discipulus Pauli 
i5 martyrium passus est, iubente Tertullo^ qui erat praefectus; dis- 
sectis eius cruribus migravit ad Domiiium nostrum die i5 memis 
sebat. 

Anno 8° Antonini, cum explevisset Anicetus Romae annos 1 1 et 
menses 4, ei successit [XII"'] Soter. 
20 Etiam Alexandriae postquam stetit Geiadion annos i4, ei suc- 
cessit [X"*] Agrippinus. 

Et Antiochiae postquam stetit Eros annos 16 , ei successit [VII"'] 
Theophilus. 

Ilkistris erat, eis temporibus, Dionysius , episcopus Gorinthi, et 
95 aiii. 

Postquam stetit Theophilus annos 1 5 , Maximus stetit in ecclesia 
Antiochiae. 

Tunc apparuerunt Tatianus deceptor, et Bar Daisan syrus. Hic 
autem annus erat annus /16 5"' Graecorum. 
3o Hisce temporibus, fuit inundatio Edessae quae perdidit phis 
quam miile homines. 

Gum autem expievisset Soter Romae annos 19 et meiises 6, ei 
successit [XIII"'] Eleutherius. 

Anno 17° Antonini, Polltinos episcopus cmtatls Luduna^, cum 

^ Sic iegendum , ex ipsa inscriptione Apologiae maioris. Ms. : (rPriscopin. — 

- In dexlra margine adnotatum est : cfscriptum est in eius historia eum matyrio 
affectum esse per Traianum^ ; in sinistra vero : rr Et Paulus martyr, et luliana eiiis 
sororw. Priina nota ad Polycarpum spectat, ul videtur; aitera omissionem supplel. 

— 3 Euj.. ^H.E., iV, XV. — 4 T^pTwAos. Act. SS., 1 6 iebr. — ^ Pothinus Lugdmii. explevisset annos 90, successorem habuil Irenaeum fliscipulum Po- 
lycarpi. 

Antoninus autem regnavit annos 19. Ei successit [XVI"'] Com- 
modus. 
p. 187. Anno prirao eius, cum complevisset * Agrippinus Aiexandriae, 5 
annos 12, successorem •habuit [XP"'] lulianum. — Tunc ibidem 
illustres erant Pantaenus phiiosophus et Ciemens eius discipulus. 

In ecciesia Hierosoiymitana, ut diximus, fuit primus episcopus 
e Gentibus Marcus, annos o; [II"*] Cassianus, annos 2; [III''*] Pu- 
blius annos 3; [IV"*] Maximus, annos 2; [V*"*] luiianus, annos 5; 10 
[VI"*] Gaius, annos k; [VII"*] Symmachus, annos 3; [VIII"'] Gaia- 
nus, annos 3; [IX"*] Gaius, annos 4; [X"*] Capiton, annos 6; 
[Xl°*] Maximus, annos 4; [Xli"*] Antoninus, annos 3; (Xlll"*) 
Vaiens, annos 7; [XIV"*] Doiichianus, annos /i; [XV°*] Narcis- 
sus, annos 8; huius tempore fuit haeresis Phrygiorum et Mon- ij 
tanistarum qui tunc prodierunt ; adversum eos Apoiiinarius 
hierapolitanus fortiter decertavit, et Apoilonius et Miitiades et 
Irenaeus. 

Anno 10° Commodi, cum compievisset Eieutherius Romae annos 
i3, ei successit [XI\"*] Victor. 20 

Hoc tempore, cum compievisset iulianus Alexandriae annos 10, 
ei successit [XII"*] Demetrius. 

Et in ecclesia Antiochiae, postquam stetit Maximus annos 18, ei 
successit [IX''*] Serapion. 

Ecclesiam Caesareae Paiestinae regebat Theophiius; ct Corinlhi ^5 
erat Bacchylius, et Ephesi Polycrates. 

Hoc tempore fuit contenlio de Pascha. 

Postquam stetit Commodus annos i3, et Pertinax [XVII"*] 
6 menses\ Severus [XMII"*] regnavit. 

Tunc prodiit Artemon. » 3o 

*p. 188. Postquam stetit Victor Romae annos 10 et menses 6, *ei suc- 
cessit [XV"*] Zephyrinus, anno 9" Severi Caesaris. 

Et anno 10° Severi, excitata est persecutio , etmartyrium passus 
est Leonidas pater Origenis. 

Hisce temporibus, Symmachus samaritanus sapiens notus erat, 3;') 
et sese convertit ad ludaeos et secunda vice circumcisus est; et in- 
terpretatus Scripturas etiam coniipit eas propter pravitatem Sama- 

' Ms. : ffso ct menses sexn. ritanoruni; eius vestigia premens pauiio post Tlieodotion inter- 
pres notus erat . 

Postquam autem stetit Severus annos 1 8 , Antoninus filius Severi , 
qui cognominatur Geta % regnavit [XIX"']. 
5 Eis tem|)oribus inventi sunt Libri sacri recensionis frquintae^^ 
in doiio, Hierichunte, ubi iatebant cuni libris hebraicis aliisque 
iibris'^. 

Epliesi post Posidos (?)^, stetit Onesimus; et post eum Lucius, 
dein Proclus. 
10 Eotempore, aliqua de causa, discesserat Narcissus ab ecclesia, 
et eiusloco stetit [XVI°'] Dius, et post eum Germanion [XVII"'], et 
post eum [XVIII"'] Gordius. Tum, cum repertus fuisset Narcissus, 
cogel)ant illum ut regeret ecclesiam; cum autem senex esset secum 
adsumpsit coadiutorem in ecclesia Hierosolymitana Alexandrum [XIX"'"]. 
i5 Antiochiae, postquam stetit Serapion annos i8, ei successit 
[X"'] Asclepiades, confessor. 

Eis temporibus, iliustris erat doctrina, post Pantaenum et 
Glementem, Origenes; et Beryllus Bostrae Arabiae, et Hippo- 
lytus. 
20 Postquam stetit in imperio Antoninus annos 8, posteum regna- 
vit [XX"*] Macrinus, et, elapso anno uno, rursum (XXI"') alius 
Antoninus^^ huic successit. 

Anno i" eius regni, Zephyrinus Bomae postquam gubernavit 
annos i8 et menses 7, ei successit [XVI"'] Gallistus, et hic cum 
2 5 vixisset *annos 5 et menses 9 , successorem habuit Bomae [XVII"'"] *p- 189. 
Urbanum. 

Postquam autem regnavit Antoninus annos 4, factus est 
avTOKpdrcop Alexander [XXII"'] qui vocatur filius Mammaeae. 
Eius temporibus inventa est recensio crsextai^ Librorum sancto- 
3o rum quae iatebat in doiio, Nicopoli ad Actium^. 

Golliguntur autem ab Alexandro Magno et primo ad hunc Alexan- 
^n/m usque : anni 532. 

Hoc tempore, postquam stetit Asclepiades annos 11, Philetus 
[XI"'] stetit in ecclesia Antiochiae. 
35 Gum autem stetisset ^ ^ Ms. : rfGaietosn; iege : rfcognom. Garacalia (cum Geta fratre suo)??. — - G 
Eus. , H. E., VI, XVI. — ^ Cf. supra, p. 1/12, n. 9. — ■ '^ Eiagabaius. — '" Sic 
ms.; cf. Eus., H. E.,\l, xvi. — ** Desunt liic tolia duo aut tria. 

svR. c. -IV. 10 +♦.( 146 ) Accepit autem imperium, post Aurelianum [XXXI°*] Probus. 
Gum autem is regnavisset annos 6, Garus [XXXII°*] et filii eius, 
Garinus et Numerianus, susceperunt imperium. 

Dionysius autem Romae postquam tenuit episcopatum annos 9 
etmenses 2, ei successit [XX\1°*] Felix. 5 

Hisce temporibus martyrium passa est Stratonice cum Seleuco 
sponso suo ; erant Gyzico e civitate. 

Postquam tenuerunt Garus et filii eius imperium duos annos, 
deductum est imperium ad [XXXIfl'^"] Diocietianum; cuius diebus 
fuit persecutio vebemens, et eversae sunt ecciesiae. Annus primiis 10 
eius imperii erat annus Sio*^* Aiexandri. 

Anno S*' eius imperii, martyrium passi sunt Edessae Samuna et 
Gurya , confessores. 

Eis diebus apprehensus est ab Adriano praefecto vir asceta et 
p. 190. anacboreta Papbnutius e *Tantar6n^ et coronatus est optimo niar- i5 
tyrio per varia tormenta cum aiiis multis qui cum eo ciant. 

[Eis temporibus commoti sunt muri Edessae]^. 

Tunc, in Perside, martyrium passus est Mar lacobus intercisus. 

Hisce temporibus fuit iMani insanus. 

Postquam stetit Feiix in ecciesia Romae annos 5 et menses 3 , ei 20 
successit [XXMI"*] Eutychianus, et cum is egisset annum unum, 
ei successit [XX\I1I°*] Gaius. 

Istorum diebus, cum absoivisset vitam suam Domnus Antiochiae, 
expletis annis 5 in episcopatu, eius loco fuit [XlX"'j Timotheus, 
annos i5, et post eum [XX"'] Gyriilus^. a5 

Et post [XXII'""] Hymenaeum, in ecclesia Hierosoiymorum 
[XXIII''*] Zabdas accepit ministerium; et cum paullum temporis 
stetisset, ibi constitutus est [XXIV''*] Hermon. 

Alexandriae, postquam ministravit Maximus annos 1 8 , ei successit 
[XVI°*] Theonas. • 3o 

Etiani Romae, postquam sletit Gaius annos i5 et menses 7, ei 
successit [XXIX''*] Marcellinus. 

Antiochiae autem, postquam stetit Gyriilus^ annos 12, sletit 
[XXI"*] Tyraunus. 

Et Ephesi, post Theodorum stetit Zoiius, et post eum Linthus, 35 
et Solon ^ , et Alexander. 

^ Ms. ffTitrvnn, lego : yow^a^; 'mSijuojc. Cpl. , 20 sept. (ed. Deletia\e, p. 79) 
Tsv^vpias, emendandum Tsvrijpias. — - Uncis inckisa in margine scripta sunt. — 
^ Ms. : «Qndilvsn. — * Gf. p. 49, i. 11. Tunc uoti erant doctores Alexandriae Pierius ^ et Achiiias prcsijy- 
teri. 

Postquam autem ministravit Theonas annos 1 9 , Petrus martyr 
[XVII"*] rexit ecclesiam. Anno 9*^ persecutionis decoratus est corona 
5 martyrii : stetit autem annos 19. 

Golliguntur itaque a nativitate Domini nostri usque ad persecu- 
tionem anni 3o5. 

Perseculio itaque vehemens et acerba diebus Diocietiani, *Maxi- *P- ^9^ 
miani eius coliegae, et aliorum coaevorum. facta est usque dum 
10 victor Gonstantinus triumpharet et opprimeret persecutores. 

Regnavit autem Gonstantinus anno 6i5*' Alexandri, adhuc 

vivente eiuspatre [XXXIV"] Gonstantino-:is autem regnavitannos 12. 

Regnavit autem [XXXV"*] Gonstantinus, viventepatre, 3 annos; 

et post duos annos, mortuus est Maximianus impius, qui regna- 

i5 verat annos 9; et dein etiam Licinius tyrannus occisus est : regnavit 

autem annos 17. 

In persecutione autem quam excitavit Licinius, post illam 
quae diebus Diocletiani samemf , martyrium passus estMarHabib, 
diaconus, e pago Teilseha, in regione Edessae, quem tandem 
20 post \aria tormenta igne combussit. Apprehendit etiam Qune^ 
episcopum Edessae, et SaMut presbyterum, et Aitaiiaha diaco- 
num, et dum eos vexat, occisus est Licinius. Mandavit autem 
Gonstantinus victor ut cessaret persecutio : et tunc iiberati 
sunt. 
d5 Gum autem requiesceret pauliuium a persecutione , anno 6 2 4° 
Graecorum, posuit Qune episcopus fundamenta ecciesiae magnae 
Edessae, et vitam suam finivit cum nondum absoluta esset; eam 
autem complevit SaMut episcopus eius successor. 

Eis temporibus, sublatis e terra omnibus tyrannis et persecuto- 
3o libus, universum imperium relictum est digno memoriae iuslissimae 
Gonstantino, postquam passus est martyrium Petrus episcopus 
Alexaiidriae, cuius sanguinis effusio finis fuit persecutionis, sicut ipse 
deprecatus est et petivit a Domino; steterat autem annos 11; ei 
successit [XVIII"'] Achillas, annum unum; et post eum [XIX"'] 
35 Aiexander. 

In ecciesia autem Romae, cum *rexisset Marcellinus annos 17 *p. «9^ 
et menses 4, ei successit [XXX"'] Eusebius, annos 6 et mensem 

^ Uiipios (Eus., VII, XXXII ). — ^ Intellege «Goiislanlio Ghloro»; cf. p. /19, 
n. 9. — 3 Gf. p. 5, 1. 1. 

10. unuiu; el post euni [XXXI"'] Miltiades. anuos /i; et post eum 
[XXXII-] Silvester. 

Antiochiae, postquam stetit Tyrannus annos ii, ei successit 
[XXIII"'] ^ Vitalis, qui ecclesiam antiquani eversam aedificavit; et 
postqiiam stetit annos 6, ei successit [XXI\"'] Philogonius; stetit 5 
autem annos 5, et postea ordinatus est [XX\"'] Eustathius. 

Et Hierosolymis, post Hermonem/mf [XXV"'] Macarius. 

Et Edessae, post Sa^^dui fuk Aitaiiaha; et primo sui episcopatus 
anno, aedificavit coemeterium et latus orientale ecciesiae. 

Eo tempore prodiit Arius qui Filium creaturam dicebat. Erat lo 
presbvter in ecclesia Alexandriae. Et anno 20° imperii Constantini 
congregata est synodus episcoporum cccxviii. anno 636°, Nicaeae, 
hac de re et etiam propter pascham sanctam. Et ipse imperator cum 
eis congregationi aderat. 

Ibi confessionem perfectam Trinitatis confessi sunt communiter ij 
et definivei"unt unam esse essentiam Trinitatis : Patris et Fiiii et 
Spiritus Sancti. Eiecerunt autem Arium et eius asseclas : Eusebium 
Xicomediae. Theognidem Nicaeae, Marim Chalcedonis. Negotium 
etiani de Pascha composuerunt; et cum perfecissent festuin victo- 
riae^, sic soluta est synodus. 20 

lilustres erant in hac synodo cum praedictis episcopis : lacobus 

episcopus Nisibis; Aiexander Aiexandriae; Patrophilus^ episcopus 

Constantinopolis. Eustathius Antiochiae. Eusebius Caesareae Pa- 

*p. 193. lestinensis, Macarius Hierosoivmorum, *\incentius^ presbyter 

romanus locum tenens Silveslri episcopi liomae; cum reiiquis. 20 

Colliguntur itaque a nativitate Christi, quae accidit anno So^" 
Graecorum secundum sententiam Andronici , usque ad annum 20°™ 
imperii victoris Constantini . in quo congregata est synodus Nicaena, 
qui est annus Graecorum 636"' : [anni 327, et ab eius Asc^nsione]^ 
colliguntur anni 296. • 3o 

Mox post svnodum, Alexander episcopus Aiexandriae vitam suam 
finivit, anno ^^o** Graecoruni. postquam rexit annos 2 3. 

Et anno 6^9", mortuus est Mar lacobus Nisibis. 

Et anno 65^", Abraliam factus est episcopus Edessae; is aedifi- 
cavit aedem Confessorum ad septentrionem civitatis. 35 

Eis temporibusaggressi sunt ludaei leaedificare ruinas et templum, 

^ Sic ms. , omisso mimero xxii. — - Alludit ad vicenaiia Constantini. — 
^ Ms. : ffBvtrvn?^; cf. p. 1/19, 1. 6, forie corruptum e MjjTpof^arT?? (Eus. , Chr., I, 
App., 80). — '' Ms. : cfBiqtvsw. — ^ Uncis inciusa desunt in ms. —«.( 149 )<^— 

quin eis concessum fuisset; re autem nota, imperator misit et 
mandavit aures eis amputare et eos circumducere per loca. 

Post mortem Alexandri eius loco stetit in ecclesia Alexandriae 
Atlianasius. 
5 Anno 3° imperii Gonstantini, constituta est sedes imperii primum 
Gonstantinopoli, et ibi stetit episcopus primus Patrophiius. 

Et eis temporibus, mater imperatoris, Helena Hierosolymam de- 
scendit ut ibi oraret in locis sanctis. Lignum pretiosum Grucis 
requisi\it, quod cum invenisset simul ac clavos et lanceam, misit 

10 ad imperatorem. Haec acciderunt cum adhuc in vita maneret Maca- 
rius episcopus Hierosolymae. 

[Eo tempoie, etiam Antonius princeps et primus ascetarum in 
deserto Aegypti pugnam cum daemonihus agehat] ^ 

Patrophiius autem Gonstantinopoiis *postquam rexit annos i3, *p. 19^. 

i5 et vitam finivit, ei successit [II'''] Aiexander; hic etiam adfuit sy- 
nodo Nicaenae. 

Post autem breve tempus, qui opinahantur opinionem Arii 
omnem iapidem movebant ut Arium in ecclesiam introducerent. 
Synodum habuerunt Antiochiae et Eustathium deposuerunt : stete- 

90 rat annos 8 : et eius loco instituerunt [XXVI"™] Euiaiium haere- 
ticum, per annum, et postea [XXVII"™] Euplironium. Texuerunt 
rursum varias accusationes in Athanasium : nam persuasum hahe- 
bant quod non possent cum is esset Aiexandriae consiiium suum 
perficere. Magnopere enim decertaverat cum haereticis in synodo 

9.5 cum comitaretur Alexandrum. Tenent itaque synodum Tyri et ac- 
cusant Athanasium quod wamputavit manum cuiusdam Arsenii^?, 
at cum vocassent Athanasium ut corrigerelur, iustitia divina movit 
Arsenium ut veniret Tyrum; et quidem inventus est cum duabus 
suis manibus : et fraus universa detecta est. Nihilhominus ad 

3o aiiam calumniam se converterunt dicentes : cfAlhanasius minatus 
est arcere frumenta quae secundum consuetudinem mittuntur ex 
Aegypto Gonstantinopolim. ^ Et cum Tyro synodus transiata esset 
Hierosolymam , ihi receperunt Arium et Euzoium diaconum qui 
cum eo erat , et eiecerunt Atlianasium in Gailiam. Eiecerunt etiam 

35 Marcellum Ancyrae Galatiae; et sententiam synodi imperatori ret- 
lulerunt, et iussit imperator ut Arius reciperetur. 

Tunc Aiexander episcopus Gonstantinopolis in angustia dolo- 

^ Uncis inclusa in margino scripta siint. ( 150 ) •«->- reque magno luit; se prostravit coram altari sanrto. et gemuit 
acerbo dolore et petiit a Domino ut si opinio Arii praevalitura esset 
p. 195. *ip9e ad assignatam diem non perveniret. Neque fefellit eum spes 
eius ; ante enim diem quo recipiendus esset . Arius ingressus locum 
quendam ad exsolvendam alvum ibi, Domini castigatione, super 5 
fimum suum viscera et exentera emisit, et sic mortuus est morte 
amara. 

Imperator Gonstantinus, expletis annis 3i. exiit e mundo et re- 
tiquit sui loco tres filios suos : Gonstantinum, Gonstantem et Gon- 
stantium [XXXVI"'"]. 10 

Et in ecclesia Romae. postquam rexit Silvester annos ^U et 
menses 10, ei successit [XXXIII°*] Marcus, annos 9; et fuit pro 
isto [XXXIV-] lulius. 

Etiam Alexander Gonstantinopolis, postquam rexit annos 93, 
mortuus est, natus annos 98; et praecepit ut, si placeret eis, con- iT) 
sliluerent ei successorem aut Paulum aut Macedonium. Unanimi 
consensu ordinatus est [III"'] Paulus. Re autem nota, imperator 
Gonstantius iratus est quod se nescio facta est consecratio Pauli. 
lussit ut in silentio ^ maneret Paulus, et transtulit Eusebium Nico- 
mediae ad sedem Gonstantinopolis. 90 

Postquam requievit Macarius episcopus Hierosolymae eius loco 
creatus est [XX\'I°*] Maximus. 

Tunc, rogante Gonstantino Gonstantium , reversus est Athanasius 
ad suara sedem. 

Antiochiae, postquam stetit Euphronius haereticus annos 2 3, ei «5 
successit Placitus^. 

Gonstantinus aulem filius natu maximus Gonstantini victoris 
aedificavit Amidam civitatem^, anno 660° Graecorum, et anno 
sequenti condita est Tella Mauzelat. 

Et anno 667", Abraham Qldonaya notus erat. * 3o 

'p. 19G. Et anno 672°, mortuus est Vologesius episcopus Nisibis; *et 
etiam Abraham Edessae; et huius in iocum venit ex Harran Barses 
episcopus, iussu imperatoris. 

Brevi post mortuus est Gonstantinuscum regnavisset annos 2 4 '. 
Et qui tenebant opiniones Arii, curis Eusebii, rursum synodum 35 
Antiochiae celebrarunt. In ea , secunda vice, Athanasium deposue- 

' Ad litteram : ffiussit ut ad se ipsum sil». — ^ Ms. : ffPvlnTqvs?i : cf. p. 102 , 
n. 1 . — ^ Quae Constantino II hic adscripsit auctor de Gonstantio dicenda sunt ; 
cf. p. 101, n. 9. — * Item intellege de Gonslantio. -^( 151 ).*^- 

runt et [XXI°™] Gregorium arianum eius loco Alexandriae institue- 

runt. Non autem venerunt ad lianc synodum neque Maximus Hie- 

rosolymorum, neque lulius Romae, qui nec misit quemquam sui 

loco. 

5 Mox, post synodum, Eusebius vitam suam finivit, cum stetisset 

annos 2. — Athanasius et Paulus Romam adscenderunt et lulium 

edocuerunt res gestas. Ariani autem Alexandriae Gregorium amo- 

verunt et eius ioco [XXII""'] Georgium Gappadocem ibi instituerunt. 

lulius vero scriptis munivit Paulum et Athanasium et remisit 

10 eos ad civitates eorum. Quod audiens Constantius iratus est, et vi 

adhibita per milites Paulum expulit et [V"'"] Macedonium eius ioco 

adduxit. Athanasius autem fugit. 

Orientaies quidem, in epistuia sua, conviciis multis lulium af- 
fecerunt. Tum synodus congregata est in Italia, quae sedes eorum 
i5 Paulo et Athanasio assignavit; sed neque ita piacuit Constantio ut 
reciperet eos. Constans vero cum id audiisset valde ei dispiiciiit, 
et iiii mandavit ut aut reciperet quod statuit de Athanasio et Pauio 
synodus Itaiiae, aut acciperetbeilum. Et cum Iiis epistuiis territus 
esset imperator Orientis, invitus quidem restituit sedes eorum 
90 Athanasio et Paulo. 

Pauilo post mortuus est imperator Occidentis Constans, et uni- 
versum imperium ad Constantium devoiutum est. Et statim ex- 
puisus est Pauius : Athanasius autem fugit. 

Post autem Placitum baereticum, *qui stetit annos /i, stetit in 
95 ecciesia Antiochiae [XXIV"'] Stephanus haereticus, annos 3; et *p. 197. 
postea [XXV"'] Leontius haereticus, annos 5; et post eum rursum 
[XXVI-] Eudoxius. 

Eis temporibus erat Mar Ephrem; tunc famosus fuit etiam luiia 
nus senex [Saha), 
3o Constantinopoii Macedonius vehementer persequebatur eos qui 
o])inionem Arianorum profiteri renuebant; et pius quam is Geor- 
gius Aiexandriae. 

Tunc prodiit Piiotinus. 

lulius episcopus Romae postquam rexit annos 1 5 et menses 2 , 
3.") ei successit [XXXIV"'] Liberius. 

Tunc prodiit etiam Aetius paiaestinensis atheus, qui antea erat 
diaconus in ecciesia Antiochena. Non autem cessavit tempestas hae- 
reticorum vei in regione Itaiiae, sed et ibi magnae perturbationes 
exstiterunt. lussu imperatoris Lil)erius in exiiium missus est, eteius — «.( 152 )<^— 

loco Ariani Philippuin^ constituerunt. Id auteni populus ronianus 
non tulit, sed mox Philippum eiecerunt et Liherium, invito impe- 
ratore, inproprium iocum restituerunt. 

Expulsus est etiam Hierosolymis [XXVP*] Maximus et eius loco 
iuit [XXVII"'] Cyrillus. Paulio post ceiehrarunt synodum Seieuciae 5 
et deposuerunt Cyrilium eiuscjue ioco instituerunt [XXMII"'"] 
quendam Adrianum. Deposuerunt quoque Macedonium Constanti- 
nopolis et amoverunt Antiocliia etiam Eudoxium haereticum, qui 
sederat ihi annos 3. eumque Constantinopoli instituerunt, et pro 
Eudoxio Antiochiam adduxerunt [XXMI"""] Meletium, episcopum lo 
Alepi, qui iam Sehastia Aiepum migraverat. Facta autem est 
*p. 198. *eius translatio consensu duarum factionum Orthodoxorum et 
Arianorum. Ea die hahuit liomiliam in haec verha^ : ffDominus 
creavit me principium viarum suarum in opera suaw , et canonice et 
recte locutus adduxit exemplum trium digitorum et unius manus, i5 
dixitque : ffcoaequales essentia unum profiteor^. Insurrexerunt in 
eum Ariani et in exilium eum eiecit Constantius. Et Antiochiae 
constituerunt [XXVIII"'"] Eu/.oium. Inde populus divisus est. Cum 
autem reversus esset Lucifer ah exiho, Ortliodoxis creavit episcopum 
[XXIX"'"] Paulinum^. qui eos dirigehat adliuc preshyter. 20 

Hoc tempore. Athanasius iatehat. 

Hierosolymis , post Hadrianum fuit [XXIX"'] Heraclius, dein 
[XXX"'^ Hilarius^, denique Cyrilius reversus est. 

Tunc prodiit Apollinarius Laodicensis. Modo dicel^at Saivatorem 
nostrum animam non assumpsisse; modo dicehat animam quidem -20 
sumpsisse sed inentem non liahuisse. 

Etiam Macedonius cum eiectus esset e sede Constantinopolitana 
haeresim suscitahat: lecusahat profiteri Spiritum sanctum consub- 
stantiaiem Patri et Filio. Imperator Constantius, quem seduxerant 
quidam ex Arianis. multos ex Ortliodoxis persequehatur. Gausa 3o 
omnium malorum fuerat preshyter qui testamentum eius patris ei 
attulerat. Quando enim moriehatur pater eius. nulius filiorum 
suorum aderat. Hac de causa fecit testamentum quod commisit 
cuidam sacerdoti, Eusehio nomine. Hic autem arianus erat. Attulit 
ilaque testamentuin Constantio; is cuni invenisset scriptum se- 35 
cundum ])eneplacitum suum magno in lionore liahuit hunc pres- 
btjterum hac de causa. 

' Cf. p. 52. — - Proi'., VIII. 22. — ■■ .Ms. : -Fiavianumr^ : cf. p. 52, n. '1. — 
^ Ms. : ff'Irillvs7?; Hiiarius, alias Heliadius. Xumeros suo loco restitui. ( 153 )^^- 

*Regnavit aiitem imperator Constanlius annos 26 et mortuus *p. 199. 
est. Et regnavit post eum [XXXVII"'] lulianus. 

Eius diebus lacta est seditio Alexandriae. Populus Alexandriae 

Georgium appreliendit : super camelum iigaverunt eum, deduxe- 

5 runt per totam civitatem, et cremaverunt eum camelumque eius. 

Ariani autem eius ioco [XXIII"'"] Lucium instituerunt; et Athana- 

sius mox ab exilio redux tenuit ecclesiam. 

Loco Meletii, Antiochiae Orthodoxos regebat Paulinus', qui adhuc 
erat presbyter, Arianos vero Euzoius. 
10 Piures ab exilio reversi sunt; inter quos : Hiiarius Pictavorum, 
Lucifer Garalium^, Eusebius VerceHarum, Meletius Antiochiae. 

Eusebius autem statim Aiexandriam profectus est, et ibi cum 
Athanasio synodum celebravit, et Trinitatem sanctam divine glori- 
ficarunt, et eum qui homo factus est non solum carnem sed et 
i5 animam assumpsisse professi sunt. 

Meletius autem ab exilio reversus suis asseclis praefuit , et in tres 
partes scissa erat civitas. Quando autem luliani minae Allianasio 
notae fuerunt rursum fuga sibi providit. 

Impius autem lulianus dedit libertatem paganis, et multi niar- 
20 tyrium passi sunteius diebus; inter quos : Tlieodoretus^, presbylor 
ecclesiae Antiochenae, et ludas, episcopus Hierosolymorum \ qui vo- 
cabatur Gyriacus et eius materHanna, et Eugenius, et beatus Ma- 
carius^; et Gyriilus diaconus, quem inter tormenta iugulaverunt 
et eruerunt eius iecur idque comederunt pagani : in eos vero 
25 excitatus est zelus iustitiae, eorum dentes deciderunt, linguae putro- 
factae sunt et oculi occaecati sunt. 

Et ludaei cum a luliano culparentur, quod sacrificia *negle- ' p. i^oo. 
xissent, praetextum ceperunt : cfGum praeceptum sit iiobis quod 
extra templum hierosolymilanum non licet sacrificare, concede 
3o nol)is, si vis ut sacrificemus, ut reaedificemus templum nostrum.i^ 
Annuit eis et coeperunt aedificare. Vix fundamenta iecerant, cuin ex 
eis prodiit ignis : et eos qui ibi erant perdebat et aedificia consumebat 
et destruebat. Id cum audivisset lulianus destitit quin urgeiot 
eos ad aedificandum vel ad sacrificandum. 

^ Ms. : wFlavianum'5. — - Ms. : ffPrliivn?). — ^ Alias Theodorus; (cf. Theod., 
H. E., III, xi). — '* Acta syriace edidit Guidi, Rev. de VOr. chretim, 190/1 , 
p. 79. Cf. Wright, Cat. syr. mss., p. io84; Act. SS., maii t. I, liUc). — ^ Siispicor 
primo scriptum fuisse nomen rMarci?) Arethusii, de quo Theod. , H. E., JII, vii, 
ubi et de Gyrilio fit sermo. f \hh ' Iniperator autem Iiilianus in Persidem ivit; volebat enim Per- 
sidem sub iugo suae potestatis redigere : et ibi mortuus est. Di- 
cilur autem senem lulianum cum oravisset ob impietatem luliaui 
babuisse revelationem de eius caede in Perside. 

Regna^it quidem annos 3 , et morluus est. Post eum regnavit 5 
[XXXVIIP'] lovinianus, menses 8. Annus autem quo mortuus est 
Juliunus et regnavit lovinianus erat annus 67A''' Graecorum. 

Atbanasius autem iterum rediit e sua fuga, et tenuit ecclesiam 
mandato loviniani. 

Cum autem mortuus esset lovinianus. Valentinianus [XL"']^ et 10 
Valens, frater eius, regnaverunt, anno G 7 5°. 

Hic autem Valentinianus qui factus est imperator cum, iogre- 
diente luliano templum idolorum , aspergeret sacerdos aqua lus- 
trali - eumque attigisset , zeio percussit sacerdotem ; videns autem 
lulianus quod lecerat iratus est oumque in exilium misit; quando iT) 
rognavit lovinianus eum arcessivit, et electus est in imperium cuni 
esset catecbumenus^. 

Hisce temporibus Piomae erat Liberius; — Alexandriae : Atba- 
nasius Ortbodoxis et Lucius Arianis; — Antiocbiae, Arianis Eu- 
zoius; Ortbodoxi vero partim cum Meletio partiui cum Paulino* 90 
'p. 201. congregabantur, non enim eiectus eratin exilium * propter venera- 
bilem eius senectutem; — Hierosolvmis, Cyriiius; — -. Constanti- 
nopoli aulem Eudoxius. 

liiustris erat bis temporibus Eusebiu?, episcopus Samosatae ad 
ripam Eupbratis. 26 

Iterum autem Valens Meletium in exiiium misit, et Barsen 
Edessenum, et Eusebium Samosatenum. Deinde discessit Eunomius 
discipulus Aetii ab Eudoxio, qui postquam Eusebius in exilium 
profectus est sedem Samosatae occupavit. verum non admiserunt 
eum cives in communionem. • 3o 

Imperator autem cum vidisset plebem Alexandriae Atbanasii causa 
commoveri. iussit eum ecclesiam occupare. 

Postquam Eudoxius ecclesiam Constantinopolitanain occupavit 
annos 12, pro eo Ariani Demopbiium constituerunt, Orthodoxi 
vero Evagrium; cum autemfacta esset seditio, iussit imperatoreum 35 
qui creatus erat et qui eum fecerat in exiiium abire. Porro Eva- 
grius ordinationem ab Eustatbio Antiocbeno acceperat. 

^ Sic ms. — - Ad litt. : craqua hysopi??. — ^ Ad lilt. : ffaiidions^i. — "^ Ms. : 
ffFlaviano.j? Eis tempoiibiis famam sparserunt Ariani : ffSenex lulianus nobis- 
cum consentit. ^ Ei autem in desertum Orthodoxi litleras miseriint 
ut veniret et confunderet eos qui hoc mendaciter de eo professi 
erant. Et venit Antiochiam confuditque Arianos. Multi quoque per 
5 eum ad fidem veram adducti sunt; signa eliam magna operatus esl 
Dominus noster eius manibus. Unum eorum hoc est : Deversabalur 
in domo mulieris cuiusdam fidelis, cui erat filius septem annorum. 
Is incidit in puteum. llla vero non turbata est neque commota esl. 
Cuni id novisset lulianus stetit supra puteum, et obtuiit orationem 

1 Deo; postea in puteum adspexit^ et inventus est statim puer in super- 

ficie aquae, et eum extraxerunt. * Iterum signum aiterum : Cum am- * p. 202. 
bularet per vicos civitatis, vir quidam qui manibus pedum loco ambu- 
labat reptando cum ad latus eius transiret manum extendit et tetigit 
eius tunicam; et subito pedes eius exsoluti sunt, et rectus ambulavit. 

ir> Et ouni Arianos confudisset reversus est in desertum in regionem 
Parthorum, in iocum qui dicitur Osrhoene^; et pauilo post e 
mundo exivit, anno 678° Graecorum. 

Eis temporibus, de Antonio quoque Ariani Alexandriae similem 
rumorem sparserunt; quod cum audivisset venit e deserto Alexcm- 

'jo Ariam in diebus Athanasii, cum hactenus Constantinus etiam in 
vita superstes esset; et confudit Arianos, et confirmavit multos, 
et operatus est signa magna in civitate; et postea reversus est in 
desertum. 

Postquam Liberius Romae rexit annos 6 et menses 3 , ei suc- 

9 5 cessit [XXXV"'] Feiix, et post hunc [XXXVI"^] Damasus. 

Athanasius quoque cum rexisset ecciesiam Aiexandriae 46 annos 
in pugnis multis et persecutionibus , migravit ad Dominum nos- 
trum. Et fuit pro eo Gregorius haereticus '^, et post eum Georgius 
iterum haereticus, deinde Petrus discipulus Athanasii. Moxpraeva- 

3o iuerunt Ariani et Euzoius Alexandriam ivit; Petrum autem expu- 
lerunt, et ecciesiam Luciotradiderunt; quem nuntiis missisadduxe- 
runt e Samosata, ubi episcopus post P]unomium creatus erat. Tunc 
muita mala patiebantur ii qui confitebantur verbum wconsubstan- 
tialeT?. Pelrus quidem apud Damasum aufugit, quem de causa sua 

35 certiorem fecit. Damasus vero munivit eum epistuiis quae confirma- 
bant episcopatum eius et remisit eum Alexandriam. Populus statim 

' Cf. Theod. , Philolh., 11. — - Hic scriptum est et postea minlo deletum : 
acum persecutionem patereturj^, Athanasius nempe. ^( 156 ) p. 2o3. Lucium *abegit et Petrum introduxit. Cum autem is annos 7 ste- 
tisset, reliquit locum suum Timotheo, fratri suo, et mortuus est. 

Hoc tempore noti erant Basilius, episcopus Gaesareae in Cappa- 
docia, Petrus Gregoriusque eius fratres; et Gregorius Nazianzenus, 
et Ambrosius Mediolanensis. 5 

Postea, cum regnavisset Valentinianus annos 12, mortuus est, 
anno^ 687°; et regnaverunt post eum Valentinianus et Gratianus 
eius fiiii. 

Valens quoque cum annos 16 regnavisset in bello mortuus est, a 
Barbaris igne combustus, statimque proclamatus est imperator 10 
Theodosius. 

Eis temporihus mortuus est Mar Ephrem, [die 9" mensis 
hazlran] -. 

Et reversi sunt ab exilio episcopi quos eiecerat Valens; et Ortlio- 
doxi ecclesiam Edessae obtinuerunt; et Eulogius fuit in ea epi- i5 
scopus, qui ipse persecutionem passus erat, et eius presbyter fueiat 
in diehus Barsae. Porro Barses in exilio obiit, et hic Eulogius 
locum eius obtinuit; et exstruxit templum Alar Domitii, anno 
088^ 

Theodosius quidem cum regnaret expulit Arianos ab ecclesiis; 20 
et ipse aedificavit Bhesaina. 

Eusebius autem episcopus Samosatae, cum ab exilio rediissel. 
creavit episcopos Eulogium Edessae, Protogenemque presbyterum, 
eius socium, qui in persecutione claruerat, ordinavit in Harran, 
et Acacium in Alepum; in Dolichen vero creavit Marim, et quod ^?5 
eum multum diligebat, profectus est cum eo ut constilueret eum 
in throno eius. Porro Ariani multi erant ibi et arma adversus eos 
tulerunt; cum autem ambularet Eusebius in vico, raulier ariana 
proiecit in eum laterem e tecto, et ictu gravissimo et validissimo 
p. 20^. vulneratus est in capite, * et post paucos dies, dum redit ad civi- 3o 
tatem suam, media via e mundo exivit. 

Meletius ab exilio redux invenit ibi^ Paulinum qui senex erat. 
Sectatores eius operam dabant ut cum Paulino sederet jMeietius. 
Paulinus vero dicebat cf contra canones est ut sitmihi collega virqui 
ab Arianis suscepit ordinationemw. Quidam autem sanationi provi- 35 
derunt huiusmodi pacto : coliegit'^ nomina eorum qui apti erant 
episcopatui, inter quos erat Flavianus, et ab eis iuramenta obti- 

^ Superscriptus est numerus 8, inde legendum : 688. — - Unois inclusa in 
margine scripta sunt. — "• Id est Anliocbiae. — * Meletius sane. - — i^{ 157 )*c^ — 

nuit nc qiiis eorum ad episcopalum accederet si alter duorum 
illorum episcoporum moreretur ante collegam suum. Melelius au- 
lem humiliter dixit ad Paulinum : cfSi vis, misceamus greges, et 
communiter pascant oves. Si vero sessio throni qui est in medio 

5 gcnerat litem, ego sedabo eam : poncmus librum Evangelii sancti, 
ct nos sedebimus ad utrumque latus eius. Si ego prior ad fmem 
vitae pervenero, obtinebis regimen gregis; si vero i\i prior mortuus 
fm,ego i^^itm regimen obtincho.-n Paulinus autem non assensit. Stra- 
lelales Sapor, iudcx huiusce rei factus, ecclesiam tradidit Meletio. 

10 Eo tempore communi consensu multorum episcoporum translatus 
cst Gregorius Nazianzenus Constantinopolim. 

Theodosius imperator cum baptismum accepisset Thessalonicae 
ab Akilio ^ episcopo ecclesiae Orthodoxorum eius ioci, mox Con- 
stantinopoiimadvenit et expulit Arianos ab ecciesia postquam annos 

ir> (l\o cam occupaverant)^. 

Sed Gregorius * Constantinopolis residentiam abdicavit et rediit *p. joG. 
in civitatem suam, postquam stetit ibi annos 12. 

His tcmporibus claruit lohannes monachus, propheta et videns 
e Thebaide, etiamque Marcus in monte Antaryae^. 

yo Post pauUuium Evagrius monaclius in deserto Scetensi ascetam 
agebat, et pugnam adversus daemones sustinebat; prius discipulus 
fuerat Gregorii Nazianzeni. 

Anno 692°, qui est Theodosii annus 2""% iussu ipsius Tlieodosii 
congregata est Constantinopoli synodus episcoporum cl, propler 

25 impium Macedonium qui dicebat Spiritum sanctum esse creaturam; 
in diebus Damasi Romae episcopi. Congregati sunt autem ex Alexan- 
dria Timotheus, ex Hierosolymis Cyrilius, ex Antiochia Mcletius, 
et Nectarius Constantinopolis. Aderant autem et Gregorius Theolo- 
gus. et famiiia Basilii^, et Alciiios^ Thessalonicae. Confirmaverunt 

3o quidem fidem Nicaeae, et dixerunt Spiritum sanctum dominum 
et vivificantem et consubstantiaiem Patri et Fiiio, et anathe- 
matizaverunt Maccdonium eiusque sectatores; et episcopum creave- 
runt [VIK'""] Nectarium; decreveruntque ut sit episcopo Con- 
stantinopolis praeeminentia honoris post episcopum Piomae, quod 

35 hacc Constantinopolis est Roma nova. Decreverunt etiam non licere 

^ KaHoXios (Socr. , V, vi). — - Locus corruptus in ms.; sed sensus satis patet; 
cf. Mich. Syr. , p. i56. — ^ Mons aiias vocatur Tarmaqa; cf. Wright, Cat., 
p. 782. — * Episcopi, ut videtur, supra designali, p. i5G, i. h^ fratres s. 
Basilii. — «.( 158 )^ 

ut episcopi discedant ab una dioecesi in alteram, aut extra tei^minos 
suae iurisdictionis adiiiinistrarent. 

Tum Meletius Antiochiae, cum sedisset annos 25, e mundo 
exivit inipsa wbe Gonstantinopoli, antequam synodusdissolveretur; 
p. 3o6. et Gregorius Nyssenus, Basilii frater, "^^sermonem consolatoiium 5 
habuit in eius sepultura. 

Pro eo Melelio crea^eTuni Flavianum. Paulinus quoque dux Eusta- 
tliianorum mortuus est, et sectatores eius pro eo Evagrium consti- 
tuerunt. Guni autem is paullum vixisset, pro eo non factus est 
cpiscojMs alius sed omnes Flaviano paruerunt. i o 

Post congregationem synodi anno priuio, qui est 698"% mortuus 
est Eulogius episcopus Edessae, et pro eo fuit Qiira; et in diebus 
eius venit corpus Mar Thomae apostoli, et repositum est Edessac in 
templo. 

Golliguntur autem a synodo ]\icaeae usque ad eam quae Gonstan- i3 
tinopoli congregata est anni 69. 

Imperator autem Gratianus postquam regnavit annos 1 5 , in bello 
mortuus est. 

Eodem tempore mortuus est etiam Timotheus magnus Alexan- 
driae, cum sedisset annos 7; et fuit pio eo [XXYI"'] Theophilus. ^o 

Mortuus est pauUo post etiam Gyrillus Hierosolymorum , cum 
sedisset annos i3, et fuit pro eo [XXXI"'] lohannes. 

Eis temporibus, imperante Theodosio, consuiatu decimo Honorii , 
sexto Arcadii, inventa est capsa ossium sanctorum Stephani, proto- 
martyris et primogeniti martyrum, et Nicodemi, et Gamalielis et aS 
Habibi eius fiiii, in Kaphar Gamala vico Gaiiiaiieiis, in ludaea, ubi 
sepuiti erant. Postquam enini iapidatus est, Stephanus extra leru- 
saiem proiectus est; Gamaiiei autem occasionem nactus noctu prae- 
cepit ministris suis ut furarentur corpus sancti defeirentque in 
vicuin kapliar Gamala. Cuni autem Gamaiielquoque mortuus essctt 00 
il)i sepultus est, etiamque Aicodenms. Et eo tenqjore reveiatus est 
et apparuit quasi per somnium iile Gamaliei Luciano presbytero 
'p. 207. eiusdem vici, et notuni ei fccit *eos ibi sopuitos esse imperavitque 
ei ut id manifestaret lohanni episcopo Hierosolymorum. 

Imperatorem autem Vaientinianum iuniorem duces exercitus eius 35 
stranguiaverunt et inventus est, ut fama refert, in paiatio Tiberii 
stranguiatus quidem in vigiiia Pentecostes. Et cum Tlieodosius id 
didicisset, beiio persecutus est rebeiies : traditi sunt in manus eius, 
eosque interfecit. -^( 159 ).€^ 

Regnavit autem Theodosiiis annos 17, et niortuus est anno 
707". Filii eius totuni imperium Romanorum acceperunt : Arcadius 
[XLII"'] Orientem, Honorius Occidentem. 

Eo anno translata sunt ossa losephi patriarchae unde sepulta 
5 erant, a Sichem, in Gonstantinopoiim, curis imperatorum Honorii 
et Arcadii. 

Eo tempore fuit Diodorus haereticus, quem Meietius Antioche- 
nus consecravit in Tarsum Ciliciae. 

Paulio post, Nectarius episcopus Constantinopolis^ vitam fmivil, 
10 cum sedisset annos 17. Et fuit pro eo [IX"'] lohannes Chrysosto- 
mus, qui erat preshyler in ecclesia Antiochiae. Annus autcm con- 
secrationis huius lohannis est annus ^io''^ Anno uno et mensibus 
10 antea, condituni est monasterium Qartamin, curis Mar Sa- 
muelis archimandritae primi et Mar Simeonis, eius discipuli, cui 
i5 angelus noctu ostendit delineationem et dimensionem eius funda- 
mentorum. 

Et anno 711°, Theodorus Mopsuestenus notus erat, haereticus, 
qul interpretatus est Libros secundum menteni suam perversam. 

Etiam his temporibus noti erant *Epiphanius Cypri, et Seve- * p- 20^ 
ao rianus Gabalae; etiam 'Apsima^, filius sororis Mar Ephrem syri, 
qui sermones metricos de adventu Hunnorum composuit. 

lohannes autem cum pervenisset ad summum sacerdotium ma- 

gnifice claruit doctrina, per libertatem et confidentiam magnam. 

Idcirco armata est in eum invidia, et inique expuisus est e sua 

a5 sede, postquam rexit annos 6; ei successit [X"'] Arsacius, frater 

Nectarii, et postquam stetit annum unum fuit pro eo [XI"'] Atticus. 

His temporibiis Mar Isaac, doctor, discipuius Mar Ephrem notus 
erat; et habitabat Amidae. 

liiiperator Arcadius regnavit cum fratre suo annos i/i; regnavit 
3o post cum [XLIII"'] Theodosius, eius fdius, adhuc vivente Honoiio. 

Tlicophilus Alexandriae mortuus est, cum stetisset annos 38; et 
pro eo fuit [XXYII"'] Cyrillus, anno 721° Graecorum, 

Flavianus quoque Antiochiae mortuus est cum stetisset annos 19 ; 
et fuit pro eo [XXXI"'] Porphyrius, annos 5. 
35 Et eo tempore, anno 728° Graecorum, factus est Mar Rabula 
episcopus Edessae; condidit templum Mar Stephani, quod erat 
synagoga ludaeorum. 

^ Hic, lacuna unius vocis in ms. — ^ Ita ms. , pro consueta forma «'Absamya?), — i^^ 160 )^H^- 

Post autcm Por jihyrium . sletit [XXXII"'] Alexander. Is autem 
potuit divisionem inter christianos Antiochae post annos 85 com- 
ponere. 

Romae, postquam rexit Damasus annos i5 et menses 3, ei suc- 
cessit Siricius. 5 

Eo tempore fuit inventio corporis Zachariae prophetae, unius 
*p. 209. ex duodecim ^prophetis mhwribus; inventum est per revelationem, 
in regione Eieutheropolis. in templo sub eius nomine consecrato. 

lohannes postquam stetit Hierosoiymis annos 22. ei successit 
[XXXII-] Prayius. 10 

Et Antiociiiae postquam rexit Alexander annos i o , pro eo factus 
est [XXXIII-] iTlieodotus. 

Eo tempore ciarescebat Mar Simeon styiita. 

[Eo temporc e regia aufugerunt Maximus et Domitius, etfacli 
sunt monachi, diebus Macarii magni Aegyptii. ...]-. i.") 

Romae autem, cum rexisset Siricius annos i5. Anastasius provi- 
dit ecciesiae huius ioci annos 3, et post eum [XXXVIII"'] Innocentius. 

Tunc, imperator Honorius cum reguavisset annos 28 mortuus 
est, cum bene vixisset in limore Dei. Induebat euim se super 
carnem suam vestimento quod dicilur niataz^, et super illud 90 
vestimento regio quod ab omnibus vidol)atur. Mortuus est autem 
anno 738° Graecorum; et regnavit Valenlinianus , fiiius Piacidae 
sororis "Arcadii et Honorii. 

Eo tempore, mortuus est etiam Atticus Constantinopoiis, post- 
quam rexit annos 20 ; et fuit pro eo [XII"'] Sisinnius . annos 2 , cui 26 
successit [XIII"'] Nestorius haereticus, qui et ipse Antiochiae educa- 
tus fuerat. 

Romae autem, postquam rexit Innocentius annos iGetmenses 2, 
fuit pro eo [XXXIX"'] Zosimus, annos 2 et menses 3; et post eum 
stetit [XL"'] Bonifacius annos 3 et nienses8; et rursum post eutn 3o 
[XLI"'] Celestinus. 

Eis temporibus Eutyches archimandritahaereticusprodiit; impie 
iocutus est de incarnatione Christi, anno 732° Graecorum. 
j>. yio. *Anno sequenti martyrium passus est in Perside lacobus in- 

lercisus, qui erat e BetLapat. 35 

Antiochae, postquam stetit Theodotus annos 6, ei successit 
[XXXIV"»] lohannes. 

^ ^Is. : XXIIl. — - Uncis inclusa in margine scripta siint. — ^ Vox mihi 
i[jnota: incertae vocales. Hierosolymis, postquam rexit Praylus annos 2, stetit [XXXIll"'] 
luvenalis. 

Nestorius autem, ut diximus^, cum olim esset presbyter Antio- 
chiae ad episcopatum Gonstantinopoiis elevatus est, et statim doc- 
5 trinam turpem protuiit. Dicebat enim : rMariam Deiparam nemo 
appeliet : Maria enim filia hominis est : ut auiem Deus c filia ho- 
minis nascatur impossibile est. ?? Ex hac autem doctrina totus po- 
pulus perturbatus est et multi suadebant Nestorio ut recederet ab 
hac impia doctrina : sed non annuit. 

10 Eo tempore notus erat Andreas episcopus Samosatae ad Eu- 
phratem, qui et ipse postea impietati Nestorii consensit. Eius 
diebus fuit inventio ossium Septeni martyrum qui martyrium 
passi sunt diebus impii Maximini : hic autem erat annus 760"' 
Graecorim. 

i5 Anno sequenti decidit pulvis e caelo super universam terram. 

Nestorio autem non recedente ab opinione sua perniciosa , sy- 

nodus eius causa congregata est anno 7 4 3'', Theodosii 82°, iussu 

ipsius imperatoris Theodosi minoris, synodus episcoporum ccxx 

qui convenermt Epbesum ad metropolim. Ibi convenerunt Gyrillus 

20 Alexandriae, luvenalis Hierosolymorum; etiam Gelestinus Romae 

miserat *legatos suos episcopos et presbyteros. Et Theodoretus, et * \>. -^m 
Acacius, et Isaacus doctor Syrorum convenerunt. lohannes auteni 
Antiochiae paullum cuuctatus erat. Examine autem instituto, Nesto- 
rius nok^bat e piaeiudicata opinione sua perversa recedere, sed 

^5 dicebat : f^Ego, eum qui fuit duorum et trium mensium deum non 
dicam; sed innocens sum a sanguine vestro, et apud vos iterum 
non veniamn; et cum hoc dixisset, exiit; et conveniebat cum epi- 
scopis suae opinionis. Gyrillus autem et qui cum eo erant in medium 
protulerunt commentationes Nestorii, e quibus iudicarunt eum blas- 

3o phematorem esse, eiusque depositionem fecerunt. Hanc deposi- 
tionem miserunt ad Nestorium, una die postquam anathematizatus 
est, dum sedent in ecclesia sancta quae vocatur Maria : cfSynodus 
sancta quae, gratia Dei, secundum mandatum fidelium et Deum 
amantium imperatorum, congregata est Ephesi : Nestorio novo 

35 ludae'^. Scito tu, propter praedicationem tuam impiam et pervi- 
caciam tuam adversus canones, ut consentaneum est canonibus 
ecclesiasticis, die 22^ praesentis mensis hazlran a synodo deposi- 

^ Ms. : cful dicunt». — ^ E Mansi, Conc, IV, 1228, correxi; ms. : fniovo 
liidaeon. SV». C.-IV. 1 1 —«.( 162 )<^— 

tionem tuam effectam esse et te ab omni foro ecclesiastico extraneum 
esse. r) 

Et etiam Nestorius congregavit episcopos suae opinionis et pro- 
nunciavit depositionem Cyrilli necnon Memnouis episcopi Ephesi. 
Gum autem lohannes advenisset et vidisset perturbationem exortam, 5 
indignatus est in Gyrillum quod is nimia celeritate usus erat, et 
nolebat venire ad synodum. Cyrilius autem lohanni retribuens 
eius depositionem procuravit^ 

*p. 2 12. * Gongregata est synodus Ephesi secunda vice anno 760° 10 

Graecorum. Principes et moderatores eius erant Dioscorus Alexan- 
driae, et luvenalis Hierosolymorum, etDomnus Antiochiae, et Mar 
Bar Sauma archimandrita, monachus. Gum autem congregati 
essent et examinavissent acta concilii Constantinopoiitani, Fiavianus 
Gonstantinopoiis et Eusebius Doryiaei depositi sunt; et clamaverunt i5 
episcopi et anathematizaverunt eum qui dicit duas naturas esse in 
Ghristo post unionem. Etiam lohannes Aegearum depositus est 
cum aiiis qui visi sunt opinioni Nestorii assentire : ut Theodo- 
retus Gyrrhi et Ibas Edessae ; Eutyches vero acceptus est quia fecit 
libellum retractationis. Pro Flaviano [XVP]^, Gonstantinopoii con- 20 
stituit synodus sancta Anatolium [XV1I°']^, et dissoluta est. 

Domnus autem Antiochiae postquam rexit annos 8 , ei successit 
Maximus. 

Eis temporibus profecta est Eudocia , uxor Theodosii imperatoris, 
Hierosolyma ut oraret, etreversa est. 26 

Imperator autem Theodosius postquam regnavit annos 42, ac- 
cepit imperium [XLIV°'] Marcianus. 

Anno primo sui regni, congregavit et ipse episcopos in synodum 
Ghaicedonis, anno 762**. Gausa scilicet erat receptio Eutychis phan- 
tasiastae, polius vero ut rediret Theodoretus in suam sedem. Gen- 3o 
gregati sunt episcopi dlxvii. Misit autem iniperator lohannem tri- 
bunum ut adduceret Nestorium ad svnodum. Gum esset iu via et 
blasphemaret adversus Deigenitricem , attigit eum iustitia Dei et in 
itinere mortuus est; mortuus est quoque Dorotheus qui cum eo'^ 
p. 9i3. * con- 35 

' Desirnt folia nonnuila. — - Ms. : aVIw; ordo reclus est: i3. Nestorius 
(cf.p. 160, 1. a6); lU. Maximianus; i5. Proclus; 16. Flavianus; 17. Anatolius; 18. 
Gennadius, 19. Acacius; ao. Fravitas; 21. Euphemius, etc. — ^ Ms. : vXv. — 
* Desunt 7 versus. I -^{ 163 ).«^ 

stitus est Aiexandriae Proterius; eiectus est autem Dioscorus in 
Gangra : steterat annos 7 in episcopatu; isti adhaeserunt opinioni 
duarum naturarum. Theodoretus vero anathematizatus erat in sy- 
nodo anteriore. 

5 Postquam eiectus est Dioscorus in exilium, muUi tamen clam 
euni prociamabant in monasteriis. Proterius vero cum id didicisset 
dcdit munus militibus et morti tradidit sacerdotes plurimos in sanc- 
tuario : quemcumque noverat adhaerere Dioscoro et hunc procla- 
mare. Fideles autem Aiexandriae tunc confortati sunt et sibi consti- 

10 tuerunt episcopum [XXVIII''™] Timotheum, qui vocatur Aelurus; 
vir erat asceta et ieiunator, e deserto adductus a Gyriilo et ab eo in 
presbyterum consecratus. Ordinaverunt autem eum Petrus Iberus 
et duo episcopi Aegyptii. Strategus autem timens ne audiret impe- 
rator duos episcopos esse in civitate misit Timotheum in exilium; 

i5 sed cum rixa magna in civitate orta esset revocavit eum. Gotidie 
vero rixas suscitabant in fideies Proterius et eius asseciae. Miles 
autem quidam (volens) contentioni finem imponere vocavit Pro- 
terium quasi compiicem : et gladio transfodit eum qui mortuus 
est; tractum est eius cadaver, et recepitquae merebatur pro certa- 

20 minibus quae excitaverat in civitate; sicut (dim Georgii ariani ca- 
daver, etiam eius cadaver cremaverunt. 

Eis temporibus fuit inventio capitis lohannis Baptistae in civitate 
Emesa , diebus Uranii episcopi huius oppidi. 

*Tunc mortuus est Ibas, episcopus Edessae, qui fuerat Rabulae *p. 21 4. a5 successor^ obviam ei et dixerunt ei nisi non 

accepturos eum, sicut eis. Et ipse dixit : wQuod scripsi, 

scripsiw et Theodosium monachum vi adhibita ordinave- 

runt, et [ipse creavit] episcopos multos^. 

3o Tunc Petrus Iberus ordinatus est episcopus Gazae. Erat 
regis filius et datus est obses Theodosio imperatori, qui eum 
in magno honore tenebat. Postea aufugit et in hanc regionem 
venit. 

luvenalis cum despectus esset adiit imperatorem et secum adduxit 

35 cxercitum ut apprehenderet Theodosium, et eos qui eum ordinave- 
rant vinctosque mitteret ad imperatorem, excepto Petro Ibero cuius 
in gratiam imperatrix intercederat. Tum captus est Tlieodosius et 

^ Desunt circiter 12 versus. — ^ Ita e Mich. Syr., p. 916. 

11 . inclusus ab haereticis in , in camera in qua erat calx; 

et mortuus est. 

Marcianus autem cum regnavisset annos 8 mortuus est, et ei 
successit Leo. 

Et anno 777° condidit Gallinicum ^ 5 

p. 2i5. * suasit Anatolius imperatori ut scriberet 

encyclicon et interrogaret episcopos qiiid «^is videretur de defmitione 
et de ordinatione Timothei. Qui Anatolio assenserunt dixerunt 
dejinitionem pulchram et rectam , ordinationem vero repugnare cano- ;o 
nibus; alii non acceperunt sed spreverunt definitionem. Attamen 
Timotheus in Gangra eiectus est, et paullo post pulsus est in exilium 
in regionem Barbarorum, qui cum viderent exceilentiam viri adhae- 
serunt ei. Quando autem advenitedictum imperatoris ut exiret, asse- 
clae Proterii invaluerunt, multos fideles occiderunt et Timotheum i5 
e pelvi baptisterii, ubi prae timore latuerat . extraxerunt et eieceruut ; 
et ordinaverunt sibi alterum Timotheum, qui vocatus est Ha wara - 

et etiam Salofacioius ^. Hic Timotheus assentiebat 

proclamare Dioscorum^ 20 ut haec faciant . 

Romaeautem, cum rexisset Leo annos 22 et mensem unum, ei 
successit [XLIV°'] Hiiarius, annos 6 et menses 3; et post eum 
[XL\"'] Simplicius. 
p. 916 Gonstantinopoli, cum stetisset Anatoiius annos 9, *ei successit 20 
Gennadius, annos i5. 

Et Antiochiae, cum stetisset Basiiius annos 2. ei successit 
[XXXV1I°'1 Acacius annos 9; et post eum [XXXVHI"'] Martyrius 
annos i3, et post eum [XXXIX""'] lulianus Gotinus, 5 annos, et 
deinde [XL"'] Petrus Fulio [anno 790]^. * 3o 

Leo autem imperator cum regnavisset annos 18, accepit impe- 
rium [XLM"'] Zeno. Brevi postquam tenuit imperium abiit in cas- 
trum Salamon ^; et in eum insurrexit tyrannus Basilicus dictus 
qui eum expulit et imperio potitus est. Et mox Timotlieum Aiexan- 

^ Desimt aliquot versus. — - Id est crdeceptor-? vel, mutatis vocalibus Hewara 
«candidus'7. — ^ Non transcripsit syrus sed interpretatus esl lioc nomen cpiasi 
«tremida fascia?7. De etymo, cf. Abrens imd Kriiger, Die sog. Kirchengesch. d. 
Zacharias. p. 3 10. — '' Desunl aliquot versus. — ^ Uncis inclusa in raargine 
scripta sunt. — '' Eadem lectio apud Micb. Syr. , p. 95i (e Zach. Rhet., V, 1). -^^( 165 )<^— 

driam introduxit, quem ab exilio revocavit post annos i8.Exceptus 
est magna cum pompa ; et secum adduxit ossa Dioscori et Anatolii 
eius fratris in theca argentea. Timotheo Salofaciolo, qui erat in ci- 
vitate et amotus fuit, praecepit dari e reditibus ecclesiae denarium 
5 in singulos dies : is vero e cophinis quos nectebat vivebat. 

Tum edidit imperator scriptum encyclicon cui assenserunt Tirao- 
theus et multi ex episcopis, circiter dcc, qui anathematizaverunt 
Tomum Leonis et Nestorium. 

Simplicius autem Romae cum rexisset annos 16, ei successit 
10 [XLVf-] Felix. 

Et Hierosolymis postquam stetit luvenalis, cuius vita tempore 
trium synodorum protracta est, 89 annos, ei successit Anastasius 
annos 1 8 , et deinde Martyrius ; de isto narrant, cum defunctus esset 
habuisse discipulum caecum qui dixit : Si veritatem tenebat ma- 
i5 gister noster in fide sua, cum appropinquabunt oculi mei eius 
cadaveri iiiuminabuntur; et ita factum est, et iliuminati sunt. 

Eis temporibus ordinatus lohannes e monasterio Qartamin in 
cpiscopum Amidae; in ea civitate condidit templum magnum et gio- 
riosum Quadraginta ^Martyrum; et pontem magnum extra civi- ^j). 917. 
20 tatem supra Tigrim, anno 790° Graecorum. 

Pauilo post occisus est tyrannus Basilicus^, et rursum Zeno im- 
perio potitus est. 

Eis temporibus exstirpata est schola Persarum ex Edessa. 

Eteotempore, cum Petrus Fullo regeret ecclesiam Antiochiae, 

25 descendit Mar Isaacus compositor Edessa Antiochiam, et vidit avem 

quandam, quae psittacus vocatur, quae clamabat hymnum tfter 

Sanctus^i et fcQui crucifixus esw, et confundebat adversarios; fecit 

etiam ipse carmen iingua aramaea de ista re. — [Est et aiius 

Mar Isaacus qui vixit Edessae temporibus Pauli episcopi et fideliter 

3o docebat; et tempore Asclepii, qui fuit episcopus Edessae et intro- 

duxit in hanc civitatem haeresim Nestorianorum, factus est et ipse 

nestorianus, scripsitque carmina quibus iliusit Ghristo]^. 

Et tempore huius Petri Fullonis confirmata est locutio illa : 6 
a-loLupcoOeis, in omnibus ecclesiis Orientis. Fullo autem vocatur ob 
35 eius parentes qui erant fuiiones, et appellabant eum haeretici hoc 
nomine quasi per contemptum. 

Timolheo autem Aeluro, id est gumrara, quod interpretantur 

^ Ita saepins apud Syros. — ^ Uncis inclusa in margine scrlpta sunt. _^f 166 ).»4^ 

ffmusteiar , a pueritia adiectum est hoc nomen a pueris sociis eius 
in schola. propter tenuitatem et macorem vultus eius; et etiam cum 
adolevisset et ascesi vacaret gracilis et macer erat ; is postquam ste- 
tit annos 2 , reiiquit in sui ioco [XXXIl"™] ^ virum nomine Petrum, 
qui cognominatus est Mongus; quem cum brevissitne stetisset : 5 
quasi duos menses, in exiiium eiecit Zeno, et eius in iocum addu- 
xit Timotheum Hawaram. 

Is multum lahorabat utuniret populum, damnans fidem Chaice- 
218. donis et Nestorium. Stetit annos 20, et ei successit * [XXXIIl"'] 
lohannesTilDeriadis^ [duos annos]^. Is omnibus odio fuit, quia se 10 
ipsum anathematizavit et mentitus est et unicuique abominationi 
fuit; etiam Zeno, negotii saecularis causa, ei iratus est et iussil ut 
deponeretur eiusque ioco Petrus Mongus itmim potiretur ecclesia. 

Huius Petri diebus extitit Nephaiius perturbator, qui volebat con- 
^rmdiTe definitionem duarum naturarum Chalcedone latam. i5 

Ecclesiam autem Gonstantinopolis dirigebat eo tempore Acacius, 
qui Gennadio successerat, — et Antiochiae Petrus Fullo. 

Tum imperator Zeno fecit scriptum henoticon, et Aiexandriam 
id misit : in eo anathematizavit fidem Nestorii et Chaicedonis et 
Eutychis, et minatus est exilium omnibus qui id non facerent. 90 

Cum autem regnavisset Zeno annos 17, mortuus est, anno 802°, 
et accepit eius imperium [XLVII''*] Anastasius. 

Et anno eius primo completum est miiienarium sextum. [Aiii 
dicunt anno eius 19° compietum fuisse miiienarium sextum] '. 

Tunc, cum Feiix Romae episcopus explevisset annos 8 et menses v.h 
1 1, ei successit [XLVII'"] Gelasius, annos U et menses 8; et post 
eum [XLVIU'"] Anastasius. 

Eis temporibus fuit Mar lacobus^, doctor. 

[Et anno 11° regni huius Anastasii fuit pestis et fames de qua 
scripsit Mar lacobus doctor]^. * 3o 

In ecclesia Antiochiae, cum stetisset Petrus Fuiio annos 2 , eisuc- 
cessit [XLI'"] lohannes annos 3; et post eum Stephanus; et post 
eum alter Stephanus, quem perforatum arundinibus proiecerunt 
in Orontem; et post eum [XLIV"'] Galandion; et post eum Petrus 
annos 5, et Pailadius annos 7. 35 

Eis temporibus, regnante Anastasio, fuit terrae motus *magnus, 

^ Timotheus supra (p. i63, 1. 10) numero xxviii designatus est. — - Sic textus 
corruptus: ladvvvs 6 ta^svvnaKliTns 6 XeyoyLevos XoxaviHos {Xpov. (tvvt.). — ^ Nu- 
merus in margine. — * Uncis inciusa in margine. — ^ lacobus Sarugensis. ^( 167 ) anno 810"; et venit locusta plurima; et thernjae ^Abarne exsic- 

catae sunt triduo; et Nicopolis eversa est et obruit suos incolas, 

servata ecclesia et episcopo; et signum quod imitatur hastam^ 

apparuit in caelo. 
5 Anastasius autem imperator addidit tunc, Constantinopoli , for- 

mulam : 6 a-lotvpcoOets ; multi acceperunt et recitaverunt eam. 
Alexandriae cum stetisset Petrus Mongus annos 9 , ei successit 

[XXXIV"'] Athanasius, annos 7; et post eum lohannes [XXXV"'] 

monachus [annos 8]^, cuius diebus adoptatae fuerunt formulae 
10 Alexandriae. Post eum fuit [XXXVI"'] lohannes Niciotes, annos 11, 

et post eum [XXXVII^*] Dioscorus, annos 3; deinde [XXXVIII"*] 

Timotheus can ^. Hi omnes orthodoxi /u^wnt. 

Et Hierosolymis cum stetisset Martyrius annos 8, ei successit 

Saul ^, annos 8. 
i5 Et Constantinopoii, cum stetisset Acacius annos 16, ei successit 

Phrauitas^ fldeiis, annum unum, et post eum stetit [XIX"*] ^ 

Euphemius. Hunc eiecit imperator in exilium Euchaita Ponti quia 

iaborabat haeresi nestoriana. Stetit autem annos 7. Et cuni eiectus 

esset is stetit [XX""] ' Macedonius. 
20 Et Hierosolymis, post Saulem^ stetit Elias. Postquam autem ex- 

plevit Anastasius Romae annos 9 et menses 11, ei successil 

[XLIX"'] Symmachus, annos 8. 

Eis temporibus ascendit Cabades, rex Persarum, in Amidam 

eamque obsedit 97 dies; et occidit in ea 80 milia hominum, et 
95 cum recessisset venerunt Romani et oppresserunt in ea eos qui re- 

manserant. 

Et eodem anno, mense eliil, die 6", venit Cabades Edessam et 

obsedit eam, *sed gratia Dei nihil nocuit ei, praeter quam *p. a^^o, 

incendit ecclesiam Mar Sergii et basilicam septentrionalem Con- 
3o fessorum. 

Anno 21° regni Anastasii, eiecit Macedonium [quia notum fuit 

eum commemorationem facere Nestorii et percutere eos qui dicunt 

in Trisagio rfqui crucifixus es pro nobisi? ; eiecit eum Oasim] ^ 

et eius loco instituit [XXXI"""] Timotheum. 
35 Anno 2 4'' eius regni, rebellavit in eum Vitalianus. 

^ Lege : JLajUi^; cf. supra, p. 8, 1. 3o; in ms. «quod iniitatur tenebras^?. — 
^ Numerus superscriptus. — ^ Vox mutila. — * Lege : Sallustius; cf. p, 169, 
1. 2 3. — ^ Ms. ffPretoriusn. — ® Ms. : XXXIX. Series numerorum inde pertur- 
bata ; cf. p. 162, n. 2. — ' Ms. : XXX. — ^ Uncis inclusa in margine scripta sunt. — «.( 168 ).^^ 

Vir autem quidam cognominatus Xenaias. nomen vero eius erat 
Philoxenus, genere Persa erat; oHm fuerat unus e ducibus scliolae 
quae antea erat in urbe Edessa, et postea, quod addicta fuit doc- 
trinae Nestorii, exstirpata fuerat Edessa. Huius viri eloquentiam 
cum perspectam haberent qui cum oo duces erant in schola Edes- 5 
sena, ei inviderunt, et eum expulerunt ab omni schola; et hoc 
revera fecerunt quia non consensit cum eis doctrinae Nestorii. 
Is vero mox Antiochiam migravit et a Petro archiepiscopo in com- 
munioneni receptus est , qui cum vidisset eioquentiam eius pri- 
mum eum fecit chorepiscopum et paullo post etiam episcopum lo 
civitatis Mabbug. Mausit autem in commimione ecclesiae spatium 
2 annorum, et magnam familiaritatem babebat cum Petro, qui 
stetit annos 5, et pariter cum Palladio qui ei successit per 
annos 7. Cum autem accepisset episcopatum Flavianus, cessavit 
eius auctoritas nec omnino poterat consueta periicere. Ex inde orta 10 
est iDimicitia inter hunc Flavianum et Mar Xenaiam, et quia 
Xenaias adiit imperatorem eique dixit ut protereretur et anathema- 
221. tizaretursynodus Ghalcedonensis "^et eius Tomus et Nestoriani. Fla- 
vianus autem et eius asseclae dixerunt imperatori : rr Anathematizamus 
quemque in suo loco et nolumus incitare draconem in nos. t» Ubi 20 
autemnota fuit impietas Fiaviani imperatori, eum eiecit imperator. 
Eius loco stotit Severus vir bonus et fideiis, et disertus, monachus 
probatus e monasterio Theodori , aTro SiKaviKoJv Gazae , qui erat apo- 
crisiarius in urbe imperiali. Inauguratus est autem anno 828". 
Episcopi autem qui eius ordinationem fecerunt hi sunt : Dionysius 2.") 
Tarsi ; Philoxenus Mabbug, qui est Mar Xenaias; Nicias Lao- 
diceae, Simeon Qennesrln, Petrus Alepi, Eusebius Gabulae, 
Marion Surae Romanorum, Sergius Cyrrhi, Silvanus Urimorum, 
lohannes Europi, Philoxenus Doliches, lulianus Salamiae. Cum 
autem institutus esset, industria Mar Xenaiae Mabbugensis con- ^o 
gregata est synodus Tyri, quae anathematizavit synodum Cbalce- 
donensem et eius Tomum. Sergius autem Grammaticus calumniatus 
est sanctum et scripsit librum repreliensionis adversus eam synoduui 
Tyri eumque tradidit monachis Palaestinae suae opinionis fautori- 
bus. Cum autem haec didicisset sanctus Severus, scripsit eius ion- 35 
gam refutationem et testimonia^ Pafrum in tribus tomis adversus 
Grammaticum. ' XP^^^^^- •.V3.( 169 ).€^^- 

Gum autem regnavisset Anastasius annos 27, regnavit post eum 
lustinus\ qui faulor erat fidei asseclarum Leonis, anno 829°; et 
anno 83o", expulit Severum Antiochia et Xenaiam Mabbug. 

Postquam stetit Symmachus annos 8, Romae, ei successit [L"'] 
5 Hormizdas. 

^lustinus autem imperator cum regnaret iussit ut proclamaretiir *p. 293. 
svnodus Chalcedonensis et Tomus. Surrexerunt autem Amantius 
praepositus, et Theocritus domesticus, et Andreas cubicularius , et 
voluerunt imperatorem impedire, ei dicentes : wjNondum exsiccatae 
10 sunt suhscriptiones trium patriarcharum qui anathematizarunl 
synodumlT) Imperator autem inde iratus eos necavit. Tunc fideiis 
Severus Antiochia discessit, metu imperatoris qui mandaverat ut ei 
lingua abscinderetur. 

Eius loco fuit Paulus, qui vocalur ludaeus, quem olim eiecerat 
i5 Anastasius; sed, quod commemorationem Nestorii faceret, expulsus 
est, et eius ioco fuit Euphrasius, is qui cum eversa esset Antiochia 
teirae motu combuslus est in ardenti iebete cerati unguentarii. 

Eis temporibus Edessa aquis submersa est. 

Nagran in civitate Himiaritarum, confessores Himiaiitae marty- 
20 rium passi sunt, anno 835° Graecorum. 

Constantinopoli , post Timotheum fidelem stetit lohannes, et posl 
eum Epiplianius. 

Hierosolymis , post Martyrium stetit Sailustius^; ct post eum 
Ehas, qui demum eiectus est; et post eum lohannes, et post eum 
2 5 Petrus. 

lustinus autem cum regnavisset annos 9, regnavit lustinianus 
filius eius sororis, anno 838° Graecorum. Et eius diebus occisus 
est Yitalianus tyrannus qui rebellaverat tempore Anastasii. 

Pontifices autem eius diebus erant : Romae Hormizdas; Alexan- 
3o driae Timotheus; Hierosolymorum Petrus, qui succcessit lohanni; 
Antiochiae Euphrasius, qui successit Paulo ludaeo et crematus est 
in eversione Antiochiae, et post eum Eplirem Amidensis ; *Gon- *p. 228. 
stantinopolis autem Epiphanius. 

Gum autem inauguratus esset lustinianus anno 838°, revocavit 

35 episcopos qui expulsi erant etinexilium eiecti, ut eos uniret in fidc. 

Erant autem : Severus Antiochenus, Xenaias Mabbugensis, Anlo- 

ninus Alepensis, Thomas Damascenus, Thomas Darensis, lohannes 

' Ms. : (rTustinianasr ; cf. p. 108, n. 1. — - Cf. p. 167, i. 1 /i , 21. +> 170 ). Tellensis, Thomas Imeriensis, Petrus Rliesainensis, Gonstantinus 
Laodicensis, Petrus Apamensis, cum aliis plurimis expuisis quorum 
nomina mox scribemus. 

Cum aulemvenissent et ingressi essent in conspectu imperatoris, 
disputabant coram eo cum adversariis; imperator vero propensus 5 
erat in asseclas Leonis et concilii Ghakedonensis. Id cum vidissent 
reversi sunt in locos suos pontifices : at rursumimperator eos iterum 
vocavit; soliicitavit quidem scriptis suis praesertim Mar Severum 
ob instantiam imperatricis Theodorae quae eum vaide diligebal 
propter eius puritalem suavitatemque et eius dilectione vehementis- lo 
sime capta erat. 

Eis temporibus, mortuus est Epiphanius Gonstantinopoiis; eius 
loco stetit vir eximius et timens Deum, Mar Anthimus Trapezuntis, 
qui ibi aderat in urbe imperiali el notus erat imperatori omnibusque 
carus erat; propter eius excellentiam constitutus est patriarcha; ct i5 
synodum non recipiebat. 

Alexandriae, quando mortuus est sanctus Timotheus, ei successit 
vir Gaianus nomine, qui erat fautor haeresis luiianistarum ; tres 
menses sedit et eiectus est. Eius loco fuit Theodosius vir fideiis et 
disertus et probatus et pacificus et amoenus. Advenerunt tres dicti ^o 
22/1. pontifices *simui in urbe imperiaii. 

Eis temporibus valde iilustris erat et notus Sergius archiater 
Rhesainensis, vir iingua vaiens et disertus et edoctus iibros graecos 
syrosque; etiam in doctrina profana muitum eruditus erat. Sen- 
tentia sua orthodoxus erat, ut testantur Proiogus et Commeatarius 26 
Dionysii quem valdeconvenienter fecit, necnon tractatus circa fidem 
ab eo compositus diebus Petri episcopi fideiis. 

Pontifices autem cum vocati essent ab imperatore, venit quoque 
Agapetus Romae et cum eo Sergius etiam ascendit. Exceptus est 
autem Agapelus ab imperatare cum honore, quia eiusdem iinguae 3o 
erat, et coepit conviciari pontificibus sanctis, eos vocans Eutychia- 
nistas, cum et ipse haeresi Xestorii detineretur; nam dicebat parvu- 
ium primum efTormatum fuisse cui deinceps illapsum erat Verbum. 
Imperator autem cum ei assenliret, expuiit tres iiios venerabiies 
Patres quos iaudavimus; et abierunt ut viveret unusquisque eorum 35 
occuito in ioco sibi congruenti. Et constitutus est ioco Anthimi in 
urbe imperiali Menas. 

Sergius autem archiater ibi mortuus est his diebus; et Agapetus 
etiam posl eum mortuus est eis diebus stupendo modo, nam com- -^^( 171 ).f^~ 

minuta est lingua eius et eam lacerabat dentibus. El fuit post eum 
Romae Silverius. 

Pontifices autem diebus lustiniani hi fuerunt : 

Romae, post Hormizdam lohannes, eL post eum Felix; et post 
5 eum Bonifacius; et iterum lohannes; et post eum Agapetus, qui 
defunctus est in urbe imperiali; et post eum Silverius, deinde 
Vigilius; 

Alexandriae autem, post Timotheum Gaianus iulianista, qui 
expulsus est; et post eum Theodosius fidelis; et postquam is in 
10 siientio quievit, stetit Paulus qui ab Ephrem expulsus est; et post 
eum Zoilus *qui pulsus est; et post eum ApoUinarius; 

Antiochiae autem, post Ephrem Domnus; 

Hierosolymis : Petrus; ct post eum Macedonius qui expulsus est; 
et post eum Eustathius; 
i5 Gonstantinopoli : post Epiphanium Anthimus qui recessit in 
requie; et post eum Menas; et post eum Eutychius qui erat 
presbyter Amasiae civitatis Ponti, qui missus erat ut vices gereret 
episcopi senis; cum autem inter episcopos y^pYia-eis Diodori asse- 
clarum examinarentur, fideliter locutus est; imperator se persuaderi 
2 sivit, eum carum habuit, mandavitque ut eum ordinarent. 

Eis temporibus, missi sunt ab imperalore Abraham Bar Kaili 
episcopus Amidensis et Ephrem Antiochenus cum exercitu militum 
ut cogerent fideles synodo Chalcedonensi acquiescere. Etpersecntio- 
nem passi suntmulti fideles et monachi et episcopi. Multos quidem 
25 episcopos proscripsit imperator : alii vero metu discesserunt. Reli- 
quos autem episcopos qui in luctis pro Ghristo per multos annos 
claruerunt, nec spatium annorum uniuscuiusque, nec eorum exi- 
lia valemus consignare; nam erant e remotis civitatibus et variis 
in iocis cursum suum consummaverunt; nonnullos autem eorum 
3o quos oculis nostris vidimus et quibuscum longum tempus conversati 
sumus, indicabimus; sunt isti ^ : 

Post exitum sancti Severi ex Antiochia, persecutionem passi 

sunt, et e sedibus suis discesserimt e Gilicia n% episcopi quorum 

nomina : Entrechius Anazarbi expulsus est et abiit in exilium; 

35 lulius Aegearum; lohannes urbis Mopsuestiae; Paulus^ Epipha- 

niae; lohannes Irenopohs; Poulus Alexandriae minoris. Et e 

^ Quae sequuntur e lohanne Ephesino deprompta sunt, et in Pseudo Dlonysii 
Chron. servata. Vide Kleyn, Bijdrage tol de Kerkgeschiedeniss , etc. '^ cf. Mich. Syr., 
p. 266. — ^ Ms. : rfPvlivs?^ 2?! i). — 1^( 172 )<^ 

*p. 926. Gappadocia : *Proclus Coloniae; Musonius Thermarum Basili- 
carum; Nicephorus Sebastiae Armeniae. Pius Constantinus Laodi- 
ceae civitatis Syriae, qui propter mirahilia opera sua et provectam 
aetatem et doctrinas dignus fuit ut proclamaretur ciim patriarcha, 
in omnihus congrogationihus fidelium; hahitavit denique in urhe 5 
imperiali et in ea consummavit cursum vitae suae. Alepo e civitate 
exiit heatus magnus et electus Dei Antoninus, qui postquam per 
plures annos passus est persecutionem variis in locis finivit vitam 
Constantinopoli. Initio autem persecutionis, strenuissimus miles 
Philoxenus Mahhugensis, doctor magnus et martyr, exiit; post 10 
multos annos persecutionis et ipse martyrium passus est, cum 
iuchisus fuisset in fornace uhi suffocatus est, in civitate Gangris. 
Exiit Apamea heatus Petrus, qui etiam corporaliter usque ad 
annum 856°™ erat cum Theodosio patriarcha et Anthimo; consum- 
ma\it cursum suum in urhe imperiali. Seieucia e civitate exiit i5 
heatus Nonnus et consummavit cursum suum in urhe Amida post 
annos . . . ^ persecutionis. Qennesrln e civitate healus Isidorus 
pulsus est et exiit cum heato Mara episcopo Amidae in Mesopo- 
tamia : Petram quidem expuisi sunt, alia exilia passi sunt etrursum 
Aiexandriam simul venerunt, uhi amho requieverunt. Damasco e 20 
civitate heatus magnus Thomas exiit, qui naziraeus et asceta magnus 

*p. ?.27. erat: ita ut *gustum panis et vini per annos 20 non expertus esset; 
post annos multos persecutionis quos Aiexandriae egit adscendit 
ad urhem imperialem et in ea vitam suam compievit. Rursum, 
e provincia Damasci, Aiexander Ahilae civitatis exiit et in exiiio 2 5 
mortuus est; rursum et Thomas cpiscopus labrudae exiit et 
mortuus est in exiiio. Et lohannes Palmvrae exiit et mortuus est 
in exiiio. Et lohannes episcopus Zizae Arabum toov Hawarln^ exiit 
et mortuus est in exilio Haralan in agro Damasceno. Cyrrho 
sanctus Sergius episcopus, vir (pius)^, exiit et mortuus est in exi- 3o 
iio post annos muitos et depositus est in monasterio Bet Qiton. 
Germanicia exiit Thomas episcopus et vixit proscriplus annos 28, 
et mortuus est in urhe Samosata, et depositus est in monasterio 

Qennesre. Edessa e civitate exiit Pauius ^ lohannes cmtads 

Harran; lohannes Himeriae(?), et mortuus est in exiiio; Eustathius 35 
Perrhae, et mortuus estinexilio; Petrus Bhesainae, et mortuus est 

^ Excidit niimerus \ forte : 2. — ^ Ziza urbs in Arabia Petraea ( Ptol. , V, xvii , G); 
sano intcHigendum rrZizaeorum arabum qui sunt in Hawarin -^ : omninoaliterapud 
Ps.-Dion. et Mich. Syr. — ^ Deestvox una in ms. — * Desunl aliquot voces. — «.( 173 )^— 

in exilio; Nonnus Circesii, et mortmis est in exiiio; Paulus Galiinici , 
et mortuus est in exilio; Marion Surae, et mortuus est in exilio; 
loiiannes Teiiae , et martyrium passus est Antiocliiae ; Tliomas Darae , 
et mortuus est in exilio; Aharon Arsamosatae, et mortuus est in 
5 exiiio. Ex Asia et e Caria exieimnt : Eupliemius arcliiepiscopus, 
Aplirodisiade , et mortuus est in persecutione ; Menoplianes Anlio- 
cliia ad Maeandrum fliivium; Zeuxis Aiabandis, et tiiortuus est in 
exiiio; Petrus Aiindorum, et mortuus est in exilio; luiianus Haii- 
carnassi, qui factus est *piiantasiasta; Theosebius Epiiesi; is requi- *j). 2a8. 

10 situs adscendere in urbem imperiaiem, ut acciperet synodum, se 
prostravit coram aitari etdie tertia mortuus est; Vaierianus Diocae- 
sareae; Elpidius Cestrinorum; Theodorus Olbiae; Lucas Anemurii ^; 
Eusebius Hadrianes; Petrus Meioes^(?); Victor Philadeiphiae; 
Petrus Mandanes; Agathodorus lassi; Peiagius Gelenderis, Pholia- 

i5 nus episcopus Arsinoes, Aiexander episcopus Konkar, et aiii iis 
numero piures tulerunt agones persecutionis pro Ghristo. 

Anthimus autem, patriarcha urbis imperialis, cum invaiesceret 
haec persecutio, receptus est et occuitatus ab imperalrice Tiieodora, 
uxore lustiniani : nam diiigebat eum; nec imperator rem notam 

20 habuit, honorem et soiiicitudinem imperatrix ei tribuit^ 

virtutem orationis iiuius beati. 

Defunctus est autem sanctus Mar lacobus '^ anno 833°; vixit 
autem annos 72; oriundus erat e pago Hawara Sarugi in Mesopo- 
tamia, et erat presbyter huius pagi, fuitque duos annos; 

2 5 coepit autem componere doctrinam cum esset natus 

annos i5. Et eodem anno, nempe anno 833°, mortuus est etiam 

( ) episcopus Aiexandriae; vixit autem annos Paulus 

autem cum didicisset mortem instituit eius ioco quen- 

dam ^ 

3o Et anno 83 1", venit Patricius Edessam ut eiiceret Pauium; ur- 
gebat eum ut unum e duobus ageret : aut synodum acciperet et 
remaneret in sede sua, aut si *recusaverit se eum eiecturum e sua *p. 229. 
sede. Is vero unum aiterumve facere non consensit; sed aufugit et 
ingressus est in*baptisterium et ibi sedit. Gum autem videretPatri- 

35 cius eum resistere et mandatum imperatoris terribiie, vi adhibita, 
eum adduxit Seieuciam. Gum autem audivisset imperator eum e bap- 
tisterio extractum fuisse, iussit ut reverterefur, spe quidem ut sen- 

^ Legendum videtur : JL)a:^u); ms. : cr Aimoriaw. — ^ Ms. : crMivtan. — ^ Dqq^i 
vox unain ras. — ^ Sarugensis. — ^ Hic desimt cirriter versus i/j. ( 174 )^ P- 2 ..) O . tentiam mutaret. At cum vidisset imperator eum minime consentire , 
eiecit eum in civitatem Euchaita. Eius in iocum venit Asclepius, 
et Edessam ingressus est. 

Anno 83/1" expulit monachos Orientaies et singulos qui non 
admittebant synodum ^ 5 

Anno S/iB*', composuit pacem inter Persas et Romanos Rufinus 
palricius, et protracta est pax usque ad annum 85 1'^™. Et eo anno 
transgressus est Ghosroes senior, rex Persarum, fines Romanorum, 
et Antiochiani populatus est, et Suram et Alepum, [et aiios 10 
iocos] ^ multos, et reversus est Edessam, sed nihil ei nocuit, nam 
exierunt ei obviam proceres : accepit duo xevTrjvolpia, auri et regres- 
siis est in regionem suam ^ 

* christiani. Et hoc anno i5 

Et anno 885° Graecorum, expugnavit Chosroes Daram et ab ea 

abduxit caplivorum hominum 98 milia. 

Et eodem anno lues tumorum pervenit Gonstantinopolim et 

eiiciebantur [cadavera]^ 

Et anno 892*', eiectus est Paulus, et factus est Petrus palriarcha 20 

et anno sequenti et 

Theodora ^ 

qui eum occidit Phocas regnavit post 

eum , et expugnata est Rhesaina. a5 

Et anno 912°, fuerunt tenebrae in universam terram et appa- 
ruerunt stellae media die. 

Anno 91^*^, Narses Edessam ingressus est et eam occupavit; 
et lapidavit Severum episcopum. 

Et anno 92 1*', mortuus est Phocas imperator Romanorum, at 3o 
regnavit post eum Heraclius et venit ad^ 

synodus congregata est Constantinopoli 

anno 992", et anathematizavit eum qui dicit «funam voluntatem et 

^ Desunt aliquot folia. — - Desunt duae aut tres voces quas coniectando sup- 
plevi. — ' Voces quae prox.inie sequuiitur spectant ad ordinationes rrsacerdotum 
in omnibus civitatibusj? factas a rr lacobon Baradaeo, anno graecorum 856°. Versus 
circiter 55 pene deleti sunt; et desunt folia sequentia. — '^ Desunt 5 vel 6 voces. 
— ^ Desunt circiter 20 versus. — ^ Desunt aliquot folia. .( 175 )*.— 

unam operationem in oeconomiaT?. Ciarum se praebuit in hac 
synodo iMaximus monachus. 

Tunc regnavit lustinianus, 27 annos. Et confirmavit synodura 
a patre suo Constantino congregatam, et expulit ab ecclesia, ne 
5 minislrarent altari, eos *qui non acceperunt dogma. Insurrexe- *p. 281, 
runt autem in eum Romani , nasum ei amputarunt eumque in exilium 
eiecerunt. 

Eius locoregnare fecerunt Leontium patricium; hunc, postquam 

regnavit annos 3, eiecerunt et regnare fecerunt Apsimarum; et 

10 postquam is regnavit annos 3, reversus est lustinianus ab exiiio 

cum ingenti oxercitu, et occidit omnes principes Romanorum. Et 

insurrexerunt in eum et occiderunt eum Tiberiumque eius filium, 

et regnare fecerunt Philippicum, (annum) unum cuni dimidio. 

Hunc, cum veliet congregare synodum et confirmare haeresim 

i5 Maronitarum, in eum insurrexerunt Romani, ei oculos effoderunt, 

et regnare fecerunt Anastasium. Et, cum regnavisset annos 3, eum 

eiecerunt et regnare fecerunt Theodosium; et post annos 2 hunc 

eiecerunt et regnare fecerunt in se Leonem. 

Anteaautem, temporibus lustiniani et Constantini, cuius diebus 

20 exorta esl haeresis Maionitarum, anno 990°, mense nisan, die 3% 

dominica Azymorum, hora 3% accidit terrae molus vehemens quo 

ruit Ratnan Sarugi et ecclesia antiqua Edessae : et periit populus 

muitus. 

Et anno 991°, mortuus est Mo^awia, rex Arabum [20 ann.]^; 
25 et regnavit Yezid fiiius eius post eum, annos 3 et menses 6. 

Et anno 9 9 4°, mortuus est Mar Severus Rar Masi^a, patriarcha 
Antiochiae ; el etiam Yezid filius Mo^awiae , et regnavit Marwan fiiius 
Halcam, annum unum cum dimidio. 

Et anno 996°, factus est patriarcha Mar Alhanasius. 
3o Et anno 996°, mortuus est Marwan; et regnavit *^Abd ai-Malik, 
fiiius eius, post eum, annos 21. Is composuit cum Romanis pacem 
3 annorum, eisque soivebat tributum in singuios dies milie dena- 
rios et equum arabicum unum. 

*Et anno 999°, factus est Mar luiianuspatriarcha, in monasterio *p. aSt^ 
35 Mar lacobi, Cyrrhi, et Mar Georgius Tribuum^ episcopus factus est. 
Et anno 1006°, exierunt exercitus Romanorum in vallem Antio- 
chiae, et eis occurrit Dinar filius Dinar eosque destruxit; pauci 

^ Uncis inciusa in margine adnotata sunt. — '^ Arabum nomadum. — i->( 176 x-i--- 

eoiiim effugerimt et reversi sunt in dicionem Roma\iorum cum 
dedecora fama. 

Et eodem anno, rebellarunt Romani in lustinianum eorum impe- 
raforem, et ei nasum amputarunt, et eum eiecerunt; et e carcere 
eduxerunt Leonlium eumque regnare fecerunt in se. Et liaec notata 5 
sunt a nobis supra, quando consignavimus nomina imperatorum 
Romanorum unum post alterum usque ad Leonem. 

Et anno 1008", cuderunt Arabes zuze et denarios quibus non 
cruces sed scripturae impressae erant. 

Et anno sequenti. fecit ^Atiya descriptionem peregrinorum. Et jo 
factus est Mar Georgius episcopus, e monasterio Mar Silae, in Sarug 
et regionem Hawj.ra. 

Et anno 1010°, mortuus est beatus Mar Tbomas Tellae Mauzela!. 

Et anno 101 5°, profectus est ^\bdallah, filius 'Abd al-Malik, cuni 
magno exercitu; secum duxit operarios et reaedificavil Mopsuestiam 1.") 
in regione Ciliciae. 

Et eodem anno, exiit edictum et omnes porci necati sunt. 

Et anno 1016", mortuus est *^Abd ai-Malik, et regnavit Walid, 
filius eius. post eum. annos 9; vir astutus qui multiplicavit exac- 
tiones et angustias plus quam omnes eius decessores. Penitus !>o 
delevit cunctos praedones et iatrones. Condidit urbem eamque 
vocavit ^Ain Gera. 

Et eodem anno, mersus est in Euphrate Sablb harurita \ eques 
famosus et strenuus. 
p 2:^3. *Et anno 1018°, condiditet absoivit ecclesiam Xisibi Mar Simeon, aT) 
episcopus Harran, qui erat e monasterio Qartamin; eam autem con- 
secravit Mar lulianus patriarcha. 

Et eo anno congregata est synodus in monaslerio Mar Silae, 
diebus Mar luliani patriarchae. 

Et eo tempore, Abbas Mar lacobus, interpres Librorum notus ?,o 
erat, et a synodo coaclus accepit sedem Edessae. El posL menses 6. 
profectus in Occidentem ut assumeret libros suos, mortuus est in 
monasterio Teil^\dae. 

Et anno 1020". factus est Mar Elias patriarcha. 

Et eodem anno , exiit edictum utomnes describerentur et quisque 35 
veniretin locum et domum patrum suorum. 

Et anno 1021°, destitutus est Mohammed filius Mi\Tw am, pi^aefectus 

^ Id est : addictus seclae religiosae Arabum Iraci aj^»,^ dictae. — 1^( 177 )^^~ 

Mesopotamiae , el eiiis in locum venit Masiama , filius 'Abd al-Maiik ; 
et congregatis copiis ingressus est in terrani Romanorum. Obsede- 
runt castrum Tarandum , etMysiam\ et Mystiam civitatem : eas urbes 
vastaverunt et captivos abduxerunt omnes in eis inventos. 
T) Et anno 1022°, misit Maslama amiras in universam Mesopota- 
miam : mensuraverunt agros et numeraverunt vineas et plantas, 
homines et iumenta, et suspenderunt numismata plumbea colio 
uniuscuiusque. 

Et anno 102/i''^, mense sebat, die 28% ad auroram feriae 
10 tertiae, fuit terrae motus in universis locis Syriae; destruxit et 
obruit homines innumeros; et fuit etiam locusta numerosa, et 
iues. 

Et anno 1026", mortuus est Walid, et regnavit Soleiman annos 2 
cum dimidio. 
15 *Et anno 1027°, congregavit Soleiman copias et operarios, et *p. a34. 
gressi sunt per mare, et castrametati sunt in Asia; et expugnaverunt 
civitates duas : Sardes et Pergamum, aliaque castra; multosquc 
occiderunt et captivos abduxerunt; Syros etiam qui ibidem erant 
deduxerunt et dimiserunt in pace. 
20 Anno 1028'', coilegit rursum Soleiman copias in prato Dabiq, et 
misit exercitum numerosum cum *^Obeida, duce exercitus, in di- 
cionem Romanorum. Profecti sunt et castrametati sunt in Thracia 
regione; et ingressus est "^Obeida Bulgariam regionem, et magna 
pars eius exercilusa Buigaris destructa est; reliquos vero itaoppres- 
25 sitLeo, imperator astutus Romanorum, ultimus imperatorum Ro- 
manorum de quibus supra scriptum est^, ut devorarent carnem et 
fimum iumentorum suorum. 

Eodem anno, expugnatum esl castrum Antigon a Davide fiiio 

Soleimani. — Etmense elul,mortuus est Soleimanin pratoDabiq; 

3o et post eum regnavit ^Omar, filius ^Abd aPAziz, fdii Marwani, 

annos 9 et menses 7 . . . . ^^ et rex misericors plusquam omnes eius 

decessores. 

Et anno 1029*", mense kanun priore, die 2/1°, die Veneris, hora 
tertia, infesto Nativitatis, accidit terrae motus vehemens, et audita 
35 est vox quasi tonitrus magnus. 

Anno io3o% factus est Mar Athanasius Hibaya, archimandrita 
monasterii Qartamin. 

^ Lege trAmasian. — - Ita in margine; in textu scriptmn est tr 1029», correc- 
tiim e 1022. — 3 Cf. supra , p. 175. — * Desunt duae aut tres voces. 

SYR. c.-iv. 12 — i-a.( 178 )^ — 

Et anno io3i", mortuusest "^Omar in regione Apaniensium, in 
monasterio Icronithae ^ {?), et regnavit post eum Yezid filius 
"^Atka, filii^ ^\bd al-Malik, annos U. Et iussit ut delerentur omnes 
imagines et figurae in suo imperio sive aeneae, siveiigneae, sive 
iapideae sive coioribus depictae. 5' 

•p. 235. *Et anno loSS", misit Dahak, amira Mesopotamiae , descriptores 
in universam provinciam suam, qui descripserunt homines par- 
vulos et seniores, eum etiam qui ipsa die natus erat, et mensura- 
verunt agros, et numeraverunt piantas et censum fecerunt qualis 
atitea non fuit; quem inveniebant fraudem commisisse, eum rade- lo 
bant : muitos liomines raserant. 

Et anno io35", mortuus est Mar Elias patriarcha, mense tesrin 
priore, die 3\ et ei successit Mar Athanasius e monasterio Gubba 
Barraya. 

Et eodem anno mortuus est Yezld rex, et regnavit Hisam^, filius i5 
^Abd al-Malik, post eum , annos 19. Is pius quam reges sui prae- 
decessores condidit domos, sala, officinas. Et eduxit ab Euphrate 
canalem ad irrigandum piantationes et sata quae ad eum Jluvium 
instituerat. 

Et anno lo^y", ingressus est Maslama dicionem Romanorum : 90 
cepit Neocaesaream Ponti, eteam vastavit, et mfo/«s eduxit captivos 
in Syriam. 

Et rursum ingressus est anno ioSq" fines Turcarum : occurrit 
ei exercitus numerosus, et clade accepta reversusest; iterum collegit 
lapicidas et lignarios fabros et secunda vice ingressus est, pugnavit 20 
et vicit : et ibi condidit castra et urbes magnas. 

Et anno lo^o'', decessit Mar Simeon episcopus Harran, e mo- 
nasterio Qartamin, die 3^ metisis liaziran : ei successitMar Simeon 
eius discipulus. 

Et anno 10^6'', defunctus est Mar Constantinus, episccrpus 3o 
Edessae, discipulus Mar lacobi, cui successerat; ei successit Athana- 
sius eius discipulus. 

Et anno 10/17°, congregata est synodus episcoporum in monas- 
terio \4rbln, in Occidente, cum Mar Athanasio patriarcha, propter 
correctioneni canonum ecclesiasticorum. 35 

*p. 236. *Et anno 10/19", defunctus est Mar Thomas episcopus Harran, 

^ Dubiae vocales; arabici script. vocant illud (xSimeonis nionasterium'-. — 
- Vel rfiliusn; re quidem vera 'Atka uxor fuit 'Abd al-Malik, n^ater Yezidi. — 
•' Ms. nbique : crHasImn , ratio scribendi freqnens apud Syros. — ^(^ 179 )^^ — 

et Mar Theodorus Samosatae, et Mar Theodotus Germaniciae, et 
Mar lohannes stylita Litarbae. 

Et anno lobk^, congregata est synodus in Occidente, cum Mar 
lohanne patriarcha et Mar Athanasio Sandalana^ metropolita Me- 
5 sopotamiae, ob perturbationem quae accidit in ecclesia et varias 
correctiones. 

Et eodem anno, mortuus est Hisam, et regnavitpost eum Wahd, 
annum cum dimidio, vir vino et luxuriae deditus. 

Et anno io56°, mortuus est Waiid, et regnavit post eum Marwan; 
10 vir durus et Arabibus tremendus. Cum mortuus esset, regnavit post 
cum ^Abdaliah liiius Mohammedi. Eo iubente, eversi sunt muri civi- 
tatum Syrorum. 

Et anno io65*', mortuus est ^Abdallah, et regnavit ^Abdaiiah eius 

frater. Initio eius regni fuit belium et dissentio inter Persas et 

i5 Arabes. Et post se regnare fecit fdium suum Mahdl in Arabes^. . . 

Et anno io66°, mortuus est Mar lohannes patriarcha; et conve- 
nerunt episcopi Rhesainam, secundum mandatum regis , et ordina- 
verunt sibi patriarcham Mar Isaacum, episcopum Harran, e monas- 
terio Qartamin. 
'2 Et anno sequenti, mortuus est apud regem, ^Aqulae, et ei 
successit patriarcha Mar Athanasius Sandalana, e monasterio Qar- 
tamin. 

Et anno 1069°, ordinatus est Mar Dionysius episcopus in urhem 
Harran, e Qartamin. 
-a5 Et eodem anno, mortuus est Mar Athanasius, in urhe Harran, die 
1 1^ mensis haziran, et adduxerunt eum deposueruntque in coeno- 
bio quod condiderat apud Bet Tell Besmai. 

* Et anno lo^o"*, fuit schisma et perturbatio magna in ecclesia; * p. 287. 
tunc congregati sunt episcopi Occidentales et creaverunt patriar- 
^■^0 cham Georgium diaconum e Ba^altan; episcopi autem Mesopotamiae 
sibi constituerunt Mar lohannem e monasterio Qarqaphtae. 

Et anno 1078% mortuus est Mar lohannes patriarcha; congre- 

gavit autem rex ^Abdaiiah omnes episcopos, et Georgium patriar- 

cliam in carcerem detrusit decem annos, et eius ioco constituit 

55 Davidem impium, episcopum Darae, e monasterio Qartamin. Ibi 

mortuus est Mar Dionysius episcopus Harran. 

Et anno 1081°, venit Maruta impostor Mosule in provinciam 

^ Leclio etiam apud alios scriptores recepta, melior forte quam vulgata forma 
«Sandalayaw. — - Una vox deest. — j^( 180 )•€-! — 

Mesopotamiae; praedicabat aiitem suis diebus completum esse pec- 
catum mundi, et dicebat de se ipso : crthaumaturgus sum. ■» Vene- 
runt apud eum e variis locis Mesopotamiae. Praecipiebat autem eis 
ut exirent in rogationes; et conspergebat eos cinere; altaria autem, 
cruces, presbyteros in suo nomine a se consecrari dicebat; feria 5> 
quinta mysteriorum agnum comedebat, Christi instar nempe, cum 
Ghristianis multis. Erat autem in regione Darensium. 

Et anno lo . . ^ mortuusestDavid impius qui factus estpatriarcha 
cogente regia auctorilate; beatus autem Georgius mansit in carcere 
\dnctus. 1 o 

Postquam regnavit ^^Abdallah, fdiusMohammedi, annos 23, mor- 
tuus est, et ei successit Mahdi eius fiiius, quem regnare fecerat. 

Is vero cum regnaret dimisit Georgium e carcere. Et congregavit 
svnodum episcoporum xxxvi in urbc Sarug, propter lohannem me- 
* p. 2.38. tropoiitam Tagrit; et anathematizaverunt eum omnes *et depo- i.> 
suerunt. Acceptus vero est in monasterio Mar Mattai : et creavit ex 
istis monachis sex episcopos. 

Et eodem anno^ mortuus est Mahdi; regnavit autem 8 annos et 9 
menses. Et regnavit Musa, fiiius eius, post eum, annum unum. 
Regnavit autem post eum Harun, frater eius, annos 28. Et post 20 
hunc regnavit Mohammet, eius filius; et occidit eum 'Abdaliah al- 
Mamun, frater eius, et mansit universa regio Syriae sine rege 
i5 annos. 

Et anno 1101", ordinatus est Mar losephus patriarcha, e mo- 
nasterio Gubba Barraya, set/it annum unum, et mortuus est. a.l 

Et anno 110/1°, ordinatus est Mar Gyriacus patriarcha, e monas- 
terio Bizunae, die i5^ mensis 'dih. 

Et anno 1128°. die 16^ mensis hazlran, die dominica sancta, 
hora sacrificii divini, is e mundo migravit in civitate Mosuie; et 
deductus est ad civitatem Tagrit depositusque est in ecclesia magea 3o 
castri. 

Et anno ii3o°, ordinatus est Mar Dionysius patriarcha, e mo- 
nasterio Qennesre, Gallinici in civitate. Et cum is mortuus esset fuit 
post eum patriarcha lohannes e monasterio Mar Zakai, anno 11 58°; 
ordinatus est autem in monasterio Mar Siiae, quod est in urbe 35- 
Sarug. 

^ Quo anno mortuus sit David nuHibi adnotatum inveniraus. — - Anno Grae- 
corum 1096 (780). ar CHKONICA MINOKA PARS TERTIA INTERPRETATI SUNT 
E.-W. BROOKS, IGN. GUIDI, I.-B. GHABOT SYR. r, - IV. \.\ I 

FRAGMENTA CHRONICI ANONYMI AUCTORIS 

AD ANNUM DOMINI 813 PERTINENTIA. 

INTERPRETATUS EST E.W. BROOKS. 

Haec fragmenta, quae ego ipse, anno 1900, adiectis inter- 
pretatione anglica et commentario, edidi, inde a morte loannis, 
patriarchae lacobitarum, quae anno -yS/i contigit, usque ad 
caedem Al Amin caliphae, anno 81 3 patratam, protendunt. 
Auctor eodem fonte quo Michael Syrus usus est, sed quo tempore 
vixerit parum hquet. 

Asservantur fragmenta in cod. Musaei Rritannici Add. 1/1,6/12, 
fol. 36 V-^g r'', qui etiam Chronicon aliud quod supra edidimus 
(vide p. 121) alia manu scriptum continet. Haec pars codicis, 
valde mutila et indistincte scripta, ultima pagina excepta, 
palimpsestos est et saecuio x° vel xi° exarata esse videtur. Errores 
haud paucos, quos in priore editione feceram, nunc correxi, et 
lacunas e syriaco Michaelis textu a Ghabot recenter vulgato plenius 
atque accuratius supplevi. 

Notitia bibliographica : 

Codicis descriptionem legas apud Wright, Catahgue of Synac 
MSS. inthe British Museum, p. lo/ii. 

Editio : E. W. Brooks, A Syriac Fragment [Zeitschr, d. Deutschen 
Morgenldndischen Gesellschaft, Bd. LIV, p. 196 sqq.). Textus cum 
interpretatione anglica. Vide etiam p. 5 60 (adnotationes Sigis- 
mundi Frankel) et p. 682. i3. ^i-^( 185 )<-» — Et aniio] 1066° requievit Mar loannes patriarcha in *p. 2^i3. 

Gezirtha, [et depositum est corpus ejus] in vico Badya ad flumen 
Euphratem. Et deinde mandavit Abu GaTar [rex] , qui et ^Abd Aliah, 
episcopis, et coegit eos patriarcham instituere Isaacum episc. 
T) Harran, qui erat [monachus] e monasterio Qartamin. Hunc ipsum 
Isaacum Athanasius Sandiilana, metropolita Gezirthae, mstituit 
super Harran contumaciter et non secundum Deum : factus est enim 
Athanasio amicus et etiam regi causa huiusmodi. Fertur, cum 
liabitaret in monte Edessae, in monasterio quod vocatur Beth Pur- 

10 kese^, venisse ad eum monachum quendam peregrinum, et apud 
eumdegisse, et ab eodem Isaaco honoratum esse; et, cum veliet 
abire, dixisse Isaaco peregrinum ilium ut sibi particuiam plumbi 
adferret; quam cum liquefecisset, e mantica sua protulisse marsu- 
pium quoddam parvum, cui inesset medicamentum^, [el] parti- 

i5 culam eius super plumbum iHud [infudisse], idquetinctum esse et 
aurum factum : quo viso Isaacum artis adqiiirendae desiderio ictum 
esse, eumque muitum supplicasse ut se eam doceret; illum autem 
dixisse se de hac nihil scire, sed medicamentum iliud sibi ab alio 
datum esse : et, quando exiisset in itinere progressurus, Isaacum 

90 cum eo ivisse *ducendi causa; et, dum eunt, prostravisse cum et "p. a^i^. 
in unam e fossis antiquis, quae in monte sunt, deiectum, magno 
quodam saxo post eum misso, occidisse: et id fecisse quia putaret 
iilius medicamenti multum cum eo esse; et mantica eius perquisita 
nihil in ea invenisse praeter marsupium illud; et, cum multum 

^i) eum paeniteret, se ipsum culpasse de caede illius monachi : et 
ratione huius medicamenti accidisse ut Sandalanae amicus fieret, 
et is eum [episc.] institueret in Harran, spe diictus ut se ipsum 
artem doceret. Ita etiam eadem ratione Abu Ga'far regi familiaris 
efl^ectus est. Hac de causa post mortem loannis congregavit epi- 

3o scopos, eosque compulsione adegit eum patriarcham creare; et insti- 
tuerunt eum Rhesainae. Et, quia noverat miser se non iibenter 

acceptum iri, a rege dipioma'^ postulavit , ut ab omnibus 

acciperetur; et dedit birunam^ et bacuium e thesauris regni sui : 

^ «Domus turriuin.'' — - ^piov, elixir. — ^ aiyiXhov. — * |3<pp»'oy, hodie 
biretta. — «.( 186 )<^— 

et promisit ei se exiturum esse et radices arti idoneas collecturum , 
eumque eam docturum. Post breve tempus rex euni arcessivit, et 
re cum eo inquisita cognovit eum mendacem esse neque arteni 
novisse seque decipere : et mandavit et suffocarunt eum et corpus 
eius in Euphratem iecerunt; et reddita est ei pernicies quam mere- '> 
bat pro caede pauperis illius monachi; itaque morte mala inter- 
fectus est. 

Similiter etiam post mortem huius Isaaci rursum coegit rex epi- 
scopos, et patriarcham creaverunt Athanasium melropolitam Mai- 
pherqat, qui et Sandalana; cui dedit diploma ^ et mihtes regalos to 
et mandatum regale quod omnes eum accipere cogebat. Qui, 
cum Harran venisset, homines sibi obviam exire cogebat seque 
cum pompa recipere; et urbem ingressus voluit eis episc. instituere 
p. 9/i5. *Abdenav, *Isaaci cuius supra mentionem feciraus discipulum; 

quem accipere nolebant, sed ab ipso etiam abhorrebant. Tandem i5 

coactus rem haud pulcram et modo audacem (fa- 

cilis enim detectu) quidam, cum zelo exarsissent, eum 

noctu adorti. . .iniecto [suffocaverunt]''^. Sunt [autem] qui dicunt 
eos instigante amira urbis hoc fecisse, et. . .iniecisse et eum occi- 
disse. Verum mors eius liberatio esse multis visa est. Gorpus eius 'io 
monasterii [incolae] tulerunt et eduxerunt, et intra monasterium 
eius depositum [in urna]^ cum honore reposuerunt. 

Post huius mortem congregati episcopi super se patriarcham 
instituerunt [Georgium] e vico Be*^eltan qui prope Gusith(?) situs 
est, in regione Emesae; qui prima adolescentia [in] coenobio quod 25 
Yocatur monasterium Qennesre [educatus est] : institutus est aulem 
in Mr6e Mabbug anno [1070'']^ Graecorum mense kanun^. Ceterum 
erant inter episcopos lohannes Gallinici [et David] episc. Darae, 
qui Georgio non favebant; eumque vituperabaut, et maiignitate 
commoti dixerunt : ff[Ne] omittamus viros instructos ac [peritos et] 3o 
laicosinstituamusT?; ea de causa quod Georgius albis adhuc vestitus 
erat, utpote [in ordine] diaconorum numeratus. Hoc autem fecerunt 
quia patriarchatura sibi uterque [adpetebat]. Et, cura episcopi 

discessissent [ et episcopi] Gezlraei [rediissent]'^ et 

Euphratem traiecissent, [operatus est in eis Satanas, et constitue- 35 
runt sibi principem lohannem episc. Gailinici et eum patriarchara 

' aiyiAhov. — - E Michaelis Syri Chronico suppl. — ' Utrum kdnun 1°, an 
hdnun 11° (decembri an ianuario), nusquam dicitur. ~M.( 187 )^^ 

instituerunt; cuius etiam in monasterio]^ Qarqaphtliae fuerat 

disciplina, et in vico * iuxta Edessam. *p. 3-j6. 

Exinde divisio etschismain ecclesiaminciderunt : [et Georgiusj^ 
tractus occidentales et regionis Gezirae partem visitabat; fideles 
5 [autem. . .] Callinici incolae, lohanne ex urbe suaexpulso, etiam 
[nomen eius proclamare]^ recusaverunt. 

Et anno sequenti, qui est annus 1078''% '^Abd Allah Abii Ga^far 
rex [urbem ad] Tigrim supra Ctesiphontem aedificavit, quam 
nominavit Baghdad : et eo anno mortuus est lohannes. [Et hoc] 

10 anno [fuit] grando multa et pernicies adeo ut in omni saxo ex ea, 
ut ferlur, essent [8 iibrae.]^ 

Mortuo lohanne, stetit David Darae, qui cum ipso lohanne elec- 
(ionem impedire conatus erat. Et episcopi ad urbem Serug congre- 
gati inter eum et Georgium pacem fecerunt, anno 1078° : et, cum 

i5 nonstabiiita esset neque mansissetpax, impius David adregein ivit, 
et de Georgio muita mala regi proferebat, dicens : wMaie nobiscum 
agit, et vult per compuisionem [patriarcha] esse; et, cum dicimus 
ei^: ffCurnon regis dipioma -^ tecum portas???, dicit nobis : ffNon 
iustum aestimo ut nomen prophetae eorum in peram meam inlret. t 

20 Et rex, cum misisset eumque vocasset, eum de hoc interrogavit et 
eum examinavit : wVerumne est quod dicunt, te ita dixisse, nomen 
prophetae nostri in peram [tuam] non intraturum?^ Dixit ei: wNon 
dixi. Nomen eius mecum manifestum est in muitis rebus, in zuze 
ac denariis impensae [meae].w Et cognovit rex eos ex invidia eum 

95 tradidisse^. Verum im„primis eum in rotis extendit, *et tribus *p. a^i^. 
scuticis tantum vapuiavit. Et, cum ab eo postuiasset ut se artem che- 

micam doceret, et dixisset [ei] aiiquid hujusmodi^, 

Et cum eum rogasset : rc Cur non tecum portas [diploma] a nobis?^- , 
dixit patriarcha : ffQuia non propositum mihi est ut quemquam 

3o milii se submittere compuisione cogam.?) Et, cum vidisset rex 

, tamen mandavit et eum in carcere inciuserunt. Et 

misit rex et vocavit episcopos, et super se principem creaverunt 
ipsum David Darae, et noientes invitique principem [suum] nomi- 
naverunt; cui dedit dipioma et copias regaies qui cum eo circum- 

35 irent; et [passim] videre erat sacrarium vice clericorum Persis ac 
satellitibus pienum, qui [popuium ] in oblatione per compui- 

^ E Mich. suppl. — - Cf. Matth., xxvii, 18. — ^ aiylXXtov. — '* Excidit, 
ut videtur, aiiquid. — ' Excidit, ut videtur, aliquid. Habet Micli. rffortitudinem 
et inteHigentiam eius''». — «.( 188 )k-»— 

sionem communicare cogebant. Itaque episcopi et fideles a facie 
eius recesserunt; et, si quis inveniretur qui a facie eius fugisset ct 
caperetur, crudeliter eum tractabant, et Harran adductum in car- 
cere includebant : itaque ecclesia in [turbatione] et negotiis impe- 
ditis usque ad mortem Davidis et solutionem vinculorum (?) ^ quam 5 
concessit Deus [Mar] Georgio remansit. 

Et anno 1080° fuit terrae motus gravis, et Paddanae Rabtbae 
revelatum est idolum quod adorabant Manichaei qui ibi erant. Et 
hoc anno Abii Ga^far Rafiqam iuxta Callinicum aedificavit. Hoc 
tempore fertur inventa esse mulier in regione Bukariorum, quac 10 
9A8. *nunquam cibum cepisset, nec lac suxisset, neque etiam potu opus 
habuisset a tempore [nativitatis], res stupenda et vere mirabilis 
et contra naturam. De [qua] cum audiisset Mahdl, filius regis, 
arcessivit eam adduxitque, et rem exploratam veram esse [reppe- 
rit]. 10 

Et anno loS^" Abu Gay«r [fratrem suum] ^Abbas [a Gezirtha]'- 
dimisit, et pro eo constituit Musam filium Mus^^ab ludaeum; ita 
[etiam in Qennesrln constitidt quendam] quem vocant Musam filium 
Sulaiman, nefarios ambo et [iniquos. Et omne argentum atque 
aurum]^ mundi in aerarium [suum] congregavit. donec nuUa 9.0 
[ prorsus ] z u z a vel [ denarius ] inveniebatur [ nisi apud mercatores ] - , 

et homines adeo graviter afflicti sunt ut mortem poscerent 

pretium eius, et asinus similiter : triticum [ quinque]- 

modii zuza, et pueri puellaeque qui cadebant quinque zuze 

subito eos ebrios fecit 95 

occidit eos et abstulit quodcunque Et hoc ipso tempore [mortuus est Abu Ga^far rex, postquani 
regnavit annos] 21 et menses 3; et [post eum regnavit Mahdl. 
fiiius eius. Et eo anno obiit] Constantinus, imperator RomanoruTn, 3o 
[et post eum stetit Leo, filius eius; et ambo omnes] inciusos et 
incarceratos iiberaverunt; [quibuscum exiit etiam Georgius palri- 

archa anno^ io]8[8° Graecorum^ 

*p. 9A9. *Et anno iio]!*" Graecorum [ 

35 

crevit]^ autem morbus in regione Ciaudiae; [quapropter adscendit 

^ Hoc sensus requirere vldetur. Interpretationem Fraenkel {Z.D.M.G., LIV, 
56o) cura contextu conciliare non valeo. — - E Mich., suppl. / _«.( 189 )^— 

. . .ad monasterium Mar Barsaumae]^, el Dei mandatum eum 
adsecutum est atque ibi vitam finivit, ibique [depositus est. 

Et mmse heziran] eiusdem anni congregati sunt episcopi Ba- 
dyse Ze'orthae, in planitie [Harran; et eiectionem fecerunt] ^ Mar 
5 losephi e Gubba Barraya, eumque super se patriarcham institue- 
runt. Et, cum [exiisset] ut regem adiret ac diploma^ reciperet, et, 
itinere completoredireincepisset, [Dei] mandatum eumadsecutum 
est in [coenobioj Mar Athanasii, quod esisupra TeliBesmai, atque 
ibi vitam finivit, [mense kanun]^ priore anno iio3° Graecorum. 

10 Unum autem episcopum soium instituit, [Anthimum^ . . .] in Be^el- 
bakh. 

Et anno iioA° Graecorum congregati sunt episcopi ad Mr&ew 
Harran, [et die octavo] ^ mensis ab Gyriacum Tagrithensem e mo- 
nasterio Bizunae, virum disertum ac prudentem, moribus purum, 

i") anima ac corpore sanctum, ecclesiae principem instituerunt. Et, 

postquam et omnibus gratus fuit, et quodcunque faciebat 

et mandabat, secundum voiuntatem suam eveniebat et ut 

dominus ac princeps quodcunque voluit stabiiivit, et antiqua etiam 
renovavit correxitque et cum amore et iusta subiectione 

90 ab omnibus receptus est, et non erat rrsatan [neque] occursus 
maius^w , et iam speravit res a se inceptas ita facile exituras, operam 
dedit ut etiam vocem frpanem caelestemw ex [ecclesiae] oblatio- 
nibus amoveret atque aboleret; dicebat [enim] : t^ Noviter introducta 
estw, et: cr Additamentum inducit ad* Trinitatis mysterium.?? Et * p. 25o 

a5 [sacerdotibus] etiam, quoscunque instituebat, strenue mandabat 
ne eam in commemorationibus suis proferrent; neque in mentem ' 
revocavit Georgium etiam, praedecessorem suum, zelo adversus 
vocem magis quam ipse exarsisse, et tamen, quoniam tempora 
mala [consideraret]^, et ut virum sapientem qui emit tempus 

3o suum^, quidquam de ea [decernere] dispensatorie neglexisse; quia 
schisma quod ob eam vocem futurum erat praevidit. Sed quidam 
qui hanc vocem amplectebantur, cum vidissent [Mar] Gyriacum 
decretum facientem et sacerdotes eam proferre sub anathemate 
prohibentem, multum conturbati sunt. Exinde, synodum congre- 

35 gavit ad vicum Beth Bathin in planitie Harran, anno iio6° Grae 
corum; et, cum verba et disputatio de ea inter episcopos fuissent, 

^ E Mich. suppl. — - aiyiXkiov. — ^ Sic Barh. ; textus Mich. «quintodeci- 
mo» : vide textum p. 9^19, n. k. — '^ 111 Reg., v, 4. — ^ Hoc sensus requi- 
rit. — ^ Col. , IV, 5. _^( 190 )k^ 

placuit de ea ut unusquisque ea secundum voluntalem suam ute- 
rctur, neque ei qui proferrent eos qui non proferrent neque hos 
ilii cuiparent; aliter enim decretum de ea promere non potuerunt. 
Et postea canones alios ecclesiasticos quadraginta statuerunt, quos 
in hac synodo patriarcha novos condidit, neque erat qui mandatis 5 
eius resisteret. Sed erant inter episcopos qui erga eum animis 
parum hene dispositi erant, quorum unus [fuit] Severus, episc. 
Samosatorum; qui cum Cyriaco cognitus esset, ab ipso conciiio, 
postquam dispersum est, recto itinere ad urhem eius Samosata 
ivit; et, cum speraret Severus se euni accusaturum et de ea vo lo 
praetextum inventurum, ivit, et civihus nuntium misit ne ad eum 
[exirent] neve ecclesiae portas ei aperirent. Et, cum venisset Cy- 
p. 25i. riacus et* [ad eum] non exiissent [neque] portam ei [aperuissent], 
deinde ad rectorem urhis profectus [diploma ei monstravit] ^; ot, 
mandato ah iiio dato, ecclesiae ei apertae sunt : et tunc patriarcha i') 
[ecclesiam] ingressus [trihunai adscendit]\ et Severum ah onmi 

Christianorum societate suh anatliemate separavit con- 

ciium deinde ivit et episcopis persuasit^ [ut ] et ah eo 

peterent ut se ahsolveret : et [ad patriarcham in monasterium cius 
ivit, et is ei veniam dedit, et facta est] ^ pax. 20 

Et anno 1110" Constantinus, [imperator Romanorum], ad 
omnem lasciviam atque impudicitiam conversus [filias optimatumj 
Romanorum [sumehat] et [illas] stupro [poliuehat. Tunc]^ mater 
eius [de his omnihus]^ quae agehat [a principihus certior facta se 
ipsam eum amoturam promisit; eteruit oculos] ^ eius et occaecatus 2.5 
est, et ea [soia regnavit, et vicarium suum fecit Aetiuni eunu- 
clium^ 

Et] mense heziran anni [1117'^ Harun dicionem 

Romanorum invasit is multum tempus 

Etanno 1109° Graecorum Cyriacus patriarcha synodum uni^nis 3o 
cum luiianistis faciendae causa congregavit, et] ^ Gahriel etiam qui 
lulianistarum [patriarcha] nominahatur [cum] eo ad id concilium 

[venit ] vir simplex et rehus saecuiarihus instructus*. 

Et, pace facta, Gahriel, id agentes ut eum ah opinione 

quam tenehat atque eos qui cum eo erant converterent, ita ut in 35 
omnihus rehus eadem quae nos confiterentur. Yerumtamen ad ^ E Mich. suppl. — ^ Ad litt. : «episcopos superavit75. — ^ Vide teitum, 
p. 201, n. 3. — '■' Requiritur potius «rhaud instructus». — M.( 194 )^~ 

[sancti]* Severi prociamationem/flc/ew^awdifficilesse praebuerunt ' p. 95a. 
et ne distincte lulianum proprio nomine anathematizarent liceniiam 
postulaverunt. Eis annuit patriarcha [praeter] regulam strictam ad hoc 
pertinetitem : dispensationem enim secundum id quod tempus exigit 
5 agebat, eosque [postea] defectum correcturos sperabat. Et sancituni 
est ut Gyriacus in ecclesiis eorum proclamaretur, et Gabriel [etiam 
in nostris], et uterque dicionem suam, ut tunc erat, retineret, 
donec unus ex eis obiret, et, qui [ex eis] alteri superesset, is 
fieret princeps ecclesiae. Et, postquam promissa confirmaverunl, 

10 surrexit Mar Gyriacus, et [ecclesiam] ^ Harran [ingressus]^ Gabrieli 
eisque qui cum eo erant communionem dedit; et die sequenti, oWa- 
tione a Gabriele facta, [communicavit] ipse el coetus eomm qui / 
cum eo erant. Verum erant nonnulli inter episcopos qui cum Gy- 
riaco erant qui [unionem] non acceperunt, eo quod in Gyriacum 

i5 male affecti erant; et nunc mentem suam manifestam facere po- 
tuerunt, in hac [re] quae accidit : sunt autem Bacchus terrae 
Gyrrhestarum , Zacharias Edessae , Severus Samosatorum, [atque] ei 
[etiam] qui a Gyriaco instituti erant, Theodosius Galiinici et Phi- 
ioxenus Nisibis. Hi hanc unionem constanter vituperabant el caium- 

90 niabantur, et . . . . eum haereticum et luiianistam vocabant; et, nisi 
eos ub incepto recedere fecissent socii sui , caedem [ eius ] perpetrassent. 

Isautem, cum videret eos contra se murmurantes et dispen- 

sationem suam vituperantes, synodum [de eo] negotio congregavit, 
ad quam venit Gabriei, princeps lulianistarum ; et [Gyriacus eis 

25 quos nominavimus ut de eo quod poscerent cum Gabrieie colloque- 
rentur permisit. [Qui eis dixit] : cfOportet vos inteiiegere et co- 
gnoscere quod ego, nisi omnino *fideiis [essem], sciens veritatem *p. 253. 
apud vos esse, populum hunc, [qui mihi in rebus] ^ mundanis [sub- 
iectus est,]^ non attraxissem et sub subiectione vestra adductum 

3o iunxissem. Sed,si [me solum] lucrari quaeritis, neque de universa 
factione luiianistarum sermonem facitis, [ego] luiianum scripto et 
absque scripto [anathematizabo] : sed noveritis ex eis qui [me] 
sequuntur muitos, sive ob simpiicitatem, sive ob ignorantiam, 
sive, quod verius est dicere, ob consuetudinem quae apud 

35 eos inveteravit, ad hoc [ipsum], ut luJianum distincte anathema- 
tizent, difficiies se praebere.w Gui rei cum videret episcopos iiios 
non consensisse, sed se ipsum cum episcopis luiianum anathema- 

^ E Mich. suppl. — K^-r 192 )<-^~ 

tizare cogere, passiones in eis absconditas inteilexit; et, cum sur- 
rexisset, vestibus excussis dixit: wNunc cognovi neque in Deo neque 
Dei causa esse strictae regulae observantiam [apud vos]^, sed ex 
invidia adversus principem vestrum, ne per [manus eius] eveniat 
bonum. [Et iam]^ a vobis requiret Deus sanguinem universi huius 5 
popuii [cuius saiutem]^ impeditis. ?? [Itaque] dissolutum est con- 
ciiium iilud, et unio irrita evasit. 

Et anno 1 1 iS", [tempore] Harun, erat forte vir quidam e tribu 
Qurais [nomine Rmvaih, qui] Damasci [habitabat], et eius ioai 
habitalionis ecciesiae [Christianorum] - propinqua erant. Js cotidic, 10 
[cum orationem audiisset,] - e fenestra quae in domo sua erat pro- 

ao/i. spiciebat sacerdotem qui in ecciesia erat *[sacriricium 

mysteriosum] constanter celebrantem ac perficienlem, [eo quod] 
in arcum ecclesiae globulos [e pulvere]^ a se confectos deiiciebat, 
[ut eum vexaret]- molestiaque afficeret ex odio contra fidem i5 
nostram. [EtDeus] qui hominibus utilitatis causas praeparat [eius 

misertus est- ] finem qui futurus erat [ et ei visa 

est] obiatio quae super aitare iacebat similitudo esse [agni]^ in 
ipsa patina quae super aitare erat [immoiati ac sanguine conspersi]^. 

Et, [cum spectacuio ] tremefactus [ad sacerdotem descen- ^o 

disset]^, sic sedulo intuitus [agnum in particulas dissectum 

et]- in patina iacentem ac sanguine conspersum vidit; [presbyter 
autem non percepit : sed, cum ab eo didicisset]^ quod viderat, 

deinde ei [sancta mysteria] explicuit [ 

Et mense. . . anni 1117° Graecorum^ flavit] aquilo vehemens 90 

per decem circiter [dies ] fracti sunt; et semen iilo 

anno terram non intravit, neque in Assyria neque 

die paschae^. 

Et 60 anno et sequenti fuit schisma Gubbiorum quod [ 

Bacchus]'- Cyrrhesta, episc. ipsius regionis Cyrrhi, qui [ecciesiam] ?*o 

2i)5. iniuste administrabat et illegitime, et saepe a pio * Mar 

Cyriaco increpatus erat [et] a ministerio suo [amotus] : et, cum 
tandem per intercessionem quorundam episcoporum absoiutus 
esset, is [rem in corde retinuitj'-, dum occasionem quaerit quo- 
modo et in qua re patriarcham molestia aiJiciat; et lioc animo 35 
[presbyteros] incitabat ut vocem «panem caelesteniT? proclamarent. % ^ Id sensus requirit. — ^ g Micb. suppl. — " Vide lextum, p. 25i, n. k. — 
* Vel rtante paschamfl. -~^{ 193 ).«— 

et lioc eius exacerbandi causa Et, cum advenit tempus eius ut 

moreretur, sacerdotibus et diaconis et populi nobiiioribus suae 
regionis congregatis [sub anathemate mandavit] ^ eis ne vocem hanc 
abolerent neve episcopum in loco suo reciperent nisi ex ipso [coe- 

5 nobio]. Et post mortem eius exiit discipulus eius , qui vocabatur 
Aksenaya, cum [aliis viris e] Gubba Barraya, et, ad patriarcham 
in territorium Antiochiae profecti, asino et pera [et baculo] - ipsius 
Bacchi ei obiatis postulabant ab eo ut loco Bacchi [super ecclesiam 
Gyrrhi] Aksenayam sibi institueret. Huic rei patriarcha non con- 

10 sensit, sed dixit : wE coenobio vestro [regioni aiii] episcopum crea- 
bimus, et e coenobio alio vobis ipsis, quia non secundum iustitiam 
est [ut regio]^ a coenobio [velut hereditas teneatur^^?? Itaque 
monachi cum [Aksenaya] regressi [ob] eam causam schisma fece- 
runt; et post breve iemi^us virum quendam [nomine Soiomonem]^ 

lo episcopum eis institutum ad regionem [misit], quamvis invitis et 
eum accipere nolentibus. Hoc fecit instigatione [quorundam episco- 
porum^; et] vere dico, hic transgressionem fuisse et errorem. Sed 
tamen [muitiplicatum est malum, nonsolum] ^ quia episcopumnon 
acceperunt, sed quia eos magis accendit; et [Gyrrhestae, ^schis- *p. a56. 

3o mate] constituto, prociamationem nominis Gyriaci intermiserunt. 

Et congregati sunt episcopi anathematizabant Gyriacum et 

deponebant, et instituerunt eis [eliam] Aksenayam ilium [inique], 
quia episcopatui non electus erat. Et [petitionem] iniquitatis scrip- 
serunt, verba impietatis et ad caedem incitantia, quam Harun 

95 regi obtulerunt dederuntque, in qua Gyriacum [accusabant]. 
Sed tamen Deus, cui semper salus eorum [qui] sibi in veritate 
[serviunt] curae est, qui perapostoios suos sanctos promisit, nobis 

sciiicet : rf Ecce ego vobiscum sum usque ad fmem 

saeculi ^ . » Gyriacus , sed , cum arcessitus esset , pacifice et 

3o cum misericordia receptus est Et [accusationem] contra 

eum in ipsa petitione^ [faciebant], nempe, ab eo occisum esse [epi- 
scopum quendam qui vocabatur Simeon, qui in regionem Arabum 

institutus erat; , cum in ipsa regione ipse et duo e disci- 

puiis eius iter facerent, inciderunt forte [in eos iatrones], quia 

35 muiorum in quibus vehebantur et perarum, quae plenae erant, 
cupidine affecli erant, [atque, tribus simul occisis,] cadavera 

^ E Mich. suppl. — ^ E Barli. suppl. — ^ E Mich. , p. 488, ubi nomina ie- 
guntur, supplevi. — '^ Matth., xkvhi, 28. — ^* dva(p6pct. eorum in via abiecerunt. Et hoc ipsum invenerunt [ et dice- 

hant^ ] : ffPatriarcha Arabes quosdam mercede conductos 

in eos misit qui occiderent. t^ 

[Et hoc tempore^ fuit] fames magna e causa quod nihil intravit 

e : et demum Lestias rapaces in homines 5 

misitDeus, quae, [si quae mulieres vel pueri exiissent,]^ die eos 
adoriebantur ac diianiabant. 

*p. 257. Patriarcha autem, cum [vidisset se *a]^ rege cum 

misericordia [receptum esse]^, triginta episcopos in vico [Gubrln] 
congregavit [propter causam] Gubbiorum, eosque [arcessivit] ad 10 

pacem vocaturus : et, cum non venissent, eos: 

et illi, qua erant insolentia et audacia, iegibus etiam 

ecclesiae aperte contemptis. [duo sibi episcopos creaverunt, Ga- 
brieiem]^ Gubbium et aiium qui vocabatur Theophanes [e mo- 
nasterio Eusebunae. Id cum audiissent] ^ patriarcha et episcopi i5 
qui in vico Gubrin eiYint, omnes episcopos 

praeceptorum sibi datorum [obiitus contumacibus se 

adiunxit. Et tunc congregati]^ qui bis depositi erant, spreto Deo 
et iegibus [ecclesiae], eum falsum sibi principem : quod dicunt : ao 
seu patriarcham effecerunt; et exinde haeresis eorum stabiiita ac 
fundata est, ita ut ecclesiae aculeus ac stimulus et legum eius cor- 
ruptores fierent. Et tunc miser [Abraham]^ episcopos creare in- 
cepit, vacantes scilicet ac provinciis^ carentes, eosque temere 
mittere, ut egressi [regiouem] circumirent et hominum mentem 95 
corrumperent. 

Et mense adar anni 1120* [Graecorum] Hariin rex mortuus. 
est, in urbe Tus, quae in Khurasan sita est, cum regnasset annos 
93. Et [regnum suum] inter tres filios suos divisit. Muliammad , 
*p. 958. Zubaidae fiiium, *regem creavit in urbe Baghdad, et 'Abdallaham 3o 
[Mamun] super Khurasan constituit (et maudavit ut post mortem 
Muhammad is esset rex), [et Qasim], filium suum, super cunctas 
regiones Gezirthae et Occidentis in urbe Mabbug constituit, nesciens 
se [per hanc] causam contentionem inter eos iniecisse. Et post 
mortem patris eorum misit Mamiin iegatum ad Muhammad, fratrem 35 
suum, post patrem regnantem, ut ad se bona sua et divitias [quas] 

^ E Mich. suppl. — ^ Hoc sensus requirit. — ■■ vnap^^^ias, perperam pro iitap- 
Xias. __^( 195 ).«^ 

pater sibi [dedit], mille milia drachmarum, pro eo quod frater 
primns regnavit, mitteret, et ad se mitteret etiam familiam suam. 
Id facere noluit, sed eum ad se attrahere volebat, dum in corde 
fraudem nutrit, quoniam, pacta quae pater eis statuit transgressus , 
5 filios suos post se reges facere voluit. Is causa fuit beiii quod per 
cupiditatem eorum incidit; et hac de causa ad bellum alter 
contra alterum sese paravit; et demum occisus est Muhammad 
opera Tfihir filii Husain, per manus viri cuiusdam qui vocabatur 
Dandanir^ Et, cum hominibus notum esset ratione regni inci- 

10 disse inter hos fratres contentionem , tumultus ac perturbatio in 
mundum inciderimt, et unusquisque prout poterat praedatur, 
diripit, latrocinatur. Huius m causa et initium fuit quidam qui 
vocabatur *Amr, Sulaiml; qui ob sediliones caedesque Samosatis 
factas Galiinici incarceratus erat. Is, de eo quod inter hos duos 

i5 fratres Muhammad et 'Abd Aliah acciderat certior factus, ad quen- 
dam propinquum suum nuntium misit, ut sibi equum suum et gla- 
dium adferret, eumque in loco quodam deserto^, quaies Gallinici 
pletique exstant, coiiocaret; ipse autem a carceris praefecto licentiam 
postulavit ut exiret et sibi panem emeret : qui viimm quendam cum 

20 eo misit cuslodiendi causa eumque vinculo ligavit. Et, cum exiisset, 

^custodem continuo longius abduxit, donec ad locum pervenerunt *p. 259. 
ubi erat equus ille suus; et gladio suo a consobrino^ illo accepto 
occidit eum qui se ducebat, equumque conscendit et consobrinus 
alium, et aufugerunt; et Samosata recto itinere contendit : quae 

3 5 ingressus, *^Abd Aliah aniiram qui ibi erat, cuius ope in carcere 
inclusus erat, occidit; et ex urbe cum eis qui se ei coniunxerunt 
egressus celeriter discessit et ad regionem Palestinae abiit, et omnes 
quibus praevalere poterantpraedari, occidere, spoliare inceperunt; 
et hoc primum facinus audax quodfecit *^Amr initium mali fuit quod 

3o in mundum incidit. Et haec facta sunt mense nisan anni [1 1 2 1']^. 
Quo tempore, cum hoc ad aures Nasr fiiii Sabath ^Uqaili perve- 
nisset, qui in Armeniae regione [defecerat] et vias praecludebat, 
ceieriter profectus venit seque cum ^Amr coniunxit, et [consociatij 
sunt ambo ad mundum spoiiandum ac perdendum : et per regiones 

35 Paiestinae et Syriae et Phoenices circumibant, per totam illam 
aestatem, praedantes et incendentes et occidentes. Et 

^ Al Dandani. — ^ Vel waedificio quodam ruinoso». — ^ Ad litt. : crfilio pa- 
trui» vel «ravunculiw. — '^ Vix aliter supplere iicet. Nasr exercitum et socium, fuit ipse princeps sodalium suorum, 
et discessit et ad regionem [Serugji ivit; et ^Amr, Samosata pro- 
fectus, arcem superiorem quae in eis est muro munivit. 

Et anno 1122° mortuus est Nicephorus-, imperator Romanorum; 
post quem regnavit super Romanos Stauracius^, fiiius eius : fertur 5 
autem Nicephorus e popuio Arabum fuisse. Et post quinque 
menses, quos Stauracius super Romanos regnavit, congregati sunt 
p. 260. [Ruigari] et ad urbem imperialem pervenerunt *cum eo dimi- 
caturi. Et, cum exiisset Stauracius et cum [eis] dimicasset, in 
femore [percussus est; el] vuinere postquam sectum est inflam- 10 
mato obiit; et [post eum] regnavit Michael, Nicephori [gener]. 
annum unum et menses septem. Dicunt nonnulii Procopiam, Nice- 
phori [fiiiam], Stauracium fratrem suum veneno interfecisse . ut 
[Michael maritus suus, pro eo super Romanos]^, regnaret. 

Et mense iyar [anni 1128' fuit defectio solis totalis^ i5 ^ E Mich. suppi. — - In textu semper ffNicophonisn scriptum est. — ^ In 
textu semper rrSlauricius" scriptum esl. II 

CHRONICON lACOBI EDESSENI. 
INTERPRETATUS EST E.-W. BROOKS. 

Huius chronici fragmenta in Codice Musaei Britannici Add. 
i/i,685 asservantur, qui saeculo x° vei xi" secundum Wright 
cxaratus est. Auctor lacohus Phiioponus seu cdahoris amans^? 
appeiiatur, quem cum lacoho Edesseno eundem fuisse, ut opi- 
natus est Wriglit, ah excerptis lacohi Edesseni operis apud Mi- 
chaelem Syrum recitatis satis iiquet. Ganon ipse, qui fol. lo r 
incipit, Chronici Eusehii Caesariensis continuatio est; ei prae- 
fatio, in qua Eusehii opus corrigitur et suppletur praefixa est. 

In codice, ut nunc se hahet, fragmenta prave ordinata sunt : 
foi. 1 2 V ante foi. 1 2 r iegendum est, et foi. 1 8 y ante foi. 1 8 r, 
foi. 11 et i3 ex uno eodemque folio proveniunt, et simihter 
foi. 19 et 20; et duo fragmenta quae fol. 19 continentur inter 
se arctius coniungenda sunt. 

Fragmenta non uitra annum 9/12"°" Sei. = 681''" p. Chr. pro- 
tendunt, sed Canon, ut a Michaele discimus^, usque ad annum 
102 1""" Sei. continuatus erat. lacohum duohus antea annis mor- 
tuum esse ipse Michael notat, unde duos uitimos annos ah aliquo 
discipuio eius adiectos esse suspicatur. lacohum autem iam armo 
ioo3° Sei. = 692" p. Chr. Chronicon scripsisse adfirmat Eiias 
Nisihenus^; quod si verum est, anni 18 continuatori adscrihendi 
sunt. Canon annorum a Michaeie exscriptus est, unde partes 
quae in codice desunt suppiere faciilimum est. Idem auctor e 
praefatione locos nonnuiios qui in nostro codice mutiii sunt in- 
tegros recitat. Apud Eliam etiam Nisihenum sive e praefatione, 
quam Chronicon appeilat, sive ex ipso Canone excerpta testi- 
monia reperiuntur, quae ad caicem operis edidimus. 

Ed. Ghabot, p. /iSa. — '^ Brit. Mus., Add. Ms. 7197, f. 88r. 

SYR. C. - IV. ik — «.( 198 )<^~ 

Inter Canonis fontes recensenda sunt Socrates, Theodoretus, 
Ghronicon Edessenum, lohannes Ephesinus, Historia Zachariae 
Rhetori vulgo adscripta, et catalogi fortasse imperatorum, regum 
et episcoporum. In praefatione praeter Eusebium chronographis 
quibusdam Alexandrinis, Aniano fortasse et Andronico, usus est 
lacobus, et catalogo, ut videtur, regum Persarum. 

Praefationis exordium in Gatalogo clarissimi Wright vulgatum 
est; Ganonem ego ipse, anno 1899", cum interpretatione anghca 
et commentario edidi : textus integer totius operis nunc primum 
vulgatur. Multa ioca quae in priore Ganonis editione lacunosa 
relicta sunt vel perperam suppleta nunc a Michaele supplevi ac 
correxi. Godicis dispositionem tum in textu Ganonis tum in inter- 
pretatione, prout potui, imitatus sum; in interpretatione iacunas 
canonis annorum supplevi, in textu autem id facere operae non 
pretium visum cst. 

Notitia bibliographica : 

Godicis descriptionein legas apud Wright, CatalogueofsyriacMSS. 
in the Bntish Museum, p. 1062-1064. 

Editiones : W. Wright, op. cit., p. 1062, io63. London, 1872. 
Textus exordii. 

E. W. Brooks, The Chronological Canon ofJames of Edessa [Zeitschr. 
d. Deutschen Morgenldndischen Gesellschaft , Bd. Llfl, p. 261 sqq. et 
p. 55 0). Ganon cum iuterpretatione anglica. — Gf. eliam ibid. , 
p. 534 sqq. (adnotationes Sigismundi Fraukel). — Yide etiam 
F. Nau, JSotice sur un nouveau ms. de FOctoechus de Severe cVAntioche 
et sur Tauteur Jacques Philoponus [Journ. asiatique, ser. IX, toni. XH, 
p. 346 sqq.). +^( 199 )^ ^CONTINUATIO CHRONICI EUSEBII GAESARIENSIS *p. 2G1. 

A lACOBO LABOREM AMANTI FACTA ^ 

Eusebius quidem Pamphili, Caesareae Stratonis, quae in Pa- 
lestina est, episcopus, Glironicon illud magnum et universale et 
celebre cum omni diligentia acstudio, et, quoad homines tempora 
remota discernere atque intelligere possunt, cum omni accuratione 
5 fecil, et in eo numerum annorum et tempora et historias rerum 
quae eis gestae sunt ordinate disposuit, ab Adamo principe generis 
nostri usque ad annum primum vitae Abraham patris primi He- 
braeorum, et usque ad Ninum regem secundum Assyriorum qui 
Niniven aedificavit, et usque ad Europem regem secundum Sicyonis, 

10 quae in Hellade est, Graecorum regione, e iibris videhcet sacris 
Mosis qui apud Hebraeos sunt, et e libris historiarum Chaidaearum 
ct Assyriarum et Aegyptiarum : cui etiam Chronicon aUud latius 
*atque amplius adiunxit, a tempore quod dictum est, Abrahami *p. 262. 
scilicet patriarchae et Nini fiiii Beli et Europis regis Sicyoniorum, 

i5 usque ad annum 20''™ Constantini Yictoris imperatoris Romanorum; 
in quo muita regna commemoravit, omnia quae in Europa et in 
Libya et in Asia Magna dominata sunt, Chaidaeorum dico et Assy- 
riorum, et Sicyoniorum, et Argivorum et Atheniensium, iteni He- 
braeorum et Aegyptiorum, et Latinorum qui postea Piomani, Mc- 

90 dorum et Babyloniorum et Lydorum et Persarum, et cetera omnia 
quae post haec apud Graecos potestatem tenuerunt, Macedonum 
dico et Corinthiorum et Lacedaemoniorum, et ea quoque [quae 
post] mortem Aiexandri aedificatoris [super Aegyptum] et Syriam 
et Asiani dominata sunt, necnon et regnum [Romanorum], a lulio 

2 5 Caesare et Augusto Sebasto [usque] ad ipsum Constantinum Vic- 
torem; et [tempora] eorum secundum singulorum regum annos 
distinxit [ac disposuit], et tempora [durationis] et initium et dis- 
solutionem et cessationem singuiorum demonstravit, et rerum ab 
unoquoque [rege] ac duce gestarum memorias separatim descripsit, 

^ In. marg. superiore : ff eorum diebus Alexandriae. Licinius foede e 

raundo exiit postquam regnavit annos 11; et Marlinus occisus est postquam reg- 
navit menses 3." In marg. dextro : «Petrus episcopus ecclesiae Alexandrinorum 
in carcere erat ad martyrium; qui abscisso capite praeciare martyrium passus est 

anno [ 9° persecutionis ] episcopus Ecclesiae Alexandrinorum episcopus 

xviii"' sletit Alexander annos [11 " ] — «.( 200 )*^^— 

et quo tempore innotuissent singuli [sapientes] ^ et scriptores qui in 
singulis populis insignes fuerunt, [et philosophi] et poetae qui apud 
Graecos erant; necnon [et historias Gigantum]- et res mirabiles 
quae apud [eos] celebrantur, [et] virorum qui in scriptis^ et apud 
scriptores qui inter eos erant proieruntur, [bella ac victorias]-, et 5 

'p y(i3. urbium aedificationes et * populorum captivitates, cum multis aliis 
rebus quae per omne tempus quod in Chronico ab eo composito in- 
clusum est gestae sunt. Huic autem Chronko fmem fecit, [ut] antea 
cognitum est, anno iam 20*" Constantini; a quo tempore usque ad 
hunc diem nemo prorsus operam dedit ut Ganoni ab eo composito 10 
tempora posteriora et commemorationes ad ea pertinentes adiciat. 
Ergo iustum esse pariter et necessarium aestimavi ut res ab illo 
tempore usque ad hunc diem gestas, quoad scilicet Deus opem 
dabit et vires sufficient, non inenarratas relinquam; sed, sicut is 
canonem dispositionis temporum descripsit, in quo illis temporibus^ i •'> 
gesla summatim inclusit et annos regnorum unum contra alterum 
propinque disposuit, ita ut legentibus facile esset discere, qui 
quorum diebus exstent, sive reges sint sive duces sive homines 
sapienles sive scriptores sive ex eis qui in aiiqua re quocumque 
modo iilustres sunt, ita ego etiam similiter, ab anno 20° Constan- 20 
tini, canonem novum tempora posteriora complectentem disponam, 
et in eo annos regnorum quae in eo proferuntur unum contra 
alterumpropinque ordinabo, eoruni sciiicet quorum series temporum 
durationis nobis notae sunt, et res quae singuiorum tempore gestae 
sunt, et eos qui cum singulis ob quamcunque virtutem vel excel- 20 
ientiam famam obtinebant. 

Cum vero necessarium sit ut quae ante hunc Canonem utiiia sunt 
prius disponamus et praeparemus, haecipsa prius dicamus ac mons- 
trenius. Quae autem ante Canonem ipsum requiruntur et utilia sunt 
haec sunt. Primum^ de fme Canonis Eusebii, et de quantitate an- 3o 

*p. 966. norum *temporis quod in eo est, et quomodo numerari debeat hic 
novus noster, et ad ilium adiungi; postea'', ut quae regna iiio 
tempore, antetempus finis Canonis, cum regno Romanorum fuerint 
neque ab Eusebio integre commemorata sint demonstremus; post' 

^ E Michaeiis Syri Ghronico suppl. — - E Mich. suppl. — ^ in marg. : ff[Com- 
pleclitur] Canon tempus annorum ab Abraham et regno T Nini usqne ad annum 
63G'"" Graecorum], qui cst annus 20"' Constantini.-^ — ^ In marg. : ff Ab Adamo 
usque ad annnm 20""' Conslantini, quod comprchensum cst annis 5527.?? ~ ^ In 
marg. : I. — ^ \n marg. : II. — " In marg. : III. ►«• ( 201 > hoc etiam, et quae sint regna quae nos in Canone disponemus cum 
ipsis imperatoribus Romanorum simul et contra eos, propinque 
unum contra [aiterum]; postea etiam demonstratio distincta seriei 
temporum uniuscuiusque regni separatim facta. Itaque, cum haec 
5 omnia dicta et praeparata erunt, faciie nobis erit etiam Ganonem 
construere [ac disponere]^ 

* DE CANONE QUEM FECIT EUSEBIUS, ET DE TRIBUS ANNIS *p- 265. 

QUIBUS AD FINEM EIUS ERRAT. 

Scire igitur oportet eos qui canonem dispositionis temporum regno- 

10 rum ab Eusebio factum iegunt tres annos superfluos et a computa- 
tionibus discrepantes in quantitate summae annorum qui in eo sunt 
ad finem eius positos reperiri : de quibus oportet nos quam maxima 
accuratione et iaboris amore investigare , et quomodo sint superflui et 
quomodo errorem in computationibus faciant demonstrare. Oportet 

iT) autem, ut opinor, etiam hoc facere : quia, quamquam sufficit error 
qui ab eis fit et computationum discrepantia ut eos superfluos esse 
demonstret, sed tamen per inquisitionem quoque de eis factam et 
per rei demonstrationes a scriptoribus antiquis haustas hoc de- 
monstrare necesse est. De his igitur res ita se habet. Gum tempus 

2 potestatis regum [qui in] Macedonia regnaverunt, a Garano, primo 
qui apud eos fuit rege, usque ad mortem Alexandri, aedificatoris 
urbis Alexandriae, qui nominatur filius Phiiippi, sit annorum /190 , 
ut ex eis videre iicet quae Diodorus historiographus de eis narrat, 
et idem numerus annorum in Eusebii Ganone poni debuisset, quo- 

25 niam anno 3'' Aiexandri , regis X' Gorintliiorum, post Ilii vastationeni 
aniiis 368, initium eorum ponitur, unus annus ex eis defecit, et 
in Ganone nonnisi /189 anni *tantum scripti sunt : et, cum dc- 'p ^OC 
buisset Alexandri mors contra annum primum Olympiadis GXIY"' 
coilocari, ut fuisse testatur etiam Porphyrius philosophus, dum 

3o res regum Macedonum^ qui post mortem eiusdem Alexandri ei^ant 
disponit, porro et initium regni Philippi Arrhidaei, fratris eius, 
qui post eum regnavit, anno 2** eiusdem Olympiadis GXIV''^ adscribi , 
hoc non factum est propter annum qui ab annis potestatis regum 

^ In marg. : ff [ Constantinus , cum regnum] solus [obtinuisset], urbem aedifi- 
cavit, quae prius [Byzantium vocabatur, eamque] a nomine suo Gonstantinopolim 

[vocavit]. Et eo anno n — 2 jjj niarg. : frHoc est Lagidarum qui Alexan- 

driae steterunt. De regibus Macedonibus.w — 1^( 202 )<^ 

Macedonum defecit; sed tum Alexandri mors tum initium regni 
fratris eius superius anno uno haud recte anteposita sunt, et ab 
hoc error unius anni in ipso Canone effectus est. Verba autem 
eiusdem Porphyrii de [regibus Macedonibus] ^ sunt : [trAnno 2" 
Olympiadis GXIV", post Alexandrum Macedonem regnat] Arrhidaeus 5 
qui [nominatus est Philippus, qui frater erat] eiusdem Aiexandri, 
[non a matre,] a Philinna [enim quae e Larissa erat] Phiiippo 
[natus est; regnat] autem annos septem, et in Macedouia [a] 
Polysperche ^, Antipatri fiiio,occiditur. Ptoiemaeus autem, Arsinoes 
et Lagi fiiius, post annum unum principatus qui Philippo adscriptus 10 
est satrapa [in] Aegyptum mittitur : et in satrapia quidem annos 1 7 
priores agit, regnat autem annos 9.3, ita utei, usque ad mortcm, 

*p. 267. universi anni ko computentur; sed, quia *adhuc vivus Ptoiemaeo 
filio, qui Philadelphus appeliatus est, principatum concessit, et 
cum filio postquam principatum is accepit duo annos vixit, non i5 
iam /lo, sed triginta octo anni Ptolemaei primi, quem Salvatorem 
appeliabant, computantur. n Ergo ex his liquet et anno 2° Olympiadis 
CXIV^^ incepisse Arrhidaei principatum, et anno 3° eiusdem Olym- 
piadis incipere Ptolemaeum, si 38 ei computanlur. Alexandrini 
autem ei Sg adnumerant, quippe qui ab anno primo Anhidaei nu- ao 
merare [incipientes] Arrhidaei [7] numerent, et [Cassandri] 12, 
item ipsius 20, qui contra Cassandri [annos 7] reliquos, etfiliorum 
huius A, [et Demetrii 6,] et Pyrrhi unum, et Lysimachi [2, uni- 
versos] 20 annos, numerantur, et cum 19 prioribus, universos 
[annos 3^. Ergo] hic quoque liquet apud hunc etiam annum [unum 26 
superfluum esse]. Cum igitur [Alexandri] mors uno anno qui de 
regibus [Macedonibus] computatur in Canone descendit detrahetur 
etiam a Canone annus aiius [apud Ptolemaeum] primum, et detra- 
hetur etiam ab ipso [Canone annus] alius superfluus qui [nepoti 

eius] Evergetae adscribitur. Aliter statim reperietur *. . 3o 

harum rerum explicatio superflua amplius dicentur, 

[non] oportuisse [annum] unum numerari [qui a regibus Macedo- 
nibus] defecit et in [Canone ] non positus est, sed 

*p. 268. ita ut incideret mors Alexandri [ * in annum 

primum] Olympiadis [CXIV''% non autem in annum priorem, ut] 35 
in Canone Scriptus est autem] in 

^ Exstat Porphyrii catalogus apud Eus. , Chron., ed. Schoeno, I, p. 160, 162, 
unde uncis inclusa supplevi. — - Polysperchonte. — «.( 203 )<-» — 

Canone Eusebii], sive recte scriptus sive [non recte, annus | 1692''' 
oiusdem Canonis contra annum uitimum Olympiadis CXIIl''^ Haec 
dixi ut demonstrem esse in ipso Canone mutationem annorum al) 
uno in aiterum locum, et annorum addiliones et defectiones. Quae 

5 [cum] ita sint, additio esse videntur lii duo anni qui tempori La- 
gidarum, qui erant post mortem Aiexandri, in Canone adnume- 
rantur. Hanc igitur ob causam hos omnino superfluos esse dicimus, 
neque in Canone computari debere, sciiicet quia nec Ptolemaeus 
primus, qui Salvator vocabatur et fiiius Lagi, nisi 89 annos tantum 

10 rcgnavit, neque Evergetes nisi 26 annos; in Canone autem iiii /10, 
huic 26, Jiaud recte adscribuntur : praeterea quia neque Aiexan- 
drini hos duo annos numerant, neque universos annos Lagidarum, 
temporis dico quod fiuxit a morte Aiexandri usque ad mortem 
Cleopatrae et Augusti super Aegyptum dominationem , nisi 29/1 an- 

10 nos tantum computant. Adfirmant enim Alexandrini [esse] domi- 
nationem Cieopatrae et tempus potestatis eius 22 [annorum, ab] 
anno primo Olympiadis CLXXXIP^ [usque ad annum 3"°" * Ohjm- *p. 269. 
piadis] CLXXXVIP^, : ann. h priusquam regnaverit [luiius] , imperator 
primus Romanorum, 5 contra [annos] quos dominatus est luiius, 

90 1 3 [contra annos] priores Augusti; tempus autem [omnium Lagi- 
darum], ut diximus, annorum 29/1 esse adfirmant, [ab anno] 2° 
Olympiadis CXIV^^ usque [ad annum 3"°^ Olympiadis] CLXXXVIP^ 
Post autem Cleopatram [tenipus] quod Augustus super Aegyptum 
dominatus est adfirmant [esse annorum /i3]; constat [enim] uni- 

25 versos annos dominationis [eius esse annos 56] : in Canone autem 
[dominationi eius in Aegypto] non 43 , sed ki tantum adscribuntur; 

ita ut ex eis quae [diximus ] manifeste notum fiat duos 

alios annos [in Canone deficere ] Cleo- 

patrae, cum eidem duo anni [a] Lagidarum tempore, hoc est 

3o contra annum i^G]^^^'"^], detrahentur, et liis postea additi erunt 
anni potestatis imperatorum Romanorum absque additione et 
defectu; quia scilicet etiam in his variationes multae discerni pos- 
sunt, et additiones ac defectusin codicibus diversis cumaiiis atque 
aliis comparatis inveniuntur : quamobrem tempus quod ex annis 

35 eorundem imperatorum Romanorum coliigitur dubitatione non 
caret. Nam secundum dispositiouem consulum qui temporibus po- 
testatis eorundem imperatorum singuiis annis steterunt ab anno 
primo lulii Caesaris usque ad annum 20"°" Constantini coliiguntur 
anni 3^5, a morte autem Cieopatrae usque ad "^ dictum annum *p. 270. anni 3 67 : et secundum Eusebii sententiam in ipso Ghronico eius 
prolatam et secundum dispositionem quae in eiusdem Canone exstat, 
simiiiter idem statuitur nurnmis annorum. Secundum sententiam 
autem ac computationem Aiexandrinorum a lulio, hoc est ab anno 
quarto Cieopatrae, usque ad initium regni Diocletiani, inveniuntur 5 
anni 33 1; a Diocietiano autem usque ad annum 20''''' Constanlini 
ki anni notantur, ut fiant universi anni 3^2; a morte autem Cleo- 
patrae usque ad annum 20^"™ Constantini coiiigunt Alexandrini 
annos 35/i, qui ab eis quos notat Eusebius tribus annis deficiunt. 
His igitur 354 annis, [qui] imperatoribus Romanorum, secundum 10 
Alexandrinorum computationes, colliguntur, cumadditi erunt Lagi- 
darum anni, qui secundum ipsos Alexandrinos sunt 29/1, colli- 
gentur universi anni 648 : a quibus [si] auferimus annos 12, qui 
ab initio regni [Philippi] Arrhidaei, Alexandri fratris, usque ad 
initium [regni] Seleuci Nicatoris, regis primi Syriae, [a quo] se- la 
cundum librum [Machabaeorum] Graecorum aera incipere repu- 
tatur, elapsi sunt, manent anni 636, totidem anni quot [eodem] 
9 0° [anno] Constantini aera [quae vocatur Graecorum] praefe- 
rebat. Annus igitur i"'aerae Graecorum est 1^^ annus Seleuci Nica- 

toris [ ab anno primo] Seieuci usque ad 90 

•p. 271. mortem Cleopatrae sunt anni [282], ut "^^antea dictum est. Anni 
autem Romanorum etiam secundum Eusebium, si anno i3° Au- 
gusti occisa est Cieopatra, a morte eius usquead annum 20""" Con- 
stantini, sunt, ut dictum est, anni 3 5 7. Cum igitur annis 282 qui 
a Seleuco usque ad Cleopatrae depositionem elapsi sunt hi 35^ 9 5 
additi erunt, colligentur 63^, ita ut hac ratione ipso anno 20° 
Gonstantini inveniantur anni aerae Graecorum 63^ anni. Sed hoc 
falsum est, ut a multis historiis et a notationibus quae in eis de 
ipso anno 20° Constantini proferuntur discere licet; hae enim eum 
in annum 636""" Graecorum incidisse demonstrant. Si igitur hoc 3o 
verum est, annos Romanorum tot esse, sequitur in annis Lagidarum 
esse hos tres annos superfluos. Si autem anni Lagidarum revera 
absque errore tot sunt, a morte quidera Alexandri ad mortem Cleo- 
patrae anni 29/1, a Seleuco autem anni 282, sequitur annis Ro- 
manorum errorem inesse, eosque non tot esse, scilicet a lulio quidem 35 
usque ad annum 20""" Constantini annos 3^5, a morte autem Cleo- 
patrae annos 35^, sed ita tantum se habere, a lulio quidem usque 
ad ann. 20""° Constantini, ut supra dictum est, annos 3^2 , a morte 
autem Cleopatrae usque ad ipsum dictum annum 20°™ annos 356; -^{ 205 ).«— 

unde, ciim hi illis 982 adiecti erunt * qui a Seleuco usque ad Cleo- P- ^72. 
patrae depositionem elapsi sunt, anno 20" Constantini anni 636 
tantum nobis colligentur, quot scilicet erant tunc anni aerae [Grae- 
corum], non autem 689, qui [e] Canonis dispositione nunc colii- 
5 guntur. Si autem neque anni Romanorum falsi sunt [neque] etiani 
Lagidarum, sed a morte Alexandri usque ad [annum 20"""] Con- 
stantini sunt reveratot anni, sequitur manifesto non [anno] primo 
Seleuci, regis primi [Syriae, incipere] annos aerae [Graecorum 
seu aerae] Edessenorum, ut in libro [Machabaeorum] habetur, 

10 [atque ut etiam] in ipso Canone notatum est, sed [anno] quarlo 
eiusdem Seieuci, ita ut hac ratione anno quarto Olymp. CXVIP" 
haec aera inveniatur incepisse. Ceterum, sive anni Romanorum falsi 
sint, sive Lagidarum, sive etiam notatio initii aerae Graecorum, 
sive etiam anni qui de regibus Macedonum colliguntur ante mortem 

i5 Alexandri in Canone vei aucti sint vel diminuti, et, ob id quod 
in Canone mors Aiexandri superius vei inferius coiiocata sit, in 
ipso Canone facta sit perversio : quamcunque causam statuamus 
esse quae in Canone errorem fecit, id omnimodo manifeslum erit, 
tres annos superfluos in Canone exstare a tempore quod initium 

90 aerae Graecorum esse reputatur, hoc est ab initio regni Seleuci, 
usque ad annum 20''" Constantini. Porro hoc ab eo quoque raani- 
festum est quod Aiexandrini initium regni *Diocletiani tribus *p. 2-3. 
annis superius collocant quam in Canone collocatum est, atque 
etiam aeram quam in suis ab hoc numerant; anno enim 696° 

95 aerae Graecorum eius initium ponunt. Verum, pro omnibus his 
causis et dubitationibus quae de tribus annis superfluis qui in Ca- 
none exstant hic propositae sunt hoc tantum nunc proponetur et 
omnibus notum fiet : Alexandrinos annos a morte Aiexandri usque 
ad annum 20"™ Constantini elapsos annos 648 tantum esse ad- 

3o firmare, non autem 65 1, ut in Canone Eusel^ii stat; hoc est, La- 
gidarum annos 29/1, a morte Alexandri et initio regni Philippi 
Arrhidaei, fratris eius, usque ad mortem Cleopatrae, et 3i3 a 
morte Cieopalrae usque ad initium [regni] Diocletiani, et /ii quos 
anno 20° Constantini [aera] Diocletiani praefert. [Ergo, ut] om- 

35 nibus noti fiant anni , nempe regum Macedonum, non 

[eorum tantum qui] post Ciiranum fuerimt , sed eorum etiam [qui 
eum antecesserunt], qui a Macedone primo rege incipiunt, [et 
Aegypti regum] qui vocantur Lagidae, qui a morte [Aiexandri 
usque ad] Cleopatrae [depositionem] fuerunt, atque etiam [im- — 1^( 206 ).*^ 

peratorum Romanorum, ut] Alexandrini eos [numerant], en! eos 
tibi hic [disponam, et] faciam etiam summam omnium, a xMace- 
*p. 27/1. done [ad] Garanum, et a Carano ad Aiexandrum, etab*hoc usque 
ad mortem Cleopatrae, et exinde usque ad Constantinum. 

REGES MACEDONUM. — Post descensuDi Heraclidarum, quidam ex 5 
eis qui vocabatur Macedo, filius Jovis et fdius Thyiae, cum solus 
ab omnibus Heraclidis discessisset, et ad regionem quae tunc 
Aemathia, item Apiaria, vocabatur profectus ihi consedisset, super 
omnes qui ibi habitabant rex factus, regionem dominationis suae a 
nomine suo Macedoniam nominavit. Tenuerunt igitur dominationem 1 o 
super Macedonum regionem ipse et fiiii eius usque ad divisionem 
regni Graecorum. Initium autem potestatis eius in annum 7""" post 
descensum Heraclidarum et annum ^o'"" post Ilii vastationem in- 
cidit. Sunt autem unus post alterum et anni potestatis eorum ita ; 

1. Primus Macedo, filius Jovis, annos 82 82 i5 

2. Barcis et Phylocas, filii eius, simul.annos ko.. 79 

3. Gorgias, filius Phylocae, annos 2/1 96 

h. Macedo, filius Parrhasii^ annos 5 101 

5. Athyrus, fiiius Gorgiae, annos 28 129 

6. Arisbelus, filius Athyri, annos lii 170 ao 

7. Piistarchus, filius Usi (?), annos 35 2o5 

8. Gynaeus, fiiius Plistarchi, annos lU 219 

9. Deucalus, filius Gynaei, annos 5 22^ 

10. Balager, filius Lavati^, annos 7 23i 

11. Qaphalin, filius Balagri, annos 12 2^3 a5 

12. Nicaeus, filius Qapbalin, annos 26 269 

*p. 970. *13. Alisgatas, filius Nicaei, annos 3 7 3oC 

Ih. Cissus, filius Alcatlii, annos 2 3q,8 

15. Tharogus, fiiius Cissi, [aunos] 7 [^i^] 

16. Aranus. filius Aristodamini. [annos i3^ 3^8] 3o 

POST HOS CARANUS ET QUI [l> CANOXe] EUSEBII NUMERANTUR : 

1. Caranus, [annos 28 -^ 28] 

2. Coenus, filiusCarani, [annos 12-^ Ixo] 

3. Tyrimas, fiiius Carani, [annos 38^ 78] 

' Vel ffPersisT^. — ^ In textii frDeucalai?» (Deucali), corr. marg. : EHas Nisi- 
benus (Brit. Mus., Add. Ms. 7197, f. 9) «Laucaii?'. — ^ Ex Elia Nis. suppl. — 1^( 207 )^~ 

li. Perdiccas, filius Carani, [annos 5i ^ 129] 

5. Argaeus, filius [Perdiccae, annos 38^ 167] 

6. Phillppus, filius Atropi^, [annos] 38^ 2o5 

7. Arrhidaeus^, filius Philippi, annos 2G 221 

5 8. Alcatas, fiiius Orestis, annos 29 260 

9. Amyntas, fiiius Aiexandri, annos 5o 3io 

10. Aiexander, filius Amyntae, annos 43 353 

11. Perdiccas, filius Alexandri, annos 28 38i 

12. Archelaus, filius Perdiccae, annos 2 4 4o5 

10 13. Oreslcs, fiiius Perdiccae, annos 3 4o8 

l/i. Arclielaus, filius Orestis, annos k A12 

15. Amyntas, fiiius Archeiai, annum 1 4i3 

16. Hic regnavit etiam Aeropus, filius Panlarchi, 

menses 3. 

i5 17. Pausanias, filius Aeropi, annum 1 ktU 

18. Amyntas, filius Arrliidaei, annos 6 42o 

19. Argaeus, filius Amyntae, annos 2 /122 

20. Amyntas, filius [Argaei], annos 18 kko 

*21. Alexander, fiiius Amyntae, annum 1 kki *p. 97<). 

20 [22. Hic] regnavit [etiam ^ 

23. Ptolemaeus Alyrites]\ annos 3 kkk 

[2Zi. Perdiccas, filius Amyntae, annos 6 ♦ . . . . 45o 

25. Pliilippus, filius Amyntae, annos 27 ^77 

26. Alexander, filius Phiiippi, annos 12 ^90]^ 

95 : 

[1. Ptolemaeus, fiiius Lagi, annos 3^ 39 

2. Plolemaeus Philadelphus, annos 38 77 

3. Ptolemaeus Evergetes, annos 25 102 

3o k. Ptolemaeus Phiiopator, annos 17 119 

5. Ptolemaeus Epiphanes, annos ik i/i3 

6. Ptolemaeus Phiiometor, annos 35 178 

7. Ptoiemaeus Evergetes, annos 29 207 

8. Ptoiemaeus Soter, annos 36 2/1 3 

35 9. Ptolemaeus Dionysus, annos 29 272 

10. Gieopatra, annos 22 29^] ^ 

^ Ex Elia Nis. suppl. — - Elias Nis. : «Aeropiw. — ^ ^ In marg. : ffAeropusn. 
• — ^ Nomen suppiere non valeo. Ap. Eiiam Nis. inter Aiexandrum et Ptoiemaeum 
nihil siat. ->( 208 )<- [2. Augustus, annos /i3] 43 

3. Tiberius, annos 22 65 

/i. Gaius, annos fi 69 5 

5. Claudius, annos 1 4 83 

6. Nero, annos i/i 9-7 

7. Espasianus, annos 10 107 

8. Titus, annos 3 110 

9. Domitianus, annos 10 1 28 10 

977- *10. Nerva, annum 1 126 

11. Traianus, annos 19 i45 

12. Hadrianus, annos 21 166 

13. Antoninus, annos 2 3 189 

Ih. Commodus cum filiis suis, annos 39 221 i5 

15. [Severus] cum filio suo Antonino, annos 26.. . . 2/iO 

16. [Antoninus] , annos [k] 25o 

17. [Alexander, annos i3] . 2 63 

18. Maximinus, [annos 3 266 

19. Gordianus, annos 6 272 90 

20. Phiiippus, annos 7 279 

21. Decius, annum 1 280 

22. Gailus cum fiiio suo, annos 2 282 

23. Valerianus cum filio suo, annos 1 5 297 

2/i. Ciaudius, annum 1 : 298 aT) 

25. Aurelianus, annos G 3o/i 

26. Tacitus, menses 6 3o5 

27. Florianus, dies 80. 

28. Probus, annos 6 3ii 

29. Carus cum filiis suis, annos 2 3i3 3o 

30. Diocletianus, annos 21 33/i 

31. Constantinus, annos 20 354] ^ 


' E Micli., p. 1^9, el El. Ms. suppl. In Canone Conslanliims 35"'esl, sed nu- 
meros aliler reslituere non possum : pars catalogi quae in codice exstat a scriba 
fortasse abbreviata esL Si Marcum, Pertinacem, Antoninum Caracaliam, et Ma- 
crinum cum Eusebio adicimus, rectum numerum babemus. — «•( 209 ).€^ 

[Eusebius quidem anno quarto Olympiadis GCLXXP'' annum] 
primum initii regni Constantini Victoris, porro [et annum] 20"*" 
eius anno 3" Olympiadis [CCLXXVP" coilocat] : Socrates vero, 
*ecclesiae historiographus, initium regni eius annis 3 superius '|). i?-^. 
^) coliocat, nempe anno primo eiusdem Olympiadis CCLXXI"*"; ita ut 
hac ratione annus 2 0""' eius in annum quartum Olympiadis CCLXXV'*' 
incidat, non autem in annum 3"™ Olympiadis CCLXXVP^ ut in 
Canone ponitur. Et de his tribus annis superfluis qui in Canonc 
ponuntur haec satis sunt. 

10 QUAE REGNA FUERINT TEMPORE QUOD FINEM CANONIS EUSEBlI ANTECEDIT, 
CUM REGNO ROMANORUM, QUAE EUSEBIUS IN IPSO CANONE INTEGRE NON 
COMMEMORAVIT, ET QUAE POSTQUAM FINITUS EST CANON. 

Quae autem regna tunc fuerint ita dicemus, nempe ex quo mortuus 
esset Darius, rex ultimus Persarum, et Aiexander regnum eorum 

»'^> exstirpasset et cessare fecisset, et eos potestati regni Graecorum seu 
Macedonum suhegisset, omnino cessavisse, ut ita dicam, cuncta 
regna populorum, qui in Asia sunt, qui eo usque, tempus haud 
parvum , Persarum dicioni subiecti erant omnes. Brevi autcm lem- 
pore ex quo regnum Persarum destructum erat et ei sub dicione 

20 Graecorum fuerant transacto, aiiquantuium ad se redierunt et 
secum reputaverunt regnum quidem Persarum, [quod] sibi et ge- 
nere et regione propinquum esset seque *tempus [longum] subie- * p. -.i^ji). 
cisset, iam omnino eversum esse atque aboiitum: regnum [autem] 
Graecorum, quod potestatem super se recenter acccpisset, atque a 

a5 se ionge et [genere] et regione distaret, inter multos divisum esse 
et apud se ipsuni turbari, [cum] reges qui in eo [stabant alter ad- 
versus aiterum] pugnarent, [quorum alii] in Macedonia, alii [in 
Epiro^ alii in] Thessaiia, alii in Thracia, [alii in Asia^ aiii in] 
Aegypto, alii etiam in Syria regnabant; [ipsosque Syriaere^es, qui 

3o propinqui esse videbantur, belio adversus ceteros reges Graeco- 
rum omnium vehemenlissimos esse. Et, cum taiia animadvertissent 
popuii qui regno Persarum quondam subiecti erant, a Graecis 
multi desciverunt; et, cum sibi ipsi libertatem dedissent,]^ statim 
regnum in regione [sua] , plena potestate usi , sibi quisque seorsim 

^ E Micli., p. 76, suppl. — - Sensum e Mich. supplevi : lacobum paulio aliter 
scripsisse e reliquiis patel. —«.( 210 )<^ 

constituerunt,animose simul et[absque] metu : etalii quidem nunc, 
alii autem post breve [tempus], a Graecis defecerunt. Sunt autem 
qui ita animum sumpserunt [et] sibi regnum constituerunt primi 
quidem Partbiae, regionis Mcdis vicinae, regioni Persarum a sep- 
tentrione confinis. incolae, quippe qui, postquani 7^ annos Graecis 5 
subiecti sunt, anno 62° aerae Graecorum sive Eclessenorum, cum 
a Macedonibus descivissent, regem sibi constituerint quendam e 

'p. 280. suis qui vocabatur Arsaq : qui, cum *regnum eorum valde confir- 
masset, ut cuncti reges qui post se fuerunt Arsacidae appellaren- 
tur fecit. Etenim Eusebius etiam hunc commemorat, dicens eum 10 
descivisse et a Macedonibus defecisse et regem factum esse; et in 
ipso Ganone eum tempore quod dixi conlra annum 11"™ Antiochi 
Dei, regis IIP Syriae, cum super Aegyptum regnaret Ptoiemaeus 
Pbiiadelphus, super autem Macedoniam Aiitigonus, notavit^ Prae- 
dationes igitur et belia quae reges hi Parthi adversus reges Grae- iT) 
corum, qui Antiocbiae erant, per omnem Syriam faciebant, Euse- 
bius etiam ex parte commemoravit, quippe qui et Arsaq nominet 
et Lephacephrum, eorundemParthorum regem uitimum, in Ganone 
temporum notaverit et Barzaphramnem ^, qui dux erat [super] eos 
qui in regionem Syriae et Palestinae adscenderunt eamque popu- 20 
iati sunt tempore quo Augustus super Romanos regnabat, et Hyr- 
canus super popuium ludaeorum dominabatur, qui etiam ab ipsis 
Parthis tunc in captivitatem abductus est. Series autem horum 

regum alterius post alterum et nomina eorum non dis- 

posuit, eo quod nullum [bistoriographum] de eis narrantem inve- 20 
nerat. 

Eodem [modo etiam populus] ^ Hyrcanorum qui ipsis [Partbisj 

contigui [sunt ] ipsi [terrae 

eorum] aseptenlrioneconfines, [cum vidissent ^pienam potestatem ^ 
quae] ^ Parthis [facta erat •ipsi 3o 

*p. 281. etiam regnum]^ sibi [seorsim]^ constitueruut, [et niodo *se cum 
Parthis adversus Graecos conjungebant, modo etiam adversus ilios 
stabant. 

Et Armeni quoque, hos aemuiati, in Armenia usque ad niare 
Hyrcanum et in montibus qui Caucasii vocantur et partibus etiam 35 
Iberiae, quae et Gurzan, regnum sibi constiluerunt; etexeis stete- 

^ Chron., ann. 1766, 1769. — - Barzapharnem (Jos., Ant., \W , xiii, 3); 
cf. supra, p. 83, 1. 17. Neque liuius neque regis Parthorum ultlmi menlio in 
Eusebii reliquiis exstal. — ^ E Mich. suppl. — ^ avQevua. ~^{ 211 ).c^— 

rant, ex uno genere, reges 9 : Khosro, Tertad, Khosro, Tiran, 
ASaqi, Pap, Urastat^, Asaq^ Valasaq^. Tunc, cum regnum ulti- 
mum Persarum rursum praevaluisset, neseconverterent Armeni et 
cum regno Romanorum per Christianismum coalescerent, bellis 
5 eos constrinxerunt et subiecerunt, donec dominationem eorum 
omnino cessare fecerunt, et neque militem ex eis apparere sine- 
bant, sed eos velut servos tenebant. Et in regione Armenorum ita 
incepit regnum Armeuorum atque ita cessavit. 

In regione autem Mesopotamiae quae vocatur Osrhoene ab anno 

10 180° aerae Graecorum, antequam cessaret regnum Graecorum 
quod in Syria exstabat annis 4o, regnante super Alexandriam Pto- 
lemaeo Evergete, VII° Lagidarum, etsuper Syriam Antiocho Sidete, 
et super ludaeos Simeone, fratre lonathis, cum infirmum factum 
esset genus eorum qui Edessae erant, qui vocabantur Syromace- 

j5 dones, qui cum Alexandro Magno ex Edessa Macedoniae descende- 
runt et Urhay (Edessam) aedificaverunt, eamque a nomine urbis 
suae Edessam vocaverunt, cum nemo ibi e genere graeco inventus 
esset qui perstaret et regno Graecorum quod in Syria erat honorem 
conservaret, praevaluit populus qui iam diu illic consederat *ar- *p. 989. 

20 meno de genere, atque et ipsi, Parthorum honorem aemulati^, in 
ipsa Edessa quendam e suis cui nomen Abgar, animosum et fortem 
ac bellorum peritum, regem constituerunt. Hic et hlii eius post euni 
tempus 38o annorum, ab anno 180° Graecorum ad annum BGo""" 
eiusdem aerae, usque ad Babylonis fines dominati sunt : et domi- 

25 nati sunt reges illi qui Edessae erant etiam super Armeniae regio- 
nem, donec et ei sibi regem constituerunt : et nominehoc tr Abgarw 
muhi vocabantur, quia Abgaris magni et primi amorem relinebant. 
Sub manu igitur Romanorum subiugati sunt rursus Edesseni et 
reges eorum ab anno ^77° aerae Graecorum, ab anno ^''Lucii, im- 

3o peratoris Romanorum, quo tempore cum Parthis pugnavit Lucius 
eosque vicit et subiecit : rege autem caruerunt et omnino abolitum 
estregnum eorum anno 5° Philippi, imperatoris Romanorum, anno 
560" aerae Graecorum. Diebis Abgaris Severi regnum eis ablatum 
est, quando Romani hunc expulerunt quia ab eis deficere voluit, 

35 efAurehanum, filium Habsay, praesidem^ pro rege creaverunt, post- 
quam eis [tributum] subiectionis imposuerunt. Itaque cessavit 

^ Arsaq. — ^ Varazdat. — ^ Valarsaq. — * Id sensus requirit : vox syriaca 
corrupta videtur; vers. arab. frhonore contemptow; iogendum fortasse oiA», et 
vertendum «honore gloriatin. — ^ riyeficlt^v. — «•( 212 )<^ 

regnum Edessenorum, postquam 38o annos, utdixi, perduravit, 
anno 56o° Graecorui^, anno 5" Philippi, annis looo post aedifi- 
cationem Romae complelis. Harum rerum nullam prorsus mentionem 
fecit Eusebius, sed ita paucis vej^bis dixit : ff Super Edessam regnavit 
j). !2H3. Abgar, vir*sanctus, ut narrat Africanus^'» 5 

^erum, antequam cessaret regnum Edessenorum annis 22 , anno 
538° Graecorum, anno 7°'-^ Alexandri filii Mammaeae, cum alia 
regna in regionibus Orientis oriri inciperent, stetit subito et prae- 
valuit regnum ultimum Persarum, et usque ad Indorum fines 
dominatum cuncta regna harum regionum cessare fecit. Cum 10 
igitur hoc regnum anno 538" Graecorum stetissel, etcuncta regna, 
Partbos dico et Hyrcanos et Medos et eos qui Margianam habitabant 
et qui Heru"^, et Huzaye et Chaldaeos et Assyrios subiecisset, tunc 
inceperunt reges hi animosi in regiones Syriae et Mesopotamiae, 
quae Romanis subiectae erant. adscendere, ut eas popuiarentur i5 
vastarentque. Et etiam buius rei mentionem partim litteris mandavit 
Eusebius eo quod Saporem regem secundum in Syriam et Ciliciam 
et Cappadociam adscendisse nolavit^. 

Haec omnia regna iu regionibus Asiae Magnae his temporibus 
steterunt, eis exclusis quae in regionibus Indorum fuei^unt, porro 30 
etiam septentrionalibus quae in regionibus Sericae quae vocatur 
Tesesnistan (!)] ^ 

[lulianus] autem, cum [die 3° kanun^ prioris] imperator factus 
esset ([fuit] aulem Caesar, antequam imperator fieret, annos /i), 25 
p. 28/1. [annos3i natus] ^, *consulatu suo quarto et Sallustii, [die 2 6°tam- 
muz^ occisus est.] Erat autem regni eius annus 3"% [et ex] quo 
Caesar factus est [7""']. Verum numerantur ei anni [2]. 

lovianus autem, cum die 27° tammuz post mortem luliani 
[uno die] imperator factus esset et dominatus esset 7 menses tan- 3o 
tum, consulatu suo et nobiiis Yarroniani fiiii sui, mense sebat die 
17° [mortuus est]. Erat autem 3^ annus natus. \erum in summa 
annorum contra eum adscribitur annus unus. 

Post hunc regnat Valentinianus (V*")', et regni consortem 

^ Chron., ann. 3286, 9235. — - Mich. rprimo-?; sed cf. p. 987 (lextus). — - 
" Herat. — ^ Chron. , aim. 2276. — ^ E Mich. suppl. — - " E sequenlibus ita 
cum Elia >'is. (ed. Laray, Bull. de VAcad. royale de Belgique, 1888, p. 075 s({ij.) 
supplendum videtur. Socrates autem, quem recitat Elias, hahet fflunii??, eique 
reliqui auctores consentiunt. — " In marg. scriptum. — i^( 213 )^H— 

secuni adsumit Valentem fratrem suum : et ipse quidem Romam 
proficiscitur, Yalentem autem Gonstantinopoli regnantem relin- 
quit. [Valentinianus] igitur, cum [Romae] potestatem tenuisset 
annos 12, [et] cum eo [Gratianus filius eius annos 2, post consu- 
5 iatum Gratiani et Equitii, t/ie 17" tesrln posterioris mortuus est]. 

• [aerae autem] Graecorum erat annus 719'''. Erat^ 

[autem quando] mortuus est annorum 3i. Verum in [summa an- • 
norum] numerantur ei [anni] i3. 

10 Honorius autem, cum Romae potestatem tenuisset cum fratre 
[annos] i3, postea pauUo minus quam 17 annos, universos [annos 
3o,] consulatu Asclepiodoti * et Marini, [die i5°] mensis ah 'p. 285. 
mortuus est. In regno autem reliquit, qui Gaesar ttinc erat, Valen- 
tinianum puerum, filium Fiacciiiae maioris, Arcadii quidem et 

' .3 Honorii sororis, Theodosii autem maioris fiiiae, et fiiium Gonstantii, 
qui eis adfinisfuit. . 

Post Arcadium regnum accepit Theodosius (VII1"^)2, fiiius eius, 

qui erat 8 annorum tantum. Gum autem cum patruo Honorio 

annos 17, cum consohrino^ Vaientiniano annos 2 5 , universos [annos 

^o /i2,]regnasset, [consuiatu Vaientiniani septimo et Avieni, die 11« 

tammuz mortuus est : post quem regnavit Marcianus^] 

• • • ; Et hoc [regnum] ex omnihus [historiographis 

nenunem] invenit qui commemorat vei qui disponit et monstravit 

.5 seriem regum et tempora potestatis eius. Tertio etiam, quia is 
tempora remota narrare et [ea quae] duhia erant et ignota omni- 
hus tradere studuit; et, quamquam serie [annorum] usque ad sua 

tempora descendit, et ea sriiicet 

quae a multis et transmittuntur 

3o alii quoque judicavi necessarium esse etiam 

• • • : d^ temporihus regni Persarum, [et de] singuiis 

3.) [legihus] qui in eo alter alteri successerunt, dum genus ac nume- 

rum eorum [ commemoro]5, et singulorum alterius post 

aiterum [annos et menses et] dies distinguo, et [quo tempore] in- 

; So. Arcadius. — ^ In marg. scriptuni. — 3 Ad iitt. : crfiiio amitac. - ^ Ex 
Wia i^is. (cd. Lamy) suppi. — 5 Id sensus requirit. 

SYR. C. — IV. 

i5 286. — ^( 214 ) 

ceperit et quo etiam cessaverit, ita ut tempora 

eius contra tempora [imperatorum Romanorum ] 

singulorum annos seorsim inter se eorum et 

summam [annorum] 

3 

[1. Ardasir, filius Pabeq, annos i5. i5. 

2. Sapor, filius Ardasir, annos 3i. ^6. 

3. Hormizd, filius Saporis, annos 2. 48. 
li. ^^ araliran, ^/m-s ZTomf^f/, dies 17. 

5. Warahran. filiiis Warahran. annos 16. 64. 10 

6. Warahran Segansah, menses 4. 65. 

7. Narsi Garmansah, annos 7 et menseni 1. 72. 

8. Hormizd, filius Narsi, annos 7. 79. 

9. Sapor, filius Hormizd , annos 69. 1 48. 

A summa annorum imperatorum Romanorum et regum Persa- i5 
p. 387. rum *annum 20"™ Constantini annum 19'"'' Saporis fuisse liquet. 
Ah anno enim 7" Alexandri filii Mammaeae usque ad 20°'" Con- 
stantini inveniuntur anni 98, et a primo Ardasir usque ad 19*"" 
Saporis simiiiter 98. Et, cum hic Sapor annos 69^ regnaverit, et 
initio Canonis nostri annus 20"' eius primus inscribendus sit,hunc 20 
Canonem ex annis Saporis 5o continere liquet; ab anno enim 21'' 
Constantini inilium eius sumitur, qui est consulatus ipsius sep- 
timus, filii autem Constantini]- Caesaris 3°'; [quod autem ad 
Persas attinet, f5/annus 20"']'' eiusdem Saporis, regni [Sassanida- 
rum]^ regis IX' : aerae autem Graecorum est [annus] hic primus 25 
annus 637"', secundum computationem Olympiadum est annus pri- 
mus Olympiadis CCLXX\P°, aerae Antiochenorum annus S^^"*, 
aerae Diocletiani est annus 42"'. 

Constantinus duos fiiios suos seniores Constantinum et Goristan- 
tium Caesaies creavit. 3o ^ Sic e r-yOT) correxi, ut Canon et contextiis rcqninml. — - E Micb. ct El. 
JSis. suppl — ^ E Micli. siippl. ( 215 •«-j— o 

cn 
co 

-c s o 
o 


co 

O 

o 
cC ^ rn o» 
cC 
o cc o 

CD ' ' r_ 

^ O o 

JB ^ r^ 

- B ^ 

CC C5 O» CS cO CO <x> 

a 
o 

o:) o 

Jh 

o C 

.2 

a 

OJ 

o;) 

■4-J 

o 

. 


u 


PS 
•^ 


(M 


(TO 


^a' 
o 
CO 


u_; 
^ 


Cfi 
X 


^ p 
X 


ANORUI 

tantin 


co 
^ 


(M 


CO 


<:t 


c 


CO 


CT 


(M 


(M 


■M 
a 

C5 


'Oh 


;-^ 
C3 


O 


& t- 


o 
K O 


o 
-«. Oh 


o 


^ 


(M 


CO 


5£ cc 


r-< 
(M 


(M 


(M 


(M 


Pk 


ci 
o O) '3 .2 O 'T3 

CC <D C3 „ — 


co o fl 
«5 

co 
O O 

fi ."= o 


cc 
(S5 .-6 

c« a 

C/2 
C 

o 

CJ5 
lO O C^ 00 (M <M oo 

M •Ct Lftl <0 

CT (M (M X 

CC <o C (M <3^ O ^ (M 
(M co co ro GO 
(M Oi o ^ 
(M OO CO W n3 *:S 
d) ct, 

=5 ^ 
o Cxq 00 

oo 10. .«•( 216 )<^ ct QJ ^ — 
cs 3 cn LO ^ '^ t^ c 
o ^ o cn •p<< 

X — O 

c = .r 

c 'J^ 3 

cr .— — 

^ CO ^2 3 Cfi "^ X 

5 g ^ 


X o c c c 

cc e ^ — ' o 
co >^ it (71 CT. 5 i3 «5 
o X 

X o 
ct; 

«3 o 
cc 

c/: ^" 

S >^ 

^ cn 

o -~ 

cc ~ O 

Sb co 
S 
'^ 
O 
(=J 
>-» 
c» 

o 

Oi 

es 

o 
o 

. 


I 


. 


1 


cc ir 
o 


o 


^* 


'TZ 


^*- 


^■M 


*i 3 


o 


£ 


'o 


c o 


p; 


C5 


c: 


C3 


|Mi« 


• p^ 


c 
o 


"o 


c 


^'i 
^Cfi 


c 
— I C" 


cc 


^a 


^^ 
^ ^* 


^ 


^ 
• ^ 
c; 


• r~ 


- 
'TT C 


' ~ 


'^ 


— 


O •_- 


c 


C 


r 
X 


CJ 


■"• 


[ 1] 
p*' 


- 


^ 


o 
,*x 


^ 


, * 


r; 
>— ' 


C5 


eo 


C 


^-d 


;-i 


• "* 
• — 


O 


O 


^ 
C 


• M^ 
cc 


CTj 
^ 


o 


— ^ 


3 


C5 


^ 


C5 
i 


M 


C3 


Oi 
^C 


o 
cr 


C- 


^^ 


^iN 


* 


• — 


c 


O 


~ 1 
.z 


• — 


o 


' 
o 


"~ ^ 


6 


ti 
00 


CT 5-1 C5 "T- -O - p^r o 

I i1 

• — cr; 

cc ili * ^ 

'r o .— p o o 

c ' ^_c 

E "^ o" — ' CS 

'- o o = •" — X -a r::^ o 
-^ cs 

t- 5 c X 
o = ^ •"' s •= 5 .= 
.2 c-c.-a 

o , i.^ 

c z: 

p — — -. 

c .^ C =^ 
C fc, . c 

^ -c ~ ^ 

^ .2 tH 
-s o 

y « == !=^ 
C <^ " S 

cc C- 

■- o 

o o c - 

O c 

Ct C3 

cc .O '- 2 "^ 

r— c ^ 

i. c o 

•"^ ^ c 

— o C 

O ^ C 

>- o a 

co O cc _c 


c 


o 

C3 
'c 


cs 


— 


o 


CZ. 


-5 


»— 


— ^ 


"^ 

cs 


^ 


o 
^" 


(—1 


cc 


cr 


-s: 


c 


C 


— 


'Jj 
,x 

c 


3 


-< 


i€ 


&1 
CO 

^ 


^4^ 


cr 
:- 


S 

3 


X 


C 


"o .«4 
c 


^v 


.M^ 


_^ 
.-^ 


o 
Zj 
X 


— 


ca: 


. -- 
"B 


3 


"T^ 


J2 


c 
ci 


r-.."^ 


c 


C 
o 


•r^ 
^ , 
^*" 


c 


-< 
'X 
c 


o 


^ 
c 


c 


'^.-■^ 
' ^ 
~" 


""^ 

^ 


ff- 


_I 
r-< 
^— ' 
fl 
^ 
:/: 


r; 


C3 
c 


~ 


O 


S 


O 
-t-J c 


^ 
'> 


C 


w 


c 


^M 
f^ 


• ^ 


^ 
^ 
i^ 


^ 


w<^ 


f^ 


^^ 
'W^ 

XT*' 


■^ 


^ 
X) 


j3 


«w 
.»« 


^^ 


-•■»1 
fm^ 


— ^ 


c 


^V^ 


. ^ 


C 


^^ 


^^ 


^ . 
^" 
, -^ 


«-- 


o 
— " 
^ 


i^^ 


I— ^ 
o 
c^ 
Cw 
f- 


'^ 


o 
C 
Xi 


> 


>— ^ 
sp 
c 


^ 


c 
•-r? 


c« 

3 


c" 


o 


c 


. 


I^ 
X! 


X 


9 


-^ 


CC 


-S 


'•*' 


"™— 


"- 


'-1 


cs 

^ 


cr 


^— ' 


1 1 


X. 

c r3 


o 


r;; 


3P 


•3 


f— 


^ 


-== 
3 


"0 


e3 


X 
fl 


r* 


.:3 


s 


's^ 


«3 

3 
co 

cc _L •'^.i: r o i- - 


— 


-< 


^ 


X 
C 
cc 


- 


•^ 
■M^ 


■ ■■ ■ 


^" 


"x 

3 


X 


C 


f3 
X 


X 

;:^ c o -.• ^ ^»- 

^.- ? - •= .^is .-^ 


X( 3 

O rv^ c .;;; -^ ^^ s ^ ^ x. 

3 E ^ J ® ^ J 

- i: — 3 c '^ ■= 
o^ 5 g '^ 3 ..2 « 

C3 — " ^ — > 

~ ^ o o 


o 

C/3 ■ « 3 

C- 3 o -^ ,>< r ;r § r:7 

' — . = ;* JE c .= S 

c o ^ o ^ c 'jr 

•- r .=; c 5 _c c 

S ■• — ■■'^^ '-S o c" 

3 = ^o c ^ a 

3 3 •- a, ii ^ "i 

c3 c — « '-^- r 

■ — c — ^ c c E = = _S^ -1 o 

W — O c.; 3 co 

C 
C o 

Oi a 
o (/2 o 
c 

c 
n3 c 3 i^ .( 217 ) •e^- c; .2 
o «3 S 

§ I 


a> 


>► 


CO 


cc 


CC 


s 


-Q 


C3 


• ^^ 


T ( ( 


• F^ 


P^H 


f^. 


o 
«3 


O 

o 
o 


j5 


«3 


O 


Q^ 
o 


^ 


o 
-c 


. « 


o 


>C« !^ 


o 


q; O 


rc 


QD P, o C '^ CS 
^ S ^ o 

o P^ 


C/J 


(/) 
•< 


S 
P 


O 


-=? lO o 

tH <(H 'H 
co 

co 

o 
3 


a 


X! 


1— < 


c« 


X^ 
s 


^ 


j2 


s^ 


■^■^ 
O 


bo 
o 


C3 

CD 


C^"! CO «Cj 


o 


lO O 


-<5 


— ^ 
C/2 


CAD 
O) 


(-* 


C3 
o 


O 
'o. 


;j 


cn 

c/3 


E 
;^ 

O 


^ 
^ 


^ 


. 


P 


^ 


F-l 
CS 


f-( 


f. 


P- 


CO Ot iO 


c« 


O 
o r^ 


X 


CO CO fO 


co co 
es 
:^ 


c/: 
o 
^ 


o 


^ ^ c «^ rt o 32 1= a o co o; =: fl 3 
o 3 

!^ 

<u 

i=l 

o CS 

> 
ctt 

CL, &4 

o 

C/2 o 


W Ph W 3 
c 
c 
« 
H^ 
c« 
« ^ ."^ 
A 


" 


- t> Oi -^y^( 218 W 

5-1 


co 


c 

oc 


c 


, 


— 


1 


o 


^ 


^ • 


c 


lO 


rt 
co 
C 


C 
c 
o 

c 


«c 


g 
"c 
c 


c 
^ 
"O 


C-i 


O 


< 
"^ 


_i^ 


- 


5 
Sm 


o 


c 

c 


c 
i 


^ 


irc 


^" 
CZ 


r^ 


^ 


. c^ 
^ 
(" 


co 

C 
^ 


O 


rv 


"rt 
o 
^5 


'Eb 


.§ 


s 

c: 
c/2 


C3 

CO 


C 


c 

_c; 
•^ 


o 


^_i 


. 


^ 


c 
»> 


. zm 
t 
s 


re 
'^ 
^ 

-y 


C 


:o 


Cw 
o 


c 


^ 


c 
>* 
"o 


^a-A 
co 
CL. 


G 


&^ 


CJ 


1-^ 


- 


co 
co 

C 
ci 


'c • 

rt 


a 
P- 

c 

co 


C 

><: 

c 


1 


c 
c 
ct; 


C 


C 
c 


O 
C 


O 


O 

C 
co 


C 

es 
bo 

c 

'c 


"S 


c^ 


^ 
w 


,<^-' 


— 
r* 
J2 


J^ 


3 
H 


■< 


3 
n-4 

c 


'cO 
C 


«r 


K 


05 


C 
v-l 


(T! 


ro 


•d" 
k_0 


o 


r- 


C 


▼H 


CS 
T"^. 


(T. 


iT^ 


o\ 
in 


5^ 


C'- 


c/: 

C 


rH 

CN 


-< 
rt 


f— 


^, 
, 


_• 
rt 


co 

C 
N^^ 


^^B 
^— ' 


/ 


«s 
X 


X 
cc 


1—4 

o 


. 


X! 


XJ 
-d 
:j 
g 

P 
»-3 


XI 
c 
2_| 
e; 


(^ 


r -< 


"^, 
ri 


S- L. 


c 
o 


rt 


r- 


oc 


C-J 


C^ 


C 


■« 


c^ 


o 


rc 


-cr 


iJ7 


• ~ 


^ 


^ 


th 
^ 


^ 


— 


r- 


W^ 


c 
■^ 


Cfi 


X 


:n 


es 


c? 
o 

PS 


O 


C3 
'E. 


2 
"c 

CLi 


-Q 

cc 
o 


o 


•^ 


S 


c: 
C 


9 1=^ 
>^ 


~" 
XI 


> 
<.*-» 
C 
r^ 
o 


3 
*sS 


^ r 

1 1 

co 


c/: 
3 

-< 
cc 

cs 


o 


oo 

co 


co 
o 


^ 


(r. 


co 
^ 


LO 


S 


K— 1 

co 


O 

"c >■ 


C 
c/:) 
>-s 


-<: ^ 


^^ 
CL, 
, 


•s. 
£ 


c 
fi 


o 


^ 


_l. 


- 


o 


E 


. -H 

c 


s 
c 


^ 


^r^ 


C5 
c 


t3 


c 
2 


• '~i 


CS 


C 


^ 


"-w 


^ 


co 


nd 


ci 


co 
* "- 


a;> 
, ^ 


■"• 


c 


* 2 


X 


tC 


r^ 


«C 
c 


o 


o 


O 
^ 


-< 


2 


c 


— 


c 
2 
c 


— 


[23 


c 


S 
•z 


o 


o" 


"o 


■< 
->f 


— ^ 
c 


. 


• ■— 


j::^ 


c 


C5 


c 


• 
C- 


>^ 


c 
* zl, 


c 
C5 


'o 


"Zl 


o 


3 

O 

o 


O 


s 

3 
.- 


CO 

r- 


c 
^ 


5a 
B 


'>^ 


C 
o 

CO 

c 


* 3 


c 

c 
o 


CB 

> 

C 
•- C3 
a 
« 


^3 


c 


ec 
1«?=; 


o 


o 
''-5 
c 


— 


co 
i5 

X 


c 
(—1 


2 
c 
co 


^ 


*co 


O 
c 
C 


c 
cc 


co 


^ 
O 


.z^ 


c5 


c 
co 

1-^ 


cr 


s 
r -> 


J3 
a 


O 


c/: 


< 


«o 


« 


o 
c 


c 
-3 

o 


-< 


'^ 
C 

lO 


B 
cc 

c 
o 


"s 

a 


O 

o 

C5 


u 
c; 
c/: 

«5 
co 

C 

O 

*> 


• 

c 
S 

i-C 


o 

c- 

co 
co 
>-» c 

co *j 

C 

S 1 


5 
c 

C 

CS 

w 


>- 

"o 

co 


O 

c 


-n 

C 


o 
o 


s 


^ 


co 


ct 
c 


c 


?? 


"« 
- 
Os 


'o 3 Cd 


to 


o o < 219 ) •«^- — 05 
S 1/3 

^ S 

P-i p 

O tH 

O o 

W B 
o CS S-i ^ 

o p 

fl ll-H o 

ffi C5 

r-] 


cc OC <T1 

CB 
O o 3 i- 

03 O 

-< o_ 
O^ O -- (T! 
n ro ro co 


H^ 
feiHH 
^^ 
><1 
XJ 
X 
J 


r^ OO 0:0 


■^ ■»-1 ^ '?■■' 


cn 
c5 
O- 
>^ 
■^^ 
o 
QO Os O "^ 
~cr ■O' lo lo >^ 

X! 

C3 CO 
CO 
co 


<vo 
co 
(M 

<M 


co 


<M 


c. 


ro 
X-O LO i-O lO i-O 1 


C3 
^ 


- 
O) 
. r- 


;-> 
o 


03 


cc 
&H 
— ^ 


P 
^ 


Q 


CJ 
C3 
O) 


co 
■^-^ CC 
-^ 
13 


.s 
^ 


o ^ 
• — 
-^- 
O 


•*-j 


ulalus 
el Gal 
S 


• — •« 
=^ 


o 
cs 


r^ 

o 
o 


O 


c3 
Ji-i 


B 


£0 *" 
3 


o 
n") 
cn 


s 


cc — ~ 


^ 


fl 


cri 
s • 
c3 


o 

«o 


^cS 


^ 


o 


'« 
'^ 
o . 
'X c/2 


o 


1—1 


5 
c5 
1 : 

<v 


S 


3 fi 


o 
CO 


-< 


. — ' 


— : 


o 


fi 
G 
co 


6 
c 


«D 


-^ C3 


^ 
^ 
C/3 


^H 


OJ 


rs 

'o 


C/D 

c 

O 


C3 
c« 

CS 


O 

H-5 


3 

3 


cs 


o 

o 
,-^J 


o 
'O 
H 


Cfi 

3 

c« 
O 
P-. o o 

cn 
p 

s 
B 

o e3 

o 
o O) 

cC 

e 


cc 


-=t; 


fl 


Cfl 


cs 
^ 


O 

C3 


^ 


«.H^ 


c/: 


:-( 


3 


o 


O 

CS 


b 
O ^C3 

I— ( 
O) 

c 
^o 

o 

O) 

o o O) ;-l 

cn > 

'bo "o 
2 ^ o 

3 O) 

Sm 

CC 

.ks P-I 

:3 a 


cS « O) 

^ C/D 

i| 

O O ^ O r^ 

rri _ "^ O o 
o 

c3 
cfi 
O 
C3 — O C3 

^ t- s 

o J^ ^ <z> o:) 


-55 

o o C2 

o 
o 

ci o 

ci 
ctf - G S c:5 

!3 ^ • ^ ,3 o) O- o 

cn 

3 o 

o 

-a .o s t:: o ctf 

r-l 

co =^ § a o 
o 


o 
fi 
c« i; 2^3 zz -< o c« 

o 

o 
cu 

-t-s 

o o rzz 
o c« 

c :5 o 
o 

.B ^ H 


rf/ 


c 


c 


o 


• F^ 


O) 


"~j 


C/J 


• 1— ( 


CD 

cfi 

o o 5 S -35 c! 

o 

-^ 

o 
c« 


o 
o 
o c:i (15 • -H 

O 
cfi O Cl) c3 

o j: cfi C 
co 3 

• F-< 

o 

tS9 

3 C O .2 

5 o -^ 

K 1—1 o 3 

=5 O 
3 3 

O 
o 

co 

'Ph ce 

P.. 

o 

• -H 

'o o -^ 

"o C 

o co 

o Ph 2 •" S 

-^ _l '!^ cS 

C 

n:) 

5^ co' O c« 

3 "r; 

9 "o 

C/3 ^ 

3 ,. cfi P-^ T^ cn ^ C • = 3 


o 
o 


^. 


-73 


rD 
P 


; ^ 


O 
O 


a:) 

F--H 


o 
o 

_o 
'-£ 
"rt 

C/3 

3 

O 
Ph 


:3 

05 


o 

c3 C5 

o 
S 

cn 

S 

o 
o 

-«< 


s 
9 


t- 


QO ro 


co 


cn 


-< 


::?- 


•D 
"^ ^ 
X! 


> 
X 


X C 


^ 


X 


^ s 


1 1 


j 
cc 

^ 


(M 


U3 co 


cn 
PS s 


C3 


cfi 


S c 

« 


r^ .2 


a 
i 2 s 


p 


ui p^ 

Ck, 


0) 

fl 

o CD 

o 

CL, 

a «_> 

Cu 

o 
c? cr 

o C3 

'> 
O C3 


w-» — 


1 


;-l 

s 

3 
C3 

cc 


• 
O) 
C3 

c« 

H 


cr 
!>• 


3 
3 
C3 
X 
.1«^ 
fi 
S 


03 


cs , 


cs 


C/3 


3 

;-( P^ 

co 
C5 


cc Cfi 


c» 


fl 

c« 
3 

C2 
to 

a 

rt 


fi 

CS 


co 
S 


O) 

Cfi 

CC 
3 


C5 

s 

cc 


<:3 

CQ 


cS 


C-' 


CS 


co 
3 


<» 


<W 


s 


.^ 


s 


#\ 


^ 
3 


c^ 

S 

3 


co 

3 


<aj 


c:J 


s 


3 ^ <x> 


n3 (U »- 


CQ 


^ 


^ 


c? 


c 


g 
S 


fl 

c« 


-3 


fi 
s 05 
..*^ 

C3 


c« 


'.^ 


co 

*5 


w— 1 


cH 

I nx 
co 
u h— efl w .2 fe cn 
<!;) 

c/; 

3 

O) 

s 

cc 

3 

3 
c« 

"> 

O o 

Ou <rri 

co 00 <i) 3 
cS 3 

.2 

cs 

o 

o C3 <rr5 3 3 
3 
;-( 
o 
o 
<a3 
CS 
;.! 

O o 

3 o 
oc 

c» 

3 
3 
3 to < 221 ) •c^ «3 

o lO 
:«' 

O) 

s 


co 

• ^ 

O 
u 

o 

Ph 

CO •ct o 
rt 

bo 

a o 

fl 

ee 
i-l 
bo o 

o 

.S 

O %-i co CO LO u 

o 

ce 
a> co 

CJ 3 ^ ct 

o 


X 
X 
X 

« 

a ?£! (M 

CO 


ce 
to 

O) 

bD 

C 

o 

o ,s s s 

o 
a ^ 


&I- 
o 


O) 


co 


O) 


rj^ 


re 


^-^ Cfi 


r^ 


o 
&- 


cc 


o 
o 


c/: 


t« 


0) 
O 


c_ 


o; 


O) 


o 


n3 


n3 


rt 


co 
o 


CD 


f^ 


O) 


O 


o 


o Ph 
O) 

cn c 
.2 

cc 
.<X) 

a 
o 
o O) 
O) 

ca 

O 

PC 
co ^ ^ O) 
'T3 O s '^ 

O 

a 

o;) 

Q <D 


co 

O 

CO 

o 
cc 

_d 
o =3 
u 
o 
o 

O) 

ec 
O oo 

Cfi 

a o 

to 


U o 
c 
co o 

c 
c 
ee <:0 3 cr' 


co 
O 

-I s 

<D 
C8 
%-> 
i-> 
<Xi co 

QO C8 ^^«.( 223 )k^^ 1 


1 


■ ^" 


^ 
^ 


o 
X 


• rt 
fi 


Tl 


o 
• ^i 


r^^ 


a 
P^ 


• 


c 


. 


1 1 


1— .' 


•+J 


-^s 


co 


co 


OJ 


O 


rt 
/-^ 


cc 
S 


^ 


.^ 


C3 


c 


'd-3 


o 


« 


o 

o o 


cc 
c 


C3 
• JL 


1 


^ 


^^ 


X 
< 1 


C 


C5 
s 


c 


fl 


-. 
o 


'ri-S 


. — 


o 


Cfi 


C3 


3 


C5 


o 


5- 


1-^ 


C 


i 


'l.ij 


o 
tS! 

e3 


c« 


^ 


O 
_C3 
O 


o 

p-l 


—I 


Z 


X 

c 


-^ 


o 

o 
*cc 


rt 

3 
cc 

rt 


5 


o 


cn 

• -H 

C 


c 


^— 


^i^ 


rt 

C3 


'S 


o 


^ 


bo 
o 


CO 


;^ 
g 


C3 


o 

o 


3 

^ 


X. 

o 


^ 


;— 1 


. . 


^ 


o 
o 


'S 


es 

3 


o 


o 
co 


B 


O 


O 


. 


o 


C3 


c« 


o 


i^ 


cr: 


i 1 

Ti 
O 
o 


O 
• -^ 
8 


o 

c 


'5 


o 

o 

c 


X! 
O 

'2 


O 

o 

O 

ffi 


CS 
cn 

o 

■Xi 

o 

o cz o c^ O 

a o 

oo OO 05 <:o 


X! 
CJ c 05 oc 

o oo . M 


:« 


^ 


O 


o 


Cfi 


Q^ 


C 


C3 


o 


cn 


f^ 
p^ 


, ^ 


ro 


'■r. 
C3 


• 


'TS 


s 


&M 


c 


^ 


e3 X 


Cfi 

C 

o 

cS 

> « -rt co 


o 


C3 


O 


Cfi 


S-i 


&H 


3 


^ 


CS 


Cfi 


o 


^ 


co 


■■^ 
O 


o 


C3 


o 


o 


C3 
cfi 


su 


iN 


c 


'^ 


C3 


o 


fl 


M^ 
O 

o 


O 
'c/D 


•- c -^ c o 
o s - s o 3 ^ -e 1 


Cfi 

O 


o 


C 


C3 


o 


(M 


C3 


O 


• »^ 


X 


^ 


?► 


^ 


O 


o 


o 
'/3 


"^ 


-=^ 


X 


'.^ 


_j 


-w 


F-^^ 


(-H 


. — H 
c 


, ^ 


" "^ 


o 


o 
cn 


3 


c 
cr 


•5 


o 


O 


c 


^ 


o 


o 


.z: 


^ 


— 


«-^ 


r^ 


O 


— 
cc 
™ 


, 


X 


o 


O 


sj^ 


o C3 


X 


•^ 


C 


Cfi 


r— 


:/: 
*^ 
^ 


..j. 


■— 


«.^ 


c 


o 


O 
c/: 


o 


~ 


"^ 


cn 
o 


'- 


o 


~=J ' 


cn 


>■ 


c/: 
"^ 


t ^t 


X 


OD 


C3 


!C 


i. 


(T^ 


to 


«c 


--^ 
o 


g 


u:; 


o 


• l^ 


^ ^C3 ^ ^ 

w — > c3 - ^ C O o « c 

X — C3 |?J \ oo Ci 
Ci fc .«•( 'm )^^ 1 


CC 
0) 

.^ 


<H-H 
a> 


0) 
•^ 


cc 
<v 


e« 


cfi 
ce 


CS 
c« 


a> 
O 


c/^ 


C/3 

&H 
CC 


'^— > 
S 


o; 
• >-H 


Ph 


cn 


>t-^ 
rt 


<x> 
PQ 


r- 


^ 
<x> 


• — « 


'rf.j 


CC 


iw4 

c« 


• rt 
Cfi 


CC 


^ 


>-» 


es 


cS 


^ 


P5 


rQ 


Cfi 


cn 


Oi 


s 


^ 


Sh 

cn s 
a;> 

ce o co •<-* 


3 
a> 

CO 

O 

P- C 

.2 

'■+H 3 C/3 03 

« '..3 c^ Cfi 

cs 

fl cc 

a 

ctf 

Ctf 

u 

o Ph 

a> >i 
o ■+J 

Pm co o 

ps ?^ •ct 


in 


00 
^ 

r^ 


fl 


^ 


fl 


\7i 


CS 


Sh 
li-H 


rs 


^J 


zi 


iOi 


"i5 


^- 


&. 
^ 


.** 


P^ 


s 


w 


s 


;m 


"^ 


icC 

§ 


Oi 
.^ 


CO 


1~^ 


3 


s- 


«v^ 


r^ 


C3 


l-H 


a> 


S 


r-c; 


3 
^ 


■^ 

flj 


« 


co 

cn 


C3 

03 

Sh 


^H 

<X) C/5 
Ph 


'^ 
s 


4^ 


3 
cc 

<x> 


u 


ct o 

ffi t ^ B o cc 

s 
u 
a> 

ctf 

3 

g 3 
a> a) 
.^ 

CH 
»-< 

a cB 

a 
• cc a) 

Sh 
Oh 

•H 

a> 

.^ 

3 3 
U 

o 

-^ 
_Ph cC 
Oh 

a) 3 3 cS 
3 
o cc 
c« 3- cc 

O) 
Sh 
ctf H-.> 

o 

C/D 
CO 

ec 

H-> 
• i-H Sh 

_a 
"3 

cS 

o 

c«, 
3 

bo 

O) a) 

3U a 


o 
C3 

co 00 

c 
a 
cs Oh Eiq 00 

-cr r: ^ cs 

C/3 

Oh 03 

Sh 

O O 
P5 cC 

&H 

Sh 
Oi 

Ctf cfi 

O) 

ct 

Sh 3 
a» 

3 

C3 


a 

C8 o 

ElH ►4-9» ( 224 > ^.! I 

OO ■ i"-" 

o — ^ 
cS — fl 
CS ^ c 


.^ .1± 5 =3 

o « c o 


fl -- 
CZ TZ '-O 

. 


-f 


rr. 
■w 
cs 
co 


ti 


■^ 
»-0 


-Xl 


K 
< 


>^* 
HM 
X 
>^ 
^ 
>^ 
j^ 


CD 


O 


C 


^ 


_ 


z 


o 


-- -» 


""^ 


-< 


c: 


^"^ 


^ 


O 


> 


C3 
: , 
^ 


• 


— 


'^ 


^. 
-< 


^— 
^^ 


CT- 


p.^ 
*■ 


r^ 


»-< 
^ ~ 22 •- 

~ "o s- 

O ^ ~ - czj 

-^ O 


— _2 o ^ -p c; 


-5 "S 'c 
- c - rt 


1 5-i • - o O <^ I !:§ f '5 t^ 

=^ ^: — ' ^ ci ■:. 

- - cc r -^ --' 
^o -^ o) j5 = - 

^ C r^ '■ "^ ^ 

- ^ rt ^ 3 
O 3 5 •— ._ ■ : 3 X — •^ 9. C ^ o -s^ '^ .— ~ ec C _ 3 
<X) ■ , - 

c/l ~ 'o 

s ?: « 
o .X nz' 

> -S ^ 5 

"3 « o § 

±: o 
c « 
o ^^-^ 

_ '> -r; O • o — o •r' 

6o o ^ "" "— 

■^ r- s; — 

— C s^ c O 

23 O ''^ " O 

ca: :^ fl ^ '^ 

O »- '^ r" 2 

o • — c Z. 

fi S -C 3 c ^ 

= 3 « "^^ ^ -J^ 

O ^ [^ cc o C|0 
— — 3 _ — 

O — i CT' O 

>- O ' ■ =C 

O 

O •-- :r. c/j 

c r:^ o o 
" '- fl 

j- c« o « oo -^ u^ 


•cf 
co 
X 
o 
— 
.^ 


— 


rM 
"^ 
— 
X 
IT" 
o: 
■y. 
I^ 
X lO Li^ - "^ ^ cq r x! c c 
H o 

C " c« o — ^ — .^ o -.s O 

S .o 

o s 

O o 

bo cc 'TZ o ^ ^ ^ 

o t: 9 


o 
C 

C O* O >> '^ « O 
. — 3 X > 

> 

^ O 
^T^ • *^ 

X 

C X O 

o 
o 
rt o 

X 

C 
C O) O o c« o I 

o 

c 
o 
o o 
. -H 


Oh 
cr; 


o 


rj 
o 


c 
^ 


cs 
s 


cc 

c 
s 
-- 


O 


u 
c 


l^ 
1— < 


« 
o 


bo 


o 


!h 
l=L, 


^ 


.^ 


O) 


C 


c 


.^ 


o 


-1 


• .-• 


-r 


o 


c 


"^ 


> 


H.^ 
Cw 


X 


-T3 


N 


C 
. — 


. 1-^ 


— 


- — H 


c 


^ 


^ 


— 


— 
' 


^ 


O 


C^ 


— 


^-^ 


C 


r: 


■— 


o 

CA 


rt 


C5 


r^ 


O-i 


C/3 

o 


o 


^ 


&. 


i^ 
. — 


• ^ 


(— 


o 


TS — > X 

>^ C 

X .— 

: O = X c 

cs 

■■ ct :c .o 3 

X !^ jj 

o . Jl. c X C 
'S "o C Q C O 

O o z 

o — 

o o 

n c o -^ 

2 *c X -•' r- ,lj O 

= o 
(TO c: ^2 

P 

bb 

c: c o^ ^ '^ O 

o 
o 

CO o 
co C1 

o 
co ^«•( 225 > S-o 
^^ 

O f*^ 
o OJ 

.^ 
^ 
«^ o o 

fl o O "^ 

O • X 

c« r^ p 

« ^ o O) o 
o Cfi .-H 


^ 


3 :« 


^ 


S 3 


P 


•3^ 
C^ cA) 


OJ 


o g 


^ 


+^ o 
(X) 'Ti 

H s 


rt 


s 


^ 


Sh 


o 


O 
O 


^^ 


<X) 


s 


ci 
i-i 


■+-» 


o 


n3 
)-H 
<-H 


iS 


OJ 


o 
o 


Cfi 

c 


r^ 
s 


(— < 


ss 


o 


ss 


c 


"^ 


• -H 
'-C! 
S • ^ 


1 1 


_ „ ^ 
1 


• —1 Cft 


FH-H 


32 
rt 


=3 O 


O 


oo 


cc 
_5 


o -' 
C5 O 
-o o co O 
lO 


o 
o 
rt 
CC 


rt 
S 


C3 ^ 


'a, 

o 
o 

s 


i^ 


c/:: o 


Cft 


o 


rt 


ter Ardasir ct 
nt annos dec 


ta_i 
!_; 
? 


-13 


s.i 

o o 

- o 
S o 

2 -^ 


i-o 


'CZJ 

a 

C3 
O [-- 


x! 

CT! 
tw 


-^ ^2 : 


c3 

X! 

CJ5 
c/: 

cs 

"Ph 
rt 
o 

o 

a" 


'5 

o 

*> 
'o 


o 

> 


« H 
rt 


rt s 


a 
g 
c« 


i- 


it; s- 


S^ 
>-j 
• ^ 


O 
"^ 


o 


p— ^ 
r-^-* 
.«_:> 


'ni 


.2 .s 


o 
o 
CC 
O 


-f-S 


7-4 
O 
n 


J 
»i ' * 
-ct 


r. 

s 


G o 
.i^ o 


*o 

o 
n3 


tH CI 
co <rr LO ^o 
r-00 


<yi 


o 


K co 


O fl 


d 


li. 


P^ rt 


;3 


•|— 
Ph 

o p- 
o ;^ 
o o 

o 

Cl G 

-^ 
cn 
fl 
O 

O feo w 


o 
o 3 H a. 9, 

^ t- 

§3 

3 • -H 

o) eo 

CJ • — 

o O 
^ d 

CO OJ 


c« 


h 


4) 


p-l 


eo 


o 


'^ 


u 


ti 


re 


OJ 


-H 


&4 
<1) 


s 


0) 


O) 


t- 


c 
o 


CT 


C3 


«O 


F^ 


T3 


O) 


« 


r/^ 
QO 


•r^ 
o 


. 


s 


ra 
_Q -fl 


--i 
cc 


a> 
-Ti 


Cfi 


s 


^ 


s td co 
o 
co -».( 226 > 

^ 


Cfi 


^ 
-< 


t^ 
3 


3 

s 


s 
s 


p; 


00 
c^ 


^ 


3 


;^ 


o 
>^ 

-< 


O 
o 


s 


C3 

■4-A 


o 


^HM 
^s 


w 
^■^ 


3 


rt 


, 
o 
*a 


Lri 


f'-* 
fn^ 
s 


_3 
^ 


3 


3 
cc 
C3 
p: 


'cc 

O 

O 
<«^ 
3 
o 
z 
-< 
W 

rt 
o 
s 


« 
• ^^ 
'MBd 


rt 


CW 
o 


plS 
M 
fi 


^ 


O 
Pn 


H 
s 
o 
CC 

3 


'Xi 


• r^ 


cc 


• 
/^ 
3 


-^^ 
^^H 


cn 


*o 


^^ 


C/2 


O) 


o 


, 
O 


o 


• m* 


cs 
co 

K 


c 


^ 
- 


^C3 
O 


o 


O) 
c« 


o 
o 


Ed 


« 


!-i 
-. 


CU 


> 


CL- 


>■ 


« 


* 


^ 

o 
3 bo 

O) OJ o c« 

'g 

o 
3 es C 
3 

o 3 
o cfi 
O 

C — n • 


rv 


- 


cn 


c« 
O 


^3 


^ 


*6h 
^ ., 


c 


O) 

1 1 
ffi 


• 
■ri^ 


,1-3 


■ ^ 

> 
O) 


<V 


C0 
a 
cc 


Cfl 

3 


ed 
^ 


13 
j2 


''B 


o 
La 


ci 


b 
C 


« 


ct. 1 
;-i 


c^ 
~" 


-< 


a 
O) 
cn 


.!-;> 


sm 
• ^ 


5 
"cn 

_o 


> 

rt 


ee 

S-i 
M4 
o 
a 


• f-4 
H 


^^ 


a 
3 


3 


Sh 
O 
3 
O 


c 


^o 


-, 


v: 


r- 


"ZL 
' i^ 
fl 
3 
3 

X 
C 
c 


f3 
X 
_i 


C/D 
r* 
^ 
co 
3 
3 
3 

3 
:^ 
cn 


, 


^ 
^ ^ 
3 


fC 


^ 
^ ^' 


t^ 


"§ 


vH 
C c 


f* 

fl 


C 

XXI 
Cfi 
60 '^ 


c 


« 
>3 
X 
>* 
> 
rt 
IC 
■^ 
C 
c 
-_^ 
&0 
st 
M 

&H 


X 
;-! 
£ 
• 


^ 


:r 
^ 
'^ 
;-? 
C 
c 


cc 


c 


s 
* 
cr 


• ^ 


c/: 


C 


c5 


cc 
c 


cfi 


;- 


c:; 


&. C 


^ 


^ 


« 


c 


c 


(— 
c 


c 


o 
tf 


*•*> 


CC 
c/2 


;j 
cr 


X 
X 


a 


) 
— ' O) o 

o c« 3 
cn o 

(/3 cn 

O) bo 

c o -« 
S 


o 
eo »0 
o 

co .( 227 )^^ Cfi 

co 


. 
-!; 


P 


tf 


■rt (M 


1*5 

co 


o 

-< 


C^ t>» 
O 
-^ irl 


n^ 


%* 
O 


^ 
p; 


s 


Td 
& 


;h 
tf 


<a; 
-!! 


to 


C-l co 


(^J 


O) 


S9 
ei< 


o 
• 


>^ 

cn ro ■c^ uO O 
C^ !>• t^ co ■<? »^ ^ <? lo O tr- O 

C5 d 
03 2 rt .- Q- 
'^ bo 1 1 


fl 


C3 


. M 
c: 
Cl 


d 


o 


^ 


c; .2 ^ 'C- rt 


1 1 


3 


o 


. 


CJ 
-51 


rH 


o 


(T^ 


O 


rt 
3 


rt 


l-H 


o; 


o 


o 


CA) 


'Tj 


o 


(^ 


5 


-^ 


O) 


rt 
a 


rs 


•J^ 


o 


Cfi 


fi 


'^■^ 


c 


C3 


o 


o 


s 


^ 


o 
0) 


o 


.^ 
-C! 


.f^ 


rt 
■ 2 'S 

bo S 
O) o 

■ P5 


C--X/ c 

n 


W 


UJ 


o 


S 


o 


rj 


w 
-t3 
3 


"^ 
o 


T 


11->l 


K» 


1— ' 


o 


O 


• ■^ 
^ 


o 


^ 
C/) 


o 
o 


X 
O) 


3 

CU 


n 


o 


cr; 
o 
o 

CAl 


" c^ 


cr; 


O 
Clh 
d 


O 


^ 


O 


O) 


o 
C 


o 


TS 


^ 


4-J 


3 


O) 
o 


5 


O 


o 


1 


1— 1 

1 — 1 


i-H 


o 
cc 


Oh 


CD 

O 

c- 


c« 
'§-^ 


c/: t- 

O 3 
a;i 


• 1—1 
O J- 05 O o o 03 C 
3 
'T3 Qh 
3 

co o 
o o o -< 


• r' 
o 
Oh 


1 


Oh 
cc 


'C-i 


s 


Oh 


3 


-1 


Sh 


cc 


O 


, 


c 


'"^ 


c 


o 


C8 


f«=i 


s 
rt 


Ui 


zi 
O 


'^ 


c o 
co O oo 

O .( 228 )^^ ~ o OC OO OO cs ~ 

O -.55 ■^ (TJ r' rr ^- ^ <M (TC *cr vj^ 

* 
o 


rr 


o 


c: 


•"O 
N 


&• 


o 
>^ (D co o: 
• 


"* ' 


^ 
^ 


• 
Mmm 


cc 
><- 


:r. 
.- -^ 


• -™ 


.^ 


>^^ 
c 
:n 


•^ 
C3 


C 
" ~ 


H 
>-. 


;; 
>~s 


"-^ 
<< 


L^ 

ZTj (X) CC OO ■-^ i^tc c. 3C o •^ r- T^ (?1 X^ c^ cr; Ci Ci o 

a> 


O 


-^ 


o 


3 


o 


1 1 


^ 


u: 


p^ 


o 


^ 


<— > 


T' 


^ 


-< 


s 


^ 


ee 


ct: 


«^ 
o 
u 


^ 


D 
^^ 


3 


3 


^ 


3 
b;.^ 

^ 


O 


O 
r" 
<— ^ 


3 


Cfi 


■^ 


^ o cc ^ o C ff^ CC' >r lO t^ o 


X) 
^ 


— * 


c/: 
' 


>- 


o 
^53 


o 
7i 


o 
c 
^- 


CC 


«- 


O 


E 
, 


-\ . 


s 
Oi 
t_ 
lr>. 


- 


o 
Lf5 


— 


« 
l*^- 1 


■s. 


o 
^ 


01 


^^^ 
s:» 
CA 


_ 


«8 


— 


Cfi 
CIh 


^ 


• »— ^ 
O 


— 


^' 
U 


CT! 


-! 
^ 


:; 


''3 
c:-? 


o 


«*" 
<D 


© 


O 
C^ 


(W 


3 
1 


CS 
*^ 


^ 


• «^ 
c 


3 


> 
^ 


o 
J3 


"" 


o 
X 


^^ 


-73 
^ 


' 


^m 
23 
-^-" 


l^ 


— 1 ^~ 
o 


.^ 


o 


3 


tr 


t. 
^ ^ 
eo 
^ 


o 


»^ 


c 
o 

> 
^ 
Ol 


er 


o 


> 


o 


' — ' 


.— 


o 
<_4 


pW 


c 
c 
' 


3 


r2 


e 


• 


;-l 


>< 


<D 


• 


o 


3 


a 


• 


c 


(S 


eo 
« 


, 


3 


C 

-^ 229 )^~ 

. 


■< 


p 


« 


p:; 


^ 


o 


tJ 


25 


C/J 


z 
-«! 
cc 
3 
co 


o 


o 


2=: 


'TS 


-< 


O 


S 


Ci 


O 


l^ 


Ph 


H 


^ 


fl 


p 


CS 


PS 

-< 


^ 


cn 


ctf 


tf 


Sm 


» 


eC 


Ph 


g: co t^ OO 05 O 
C^ O^ O^ o ^ LO «O r- oo Oi o co 

g ^ 


(M 


co 


-^ 


o 


o 


o 


O 


rH 


^ 


T^ 


>H 


00 


Oi 


o 


tH 


▼H 


■?- 


(TT 


(M 


^ 


(M 


CO 


■Cj- 


tH 


T- 


tH 


tH CJ5 

Cfi 

• ^ 

P-i L^ 


cjO 


t^ oo 


o 


O 


o o 


tH 


tH 


tH tH 


(M 


CO 


-^ lO 


(M 


(M 


(M (M 


LO 


?0 


!>■ OO 


tH 


tH 


tH tH 
SYR. (^. — IV. iG .( 230 > rt cc 


t/i 


ai 


<D 


o 


O 


«j 


o 


c 


Ci 30 .= 

fl .- 
C/2 

1 = 

o •- 

.2 S 
o t- a: o 

c Oh a> 
o ^ =:; „ 


fl 
s 


s 


rt 


■*' 


1— < 


(^! 


* 


c« 


C3 


cs 
tf 


^ 


&j 


c: 


Cn 


^ 


ro 
i-^ 


o 


^ 


^ 


T-l 


^ 


^ 
*^ 
O 


^ 


ff^ 


co 


CO 


co 


co 


ffO <M fO o 

o 


i-« co Ci o ^ lO «O 

co co ro co 1/5 lo o r^ cc 

(M 
(M 


CO 
(M 
oo 

co 


«o 


o 


^ 


Ci 


o 


^ 
^ 


(T' •( 231 ) O 

rt 
c 
o c5 

S 

rt 

cc. o 
fi 
g 
o 
Q_ 

• — ( 

"o 

a ^o 

C3 
-a1 O CO 

3 

o 
o 

O) OJ 3 ' 

S 1 o C5 oo (TO Oi C 

•M CO co co 

*E, 
3 LO O (M GO d 
o 

<D 

H-3 OO Oi a> 


§^ 
co 

O) 

d 

o g 91 M o 
cc iG. ►<-*• ( 332 ) •€-1- -i2 c; .- « .zL S cc r- — S cc .^ 3 ,5 w •r' _2 i^ 


U 


cc — 

• •- 
u:t 


o 
• •■ 


CO 


co 


co 
^ 


^ 
r- 


d 


-«^^ 
■<^^ 
-^^ 
?^ 


CC 


«Cf 


»-0 


« 


• ^ 
>-» 


p^^ 


o 
r, 


ro 


^ 


L^ r* co 


3 o o cs 

c s 

e 

CB 

•jC to 

CJ 'd a ^>{ 233 )•€- 

S 


i 6 


■< 


13 


fl =5 


s 


PS 
o 
o 
^ 


bD "d 
(M 
o 

■< 
•^ 


o 
lO 


1— H 
1— H 
1-' 
?o 


> 
h— 1 
c8 2 


H— ( 
xi 


. 
^ .^ 


X! 
cc 
o 
C3 


s 
•2 y 


O 
O 
6 


^O 


oo 


« 


^ 


C3 

o 


^ 


B ^ 


O 


^i 


«c 


O) 


o: 


•^ 


^ 


=5 cc 


CD 
s 


J 


rt 
o 


•s^ .S 


C3 
o 
r^ _ 


^^ 
S <1^ 


Cl- 
s; 
o 
5 
O-i 

• S .5 


S 
o 
o 
ij 


o 


s 
3 
C/2 QJ 


p: 

-< 


• 

• — < 
QO 


>• 


o^ 
o 


~ O 
^ 


c« 
^ 
^ 
iM 


M --^ 
(M 


PS 


CU 


•^ 


Oi 
> 

:2 ^ 


2 * 


Oi 


o 
^ 


cs 


<ro ^a' 
LO 


^D 


t^ oo 


cc ^ 


co 


-^ 
-s- 


*^ 


~rt -^ 
•Ct 


-CTf 


•^ -ct 


^ 


rH 
>(-l 


^ 


^ -«H 
^ 


^ 


^ ^ 


< 


■ 
1— 1 
^^ 
lANORUM 

Leo. 


oo 


Oi 


X 

o 

co 

«5 


o 


XJ 

ra 


-^ 


uO 


»H ^ 


o 


o- 

a 
Ph 
Pi 


>-. 
>^ 


o 
O 


^ 
oo 


Ci 
o 


*-i 


<M CO 
-:^ 


«-O 


^o t^ 


cc .S 
▼H 


■*H 


^ ^ 
tH 


^ 


^ 1H 


P5 n. 


0. o o o J2 'S 
O 
O) o 

CL, 

O 

c 

.fH 
C 

o 

C 
o 

o 

o (X> 


n) 


rH 
^ 


O 
rt 


rt 
n 


O) 
« 


CNJ 
a 


H-> 
eo 


CL, 
S 


O 


fi 
CC 


ts; 
=J 


"! 
cr 


u 
„ 


Ph 
co 
es 


CT 
'« 


II 


S 


IM 
0) 


O 
a 


c 
o 


2 


R 


fl 


« 


V) 


O 


S 


fl 


JH 


3 
o 


C8 
"tJ 


^ 


o 
ed 


c 
o 


S 


cl 


fl 


t; 


<v 


o» 


, « 


o 


M 
a 


S 


o 


3 

n:3 


a 
&« 


^ 


S 


o 

u 


eo 


ee 
O) 


(=1 


LO 


a 


'^ 


C-l 


3 


O) 


, 


d 


ns 


&- 


H-> 


p 


^ 


o 


9 


, 


^ 


!>• 


^ 


b 

d 


O' 


o 


H-> 
^ 


ee 


3 


>l^ 


H 
11 

c« 
ed 

H.J 
«3 


S 


o 


es 


<v 


o 


rt 


fi 


-t: 


•M 


s 
o 


niJ 


oo 


iM 


o 


'M 
s 


co 


n 


Cr' 


. 


n 


■+J 


Oh 


ec 


O) 


O 
c-' 


W 


eo 
Oi 


o 
3 


O) 


"" 


Cr^ 

( Mh )^^. 

^ c V 


ed c 
B 

^ ^ O 

r 1 o — * 


5 O ""^ 

c 

e3 Cfi 

<v o c 

C/2 

c ■73 

C3 

X O 
o c 

cfi 

'c 
"o C3 

, ^ , U2 

? fl 

n o o - = "ti c3 C C 

c C 

a 

C3 

X 

-2 c 

< ^ 

; O 

^ P. 

c- -— 

S ^ o X o 
^ .2 cn 

O 
co cc cn 
cc S 

C3 

. 


■< 


s 


«5 

cc 


o 
»J^ 
«o 

L^ 


z 


^ 


^ 


^ 


^ 
< 


g 
U3 
-V 


c 


'.^ 


c 


co 


~^ 


i-^ 


cr; 


■< 


o 


«5 


><: 


o 
es 
«5 
E3 

es 


3 


<M 


CC 


_ 


i_ft 


C/2 

e£ 
(T! 


C^ 


c^ 


(M 


^ 
c 
I^ oo c^ oc (M (M O 

o 

SSJ 

o 

C/2 

:3 cH S es 

cz Oi O c^ c ?^ 


p. o o e3 
ee 


ro -cJ ■.t ff ■ ec eo — *»-»^ 235 )»«^- O o 

co 

p 
o 

• ^ 

ffi 


L^ «r> fl 


I 

_o 
fl 

fl 
^o 

*^ 
fl o 

o cc fi 
o Cfi 

o 

fl 
fl 

CC 

co 

o C3 fl 

o 

cn 

o o ct; 

fl 
CB O 
co 

fl 

CO 
CO 

O 

bo 
c o 

O CC 
O) 

CO 

fl 

cc 

fl- 

X 

o i; ^ cs 5 

a3 
ec o 

fl 
o 
fl 

o 

cs: _o 

c cs .41.^ 


fl 


« 


cc 


co 

'XI 


j5 


• 1— 1 

fl 


fl 


cfi 


Ph 


O 
^ 


c 


-*.J 


fl 


o 


fl 


^ 


o 


o 
co 


o 


cn 


•*j 


• r-H 


rj 


CO 
CO 


cs 


C 


r^ 


p^ 


-t-a 


2 


cc 


O 


o 


o 

o o CC 

3 
g 
o fl p^ 

fl fl 

C C3 

O r- 'fl '^ 

ec 

o o o fl 

o 
o cc &H 
o 
ns 
o 


,-^ 


a» 


co 
c/j 
O 
o fl 

O 

o 

fl 

o 

fl 

o co 

fl 
• p— ( 

ci 
o 

o cc 

o 

&H 

bo 

fl fl bo 
^Pm cc 

*sD 'o o cs 

33 a 
o 
a> a> E. co 

o CB 
CO s 

CB 
C0 

c es o €0 .( 236 )<^ cc o 

O 

a -< 


S 

3 


^ 


SS 


c^ 


OO 


3 


o 


o 


O 
•»H 


Tl 
-<; 


S 


-n 


O 


3 


c= 
o 

2= 


ec 


^ 


iT! 


■< 


cc 


s 


rt 


o 


C 


p: 


-s; 


S 
p 
cs 
-< 


rt 
^ 


ur^ 


O 


(« 


C5 


a, 


o 


* 

X! 
eo 05 o ro lO !>• OC Ci 

ro 
[^ 
•^ 


xi 
X 
r "^. 
^— ^ 
^— ' 
w 


l^ 


X 
« 
e- 
S 
>^ 
^^^ 
y*^ 
^ 


■<-( cB o 

Q rt 

rt a 
cc ^ 


LO 
!>• 


c-^ 


> 


^ 


•rt 


rt 

c ac o "H (M 'TS 


. 


o 


O 
CO 


o 
r" 


fl 


c 


fl 


O 


« 


•^^ 
CC 
Ld 
■*■ 
-^ 
es 
^ 
cc 
c 
* 

O 

o 

.s 

c 

cfi 

c 
o c 

O) co 

S 

• P-H 
fl 

o 

O) 


o 

c« 

o 
p- 'T3 . J 
O) ;• 
c« 3 

cc 
cn -H O) 

s- C W o *H 

eo 
O-, , 


c 


CS 


C7I 


CS 
— ^ 
^ 
c 


^ 
O 


•-j 


C 

c 


. »~ 


cn 

o 


* 


CO 


;h 


1 1 


3 
ri 


^ 
fl 


cn 


B 


5 


C5 


bo 

C5 

3 cfi 5^ 

3 'i' 3 
g 

O 

cr o 

Lh 

o 3 S 

o 2^ 
- o &H 

ec 3 = 3 ^ c5 z: 
c «^ £ ;-r O) 
— I «c i^ o 

CC 1» 
co < 237 )^ 


^ 

3 o 
r- 


oo X! 

S fi 
ffi 

rs 

a» 

• I— I 

o 

«o 

I- 

>o 

<D 

>- 
O) o fiVtl I 

a> 

0H >- 

Ctt 

u 
bo 

cc ^ .2 rt 
co 

c» CB 

&D 
eo 

c;3 o 
o 
a o as 

Ph 
CZ C 

.2 

fl 

O) 

Oh 

co 

CO 

bjo 
cc '-^ (-) -r H C3 ;= <D eo a 


Cfi 


o 


W 


U 


o 
^ a 

O) a 

ec 
O 

o 

co 

a> O 

s 

o c« 

"5 c 
fco C3 
*co o 
->« 

ce 

» I— I 

• fH 

a 

o 

CX) 

cC 
eS 

d 
bo 

a :3 

o 

Ph 
eC 

co 
etS 
O P 

a> 
cd cc 
o 

Oh 

o 

co ce eS 

o 

CO 
CO 

cc 

«H 

O) 
es 

a 

<D ;h 

es 
^: -Q 


"0., 


»3 


o 
s 

=5 


• 


;-4 


c 


o 


o 


« 


t. 


a> 
CC o o o 
C! 

c S °^ b 


k-H 


3 


l^ 


«u 


. •> 


-73 


T3 


>■ 


-73 


ee 


-s- 


•«H 
CB 


L.-^ 


^ 


1 


t- 
H^ 


^ 


CB 


Qh 


"o 


3 
cr. 


c 


^ 

• f-i C3 o CS e:! 
-73 s ::3 

fl o 

O ec 

C •— ' 

CB _» O 

GO O co 

oc 

C/2 t- — !->.( :238 )^-i— o c 
o 


c 

C/5 o O 

"o 


— . cc fi 


cs 


.^ 

O) w 

^ O cfi 
O p 

CC '" cc C i^ 


O p-l o 
o cc 

cc c ^ o 
o 

s 

ee 

i 

o 

O 


o 


s 
C3 


o 


• — 


cc 
c- 


:y^ 


^^ 


^* 


r- 


^^f 


;•** 


-r; 


)-• 


c^ 


c 
o 


a 


O 


•-> 


c/: 


o 


o 
c 


« 


^"^ 


^^M 


^ 


-< 


i-a« 


o cc 

O- 

C 

C/2 o -2 5 o 
? <* — 5 ^ 
3 


X 
C3 


o 


X 


O 


o 


^ 


rt 
o 
C 
^ 


ej 


u- 


c 


O -^ K 


o 
c« -=1 '^^ o 


oc O = 3 ^ 

cc j: X 

u _ ?■•■ co 
OC OC OC oo ^'t! o r^ oc cc oo r- cc 

oc oc -^ [-. oc c^ 


eS 

'E- 
E X oo O ro 7--. cc 5<; ?>- 
K 
co 
9 
(— 
O 
o 


; 


cn 


* 


P. 
O 


;. I . — ^^ c I 

5 S o *^ 

C « i^ O 

o c- 2 - o 

o cz S 

rt 

o S 
'r o o ^ tp o O C3 •- 5 S ^ « 

^ &: c - 
00« o c 


r- 


oc 


i_ 


cr 

^ 

c 


rt 


c: 


&- 


^ 


r H D 

r-,-^ 


•5 s 

^ c/: ■- — cc ■— "c ^ w I 

o s 

o 
rt 

S-t c/; 

o 

s 

"c 

co 

3 O rt 

o 

p- •- >^ o 

c 

C 
>^ 

C/2 g 5 rt ci 

s 

o 
rt o 

o rt rt •- ;;-. o 
o 

rt — 


• eo 


-; 


S 
C 


X 
X 


bo 
es 


X 


j; 


cfi 
? 


rt 


p- 

C 
>N 


tn 


c 


CU 


CJ C3 
o 

*n 

c 

rt 

cn ^: o 

C/3 

O 

a co o 
P •2 rt — ci ^ 
C- ^ fi = 
X eO S 

o CA 

'x 
rt 

C/3 

ci 05 
<4i .( 239 ) •<i^ rt o CC 

> CQ 

o 
a 

CQ 

o 
ed 

B c/5 co 


CTi 


tH 


Oi 


> 


1— ( 

X 
C 

fi 


X 
« 
o 


c-- 


fl 


co 


(M 
ec 
3 


C^ 
1— ( 


(-H 


c 
^ 


>-J 


O 


oo 

05 05 (T) 05 C cn 


O 


S 


«U 
O 


1h 


o 


O) 


■+J 
• r-H 


O) 
co 


^^ 


Ph 
l-H 


H-J 
O 


c« 
O) 


'• 
cn 


CC 


• F-< 


3 


o 


co 


Ph 


o 


O 


o 


d 


O 


-^-^ 


C/3 


ff! 


3 


co 


fl 


CD 


re 


fl 


-^ 


O 


CC 


CJ 


, , 
->, 


co 
3 
O 


CO 


co o 

o 
o 

o cr 

O o 


C5 

o <D cc 
O) 

d 

c< 
O 3 
1=5 

o o 
fl 
fl o §■ O) 

d 
o o (0 

d 

d 

<o 
ce 

h4 co 

.s 

co 

fl 

'.iHS 

cc 
a> 

s 

o 

fl 

CO 

1-1—1 ..taj P.J — I Ctt 

'Ph O) o 
fl 
bO ao 


D C8 
co O) 


co 
<D 


c/: 


fl 


O) 


S 


C/J 


cd 


3 


-^ 


^ 


o o 

ffi O) X 
X 
co 

O ^ 

• fH i-H O 

P- 

o 
fl 

C5 
1 « 

O fl 

^ fl 

CS 

hA fl 
a> 

3 
cd 

O) 
C8 

a 

o fl 
o 

>^ 
cc .CS &H 
O 
H-J 
C8 

iH I 

o 

• ^ 

fl 

co 

S 

O 
>- 

o fl 

o 
o 

C/D 

'Ph 

o ec cfi 

o 

PL- Q-) cu 

o 
o 

CD fl 

o 

O) 

o CJ5 W CD 

fl 

O) 

cd 

fl 

t— I 

co 

fl CS HH ^H 2 ><1 o 
Ph 
Oh 

=3 C8 05 

JHh 


pj^ 


Cl. 


o 
l«!=i 


o 


e— : 


-^ 


o 


oo .( 240 j •€^ cft c» « c/:: c ^ 

CO CC C 

O - 

P- I = 

c .- = 

^ — — 

cc ~ ^ ' — ' c « 

- r^ ^ 

"z: o — CC 

c 
cc 


o 
o c 1 § 

CA C 

1 : CS 

C : 

— — rs cc 

'^ ± 5 

J- 1 I 

C/3 — • — 

-^ ^ t- > 


c 
n4 


CL. 
cc 

3 


2 


: 


C- 


"^ 


r; 


^ 


>- 


■" 


ii 


— 


v: 


tr, 
"^ 


^•^ 
^^ 


C- 


— 


j^ 
— - 


u 


: 


X 


cc 
— • 


^ 


C- 


c 


^ 


c 


cn 


cc 


'^.^ 
cn 


"^ 1 


c 
B 
<» 


>-j 


cc 


c 


i^s 
ct 


c 


•? 


• ~ 

C3 


c 


i^ 

^ 


c 


cs 


'^ c >- 


2 


X 


•^ 


X 


^ 


X 


c« 


Tt 


3 


c 

w 
W3 


(— S -2 = - X 

•- ^' E ^ Sr 

'•5 .— •— cc ^ 

_= c — c -a 

fca w ^ &:: ^ a> c 

co 

c 

e3 

cn 

c 
-s C o 


C3 ; 3 

c *-2 

E o 

o a 

2S O 
^^ ffl c QJ c 

C 

c 

>-J 

CQ 

co 
a> 

C 3 

eo 

C 
eS S B a> 

a> 

o 
'4.A 

es 
c es 


GO 

eu ;2 


X 


C 


j;; 


Z 


. mm 


.< 


cc 

^ ^ "C 

I I r^ GO Ci c 

o cr. ^. c 

— -H — (M -r i-O «o (T^ >< 

O 
es C 00 c-. 


00 c c cs OC C^ 


o <= c 3 S .2 
c ,=? ^ c 


C [i^ r.^ 

-3 C 

."C cs 

c S 

;j c 

c s c- 

C a —i c ^' 

CC — s 

c c c cc X ^ 3 t- 

o- rr c ■"* '^ 


cfi C 3 C . 

c: c c3 c5 

c ^ c 3 

^ -2 

c cc C 

c 

p- 

c 
v: C^ i) &4 c 
es co 
C 

o 

c o r: c3 c* = C 

c c c3 -j^ -^ 

•= C C 

C = 3 

CS fc. fc- 

2 > 3 

C 3- cc ■" w CO .^ — i* ■— > 

w ^ es C cc .3 es c- •-= ■ b 
C 05 

co « C C 

c tj' s s 
c? ■- i- t c c ^a cs i' +*.( 241 )^ Cfi 

<X> 

c 
fi 

o 


o 


o 0) 

o 

CS o^ > s ;h 
o -5 «2 co 
Ph co 
O 
cc 

Ph 
XI 

C/3 
O 
Oh 

o 
o 

c« H>3 

c3 

Lh 
O) 
c« 

C/l 

o cc ^ .3 O) «2 .-ti: o» 


o 


a 
Kn 


O) 


3 


'^ 


Sh 
O) 

> 


O) 


O) 


^ 


co 


cn C 

3 - a^ 'TS 3 « W tc 
o:) 
;^ 
bo 

o 
o 

a» S 
O) o 

"S 
o 
o 3 

.5 

'co 

"o 

o 

O) 3 
3 

a;i 
o 

a> co 

pp 
o 

«s 'a o^ I 

3 s 
O - cn 

O) 

bD ai 3 

O 
co 

c« CO 

3 

Ph 
O 

o 

C/5 

'Sh 

O) o 

o 
3 fl 

&0 «c w c« 
O 

o 

O) O o e^ ii U o e; rt 

ce 

co CC 

O -^ 

3 
3 O 

(M r^ QO 

O o «^ lO «^ c: CO xi 
X 

cc 
eS O 

(M CS 


C^ oo o^ lO O 

co 


-rt 
T-( 


•H 
(TT 


GN 


Xi 


H— 1 


X 


X 


^ 


CJ! 


CJ5 


— 


(Tl 
^ 


rH 


co 


ec 


• i-H 


P- 


s 


>-s 


p^^ 


o 
(X- 


a^ m 

o 

a> 
co 3 ai 
a> ._ S5 3 
a 

Cfi 

O 
cc 

g « 

O 

JH 

— H 

O) O) co 
O 

3 
3 3 22 

3 3 

3 3 

O ^ 
3 p:; £: 

e« 


;-( 


o 


t>. 


O) 


3 
• ^ 


eo 


'4H> 


o 
c« 


3 


o 


(O» 


^ 


n^ 


rr 
— ' 


3 


3 
C3 
O 


eo 


eS 


ec 


• -H 


^ 


Ph 


5 
_,_i 


G 


3 


« 


3 


3 
C3 3 

ec 

B 
o 

PH 

3 
3 
;» 
a» 
3 

-»H> C5 

eo 
CJ5 3 O) -- 3 
3 

(1) 
o 

.a> c« 
(X) o 
o 

Ph 

X! 
3 

co 

.2 

CB 3 
3 
3 
es O) X 

3 

ec 3 !- 
. ?" 

"o .TS s .^ .t^ s 

bo .S X 

a) o 

Cfi 

3 
a> 

Ph 
C3 O 
O 

O 
i- 
Ph «,« C^ .-H (D O) 3 M eS 

&H 

(U 

>- 

'o 

cfi 

a 
bo ^ 3 
CC a> 

3 a> co 

(Xi 
co 

3 3 

P^ 

O 

o 

co 

'Ph 
O) ctf X 
O 

O 
"Sh 

o pH co 

^ (O) o 
3 

X 

a> ec (D 
co 
co 

&H s 

o 

• -H 

co 


• IH C8 

(4 

u 

C0 

(3? ( 242 > c 

Sh 

> 

« 
;h O) O) 

o S c 

s ^ 

fi • = 

■^ - 

Q? ee 

o I 

© _^ 

£," 

1/5 

;: d 5 c3 
cfi ?= «r o c ee 

fi 

o 

^^ 
rt ^ 

I ^ 

© -^ 

O 

co 

C/3 o o 
co 

Ph o s rt 

S3 

a 

B 

o 
«s o 

>- 

<D 

o Eb 

c 

o 

rt 
"fi '-5 

CC Q o eO o_, 

^ : = 

c c 

CO GJ 

•s © 

C fi 

05 O 

EZh u a 

ei 3 

a 

o 

ci 

t» 

a;> 

d d 

a 

d 
o 

c 

c/: 

o 

CO a 

o 
d 
?*^ 

cn o 
o 

ffi c» 
O) 

d 
d 

J3 CO 
O ,3 - O 

^. -2 S « .:^ co 

d u: c " O 

'o 

o 

rt X .-( ^ o 

cfi 
3 CC 


&4 


• ^ 


o 


^ 


o 


O 


cc 


'TS 


• -- 


O 


*.*^ 


o 


C' o c:- 
o o 

cri 

O 

rt 

c 
Cfi cs 

o 

F-H cn 

^ 3 rt 

3 
© ■_= o ?r -51 3 

CA £=3 o 
P. 

o 

ez ii;- 3 .i; - o 3 

C- _3 _3 ^&p 

C o 
c« 

C/2 

1 

>p> 

"c 

co 
C - O .S 
-e-H ^ 22 -i s 

c ^ 

b o 

^^ . -^ 

cn — i 

d 

'ZZ o 

c^ d 

x © 

c ^ o d 

•g ^ 

O o 

fi cfi O» 
o &H 

o 
o 

o 

'73 O O 
C 
O 

■= s 

o — 
O) r; 

;h .© 
o 2 5 J o d 

c 

o 
o 

o 52 o 

■< 


s 
lJ^ 


O 
s 
_d 


^ 
:=) 


z 


(M 


cs 
co 


<* 


3 
25 


C 
o 


SC 


^»/-. 


_ 
■< 


. ^ 


. .■ 


**^ 
3 


^ 


_J 
« 


■^ 
© 


cc 


3 


, 


s 


CB 


cc 


© 


^ 
'ji 
"^^ 
^ 


:;ad 
K 


^ 


• -H 

a 


c 


•M 


3 


'^ 


c 


•n 


L^ C 


*^ 


d 

3 


cn 
^O 


oo X! ^ O c^ oo c^. c ^ o t^ oc XJ 
X 

(M 


ro 


-Ct 


5S 


c: 


(?> 


(M 


(M 


<M 


(M 


(M 
© 


^ 


(M 
(M 


.-<; 


jp 


O 


!>• 


QG 
v4 
^ 


^ X 
X 

X s o 

o 
© •U -H 


::$ cc 3 •— I d c^ 
3i :- o 

a 

o ©H 

©H -«S; 

"H s ^ 

rt 3 _A 


-^ 


o 


Ui 


^ 


© 


_H 


o 


rt 


S3 


s 


^^ 


© 


tg* .3 O 

n3 fl 

O 

5 *5b 

3 O 

6 *-' 

*.§ a 

— C3 

X O 

^ 3 . I— I r-r\ ^ _. 

o xfj C 

3 C 

C « 

es © 

3 O i3 = 

o — 
3 3 
e3 

Cfi 

© ■= S s: c 
-«1 C '^ 

o ^ 

o nH- 

e5 O 3 © 

fc- -O 

C5 t- 

O 3 

cc ■ ^ 

o „ 

C 3 

© es 

O O) o 
. 3 

C :« 

O _3 i^ c »-^ 

C O^ 

^ ! s 

r^ 3 O 
O 3 "S 

■ I "3 rt 

© 
C 

c c ^ 

2 r. e^ O 

o 
o 

r- 

O 
O 
c» 

o — . o a 


^ 3 

a ^ 

3 <x) 

_© '^ 

-=1 . _x -3 O 

r: dJ 3 

C Cl. .2 3 

« ^ C-i i 

!"§ *3 •§ - 

S -51 C O 3 
C ^ 

o ' — '■ 
'5b ■fl 

3 

d tf CC Cl 

co { 2/i3 ) .<-»- <V 

X 

co CD 

1—1 

cfi 

O 
*Ph CO O 

c 

«5 O cc x: 
>< 
cc 

O^ 
o 

co 

• I— ( o cc 


o^ 


• 


. F— ( 


o 


CS 


o 
•^ 
1 1 


P^ 


• 1— ( 


B 


r^ 


rt 
C/2 


rt 


o 


s 


B 


-o 


l^ 
o 


o 
O 


o o s co o 3 

&H 

I 

cu co 

d 
o 

o § I 

O co & O) Cl 

bo 

a;> 

o «5 co 

05 fl 
O 

o o co 
O) 

c« 

^ .O) 

'3 "^ o 
ss 

Ph - 


s 


o 


s 


oo 


s-1 
o 
o 
a 


s^ 


C3 


-^ 


rS o O) 

c 
o 

'bb 
o 5 ^ 

§ 3 

CO cfi 

S rP 

Ph , 

O ^cn 

i O) 5 a ci 


r* Ci ^ 


'.^^ 


rt 


p 


.^ 


^ 


rt 


_L.^ 


C/J 


0) 


4-^ 
fl 


Cfi 


OJ 
r/) 


co 


c« 


O 


O 
Ph 


O 


p 

o 


O) 


H Ph 

o 

G o 
Ph Ph Z! « ctf 


"^ 


c/2 

o 
o 


rp 


^ 

s 


O) 


ti^ 
Oi 

o 
o 

o 
o 

o 

.S H -- 03 s 

O) co 

rt 
cc 

o 
Ph rt 

bo o c 
a> 

o 
o .« ^ o 
p- 13 
o 

o 

o o 

Ph 

o o O) .3 1— H 
P 
3 


■0-9 
!iH 


P 
0) 


3 

C/3 
>► 
CB 


CO 

CB 


. fH 
>- 


IX! 


^ 
cn 


O) 
s 


o 
-t^ 


o 
. -H 


C5 
o 


O 
Ph 


;h 
o 
o 


c:$ 
Cr^ 


O) 
a 


Ph 
cs 


l-H 
o 


.s 


H-» 
fl 
..p 
3 
CB 
^H 

o 
P 
'o 
bo 
Oh 
3 
o 
Ph 
p 
XI 
. rH 
O 
c 
' 1 ^ 


cC 
-H C5 


P P- 


cr 
C3 


C 
^O 
-H 
w 
o 
■^ 
p^ 
. fH ' 
— H 
^ « 
c« 
i— 1 


a 


^ 
o 


^ 
_rt 
C5 

CQ 
'EI! 


co 

CQ o 
eo •IH ,9> OL, 

ts 

ce es 

-s 

IBh 

<o 

a. 
<v 

ea o CIh 

3 r£3 » E 

<D .( 2/t/i ) X =3 •^ tn a 


o 


o 


1"^- 


O 
S 


o 


■ih^ 


rt 


1 1 
'ri^ 
!-i 


O 


«3 

o 
o 

o 


o 

o 


o 
c 


-^ 


a 


C3 


« 


• 


• ^^ 


■*J 


o 


— i« 


-ri^ 


1-^ 


Oh 


=3 
rt 
^^ 


> 


&- 


s 


rt 


a 


(U 


o 


o 


-73 


• -^ 


— ^ 


o 


g 


X 


o 


c: 


rt 
^ 


5 


o 

CQ 

a 0_. O 

O ^ 
co 

o» o o o 
o 
o 

'o- 


X u 1/3 

3 

s 

o 

C/3 

3 O > C- 

o 
o 

"c-, 
o 


CJ3 S - 


2 "o 1= C5 

_Q X 

o" 

o 


o o 

c 

«3 

o 1/3 

=3 

O 
o 

C/3 r 

CB 

fl •- 3 

S t:^ ii^ H^ ff^ o 
o 
f!) 
O 
Tj 


« 


:0 


o 
O 


C 


o 


« 


s 


o 


■ , 


rt 


o 


o 


^ 

. 
-< 


s 


o 


OC 


s 


1?^ 


cc 


-< 
« 


c^ 
13 


3 
tf 


C 
O 


« 


. — . 


z 
^.^ 


-< 


g 
^^ 
o 


c/: 
KH 
^ 
3 
PS 


ec 
-<! 


&4 


co 


CC 


O 


<M 


&q 


rH 
0, 


^ 
* ><3 
>< 

co 3 
>-> C^ 


o 


(M 


ro 


Cl 


(M (M (T: 

CO 
(M 


OO ro ~:r i_o O 

CS C^ ff^ Cl X 
X 

3 co 
lO 


o 


ro 


co 


co 


co 


<M 


Cl 


<M 


cs 
-M 


CO 
ro 


ro 


co 


CO 


oc 


C^ 


O 


^ 


(M 


(M 


CO 


CO X 
X 
X o 1 

o 


1 

c 


L^ 


^*^ 


fi 

o 


s 

C5 


Cl- 


-..^ 


o 


O 


cc 


M 


C3 


o 
1 ' 


O 


fS 
• l-< 


O 


c 


rt 
o 


Cfi 


C 


, , 


• F^ 


cc 


c« 


O 


3 


'■C 


iO 
• 1-^ 


co 
O 


'«^^ 
• ^^ 


p^^ 


C 


3 


fcn 


(-' 


ee 


C 


Dh 
Ch 


co 

3 


^ "o 

&H 

rt 
Cl- 

Ch 
C3 

cc &4 

u 

O 

o s /-< 


tn 


'H-^ 
1-^ 


O 


n^ 
S=iH 


C 
o 


o 


o 
o 


Ch 


o 

CT! 
ctf 
C 


^ 


CS 
o 


c 


(» 
<^ 
3 


o 


s 

3 


"cS 


3 
«H 


-H 


c 


co 


o 


O 


C 


3 

Ch 


3 


^ 
o 
■ — ^ 


. •■. 


o 


— N 
(— 


cft 


s 


-73 
C 

re 


3 

tH 

cs 


cc 


• ^-H 
c« 


3 


o 
C 


o 


O 


o 


o 
o 


C 
o 


o 
o 


o 


^^ 


1— H 


• ^ 


bn 


r- 
3 


o 


c; 


s 


Uh 
o 


CS 
pC 


CS 


'^ 
CS 


{IIh 


o 'o 


cS 

o 


o 

v2 
cfi 


CO 

O 


c« 
o 
Sh 


o 


• l-H 
cC 
1— ' 


o 
^ 


^ 
co 


o 


^ 
ee 


o 
.^ 
, 


Sh 


J- 


rf) 


O 
? 


o 
^"" 


o 


o 

c3 


o 
cs 
C 

o 

C 


CLh 


3 


S 


cr 


o 


cS 


C/J 


o ^ 
3 rt •-r iS Ch ^{ 2/j5 )^ «3 
« 
fl 

cs 

"o 5»- 

X 

cn 
=5 
D^ 
O 

C/3 
"5h o co 

• »^ 

S 

• l-H 

CL, (/5 

o 
o 

c/D 

"Ch Ph CT! 
-P 

o 

o C5 


<v c_ 


=3 .-H -^ i^ .2 -S o 

Ch 
O 


a> o o 

'3 

cc ir" 52 ^ 


H-S 


'cc 


■^T 


cc 


X 


.^ 
*j2 


-f-> 


■ 7* 
a 


C3 


O) 


o 


• ^ 


c 


(^ 


o 


-■S 
Cfi 


in 


a;> 
rt 


o" 


o 


ra 
c 
.2 


• -* 


f— < 


'o 


Cfi 

CC 


o 


p^ 


C/3 


o 


CS 


^ 


*c^ 


'o 


.z^ 
O 


"^2 


c« 


H 


fl 


.5 


X 

o 


; 22 


rt 


Ch 


^ 


'5 


^ 


^ 


*Ch 


^^ 


o 


*ao 


!^ 


x 


;^ ~* 


cy^ 


o^ 


W 


O 


O 


o 


O 


-< 


^ 


O 


I> 


oo 
c 
^ 


c^ 


co 


-rt 
ro 


CO 


ro 


«Cj 
-:rt 


^d- 


-=t 


*^ 
(M 


(M 


(T^ 


iM 
co 


_. 


cr^ 


cr. 


(M 


(M 


"M 
th 
^ 
d 
fl 
X! 


ro 


o 

CO 


CO 


CO 

co 
cn 
1— 1 

s 
■K 


co 

• »-H 

Ch 

a 
>^ 

o 


^ 


(M 


co 
O 
O 

C/3 

C3 

*Ch 

£ 

O 


CT 


co 


•Ct 


i-O 
c^ 


C^ 


oo 


CTi 
•o 


CO 


CO 


co 
co 


CO 


co 


co 

' P5 rP 

ci 
o 

*3 fl 
cs 
X 

o 

a 

3 

Cl-H 
fl 

CS o 
p- 

cfi 

o 

Ph O) a 

fl 

O 

&H 

cc 

O 

fl fl 

fl 
3 

O 
co 

o 

fl 

c« O 
co 

C 
O 

fl 

o 

fl {/5 Cft 

3 
O 

bo 

o 

O o fl Lz: o 

Ph 

o c 

C3 

Cfi 

fl 

o 
O a ph .« § .9 -5. .S fl 'rrs fl 

3 C 

■J co 

O) 

fl fl 

CS fl 

o o 

_o 

o a s 
a 5 =i o 

-72 S '^ ^ 

O^ (D 

Ph 

X 

O o 


• .^ 

^ 


CO 


o 


cu 


O 

. -H 


<X) 


>tJ 


i-H 
1j 


fl 


^H 


1 


C6 


CO 


.« 


fl 


X 
O 


• cH 

co 

cs 

H-» 


O 


CO 


.— ( 


CO 


-^j 


fl 


&H 


^ CS .-H 

X 

O) co 

'fl 

o 
a> 

C3 


ee O CL, 


SVR. C. - IV. co -^( 246 ) •€-»- 

. 
-;: 


3 


^ 


«=: 


Q 


^— ^ 


3 


^ 


cs 


a: 
t^ 


y. 
3 
—^ 


, ^ 


CC 


«r 


• 
-r 


^ 


*r. 


«« 
C 


^I 
CS 


^ 
r oc - c O O O 
C1 (T. <S\ O 

2 


O C - r 
:^ r-^ i^ r^ 

■r- S"' cs cs •»< ■^-1 T^ r^ i-- L-- t^ 

rr. (T! <r. c vr i^ cc cr. ^ i_t ->^ r-- OC ri C - 


s 2 
i c 

< ljt:; O l^ 

-r -:3 -^ 

<M ff>-. <M 

■^ — 
S ^ 
O i^ lT^ O C^ CC 


X! 
X CL, 

c Os C "^ 

•.Ct L» »-^ 

(M «M cs C: C5 C o\ >r* kjTi O C^ o 

2 Lrt 
>^ 


C! 
X 
. 


X 
M 


X 
r 
-• 


' 


T- -^ 


>— ' 


▼^ 


• 7" 


IX^ 
^ 


_c 


'~ 
»- 1 


l^ 
^ 


. c 
■■r. 


>*-^ 
■^ 


^M* 
^ 


o 


^ 

-^( 247 ).c- 


ee Ct) 

CL, =i 

S 

o 

fl 
fl •ct 


lO 


Cj^ 
c^ 
OO 


CTi O 
^ 


(M 


co 


<::f 
lO 


uO 


LO 
LO 
uz 


lO CO 
o 


^ 


o 


<:o 
CT 


C^ 


(M 
a 


d 

C3 
cn 

3 


c^ 


(M C1 
<M 


(M 


<M 


<M 


1— H 

1— ( 

XI 

o 


^ 


c^ 


co 


a 


-::J 
^ 


<n ro 


*Ph 


-Tt 


LO 


«^O 


I>« 


rt 
S 
a 
O 
1— ( 


O 


o 


CT 


co 


-cr 
i-O 
CO 


C^ 00 
O^ 


o 

rt 

=i -Q 
O 
o o o 


5b 


c 
« 


« 


(M 


^ ^ « .( 248 > Z '7- 

1 J cs ;- 

cs _z *i 


1 


CZ3 
r/3 


s 
a 


~ 
3 


r2 


3 
Oh 
. 
o 


'X 
Uh 


O 
o 

t/5 
TS 


QJ 
eC 


'XI 


O 

O) 
Z! 


?= 
Q? 


^ 
« 
^ 
CD 


3 
ed 


H 

• ^ 
^ 
s 


"o 
Cfi 


&H 
Cfi 


.2 

'cfi 
C3 


rt 

c« 

CA 


^ 


co 

s 
o 

co 


fl 


■j: 


'-^ 


c« 
-^ 


ct 
C 
O 


.3 


Ch 


.2 
o 

c« 


o 


CS 
'"' 


c; 


. ^ 
to 
CJ 
o 
Cfi 

>■ 
o 


o 

"S 

O 

d 

1—! 


rt 
-< 

CJ 
;-> 

> 


cf:, 

r^ 
O 

CS 


fl 


^ , 
O 

rV 


s 


"o 
o 


co 


cn 


rH 

ez 


o 
co 

O 
O 

o 


GO C^ cs OC (?q (M (M rc 

<M 

oc 

cs <r(ti 

oo 

(M oo 

(M LO <x> o t^ CO c 
>-» L_0 

(M oc Cfi 


Cfi 


rt 
• ~ 


cc 
i::3 


o 
T. 


oh 
^ 


■^^ 
7^ 


O 
CC 
3 


O 


(-* 
c 


«-' 
o 


^^ 


—' 


o 
^— < 


«s-' 
^^ 


F-H 
c3 


&-I 
O 


o 
o 


fl 
• fM 


3 
(S 


o^ 
o 
O 


o 


.• * 


co 
p^ 


^ 


« 
•^ 


o 


3 


>- 


O 


^ 


'o 


•^ 


cc 


«3 
3 


'X s 


CA 

3 


CC 


C« 


co 


Cfi 


U2 


O 


o 


co 


no 


-:= 


w 


^ 
O o 
co 


"4J 

o 


o 
'TJ 


,^J 
p-t 


eS 


o 


O 


o 


O 
^ 
(i. 


o 

3 
r— ( 


e5 


s 
«0 


CO 


o 


:-! 
ci 


_J 


:^ 


r^ 
o 
> o 

3 Q 

o 
ec 
co 

O bo o 
o 


3 
o 
o 

o 
ec 
co 

O d 

o 

o 
o •e 

3 

s 

es CO -- 

^ 3 

O o 
(M e ; 

~^>{ 2/i9 )<^^ C3 

cc 
co a 

o 

fl 
ce 

B 

o fl 

> _3 ^ • s .2 

fi o 
o 

a 

3 oc 

(M (M 

CO 

d 

c 

es o 
ce 

ffi 

3 oc 
(M (M QO 

OO 

(M <ri 


o 


^ 


(M 


oo 


o^> 


Oi 


Oi 


cs 


(M 


(M 


(M co co 

_CC ijrs «^o 


co 

(M (M LO 

(M 


(M Ch 

a c 

3 
^3 
'o 

s 

O 3 
3 

> 

05 

3 

bo 

3 

Ph 

X! 

O 

s 

es 

c« 

O) 

ee 

c» 

%^ CJ 

<x> 
o 

3 

o 

a:> a C5 
CO 

Qi bo 

3 
cn 3 
^C 
■*^ 

c 

(« 
co 
C 

o co 
^3 

O) « 


co 

'OC 
3 
-*1 d 
3 
i:^ 
o 
s». 
ee 
to 
3 
• f-4 
^ 
3 
co 
_< 


^ 


1 1 


l^ 


rH 


3 


C 


3 


3 


&-> 


.^.f 


q; 


Q- 


bo 


>^ 


O) 


to 


^ 


Qi 


3 


^ 


co 
1— ( 


« 


1 1 


ee 


c 


co 


Sh 


u 


ee 


O) 


>-» 


Oh 


^ m 


o 
u 
cu 

Cl 

<1> 

a 

o ^i^( 250 )<H- • 1-1 

GQ 
U 

OJ o 
o 


C; CQ 


cr 
fi 

X o 

o a> 'S ^ 


CC 

3 
o rj cc 

rt 
o 

o 
c; c 
o 
-c 

C! o 

O r^ 

o 
o 
c» 

a> O 
• 


-< 


~ 


co 


-rt 


lO 


?o 


3 


o 


Oi 


C^ 


^-!^ 


o 


3 


^ 


cs 


(T. 


(TJ 


« 


c« 


< 


§ 


CTj 


t£ 


P 


O 
^: 

-< 


o 


oo 


Oi 


C 


■^ 


rt 


^ 


^ 


O 


o 


£3 


C3 


oo 


CTi 


O 


■<-^ 


cn 


O 


<M 


cs 


TO 


co 


^ 


^ ci 
X 

o 


o 

c» 

(X) 
(M 


CTi 
(M 


o 

o 

co 


(T! 


co 
lO 


(M 

CC 


co 
co 


CO 


CO 


^ 


<M 


co 


-rr Cfi 

c« C co «X> 

co lO • a 


o 


s 


^ 1 


1 

CS 


CB 
C5 
s 


cS 


CS 


s 


:.< 
tn 


p— 1 


S-H 
■^ 
>-, 


xn 
. 5 


rQ 
cd 

-d 


— ^ 
cz 
. 


C3 
O 

o 


cB 

s 


C3 3 


ctf 
c» 
!h S 


5 
CO 


: s 


P5 


cr" 

Cfi 3 
=3 
s 


"o 


o 


B 
cr' 

c« 

3 
s 


s 
fco 


3 
3 


%^ 


c 


3 
C3 
C3 


o 
s 


^ 
^ 


.- 
C3 


* ri 


e« 

^ C3 


!» 


g 


c> 


C5 


fl 


f-j 

;.^ 


D 


? 


r* 


• a 

C3 


"cfi 
O 


3 


'o 


s 

cr 


C/3 


i 


C5 
3 


3 

: ^ 

• -H 

G 
o 
o 

c« 

o 


CB 

S 

o 
C 
o 

'5b 
o 


.2 
*S 
>-» 

cc 

o 

^o 

*G 
o 
c 


c« 
cfi 

O 

o 
'5 


cc 3 C3 
CT! 
ci 

> C 
D 
;-! 

3 


.2 

*cfi C3 


s 
3 cT* 

s cc 

s 


a 

s 

G 


CO 


i2-i 

a> 

&H 

a 


fc 


l-H 


'u 


>-. 

l-H 


C3 

3 
;-< 

c 


"3 


o 


Q^ 


'TS 


'^ 


Ph 
>■ 


rH 


« CO 

o 

a 

o 

> l-H 

co 

3 
o 
rt cn 

o 

rQ 

c3 1 3 
&-I 
O 

Ph 
O 

o 

3 co .{ 251 ) •€-$- 

b 
OJ 
H-^ 


CN 


• i-H 


-73 


;:h 


• f-H 

s 


« 


4^ 
s-l 


', ^ 


ff 

13 


S3 


o 


1— > 

5 


Sh 


s 
cs 


c 


1 1 

' 1 


% 


H-J 


o 
PQ 


■+-S 

3 


3 

;h 


o 


. 


o 


s 


nS 
s 


S3 


C3 


• i-H 


Ph 


(—1 


Ctt 


O 


£I! 


o 
fl 


co 


ec 


o 
C5 

o 


i^ 


^ 
'^^ 


> 

• <-H 


cS 


h— ( 


>c/:j 


iD 


o 


S ^ 


«•j 


Si 


a) 


rt 


B 


>CO 


s 
ra 


Fi 


> 


=j 


d 
=S' 
•tH> 
a^ 


o 


^ 


Si 


Qh 


a> 


o 
O) 


lO 


ce 
^H 


1 


d/ 


1 


Qh 
o 


2h 


<D ri C (TO 

o -- oo oo 
ro 3 

cs 

O 

-H 
'^ 

3 >CO co 
C 
O) cz 
i3 

s 

3 CZ3 
O 

co 

fl 

O) O 

co CTi co 


S 


a 


:3 


o 


s 


fl 


tH 


13 


fl 


cc 


;_ 


ctt 


a 
CO 


C/D O) 
Oh >c/:5 

co 

3 H-3 

Cfi 
CS 

*Ph 

s 

>7, LO 


?o 


o 


o 


co 


co 


o 


^ 


c^ 


(M 


-H 


<r» 
cyD 


<M 


(TO U 


?J 
« 


«=? 


co 
CS 
n=! 
C8 
• l-H 


f; 


04 


'«3 


E 


> 


>r. 


h 


O 


M 


., 
• I-H 


a 


> 


:3 


Qh 


CL, 


:3 


L. 


c« 


O 
co 


^ 


O) 


o 


Oh 


s 


zn 


(D 


n 


s 


1 


O) 


1 


C 
o 


CB 


i=l 


*J 


co 


O 


o 


a 

fcD 


o 

cl 


-Q 


ffi 


C3 
:i 


1 


V5 


1 


C 


• rn ^ C0 

bO 

$H 3 
!h 

o 
:3 

c:5 

cfi 
O 

5 

O) 
cs 
cc 

Ph 05 c« 
O) 
cc 

O) CO 

>C^ 

H-J Ph 
CB 

CB ec 

u 3 

'S 

O) 
cc 

CC 

O) N3 
^M 
CC 

Ctt 

>C/^ 
O) 

cn 

3 

• — ^ 

cB 
S O^ I 

«s 

s 

o 

ctf 

&H Ctf 
co 

2m O) 

3 
O 

'5b 

O) OJ P 

^H 
• -H 

x! 

o;) a 

O) 
O) 

o 

o 

cc 

O) 

S 
cC 
3 o CC 
3 0) Qh 

a O-i 

• pH -H 

Q. ^ 

co C co .»^( 252 )<^^ s o 

3 Z <M (M fO 
<M 

co ro LA 


o 


(M 


(M 


JS^ 


ro r^ 00 

(M (M 

(TO fO (Ti C 
5S JO 

co ro S 3 
= C S co 

o c -=r lo *o r^ oc c^ c (M ro 


co lO O c^ oc c^ c o — c 

c: 
to lO rt ;;: ^ rt >-^ ro ro 
co ffO ^ lO « — i- C3 


^ ;j^ 


co oo 

c 


(M (« t;*^ c^ o ■^ ff^ CO -^ 
c ^ ■^ ^ ^ ^ 
ro co co co co co r (M (M r^ oo 

<M (M (M ^ jii ro <:t Lrt O lo o r^ oo .( 253 ) •«-»- co co 
co co CO 

CO iO c^ oo ro -d LO CO 

co 
cd 


co 
co I>» GO 

co co 

CO CO Oi O 
CO ^d" 

co co co co co 

CO co *0 «Clt LO G7i o -< CO 
<M <M i_0 
(M (M (M (M CO i_0 l>- 00 Os fl 

O O 
fi 

o «o cfi cC o:) co \tO r^ co t"5 (M 

CO D O^ c« O CO 

03 

O c« 
rt 

O) <x» 

O 
CJ 

fc.o 
;h (M 

d 
c 

c« 
fl co 
C 

o oo 

CO (M a 


CO 

cc 

o Oi 


o 


th 


<M 


CO 


CO 


M 


CO 


•^ 


(M 


T- 


TH <M O 
CD 

JB 


£^1 
o "S B 
<y t» -^^i^( ^loli )<^^ cfi 

C 

cn O H^ - «^ r-- i^ i>- 

iTO fO CO 3 O 

o 
Q fl 

fl •« (M CO •p^ (M co 

.-st lO O C^ 00 05 o 

r^ r^ c^ c^ r^ r^ oo 

co co co co co co co (M ro -^ lo «o <-• i_o o r- 00 (05 O 
-p^ (M C5 n3 co 

cc 

p 

O 


Cfi >■ 
CS 
fl 

bo 
^^ 

a> ci 

,— ' 

5b -^ 

o 

o 'c cc 
O 

s 

(« QJ 


lOO r^(X) OiO -- (MCO*^lC 

^^•^rj.cJ-^d^i-OLOiLOi-OLOLO 
(rococococo(rooococococo s fi o 

■< « 
co 
fl 
O (Mco^^i-O^D r^oc C50 ra 


•^ (MCO-=JlOO i>«oo Oi O 
•^ (M C3 


(TS 

■? 

(« «5 
CC CD I>" OO 05 
lO »0 lO lO 

co co co co <M CO ^ lO* 


fl ^ 

bo 2 

o;) C 

S-" bD 

^ -2 


CC 
<X) <X) s 

fl 

3 «3 c« 3 •rt Cl - 1 

o s d 

(« 

C! ^H>.( 255 )^^ *- (M CO "Cj lO 

O oo oc oo oo 
O fO co co co c<j co *rf urs CT CO *^ ijO • ^ 

>- 


• l^ 


^ 


rt 
cc 


-TS 


J=i 
-3 


fl 


<r 


L^ 


1— ( 
a> 


> 
-Ki' 


C 


' '^ 


> 
r^ 


cC 
S 


fi 
s 


bo 
fl 


0? 
bo 


Si 
0) 


C3 
;h 


a 


co 
O 
s 
^ 


P^ 


o 


eo 


H-^ 


CN 


^ 


a> 
-=11 


CO 


c 
OJ 


« i 2 

^ d 

s « 

O 

rt 

s 

o ■rt (MCO-CtiOO i>.oo o^o 

o ?o i^ o co ^ ?o ^ ?o t^ 

cocoiTOcofOcoirocoiroco •H (Mco-cji-o?r) ir^oo oso ^ (Mco*rrLO^ r>oo Cio 

4) 
^ 
CS 
§ 
03 
n3 
^ 
-<! 
V 
s 
=i 
O 


O 

> 


«3 
co 


<D 


^ 


eo 


<D 


-TJ 


H 


d 


d 
s 


,4) 


S 


t 


s 
« 


t3 
O 
3 
nr\ 


o 


ce 
c^ 
4-3 
eB 


-( 


'^ 
C0 
^ 


c« 


co 


o 
d 

o 


0) 


o 
o 


C 


,£) 
o 


<1> cs er' 

§ ^ 

^ 1 

•-a ^ 

<D g 

<D 3 

.2 S a> 
CT' 


-73 

eo ( 256 )<- TESTIMONIA lACOBI EDESSENI 

APUD ELIAM MSIBENUM RECITA TA\ 

•p. 828. I. (27). Annus 663'''. Eo apparuit crux in caelo, ab oriente, 
mense iyar, die 5°-. 

II. (87). Annus^aS'"'. EostetitRabLula, episcopuslacobitarum, 
in urbe Edessa^. 

III. (99). Annus 7 3 5"'. Eo mortuus est Honorius, imperator 5 
Romanorum, mense ab, die i5°^. 

IV. (110). Annus 7/16"*. Eo mortuus est Rabbula, episcopus 
Edessae; et stetit post eum Hiba^. 

V. (12 5). Annus 761'''. Eo mortuus est Tbeodosius, imperator 
Romanorum, mense tammuz, die 11°; et regnavit post eum Mar- 10 
cianus^. 

VI. (i32). Annus 768'''. Eo mortuus est Marcianus, imperator 
Romanorum, mense kanun posteriore, die i5°; et regnavit post 
eum Leo ^. 

Vn. (i3^). Annus 770""'. Eo mortuus estHiba, episcopus Edes- i5 
sae; et stetit post eum Nonnus^. 

VIII. (i5o). Annus 786"'. Eo mortuus est Leo, imperator Roma- 
norum, mense kanun posteriore, die 1 1°; et regnavit post eum Leo, 
filiae eius fiiius, minus quam annum, et mortuus est; et regnavit 
post eum Zeno^. 20 

IX. (166). Annus 802''*. Eo mortuus est Zeno, imperator Roma- 
norum, et regnavit post eum Anastasius^. 

*p. 329. *X. (193). Annus 829""'. Eo mortuus est Anastasius, imperator 
Romanorum, mfwsetammuz, die 9°; et regnavitposteumlustinus^. 

XI. (202). Annus 838""*. Eo mortuus est lustinus, imperatoii 25 
Romanorum, mense tammuz, ^/e 9°; et regnavit post eum lustinia- 
nus, sororis eius filius^. ^ Brit. Mus., Add. Ms. 7197 f. 28 sqq. , unde pars a Lamy {BuU. de VAc. roy. de 
Belgiqiie, 1888, p. 675 sqq.) et a Baethgen {Abh. fiir die Kunde d. Morgenlandes , 
t. YIII) cdita est. Notiliae partim a Canone, parlim a Chronico (Ganonis praefa- 
tione: vide p. 288 sqq. textus) desumptae sunl. Xumeri uncis inclusi ad annos 
lacobi remitlunt. — - E Canone. — -^ E Chronico. — ^ Operis nomen non recitatur : 
ad Canonem referenda est notitia. — ^ Nomen operis periit : e Chronico procul 
duhio recitata est notilia. — i-^{ 257 )<^— 

XII. (9 5o). Annus 886'''. Eo lustinus Gaesar secum in regno 
consociavit Tiberium Caesarem, mense kanunpriore, die 7"* ^ 

XIII. (25/1). Annus 890"'. Eo mortuus est lustinus, imperator 
Romanorum, mense tesrin priore, die 4*'; et regnavit post eum Tibe- 

5 rius^. 

XIV. (257). Annus 898'''. Eo mortuus est Tiberius, imperator 
Romanorum; et regnavit post eum Mauricius ^ 

XV. (978). Annus 91/1''*. Eo occisus est Mauricius, imperator 
Romanorum, et uxor eius, et filii, mense tesrin posteriore, die 

10 2 3°; ct regnavit post eum Phocas^ 

XVI. (279). Annus 91 5"'. Eo iuna obscurata est nocte feriae 
quintae, mense tammuz, die 16°^. 

XVII. (985). Annus 921"'. Eo occisus est Phocas, imperator Ro- 
manorum, et regnavit lieraclius^. 

i5 XVIII. (3o6). Annus 10"' (Arabum). Eo obiit Athanasius, pa- 
triarcha lacobitarum ^. 

*XIX. (3i^). Annus 18'''. Eo fuit pestis vehemens in omnibus *p. 33o. 
regionibus Syriae^. 

XX. (35 1). Annus 56"'. Eo apparuit cometa terribilis matutinus; 
90 qui incepit a die 28° mensis ab et perduravit usque ad diem 26'"" 

mensis tesrin prioris^. 

XXI. (3 60). Annus 66"'. Eo regnavit Psomirus'', imperator Ro- 
manorum ^. 

XXII. (370). Annus 7 5"'. Eo fuit defectio solis totalis die domi- 
25 nica, 5° lesrin prioris, hora quinta diei^. 

' E Chronico. — ^ Nomen operis non datiir; ad Ghronicon referenda est 
notitia. — ^ Recitatur e Chronico, sed vix recte. Si revera e Canone desumpta 
est notitia, codcx noster, qui nullam lacunam hac in parte habet, integrum opus 
non continebat. — * E Chronico. — ^ Nomen operis non datur : ad Canoncm 
referenda est notitia. — '^ E Ganone. — ' Hoc est, Apsimar; qui revera anno 
dcmum 698 Chr. , post finera operis a lacobo ipso, teste Elia, compositi, impc- 
rator factus est. Hoc autemanno regnare incepit lustiuianus, cuiusnomini, scribae 
ncscio cuius errore, Apsimari nomcn substitutum est. — * Nomen opcris non 
dalur : ad Chronicon referenda est notitia. — ^ Nomen opcris non dalur : ad 
Ganonem referenda est notitia et continuatori adscribenda. ^j^( 258 )^^- TESTIMOMUM A MICHAELE SYRO RECITATUM^ 

lacobus Edessae oslendit e populo Armenorum ante initium regni 
ultimi Persarum, seu ante tempus adventus Domini nostri, stetisse 
reges 9 , qui sunt hi : 

Khosro, et Tertat, et Khosro, et Tiran, et Asaq, et Pap, cum 
Orast et Asaq et Valasaq : qui dies suos usque ad tcmpus regum 5 
Christianorum prolongaverunt. Et, cum Armeni in Christum credi- 
dissent, reges eorum ad unionem cum regibus fidelibus propensi 
erant.-Tunc steterunt reges Persae et adversus eos praevaluerunt 
donec nec miiites eliam ex eis exstare permittebant. 

Haec dixit doclor Mar lacobus. 10 

^ Cod. , p. 776; cf. supra. p. 281 (textus). III 

NARRATIOIVES VARIAE. 
INTERPRETATUS EST E.-W. BROOKS. 

Hae tres narrationes cum alia quadam quam cum e Ghro- 
nico Barhebraei exscripta sit prehs dare operae non pretium 
visum est, in Godice BeroHnensi Sachau 3i5, anno 1792" 
Sel. = 1/181 p. Ghr. conscripto, asservantur. Narratio secunda 
ex historia Zachariae Rhetori adscripta cum additamentis vel 
mutationibus ^ desumpta est : ceterarum fontes me latent. Exhor- 
tationes ac preces quae sub finem uniuscuiusque narrationis 
occurrunt scribae adtribuenda sunt; sed in prima narratione 
lacobum Burde^anam eas enuntiantem induxit. 

Textus nunc primum editur ad fidem supradicti codicis. Eius 
descriptionem. legas apud Sachau, Die Handsc/iriftenverzeichnisse 
der KdnigL Bibliothek zu Berlin, Bd. XXIII, p. 52i-53o. 

^ V. gr. Sergii ducis nomen apucl Zachariam non invenltur. — K>( 260 )<^ 

*P- ^^^- XMI. Ex HISTORIA ECCLESIASTICA^. 

Anno 81 3° Graecorum, diebus Anastasii, imperatoris fidelis, 
Qawad, rex Persa, filius Chosrois regis, Amidam urbem opulentam 
ac nobilem expugnavit. 

Rursus, anno 871° multiplicata sunt peccala Amidensium, adul- 
terium et fornicatio et impudicilia et lascivia et iniustitia. et ava- 5 
ritia et testimonium falsum, et odium mutuum, et inimicitia, et 
iracundia et contentiones etrixae, et mendacitas; et, quod omnibus 
peius fuit, et Deum ad iram provocabat , reprobatae Chalcedonis 
synodo omnes consenserunt, et duas naturas in Christo Deo con- 
fessi sunt. Et subilo Deus iram acerbam in eos dominari fecit, et 10 
opprobium et ludibria fuerunt videntibus, et insanierunt oinnes, 
a parvo usque ad viros, atque etiam [mulieres], et latrabant ut 
canes, et ululabant ut feles, et clama])ant ut galli, et balabant 
ut oves, et rudebant ut asini; et in hac ira acerba spatium dieruin 

perstiterunt ut insani et mortui sunt i"j 

in ea circiter centum et triginta miiia hominum, et desolati sunt 
vici eius et desertae mansiones. Et, cum praeteriit sanctus lacobus 
Burde^ana, eosque in hac adflictione et tristitia acerba conspexit, 
misertus eorum petitionem et suppiicationem pro eis Deo obtulit, 
*p. 332. eosque hortatus est et reprebendit, *et instruxit et correxit, et a 20 
peccati errore ad viam veritatis ac vitae scientiam convertit, et eis 
de fide vera et recta in Domino nostro lesu Christo mandata atque 
admonitiones dedit; et ne eam perverterent, et ut a malis pecca- 
tisque quibus vincti erant recederent et sese removerent hortaUis est; 
et dixit eis : ff\idete, fratres et dilecti, quam malae et acerbae sinl 25 
plagae quas propter peccata et delicta uostra atque odium mutuum 
in nos dominari facit Deus; qui tandem nobis hereditatem daFit 
gehennam et cruciatus sine misericordia, et ignem qui non exstin- 
guitur et stridorem dentium, et tenebras externas. Eratres, quis 
non tremet? quis non timebit? In amore divino obsecro vos ut a 
malis vestris conversi animas vestras possideatis : et. cum alter 
alteri reconciiiamur. reconciliatur nobis Deus. Et dixit Mar Ephraim 
in uno e sermonibus suisrr Quamdiu irasceris contra ^ In marg. : rrNarratio de Araida urbe, et de re liorrenda et ira quae iii ea 
fuit ob causam peccatoruin.*» 00 a te, et, si ei reconciliatus es, caelum Det nobis. . * 

et famulis siiis omnes dies vilae nostrae, per 

preces sanctae Virginis Dei genetricis Mariae, et omniuni sanctorum. 
Et Deo sit gloria in saecuia saeculorum. Amen ! v — Finitum est. 5 XVIII. RuRSUS, DE VASTATIONE ET CAPTIVITATE AftllDAE SECUNDA VICE^ 

Rursus, anno 817° Graecorum, Qawad, rexPersarum, Amidam 
urbem vastavit. Et, cum venisset et, castris contra eam positis, eam 
dies septem constrinxisset neque in manum eius bello data esset, 
et statim se vertisset^ ut ab ea abiret et discederet, ipse et omnis 

10 exercitus eius, tunc Amidenses ei a *muro urbis conviciati sunt con- * p- 333. 
viciis acerbis, et eum contumeliis adfecerunt et deridebant; et 
valde in eos ira exarsit. Et, cum se accinxisset ut iter faceret, 
Cbristus ei apparuit et dixit ei : ccRedi ad urbem, et ego post dies 
tres urbem in manus tuas tradam , eo quod incolae eius multum in 

i5 me peccaverunt. w Et, cum iterum advenisset et tres dies adversus 
eam bello consedisset, a parte occidentali expugnata est, quam 
custodiebant monachi Marlohannis Raptistae^; et, quia wr quidam 
fidelis eis donum benevolum fecerat, cum avide comedissent et 
viiium bibissent, ebrii facti obdormierunt et custodiam sibi commis- 

20 sam neglexerunt; Persae autem in murum urbis conscenderunt, et, 
monachis occisis, urbem ingressi portas urbis aperuerunt; et iii- 
gressae copiae tres dies et tres noctes gladium in eam inmiserunt : 
homines absque misericordia occidebant, trucidabant, mactabant; 
et numerati sunt in ea occisi praeter eos qui fumo suffocati sunt et 

25 in latebris erant centum et ocloginta miiia occisorum. Deinde rex 
Persarum ut urbem videret ingressus ad aerarium ecclesiae magnae 
quae in ea erat pervenit; et erant in ecciesia homines muiti qui in 
ea iatebant; quos omnes eiecit : et ecciesiam ingressus prospexit, 
et, visa Ghristi imagine quae in pariete intra sacrarium depicta 

3o erat, rogavit : ffGuius est haec imago??? Et responderunt ei, e 
dixerunt : crEst imago Ghristi, fiiii Mariae.w Et cum didicisset cuius 
esset, tunc in faciem suam convolutus eum adoravit, et dixit: rHic 
est qui dixit mihi : rc Redi ad urbem, et post dies tres eam in manus 

^ In marg. : «Rursus, de ipsa Amida urbe et de re horrenda et caede quae in 
ea fuerunt.w — ^ vaAv ) sensu intransitivo alibi non inveni. — ^ Zacharias : 
«lohannis Urtayae.w 

» SYR, C. - IV. 18 -^{ 262 ).c^ 

jj. 33/1. tuas tradamr). Et ab illa *hora mandavit, nec quisquam postea 
occisus est. Et cunctas divitias ecclesiarum et universae urbis 
spoliavit et diripuit et praedatus est, et abstuiit quidquid potuit et 
in regionem suam abiit. 

Post breve tempus, cum audiissent Romani quod factum erat et 5 
rem horrendam quam Amidae fecerant Persae, advenerunt Pioniani 
et cum Persis contenderunt quos reliquerat Qawad, rex Persa. ut 
Amidam custodirent. Et, belio adversus eam per iongum tempus 
protracto, fuit in ea fames dira. et feruntur pius quam quingenti 
bomines famis causa in ea devorati esse; et quicumque in sociuni 10 
suum praevalebat eum mactabat et comedebat : et mortui sunt 
muiti, sine numero ac sine computatione. Erat Anastasio impera- 
tori dux cui nomen fuit Sergius. Hic stragem fecit Persarum, et 
eos qui Amidae remanserant multum constrinxit. Et Persae in an- 
gustias redacti pacis condiciones a Romanis postuiaverunt, et ut i5 
eis iurarent se eis non nociluros, et ut exirent et in suam quisque 
regionem discederent. Et, urbe post iuramenta aperta, exierunt et 
in suam regionem, secundum promissum quod eis a Sergio duce 
Romanorum faclum erat, in pace discesserunt. 

Videte, fratres, peccata ac mala quae perpetrantur quot adflic- 20 
tiones in patratores inferant. Reatus qui a peccatis cessaverit, et a 
maiis suis recesserit, et ad Deum conversus fuerit, et paenitentiani 
obtulerit, et ab iniquitate sua resipuerit, quia in hoc mundo ad- 
flictiones et tribulationes effugiet, et ibi a gehenna et cruciatibus 
iiberabitur. Si quis autem in peccatis et malis suis manserit et 25 
perseveraverit, neque ab eis cessaveritnequerecesserit. hicDeus in 
eum dominari faciet cunctas tribulationes et cunctas adflictiones et 

*p. 335. cunctos cruciatushuiusmodi, et quod bis peius est, etin illo *mundo 
hereditatem accipiet ignem gehennae. et tenebras externas, et 
foveam miseriae, et vermem non moriturum; neque erit ei liberator 3o 
neque saivator, neque pro eo accipietur oratio neque suppiicatio 
neque oblatio. 

Dominus nos a malis ad bona transire faciat ! Dominus nobis 
paenitentiam atque animae compunctionem concedat, et det nobis 
finem bonum qui viris concordiae promissus estl Dominus in nos 35 
misericordiam et clementiam suam effundat, neque dexteram suam 
a nobis relaxet, et debita nostra remittat et peccatis nostris qua est 
clementia propitius sit, et a nobis tempora mala atque acerba re- 
moveat, et pacem ac concordiam suam in nos regnare faciat, et, quamquam indigni sumus, tamen nobiscum secundum bonitatem et 
benignitatem suam et secundum magnitudinem misericordiae suae 
agat, quia bonus et benignus et misericordiae plenus est; et gloriam 
ac laudem ei et Patri eius omnes offeramus! — Finita est haeg 

5 NARRATIO. 

XIX. ■ — Rursus, anno i46° Arabum, dominatus est Musa filius 
Mus^ab^, homo malus et durus et acerbus, propter pcccata et 
iniquitates et impietates quae illo tempore et illa generatione mul- 
tiplicatae sunt. Et apud propbetas dicitur : cf Princeps malus populo 

10 malo75^; et, prout homines alicuius generationis digni sunt, Deus 
in eos adducit aut tempora bona, aut tempora mala et acerba, vel 
famem vel pestem, vel plagam irae quaequae sit, ut corrigantur et 
paenitentiam agant. 

Et, cum hic Musa in Geziraeos et Mausilenses tres annos domi- 

i5 natus esset, homines vectigalibus et tributo et capitatlone con- 
stringere incepit; et, fame magna illis diebus exorta, homines ut 
locustae mortui sunt; etin vicis iacentes manserunt, neque erat qui 
sepeliret. Et asinus zuza emptus est, eo quod *propter gravitatem *p. 336. 
tributi et vectigalis quae obtinebat neque aurum neque argen- 

2 lum in manibus hominum remanserat. Et iiiis diebus egressi sunt 
iupi rapaces et muitos homines devoraverunt; et rector iniustus 
plumbi sigilia in colio omnium hominum regionis suae suspensit, 
ut eos vexaret et opprobrio ac contumelia adficeret. Et homines 
multum adflicti in magna adfliclione ac tribuiatione manserunt, et 

2-6 ad Deum ciamaverunt, et suppiicatione facta iacrimas Deo obtule- 
runt, ut a se adflictionem in qua invoiuti erant amoveret. Et Deus 
misericors iacrimas eorum accepit et suppiicationem audiit, quia 
ffcorde confractis propinquus estw, et ffcor contritum Deus non 
reiicit^?^. Vindictam in eum intuiil, et subito eum interfecit; et ho- 

3o mines misericordiae ac clementiae expertes Deus in eum dominari 
fecit, qui cunctas possessiones eius vendiderunt, ei vendiderunt 
fratres eius et filios etfiiias, et uxores eius et concubinas, et omnes 
divitias quas possidebat praedati sunt et diripuerunt; et fuit ei 
finis maius et acerbus; et Dominus iniquitatem eius in caput eius 

35 vertit, et mortuus est et ad gehennam abiit. 

^ Cf. supra, p. 2/18 (textus), et Dion., ed. Chabot, p. 92, etc. — ^ Proo. 
XXVIII, i5.(?) — ^ Ps. xxxiv, 18; Li, 17. 

18. -f-^ ( 26/i ) 

Dominus est qui non parcet; et nos, fratres, in omnibus tribula- 
tionibus et adflictionibus nostris ad Deum nostrum misericordem 
confugere debemus, eumque orare et obsecrare ut, quamquam 
peccamus, nos exaudiat, et nostri misereatur, neque faciem suam 
a nobis avertat; et ut nos a malis ad bona convertat, et det nobis 5 
ut animas nostras possideamus, neque in perniciem recidamus; el 
debita nostra et peccata remittat, et parcat nobis, et parcat de- 
functis nostris, et omnibus defunctis fidelibus, per preces et sup- 
plicationes Yirginis sanctae Dei genetricis Mariae, Cbristianorum 
decoris, et precibus omnium sanctorum. Et Deo sii gloria in saecula lo 
saeculorum, Amen! — Fimta est haec narratio tribllatioms. IV 

EXPOSITIO 

QUOMODO SE HABEANT GENERATIONES 

ET FAMILIAE ET ANNI AB ADAMO USQUE AD HUNC DIEM, 
INTERPRETATUS EST E.-W. BROOKS. 

Hoc breve Chronicon in codice Musaei Britannici Add. i 4,683, 
fol. 98 r-102 r, asservatur, qui codex, Wright iudice, saeculo x° 
exaratusest, etab Abraham seu Ephraim, Alexandriae Coptorum 
patriarcha (975-978) \ monasterio Scetensi Syrorum dono 
datus est (vide p. 8/19 textus, n. 6). Usque ad annum 72/1"'" 
praeter catalogos patriarcharum, iudicum, regum, imperatorum, 
et caiipharum nihil fere continet; sed exinde ad annum 775"'", 
ubi desinit, breves notitias historicas, quae coaevi auctoris opus 
esse videntur, exhibet. Chronographo quodam, qui in dicione 
Persarum anno Boo" scripsit (vide p. 3/iy, 1. ^-7), usus est 
auctor, et a p. 338, 1. 23, ad p. 3/i5, 1. 23, Librum Genera- 
tionis^fere verbatim exscripsit. 

Codicis descriptionem legas apud Wright, Catalogue of Syriac 
MSS. in the British Musenm, p. 610-612; ubi etiam notula de 
donatione codicis recitata est. 

Textus chronici nunc primum vuigatur. 

' GuTSCHMiD, Kleine Schriften, II, p. 5io , 5i i. — - Frick, Chronica Minora, 
I, p. 36-5^1. ( 267 ) •C-l- *Quia autem veritatis famulos omnibus quae veritati congrua *p. 337. 
sunt instrui oportet, hoc et mihi curae fuit, fratreset diiecti, ut a 
Libris sacris ea quae congrua sunt breviter colligamus et diligen- 
tiam vestram aedificemus, ut per paucas demonstrationes veritas 
5 earum rerum quae necessario desiderantur apud nos reperiatur, 
et contentio quae ab ignorantia nascitur et mentem eorum qui 
eam possident obscurat cesset, ita ut nos, qui veritatis amore 
voritatem cognoscere cupimus, populorum divisionem et patrum 
prosapias cognoscamus; atque etiam ierrae occupationis [tempora]; 
10 et iudicum poteslatom; et tempora regum ac prophetarum, et 
quorum regum diebus fuerint singuli; et captivitates quae po- 
pulo acciderunt, quorum regum diebus ac prophetarum,et quorum 
sacerdotum; et quomodo semen patrum deducatur et in Christo 
consummetur; et quot anni a constitutione mundi usque ad hunc 
i5 diem numerentur. Omnia igitur breviter ostendemus, non peritia 
propria, sed testimonio e scripturis haiisto. 

Incipimus igitur sermonem nostrum ab initio creationis. f:Hae 
sunt generationes caeli et terrae. Die quo Deus Adamum creavit, 
ad imaginem Dei eum creavit; marem et feminam creavit eos^^ 
90 Et Adamus vivit 280 annos et genuit Seth. 

Seth vivit 2o5 annos et genuit Enos. 

Enos vivit 190^ annos et genuit Qainan. 

Qainan vivit 170 annos et genuit Mahalaleei. 

^Mahalaieel vivit 16 5 annos et genuit lared. *p. 338. 

9 5 lared vivit 162 annos et genuitHenoch. Et, cum natus esset lared 
4o annos, compietum est miiliarum primum. 

Henoch vivit i65 annos etgenuit Mathusaiah. 

Mathusalah vivit 167 annos et genuit Lamech. 

Lamech vivit j 88 annos et genuit Noah. 
3o Noah vivit 5oo annos et genuit tres fdios, Sem et Ham et laphelh. 

Et, cum Noah 898 annos natus esset, completum est miiliarum 
secundum^. Et post nativitatem Sem 100 annis fuit diiuvium, 
anno 64o° Noali. Sunt igitur anni ab Adamo usque ad diiuvium 
2 2/12 , generationes X. 

^ Gen., II, /i ; V, 1, 9. ^ — ^ Ms. ago (iapsu evidenti). — ^ Abhinc supputationes 
non semper sibi constant. — 1^( 268 )<-j— 

Hae sunt generationes Sem. Sem 102 annos natus genuit Ar- 
phachsarem anno secundo diluvii. 

Arphachsar vivit i35 annos et genuit Selah. 

Selah vivit i3i annos et genuit "^Eberum. 

""Eher vivit i34 annos et genuit Phaleg. Et eius diehus terra 5 
divisa est. Generationes sunt V, anni 4o2; et ah Adamo genera- 
tiones XV, anni 26/12. 

Phaleg autem post annos i3o gignit Re^^u. 

Re^ post annos i32 [gignit Serug. Et] eius diehus inceperunt 
[homines] idola [colere, sacrificia] facere, urhes aedificare, alteri 10 
aiteros helio lacessere et captivos ducere. 

Serug post annos i36 gignit Nahor; et, cum Serug natus esset 
94 annos, completum est milliarium tertium. 

Nahor post annos 79 gignit Tharah. 
*p. 339. *Tharah post annos 70 gignit Ahraham. i5 

Natus autem erat Ahraham annos 76, quando Deiis eum domo 
patrum suorum exire et in terram Chanaan venire iussit. Sunt igi- 
tur a divisione terrae usque ad tempus quo Ahraham in terram Cha- 
naan venit generationes V, anni 6 1 6 ; et ah Adamo generationes XX , 
anni 3260. ao 

Hahitavit Ahraham in terra Chanaan annos 26, et genuit Isaac. 

Isaac autem natus annos 6/i gignit lacohum. 

lacohus autem post annos S6 gignit Levi. 

Levi autem post annos 46 gignit Qehath. 

Qehath autem post annos 60 gignit 'Amram. a5 

''Amram autem post annos 70 gignit Aaronem. Anno autem 83'' 
[Aaronis exierunt] filii Israel [e terra Aegypti] ope Mosis. [Sunt 
ah] Ahraham universi anni 43o; et in deserto hahitavit populus an- 
nos 4o. 

lesus fiiius Nun ex quo lordanem transiit annos 27 in terra 3o 
hahitavit, in hello sex : et, postquam terram sortihus possidendam 
tradidit, vixit amplius annos 21. Sunt igitur ex quo Ahraham in 
terram Chanaan venit usque ad tempus quo mortuus est lesus filius 
Nun generationes VH,anni ^97; et ah Adamo generationes XXVII, 
anni3754. 35 

Et post mortem lesu fiiii Nun, cum peccasset populus, traditus 

est Chusani, regi Mesopotamiae, cui servierunt annos 8. Et, cum 

ad Deum ciamassent, surrexit eis reclor 'Othniel, /ra?er Chaleh, 

*p. 36o. qui eo minor erat, qui erat e * trihu ludae. Hic cum Chiisane cer- -^>{ 269 )<^— 

tavit eumque occidit, et in populum Hominatus est annos quadra- 
ginta^. 

Et rursus, cum peccassent, traditi sunt ^Egloni, regi Moab; cui 
servierunt annos 18. Et, cum conversi essent, Deus eis suscitavit 
5 Ahur, virum e [tribu] Epbraim; qui *Eglonem occidit, [et] in po- 
pulum dominatus est annos 80. 

Et, postquam mortuus est Abur, peccavit populus ; et traditus est 
labi, regi Ghanaan, annos 20. Et buius diebus vaticinata est Deb- 
bora , Lipbitboris uxor , e tribu Epbraim : cuius ope in exercitum 
10 dominatus est Baraq, filius Abino^^am, e tribu Napbtbah. Hic cum 
Sisara, duce labis, certavit eumque devicit, et in eos^ praevaluit. 
ludicavit autem Debbora annos ko, 

Huius autem post mortem peccavit populus et tradilus est 

Madianitis annos 7. Adversus bos surrexit Ged^on, qui viros tre- 

i5 centos secum babebat, et ex eis centum et viginti milia extinxit. 

Hic in populum dominatus est annos Ixo. Erat autem e tribu 

Manassis. Anno 3o° Ged^onis compietum est miiiiarum quartum. 

Post hunc Ablmeiecb, filius eius, annos tres. 

Et post hunc in popuium dominatus est TbolaS filius Pbuae; 
9 qui erat e tribu Ephraim; et dominatus est annos 2 3. 

Et post eum surrexit lair Galaadita, e tribu Manassis; et in po- 
pulum dominatus est annos [22]. 

Et post hunc peccavit populus [et traditus est] Ammonitis an- 
nos 18. Et [ciamaverunt rursus ad] Deum et surrexit eis princeps 
25 *Nephthas Gaiaadita e tribu Manassis; et dominatus est annos sex. *p. 3/41. 

Et posthunc dominatus est Abi^san, qui et Hesbon, e Bethiehem, 
e tribu ludae, annos septem. 

Et post hunc dominatus est Eion, e Zebulone, annos decem. 

Et post hunc dominatus est ^Abron, qui et Labron, e tribu 
3o Epbraim, annos octo. 

Et post bunc peccavit populus , et traditus est Pbilistaeis annos 
Uo. Et cum conversi essent, surrexit Samson, filius Manoah, e 
tribu Dan; qui cum Philistaeis pugnavit, et dominatus est 
annos 20 ^. 
35 Et post hunc dominatus est Samgar annos tres. 

Et post hunc *^Eli sacerdos iudicavit populum annos 20. 

^ In marg. : rrcam octo alienigenarumw. — - Sc. Chananaeos; licet eliam 
vertere crin eos (Israeiitas) dominatus estw. — ^ In marg. : cfsecundum texlum 
Hebraicum /low. — 1^( 270 )<^ 

Et post hunc Samuel prophela, qui Saulem in regnum unxit. 
Postea Saaiuel arcam a Philistaeis reduxit, et in domum Ablnadab 
intulit; ubi mansit annos 20. Et post hoc tempus, cum rex factus 
esset David, e domo Ablnadab eam eduxit. Quam cum bos e domo 
traheret, eam declinare fecit; et, cum eam prehendisset '^Oza, per- 5 
cussus est; et David timore perculsus eam in domum 'Ober Edom 
Gittitae intulit, ubi mansit menses tres. 

Regnavit autem Saui annos /10. Erat autem ei ibi dux Abner. 
Samuel autem David quoque in regnum unxit. Sunt igitur ex quo 
morluus est lesus filius Niin usque ad lempus quo regnum accepit 10 
is qui e tribu ludae est anni A90, generationes VII; ab Adamo 
3 ^«2. autem anni * ^2^7, generationes XXXIV. 

Postea regnat David annos Ixo et menses sex : Hebrone annos 
septem et menses sex, et Hierosolymis annos 33. Huius diebus 
summus seLcerdos erat Abiathar, filius Ablmelech, et ab aiia familia i5 
sanctus Saduq sacerdos. Valicinantur autem diebus David Gad et 
Asaph et Nathan. Ducem autem habebat David loab, filium Suriae. 
Hic popuium filiorum Israel numeravit; et fuit numerus quem nu- 
meravit loab filius Suriae, fiiiorum Israel animarum miile et centum 
milia, fiiiorum ludae autem quadringenta et septuaginta miiia. ao 
Levi autem et [Beniamin non] numerati sunt. Et numerus eorum 
qui ceciderunt ex Israei septuaginta miiia. 

Post David autem Saiomon, filius eius, annos ko. Et anno 6" 
Saiomonis domum Domino aedificare incepit. Et eius diebus rursus 
vaticinati sunt Nathan propheta, et Ahias, quie Siloh^; etsummus a5 
sacerdos erat Saduq. 

Post hunc regnat Reliab*^am, fiiius eius, annos 17. Huius diebus 
regnum divisum est; et regnavit lerob^am, Salomonis servus, e 
tribu Ephraim. Et vaticinatur rursus diebus lerob^am Ahias Silo- 
nita, et Semeias, fiiius eius, et post eum Lehu(?)2. 3o 

Posthunc regnat Abia, fiiius eius, annos 3. 

Post hunc regnat Asa, fiiius eius, annos ki. Hic, cum senex 
esset, pedibus iaboravit. Vaticinatus est autem eius diebus Hana- 
nias. 
3/i3. Posthunc regnat losaphat, filius eius, annos -25. *Huius diebus 35 
vaticinatur Eiias et Michaeas, filius limlae, et Abdias, fiiius Hana- ^ \n marg. : ffSemeias?». — ^ Locus corruptus : pro wLehu» legendum fortasse 
tfleluiw. ~*^( 271 )^-i — 

niae. Michaeae autem diebus erat pseudopropheta Sedecias, filius 
Chananaei ^ 

Post hunc regnat loram, filius eius, annos 8; cuius diebus vati- 

cinatur Elias; et post hunc vaticinatur Eiiseus, diebus huius filii, 

5 cui nomen est Ochozias, cuius diebus Samariae populus filios suos 

ei columbarum stercora comederunt, cum Samariae rex factus esset 

loram. 

Post hunc regnat Ochozias, annum unum; cuius diebus vatici- 
natur Eiiseus. 
10 Post hunc regnat Athalia, Ochoziae mater, annos 7. Haec filii 
sui fiiios occidit : fuit enim e genere Ahab, regis Israel. Yo^ba*^ 
autem, Ochoziae soror, loiadae summi sacerdotis uxor, loas, Ocho- 
ziae filium, furto surripuit; cui loiada regnum commisit. Vatici- 
natur autem diebus Athaliae Eiiseus. 
1 5 Post hanc regnat loas , fiiius Ochoziae , annos /10. Hic Zachariam , 
fiiium loiadae, summi sacerdotis, occidit. 

Et post hunc regnat Amasias, fiiius eius, annos 29. 

Et postea Ozias, fiiius eius, annos 62. Hic autem ieprosus factus 

est usque ad tempus quo mortuus est : iudicabat autem eius diebus 

90 lotham, filius eius, qui nondum rexfactus erat. Vaticinantur autem 

eius diebus Isaias, fiiius Amos, et Hosea^ filius Beri, et lonas, 

fiiius Matthaei, a Sepher^. 

Post hunc regnat lotham, fiiius Oziae, annos 16. Huius diebus 
vaticinantur Isaias et Hosea*^ et Michaeas Morasthites, et loei, fiiius 
95 Bethueiis. 

Posthunc regnat Aliaz, filius eius, annos 16; cuius diebus vati- 
cinanturlsaiasetHosea*^ et Michaeas; *summum autem sacerdotium *p- 3/i^i. 
administrat Urias. Huius diebus Salmane*^sar, super Assyrios rex 
factus, eos qui Samariae habitabant Babylonem etin Mediam trans- 
3o portavit. 

Post hunc regnat Ezechias, filius eius, annos 29; cuius diebus 
vaticinantur Isaias et Hosea^ et Michaeas. 

Post hunc regnat Manasses, fiiius eius, annos 55. 
Postea regnavit Amon , fiiius eius, annos 12. 
35 Post hunc regnat losias, fiiius eius, annos 3i. Hic membra 
hominum super membra idolorum posuit, ut scriptum est^. Et eius 
diebus, anno 18° regni eius, fuit pascha, quia ex quo mortuus est 

^ Sic. — - Gath Hepher (IV Reg., xiv, 95). — ^ IV Reg., xxiii, 90. — «•( 272 )^— 

lesus filius Nun populus pascha non observaverat. Et Helcias 
sacerdos, leremiae prophetfie pater, legislibrum in templo invenit, 
anno 18° regni losiae. Vaticinantur aufem eius diebus 'Abedsalom, 
custodis vestium summi sacerdotis filius, et Sophonias et leremias. 
Diebus autem leremiae erat pseudopropheta Hananias. 5 

Post hunc regnat lehoahaz, filius eius, menses^ 3. Hunc vinxit 
Nekhao, Aegvpti rex, et in Aegyptum deduxit : pro eo autem con- 
stituit Eliaqlm, fratrem eius, qui etiam loiaqim vocatus est; cuius 
diebus vaticinatur leremias et Urias, filius Semeiae, a Quriath 
Ne*^arim. Regnat autem annos 12. Hunc vinculis aeneis vinxit Ne- 10 
buchadnassar, rex Babvlonis, et Babylonem adduxit. 

Postea loiaqlm, qui et lochonias, menses- tres. Et hunc ad se 
ducit Nebuchadnassar, rex Babylonis, et aiios cum eo, et pro eo 
constituit Sedeciam qui vocatus est lochonias : hic frater eim loia- 
[). 3/10. qijQ : regnavit autem annos 1 1. Arino autem * 12° eum occaecatum i5 
Babylonem adducit Nebiichadnassar; et tunc populum apud se 
transportat exceptis paucis qui in Aegyptum descenderunt. Yati- 
cinantur autem diebus Sedeciae leremias et Bariich et Habaqqiiq. 
Anno autem quinto regni eius Babylone vaticinatus est Ezechiel; 
post quem Babylone vaticinatus est Nahum, et Malachias etDauiel. -^o 
Sunt autem a David usque ad transportationem Sedeciae, qui et 
lochonias, generationes XMI, anni /i85; et ab Adamo usque ad 
transportationem Babylonis quae diebus lochoniae fidt genera- 
tiones LI, anni 4y32; et a transportatione Babylonis usque ad 
Khores anni 3o. 25 

Khores atque alii reges tredecim regnaverunt absque errore 
annos 2 45. Khores autem regnavit annos 3o. Anno autem secundo 
postquam rex factus est Khores, populum eduxit ut Hierosolyma 
adirent. 

Et post Khores regnavit Cambysus, annos 8. Et post eum fratres 3o 
duo magi, menses septem; post quos quartus est Darius, qui re- 
gnavit annos 36. Huius annosecundo, quo anno aedificatur domus 
seu templum, completi sunt post excidium Hierosoiymorum anni 
septuaginta : et vaticinabantur simul Daniel et Ezechiei, Mahichias, 
Aggaeus , et Zacharias : post Aggaeum et Zachariam autem Nehemias . 35 
filius Helciae, a semine Israel, qui urbem Hierosoiyma aedificavit 
cum esset pincerna Artahsast. 

^ In marg. : rrannos 3n. — ^ M?. : ffannos?». 3/i0. ~^( 273 )<s— 

Post Darium Ahslres, Darii filius, annos 2/1. — Artabanus, 
menses septem. — Artahsast Longimanus, annos 5i. — Xerxus 
secundus, menses duo. — *Sogdianus , menses septem. — Darius, 
niius concubinae, annos 19. — Artahsast Rector^ annos ho. — 
5 Artahsast, qui et Oxus, annos 27. — Arses, filius eius, annos /i. 
Et, cum Arses tres annos haberet^, completum est miiiiarium 
quintum. 

Darius, fdius Arsam, annos 6; eius regni anno sexto Alexander 
Macedo eum devicit et regnum Persarum mutavit. Regnavit autem 

10 Alexander annos sex. 

Post eum Ptolomaeus^, fiiius Lagi, annos Ixo. — Ptoiomaeus 
Phiiadelplius, cuius diebus ol Septuaginta Libros sacrosinterpretati 
sunt, annos 38. — Ptolomaeus Evergetes, id est operum bonorum 
factor, annos 26. — Ptolomaeus Philopator, annos 17. — Ptolo- 

i5 maeus Epiphanus, annos 2/1 ^^. — Ptolomaeus Philomotor, annos 35. 
— Ptolomaeus Evergetes, annos 29. — Ptolomaeus Pliyscon, qui 
et Soter, annos 17 et menses 6. — Ptolomaeus Alexander, an- 
nos 10. — Ptolomaeus qui expulsus est, annos 8. — Ptolomaeus 
Dionysus, annos 3o^. — Gleopatra, annos 22. 

20 Anno secundo regni Gleopatrae Romae regnavit Gaius lulius 
Gaesar, annos quattuor et menses 7. 

Augustus, annos 56 etmenses 6. Et anno /i3° eius regni natus 
est Salvator noster. Goiliguntur autem anni a transportatione Ra- 
bylonis usque ad Ghristi nativitatem 60 3, et generaliones XXIV; 

2 5 ab Adamo autem generationes LXV, anni 5335. 

*Tiberius, annos 2 3. Et anno i5° regni eius baptizatus est Do- *p. 347. 
minus noster. Et anno 18° regni eius, mense adar Graecorum, 
passus est. Et a nativitate Gliristi usque ad passionem eius sunt 
anni 32. Et a passione usque ad annum 816""' Graecorum, qui est 

3o annus i5"'Qawad, regis regum, et dies Anastasii, imperatoris Ro- 
manorum, sunt anni /17 A. 

Gaius, annos quattuor. — Glaudius, annos i5. — Nero, an- 
nos i3. Et Petrum et Paulum occidit. Et lacobum ludaei Hiero- 
solymis lapidaverunt. 

35 Espisianus, annos decem. — Titus, annos duo. Eorum diebus 
expugnata sunt Hierosolyma. 

^ Ita saepe apud Syi-os, JLi;.^«^ pro JLiw^«^ efMemor^n — ^ Sc. in regno. — 
^ Sic nomen a nostro scribi solet. — '^ Ms. : W275?. — '^ Ms. : w3". ►«.( 276 W Domitianus, aiinos i5. — Nerva, annum uniim. 

Traianus, annos undeviginti. Usque ad annum 7"™ regni eius 
vivit lohannes evangelista. 

Hadrianus, annos 21^. — Antoninus et Verus, annos 9. — 
Gommodus, annos i3. — Pertinax, menses sex. — Severus, an- 5 
nos 18. — Antoninus Garacalla, annos 7. — Marcianus, annum 
unum. — Antoninus, annos U. — Alexander, fdius Mammaeae, 
annos i3. — Maximus, annos 3. — Gordianus, annos 6. — 
Phiiippus, annos 7. — Ducius, annum unum. — Galius et Voio- 
sianus, annos duo. — Valerianus et Galiienus, annos i5. — Giau- 10 
dius, annum unum et menses novem. — Auruiianus, annos sex. 

— Tacitus, menses sex. — Probus, annos sex. — Garus et filii 
eius, annos duo. — Docletianus et filii eius, annos ^. 

Gonstantinus, annos 33. — Gonstantinus, filius eius, et Gon- 
*p. 348. stantiuset Gonstans,annos 2^. — Iulianus,annum *unum etmenses i5 
octo. — lovinianus, annos duo. — Valens et Valentinus et Gra- 
tianus, annos i5. — Theodosius maior, annos 16^. — Arcadiuset 
Honorius et Theodosius minor et Valintus, annos 55. — Marcianus, 
annos septem. — Leo, annos 17 et menses 8. — Zeno, annos 18. 

Anastasius, annos 27. Et anno 19° regni eius completum est 20 
miliiarum sextuni. — lustus, annos octo. — lustinianus, annos Ixo, 

— lustinus, annos 11. — Tiberius, annos sex et menses quinque. 

— Mauricius, annos 27 et menses sex. — Phocas, annos octo. — 
Heraciius, annos 2^. 

Et anno 930° Alexandri Heraclius et Romani Gonstantinopolim 20 
ingressi sunt : et Muliammat et Arabes e meridie exierunt et terram 
ingressi eam subiugaverunt. 

Rursus anni Hagarenorum^. Et tempusquo Syriam ingressi po- 
testatem acceperunt ab anno 9^3° Alexandri incipit. Unusquisque 
eorum nomine suo ita se habet : Muliammat, annos 10. — Abu 3o 
Balcr, annum unum. — ^Umar, annos 12. — - 'Uthman, annos 12. 

— Et sine rege, annos quinque. — Mu^iwiya, annos 20. — Yazld , 
filius eius, annos3. Et sine rege, menses 9. — Marwan, men- 
ses 9. — *^Abd al-Malili, annos 21. — Walld, filius eius, annos 9. 

— Suiaiman, annos 2 et menses 7. — 'Umar, annos duo et men- 35 
ses 7. — Yazid, annos k et menses decem el dies 10. 

^ Ms. : ^2777, — 2 Locus, ut videlur, corruptus. — ' Ms. : ff56r?. — * Ad 
litl. : ffMagaritanimn hoc est cfeorum qui Hagareni (Moslemi) facti sunt». Cf. 
Theoph., A. M. 6187. — j^( 275 )<^— 

Et anno io35°, qui est annus io5"* ^Arabum, regnavit Hisam, *p. 369. 
filius ^Abcl al-Maiik, mense kanun posteriore. 

Et anno loS/t" mortuus est Hisam; et regnavit Waiid, filius Ya- 
zid, qui occisus est; etpost eum stetit Yazid; etpost eum stetit Mar- 
5 wan, fiiius Muhammat. 

Et anno 128° Arabum Emesam eruit. 

Et anno 129° contra Dbahhak Haruiitam descendit. 

Et anno iSo" Arabum contra Mauropboros^ descendit; et ab eis 
[victus] fugit et in Aegypto, ab Abu 'Aun duce, occisus est. Et eo 
10 [anno] rognavit Abu'i ^Abbas, fiiius Muliammat, Hasimita. 

Etanno loGS^^regnavit ^Abd Allah, filius Muhammat, frater eius. 

Et anno i33*' Circesium urbs ab Abu Nasr erutum est. Et eo 
anno erutae sunt universae urbes Gezirthae. 

Et anno 1087°, mense tesrin posteriore, die nono, regnavit 
1 5 Muhammat al-Mahdi , filius eius ^. 

^ Hoc est , Abbasidarum asseclas , qui nigras vestes induebant. — ^ Iiifra scriptum 
est : ffHic liber ad monasterium Dei genetricis quod est in deserto Scetae pertinet. 
Dono autem eum dedit Abraham patriarcha diebus SelTbae arcliimandritae, quem 
Deus conservet; et sub anathemaincidatquicunque eum e deserto Scetae auferet.5? DESCRIPTIO POPULORUM ET PLAGARUM. 
INTERPRETATUS EST E.-W. BROOKS. 

Hoc opusculum in Godice Musaei Britannici Add. 90, 876 
fol. 77 ^-79 V, qui codex anno 1709" p. Ghr. scriptura nesto- 
riana exaratus est, asservatur. Pars maior ^Descriptio plagarum 
Andronici sapientis?^ a compilatore seu scriba inscriptaest; sed, 
cum nonnulla excidisse videantur, num iam ab initio Andronico 
adscribendus sit tractatus parum liquet. Glausula quae titulum 
sequitur nonnisi praecedentium recapitulatio est. Andronicum 
chronographum, qui cum auctore nostro proculdubio idem est, 
sub lustiniano vixisse testatur Ehas Nisibenus\ et eius opus, 
regnante Khosrau II, a Simeone Baraqya syriace versum esse : 
utrum rc descriptio plagarum 5^ chronographiae pars fuerit an opus 
diversum, incertum est; iilud tamen verisimilius. Quae ad divi- 
sionem populorum spectant cum Libro Generationis -, cum Ghro- 
nico Paschali^, et Epiphanii Ancorato^, quem auctor Ghronici 
Paschahs recitat, cum Excerptis Barbari Scaligeri^, cumGhronico 
Michaehs Syri^ et cum opusculo quod p. 356 textus edidi 
adfinitatem habent, sed ab his omnibus multum discrepant. 

Godicis descriptionem legas apud Wright, Catalogue of Stjriac 
MSS. in tlie Brkish Mmeum , p. 106/1-1069. Textus, qui valde 
corruptus esse videtur, nunc primum vulgatur. 

^ Brit. Mus. , Add. ms. 7197, i. 88 r. — ■ - Chronica Minora, ed. Frick , 1 , p. 9-2 6. 
— ^ P. /17-56. — ^ Gap. ii!i, 11 3. — ^ Euseb. , Chron.^ed. Schoenc, I, x\pp., 
p. 181-186; Frick, op. cit., I, p. 192-906. — ^ Ed. Chabot, p. 17. SYR. fi. - IV. 19 — «.( 278 )^^ 'p. 35j. RURSUS, DOMINI NOSTRI OPE SCRIBAM QUI POPULI FUERINT POST GONFU- 

SIONEM LINGUARUM BABYLONB FACTAM. 

Sem et Hani et lapbeth. — A semiiie Seai sunt populi et natio- 
nes et linguae viginti duo; inter quas sunt quae litteras sciunt 
quinque linguae, Syri, Hebraei, Babylonii, Persae, Elamitae. Et 5 
terram ab oriente obtinent, et usque ad mare magnum Hedrinos ab 
occidente; et pars media terrae ad eos pertinet. 

Et filii Ham sunt tredecim populi et nationes et lingiiae; inter 
quas suntquae iitteras sciunt quattuor linguae, Aegyptii, Aetbiopes, 
Indi , Phoenices. Et terra eorum est tota plaga meridiaaa , et occiduae i o 
pars exigua. 

Et filii lapheth sunt triginta septem populi et nationes et iin- 
guae; inter quos sunt qui litteras sciunt sex populi, qui sunt 
Graeci, Amorrhaei, Alani, Romani, Armeni, Georgii. Terram ut 
hereditatem obtinent orientis fines, a monte Nod, qui ad terminos i5 
orientis situs esi, et usque ad Tigrim, et septentrionum partem 
extremam, a Baqtinos^ et usque ad Gadriyon^. 

Et terra habitata septem climatibus constat, quorum uniuscuius- 
que est longitudo , ab oriente ad occidentem, quinque niilia para- 
sangarum et parasangae septingeutae. Duo autem climata ultima, qo 
septentrionalia et meridiana, haud habitabilia sunt, septentrionalia 

ob frigus, meridiana ob acstuni solis^ in quattuor plagis 

p. 352. creationis extra sedem atque habitationem hominum, qui *ab An- 
dronico phiiosopho et sapientiae pleno compositus est : et operam 
dedit ut omnia monstraret quae in sedibus hominum sunt; in regio- 2 5 
nibus externis uitra eas nihil aiiud est nisi terra vacua quae omnis 
deserta est. 

Ab oriente igitur Babyionis et universi Qedar, extra onines 
Elamitidis fines, habitant popuii qui vocantur Georgii; qui ipsi 
sunt fiiii lapheth, et in tabernacuiis habitant. Et uitra eos sunt 3o 
aiii, de quibus nemo unquam novit quomodo et quid vocentur. 
Tabernacuia enim non habent, neque etiam vestibus bominum 
utuntur, sed coma eorum vestimentum eis fit, et cibus eorum sunt 
pisces et reptiiia aquatica : neque enim accipere et dare sciunt; 

1 BaxTpa Epipb. , Cliron. Pasch., Lib. Geu. . — - Tahipa Epipb. , Lib. Gen.; 
raStxpJvot Ghron. Pascb. . — ^ Exciderunt nonuuHa, ut videtur. — ^( 279 ).€^ 

his^ ciiim non utuntur. Terra enim eorum lamiarum plena est quae a 
semine hominum non fuerunt, sed creatura sunt Dei qui ipse eos 
fecit prout voluit. Et ultra hos nihil aiiud est nisi terra deserta et 
\acua, et mare e quo sol ab oriente adscendit. Omnis auteni arena 
5 iilius maris aurum est : et aurum iliud aibum est : et margaritae 
bonae; et cum oritur soi omnes fugiunt atque intra mare descendunt 
ne radiis eius adurantur. 

Item de plaga occidentaii , cuiusmodi sit et quid in ea sit. 

Ab occidente autem extra omnes fmes Oceani maris magni sunt 

10 alii qui insilvis habitant, quorumcibus sunt arborum fruclus ab ipsa 
regione quaesiti; etneque ipsi vestibushominum utuntur. Prope illos 
canes aurei et struthiones et simiae abundant. Et ultra illos nihil 
aliud est nisi aquae abyssi. "^^Et ibi etiam omnisarena quae iuxta * p. 353. 
mare iliud est aurum est; et aurum iliud bonum , neque est ei simile. 

i5 Item de plaga septentrionaii, cuiusmodi sit et quid in ea sit. 

A septentrionibus autem, extra omnes fmes Gog et Magog, per 
totam regionem quae circa Oceanum est, ubi vadit et aquas suas 
abysso magno inmiscet, sunt homines aspectu foedissimi et statura 
parvi ac contemptibiles; et habitationes eorum in cavernis sunt ac 

20 montium apicibus : cibus eorum sunt reptilia terrestria; vesti- 
mentum autem non habent, neque opera utilia hominum apud eos 
quaeruntur. Gum his grues certant, et aestate vincunt, quia 
ipsi contra eas congregantur et ab eis superantur; sed tempore 
hiberno, quando grues ad austrum elfunduntur, ab eis liherati ad- 

2 5 leviantur : et, cum grues illuc revertuntur, contra eas congregan- 
tur, et bello eas accipiunt, et ipsi eas vincunt, quia grues niale 

paratae sunt et fessae. Quando autem exeunt grues^ 

Et ultra illos iuxta mare externum sunt alii quorum aspectus valde 
foedus et horrendus est; mensura autem ac statura valde parvi 

3o sunt; vultus autem eorum in pectoribus sunt, et caput non habent; 
et intra arenam habitant : cibus autem eorum est ex eis quae 
aquae gignunt. De his fuit quaestio num a semine et stirpe domus 
Adami sint; opinor enim rem non ita se habere, quia, si quis forte e 
nobis apud eos apparet, in terra non manent, sed sub aquas fu- 

35 giunt et latent. Ultra hos nihil est, nisi mare magnum, et montes 
magni non habitati et regio vacua. 

^ Sic ms.; fortasse excidit aliquid. — - - Aiiquid excidisse videtur. Locus obscu- 
rissimus est. 

19- — i^( 280 )<-!— 

35/1. *Item de plaga meridiana, cuiusmodi sit et quid in ea sit. 

Ultra Hedrinos flumen, quod est Phlson, a meridie sunt qui 
vocantur Qaphrigawos. Ultra hos sunt qui vocanlur Tagriwos. Et 
ultra hos sunt qui vocantur Qoros; et dracones ac viperae aspectu 
foedi, quorum singuli tria capita habent. Et in hac terra sunt la- 5 
pides honi, sardius et carchedonii et herylii cum ceteris : et tem- 
pore quo ciconiae illuc revertuntur : quia terra illa caiida est : 
fugiunt dracones et sub terram descendunt ob ciconiarum metum; 
et hoc tempore Aethiopes ilias regiones sine metu ingressi beryl- 
lorum et iapidum pretiosorum j?ar/em auferunt : nemo enim regio- lo 
nem iilam ingreditur, nisi hanc avem secum portet; cuius ol) 
metum dracones nihii contra eos audent. Ultra hos a meridie niliil 
est nisi mare tantum. 

A Sem et Ham et lapheth sunt septuaginta duo populi et na- 
tiones et iinguae; inter quos sunt qui litteras sciunt quindecim i5 
populi; et ceteri a creatura^ nihil distant animaiium instar quae, 
sine ratione , super faciem terrae incedunt. 

Finitus est liber plagarum Andronici sapientis. 

Qui litteras sciunt sunt Syri, Hebraei, Babyionii, Persac, 
Elamitae , Aegyptii , Aethiopes , Indi , Phoenices , Graeci , Amorrhaei , ao 
Alani, Romani, Armeni, Arabes, Georgii. 

' Fortasse excidil aliquid. I VI 

DE FAMILIIS LINGUARUM. 
INTERPRETATUS EST E.-W. BROOKS. 

Hoc opusculum in Godice Musaei Britannici Add. i/i,54i, 
foi. 59 , continetur; codicis descriptionem in Catalogo cl. Wright, 
p. lo/io, legas : eo iudice, saeculo circ. ix°exaratus est. De fon- 
tibus vide quae ad ^ Descriptionem populorum et plagarum?^ 
(supra, p. 2 '77) notavi. Gum nostro autem auctore maximam 
adfmitatem habet Liber Apis dictus (ed. Budge, p. 36-38). 
Quae hic leguntur a compilatore seu scriba Eusebio adscripta 
sunt : ratio fortasse quaerenda est ab eo quod adfirmat Eiias 
Nisibenus (Brit. Mus., Add. ms. 7197? f- 88 r), nempe apud 
Orientaies Andronici Ghronicon opus Eusebii reputatum esse. 

Textus, qui nunc primum vuigatur, vaide perturbatus est et 
repugnantiis scatet. ^i->\ { 282 ). *p. 355. * RURSUS EXPLICATIO OMNIUM LINGUARUM ; ET QUIS SIT PATER UNIUSCUIUS- 

QUE EARUNDEM LINGUARUM, QUAE AR EUSERIO CAESARIENSI DISCERNUNTUR. 

Filii lapheth. Gomer genuit Gothos et Germanos et Sarmatas. 
Magog genuit Carpos et Phoenices. Madai genuit Medos et Gallos. 
lawan genuit Alanos et Ilum et Sigastanaye ^ Thubal genuit Isauro? 5 
et Asianos. Mosoch genuit Mazices et Taphile. Thiras genuit Thraces. 
— Et filii Gomer. Aschenaz genuit Armenos et Zabdicenos el 
Curdos. Riphath genuit Urtaye et Sophanenos et Ingiienos. Tho- 
gannah genuit Thaphthaye('?)^ et Sakhinaye (?). — Et filii lawanis. 
Ehsah genuit Athenienses. Tharsis genuit Pantasaye (?). Chithim lo 
genuit Achaeos, qui sunt Macedones. Dodanim genuit Dardanos 
et Dalmatas et Romanos, qui sunt in occidente et in septentrio- 
nibus. 

Et filii Ham. Chus genuit Aethiopes et Aegyptios et Phutaye^ et 
Chananaeos. Et filii Chus, Seba et Hawila et Sabathchah '^et The- i5 
bais et Musrus (?) et Mauri , et filii Ra^mah Sabathchah et Maurusii 
et Marmaritae^; et fihi Ra^^mah Seba et Dedan, qui sunt Saraye (?) 
et Terphaei^. Chiis genuit Nemrod gigantem, et is aedificavit 
Rabylonem et Arach quae est Edessa, et Achar quae est Nisibis, 
et Chalyeh quae est Seleucia, el Rhesainam, et Niniven, et Atra, ct ao 
Delassar^, et Singara. Et Mesraim genuit Lodim et Na^^abim et Le- 
*p. 356. habim et laphthuhim *et Phathrusim, unde exierunt Phihstaei el 
Cappadoces, qui sunt Onanaye (?), et Nomades et Phryges et Bi- 
thyni et Paphlagones et Galatae et Cappadoces et Chananaei. Et 
Chena^^an genuit Sidonem, qui sunt Tyrii et Sidonii et Helisaye (?) 26 
et Phoenices, lebusaeos, qui sunt Hierosolymltae, Amorrhaeos, qui 
sunt Phryges, Gergosaeos, ^Galatas, Emesenos, qui sunt Hevaei* 
et Arethusii, Aracaeos, qui sunt Cilices et Sinaei et Asapharaei^, 
Arodios, qui sunt Cyprii, Samaraeos, qui incolunt(l) Perrhas et Samo- 
sata et Armeniam Minorem, Amathaeos, qui sunt Antiocheni el 3o 
Svri. Et tractus filiorum Ham in ea parte situs est quae meridlem 
occupat et occidenlis portionem exiguam. 

^ Sc. Sacas, regionis Sagaslan incolas. — - Legendum fort. JbJ^ol, Tibijtani : 
ei autem in Libro Apis inter progeniom Ham recensentur. — ^ Ierem., xlvi, 9; 
EzECH., XXVII, 10. — * Haec perturbata esse videnlur. — ^ I Esd. , i?, 9 (vers. 
syr.). — ^ IV Reg., xix, 12 (vers. syr. ). — ' Haec perturbata sunt. De Asapha- 
raeis vide IV Reg., 1. c. ^ Et filii Sem. Et Sem, pater fiiiorum ^Eberi, frater lapheth ma- 
ioris, ipse genuit^ Filii Sem: 'Elam, Elamitae; Assudad, Parthi; 
Arphachsar, Aramaei; et Ludim, Lebnaye; et Aram, Harranaye. 
Et filii Aram sunt ^Us et Hul et Gather et Mos. Et ab Harranaye 
5 nali sunt Damasceni et Arabes, et filii ''Esau et Hebraei : et laqtan 
genuit Elmodad et Afros : Saleph genuit Sakhlnaye (?) et Herpa- 
thanaye (?); larah Yartutaye (?) : Hadoram genuit Arbagaye (?); Uzel 
Iziaye ^ et Dinaeos^ : Deqiah genuit Chaldaeos et Babyionios; ^Obai 
Horrhaeos et fiiios Se^^ir; Ablmeiech Brachmanos; Seba Herpatha- 

10 naye (?); Ophlr Muntasaye (?) et Indos : Hawllah genuit Tanu- 
Ichaye et Aethiopes; lobab Brachmanos. Et tractus hereditatum 
eorum est oriens totus et meridiei pars exigua, quae orientis iateri 
meridiano contigua est. 

Liber generationum usque ad tempus quo unicuique viro fiiius 

i5 nascitur, anni a principio^. RURSUS, QUOT LINGUAE SINT QUAE LITTERAS SCIUNT, DE QUO INTERRO- *p. SS^. 
GAVISTI, SECUNDUM ID QUOD COMPERTUM HABUI INDIGO TIBI. 

Babylone autem homines qui tunc erant inter iinguas septua- 
ginta duo confusi sunt : et hoc porro quod scire voiuisti, quot sint 
20 quae iitteras sciunt, et hoc etiam indico tibi. Sunt enim quae iit- 
teras sciunt quindecim : e lapheth sex, quae sunt Graeci et Iberi 
et Bomani et Armeni et Medi et Aiani; et e Sem quinque, sciiicet 
Hebraei et Syri et Babylonii et Persae et Elamitae; et ex Ham 
quattuor, Aegyptii et Aethiopes et Phoenices et Indi. 

2 5 FINITAE SUNT FAMILIAE LINGUARUM ^. 

^ Gen., X, 21. — - Sc. montis Izlae propc Nisibin incolas. — ' I Esd. , iv, 9. 
— * Haec ad ea quae in Libro Apis et in Libro Generationis sequuntur et a com- 
pilatore seu scriba nostro omissa sunt spectare videntur. — ^ Fragmentum cuius 
textum dedimus p. 358, niliil aliud continet quam genealogiam patriarcharum 
ab Adanio usque ad 'Eberum. Vide notani ibi appositam. VII 

PSEUDO-DIOCLIS FRAGMENTUM 
INTERPRETATUS EST IGN. GUIDI. 

Fragmentum hoc in cod. Mus. Brit. 12162 (scripto ann. 
887 p. Chr. n.) Diqlios nomini addicitur, quem Dioclem Pe- 
parethium esse putat Lagarde (^Gesamm. AbhandL, iA3); sed 
quominus magnam saltem eius partem Diocli tribuamus, ipsa 
temporum ratio nos vetat. Praeterea fabulas satis ineptas et 
non traditas nisi a scriptoribus aetate posterioribus vel potius 
postremis ^ : auctorem habere antiquum et gravem, nemo certe est 
qui facile credat; etenim to SpafxaTtKbv xai ziy)^a(7(JL0LT0jSss illud 
quod in Dlocie arguit Plutarchus (^Rom., xiii) de huiusmodi 
nugis et fabellis intellegi nequit. Pertinent haec potius ad genus 
illud historicum quod Malalam praecipue invexisse credibile est, 
et in quo narratiunculae quae in ore popuH erant, ad popuiarem 
inteilegentiam accomodatae exponuntur. Scimus genus hoc 
scribendi, fabulae propius quam historiae, in Syria et potis- 
simum Antiochiae floruisse, quamobrem vix in casu positum 
esse duxerim quod hber ms. quo fragmentum pseudodiocleum 
continetur, in regione Antiochena, saeculo ix ineunte scriptus 
fuerit. 

^ Malala, loh. Antioch., Cedren. , Chron. Pasch., etc. CT. Chabot, Chron. de 
Michel le Syrien, I, 80, 83 s. (Cf. Wright, Catal. of syriac MSS. in the Br. 
Museum, p. /198.) .( 286 > SCRIPTUM SAPIENTIS DIQLIOS. 

Codex Post divisionem iinguarum quae temporibus Phaleg facta esl, 

Dnt. i^^-j. y-j. quijajjj Q progenie Japhet, cui Agenor nomen erat; pro- 
fectus hic ex Oriente, venit et habitavit in ora maritima, et condi- 
dit urbem quam vocavit Genor; syriace autem Sor nuncupatur. 
Habuit iile tres filios Syrum^ primogenitum, alterum Giiicem- el 5 
tertium Phoenicem^. Eorum pater Genor regnavit Tyri tredecim 
annos, tum moriens terram inter filios divisit, tribuitque Phoeni- 
ciam Phoenici, Ciiiciam Cilici et Syriam Syro. Phoenicis aetate 
vivebat Hercules^ vir sapiens et ingens viribus, qui cum se oblec- 
taret in ora maris Tyri deambulando , vidit canem pasloricium qui lo 
conchylium, KoyyyXr} appeilatum, in ora tenebat atque edebat, 
qua re os canis sanguine conchyiii respersum erat. Pastorem eius 
gregis arcessivit Hercules, et cum eo de cane sermonem babuit; 
statim pastor lanam attulit qua os canis detersit , atque ex ea lana 
confecit sibi pastor coronam , /asaam , suoque capiti imposuit. Ut sol i5 
ei alTuisit, conspexit Hercules coronam ex lana confectam, mirere- 
nidentem, eiusque pulchritudinem demiratus, eam pastori ademit. 
Insequenti die, pastorem etcanem secum portans, exit Hercules ad 
oram maris; cum canis conspexisset conchylium ambulans, accur- 
rit idque comprehendit, sed Hercules ex eius ore conchylium abri- 20 
puit, sivitque pastorem ad suum gregem reverti. Quotidie deambu- 
labat Hercales in ora maris, et simul ac tale conchylium e mari 
prodiebat, extemplo advolans comprehendebat; cum xxxiv con- 
chylia collegisset, igne coxit, eorumque sanguine lanam albam tin- 
xit, tradiditque cuidam feminae, quae inde pallium ei confecit. ^5 
Sumpsit Hercules eam vestem et attulit Phoenici regi Tyri, qui, ea* 
conspecta, ut pulcherrimam admiratus est, iussitque neminem nisi 
regem tantummodo eam sibi induere. Praeterea ius polestatem- 
que fecit Herculi in sui locum imperandi , eumque regni patrem 
scripsit, renuntiavit. 3a 

Hercules iste tincturam omnium colorum pulclu^orum monstravit ; 
monstravit etiam et docuit homines quomodo margaritae e mari 
prodeant. 

^ Script. : Swrws. — - Scr. : Qwlyqws. — ^ Scr. : Fwiiyqws. — ' Scr. : 
Hrqlys {tipaKXrjs). SCRIBAM ITEM NARRATIONEM RERUM QUAE FUERUNT POST DIVISIONEM LIN- 
GUARUM, TEMPORIBUS PhALEG, IN QUA EST VBRA SIGNIFICATIO DE DoMINO NOSTRO. Post divisionem linguarum quae temporibus Phaleg facta est, GodexNold. 
5 luit vir quidam e stirpe Japhet, cui Agenor nomen erat; profectus 
hic ex Oriente, venit et habitavit in ora maritima. Gondidit sibi 
urbem, quam de suo nomine Genor vocavit, quae est Phoenicia 
Syriae et syriace Sor nuncupatur; habuit ille tres^ filios : Syrum^ 
primogenitum , Gihcem alterum^ et tertium Phoenicem^. Regnavit 

10 Tyri eorum pater Agenor [xiii] annos, tum moriens [regnum] 
inter filios divisit, deditque Phoenici Phoeniciam, Giiiciam totam 
Gilici et totam Syriam Syro. Temporibus Phoenicis vivebat Hercu- 
les^ vir sapiens et ingens viribus, qui cum se oblectaret in ora 
maris Tyri deambulando, vidit cnnem gregis , pastoricium , conchy- 

i5 lium maris edentem quod rrquzkla''?? vocatur, os autem canis 
sanguiue conchylii respersum erat. Pastorem arcessivit ad se Her- 
cules, et de cane sermonem habuit; confestim pastor ianam albam 
attulit, qua os canis detersit^, atque ex ea iana confecit pastor ve- 
luti coronam, suoque capiti imposuit. Ut sol ei affulsit, conspexit 

20 Hercules lanam mire renidentem, atque obstupescens eius pulchri- 
tudinem demiratus, ianam pastori ademit. Insequenti die res ei 
curae fuit; pastorem et canem secum portans, exiit ad oram maris 
et cum ambo ambularent, rursum canis conspexit conchylium; ac- 
currit canis idque comprehendit, sed iiiico Hercules ex ore canis con- 

95 chylium abripuit, et cum eius speciem et formam cognovisset, sivit 
pastorem ad gregem suum reverli. Quotidie spatiabatur Hercules in 
ora maris, et simul ac unum ex iis conchyliis prodiebat e mari ut 
pasceretur, illico id comprehendebat; et cum triginta fere conchvlia 
coliegisset, igne coxit, eorumque sanguine ianam aibam tinxit tra- 

3o diditque cuidam feminae quae inde pallium ei confecit. Accepit 
Hercules pallium et attulit Phoenici regi Tyri, qui cum id con- 
spexisset, ut pulcherrimum admiratus est, iussitque neminem nisi 
regem tantummodo, id pallium sibi induere. Potestatem etiam 
dedit Herculi sui ioco imperandi. 

35 Hercules iste sapiens tincturam omnium coiorum pulchrorum 
monstravit; purpurae, cocci, ostri, VenetietPrasini et omnia genera 

^ Ms. rffduow, — - Script. : Swaros. — ^ Scr. : Qaikos, — * Foniqos. — 
^ Scp. : HeraqlTs {tipaxXris). — "^ Corr. e xoyyiiXij. — ' Ms. : ffdeterserimt». — M< 288 >€^— 

Godex 
Mus. Brit. Vivebat illis temporihus in regione Occidentis vir quidam Ro- 
maya ^ appeliatus; vir erat fortissimus , cuius aetate in insuia Giiiciae 
vivebat virgo speciosa, sacerdos creata templi dei Ares^. Quam cum 
conspexisset Romaya, cupiditate et amore incensus, rem habuit 
cum ea virgine, quae ex eo concepit, et cum se gravidam esse .5 
sensisset, magno timore fuit, et sibi cavebat ne sacerdotes dei Ares, 
re cognita, se interficerent. Itaque cum uno partu duos peperisset 
filios, hos accepit pater et tradidit feminae cuidam quae eos aluit; 
cum crevissent pueri et adultae aetatis essent, nomina eis imposuit 
pater, alterum Romulum^, aiterum Remum^ appeiians. Hi urbem lo 
Romam condiderunt atque ibi re[gnaverunt] omnesque milites suos 
wromayaTi (Romanos) vocaverunt de nomine patris sui^; haec est 
causa cur incolae Romae Romani nuncupantur. Aedificaverunt 
etiam Capitolium^, quod vertitur ffcaput urbisT?; est autem unum 
ex miraculis quaetoto orbe erant; cum Romulus etRemus simulacrum i5 
magnum quod erat in Helodos'' attulissent, ascenderunt idque 
posuerunt superne in vertice Gapitolii; miraculum autem erat 
magnum, quocum nullum in orbe comparari posset. Aedificaverunt 
Srjfioaiov magnum quod est Athenis, a philosophis : Srjfxoa-iov 
a-o(pia$ appellatum. ao 

Tum vero rixa orta est inter duos fratres, et assurgens Romulus 
Remum fratrem interemit. Illico urbs contremiscere coepit, quam 
cum trementem viderent magnopere extimuerunt et omnes incolae 
inde evadere maluerunt. Romulus videns Romanos obturbatos, tem- 
plum deae Fwthny'^ ingressus, eam precatus est ut causam tre- a5 
moris urbis sibi ostenderet. Respondit iila ; ccPropterea quod fra- 
trem tuum interemisti tremit urbs et ingemiscit, quia ipse tecum 
eam aedificavit, nec tremere desinet, donec videat fratrem hunt 
tuum tecum una in regni solio sedentem , imperantem , scribentem 
et legentem tecum ut antea. t^ 3o 

Simul ac rumor hic per totam civitatem serpsit, convenerunt 
Romani ut Romuium iapidibus obruerent, quod fratrem occi- 
derat; fugit ilie et Athenas profectus est. Gum de eo comperisset 

^ Scr. : Rwmy'. — ^ Scr. : 'rys (kpvs). — ^ Scr. : R\vml'vvs; infra : 
'rml'ws. — * Scr. : Rwmws (P&fios). — ^ Vd etiam : miiites eorum. . . vocati 
sunt. . . patris eorum. — '^ Scr. Q'ftwiwn; infra : Q'pitwn. — ' Nisi sit le- 
gend. : «jDa«^ oo wibi, Dios (Jovi) sacrumn , ut legitur in altero exemplari; sed 
utrumque, ut videlur, ad vocem naA>a<5iov referendum. — ^ Vel : Pw. (= llvdia). — ^^( 289 ).€^— 

Codex Nold. 
et ligurasquae sunt in terra; fabricatus est et vidit* etiam sigilla et 
margaritas, quomodo e mari Pontos prodeant, homines ipse docuit, 
quippe qui vir erat sapiens. 

Vivebat illa ipsa aetate vir quidam in Occidente, Romaya ap- 

5 pellatus; vir erat fortissimus, cuius temporibus in insula Sqila- 
vivebat virgo speciosa, sacerdos creata in templo deae Heres cui 
ministrabat. Hanc virginem cum conspexisset Romaya, cupiditalc 
et amore incensus, rem babuit cum ea. Concepit illa ex eo et 
cum se gravidam esse sensisset, magno timore fuit, sibique cavebat 

10 ne sacerdotes Heris, re animadversa, se interficerent. Itaque cum 
peperisset, filios ambo patri eorum dedit, qui feminae cuidam tra- 
didit; baec eos aluit et cum crevissent pueri, bomines fortissimi 
evaserunt, et nomina eis pater imposuit, alterum Romulum^ alterum 
vero Remuni^ appeilans. Hi ambo Romam condiderunt, ibique 

10 ambo regnaverunt; filios suos cfromayaT^ appellabant"^, quare inde 
ab eo tempore incolae Romae 'cromayaw [Romani) vocantur. Duo 
bi fratres condiderunt Romam et muro cinxerunt. Aedificarunt 
etiam Capitolium^ quod vertitur rrcaput urbisn, estque unum ex 
mundi miraculis; cum simulacrum magnum quod in ea urbe erat, 

20 sacrum Dyws'' attulissent, ascenderunt et coilocaverunt in summo 
Capitoiio; erat miraculum magnum. Duo lii fratres aedificaverunt 
magnum illud Srj(x6a-iov. 

Cum rixa magna orta esset inter bos fratres, Romulus Remum 
fratrem interemit; extemplo vero urbs contremiscere coepit, et 

2 cumRomaniurbem trementem animadvertissent, magnopere timue- 
runt et Roma evadere maluerunt, ne aedificia ruina corruerent 
atque se occiderent. Romulus videns cives obturbatos, templum 
deae Futbitha^ ingressus, eam precatus est ut sibi causam tre- 
moris urbis referret. Respondit illa : rrQuia fratrem tuum inter- 

3o emisti, propter eius mortem ingemiscit urbs, quia ipse tecum 
eam aedificavit; nec tremere desinet donec videat fratrem tuum 
tecum una in regni soiio sedentem ut antea.?? Romanis erat in 
animo Romulum lapidibus obruere, quia fratrem interemerat; 
evasit ille et Atbenas^ se contulit. Cum Funtos^^ philosopbus Ro- 

^ Inteil. frmonstravitn? (a7r£(5cj^ev). — - H. c. : Siciiia. — ^ Scr. : Romiios; 
infra Armele'os. — * Scr. : Romios. — ^ Cf. p. 288 , n. 5. — "^ Scr. : Qu- 
patiion. — " \t6i(Z£v$), sed cf. p. 288, n. 7. — « Vel : Puthitha {Uvdla). 
— ■' Scr. : Athenos. — - ^** Vel. : Puntos. Mus. Brit. Codex Fwnytws* philosophiis, advenit et Romuli verbis auditis, polH- 
citus est se Romam profecturum et incolas et milites sedaturum , 
ea condicione ut Romulus Athenas liberas renunciaret, ita ut nuUa 
foret regi Romanorum in eis dominalio; pactionem cum eo fecit 
Romulus se id ei praestiturum. Fwnytws contulitse Romam etcum 5 
eis incolis coUocutus est dicens : ffSi regem vestrum pacati etliben- 
tes acceperitis, illico tremor hic urbis vestrae desinet, neque in 
posterum contremiscet; quod si non acceperitis, tota urbs vestra 
corruet. 75 Nulla interposita mora, incolae Romae se congrega- 
runt et vestigia sui regis secuti, Athenas perrexerunt. Quo cum lo 
pervenissent ac inde profecti Romam revertissent, tota civitas ei 
Romulo obviam exiit, et exorsi sunt dicere : « Si probe scis tremo- 
rem per tuum introitum in urbem nostram finem capturum. huc 
ades et ingredere cum porapa et honore, et sede in regni tui solio; 
sin a nobis non desierit tremor, ne intraveris.?^ Poliicitus est ille i5 
tremorem finem capturum. Idem hic phiiosophus simulacrum au- 
reum fecit quod os vultumque fratris eius Remi referebat, id Romu- 
lus secum una in regia sede collocavit, iussitque omnia ad eifectum 
adduci et scribi velut ex auctoritate amborum. Quibus rebus ila 
peractis, illico desiit tremor urbis; sapientia huius viri desiit tremor 20 
et incolae urhis suo regi reconciiiati sunt; ex eo tempore mos obti- 
nuit apud Romanos scribendi et iuhendi ita : fcDicimus, iubemus.-n 
Ab iiia aetate Atbenae iibertatem recuperaverunt , ita ut nulli 
regi esset potestas quidquam in ea urbe per vim faciendi. Idem 
hic Romulus instituit ^pyqtwn^ ad oblectamentum et martyos^; 26 
ipse primus instituit Venetos ^ et Prasinos ^. Cum a senatoribus 
timeret ne se occiderent, quemadmodum ipse fratrem suum inter- 
emerat, duos homines ante se stitit, se invicem odio habentes, 
alterum ex Venetis et aiterum ex Prasinis; aiebat enim : ffSi mihi 
Veneti insidias ponant, Prasini me certiorem facient, et si Prasini 3o 
insidias ponant, \eneti me certiorem facient. 7? Adducebat duos viros 
ante [propugnacula] urbis ad oblectationem : Venetum induebat veste 
colorem maris referente, et alterum veste Prasini quae similis est 
herbae terrae. Aiebat enim : rSi vicerit is qui Venetum induit, 
mare erit tranquilium nec Rarbari intrahunt et maris insuiis potien- 35 
tur; etenim qui mare incolunt victoriam consequentur et incolae 
terrae cladem accipient. Sed si ex contrario is qui Prasinum induit 

^ Vei : P w. — - [■miixov. — ^ Martius. — '^ BevsTos. — ^ Hpdaivos. — «.( 291 ).«— 

muli verba audivisset, pollicitus est ei Romulus se Athenas liberas Codex Nold. 
scripturum, in libei^talem se restituturum , ita ut regibus Romanorum 
nulia foret in eis dominatio; ipse autem Funtos pollicitus est se 
profecturum^ et sedaturum milites et Romanos, ut eum Romulum, 
5 pacati et concordi animo exciperent. ^ Si emendationem textus probaveris intellege : Fontos pollicitus est se Ro- 
mam profecturum. . . si Romulus Athenas liberas renunciavisset. ~^{ 292 ).€^ 

Codex vicerit, incolae terrae continentis victoriam consequentur et incolas 
Brii. i]riai.ium perdomabunt. •» Simul ac prope accedebant ambo iHi homi- 
nes alter cum altero dimicaturi, incoiae marium preces faciebant 
ut victor discederet Venetus, incoiae vero continentis ut Prasinus 
superior abiret. Inde ab eo tempore fuerunt hae duo factiones im- 5 
perii roniani, \enetorum nempe et Prasinorum. Instituit Romuius 
brwmly' \ eo quod vir erat amans doctrinae, oblectationis et coetus 
iuvenum : iussitque ut hiberno tempore homines invicem se in- 
vitarent et muiti congregarentur apud civem aiiquem, comedentes, 
bibentes et ioca agentes. lussit omnes iitteras alphabeti unam alte- lo 
ram ex ordine excipere, et unamquamque sua die invitare^; haec 
vocata sunt brwmly' quod graece vertitur : fredimus et bibimus 
de pecunia aliorumT^, h. e. gratis. Erat. . . gradus principatus inter 
Romanos et concessit ingenuis magnum honorem in consessu, po- 
testatemque dedit imperandi atque ut eorum iussa audirentur. Ipse i.^) 
instituit in imperio romano cubicularios, h. e. qui ministrarent in 
regia. Misit etiam Athenas et philosophos Glsws et Lthrws inde 
adse arcessivit, quibus organum fabricatus est^, ut vocibus suavibus 
oblectarentur. Romulus instituit )caTdSpo(JLOv et praecepit ut quo 
tempore incolae Romae in Gapitoiium conveniebant, pueri fune 20 
descenderent a summo Gapitolio deorsum, rotae insidentes el 
coronam in regnum porrigentes : quemadmodum in illud Nemrod 
viri fortissimi corona descendit. et iussit reges dona dare illis 
puerulis, quo tempore se vertunt ascensuri. Instituit etiam ut 
sumerent Romani Qpf^ quo, tempore hiberno toto se nutri- 90 
rent, aestate vero ad belium cum hostibus gerendum exirent. Ipse 
monstravit et instituit veredos qui perferrent epistulas , et referrent res- 
ponsionem regibus a militibus, diem quoque qua Romani adbellum 
proficiscebantur, mrtyws^ appellatum, quod vertitur : rvictoria*. 

Multas res admodum admiral^iles et facta diversa et leges egre- 3o 
gias et praecepta iusta fecit et instituit Romae. Nemo erat inter 
Romanos omnes tam scientia praestans ut /?o//m/w5, autqui homines 
magno ingenio praeditos magis honore prosequeretur; atque adeo 
intellegenlia pollebat, ut vel ex obtutu et sermone malum homi- 
nem a bono distingueret et falsum a vero. ... 35 

^ Bruraalia. — - H. e. : Optimatos quorum nomina a Httera A inciperent, 
primi alios ad cenam condicere debebant, el deinde ceteri, pro ordine litterarum. 
— ^ Sed emend. : '•qui eis {Rotnanis) organum fabricati sunt:?. — ' ^Capitan 
(Gapitntio, tributum rapitis). — ^ Martium ffort. praend. : -dies. . . appeliatur:)). — ^3,( 293 ).^.. _ 

Codex Nold. Has leges egregias et praecepta iusta instiluerat Romulus in 
regnis Romanorum; [non fuit inter omnes Romanos] ei simiiis vir 
tam praestans sapientia, et honore prosequebalur viros magni in- 
genii; Romae regnavit annos septuaginta novem. 

Post mortem Romuli usque ad Yolinos [lulium Caesarem), a con- 
sulibus regebantur Romani; huius Yolinos mater cum praegnans 
alvo eum contineret, mortua est mense nono; quam cum pollin- 
gerent, animadverterunt luliim in utero se moventem; quamobrem 
eam diffiderunt et vivum eum lulium extraxerunt; hac de causa 

SYR. C. - IV. 30 +^ ( 29^1 ) 

Codex ^olcl. Yolinos Caesar appellatus est, quod latine ffscissus [caesns)-' verti- 
tur; inde ab eo tempore reges Romanorum «-CaesaresT) vocantur. 

Primus rex qui inde a tempore adventus Christi imperiumRo- 
manorum tenuit fuit Augustus; regnavit annos 26 ^ Hic in convivio^ 
cognovit per somnum diem mortis sibi appropinquare. Templum 5 
Di ws^ jngressus, peliit ab eo ut de successore in regno quisnam fu- 
turus esset, certiorem se faceret, sed Diws respondere renuit; in- 
gressus est rursum templum deae F u tbi t h a, matris D i w s et eamdem 
rem ab ea petiit. Respondit illa puerum bebraeum , vocatum Filium 
Dei, natum esse e ^ irgine . sine concubituirr Quare, inquit. recede a 10 
tuis sacrificiis, quia sacrificia et simulacra cessaverunt; baec est 
causacurDiws tibi respondere noluit.^ Rex Augustus, hisaudilis, 
magnum simulacrum aureum fabricatus est, et cum in summo 
Capitolio collocasset. sermone latino inscripsit haec veiha : rrHoc 
est simulacrum Filii Dei, qui natus est ex Virgine quae vocatur i5 
Maria, filia Hebraeorum.-^ Cum Simon Romam perrexisset, ibique 
fidem chiistianam praedicaret. a Romanis comprebensus, eis dixit : 
tf Sequimini me:^; cumque ad Capitolium eum secuti essent, ait : 
ff Legite, quaeso, verba quae in fronte huius simulacri scripta suntT?; 
atque illi legerunt : rrSimulacrum boc erectum est Sancto Dei, qui 20 
natus est e Virgine sine concubitu. fl Quae cum legissent, ait illis 
Petrus : f? Nibil alieni a regno vestro vobis praedico. verum hoc ipsum 
quod a rege vestro scriptum fuit, vobis nuntio.^ Itaque Romani 
multi, optimates et ingenui. crediderunt, christiani facti siint. 

Anno Alexandri trecentesimo septimo, Gabriel missus est de «5 
throno Dei ad Zachariam, eique bonum nuntium nuntiavit, mense 

ilol . Post sex menses ex quo loannes conceptus fuerat ^ 

ad supputationem solis, ad supputationem vero lunae die decima, 
missus est Gabriel et bonum nuntium nuntiavit \irgini. et natus* 
est Cbristus in Retbleem, quod nomen ffdomuspanis vitaeT? verti- 3o 
tur, mense nono kanon qdem. die vigesima quinta, hora 
diei septima, feria sexla; post octo dies, Christiis iegem circum- 
cisionis explevit. sed nibil ex eo. e.r eius corpore, resecatum est, verum 
quemadmodum gladius flammam lucernae secat, nec quidquam lae- 

^ Sic ms. Error videtur esso scribae qui iegit 9.6 pro 56: hanc enirn notam 
liabent chronographi. — - Forlasse ex raale inteHecta voce K/.ivr] rin convi- 
vion, pro rrin lector? scripsit auclor. — ^ Ilud/a: cf. Suidas, sub \. Av-^ovcrl os ^ 
Malala, etc. — ' (Juaodam exciderunt: restitue : rmonse adar (;/*a;'<.), die 
vijOresiraa quintai. -^j^.( 295 )<4 — 

diiurjluinma, aut gladius aufert, ita etiam Christus circuuicisus est, Codex N6id. 
nebue pars ulla eius corporis deminuta fuit. Feria tertia postquam 
quadraginta dies praeterierant, templuni ingressus est; hora diei 
secunda, Simeon senex eum in manibus gestavit, cum annum age- 

5 ret Simeon quingentesimum trigesimum quintum. Post triginta 
annos baptizatus est in lordano, a loanne filio Zachariae, mense 
kanon hray, die sexta, hora decima, feria prima. Et tribus 
annis cum dimidio postquam baptisma perceperat, anno trigesimo 
tertio, feria quinta, noctu, comedit Dominus noster Pascha cum 

10 discipulis suis; hora noctis tertia proditus est a luda Iscariota; cru- 
cem ascendit hora quinta, feria scxta; hora autem nona magna 
voce clamavit et animam tradidit, expiravit, et redemit Adam eius- 
que filios. Ei decet gloria cum Patre eius et Spiritu eius vivo et 
sancto, in saecula saeculorum, amen. 90 VIII 

DOCUMENTUM NESTORIANUM 
INTERPRETATUS EST I.-B. GHABOT. 

Huic documento, non magni faciendo, ultimum locum in 
nostro volumine, ne quid praetermisisse videamur, assignavimus. 
Chronici nomine vix aut ne vix quidem dignum, opus est viri 
nestoriani in re historica omnino peregrioi ct in litteris syriacis 
parum docti. Exstat ad calcem codicis syriaci Vaticani CLXXIX, 
fol. lo/i-i 1 1. Scriptus est codex in urbe Mausili, anno p. Chr. 
n. 1 -708 , et varia complectitur ad rem dogmaticam et polemicam 
Nestorianorum pertinentia. 

Prior et maior pars opellae fragmentis Historiarum Socratis 
et Theodoreti, ad fidem , ut videtur, alicuius syriacae epitomes, 
male consarcinata est; quae vero ad Nestorium spectant iam fere 
eadem recitavit Maris in iibro Turris (Gismondi, De patriarchis 
Nestorianorum commentaria , Romae, 1897, p. 34); ultima aulem 
notula Dioscoro infensa undenam hausta est, nescio. Auctoris 
nomen ignoramus : cur eum pluribus ante saeculis vixisse di- 
camus non est. 

Documentum primus edidit et latinitate donavit Emilius 
GoELLER : Ein nestorianisches Bruchstiick zur Kirchengeschichte des 
li und 5 Jahrhunderts, in periodico cui titulus Oriens Christianus, 
ann. I , Romae , 1 9 1 ; p. 8 et seq. 

Textum autem, me rogante, denuo ad codicem contuht Guidi 
et quadraginta circiter emendationes notavit; signa vocalium in 
codice apposita omnino negligenda duxi ; signa interpunctionis 
nonnuUa quae manifesto desiderabantur suo loco apposui. Ver- 
sionem vero primi editoris correxi et in meUus immutavisse 
mihi visus sum. 

Codicis descriptionem dedit Assemanus, Bihliothecee apostolicee 
Yaticanee codicum manuscr. catalogus, t. III, p. 372 et seq.; et 
brevius Goeller, loc. cit. -t^ ( 299 > Sectio quae exponit res turbidas et casus gemendos * |). 371 

et perturbationes et iras quae fuerunt in egclesia ogcidentali. 

A Ghristo ad Gonstantinum elapsum est tempus longum et fue- 
runt in ecclesia aemulationes stultae et irae innumerabiles, et opi- 
niones inanes cuiusvis generis, et confabulationes contumeliosae , 
et reliqua. 
5 Et cum esset imperator Gonstantinus Arelate zelo captus est ut 
iiberaret Romam a servitute tyranni; et meditabatur qua ralione 
deiiceret tyrannum, et quem deum in auxilium suum invocaret, 
qui eum adiuvaret et quem ipse adoraret. Et postquam profectus 
est cum militibus, in ardore vehementi solis, cum iam coeperat 

10 inclinari dies, suspexit in caelum et vidit columnam lucis in spe- 
ciem crucis; et scriptum erat in ea : ffln hoc signo viiices. 77 Et 
ipse cum vidisset, interrogavit eos qui eum comitabantur num et 
ipsi viderint; qui et ei significarunt : ccYidimusw, et rem notam 
fecerunt imperatori qui valde gavisus est. Et ipsa nocte vidit Ghris- 

i5 tum dicentem sibi : crFac tibi signum huius instar, et in eo vinces.^n 
Et cum fecisset et vicisset, baptizatus est et credidit. 

Et cum excommunicatus esset Arius ab Alexandro, misit impe- 
rator Hosium, virum eximium inter episcopos, Alexandriam, ut 
procuraret reconciiiationem inter Aiexandrum et omnes episcopos 

90 Aegypti et Libyae, quorum numerus ad centum circiter accedebat. 
Et anathematizaverunt Arium; et scripserunt in Orientem, et no- 
tum fecerunt : ffPostquam anathematizavimus eos asseclae Eusebii 
eos receperunt. w 

*Gum audivisset imperator has perturbationes, statim iussit sy- *p- 379. 

2 5 nodum oecumenicam congregari. Gongregati sunt et convenerunt 
ex omnibus iocis episcopi quorum numerus explebat duo miiia 
quadraginta etocto; attamen, praeter trecentos decem et octo non 
inventi sunt inter eos qui consentirent epistuiae Aiexandri flieroso- 
iymorum. Et iiii unanimiter anathematizaverunt Ariuni et etiam 

3o Eusebium Nicomediae, et Theognim Nicaeae, et Marim Ghalcedo- 
nis, et Theonam Marmaricae, et Secundum "^Alcico, cum aiiis qui 
istis adhaerebant. Et hoc factum est anno 636° Graecorum, mense 
iyar, die 2o^mensis. 

Et erat episcopus Aiexandriae, eo tempore, Aiexander, et 

35 Gonstantinopoiis Aiexander; iile autem Romae erat aut Svlvester — ^( 300 W-i— 

aut lulius, et Antiochiae Eustathius magnus princepsque synodi; et 
Hierosolymorum Macarius. Presbyter Alexandri, quem terra mise- 
rat Alexander, ipse factus est episcopus loco sui magistri : magis- 
trum eius occiderunt in mari Ariminitae. 

Et rursum dolo usus est Arius et receptus est, ut historia referl; 5 
et precibus sanctorum Mar lacobi et Mar Alexandri. quia audivit 
Deus Yocem iustorum suorum, dum venit Arius ut dolose eccle- 
siam ingrederetur, iatrinam quaesivit et cum invenisset et inlroi- 
visset, disrupta eius viscera cum eius fimo exciderunt, et iudi- 
cium amarum mortemque terribilein et horrendam quae cum eius 10 
impietate congruebat subiit. 

Et post Alexandrum Alexandriae Athanasius eius loco stetit. 

Eo tempore congregata est synodus Anliochiae. Gonvenerunt 
asseclae Eusebii ^icomediae, et Eustathium magnum per caium- 
nias quas in eum commentati sunt in exilium pepulerunt. i5 

V * p. 873. *Et perturbatio magna seditioque in universa civitate propter 
Hiustrem Eustathium facta est. Et Ariani Eusebium Gaesariensem, 
quia eorum opinionis fautor erat, in urbem inducere voluerunt; 
reliquus populus ut sanctum Eustathium reducerent decertavissent 
nisi imperator perturbationi finem imposuisset et Eusebius venire 30 
recusavisset. Imperator vero laudavit eum dicens freum qui sit non 
unius civitatis sed totius orbis episcopus dignum esser. Eustathius 
autem iussus est in urbem^rt^mm suam abire et illic habitare. Hic 
sane erravit imperator quod non examinaverit causam tantiviri, 
eversoris haeresis Arianorum et principis synodi Nicaeae. 20 

Et cum spatium octo annorum sedes Antiochena sine episcopo 
remansisset, asseclae Arii Euphronium ibi constituerunt. 

Et cum Ariani Athanasium accusarent, rursum praecepit impe- 
rator ut synodus Tyrum congregaretur et probaret causam Atha^ 
nasii. Et Athanasius in omnibus innocens apparuit. Ariani autem 30 
rursum imperatorem adierunt, et multas accusationes adversus 
Athanasium coram imperatore commentati sunt, quod quamdiu 
Athanasius Aiexandriae esset confessio Arii non prospere ce- 
deret. 

Verum, postquam imperator mortuus est, mortuus est Eusebius 35 
Gaesariensis. Acacius eius discipuius loco eius stetit. 

Etiam Aiexander episcopus Gonstantinopolis, postquam rexit 
ecclesiam annos xxii occubuit : et sive Paulum sive Macedonium 
designationi episcoporum reliquit. Pauius quidem erat presbyter — j^( 301 ).€^— 

ecclesiae, \Ir magniis iustltia et doctrina. Constanti[nus] ' Paulum 
ab *episcopatu amovit, et Eusebium Nicomediae, impium Arianae * p. 87^1. 
impietatis defensorem, adduxit eiusque in loco constituit et efTecit 
ut fides alia pro Nicaena valeret. 
5 Rursum, anno undecimo post mortem patris imperatorum, isti 
synodum congregarunt Sardicae in civitate Hlyrici; cui synodo 
adfuerunt etiam viri praeclari, ut lulius Romae, Paulus Gonstan- 
tinopolis, Athanasius Alexandriae, et reliqui alii; et restituerunt 
eorum sedes Athanasio et Paulo et Marcello Ancyrae;cum quidem 

10 is prius quae adversus se proponebantur correxisset, et maior pars 
congregrationis fidem Nicaenam amplexa est. 

Gum quidem imperator Gonstantinus coepisset ecclesiam Antio- 
chiae aedificare, sed mortuus esset et eam non absolvisset, perfecit 
eam Gonstantinus eius fiiius. Eusebius autem congregavit synodum 

i5 Antiochiae occasione consecrationis ecclesiae, et omnem lapidem 
movebat ut confirmaret fidem Arii.-Et facta est perturbatio in civi- 
tate. 

Gum autem notam habuisset imperator pugnam exortam propter 
Paulum et Macedonium scripsit praefecto ut eiiceret Paulum. Is 

9 praefcctus cum timeret, dolo usus est et quasi honoris causa Pau- 
him ad se vocavit eique litteras imperatoris ostendit. Episcopus 
cum bona volunlate in se recepit sententiam iniustam. Praefectus 
locum protexit et abduxerunt Paulum, in navem eum coniecerunt 
et in mari suffocaverunt eum. Et Macedonius cum pompa curru de- 

20 ductus est et, militibusprotegentibus^, se direxerunt ad ecclesiam; 
fuit autem altercatio inter populum etmiiites. Putarunt miiites po- 
pulum parare seditionem, stinxerunt giadia et hominum tria 
milia centum et quiquaginta occisi sunt in his pugnis el sangui- 
nis eflfusione. 

3o *Haeretici ecciesiis potiti sunt; fecerunt aiiam synodum Sirmii, *p. 3^5. 
praesente quidem imperatore , et tres formulas proposuerunt cum 
primam vituperarent et corruptiones multas in eis fecerunt. 

Rursum fecerunt synodum Arimini : congregati sunt fiiii Satanae 
et confirmarunt formulam Arii; et imperator mandavit ut ad eccle- 

35 sias Italiae mitteretur et quicunque eam non reciperet eiiceretur. 
Et Liberius, qui non consensit, in exiiium missus est, et institutus 
est eius loco quidam arianus. 

^ Sic, pro Constantio; cf. siipra, p. i5o, n. 3. — - Lego ^<a*Jb3. — «.( 302 )<^ 

Rursuin, alia synodus congregata est Seleuciae in civitaie Isau- 
riae : et cum sibi invicem consentirent in ea adscenderunt apud 
imperatorem asseclae Acacii et Eudoxii qui coram eo synodum ca- 
lumniati sunl. Synodus autem eos excommunicatos declaravit. Et 
unaquaeque ex eis synocUs formulam fidei proposuit; et altera alteri o 
non consentiebat. Octo enim formulas proposuerunt praeter Nicae- 
nam. Eustathius Sebastiae, Basilius Ancyrae, Silvanus Tarsi cum 
decem aliis viris notis in hoc concilio anathematizati sunt, iussu 
imperatoris. Et isti, ut demonstravit Theodorus, interpres noster. 
omnes orthodoxi erant praeter Macedonium ; quamvis iste Nova- i 3 
tianus^ eos vituperet quoniam eos non cognovit. 

Athanasius aliquando, cum eum persequerentur, navem conscen- 
dit in Nilo, ut peteret Aegyptum; cum autem didicisset eos qui 
eum persequebantur propinquos esse, eis qui secum erant dixit : 
wRevertamur obviam iliis??; hi vero dicebant : cfln desertum fugia- ^'^ 
mus^ ; ipse autem suadebat : ^r Obviam persequentibus revertamur. •n 
Postquam conversi sunt et sibi invicem occurrerunt . interrogave- 
runt qui eum persequebanUir num Athanasius prope esset, hi vero 
p. 876. responderunt : fcHaud procul *a vobis abest, sed mox eum asse- 

quemini.-n Et dum ab eis derisi persequuntur eum , Athanasius in- ^" 
gressus est Alexandriam et seipsum abdidit; et altera vice in sepul- 
chro parentuQi suorum per longum tempus delituit. 

Rursum, fuit dissensio inter Meietium et Paulinum; denique 
adiudicata est sedes Meletio. Accidit ut cum aliquando dormiret 
Theodosius vidit in somnio Meletium qui ipsum cbiamyde impe- 9 5 
rali iuduebat et ipsi coronam imponebat. Et cum victor regressus 
esset ex eo belio ad quod gerendum eum miserat Graiianus is sibi 
socium in regno adscivit ilium, die 16^ kanun posterioris. Impe- 
rator autem factus praecepit ut omnes episcopi orthodoxi sui inw 
perii adscenderent Constantinopolim; et ubi ingressi sunt episcopi 3o 
palatium imperiale vetuit ne quis sibi indicaret Meietium; et cum 
omnes inspexisset imperator agnovit eum evisione quam liabuerat, 
et cuccurrit et amplexus est eius manus et oculos et genua, eique 
visionem notam fecit. 

Eo tempore fuit Ambrosius : et is interdixit imperatorem prop- 35 
ter caedes quas commiserat; imperator autem probe accepit inter- 
dictum , ut decet. 

' Hoc vorabulo prestrinfjit Socralem liistorirum. — M.( 303 )^ — 

Rursum, fuit clissensio inter Flavianum et Damasum ; et prae- 
cepit imperator ut Flavianus iret reconciliatum cum Damaso. Et 
Flavianus respondit imperatori : crSi propter meain fidem quae 
non congruat cum fide Apostolorum, autpropter meosmoresqui non 
5 digni sint episcopatu, ego ipsos meos accusatores constituo iudices 
meos et accipio quidquid in me latrant; si vero propter sedem et 
principatum contendunt, non litigabo neque resistam; cui volue- 
ritis da eam. w Imperator cum liaec animadvertisset dimisit euni 
in pace. 

10 *Eo tempore fuit Mar Nestorius. Is discipulus fuit Theodori inter- * p. 077. 
pretis; fuitque magister Antiochiae et ordinatus est patriarcha in 
Gonstantinopohm. Fuit vir bonorum operum et prohibuit turmam 
adversariorum et pigros ab ecclesiis, et excommunicavit monachos 
qui in domos et vicos se insinuabant; et evertit loca Arianorum. Ex 

i5 his quidam ad portam imperatoris erant et adversus eum loculi 
sunt. Et soror imperatoris monacha erat; ei mos erat ut comederet 
cum patriarcha die dominica post mysteria : is vero eam prohibuit; 
erat etiam illius imago in sanctuario, quam is laceravit; introibat 
quoque in sanctuarium ante imperatorem ipsius fratrem : quod 

90 etiam we/flcere? eam prohibuit. Vexataest^, et rem denunciavit im- 
peratori fratri suo. 

Hisce diebus quidam presbyter ecclesiae concionem habuit et 
dixit Mariam hominem peperisse. Et patriarcha ei dixit : wNeque 
dicimus eam hominem peperisse ^, sicut Paulus Samosatenus confi- 

35 tens Christum hominem simpiicem esse, neque Deum peperisse^, 
sicut confitetur Apoilinaris, sed dicimus eam peperisse ChrisLum^' 
Deum et hominem.')^ Et id cum ita dixisset omnibus qui aderant 
piacuit; et postea adduxit testimonia ex Evangelio et Pauli epi- 
stuiis. 

3o Cyrillus cum videret sororis imperatoris et imperatoris ipsius cor 
odio in patriarcham repleri, dedit munus immensum imperatori, 
eius sorori , episcopis insanis et principibus imperii, qui se Nesto- 
rio opposuerint. Id odium fuit Cyrillo quod ipse Nestorius reduxe- 
rat ossa lohannis Chrysostomi et sepulchro mandaverat, quodque 

35 et mulieres quae noctu conveniebant inter viros ad orationem et re- 

citabant hymnos *et antiphonas prohibuit, et ne acciperetur pecu- *p. 378. 

^ Quoad sensum; ad. litt. : ftquievit (defecit) coreiusw; haec iocutio hucusque 
nonnisi in hoc documento inventa est. Vide notam texius, p. 377, n. 5. — 

- dvdpOTldTOKOV. ^ dsOTOKOV. '' ■/^Oinl OTOHOV . nla propler sacerdotium vetiiit : quae ODinia fieri permittebat Cv- 
riilus. Et factae sunt perturbationes caedesque. et aiter alterum 
excommunicavit. Et imperator accivit lobannem patriarcbam An- 
tiocbiae qui utrumque examinaret. Et is quidem venit : examina- 
vit fidem Xestorii et vidit eam cum Jide Apostolorum congruere: 5 
examinavit quoque fidem Cyrilii et vidit eam commentum esse. Et 
ivit ad portam imperatoris eumque arguit quod non decebat iocum 
dari litibus neque Xestorium deponi. Et excommunicaverunt Cyril- 
lum et Memnonem. Tunc soror imperatoris, quae munus acceperaL 
frustra iamentata est quod Cyrilius vexaretur. lobannes patriarcba i o 
demonstravit imperatori culpam Cyrilli. Et comprobavit faclio Cy- 
riiii se ridiculam esse. Suscitaverunt quemdam monacbum senem, 
qui a parte eorum erat, et eum portaverunt suis manibus ad por- 
tam imperatoris; ilie vero dixit imperatori : rEgo ostendam tibi 
veritatem Cyrilli et errorem ^estorii.*? Cui imperator : rHanc cau- i5 
sam, ait, lobannes patriarcba examinavit, eam probavit et in animo 
meo fixa est. Surge, abeas.75 

Et Mar Xestorius ingressus est desertum Oasis; et Cyrillus. cum 
excommunicatus esset, ingressus est quoddam monasterium in quo 
babitabat Dioscorus. Dicunt bunc centum et quinquaginta aut vi- 90 
ginti xevTnvdpioL auri erogasse ut Xestorium eiiceret ab eius sede: 
dicunt etiam eum non comedisse nisi carnem tenerorum porcellorum 
et gallinarum pinguium. 

Satis est nos scripsisse unam e mille litibus quae ad rem perti- 
net : quae vero ad rem non pertinent non commemoravimus eas. 9 5 INDEX TOMl IV. PARS PRIMA. 

I. Chronicon Edessenum i 

II. Ghronicon anonymum de ultimis regibus Persarura i3 

PARS SEGUNDA. 

I. Ghronicon Marouiticum 85 

II. Historia subiectionis Syriae ab Arabibus 5^ 

III. Ghronicon miscelianeum, ad ann. p. Ghr. 72/1 pertinens 61 

IV. Ghronicon anonymum, ad ann. p. Ghr. 846 pertinens. . .• lai 

PARS TERTIA. 

I. Ghronicon anonymum, ad ann. p. Ghr. 81 3 pertinens i83 

II. Ghronicon lacobi Edesseni 197 

III. Narrationes variae 269 

IV. Expositio generationum , familiarum et annorum 265 

V. Descriptio populorura et plagarum 277 

VI. De familiis linguarum 981 

VII. Pseudo-Dioclis fragmentum 285 

VIII. Documentum Nestorianum 997 IJ^ INDEX TOAII IV. PARS PRIMA. 

T. ChronicoQ Edessenum i 

II. Chronicon anonymum de ultimis regibus Persarum i5 

PARS SECUNDA. 

I. Chronicon Maroniticum i3 

II. Historia subiectionis Syriae ab Arabibus 70 

III. Chronicon miscellaneura , ad ann. p. Chr. 72^4 pertinens 77 

IV. Chronicon anonymum, ad anu. p. Chr. 8^6 pertinens 107 

PARS TERTIA. 

I. Chronicon anonymum, ad ann. p. Chr. 81 3 pertinens 2^3 

II. Chronicon lacobi Edesseni 261 

III. Narrationes variae 83 1 

IV. Expositio generationum, familiarum et anuorum 387 

V. Descriptio popuiorum et plagarum 35 1 

VI. De famiiiis linguarum. — Fragmentum Epitoraes Eusebianae. 355 

Vil. Pseudo-Dioclis fragmentum 35^ 

VIII. Documentum Nestorianum 371 -t-> ( 378 > Y^^-^jm ,000 ^^Jyjmr^ci •.r^VvoA^ r^H.r3.^Ss^Vuj.r3 r^Wra 
. r^Vva_A<n ^ .\^ r^"A^ox— .^ mi^-^ r^Aj^o . r^^tvxiaiwo 
1 oo<no , .^^cn As». r^"\jc ODoASoja ^ox» «^^oia^ ^iAoso 
5 ■K":\._x.o . cTa^V-ra-vi '-p\j^r^ "^x-yi A-^o r^\ VtSo t<jot.o!^!^jc^ 
.\ s. ■ So-w_A-A j^OA^^r^-A v^'v»-\.\.*\ ^jj^o» "\Vvr3 x<^^\^ 

C^X_»"KO-i__£^X_l':\ C73^0Ar3rX*C7X=> * \yAO r^^Y^ "O^O . .^^CTDj^Vv * f . 110 v" 

c73v_yiO (^o-A-vo-jQ-^ jcn-TD \no . r^u.vXje.'^^ x^^jznS^-^ ctjnjao 
r«^oc73 p-A\ r^ \-A C7\ rA "sx^o r^2A.rr3 .^SVv^ A\r<fo .^^"^vra 

1 . c^x-»"\o V fwA c^-K^vjo^i-A r^-\^r^o . r^H.vA r^\)s\rd AVva-a 
r^ ^ \ •30-A c73Vv_yA ^^C73 . ♦^^oyrrxroo gooA"\oj3.\ or7D\yyr^o 
C7V ^ \ 3Co2a":\ vyjcyA r^A":\ Vv\A*r^ r^":vyyojc ^octj Vv^fA\":\ 
r^ \ i> \., v\ r<r ^A •73lA >oyy r^^^Sj^SA-^ ^vyyoio . <^o\"\ojq"a 
. r^ v\\ 13 ooc73":\ c^aA"Ko_ja":\ ^ ^ Vs "H"VJco . cooA"Ko-33-a 

1 5 »C730 v \ \.o ^^^C7V ^ ^^ ^m r^^fY) r^^j-^^ ^vw 2 orrxjjor^o 
Y^ ^\ "tjA "Vror?^ T^C730 .r^^aAro .^"\V\ ^oc7x»Hjr^ An. .!l_o c^o_\"\o-3a"A c^J-A^S-x— VN-A r^-ir^ r^d^oyxTTa r^r^ 

C7V ^ "Vja r^"\2wo..£^ r^c7J"A C7x\ jjA r^^Aroo . <^"\o\. tvw^ 

. vsA A\ -^oja . >r3Ar3 .n^o c7J"Wx.o r^-v»\\.*\ ^yyoj 

3 c^oA-\o_J30 . r?^_x:Dor<r"A r«^\r3":vr73A .^^ . Qaj"\o\. (v>y ,"S.r300 

c7x_rD r^oc7J •S-rTa^.^^":^ r^\_»":\ r^"A-yyA .\ "s.. -To^yi^Vvr»^ "^v^ 

oKf ■ ■ » y "TX-yAO r^r^^rTD":^ r^c7J .\s^ ^»"\r73r^ . cioo"\o33.x^aj-A 

Yp fv>-y .^ N. ^yv_3C^ r"^_rDC73^ 3 r^H_vA^jjo . >-=v fv%^ c^x_»-\a. \j^r^ r^A":v ,c73a\2&^ * ^»\:73rCjcv . c73jcQO"\a:^ ^m c^xxx^r^-^ * f. 1 1 1 r" 
i5 r^^vA-^^SVvo . r^H_»v.yv":\ ^ r<^^^oyv"A r^\fn^ r<l\rw r<^oc7J 
A-:^ 6/^_rT>\ ^ V •pVv-s^"^ r^"AC7J A s. . p^^jciso 5 ^V<\v\^ 
r^A ^-j^yvjciA r«*lAA ,^_0JC730 vAJcyv":\ ocn ^^ r^v»H.yi r^Si.\r^ CUr^ ^":\C7Xi*.. ' Ms. : )o<Mo. — 2 Ms. : y^]o. — ^ Ms. : l^oo. — " Sic ms. Gorrexit 
Baumslark apud Goelier )«aj%di«; sed mihi videtur esse phonetica mutatio vocis 
IrJia^ {Thes. syr., col. 692). — ^ Ms. : jo>;vv . — •* Deest in ms. 1 10 r — «< 377 ).c^ 

r^-^-t^m, W\ r^cn . c^x-iSa Y> ^ ^ j"^^"^ r^acn t^i^v r^^oiTD 
r^-v *V \ ^ r^ooa r^-icn . r<^. \ rv y '^ t^ c^o-Ko-^xr^VvA r<^a<n 
. 1 *^^^ ^ * \/ ^ V '^^^^ v^^a'^^^ (YK^^YyVvr^o >^o»\.\T<^— > 
r^A_r^o . rCTS » *\ » , r^n ^^ s. r^\jm 2 /r^ocn^ >(no^r^o 
-To\»yir^o .r^VvH n. ~n r^ \^\^^o r^" \ ^ojaA-:^-^ r^cn^ 5 
r^^fV_iL^o-A o_=3\_y^r^o 3 r^ tSojco t^VviivrD ^aX^:^ r^\»^ 
^^ •^Vv "^ r^Jcjir^ >^^<7x_v,"73 r^ooi . % \<nck . r^jc_c^o-»Sr^":\ 
)r\ocn r^ ^fV_»"\_»-A r<^ ^ \ rry-^^ cTsVi-yAO . axr^ o\\mo r«^^\-T> 
--pa_» r^-Vj-SV^ •7>s, Ao^r^Vv^ r^^Vi^ craA r^ocn ^r^o 
cTxA r^jftcn Vv^r^o . cn_\_r^ ocno . r^\Hr«^ "KVv-ra r^^y — injA i o 
Vvocn r^_Ar<l_i>i*o . ^ cn vv y Vo r^ vv —i^\_:so <^-^^ r^VvSo^ 
r^-Acn ^-^ Ar<wO cno_vAr^ r<^ '^ \ m -^^\_X3 ^itd r^vvra^^vmA 
. cnoyir^ r^^^AiTaA Xjojao 5 cHidA .y*\ . cnA^ 

^ ^ ^ r^Vv":\ ifc--A v^ r % r n ^\_va r^V\_mo_» ,^^o_Acn ~->o 

ocno ,^A__A__» r^ ,, y \-\ "n -^p^S-rTD-r^ \jmrdci r«^VvojjVv\rr> i5 
r<ljc_A"V_rD ^^-\_»-^ * , V \\^r^ r^ ctdA -VznKf r^\»\^^ 
. «^ -y ^ * vv V ocn rw.x_i"\-rD r^u».y m^A r^Ao^ r^w^-AOTTa-A vsjr^ 
r^Ar^ . c^x^^^S-k-iAo-^r»^ r^-:\Cim-\ ^ss^r^ ^"^A» r^cTaAr^ rdAo 
\.=nr^ ^v_^o . r^jCA-^-rDO r^TcnAr^ r^vviocrTj ^"^vA» ^"\mr^ 
-K^^-ra ,Vv_»r^o . r^^cn C7>_\ ^"\Ajc- ^ro^ r^ocn^^ A^ ^cn 30 

. c^oAoA"^ r«^VvHJ^^r^o ,^_ojAi^or«w ^ttd r^V\o*"\c7xxy3 ^^cn 
-V *^ r«^L_2w__\__r7DO r^ ^ \ m-^ cnVv^vi-A rw\_vA n^^ c^oA-Scvn 
r^^-rx r^":v_yiOJC_-. .racrx» . r<^"X»"\\^^-A r^VvriAx^ «^^cTxrDAra- 
^ \ ^ <v^ r«w_^cv_xik_ttx_2vr«^Ao cnVv_v^o r^^^A-roA r^^^v fY> 
\ "^ y <^ \ ^ f^ r\ \tv o_ro_jpo . r^Vvo 'v \ "td"^ r^vjc.HAo 20 

\ ^ r«^_A-Kc\ n-A V\ocn r«^V\rt^ v m r«^"Acno .qqs-»"\o ^ {w \ 

r^_r73cv_^ ax_i^r«^cv_»-\ r^^LrTjS \^\ c^xj-\o\^ fwv ocn us^cni^-A 

' Sicras. ^ — - Deestinms. — ^ Ms. : jo^ao. — * Ms. : "a^ . — '" Haec 
locutio hucusque noimisi in hoc documento inventa est, el quidem bis (cf. p. 878, 
1. 11), unde suspicio erroris amovetur (cf. lamen infra, 1. 99). Maris (Gismondi, 
De patriarchis Nestor.comm., p. 3^), qui eadem fere verbatim recitat, ait «-ouaj 
L^JLr: cret moiestum ei fuitn. — i^( 37G )^-H— 
. <73lA ..^^tv^r^ ^j^"\"\.ro ^r^VAr» r^Ar^ . ^^^■Mro p^vi-A 

t^^fVA_r3\o .<n. y *\. \ >Jt!^o t^jS'^^ m^Xr^LX .\x. . c^XKX^^r^ 

.:. r^r^»i^x» rdx=^\ ^vV ^cnocTxrar^-A r^Srajora r^^^y^r^ 

5 ir^^\vAr30 r^vAa^\ <^a\.\»t3r> ^ra r^^\oA r^oos ^o^ 

VN-_x_m"A ■\-_^'^ t^ToCTJO . ^^ \ \ * "T^t \ r<f > ev\\f\ 'v p-AtwKT 

cn "^ \ vv "^ r^v_vA * r«^^fV_r3r>cL» ^-^ ^ y^ ^"^ <^XA_£^^r^^ * f. 109 r". 

r^^o ^ \ nr>T\ r^ \ V fv>r^ oiJ^ A \^ v ^ rv^ oQoV\»mA 
ocn ^-^ t^\\/\ ^v — t Y^ V ^v-n ^730 . r^\_jAA ctdA -Tor^^xbo 

1 o cn m ^i^ oil '^ \ TTDr"^ ^^ v * \^-^ \^ cn-A^xjfA 2 r^na-Vn 

"OJoA r^^Am rdocn-^ ^mo . ,\y\r^ ,^^v^~-> r<fH ms^^^» "-> 
>^^rv(v>\ C7xv\_\<\je.-^ rwftx^o-A^^r^ r^orv(v>^r^ .^^octjA^a 
x<^\v K ^ \ r^ *\o fv fvx ^i^ o\s^":\ ^mo . 3 Kj.5^^^oja.\ 
^.mo . <^xx-Vy-\..jumcA <n»avxv JLArd r^A':^ ^pA rs^V\02A.rrj-A 

1 5 . r^v_vA-A rCTov-w ^-m <n_iw'AO^rvjt.r^ . rtrT\\*v"^ r^^Arrj \w"^ 

ctdA "Smr^o . >cnoj:w^ar30 ^cnavx^o ,cnoHjrcf y. rvjo -A_cn"Ko 

.:. t^owv As.. 
r^aArTaA ^crakjA^ ocno . fw» fv>o"H^sor^ «^ocn r^lkrav r^cTar^ 
r^v ^^'s^ •HjAjc— A.r3.x> r^iiAr730 : ^^s,a r^AAija AA-TTa 

20 .:. r^r^»":\ vsjr^ 

^ rv *\o . <^o fw "n^ivA rwVsoA^ ^v»~-> r«w^Aa^ r^ocn raoVv 

> V ^ r^ \ toA ^o . QQO fw m^^vA r^i»*"\Vvi A\rdv:\ r^^Am 

r"^__r73uA — st- r^A"^ >^a„A_*7X-»cn A-\^ m ^^r^ .r^iAmA 
: r^Vva *\ r\ fv> ^r^T \ ^a_jt- v^J^-\ jHraotx or^ . r«wvvAjt.":v\ 

25 r^rcf .\ ^ rv mo .^ij-r^ r^t^ jraVvarTa yvS^\^t-^\ .^^ctA 

r^__» — c^\<\ rv. * A_A__r7D ^_*"a *^^r^ . >\ s. . \w"\^Vr7D":\ A;^ * f. 109 v" 

r^^V-wVv^TTD r^Ao r^r^ «^j^^ r«lA . ^ j-vjA^rv-rTD r^^ojjt."\o 
"^^ r^ ^\ m . ,C733"\-Jt. . . .^^^^5V_x-rD^A . . ^_r7\ \ *\ \ . r^_vr^ 

^ Ms. : )J^.^iM3». — - Ms. cum puncto post vocein. — ' Sic ms. 108 V — K^ 375 )<^ 
r^Vv-_\Vv r^ •7X-V fY>o . r<i^ ^ \ 'm .rx»"\j3 -^^ . ,^_cvz733\xx^xr3 

%-A — TD o y \ "\Vvr^ . c^o-Vj^D-Kr"dr3 rwoccv.v^ ^•=>^^ ^o^o 5 
r^VvH^-rv ^rvA r^r^Xroo . c^cvj-Kr^-A ocn o.=r)jJ3r<fo r^^v^x» 
. ^•\-^Vv-_i A ^ rv -73 r^A-^ ^,jy\ \ ^o . S-aVvjo r^A\^ »r^-A 
•TXkX^VvVvr^o .jA^vjcr^ r^-Kcvi^x^rwA -7o.\jc. r^A"^ c^cvj^H^-vAo 

r^ » ncv-A. fv\ ~n V V \ ^\\>^ c^o-^ctx-acv-x^ r^VvH-vix^ .rao^ 10 
^oA o > \ s, ^r^ cTira . cvraVv ... i<^\H.yv\ njiio . r^\<\s^r^-^ 
><73cv_mA_rjo 1 cYv % fv\*\-Aor^o c^xjjQjarCT Vnatd^ ^jAcd . r^'\\'^ 

■ » \c73w- A C^O^C73w-AO fY> ,cn . O-A-^r^ C^O-ACTl-ACV-iyj-A r^^Hj3 

r^-rrx V cv) ^cTV-y-m r^^-^VA^ rc^Wi Aj^o . )rv=v^s. rwroHjxm 
. ^rrxA-x^ r^ \ cnVv\ ^ wA r^^vjAO ^rvrrvx:^ r^VvcwrrxjCTJ^ if) 
. r^ »,rw »,\-:\ OC73 ■ m "SA—x^ cvrrvx^ r^roix^ -AA^^r^m^ 
2 r^-Ko-j^^rd^-A fv\ \ * <v^ ^ \/^ ^*V <v%~^v«^«viT\ c^VvY-x^or^A 
r^Jcjrw r^A_yiVw r^^S fw 's. , •^s. . <^o.ro\A-':\ c^cvjo\ fv>\o 
. r^wiArrj ,^_^\jacv^ ^ro cvr73\^VvVvr<^ r^occvj^ octxtd * . r^V"^ 
♦^^craA^-A . Aj"A rt^vryy *\t) c^o-^o-Ar^^Vv ,coa-a usjr^ ^jActso 20 
An.^^tvm ^t<f . ckxxionj^m ^ro "aA—co 0000 r^"\jHjc ^jActs 
.:. ^^^craA .^"^ r^-^VTD r^viA^ordi r^cn ^^^ocTiLra 
r<f *\\r^^ rDVv» cTxA ^jA-a-K "^v^i. r^riax ^m "^vvxra c^xjLi^Vr^* 
> -»A^r^ , » ^ t'\_T3-^ A\t "^v^o . ^"K^rrxA A\r^^ c^o\»v"-> 

UNCv_^c7i \ C7> m s^-A . * \«Ti \ -S rpr^ . c7xA , % *\^"K-a 26 

r^\ ^":\_ra \-^ OOC73 ^\-£rir^ ,^_cv-xc73 a.::^o . ^^^c^a^^Kor^A 

. UN CV_^C73^ r^-^0"A-\ \ ^ r\f\ \r\ rwOC75 CiXjAm OC75 . po^V^i 
»^^C7xA OOC73 . * \r e^ V ^ . ^^"aH^VV ""V 0.1.^^0 0^*\C73"A ^mO 

>^\^ oA o-v_mi5^ r-*"^ w^o_AC7i . ca % fwvVvr^ J^^-Sja ^^^r^'"^ 
* Ms. : .tt*mao»o). — ^ Sic ms. ; loge : |»a.aj); cf. p. 876 , n. 2. -^K9.( 374 )^— 

. CQ^fVa^on^ -^xx^o ,^\^ c^o^"Kr«wA oa2ot.O"H yD^sxm y^\%y.\ 
.;. "^VTDsi^ yv otdA^-a v^ijajd-A ^VvA rw ^\iAr«;^ r<^Vvoxr7Xs030 i'wiLA.33"A ♦^^oio^r^-A oj^orTaA r<^H..£^xiw"^>A ^v-atra ^o^ 

f) . »^_a-xx_»"\o^r^"A r^^fvij^ro r^joj'^j\i^rD ojc-v^ c^o-:\03JO.£^ 

. 003 re^ » v.o \ '^ ^ v^ \.tH^ rt^ir ir<r Ar^ oxtd r^oos ^r^do 

. 1 <^o ^ » \i ^ \i fv>oj3-:\ r«^Ao^o . r^iTaooj-K^ c^ojAo» Kss^rd 

o J3-A\o .r"^H_yAr<^\ rw.^S-at.o vil^^A v (v>^\r^-A c^x9uooj^r<^o 

r^\jo\_r7x\o . r^AaAAo cw^ivw^r^^A *^^cn^tVjiLo":\ ,^^ox\ 

1 o ><no V ^"^ ^— » Xcn ^"H^ ^-i^-m^xja r^cTJ n.^ . 2 ^-Kajaa-^ 

.:. o\\^ r^jjdjj-^ r^Vvcvvrrx»c7J r«^ije.ojw^n cnr^^^xoo * * f. 107 v\ 
r^^-T N. r^ATDj^ 3 (^j^^Jt.^ QQOv»Vv V fv>ojD r^^\m ^»-:\ "^V:^. 
^ovi>\.v\.x^cvja cnW 'n v. crvrTaAx. r^Ao ^^xrTao r^k=sjA_jr^r3 
r»^ » '^ » \y \v!^ *-> 0QO-:\c7X-ia fv> .V V 's ^-^ <v>»^fY>or«^ . cn^ra 

i5 rcfocn .^^v-Ttd ^Ji_^r^_^ A^r^o . r^Vv"a_iw^ r^^v.-^aja ^\v— > 
r^_» — 3CO \^ V . r^^ocno . (^o.-s-Kr';^^ r<^Vvo-x_r7X-»cn "^txjuo^-^v 

.:. \^Vvv»"^^rxrD 
. <^3Lj^o":vjOs.r30o r"wAa^ A^rr> r^r3\x3"A v<^^s\m ^\.» "^.^o 
A-»A-:\ ":v_i^ r^cn . r^Ao. ^ \ ,cnoj-^"S.\^-A r<!a.-\.^oo3A .ra^rv^ 

20 cnVvcvA r<L\cv \ \ rd\.sx^r^ ^^ v>-jrdo . ^^^ r^^^^i^ra 
T^v»^^-i r^on>Qa.^r^ . ctdA ,cm r^-N\^-A r<^^^o r^Sjo 
. i^^o-ir<^_ii. v^-A kLv_»-^ "^^-^^ >cno..\ v.. A..r3_r> r<^— k^^ 
>cno-xm-\rcfo r<wAow£i..\ ^cno ^v.o r^^a.o-A -a^x^ r^^S.^ocn 
cw » to":\ — T\ Ti iXj:^\r^o .r^_m » ^ ,cno_rxA_viO rd^^rdra 

a5 . r^^"^ s \ o^H^o ^ » V »\wr73 "^v:^ r-^^j^mocn^o . r<^2^o"\jo^ 
oS — ro — c^o . r<^_x.r7DocnA_\ r^ tt v>. ^v * ^ r<l^^o\ ^ocno 
. T<^*VV (Y» a\^r73LX.o : r^rT-vs.. r^%\^^n r<ot.oVv^Vv\-^ r<^jC73ocn^ 
^-»H ^ ^^^.iLjcroLA^o r^rd.r73o JiLSAr^ r^VvWv oA\_x3^r<^o 

.r^20A* ^vatr^o .r^rDHjo ^Acrxra * f. 108 r\ 

^ Sic ms. — ^ Sic ms. ; legc : )»qjqj) . — ^ Deest in cod. — w( 373 )m»— 
r^"SjQoj3 <v\»^<Y>or^A r^vj^rs^o . r^<\<n <v^«^\ <v^/\v^ r^vv»^ 

i- 106 v". «^^OXA-JTV r^ .\\\ Mr\^ r^3<j":VJ3A r^=7\s>-A <73J:^\jt- * • ^^^ 

. >.\ y .. r^».x.a-V^jgA v^^i\^n-\ r"^ oAr^ . oaco ^jjt.^:i^fvr7D 
<7X-vv_=3wX-« r«^_i:A.r730 . r^Vvr^-A ^73 Ars^Vvjt.r^ <v\»^ mor^o 

r<^o<7i i-A r^a__jc-. »^^ ^ ^"^ m r^^^x v^-a o-A-^ •V-TTarcf ■v_^ 

c^> »^[V_!L__i^ar^ . <7X_\ ^ \ > ^Vv-a r^ \r^ r^^ftrwrA*\^ 

UN-ir^ r^_^-\<7J . \rrv^j ^srs^o A\r^-A "^xjaA^r^ <73Vvx»"V=rx\ _V^ <7V-\ »-A ^ vv ^ r^^A-A vd '\\^'m am r^\r.-\ ^ ,-DO 10 rwJtSo . r"wLv_»Sr^"A fv\ % m-Koo-^ r^v \-\. ^^73 . v^ay uN-»r^"A 

.|. r^jJ^jJ-A a5a"A<73JOjQ)^ 

r^_x_:^.j^\_jr^"A r^" », mSo.-:^ .y <\ Jojc^ r^vmVvA r«^\~->\ "^vskO 
1 <^o_vjja"\_^r^A cioo-j"\r«^"A <7xrxV^>vr3 . r'w^orvfv\*\r'^ r<^l\^ 

^ .:. o":vrp>^ ^rr>^ i5 

.raoVv ^ T^ *^ . oo<75 , *N^\.^*^ fVM^cvwVvr^wA v^\^'-\r^ "^rr^o 

■ vv raVvo . v \ ^VvVv 2 coo"Kar^\. ~n c^O"^<7>_iOw^"^ rcf 'n \ •no 
. jVJiVvr"^ r^»*\\ ^<7x\^^ -^ fw^fvwVxr^^ro 1 . CY\%CY\\^r^-A ^jA<73 

A^o no . o \\r^ r<r ^ \ r73 VvoA x<^ \ »Hr^ .raoVvo 

.-^ . cvra^S r^^^Arrj -to^^jd cn^fwvVvr^w A^ r^r^^^xij 20 
<»o__j"Kr«^"A r^^fV_j"AaV\ ,<75oVv_»r'^ r^-K"a\ (w^\r«^^ <^xi^x^V\r^-:\ 

.:.r<^w\^r73 k1\ 
* f . 107 r\ fw » ^ mar^ Vv_x_rn * . r<^ '^ \ "73 Vvxrr)"^ "HVvra ^rr>o •^"VrD- 

. -Toja oo^tv^o^^vra o^^^VjmAVx c^xjjajar^ . rwjSfwr» 

■ ^ . 4 ^v^'^ V * \^ 1 \^ fv>ri T1-A r^orvfw^r^ c^O"\":\\ fw^\r^ At^ «5 
.\s.,o : .^^r. ^jjjc ^VvSVvo ^-Vfws, r^^Vx^^v^^ "vriA-^ "KVvra 

, rv^y ■ r«^oi3.x^x^r^"A r^rDje.oji c^xija"\J3r73 As,a 5 r«^l\cv^ 
^"^ ^ Vs ri^Vv"^.»^^":^ r^jcjLjc_J3 r^ooo >ooo^r^ r^AcvSi "^vaw 
^-m r^Ao *V\ "jA^jA^-oooj3 . s<j.^\cvjr30 K^ Vvoj3j"Avr3 r«^r3"\ 

^ Sic ms. — j2 Ms. : «n>o)o-»Aj5. — ^ o Hoest in ms. — * Sic ms. — ^ Hic 
habct cod. vocos : \ -^r-^ )o« -«o;^.): sed delondae sunl. ^_:73 0^15^0 cv_jt_v_:^Vvr^o . Vw^Ak^^Vv oootxcmcLi» jc^riVvVvA 

—TTD -S V fy> ^_»-A "-p^K ~> . t^Lj^jwTTaVvo ^_ju^.rDSr^o JiL^r^ 
5 .^^ox_rD cv-_yx_^Vv_3t.r<r r^ \ S fy> s^^_v. "tjVvo r^r^ "dVv-A^ 
Ar^o . '-pj^.^\cir^'\ ooo-K^iv v {w ^ \r^-A oj^^is^^i^lX cvj7>\.x-^ 
<v> » ^ fY>or^ \ Ar^o .^cv-j-Sr^A cvjroS-yir^ ^r^ojc^ ^sActs 
. r^o"\AriAj3-^ ,"\z73Ao . r<!ijaja-:\ 1 c^xxviv,o^\o ; r^-^amjOAi-^ 
yrK s. . - o ^ ^fc.-^ c^o'^_AO.i3..t^.\o . r«^j3jHr7D'\.m"A r^or«^^^Ao 

1 o ^tv__i jt—ra ^ooo r^-^vojo . ,^^<7i \ o ^■.■irv_vVr^-A v^^^r^ 

.CTXTJ ^j'^ fYv\"-» \»r^ w\jC3 r^jjoj-^ ^;\x.o ^jVw\^o v^v^rn^svx. 
r<f V ^v ocKtd r^-A^av {w^^r^^-A r^^orvfyy^r^ r«wOoo ^C730^r<w0 
. QooS'=v V ivx '^ \r^ rQaLjAcv-^AA^^j.^^_c^ojo-AO . cioo"\":vxm:^i^ 

. ^o j^_\cw_j or^ -i c^S V fw ^ \o-xy> or^^ r^-TTaooiS-^ ocno 

1 5 . c^O':\ox_io__M"A r^-jcKo rw_r3"K c^x-j^ V fwor^ ^ ^n > \ t^-r^o 

oo"\^v_3t.A CDO-A':^ V fY>^\r^-:\ oojc-jjcjo c^^sy,^* -^\jc-\or"^-AO * 1". ic6 
cTxnSo . cTxraS ^2wO-:\ r^arvfv\*\r'^ ^^s^^r^w r"»^cn rCoc-TDj^ 

r^^tv_j^^— x.Vv VY_»r«;^ A ^ nVvr^o <iDO-jSr«w \ ^ * .tdo^o 
ao c^o-K-^vvx^r^^r»^ ,\rDO .r30J3.!k.j ,^=73 r^jLj":vjo-A .^^oo^oA^rao 
c^cv_j'Kr«^ r^^r^ -^v-^ . ,cncv_JoJ>-:vv":v r^\ rv^ ri^m^r^ .^.rTxsc.-^ 
^mo Ari^ r^\jojr«^ Vvj^ A.^ . r«cf ^":v^\ ^i<l\j^i Aa^j-^ 
oj^JV—raVv -^p — iw- ,or)cL^_r3r> t> fwo-^ ^j":vjo5 . A.^o viAje.r«^-:v 
r^^-\cv-xiD-A r^ \ » vv":v r-^^arTao Y^\»\::Ti r^AO . 0000 ^jjo.^ 

2 5 .:. Arjjo r^cvx. cts.socoSA^a 

. "70J? oo^^o":vr3 cn%cn\)s\r^ coo-\"=\v {v\2>.\rw -SVrD ^mo 
o_x_v_^ . r^» "v »Yyir^r3 c^o-aoqjcvx^ ^rvx-v^^r^f r^vTDvra crxra 

QO-J tfV \^ fWOrdAo . rw-j'ACV^O.-JQ-J-1'A G3LjC3wO0Or«^ 5fVjC3":V «^..^CTJ 

rw-j-\o cw ^r«^A ><7ao \ "s o ^ 'vS-^v r«^VH.\-oj3 ^v^ra r^ra-K 

3o . OJOAi-^ 

^ Sic ms. — - Ms. : aj^9. — ^ Ms. : ^'^J^uxx.s»^m>o] . Cod. Vat, v^vv i \^ t^^^vx-^ \^ ^^aro-:\ vCjaa fvx^ * 

syr. CLXXIX, v \ •• ^ - ,. ^ " ^ - •. 

f. lo^ m". oooo-:\ rC \.» S..O rCjjcoioco rCyx*oj^ rCx.-^^^ ^ \-:v ^ N * ^ f^ ^ « \ ^ fVA <^v'\'\ r^VvrVV~-> <nr3 OOC730 

r^Vvo^AZTJY^^rvrTDO .c^xy^^^A.:^A r^d^^V^-^ r^V**"^oVvo .. x\.nr> 

.:. r^\ico r^vTDtx 
*• *^^ ^° A-0-3C^ i r^^jA-a-vrwTD * c^o\i>\.\\. moja r^^\"73 r«^oc73 "^xr^o 5 
. r«^o-\ V-A r^*^c\-\ ^ s> , rr^=^ rCLmocTo\_\ •K'Vx>d'A ^^vN 
. r^_AO"\_A_A C73^_rn^"v_i r^x^*\cv^ r^^rdra-A rCfocTJ rs^-KVvmo 
0(730 ,c7DO-_»"A"^i^A c7X-A-\-^o V \ r^"V_j:x_\ rCjC73^r^ Y^-^Sr^H^Ck 
<7i,r73cv-y.v ^) r«^_3^_moc75S 'j\ x. pv_yi^ ~nci . c7xA •^cvV^fYw 
r"w_j^r7X-x_rD "ViA ^^"VztdA r«^r73cvj ,"\jt a^ r^ y ryajcA r^v»v^ lo 
.*-T tVv^o rwr3jA^-:\ Y^ZTXy'^ CTtrC^ r^"AC73CU"A r^o\. fY)r^ r^vAAO 
Ar^ y . rCA_y\ "^v^ oc730 . Vva^w r^r^\ r^x-o r^c^xra-r^ ,c73o\^ 

,^_cv IC730 . ^^ »\ ii ,^_cv_iC73 Av^ ,,_^"A C7x.m v,-^ ^jA_»rslA 

C7xr30 .^-^vy^ .^\.o r^:A.roA ,c73CvVi»-ACvx.o : ^vva-^ ,c73Cv^"Aor«^ 

: C7A "^rrjr^^-A rwVijjc-roA r^wv r«^ A A 73 i5 
■:v^o . ^r^ r^N c73^o •. rwvc73 Vvcvr73^\rD 

*•* ^.2QkjC730 

r^l^AiTa -K-Jvx--. c^o-S^^ fv>'\\r'^ ^m c^cvj-Ar^ •-p\yvV\^r'^ "^v^o • 
t<^«-\-A\ fVk^vXrt^X 'ofvfY\*\rc^"-> r^-K^Vxm r«^"\^^^- c^o^rooc^A 

,_^fT\ \ «V \ r^f\\-:\. \ rv% ^ \^ ^rV_X_rD r«^ V\0__ii.."\^ ^^WA 3 

,^^c7xy>.\.r73 .r3j"Hj3-A «^ r^jr^orwArDO ^"K^.mLrD-:\ r<^or\fYv^r'^ 

vt^ v\ vn ~T-k \ cv_r3^fV_^o . c^cv_»-\rdA ,c73Cv_r73"v_yir^o . r^r^zn\ 

*f. io5v\ \\ > — ttv _xAc73 .^^cv_ir^ ^^^=r3r\^Y^^ "K^tV-ra ^rTa-^ cv^w":\or^o * 

.:. «^^cur^ oAtdjo c^xxrD^coor^ 

^ Sic ms. ; legendum Jl^J::»..»].» (?). — - Ms. : >fl>o,rr>(arrtS. . — ^ Ms. : Judc^JLd. 
2 5 . 

^K>( 370 )^^ - 
.r^VvaaA.m Vu=3 ^»jt.zryx^:7^ ^^_oo<m"A ^s-^ cuoi .f^xsooH-^ Cod. M. Br. 
Mf\ fw \ \ \ jm^ r--'^ >^rv_»r^o .• c^x-vJi^r^lA a^v-x— ocno 
»^_ojX^or^ .^^oaA 1 ^vrx^o . v^^ox^oXjk^ ^jAcn c^oS^fAAo 
<^ox*^\.:m\rd ocno . r^HjAx. v^\fv~-> ^*^i^^Vvr73 »^^o<m-A 
V-Z73-A rwLrjo^ •=v r\ *^o . ,,.^o-i73-\-^r<l V r> ,oi4 
rwAA. ^^(vyxi .^^oocm 2 ^^^\_\.^r«wJoA rwmo-K 
r^A^^^^Aiw ^jsZD^ ^^ Vvy^V\\ -^ wj^V^ ^r^PA <7xx^\ ^ro 
^o\rrxi^ ^tvvxi-A r<^vri.rcf . r^Vvo^ArnA r«^\A^ ^»A_x.o.i730 
r^^rboacvr73 \<l^\rh ■ »-n<7x» «^^oocmAO .r^\A^ r^S^v.S^ 
10 :r>oV\ o<no . .^^ rv fvv-i-A ^» *V ^^ s., "^vsk. .r^uii^cvA Y^ ^ActxX 
»^^o<7i-_m UN--»r<?!\ . r^ V ^v^ r> r^ » "tjoS ^^^^ <w \^ ^oii 

^-jcJOw^^ « oo<7X_i r^V % rvrao . r^oVvx^ oiA^ ^uc^-KVvVvrTD 

•TXjfc-Jor^o >o-jA o<no . ^.^<7> » "S "•^'^ \ \ "-» A^^ r^raSjoA 
r^xiv^ ^VvaTtso ^Arajdo •^ooooa^ . r^^OjHra 

^TDOH ^x£X^ <7XrD^ ^-^V r^TTDCVj . ri^VvcAjA^ ^=73 

. r«^V\a^\ pjic^^fvrTao . c^cvxA.\r73 ctdA ^"Sjbo 
r^H-^o mo rd\^ -T\on r^VvH-rTiTv^ >\^o 
"^ fv>o ^ ^ ^ ■ r^^>jiA^ r^nJacv-3kO r^H-jL^ac- r^nocvrrxio 
r^^S — ^ \^ .* rcf »,r73oH ^^^<rfc \ ^ r^ ^o<73 r^Ao . >r730"Vr3 
20 .<73V\cv_^r^ r^Vvjrrv ^ vao r^^ ^''V-» <73^\ *v"^ r^o<73 "K^f\jr73-A 
.r^ \ ^cv-OQ ,^^<7xA Vv-»r^"5V ^jA-jr^A t^o<7J "SjOAmA r^o 
<73VvvjA ^-TTD-^ rjLv-rv-»r^ . <7X-io<7x_r3 i<fo<7J "S-»Vv s. . r^^<7JO 
r^\ V^-\o . r^^^ ^m r^jcxrpA x.-S.k r^ocTiJ c^aAAroooo r^\»\3L ^ZTJ ^ Sic ms. , sed legendum , ut opinor, r;-^Vr . — '^ Leg. : ytf>tA»|i? . -^( 369 )^~ 

... oac73 ctxsrxsoi 
*p. 33. 1 CTxra . ^A^cva-A cn\\y~T^ ^xy^H.» * rCfVvjc. ^ 

. C7J_r3 Yil\ fV> \ ^ r^-\C7V fW^-^ "^V^O . Yil3L.Z7yyLT»s, Y^\A\.m UNjr^ 

•^vA-jVvr^o . r^ ^tv^oVvtdA r^ocra fh"\.r3.^o Aj^ra.^^ \A^rvx.r<f 
r^^ \ ^ C7a_rrx-3t- p._3C_^Vv_^o . -70^_yi.A Xa ^ ra r«^vv»y '-n 10 

. C7X_^ . "^jcx_»":v_X3 ^^^cwv^ • -X^ • r^^^i-^Ar^o .r.r^^^o^-A r?^rnLVx\^ 
r^^rv_rDo\_ih.« --pcv_K-r3 Y^.j=ry.j=r^iY^-\ . »w , .\^» -^ .:. C7\~"> 
•Ton.rrjo .^Vvnov^^ r^x^o.r73j y^rrxx. "iv^ ^joto.* rdxvmVxA 
T^fv^^ r<^*\»fY>-A r^\ tryrw r^ArC^ . rv r^.^ Vvrcf r^A c^xvm ^-a 
r^lAo r^^^fvr^a r^A cr^\m '-p-\^=nc\ .r^\^Sjt.-A rw"\jC7xA c^aA i5 
c^a-v^^ ^rn ^^vs^ . "HNX^rCf r^vxxjcro .^r«wO r«^v:^c73 . Arvac^ 

. -To . >Ao_rrv \ r^^x-roVAVv -pcvxrDO .:. -p"^r73 S.(wv\ r«wA 
Y^ •TV_rrx_»r«wA ^iLs t , ^Vv^Vv_r3 .:. r^w-V^^c^aA .\s.. ^atoo.» 
,c730^^_»r'^ n_^ . ,c73oH_»r«^ .\ ^ ■ r^.^fY) ^^^s-rxac^ c^^Aroja 

,A. S^tvjra ^_r730 . . c^aAjaVv . r^xvsc "^nj ,^^OA.mL3t r?^oc7s 20 
vi\_xjr3 .i^^^^V-^v •\_r3 ^V3.\oj ^ttd ^-A-Kcvxro ^vry>,>>,Vvr^ ^jc 
-Tocv_x.rD . *' ^ ^ - -^ fv\ V — V . ox_rD rcf ^rv_3C_r3 ^\^y^ ...^cvx^ 

. rryrs. - n n^ t\ fVi \\ <Vrt *iLv_3C^ . «^^ "AVv^rDO . Y^^X "T=U> 

r^_jA_A_r3 . r«^_ro.Jt_ro_3C_ro^ -^cvxro cTxra . .vA-a . Y^)sw.r —> 
. > v^ V - ^rvAVv .:. ,c73oH_x-rrxAVv -^rvs. r^w^^ «^L^^ Arwr^ qd 
rv__\_x^o : r«^\-cv_»S ^ m rw-AOC7x_» ^==^ •^pAVv-x.r^ r^W-A 
. * V- V - V V \v~n ., ^«^^rDO-Vi^ -;pcv» . »vy , C73 . r«^~-v»\^\ 
•^tvr^A c7x_J3"\_2vo . c^XAAO-A y^^jLY^a r^ro-A r^lVxxrD y^ \t\ 
r«^ I. vv c^a^AvoSo ,c730_r3rw -^n. rdvA.r30Jt— c^dAa . ^c^so^^vAAo 

.:. ^Aror«^ ^xryx^s» -7oA^\ r^acj-^vxao 3o 

^ Suppl. : otid [.o».s. >*| 1«.-»«^]. 

95 

SYR. C.-IV. — «.( 368 )<^— 
r^cicn "V-rrjrdo . cv-A-iio-\-9k ^rrs ^^^o a^^fwn ^so ^\yi . "rvvi^ God. M. Br. 

. cv Vv^ V ^ >A ^jc^-Ao^m . a.v.r«T\.^ >\s, ^\.2a^=73 ,^_i^o 

5 r<ljt.o_rxA *^^_o-.^r^_v-r3 ^va.\ rdaoo .v^\"73o . r<j»!^^o^":\ 
r^j^o^-rv . .^_o-v-xio\_^"^ r^ y.o ^ \ r^-VvAr^ ocnAo . r^TTa^-^ 
r^oi r"w_^\ "ToA ,^^K^\ r^o<73 ^\rnY^a .r^iw-Sr^-A r<^^(v\^ 
^■»_\r<^ N.,. r^ \o . ^^cv_i_ro r^_=7x_» . *^^^o_\_rd_i_r3 xjcdA-^v 
^x\>r«^-A A.\^:73 .r^sa*"^ rcfVvH\^^ ^» V \^tvx-r730 10 Aooo . r^^cv_^v\ m\ ^Aji^x. .^_av<n . r^m,»^ 
ocn r^ ••w .iDO^ »_r^o ., % *\-AV-jr73 r<^ y it) 
ocn r^ » \ ^o^v-rao . ^^^ v m-H-^-^o ^^^cA^r^v^-rv . rs^oooH-rv 
T<^..v. ^ \oj -^pii-K r^ocTJ r«^\r3X3 AVt^ . ,o.yi ^or^ArTa-Kr^ 

20 r^^^-roo % ^-ry -^vja^o . r^^cvjA^ "Txvi-Ko rdlKV^oA -Taii-Ko 
^ » y V ^^fv_r730 . ^v\\ "^wa ^•Hjb rd!x-v.Vv~^ ^..^ocm . rc^oVv^-^v 
. ^— »^fN — i.o ■ » \ '^r^o •a__yv ■:v_»^ ^ » v v z^Vv-m Y^v^JJi^^ 
r^lPvAr^-A r^^o^r^ ^_r73 r<^v_wA-a.^ ^\x3Ao . ^x^^^^Vvmo 
r^^^V-vv \ ^o .• r^^\_yA -S^tV-rD r?^^\_yv ^Ar^ s; . ^oca_v r^lA_xrD 

2 5 »..^__vr^ o^S xpo . c7J__mcv-_x-r3 r«w-j\_jb ^ocnVv . ^__»cnA-m 

r^^fV_3C_vo Acv-r^rw_v r^-jcAcv_» r^vy\— v y>y ^^rvmty rdjAmoHrD 
r;lJS^"A . .yDY^. . r^ocno . ^ v^^m ^"^v* «vjcn .r^HjAr^-A ^m *f. ig.^.v^ft. 
Y^\jy^Y^ r^^rdw ^vfbA .racpjo .r^^moH ^tVjCD r^^^cwjCi-ATv 
> »"^ rv *\ ^^^ocTi VA . r^ V \^ \cv_x.o r^-ra^cv-m-^v r^_rD"\ 

3o r^^cv^A-mLTD r^HArDCvn ..^octxv"^ >cvyv ocpo . ^jA.mVvx.mo 

^ Vox fere deleta; probub. I^Mt^o, e vestlgiis iitterarum. — ^ Suppl. : U^. -^{ 367 )k^ 

. . .\^^ . JjAje. rC^iTaoajHra 

r"w_Aoa 0030 . r«^ % roooo^ oooa ^» fv\ t^^^tvm r^V^or^ ^m 
: . ^-^ . ^ v^*^ » ^ ^^rvxm cnmril ooA r«^\V*S "^.^ c^oajAo^ 5 

. ch f^^ ^ ^ UN_^c7X_r3o ":\_r^ ,ooor<^\->A oxA ^ > S V m ^v^o 

cTxrojt. ^SjaVvr^ r^oi .\V*no . >va "^v^ ,oooj3Ar<^o <73or«^"\^o 

^.173 r^ooo .rdj-v^ Vv-iri^rTaocn-K pjc-^VvrTj-A ,\ {v\r> c^o.vjAai 

*p. 32. .S {v\r> r^^kmocn^-A r^L\.3o ^•Hjo^m* r^j^o ^r^aVv 

> ~-)\ ^ro rwxrnooo^A r'^Vvo."\\:Txr3 "pjn^-^ r^xr73":\j3 r^^^ryj lo 
^N. \ ror"^ <^a_A_r^cvJ^v^r^ . r<^ '^ \o r<^ vvKy '-ry^ cw^Vr^^rTa 
.rDS-xp-r^ cTxroAwwrD r^^vv^. ctAja cnjVvacrTa^o i . a^ . r^livjt. 
cn-i_r7D Ar^o ^oj-a^ r^^ooj 2 As..o . ooV\o.r73-:\ r^^moj ooA 
AAsru-A r^w-n^ rdAo . c73"K^rvrD y%Ar73wro ^rrs-rv . ooA \:m>r^-\ 

f^VvcTj \r<^ r^Vv-j^o-^-^ r<^\ ^ <c7xA .raoVv A^o . c73ry\N> , i5 

Y^ »..\-!^-^ c7rA \.\m\<l ,000 , cn.vr7D Ar<wX.o c^oj-^":\ C7xr73r<t. 
r^^rvAo^rv_r3 ^ro ":\A»Vvr«^ r^cn\r^ "Sr^ ^«^•Hja^rvrTaA r<^-\^s.. A_A_r7D . ^ V vv "->":\ ^m ^jnA po"SA rdAr^ . r<l^^o\ r^^-^ 
r^-p^ r"w\ ^C73 A\^*73 rwiibojo r^ixra-^ .^^ocrA 3 A\^"^^ 
rs^ *\ \ "73 ^jAoo r^oc73 .s"7xx. "^v^o . c^oja vrjrrx^ AAma":\ ao 
<7X-rrv mo . rw.r^oo'^"^ r^-ra-K r^_rrvA^ ":\^s, . c^cv^^-cooXs^ 

. V «^ -ne^mW yrr\f\ \ K^ ra^TV-^O . >^^ i> \ \. ^CVP^ C73Jf\.rD 

r^VvAo^rv_r3 ^-m "?AjVvr«^"A r<^c7Ar^"A r«w^A»":\ r^^roA^ r^c73"\ 
».^\ "Tjjt. p\fY> ":v^o . r^^.^s^ Vv\r3 •^•\m r^-vnVvrTD-^v 
.r^-r730C7i^ 7-v.rD ^ro us^Wvr^wO . ^roV ^•H.n^r^o r^roooo^ a5 
oo^KVv^ra cvA\r«^ ^V-^o . ,"KVv-rD oVv .^^cv^jitxx. .^^ooA ■Hrpr^ 
.r3_»^tv_^A -^^v-ro vA o-v_n . .^^oxA \mr^ .^^cvAA^ojdA 
r«w_rocv_x3 r^m-^ ^ooor^^-v-xao . r<lic73 r^roA^-A ^oocv^r^ Aiw 
^.m 'vA-iVvr^w":^ r^oQLAr^"!^ r<^y »a_p"a ooA»":\ .r«^oo r^roA-^A 
.^^c7xA "S-ror^^ ,c73or<wVja "va.o .r^V^«^ r^An r<wVAo^rvrD 3o 

' Sic ms. ; sane pro aj . — ^ Sic ms. — ' Lege iJ^oj . ■ o »( 366 )» ci - ■ 
,^_oVv_ir^ , » \ ^ rv ^ ,,_Y^":\ . ^^^oiA "S.r7Dr^o . ,^^axrrx.i»— Cod. M. Br. 
^-m x*^ s>o\ r^m v^\ y. r^-^^j^zry . r<^=n\r^ ^^^^N^sVrnA 
^V-:3-jiy.so \<1\ .^^o . \^\s--K \^A .rao^o . ^^.^o^Wjnm 
r^n-vy-rno . r^-^ -Sr^ ,._o-^^rv_\-_»"^-m i m \ r^ . ax\ ,^_o^t^ 

5 ^.^oxrAzTD -A^tvra ott\ fv>o ^^^oAa r<l:r30"K jlra ojci^^r«^ 
^ rv *\ \ . >_roo"\_\ o_\_:tjo o^r^o o^attd "^vs^o . coiaV^rdA 
ooDw-ir^-A . ooA ^\r7Dr<ro ovs-o . ctA^^ojoA r^^ruj^\m cnA^ 
.axAm r^\s,-\ r^\je. ^^^^tyvj^^rsol-^x vsA.^mrD-\ ^r^ J^-n.i-A 
n^ »- {Y>-\o_r^ .\ v^ ■ .raVvo . r^-H.33jr^— >o rdviOvTD Ao.^^ rd)s\. 

10 v^ '^^-^ r^N^ov r:f\v. r«wAo 2/r^\ ,tu^o . yOc\arA.ro"A 

r^<73 rc^ s,o\ r^A ye.-\ . « o<7xA ^-^oVvjt.r^ ^»-a om . AoiwVv 

r^-rrxAA . r^l^o-jsooA-ju^ r^oo oos "^vrx^o . r^ ^^"^vro ^ro 
cTX-m N. c7i_rD^or^o . ,<7JO_yvrw"A ooVvo_r7D^ ijN_jr<f r^racTa"^"^ 
♦^^<7J \ ^ rv ^o . axA.,»":\ 3 r^Vvo ^ \ ^o-a r^T» fvoSo^ As., 

1 5 r^..roo_^ ^-ro':^ v^r^ . .r3^fv.^^roo "^^^ \\^t\ --p^rvmA:^':^ 
^ro r^^ov r^\ v.^ r^-^AirTDO . r<A^c75 o^^^ns^o . ,^^c7x»^Vv":\ 
r«w_\c75 r^\ V . . r^"\r3.Vs^r«^c73"A c^aVvro^^vvrao . ^^^oc^aVvvj^^vro 
^-Too . ,^^C7V ^ \ ^ "^ ^ c7X-*Sara^ av»Vvi.r<^o . r^^^^o^ 
,^_o-_r3^rv_^_j-A r^-^ % "s^, r^oc7x_i"A r^ » ^oa o ^ ^n \ ^"^Vscts 

20 ^-To <^v_»Vvr^ ^-\,rv-y.o . ^^^"A-jix^ . ^\rnv^ . ,^^"Arv*\\o 
r^ '^X -Ti cn » \ s. . \ »\^ - r"wA"A ,r^)s\ci\r<l^ ocn vdvrDv 
. <^or^A.ro"\r"^ r"w.ic7i octso . r^f-ViA-jarD -To^^rTD chra ^^\\"a 

OC730 . C^O_>^^"\_ro jO-VV OC730 . r"wX^y^O^"A ,..._o\_33jAr^ ,O.Vi 

^ro A3A":\"A •^«^V^^^ \\ ^ . r"^jC7D":\ja . ^ ov fv>"\^ . o2^r"w vn >ow 
25 r^oc73 .\ \j n"A ys—ir^ ^c^xjcJO \ V rv \ 5 . t"^. . cv-ra"^' j-Jra 

^v_w ^^ i>\ fv>":\ ^.jH.ra.^^^-\^ * .,c73aroAja y^^s^y^ .,c730wrwA *f. igSv^a. 

^ Ms. : o^M. — ^ Deest in cod. — ^ Primum scriptum fuit «l" et deinde 
emendatum ( Wr.). — * Edidit Lagarde, hic et infra, o.<r>-»a; quarla lillera dubia 
est in ms. ; sed cum i. 2 et 3 paginae 368 sine dubio iectionem Qjaflo'3 exhibeat 
cod. , hanc etiam in locis dubiis recepimus. — ^ Coniectavit Wright |)j JJo^» ; 
sed, monente Brooks, littera » initio omnino certa est, tres aliae valde probabiles, 
Jlj in fine vix possibiie. _.,.^ 365 )<^ 
Cod. Nold. — ttdVv xr-^ t^<730 . r^-a^moooA ,^^C7X,V V ^A oaoo ^"^.xbo 
^-•"K^ , » \cno . r^ % "tjocoS r^roooo^ >v"-> ^»"\j3Vvro r^^o 
w^o-icno , r^-\o^ie-^ cha-r^^v^r^o r^.rooc73\\ cnorwvra r^r^ 

•...^a-icno . r^ro._\.-^-A c7sVvH.m"AVv ^itd r^-\^\ ,c7io^»r^ oc7ao 5 
o rv \ fy>o . Q^iOj^iA cTxra r«;^oc7D-A r^ra-K ocn r^^m^^^ o.»Vv»r<^ 
r^Vvnam-AVv ^octjo . >^^ox\.\. ^oja-^ c7X3t."\r3 ,c73or73».r^o oocn 
ocn ■ » fv> » *73o-:v-\ ^cnor^ v ^ r«^r^ ^"\Vv ^x\cno . r«^^cvr3"K 

.r^raS 
*p. 3]. A Yf ^ . . » \cn r^-iir^ Vv_k_:d r^_rD-\ r^o.vvx. r«^ocn * "^v^o jo 
r^Vv_v-»^x.r73 ^»\x. r«^^\.vyrr>o . ,cno.vAr^ c^OAroo"\A c^oxVrTaoS 
r^\ >w-\-^ r'^Vv-v_»A.-rrxA r^wTTDocn^ >.vrD ovva ■^v^o . r«w.\>L."\ 
r^-A^A . r^_roocn^ ^rra ,.^^o_n\.-^-i"A o-^rao . >^^^ a\^n 
r^v-u "^V-^o . ,^^o-ir«w t_j^\\ ^^^ r«^\Vv~^ ,^^c7xA>^ ,^^\.*Vi 
c7xA .\ s>, , r^^-v_>"^.-r73-\ r^ms, . ^»vVvVvr^A c^or«^.\.r7D\r^ i5 
C7i.\ "\r73r«^Vv^ cTxvro Ar^^o r«^Vvc73Ar«w r«w Vv.»Vvo.^"A rd.£^Cis\ 
\ \j "n-A c7xA ^ X V ^o . r«^Vv-Vj"^ro r^\s,."\ r«wvro AA^^td 
AA^^-m . cnVvor73 ,\n„ r^^^-nr^ r^cno , vr\ o.yir«wA ^\VnA 
r^ T>A s. , , r«^ s„o\ ■■■73 r«d»Ajc- kIAo , us-ro.iw cmrD ocn^ 
r^^Vvo^^^^Tj-^ r^xio\o.^ A^ <jNJm.s, .raVv»":^ yso.vir^A r^»vvi":\ 20 c^o^ r«w \ -r73\r^ \ •c7XjLjor7xV\i"^ os—^o . -tx»":vx3 ,-ro-A w»r^ •^»^13 ^ro"^ vs-»^ .x^o ,^^C7\. \ "73 p\-_^o . ,cno-vAr^A .\ V r\"A .\ s. , 
jCnoAwTTa rf^ ^f\ fw \ > <\ Mf\ \\e\^ JSkTTXat. "^v^o . c^oiVvr^A- 
V\"\r3 c^ojVvr^ cn.\ 1 raoVv.^"^ c^aA ,"AoVv3t.r^ c^or«^A.r7D\r«^A 
cn » \ s. . rwLi^-roocn^"A r^^JLA^roA «^^octxA VvA":\ . r^Sr»^ 35 
> \ ^ \o . r^V\o\Aw\ ,^^c7x\ ^xscrTDO Vvvvi ocno . r^^v^^ojt. 
, r^Vvojor^rDO r^\»y "n C7x\ ^A^rvrTjo r«^Vw»":vr7D 
r^^ocn 'j^ f^ r«^^SV\ r^A_j30-^o r^HjAjt- rdxjDo.roj ^jAcn 
rd\ ^ V^ 2 , Y^_,^^cvcn^^ r«^Vvo -^ Vro Vvj^":^ c^Cir^\=ri\rd 
y ». \ -»r «^ \ r^ocn "\-J3_jc.r730 . r^Vvm.^vv^n \Vvxrot\ ooVvo.:xr«^ 3o 

^ Leg. ^oNxf ylj. — - Suppl. i»k>0M? vpo^^a^ )o« Jlo. — ^{ 364 )^— 
. rdiOQoH rdrno-H >,vn ^"SjDitvrTD r^":\<n A.^^^3rjo . ^.^cncirDr^ Cod. M. Br. 
mjcjn psX^^m-rv ocn ,^^cAa^^T"^33A ^oV\ cvyrD ,,^i<730 

Vv-it^-A V^^H-TTD-rV^ ^-173 r^-\^ ^mCikViV^ 0<730 . r^VvL»":vrD":\ 

rw-rD-K r^ "Tj^ \.; \ o-jirvjrcf .^^oaooo . oA^ r<^^\r^r^ rdacn 

5 ^=30 A \ \ . ><73CV,m fV) OJ^Xx^O . CiOO":\oAc73CD Y^OC7J Vvat^-A 

Y^ \-A r^ Vv_rD"\ r^Vv\o-ro-AV\ VV0C730 . .^^\\^*\T^33-:\ C^JJCj-H 

, ^ « ^^ -7A ^tv \ /\ \ ^ ..^^C730 . cn^a^r^ r^^"\r^rD Vvoc73 

. ^ ^^ ^^ \ > <\ <7xA ^_»\-jao . c^x-v_»Vvr"w-rD"A ,C73 r^Vv "t\ 

r^oAcv.c^-^ »^_cvxr^cvr30^-A 

10 "7X__jao . r<f ■ vAr^ .^^c73w»S^ V\ v » ^ r^ rv_>A_x_ ^»-:\ r"^oc730 
r^^^V-iX-rTDO . ,c73cv_yAr^ <iocv_r7Do\_\ crv \ V r>o . c^ort^\ -zo^r^ 
r^ \ s..-\-^ r»^r3oo"\ >v-z) ovsa "^.^o .r^\s,-\ r^Vvij^^vm ^\je. 
»^^o^\ \ \^ os^o . rCf ^fvraS r^^5\\vA-^ cv\.w'a . «^^c^aVvxj^^vrTa 
^or^ \ r7DO"\ Vwv-jA ■:v_a.o , c7X_»Hcv_m ^ .^^ctv \ ^ cm.r73 

i5 .r^V\c7xAr^ r^ijVvcv^-A r^crtas A^». r^rr>0"\ >vrD a^vVvV\r^":\ 
r^\ s,"\ rd_v_r7D A \^ "73":^ c7xA r^\ Ssjfv^ C7x_v-r73 Ar^_st- 
. Oscv-yArdA >c73ujVv \ \^ n"A A.i^^^7D":\ . cnA Vvjjk^o . r^^s^xjt-^m 
.vsprx:^ cmrs ocn"^ AVt> . r^\»-^r^o rs^Vvx*"^.r7D rg^\s-"\ 
^cv_yir^A c7xA r^v_kA":v r^rTD^^i^. .•r^^»-ov ^ttd r^^Ajc viL^o 

20 ^Vv^O •:VJ3.^0 . 1<f V\CVaAr7D":\ r^x.C^\c^ \^ UN-r73Liw. J3^"^ 

Vv \ T)^fV-3C.r^ ':v_^o . •^x-sn-ja ^_r7D":v uN-_»r"^ ^Nm>N. r^-Vibo 
vs-__»rcf o y V ^Vvr"^ . i^itv_v_»":v_r7D c73uA_a,_rD r^-^cn r^^tvArTa 
C7V \ Y, rv":v A ^ r^-kr^ ^ — > c^or^\mo"\A ,c73jJcvr73i\^"A 

•^V-^O . CV\_V_»V\r^A C7xA pAx^O .^^C7XLr73 p"\iwO . >C73CVV^r^A 

2 5 .i^-r7x_3Co r^Vvr^ . r^ *\a_cv^o \ » ^ c^cvA^cv^ C7xrj i ovmjc^ 
c73uA ^Vv_a^ .^.j^-A c7xA >"AoVv_x.r"^o <^or<f \ mo"^":^ >c7jaAr7D 
rs^ », moS":v r^ ^ XrraA c^dA VvjA"a : rcf Sr^ Vv"\r3 <^al»Vvr"^ 

.r<^o"\A Avr^ o<n . r^y\j\ciJL^'*' <7vAn.. * f . 195 r° h. 
<7xA "^D^jjjar^o . r^ V\o_A-k'_vv A o r^Vvx»":\r73 >v^\ 
3o A A -rno r^^rTDO-^A ooo\^i>icv^ o<7i Avr^o .r<^-A<7J oiA n*Hs,"A 

^ Sic ms. 
— «^( 363 ).«— 
Cod. Nold. n-vi r^9<73 rv *^ ^•'v r^^^A-vA.mo . r^rrx» o.*\fv>^ -^cvAii. rdocn 

r^ \ «^ "^ . ,-jVvAVv us_jr«^ ^oaxxm x\ \ -^^a . ctdA CL-l^ . ^>jdV-Ac\ ^J%-> oxjrDoxjo . r^-Acv-yi r«^"S 
3o. <n\rvr.o . r«^-H*V\-73 craAro craA Vv=v^ > wO r^-^vy^ r<fVv^r«wA* 5 
•\cnVv .. <h\^ A_:^o . So^-rx r^ ^ \ "73 c^cv_ojuioA\ cy\\s,r^o 
r^sl^r^ .. cm.T73 .v ^\\ ^»\y\r^ ic_ir«^ r^-^ ■:\j3.^o . cn^^oy "^ 
r^ocm-A r^i\_\ojc c^xAja-KcraA <n\ .idctxio . •ao.uYt^ r<^^\*73 

. »cy30.5\\^^ ■:\J3A 

^ \'f\ S, ,. ocn \ ^ ,o_yi r^-m » ^ va c^xjA-n-Acn v^icn ocno 10 

r^licv^h^r^wAO r«^^-Koj>y\-AO .^_^"Kcv^"Ko.^-:\ . r^^^jAx. r<^s. ora^-A 
^r^-A r«w VvcvroTvo r^tvvvS^AAO . ^^^v i> cio^^-ao 1 »^_ojA_r3-AO 
. r<f Vvja^^Hjtoo r^s-^^ .^r»^ 2 r^vy^o ^^s, ocno . r^^s.rvr^^ 
.^ \\^ ocno . c»cv_^__io-S-A r^JZTDwJ ^ztj ■ .tS^ fY> ^^r«^ u^jr^-^ 

. rdiT^^^^w r^ocn r^n^V^ .\\,*n . r^^y vV\^\ 1 5 

"^-yi r^\ ^ V^ r^cfocn Vv_»\^ .^^o-icn r«^Vv_r7DcLi^^ ^^^ocTxraa 
r^ocn ^-A ^ \n . Y^ »-73ocn-K r^ocn r^SjD^rvroo r^^r^^^^rTxrD 

r'^':^ yi r"^VvVv \vd! ^cno •t)o i> ^ ^"a r"^ocno . ^*^ ^ ^ ^. 

. r^" \ » rv fY>-:\ ^V-^v V "^ r<^ov_yy_r3 VvH_xA_x.o . r^^fv\o^rvr3 
.r^^cn_\r«w c^-Kcn-A r^^-roo-v-ra r«^Vv_ic7J_^ ^ocn r^^^^wJL-TDJ^o 90 

\<L-» TTDOcnn cn\ yy "^^ ^o . cn » ^'^V-p ^ocn r^ r tx. r "nci 

^\_yy ^\_^o . c73Ar73 ^rvv\_r30 cnAs, A^o . cnA .^^^^VS^^^ - 

^ocn r^^S ^_ vo . r^^ —i-S r«^^rvA_yAn_rD ^ocn . ^rv-V-^L—ra-A 

. chjo\Vrv\o c^-Acn-A r^^Hmask. chr^ ^^^yS^\y r«^A-^ nxr ^v 
ocno . ,^^cncv_rDrwA chJ^ v ~n .^^oc^Dj-KVv ^rvrac^x» ^Aj "^v^o 2 5 
"^v — ^o . .^^cv__ir«^ )s\. % "n-Ko r^C^v^yy r^w Vv^rv_ir«^A ^_cv_ir^ rDCTXj 
.^^ctA r«w"\j30 . r«^AAyi ,H.^.v\^r«^S^\^oocn r^A^ cvra-A 
. Qoo_K.r730"K r^^-SjAr^^o oooAxrooS ^xyy . r«^cnjrrxx_ .^^cncvrDr^ 
. .^^cTaj-KVv chrD cv^Ar^ar^o .rwroocn^A .^^c73jSVv chor^vrao 

^ Scr. : ya.,§a^?o. — ^ Leg. potius ,.a-.o(?). — «^( 362 )<-!— 
vsA^Vv.r3r> cicnck . «tjJl^ A\r^":\ r^>^"\A axsx^pjc , oiV^coo-AO Cod. M. Br. 

oslA us.raAa r^ooo A^oiS . r^^rrx» ^so •H.rDA VwJio\Ay^ ^jA<73 
^ ^ ,^_cv_ir^ A-X-rao . "^^ . . •^^cTaj.m xa^o . ^r^XAn 
5 r^ocn <7x:d<71jO . i^ncvyi r«^-\.ras, ,^^00.^73^^13 .\"p^o . r^-Kcu 
ooAjdjco . rCf\^^3o oxkTo odA ^"^r^^o . Vw\yi r^Vv^r^A 
"^v-^o . "Ko^-A n^ 'N \ "73 <^oj3.j^cv-^ r^r^^so oosA ovV^r^o 
r^ \ cy\ v.TTj ^S.yAr^ JC-ir^^v "^vjaAo . o3"S.^cvjcrD "AoiV ^oxsvy^ 
oxA .r3ox_»o . •ACv_y\A-r3 r<^*v \ "73 om .^^^ rwAr^ .* .v 'n.^v 
. ^03CV-*vA-v\ ^ rv ^ r^oox-i-A r^LvAL-Acv-x. qojAj3"\ojA .raoVv 
. 03^0^^*73 T\ r^^rar^ joao^r^ o<n^ m^^fva^o 
r^^cv^^^^^ooaA^"^ r^\~vo^ r^ooo >cvyi ocn .<^xAja"\c73 r<jvc730 
. r^-r73k-j ^-^ r<^^tv»A\H.r73 .raoVv ^xdAj^ y^ish^y^o . r^HjAjc 

. r^^scAxvrbA AAr^o ,cvyi octj 10 r^-A^r^ -^ r^^-S ^ V^ r^ooo ifV-_»r^ ^^o-jcn r<f^sv-rbcv- 

i5 r^oc73 r^"S ^ \o .r^-jc-r730"H r^ocTs c7x_r7X-3e.o 

>03 rw^"\\-.isj_rD r«wOC73 ^tv_»r<r cTS^^-rno > ^o .r"w\jwyi •^^vV^ 
v^'^ % '^ Si,o . rdovyyza ^\x2Vjc r^^^vyy ^VAoVr^ . r^iJ3jAjJ3":\ 
r^\-^ "^V-^o . VwbxAr^ c^-i-Kr'^"^ rs^ roo v ^ r^ VvS.r^acv^ ^oc73 

^ V V "pO C73^\^ . .\s.O . CTdA .\\^y^Vvr^ . r^jC730"\ r<jCVC73 

r^Vv.\ w^v-ra Vvoc73 . cn-vjro Vv.v^^=p"A Vvx-V^r^ "^.^.o . c73J.r7D 
> w^ ..v. V^-A r^A"A cn r *\-> ^ocn r^-\.V^o . r^VvrD"K 
^-»"\Vv Vv^-^-s ^\.^o . cnjqVVrvvo r^orAr^ c^-Hr^-A r^H.r7Dcv^ 

,^^cv-_vr^ .racn »0 . •.^^ocno— rar^ ,^^o-_vr^ A-o-x-. . r«wrbr^Vv 

oocno r^»\Yy orp"K "^va-o . ^^^r^ ^fviCD"Ho rs^vyy r?^^^r^ 
26 A_vi ocTxA . r«^c7xrxx3C-. ^^^cncvrDr"^ w^oaA "^jo^x^ t^^^S. 

cv-v-rs ,^,^v_icno . c^cv_r730"\ * ,v^\j^v^ ocnAo . c^or^ArTao-H *f. 195 r" n 
^^^cn \ ^ \o ch-LrD o ^ \ 1 *73r^o r^^fV-v_»^v-r7D r^-r730"vA 
•^p at— .^ s. . r^w », "730^ w^oiA oocn ^\jb w^oxjiiA^ 20 
cn Noid.p. 29- •\irL-r3 ^m ^octd^ r^^^\ r.^ r^Tv^^tv^ rDoVv* 

cn.-r3 ^rwcv ,>\\Pk »roo>.r3 .r^'\r\-:\ r^Vs^cA 

•••w^j\rT3 A^ r^Vv-vj-Kjc— r^^ow,-:\am 

v^\ ^ S^ . .\\^ y^ncisTD \*^Sse\-:\ t^^^cv^ -Ki^rD ^ro r^aaa 
Tv \ fv> r^m . •Acai^^rw i^aoi rCfSjaVrrja . ^tv^ >v~i ^m tvi^ 
oxA r<^y ^o . r"dr73j jH^wxra \rns..o r^^T<^o . r^mn.r7D ^jm 
v^ r\% \o^ a3jVv*Y^":\ . <73j:73l3C A^ ■\o.i.^^<73\i30 . rcf Vvxj-^vrT^ 
<7xA oo<730 . -Ko^ r^ » »-\o fY) r^vy\^ rw»"\j3^rvr7DO . r^-\ox^-:v 5 
^o— r\_».,\o^o cyao *\ \ no oo\_^cv_r3 coo-Hcvx^ . .'*v~-» 1 ^"-vV 
2 -Ao^rD axr^ Kjs\rryr^ ,^^03cvr3 r^"\cvi\r;^ ^t\ ocq . r^VAVv 

(^OwX3.->l^CvJ3lA ^C73^0 ^OQO V ^ \ 3 -^^ASk ^fN^rTD ^\-i.O . JxVX. 

^ > r^ > \ » T-^ o\ \ 'v oxA .rscTi-» c^o "\ \ rv \o . r^^ifvjdcvS^ 
r^oc73 . ^cv-txj^o-^-a ctv \ ~-»vr30 . r^-Kcv^ o>A^ ooo^ao cv\\o i o 
^v^ rjLioo . r^ \ % \\ •\ ^ V S^ r^m»^v\ r<f •H.raJ^^^ c^ A.n-Ko3 
^ ^ \ ^ \ vdL^ . "\o^-:\ rd_r7Xj ^H *V (v^ As. r^S^^S^Vvro 
, ^ r'^A.^\cvj3 r^"\jaVvr7Dt\ r^rTD^-^ r^ov\A\ A.^r^ "^v^ r^\>^?v 
Vw,io\, \ v\-A ox_rr)t\ . tj r^TDA^^ axmci^ r^ooo .\,^\*\"73o 

OJ \ \.rn\<^a ooa r^ » s>'xA c^x_xA_j3"Kco c7xA r^-vno . 003 1 5 

. r^"ACv_y\ r^\j=ryji^ r^»s,"\ ,^rw r^^vwrTao . r^*^\^ A\^t> 
rdjc^"\ OC7J 03"^ ^ s,o . r^ ^ \ ^-^ c73.r73oA\ c7xrD 5 o"SA^o 
^fv_>x_\"A ^x_2kO . <7x_5C_»"Vjra <7X-r7T mo r^\A.^ usjr^ r<f"Vr73^ 
«Ss^ ^ "^ r^ \ *v ^r^-^ QxjAja-Aoo ,<7x»vyi . ><73o\s. 
^_r73 <7\, \. rv Y.o . <73"\Aoy"n "VrTD-^Vvr^o "K<73Vv . o<73 

»^V^ \ > \ --> c7xA V\o<73 r^"\-yyr«^ rs^rTDOjAo .r^x^-K och 

. X<^r73w> ,H^jmA PAjO V^rsAj^ 0<73Ao Y^%^\ 0<73A <73Aj3JCO 

.raoVv r^_rxAwr^ o<73 r^v_y\ . .^^<73_»-\^ oo<73 ■ »^\<73sr73 "^vr^o 
<n-r7y^\r<! r^^v_yv.r7DO . <7>a"7\o A^<73"\o ,r<^\sir^ r^ovAwX 
<730vyi .^.Aj ^v^o .r^raA^-A orvrTacv^ ^rrj rwiovAviA c^xAj3"\<73 2 5 ' Leg. : )S^L. — 2 Suppl. ,^. _ 3 Suppl. K»). — * Scrib. : Jwisfc^oj 
ILxJoo. — ^* Lege : v^o. \<^mLx^yA (^ajXxs^-^x-rv r^Vvcv.kr3^*^ *r) r«wS.r3J^..^i^^ >rbcvAr3-A r^lix^-^x r<fv^a^ -K^rD ^r^D r^onoo Mus. Bnt. PlVcd r>wjcn . i -Hars.^^ r<;jc\cn r^"\ja^fV3oo . ^^ >v— > ^r73 ^v^ Add. 1 2t53, ^ 
1" 19^1 v° a. 1 
r^O<730 . CTXi^^jAV^ COOJOjJO^O . OUJjVv C^OJ3siAoJ30 . C73"\.^0^ 

":\_ri.o . ^->- v _3e^ . ^V^ . "Ho .ra ysXrjrjr^ .^^osorar^ 1 •Ko.Ski^ 
. Qoa-33.-i^o-^A ^cn._»o . ,cno_v_=3^ y<f ^.\v^ .^w\. A . Vv»m 
(^o-So fw \o . \<^ % rvA»r» cn\ ^ax» 030J3jAoj3.\o . rs^QjJoA 
1 (^xAj^-aoo r^ocn . c^ojQj^a^-A cTxvravrao . r^^-Ko-c^ cnA .rscrx* 
: rcfS ^ \ \^-\j\^r^c73 . r^Vxy^ \r3AV^ r^m.K'^ ^ r<^\:ry^^^ 
. C75 TD .V •^rS^O V^ TX-J-A r^ovA-vi VS-_ 

ocTD^ c7x.sr>o_Si r^oc73 A-^ \ *V-r730 . r^ \o ^^ \ n r^f-^jo^rvroA 

iT) g^x-»A - 33-\c73 cTxA r?^"\jao .r^oA.>A ocn-^ cnm-\ ^m r^r3.V2^ 

. v^ m v^ och .\\.r73 c^dA \znr^ci . ,C73 r^v^-A ocn r^j^\\ 

c7a_r7Do_^ C7x_r3 \AAo r^-Krrvs^ rd*iw"\ ocn >^r<^ r^-o.wrTao 

ocn ^-=^ r^»s,-\ OC73 ctA ^vra^o . r^r3.\^ ocn"^ 
- iXV"^ "0.^0 . C7X3C.j'\.r3 C^XDOX^O r^\.jA2k 

9 .v^ ^ "73 -A r^\j=n. N. . ^ro-^ ocn r«^\A^\ <^xA.i3-\c73 ^ctxjvv^ 
r^\A^ octA c7Aj3ot.o . c73"\^ojcrD "^rTa-AVvr^o . .^\^ r^oc73 
<^x-jA_t3-\c73 c7xA tv.x^ r<^\^rd r<^r73aAo . ri^xiw'^ octs ^m 
r^v-i^o . r"^rrx* -^.^i^ p.*\.\o . r<^rDA=Ao rwj^^X .C7a ^^\o r^TDArx ocn * A^C75"\o . ysAc7xr73 "^v^ -^vyv r^ovVyv *f 19^' V i. 
5 c73J3rpAO . cn.roa3k ^r^a r^oA-vA axjAx3-\c73 r^oc73 c73A^y\o 1^0C73 U^Ac7X-r7D <^X-jA._J3"\c73 OC730 . C7> V S \ A\r^-^ l^wj^-^A ^ Sic ms PSEUDO-DIOCLIS FRAGMEISTIIM. Fragmentum hoc edidit Lagarde in libro Analecta Syriaca, 
p. 2 0i-2o5, e cod. Mus. Brit. add. ms. 12102, scripto anno 
887 p. Chr. n. (cf. A^right, Catal., p. ^98). 

Alterum exemplar nuper innotuit , in cuius possessionem cum 
venisset H. Zotenberg, Theodoro JNoldeke dono dedit, isque 
perhumaniter mihi Romam misit. Sed cum inter duo exemplaria 
pernimium intersit, ea separatim edere et latine vertere satius 
esse duxi. Cod. Noldeke, chartac, p. 33 constans, et vocales 
adscriptas praebens ad rationem scripturae nestorianae, nostra 
aetate descriptus est ex archetypo saec. xiv in ui^be Koi Kerkuk 
asservato; praeter hoc fragmentum continet vitam S. Sallita 
(cf. Bedjan, ActaMart., I, k-iU). 

Emendationes quas recenset Wright (^op. cit., p. ^99, n.) in 
textum nostrum receptae sunt, nonnullasque iis addere licuit 
ex quo cl. E.-W. Brooks locos dubios cum codice contuht. 

De auctore autem et origine fragmenti quid statuendum sit 
breviter attigimus in praefatione ad conversionem latinam. 

I. G. i) ^-m . ^r^-j\cy\x3 <^>rTv cv^ot^^A t^v.r3\ ^tfv^s^l Brit.Mus. 
r^o-^jQ.rTD c^-\-=vv (vx^^Xr^^A ^^'-^^[0 0] 

Vv-xjc- .:. ^atlX ^olr^ ^xvic^ ^^ev^^o rwrdlro ■Vid -^l-^r^ 
•VTD x.cv-ir^ .:. x.cv-ir^ "^or^ r^j.3Jt- Jtmoiol r^r<Lm \=d 

\rD Ajri^jAAcTJOo .:. A»r^\A<7i.i73A "^or^ ^j^vic^ ,i>s^v.o 

r^r^zn "VrD -^v-Sj .j.-rv-SjA "^or^ ^vx. ^rrxvio ^Vvjt.o r^r^ro 

.j.vvovyA "^or^ ^xvie. ^^H^o r^litvx.ro1 

.:. 3 r<j.=7D^\J3 r^*\\r^ -^Xjt. -^x-Vi-rx ^i^^Hr^ \wit.=3o^ 

.:. vAjt.ord=73A ^or^ ..xxit. xrrxvvo ,j^tvx.o r^v^m \rD avvv ^xvjt. xrrxvvo ^<svx.o rLr^-ro -vtd u\ < 
.j.yN^poW ^orCT ,x\jt. .s^y.o ^^(Vx.o v^r^^n "Vtd vAjt.oVv.=73 
10 -vrD woj .:.vvav\ -^AorCr wsjjL^ r^vTTD^o r^r^=73 \rD vspnA 

.j.-^xjjtA ^or^ ^jgJc^ r^rd.=73jt.i73^ 
yjSjc. viaj":\ ^jjjc r^ VTaVvo ^x-mcvvo r^rw.=n^fv\^ Vvi v^o 

,:,\yu:^\v^ TxAov^ r,xijt.1 x^v^m "\rD -^xxit. 

^5 .:.3r^v.^o^ r^ooo •^pj.jjt.-Al vdr^lzn Vvvy^o^ 

^^r<-r73o ^jAArCf ^^^ .r^jAo.!^^ r^r7D":vK.-1 ^^ yy\r^ ^pD 

.:. ^xvjt. ^VvSVvo .^s^-tHr^o 

^v-Aor«^ . x..\ ■ if^ x.r73L_wo ^_»\vA^o r^r-^ro -VrD S v ^s r^^Sr^l 

r.:. •\^s\ ^iAor^ ^xvjt. ^j^rvA^ol r^v^m •\r3 vv\.x. .:. . vv\.x\ 

^ Fragmentum lioc cuiusdam epitomes Eusebianae , pi elo minime dignum , 
praetermittere primum in animo habebamus; sed, cum Wright peculiarem arli- 
culum ei assignavit in suo Catalogo (n. dccccxiv, p. 10/n), ut parcamus curioso- 
rura labori, iiiud vulgare satius duximus. Codex e quo detractum est id folium 
primum scriptus est, Wright iudice, saec. viii vel ix. — ^ Wright secutus 
ita scripsi; sed, utrum )iixi>aL an )Jl^a.I sit rox perspicue discernere non pos- 
sum. — ^ Voces minio scriptae. <357) •€-*- r^\«2L_x» , t s*.-^j-:\ ^oc73 r^vjjr^ r^^m^-^x ^oVv T^_*":\-roo T<Lx-V-.rQ^r<wo -i r^_x_moc73So r^\l% ^ ^r«^o r^j^cL» 
, r^jw»^cv-^o ^«^ ^ ^ 1 ^ooa":\ r^^yrx^ y3,AjL-^a r^xvAr^o 
r^Hj^ro 1 v~^^^ -TD^-^vo^ r^raiAxb^o r^x^S^o r^\-^T»o 10 

.r^o"^<no T^jiijLACv^o r^lxx.o^o 

•:• r^vJc\":\ r^)s\^\x. •^tdAjc 

' Voces minio scriptae. — - Ms. |^x>ji?o (?) arclissime et indistinclissime. ■ ■ »9 «( 356 )« ci - ■ 

f^jao^tNJiLrao r^»\oH^o 2 t?^,t\jDoojo r^j^^or^ •^^crxs^rcS 
^AA.:^o . \<LiJLiiix^ci r^xja-AoAjoo r^.»\^\N:^ ojaovA^^o 
\<^%CY\»\cnQ r«wi^"\.V^o .r^^Ho^ •^_o<7x»Vv.Vr^'A .^^onjjA "^or^ 
5 r<!»^or3or^ . r^=rx\jt.Horif 3 w^^J^^r^ rs^» fv^oraj .r^jjojjoAo 
r^^rrxjA ^*\;\v^^* mo.^^^H.^^. r^j.^oA-^ ,^^<7iaVv->r«;:f 
,^^m-»Vv-*i<r r^ » r»H s. . . rwA.x^oVvKr^o r?l*ojA .^^<7x»Vvjr^ 
,^^<7x_»Vv-»Y<r r<^-AoHrCf ^ r^\ *\ mr^o x<^« \ * f^/> r^> ti r\ Vt^ 
r«^VvKa.^\ ^TTa-Hr^o .\y y » "3aje.o ^a-k.^ r^-Vrb^ r^^on 

10 '>,^_ocrmo"Ko .r^xaHojcoo rs^^axV tr^ .^^aaLi^x^ Sr^^VvsrxiA 
^.rr) A-x.\.PO r^j-r73u*d\ <7DjdV.»T^':v t<: \\fvV^\ <\ ^ "To^y^ jJjzs^a 

r^ra-^WTj 
•H^s» jjib-A ..^cno^r^ o<73 .^r^ ^Aor^ •^pj.x.o " -^jjg. >xrbo^ 
Y^jj= n % \'i^ . yr\r^ "tdjjc- >vrb . r^ra-K s^^-rv ,<73a>AY<^* * f. 52 v" a. 

i5 rdjJLraA "tx-^^oAo r^.r73^r^ •vac^-Kr^ r^o^H.^ ^-^vojtrw 
•K^rv-^yO Ao.j^o ^o.Vw ^o<73 •-p-Kr^ >_v.rbo . r«^» \Hja •ToSr^o 
>j.£30 .r5^xr3H.^o r^»j3.Xioor7D"\-^ o":v\»^r«^ r«^\vi ^rna .x.mo 
. r^Ajcx»A.^r<l\o ^-^xosa^A "^or^ ^\^jcx»o :r"w»H^Ds.^o oxi^xN^ 
. r<lx.^o-^\-» vi"\-» . r^j^Vv-^H. JAO rwA-v.VX cv) "oAor^ aXjc- 

ao r^\janio. r>w.*»jj"^o rwjAvVr^ Axor^ . r^^^raHr^ "^or^ '-p\ci'^m 
,'^\%\ro >xrbo r^^ojA Ajnaov^ .^rwx\jrvrDo n^H-c^^ ^v^or»^ 
\_x.^or^ . r^j^Vv-^H-Vi r^^ y. . ^ r^jjVvrrxr^^ra 3 ys\r7axrDr<^ 
.^r^oc. 0:^0 rwx^oj^ '^orcf rdA»OM .9r^o"^j<73o rs^ja^V^oiTD 
<7x_»^tv_»r<r •.^^ocTs^o^^^ ^'^x r^-jsio^Ho . r <:f % \ ^y ^. ^v ^ ^ ■^ ^ <^ r 

2 5 r"^rrxyiVv^rv.r73-A .r^vmi»^ ^m Aa\i3 r^Vvxr^Do <7x\^ rdsxs-^m^ 
^"^^'^Ao^ •K ^ rr> 12 . r^-yxj":v.rr3-A r^^^j-v-rrx-»^ r^Avsi 70^ 
.:.-7xA.^ ^.173-^ r^jJvjt- r^T^Vrj.i!^ r^-Vra ■:v\.»Vvr73':\ r^r7D'a:s.':\ 

^ Ms. ja^9 . — 2 Ms. |«:;^a" : e Libro Generationis correxi. — ^ Ms. cum 
puncto post vocem. — * Ms. JLji^" : e I Esdr. , iv, 9 (vers. syr.), correxi. — 
^ Ms. bis,prima vice rainio scriptum. — ^ Ms. yoot»*oio. — ' Voces minio 
scriptae. — ** Ms. i5^o*«j . — ^ Ms. sine puncto post verbum. — ^" Vel J[a«»o : 
punctum non apparet. — " Ms. JLv.a.3. — ^^ Ms. J^jfX». ••• r;i!yji:\-:\ r^VvrD-vjc Brit. Mus. v«iyJi\-:\ ,^orn\*^ ,^ocr)A.m -^^ tvj^ A.rs-:\ r^rar»^ 

Afld. i656i, ~^ ^ ^ ^> . .. 

f. 2 r"a. .•• t<.%-v fv\T-> C^XA.r3.X^C\T<.A ^jJC-V^TTD-A 

r>^-:v^ ^or^f ,":uro 3.r<fx33Aia^o r<liA\n ^or^ .\ois^jo 5 
^ - ^ \ r^f^ \^^n, ,^^ci\j%r^o r«^Avlr^ n^or^ «-^ .r^A^;:^ 
tuAor^ «i^ ^ "-r^ . r^^-v—T^fs^o r^^-j-Ho ca %r^ ":\-Aor<^ A^tdoVv 
>-V-riio ^r^^jJa-KVv ^or«^ c^-Vj^ 3 . r«d\-x^r<l^o r^AjaJ>\o-ro 
.5r^-AHj3o r«^juvibj":v=D\o v^^x^^v^ "^or"^ w^vr.r^ .-ArrxV^ 
r'^.=73'v^^^ . rwx\.^;:^o r^\.^o^o r^lk^^Sor^ ^or^ ^Vv^S 10 
':vAor«^ rd-xAr^ . ,^_o-» >_v-rbo rwjuvJ*^ fY)o rwjV\AV\ ^or^ 
rdr^vd nAor^ -^Vv^ . r<^»fv\\^\^ "^vXor^ je_ot."\^ .r^jjj^r^ 
r^_*_v"A^"A "^vAor^ " -^j^^o^A . r^ » \ oH..xJ3..ro ,^^c7i->Vvj'r^"A 
^ >^-\ V *y> ^ ,^^c73^^»r^"A r^x_roooo"Ho r^ »\^ rrxA"Ao 

\<f % Vfv Qirt r^Hj^rjDo r<Lx_3C.a_^ "^Aor"^ 3t.O-ik> ^ yy^ > \ "^ 
^ ^^ ^ <v^^ r^\-_»o_^io r^ ^ y. . 5 x.o_^ 9 ,_v-rDO^ r^»\\\^o 
r^^viDwi^ rwTOLiw-K >A.rbo rw»^So.roo c^o"S.i^oroo c^r^r3.»V\o 
,^^":\o r^TDot. ^r^zn,s,-\ >.\.rbo^ r^A^-vroHmo 10 r<^»\\^ »^0.^730 
*f. 52r' b. •^o"\-ro..vA "^Aor^ 3CO-2k . rsl»Vv.^Ai^o r<^Hjt-. ,^_oax»Vvi*r<^\ *^ 
,^"Kor^ m-»Vv-»r<f"A un-K^wXo A ^ ^ \ r^^vr^ o«r>o r^^^iDA.i^ 
3C»\\o po\..£y> chjVvjr«^A iir«^ArAo ^xrx»^ cna^ri^A ■A.^rw^o 
-TXj-H^-too . "vi^-xAo "S fw \"^Ao r<r\\^v\\o r«^cwkv\o r«^vi>s, , 
'■po>.juv\oVv-Si-x \o •^.■j^rDCTvAAo y\ »^ s \ \o "73^"^^^ "vior'^ 

' Inscriptionem (e clausula) addidi. — ^ Ms. : jL^^;;oo . — ^ Ms. sine 
puncto post vocera. — * Ms. : J-Jsfl, — ' Ms. : i«7«oo vel U^uso. — ^ Ms. 
j^,^. — ' Ms. ia*j»o?. — ^ Yoces minio scriptae. — ^ Puncta plur. desunt 
in ms. - 1° Ms. .^10 ". — " Ms. '^2^". 

2A. 20 ^-ro •H-r>.\ . c^ai^-K.^r> ^"^ja^feiTDA ^\oi ^r«^ c7Xi.i.rrx»^ ^np 

. » \o3 ^-^ S — V \o . c^cv*-S.V!^X^ ^-Sja^fvro-^ ^\o3 ^r«^ ^jAos 

5 ^■S^i.m-^ r^i"Aikr^o r^l^i^^o . ajc^Saja ^"^jaVvmA ^>\oi ^»r^ 

, ^sr^ , », Y.-\ r^^cvA^ .^^<7i-v_m "rv-iA "^.-yx-^A . •^^ojVvvvx:^ 

*^^"A-S fi)^ .r^Vv_:3_^ r^_^r^JL ^cv_*r^ r^ s..-\^ r«^"Aox-rDc\ 

t-K-^-^oj"^ r^_v_rDv_=Da . Y^\yL^ ■ttx. r^o'-v=30 r^":v^-\i3o 

, >oj r^^iw-Krq^ rs^=nLj.mjA":\ A.\^m . ^m^\ .\.\ m\ ^ r"^lX.^\\j.^ 

10 ^-TO ^j^_\_yi"AA A V "73 r^^^-Srs^ o^ ^VvuJO r^vli^ ^o-S.^ 

v^ \ UA «^"A r<^'» y.o.-^ ^Ar^N^, r^cn r^vravrao , r^.V^\'jA 

r^_^rw_a>o r«*l\o-v_r3 ^— m ■ » rv ^l "tdo ,,^o^cn r?^^o-\Vvr^.\ 

.• V • \ • ~^ 

T^dA •^J<^ r^jx-ir^ ^p3^\ ^\t^:^ "HjJ^^r^ ,r^»Jin":\* ^^xrv, * ^cj v", col. a. 

» > v\"S ro rn r«^\o , •^^cTx.m^bL» r^-^oo r^^fWi"\.^ ^Axxae. 

10 ^tvA *^^CLicn ^rn ■S.r:>.\ .cmrrj"^ r^Vv\M":\ ^ro r^^a^ «^ocTajA^ 
•:• "Aovv\^ r^mL» ^t^ v^x*^ . xlvm.»^^\ "To-^ro 

• — •• r 

r^-rrx_m_ii— ^"H^o .fcS^y . ^ ^ooi . Vv^o "^pjIao "TJ^xat. ^m 

oc73L_r3 ^fv_»r^o . ^'v y \o r^^cv_mrwo 
2 . r^!iw"Kr^ 'i^r^ Abl. ^":\"\ vdv»or3 r^A"^ rw^cvj^ ^»r^ 

. ^ rdrrvi^^wA c»o.33jLiO"\':virs^"A r«^^cvi^-^ toAjc 

.r^^-x ^ ^ , , r^ \ \-\cv-x^ •^^cTi.j^r^ y^\^s^ ^j^"^j-^ ^Act) 

. " "^ . * •* '. * ** . .• 

,r^o":viC73 ,VwJoe.cv^ ,r^'A j.r73 . r^ »*tWi>Si. , r^j^-^A , r^^JAra^ 
.• • ••-j •• . • 

. r«^ \ mc^c73""\ . r^_jLi_\ri^ . r^»-\c\_mrs^ , rs^_>_ioJ» , r^dikifxAio.^ 
^^ •:• r«^>J^si^o^^ , r^jLi^ ,rwjkim"Arif 

^ Voces minio scriptae. — ^ In marg. . JL^^^ " « . — ' Ms. "«> . — * Vo- 
ces minio scriptae. 1^( 353 )» cr 

. ocn T^^—racn-^ Ckm r^_ro-» A_iL"A t^ V-va oo\^ ^ro^ ^x<^<\ 

* eol. /^ ^ "^/^ v\V .^^<7x\ "N ^m ■S.ra^ ^-A T«wxr3"\.^ . ^ «Txra V^r^* 

r»^»r^ . c^cxijjaoTS^ >-\"^.vi-A t«^-KVt«^ <7D\.^r3 . -^»^^5,^0 .^^^cl^^ 5 
vF^ ^ ^ " ^ — ^ V-»T«^ . T«^_r3H T«^moaDV.r3 >ooam ,\^\'v\o Axt^^^-a 

. T^-^cv^-A T«^V-^.v^cv T<^\\vA.r3 ^-A ,^^oa»-vmo.!!wO . ^^^aco 
VA ^i-^ r^x.o.rx.\ . r^j^^vd-^ cn^\x. ox»VjT<f .^^a3Vv.\cvri.T<lm 
^ V — ^ V T^ rdjcvjLvra-A T^^fVvxx.vA-A r^-^vHs, r«^\^T«^ ..^^m.\ 10 

. - » ^V 'vV m ^ r"^Vvcv_^*-\o-rv. ^Aoo 'yx^c^ . ^^^cnVvciA 

^^..o-ioo .^^oa. » \ s, , ^jtA-rLVm^ A.^^rn ^jA\ r^l^kX^rao 
ri^Vcvri-vo.^ ^iAxV^rrj-A t^oV.x^ ^rDvr^o . .^^oavm ^ ^r3.»v\(^o') 
^^-^oo-A ^-A r^TTDo .•^^oi.vro ^^viO"\Vro r^vrrx»VvA T«^viO"K.\ 
. ,_A *■" > \ ^ . V \ ^V ^ . ^_r73V-\ A\T«»^m.\ r?^Vvo.^\cv^ 1 5 
79 r", col. a. . .^^cTxA ■ * ^'^ •^.^o-Acno . T«^_r3"\-j3.rD .^^ctA ^jArawEvmo * 
jV.rnr'^ . ^»r^ \o , » -r » ^ *r> ^ (^\) rd)s\c\^-\c^-:\ A^^m 

.^ oicn ^ro "AraAo .^' ( ] t«^Vcv^-vo.^ ^» r>.^\":\ ^»"A 

ra.^ .^^cnVvvi"A r^-A^^Kf '^ri^ r^^Krb r-^roJ .-avS^ A2L. ^"A 
•^oc7iV-rocvj3wn>o ^"^ •...^oiV.vicvjcroLrD . r«^\»>v\-AO r^"\.::ocr?D ao 
. .^^c7J-jL»":v_vx_rD •^^cTa^^fV-sr^ ^-a •^^cti.jAt?^ . ^"Sct^wv .^^^ 

.^^C73V\cv^T"^r7D . r^ \v\ CV^^ ^»"\r73^0 . .^^C73w\ Va\ T«^3e."\o 
^OC73 > » \c73 AA_rO .rwirO ^"A^COO":\ ^jAjT^ ^Tp OajVjT?^ ^aX 

. -^"AT^ V.xr3"A .^_cur«^ T^!roc75a^^o t^^w"K\ ^ro w>^J\ T<:fV.i-rD 
.A-ro 3t_v^ T^v_vAV-ro «."^-^ii^ .^^^]a . T<^S:f ■KrD.iio "\j.S^r^ 20 
f \ \\ . * T^ n. ^ v^^rd . t^^"Kt^ An.. ^»cvi:vro t«^ . «^^ooVcA 
r?lrri_i •^^rcf Y^J^rd .VA ^Ac73 ^ro "\r3.\ .^jjc^^^roo Y^Hm 
r^\)s\r^ci ^"S m. s-V— ro t<1_\"^ r^—=n-\ t^'-^o..^o ,y^^-\ 

* col. b. * ^^^*^^ fY> 

^ Voces minio scriplae. — ^ In marg. : JL^^o^- — ^ Ms. "-.. — - * Ms. 
"aoo.— ^ * Deest in ms. — '' Excidenmt nunnulla. 

SYR. C. - IV. — «.( 352 > 
^m . ,ni rd!»"A^ crA^"^ r^^ja.»^ fv» rw^-Kis^ «^-^ r«^Ar«^ ^\yir«^ o<7> \ 'N •-173 AtdA •\'^ja <n.\^c\ A. r a>, r 3-A A.: r=? x^c73 aawxu^-Am ■\i>s..A r?^rocv.yiVv * col. b. 
K Y^\-\ ^.x \oo . r«^iH.v\rif ^r«^ •^^cTXvm •Ara.^cv . r ^ 'vr\ y rrxra 
\-v-V^r^!^ .^■H.o^m r^i^liSoa r^vrN»rCf -^o^tvro ^rrj «^-^y» x_i^ 

10 r>d_>c_v_*iLv_r3"A r«^3t.o.r3.\r3 r«^_\^r«^o . •^^<7x\ Var«w v^v^r tj 

.« oox_aco-_rD_\ -a » ^ ^ , «^^c^aS s fY> r«w_\r"^ . ^x_wjc_y^ itvm 

rd-\_^^ .r^ro-A rdx_yi-\o r^^cu ctx»^*^ •^^c73^\oAr^mo 
^_>u.vywX_yyVv_ro "AA^s^^rdL^ . ■ »s,-^j A^rnAo --» fwy3>.\ "\.x^i^^ 
^ro OOC7S r^\-:\ ^ r«;:rVvjA.\ r^x\rn "\.>sV^ .^^c^a^-Hii^ . ^\c7irD 

1 5 oc73"A r^c7a_\r«^"A •^^a-yr*^ r«cf ^_*"v_r3 rwAr^ . r«^3C-yjkVr3":\ r«^i».."\\ 
^"S.yAS^ "-D^vrrj ^x\c73 ^ro "SraAo ,r^j:^^-\ rjN^r«^ *^^aAr«^ 'a ^s .. 
^_m:^ r^_rrv-io ,r^!s^^£^ci y^-\^ r^"\^r^ •^-!^ ^^-^!^ .^\ 
r^\ u ^>":\ «TTi \ ^ . r<^.yy-i"A_rrv.\ r«^3t.mot- r^\sLVm ^m^ 
."Ko. yy OC73 v^ r3C73^o .^w— r3C73"A >c73oVv_>v^ OC73 rd-m^-A * 78 v", col. a. 

90 ^-^ «^^CTV \ "\ r*ocr73jc-. vvyV\ -rv^o . r^^^^Y^ r«^^EVxvV^^\mo 
— m *^^cv_^"\.-yyVv_y rd-^-A r^_mJ o_i^ ^»^_yy,.yo ^x3"\-i»— 

• •• >C73CVJCVx^\ 

\vjr«^ rwimo C7x»^»r«;^ r^y^^r^-^ r^^xr3"\.^>m r«^VvjjA^ .tdo^ 

.• >^ 

xs^_mcv-yyVv .^^ctv A ^ ^-m "K._rDw_\ ^":\ r^r3"\.^..m..\ . ^ cTvra 
2 5 .rdrDiLra ^"S.rrv:i.*"A rdy^v^ ^r^ .r<^-\ r^mi oooijJDor^A 
. r^yA»*rd"A r^^rd!^ r«»^S^r«^"A C7xvm C7x»^r<f .^^c73X\cv.2kr«^m":\ 
A s. . '^ r^y..yi'-y.r3-^ r^3e.o.ra\r3 ^>.yyjcvyVvm .^^ojc73 r^A^r^o 
"S-_r3_\o .r^iicv.J3o r^m^yo r"^*"AO"S.» ^i^»^^^ .^^ojcn .rxvV^ 
. r«^_moc73^ im «^^r^ r^\*r"^ . ^\ ^"Sja«^ •po-^rry .^^ycn ^m 

^ Piineta plur. desunt. — - Voces minio scriptae. — ^ Ms. sine puncto post 
vocem. ^•••Kf^Evi^^o vCrrxrrx:^^ r^rD^v^ lirit. AIus. »-173 OOC73 
Add. 95,875 ^ * 
77 v°, col. a. ^A.*T^^ Y^r^ ^'^s\iL ,^^\=n -^vjCd ^a^ 
.- ,\^r>T=\ v^ v y\-A r^ \^\cv^ "K^fvrD ^c7x_rD Vv->r^o . r^ V y \o r^^cvrnr^o y^-V^-t^^ 
. f^jArxrao . v^-v.^s..o . r^J»"\cv.x^ . r^ vif\ r^r mAA r^-K^-c^ 5 * col. 6. . v^ vv VA-d^ rP t<:^^«f* .0 ^* fU-\<\/\ oc7x\j"Ao .r^"n-Ks.r73 v^ Qocaj"\-:\c73 r^^TD-H fwdraJA * 78 r", col. a. 


"H-x^i^^rvA^ ..som yaS^ ^vno .y^v 3g-\o r^Vvo^^r^o 
.r<L»-\^r7D .r<^'vy\ rJ^s-n-Hr^ .r^-\QicY) ^j^^t^ «^^oxtd ^r<^o 10 
oaA^ »^^C7VS,.-Sr^ oxj^r^o .rdljjajcvo.^o .r^o-AJoio .r^*x.o^o 
••• Y<^~T\xro ^m A.A.r>o . r^Vvjj.rr3.»Vv r^^cvjj^ 
r^Vvo-rnr^o r^ •T^-rrx-^^ r^ s -rvy.o ^^tv\^ ^om .Vv^* >.vr3o 
. rs^iJarTaw^^ r«^Vvje_-. r^-\.^cv) . »s,.-^j-a •^^c^xtd Vvjr^o .r^'vy\o 
. rdjwroocn-^o . r^ i, v Xr^a ,r^\c\i7^\^ci .r^llioj •...^cTiJ^r?^'^ i5 
•^coaVv r^^oVv-Hj , »^ »r:v.\ r^:^\v^ ,r^i*S^c\^t^ .r^jX^-^r^a 
r^-TDA.-^o .r^>A-AA_rn >_^kx^-A "^ca^ r^^Scv^ ^pp .r^vxvrv.rn 
r^-r73"^_iwO c^o V » \, rv ra •— m . r^^xra-K.V^^^ >\o^x.o VvXja^A 

r^oc73 r <f -^ f \ TA ^ v>->^ - r^^Vr^VvArT^ r<^s,-\r^ r^>oc73o * 20 
^A ^-\d\ .^J.^\»OD 

^ \ ^ - n ^ ,\ v "T ^ r^A . r«^_>-A_r7D^Vvo rw»^»ri-\X^ r^-vy^rw 
AA_rr> T«wjj.r73LjVvo .r^je.-\oj3 A^^-m r w»r: )-vX^ « *^^c73j^»r^ 

f^V > '\ <V V ^\y<f -^ W j r <! Y r rV-X.-A C7XiAJ3j ^5 •^»fv>' ^ y..v»v'^-A r<^'Ko.rrvs,o r^rD^v» r?= -vraA ^'w^»-^ j-vra':^ ^ Inscriptionem addidi. — - Voces minio scriptae. — ^ Vocales prout siint 
in. ms. , ubi distinguendi causa utiles videbantur, apposuimus, sed puncta 
aQussaya» et trRukkakliar? negleximus. — * Exciderunt nonnuila. •^{ 349 ) <^ r^x<lm Vwjc^ ojjVvjr^-A : i x.rrxvAO ^^rvA^o v^^\r«^ VvucrDOi^ 

, -Tot^—jcoo Vv »■ "n A— TD-Kr^^o . » y rrx-VAO r^\r^ ^ ^\y ^o 

^ "73 y^, nci . A \ r^V^t\ om A-jV-j \.rD ■^ViAo ^ss\:mr^ci 5 

.:. -V_r73w>^r73 \r3 ,^^\m -^70^x3 ooS^tvrD ^rrao . ■ajv» oo-K^ra 

.:. ^ZTx^ -Hris, r«^iJill^-^ r«»^mV\o ^\cws.,o r^v^zn ^vjcrDO 

u\r«^_iA-A V ^ T^^ \ ^cvu^ •. .^jtVvo ^»H fw^^o r^r^ro )s\vy -^o 

.:. r^i^-Ho^yi 
.r^-AOcwro ArajaoA ^rvyvi \Y^i!S—-\ ^VvWvo rdr^-m ^x-rao 10 
■ "73 .\ V r>Vvr«^ ^•Kj.-rrv.rao p^H s.,0 ,^_^oo.vm fj^-^xlr^^o 
MN. \ nor«^ r«w^ [ V y 1 ra cn "no .:. rw-V.»c.>A x-»\ «^^or^^^wo^r^^ 

.:. r^mot.00 .Vrrx^m \r3 c^r«^^s.\o>r3r^ 
•\.r3 oxA^ ^ s. uN..\..r73r«^ x.r3rxvio ^^\jt.o r«^^r^ ^tvvjcrao 

.:. ,ooojAr^ ,\.ro<>A>ro i3 

^H rv s. *k\r^ r<^^rv-v_x_rD cfx_r30 .:. "H^o-rDr^^ ^rn r^^^j-^-m 

.:. r^Vv\jjvV^l"A r«^^rai*^r73 ^C7x\^ 
vi"\_»r^_rD r^ \ y.X-ra .s [ -t y.lo ^_x.v.r73Vvo rd^^rd Vvvxtdo 
102 r". '7.cn\r3 '> j-ACTxrrx^r"^ ..^rrxvvro us-\r7Dr«*^* 5 ,\»Ar^ ,"\je.^ 20 

^ Voces minio sniptae. — ^ Vox e ^^«^20." correcta. — ^ ^Is. «&««.)«. — * Ms. 
bis. — ^ Ms. ».v— . — "^ Ms. ..o»aa". — ' Infra, scriplum est : JLd^a ..a*o\) 

.fln>av*w^>a )o«v.3) (s/c) y)f c» jaa JlAi^Aof Iv.:>«^ti3t )ch-'!^ J'.-^? )w~.;? JiMi 
(st'c)c^>»rL°>v)? "^ v^sj Uou« ^^0 )cH^ o;^ «7§^^^ )w«*.i^) I •> »s.j %*^a*id —!->.( 348 ).«— 

t^ra-K c^oxx^-^xor^Vv .:. . axi . ^aJlsc^ qoojjJ^-S^^ QoaviyV\\oo 

K^-SoiwV c^OAX^o-Aorcf^o Qooj-Ko-ir^o c^^^x^^v^ .:. i . oj . ^jjkx. 

5 .^_or«^ .:. .s^v. ^jjoc c^ox»j3\ro .:. . <ry.\ . ^vie. Qoa\.\»\oo 

.:. . vva . ^jjkx. ,^_avj\ .:. . vv . r^\»o . v» . ^iaje. 

cnVvo ^ \-ro-A . ■ ^y » . Vv-vjcido .:. . v^ . ..xv.ic^ ooaV fYvvv^* 

.:. «^ V "T^V ^, v.y . QQO \^ fY>o>» .:. 2 T^Vvjt.-A r^^\r^ -^pXjt-^ 

.:. . rw_» . ■ » V r . r^^v »\. ma.» ... . "to . ,»vy . c^cvkxVjJ^^a» 

10 ^vvjc- r«^joj"\o.r73 .:. r^jtrrxvi r^wViHjO Vvjc- ^iIjc^ c^cv»\rDjJ^ 

r;f\ XTV-»C73 .:. s r«w.v.m^ ^jIx. r^^a^ .:. r«^Vvx. r^^viHjo . v^ . 

... . "JV^ . ^aJlx. 
A i^ QsoSn v (w 's \^^-:\ 2 ^Vv-Wvo r^r«wj:rv.^^^^ Vv.vx.r30 

pA-VO . C^X-fc AcV-2kO V » Y^ ^^\; <V>OJ3.\ r«wiOOO^O 4 r^\xj"\j<7j 

i5 r^ s.-Kr«^LA .^^ \ n>.o r^_v_rrv_»V\ ^_ro r^,» .V \.o -!L_rrvyvm 

. c73oy ^^0 
<n ^ OOC7J o \ s^-A rdlvral^o . 5 r«^aHJS^cn.Do^ r<fvvjc^ .tdoVv^ 
r^rdLra, s v.Vv Vv_v_x- ^ro r«cl.v \^ \o-3C^ o-^wvr^^o Vw»-Ko-qoA 
,^^c7V_v-r73 -rv^vi "^VA.\^ .:. 6 c^o"\":\X£^^r«^-:\ Vv\rV\ol ^^tv\V\o 

90 "S ^ ""^o .'-ir<! •:••>. r«^ » '\ y .* .V znjyxm .:. r?^v^c73 C7vm..y ra 
r^KVsc^ ^rr>V\ON^. .:. . .^» . • r<^»jot-. \roraliw .:. r^^xs^ r^Vvvx. 
r^\-V..x.^ r^o \ m .:. x-rrxvA r<j^ r«^*v\"73 r^^-rvo .:. . ^« . 
r^-viH-j rt^.^\m r^A-^o .:. . .^y. r^oje. c73\rD ^v» .:. . iisj^ . 
^ i> \ ro \r^ ^ ^ s. , .:. . ^ . r^Lvv^ .^^\_ro .:. . J^ . 

•2 5 ^ra._iLAcv_x^ .:. . -^ . r«iljL_v_x- c73\rD •a.\\o .:. .r^. r«^vvx.- 
_»rV\HlV\ rc^.» \ V , \_rocv_^i^ .:. . \ . r«^AA"VjO . .td . r«^iJLx— 

7 rcf^ ci\ ib.- r«iljAH-»o , -^ . r^ » \ v ■ ■^«•v.» .:. . \ . r^.viH_»o 

.:..«. rif^tvrbojo * ^ Ms. . oj . . — ^ Voces minio scriptae. — ^ Ms. )Luo| . — * Ms. "^« . — 
^ Voces minio scriptae. — ^ Ms. (spatii angustiae causa) »/'. — ' Ms. habet 
punctum i. joi r . 101 V 100 v ^"V-iti^-r^ ooVva"\.\.*T3-A \<!\ cv\\v*73^ ^vr — »o . ,^_\r73 ^*^^ 

Vv V y \ Y^ rry^ s. , r^ y va ^_ma .|. . .^ \ . r^ x-v. ic^ ox3e-VA.\ 

^f\ 1 st— oxj^rv_»r«^t\ r^^.icvJ^-rv r^-S fv> s. VvVv-x.icv r^x^^zns^Tiiks, 5 

cgcv V fv> \r<^ >-r73cv*o r<^^\-73 uOLm •Acvr^x3-:\ r^S fvwy-mLVA 

.:.i.^jr5Hr^o ^jj^rDJCcv r^fr^m^r^^r^^ r^kvic. rdvr^aoH"^ r^^A.r73 

... . rrx» . ^Avic 3 <^cvj-:\cv\j3 .:. .s^Sr^ ^xvie. 2 c^cvjrt^\^ 

. c^cv-\or<^ 5V \o cioo\^r<^\ AVrvo .:. ..V^. ^xvjc^ .^^•\r^ 

.:. •^lAjc.SolT^nv .rDCVJ3.2oA r<^^cvj cvrrx^^^o lo 
.:. ^VvH^ . »vy. , c^o\.»\, .:. S (w^ . ,»v.ic^ o^cvjr<^» fYvx°v mr^ 

.:. •^o\jc'\or^ ^fvjcrx^Vvrcf ^^^oaVvrTacvxrD 

.:. r^^^y^ VfcfVwjc coo\i .:. . C7X> . ^jlVjc c^cvjsx5L_roo":\ 

<73Vva"\\T>-:\ . \ . ^Evvx\ r^r73":viw . r<fH fw\y.^ ^vvac cocvv»\Y- 

.:. r^ \. fv>\\vors^ ^vyicv» r<^ii^ i5 
.:. . J^ . ^sjjc coo"Koo cocwjaa^-vr^ .:. ^ . rdsk. . r^ijjc c^cvvj"\"^03 
.:. r<^V-jc— v^ vvS-» ^ cv\ ^ v % \;^^ •:*--^- ^vJc-* c^o-^vr^acvn 
.:.... ^i- coaVr,Sj3 oocvxocvV^ .:. . u. . * ^ o<,oScv^ 
... . -^ . ■ » V y , c^cv-V-x-vo \. vr^ .:. r<^vvA r«^^V3C-. cocwjjaSjro 

7 rori T> « fv^ 's. ^T-t .!. . .V^ . .».Vy . >r73,r7D \r3 G CiOO'K'W.Qa^Ar^ 9 

.:. . V . ,A.v.i(;.^ ooo5\AjA .:. . o . ,.».vy , ^ ciocvvjA^H.^^.:. . .^^ ^vvic 

V^ % V iir , 9 C^O V » fw\o/o] QOCvXv. .:. r^^Wi V^VwjC- C0CVjJ30":\ 

c£)Cv_»-AcvA_J3 .:. . ox_» . ^j^i— c^cwAVj^ c^cw»\\o .:. ^^^V 
.:.^t\-jc- ^.3C^ c^cwjAo"Aor«^ .:. r^uc^ r^vA-vjO ^"^vw r^^fwjc- 
cioo"Kcv_x3 .:. Vvjc^ ■■vv V .. (^cvr30"\^ .:. r^Vvjc rwy^Hj o^o\.rv\. ga 
.:. . . .TD . 10 ^vvif , "cwrbo c^cwvI^Ajdo-a .j.^Vv^Vv ^»Ijc '^cwriao 
c75\rD <^cw»\.v\. fY>cvij3 .j.l . -S^ . r^xvjc c^ov^^vr'^ V fwvcvja 

^ Voces minio scriptae. — - \Is. ^ol^. — '' Ms. ".ii^ao. — * Ms. . jLa . ; 
ox Eus. et Micli., p. io6, correxi. — ^ Ms. apau^yS. — "^ Ms. .ao»o«j". — 
" Ms. "■yi>Y>'\v.. — 8 jyis^ ua>aj-»y^. — ^ Ms. "v.o. — ^" Ms. bis : locus videtur 
corruptus esse. 10 .:. . "To . ^_j^A_i- r^\_r3":v_rr> ^_5C-3C.vi.-i^Sr^ .:. . -^^ . ^j^xjc^ 
C73\_r3 oo^^-Kr^ .|. . vs^ . ^>jkx^ Goo-c^xr^oY^ ooj-a VvjcjcyA,^'\r<f 
-73^\x? •. ^xviL^ ^X^ "S»rD cv\crt\r^ rdam "Oj^^o .:. . "A . ^vjc^ 
5 .:. 3 Kl3C-=3rm-:\ r<^^lY<f' 

., <73^a2L.!^r73.1 )pi.3L^ Vvue-rDO . . o . ^x. •ToojC"HY<f "^.rD x.a*"A^ 
^^^o "\ \ m.A <7x.2L\.i^jLo ,c73j^\ \<ojo":vj3.m ooo"\":vv.£^x^\r«^ 

.:. Vvje. ^«joe. c^o"^v":wj5tx^\r^ om ^"^x tj^J^mr^ . r^u:^\^"A * * 99 v°. 
.:. . -To . , » V r . c^o_\t<1A \_rD oQor^sorwXV ^ <73"KVr3 
^ y , ^jAo) 00^730x^:3"^ OC73 ooo^1":v\jA 00 or<lmo.\.\. *\ 
Kf mo^ V S .:. . ^i-.\ . r"^»Ix. ojaje.^ ^ r^.V":\J3 rS^Vv!:^\ 

.:. . o ^ . , » V y , . r^VvH_jcA_3C- ^ ^ ^ '^cn ^*\ N^^^ 

cy)or<Lr730 \ Y^.^ .:. . v» . ^ic^ "Ka!^^cv\.VjA c^or«^mo\.^^ 
^V3t. -Kcv^cvrTacv^jA ooor«^ma\.^^ .:. 5 . rv^ . ^jix. c^cwl^jAr^ 
i5 .:. . ,\. ^ . . » V if « '' cYv » \. -\Aor«5;f c^or;^ma\.^^ .:. . C7x\ . 
r"^_vi"V_80 . V» . .%.ix.. •\ \. fY> ooo":\ „._oj3..ooA c^or«^r73a\\_.2L 

.:..,. Y^ % \ f— ^l c^o-K^v fw ^J^r^ OQor<Lry\\V^ ... . o . 

coci\<^..mci,\ \. ^ .:. . vi . ^_v_v_iL-. p.-y^-^^^xr^"^ Qoor^srx-\.\. *\ 

.:. . .-\ ^ . , X vx. r<S\_^a\r<wX3 .:.7 . A . ^xv^ c^cvx^av»"^ 

20 <jOv~T73r^ r^"H \. ^cv_\r<r r»"^ ^ aaVva ^ \ mty ^^S\\ ^kx-ra 

r^_iAH-_»o .^ra^r^ ^_iJv_x-. •Vm.xa c^oojAcv» oocv»r<^ ^^>mo\r3 

.:. . \ . 
^-K-^-ra^r^ \vvx.r30 .:. . o . r^^H-so . cvi . ^xvie. c^aV^iboaV^^Y^ 
^-To T^wxvie. ^"^ ^X-v:^ .:. ^o-\.^ "a.\j\\r^ C73^a::i»\.r73.\ ^rv\^o 
2 5 . r«»l.yi_jtjc_r73"^ c^aVvo^ » \ » \ r^ m"^ ^ .\ » ^^\^ r^vojt- 

r^H"^ ^"A "yo-wd ^pn 10.^^. r-s^^-^^o "*" .9\v\^o r^r^r^aVvjt-^ * 100 r". 
^^fv_\^o r«^r:Lr7D^A^o ^-jA.\rcf Y^x.^rx^^ r^kvit- 10 . ctxoo . 

.:. 9 x.m^o 

^ Ms. "l..w^e>. — ^ Ms. )^3)o9. — ^ Voces minio scriptae. — '^ Puncta 
plur. desunt. — ^ Ms. . JLo . ; ex Eus. et Michaelis Syri Chronico , ed. Chahot , 
p. 80. correxi. — ^ Ms. .xoa^»^. — ' Ms. -v^.; e Mich., p. 83, correxi. — 
^ Ms. al". — ^ Voces minio scriptae. — ^" Vox minio scripta. 90 r o^rv-vA^-A r^^cvi*.\ ^po \r\\ ooVvcA v^xx-m v<^zxi.\\ ^"^ooo 
r^_x_rr>'Kr<f r^ » n-A..-^ oo^rv-mo » ^ ^"a ^raa^fvm .:. ^■Kj.rrsA 
. m^o 'N \ ^73-^ ,r Tx^ ^-A Vv_k_x_rD . po rv ^ v^o v\o\rDo 
j ^ r \"|\\^ r^_ioo "K^fV_rDO . A_»r^ » r>\_y^ A»^^"-> >^\^r^ •") 
^_rr) ^"^x ^ooo .j. A-^r^» v^o j-r^r^^A.mo . .v»^^'"» --poj^ 
r^-\-\ \*^ % \ ^cv_» om-A r;^ » rt-^^-^ r^.j.\cvjA r^^^^rs^"! "^uorw^ 
. 2 x_rnL_viO ^r^ v •roVvo r<^r^rrx^rD-Kr^^ r^xvit. i \-c^:^^rajf.. 
3 v-^c^-J^^'^^ A-_j^.r3_r3^ r^ y vcvjcX r^ro^^v^. ^-a yD-^Y^ ^rrso 
^jA.\r^ r^rD-\r<w^ ' (v^%vsi^\ 2 Tvy^o ^jjt-rrxvi r«^H"^^ . r^Avricvj lo 
A * ^^\-:n r^cvx— ^mo . 2 ^Vv^Vvo ^^rvWvo r^wr^^rrxs^y.o 

.;. . A . rwxvx. x."\cv^ r«^:73^vi*- 
rdA"A 5 o 'v V-r73r«^ ., -\ cw s.,VvA^ r^H^rCf v^^^^rha yL\<x^ 
^__j-A 000 . 2 x_rrx_yio . » \ ~^Sr<fo ^Vvr^ro . r"wjjiL- v^o^ 
trA.i3orw ":V2. ^VvS^ ^^ ^Twx-rD . ^.y- . A . vrNAror»^ x.-Kcvr^ 1 T) 
.:. -^X.y.-Aor^lA A\r^"^ r^^m,^ * \\(Y>r^ \ 0C"AO^ <73'KVv_rDO .:. . w . . »'vy , qqo cw^rrxp vsArTar^ x."acv^ "S^tvr^o 
'^o^rv_»r«^ ,^_ooo"\^rD"?v . r^s^y. r^^ r"wit.cv^^rf3 ^^Vv r^iir^ 
^jVvHVv 6 Vv_v_3C_rD . . o-A . ^AJC^ usAmr^-^^ jcojS^^ y^%\\^\ 
-tcxAjc- . r<^\ ^ ^oo ^fVj^or^ r^Vvxra r^rDVvm "axrD"^ r^oo"^ jo 
0000 > — 1 %\\*Ttrt . A..'v.y-^ ^^ra.y ^ •73.\jt."Aor^":\ " axr3"\avx\ 
.:. r^\^\o . >i^ . y^r^^jrr^ . Aar^nwAO Ajr^":\ r«^^v\^r«:^ 
r^_iw"\\ ~n r^».rv\ va "VrD v^3zn.\x\ . r<^"\^\o >v^ ^-^ -K^^sa 

"^i ^ •^A-y.-Kor'^ r«^^fV_v_»^rrvA v^ \ -ta ooa . Ajr^^-vc^r^-A 

.:. Vvxjc.vxA_"Kr«w^ rwjjaoc ''oVv*rw arj 

.:. . ":\ :^ . . » V ^ - 3t.cv_»"K"^"A co^S-r^ x."Vj.ot_vir«w x.o_»"\"a "KVvrD 

r^^^v-ir"^ VY»"Ar«ir Vv_x_x_yxA^"Kr^ .:. r^Cl^s— ^y. x<^\:» y-\\ l\]v^ 
.:. ^ >"\Vv r^__yi-> » ^^ »HV\"a '^^ fv\ ^n-a <v\ *v .:. . r^^ . r^»vy « 

^ Vox minio scripta. — - Voces minio scriptae. — ■'• Pimcta plur. desunt. 
— * Deest in ms. , spatio r(?licto. — * Ms. .2^.". — "^ Hic in marg. scrip- 
tum est JLaj . — ' Ms. o*:^". ^\_i7xjcjr3 ^\_rnL.^":\-A >-vjc-. . r<^jHoVvr^ Ai»-. yOL:7Dr«^ 

>roax£DO* . . «Yy^ . ^joie. oi\rD r«^iJ3Wi v^rrxiTD v^m ■KVv.r^ * 98 r". 

5 .:. v^^iszno .^^oc730 r^^x.r«^ ^^rai^tvryD r^cn 

.:. . C73.i . ^xvie. C73\r3 r^.\m Kr\\.r7xm v^oi -H^r^ 

.:. . .raj . ^^vic C73\r3 .^^cviTDr'^ v>\rnr«^ ^-K^ra 

r^_iC73 .:. . r<L\ . ^j^Jwit- c75"\rD v^^a^ KjsSjrrxm r^m -KVvrD 

VN_»Vw r^^H^^rvA-^ r«if^o\oja Aibi.- r^Axira-A r«^^oAoib y:x£^ 

10 . u ». Vv— V y "-) r^ ^ m ^ r«^oc75 cTi^rv-moJiLr^o 1 .:. .txjVv^a 

S Yf ^ ^^— ^ ,^_a_i"\_r3 .^wa_x_> \%m -a^ ^TTa-^ . c^aVvariAm-A 

r^ » "Tj-Kr^-^x 2 ,c73a_r3r"w r^^cTX^ rCjjo\yio . v^^ <na<\ r^zry^^ 

. u-j . ^tvucra r^r^arrxi":\ r^rD^v^ r^V^c^xra vvrot.r«^ r^iirDj 

^ ^ s. c73[^.r3o"|aJkrD ^-^ , i>^ \^ro .:. rwoc.a*"\ c75^a^\r7D"\ 

iT) r^ % \ ^^0 .r^[_i1<7x_^ 3^"Kt\ r«^r^^_m^ •\Vi "Sra -tooYjc-. 
r^Ax^ r ^ xr3.i r^ocTa ^r^ r^^jcn-Hr^ ^-^ >r730jLrD . r^^xmnr^jo 

.:. r^viiA 
.:. . ^ . r«^_iAH-» ^ c73\_rD \_iAr^oc73uj ^^_.\.-rrK_T> r^^c73 -AVvra 
. ^■\^_m.A m^sv-^rf^o ^\^zn-:\ r^:>\m or»^! \^y<^ r^^cToA 

ao Ar^-A och >C730 — yAr«^ yy % r\ * ^r^^^LA »C730 *V \ . v\ ^"zx "TOjj3r«^ 
r^-».. m^Hr^ r^rx_idv_r73 r<^ic73 v-moJi-rDO . j^ndNrs^ ""KXsJSacvj 
^•^ uN-_\.rar73 . -^pjH.^i ^-Hojo ^in r^^i^rojc. \rD r^^-Kor^o 
'H^i"\^arD.i r^.yxi"A r^^ax:Dr«^!rD \j:^r«^ Vwic7x\ .:. . "^» . ^jajc, 

.:. A>»^.T3.\ cTxVrDori^o . .\»^~>-:\ r^2i.\r7D 

9 5 r^c7x\o . r^VvAVv 5 v^Hj r^^xx^a» oc73^ -^TcxjjD^a» ^ '^ S^ra * 98 v". 
r^_iH_yyr^Ao A » ^ ^-^ r^^sAm -K^i^^arxi c73Vva\ A.r3am 
r<^C73 . r^jo^a» ^^nVvr^^-A r?jj3-:\j.\ '^a^Avi -^pjjar^ao . C7xrrxiw 
^"A ^_x-x_r3 .:. . r<^ . r ^ jjie. ^-^ ysAr^ar^ . -txjjdjcvj-^ '^cmr^ 

^ Hic In marg. scriptum est ^^ia^. — - Ms. ".«<Mo.d| (quasi abbreviatum). 

— ^ Ms. csi v^ JLjUo : ex Exc. Barb., p. 2o5, et Ghr. Pasch., p. 22^1, correxi. 

— * In marg. . ^^. ^^«ijk. . — ^ Ms. JLiu. . ->( Uh > v^\ TX-» "Via r^^^M^^no r-^Ar^ v<lr3jVv.r73 t^oj 
n^ » fA 1 T^ocn ^fv_>r«^ y^ ^ % tj ^t\ i yrooV^ . r^xvkvi \r3 

ojVvrooArDO . . vi . ^vit^ oo\r3 -toSoj usXrrxro r^oo "AXra 

, 2 .1 y % \r^ r^_rDwiVv_r30 r^oi -AVv^rDO . r^Ar^ r^^vVvrTj 5 

oa^-mo V "t:\ rwswir^ oi.r73jt. '^o^r^"^ r^oo-^ oi\rD >rooV^ 
■^v.^ . o \ -sr^ r^cLi s jA-w/o^j «^^oooJv-vtd ^\my ~^ r«wm^ 

.:. -toSoj ^\r73je_rD unXttdt^ 
oiVv-mo % ~no . \^"^vi r^^fujc- r^wvr^ uN\rrxr73 r^oo "\VvrD 

.:. .sr %\r<^ r^rDjVv.r7D ri^oj-^ 10 

iooo rg^fYvv^^ ^r73 . cn\rD >.vrD\ ^\\.r» r^-:\03 . . \ . 
97 v'. r^ »\ vAr?.-:\ ^":\ * oo^rv-yi . A-jrCfS. fw %r^-A r^^^v \ "73 .rD^r«^"A 

\_=> x.r«;^o_j^ Vvrajk^^^^. r^voo^ 23-K .^AjOj ^Vv.vr<^ .s^y.oj 
r«^rDwiVvr7D .:. r^Vvo^^^rTa .i»»":v»oj y^^s^ v^cn .\s..o . r^vv^r^ 1 

.:. ,s y »\r^ . ri^^^iw >rooV^ ^-a 

r^ioo . . •To . ^jAJt. r^vi^r^ \rD x.rifoj vs\.mrr3 r^":\o3 "AVvrD 

.:. r^cTxr^ .rD"K .^"^VjOj \rD r^-V^vX A\.r> 

.:. . -X^ • ^wjt. o3\rD r«^^ar73r«^ ^Vro.r73 r^oi -vVvrDO 

. .rD\_^^^r^ ^"A r<LA03 . . r^\ . ^.vit. oo\rD r^vo.iw ^-AVvrDO 2 

. oj^TD "To^Oi oj^rvrrsoxrD ^-^ r«^ooo «^^«^^v . VvjOO-a r^^rTa^^iw iVv-r73 .:. r<joo3 uyA mr^ \ > ^tv ^ r"^A"A OOJ ^^ 1"^ . » ^ ^dV-r73 .:. rcooa ^. 

^o-so . >"VrD \rD .\ Y.0030 . ^amY^ "\.rD r^%\y.Y^ oa^rvr^ao»"^ - , » v y , ^>^^^ "HrD -toVvoj ^jsArorTO r^os •K^fvrD 20 
^ '^ * '-^^ .i_3coooo <<^ % V V ^ . » ^ v^ro r^oo >.roojLrD 

.:. Ajr«^o^rD "H.rD Ajr«^ojo . r^ot."\r'^lro 
j-rooJiLrDO . . oj . , » v ir , oo"\r3 vy^ 
^"A x-r7\ re m .:. r^^jooo v ^nmn v^j,\r.r^ ^xrDJ^^rTD r^oi r «^ »^ ■-- - \fj \ 1 vx»r^ vsA.r73C73 ^^voo "\o\rD 1 Puncta plur. desunt. — ^ Ms. ^'. — ^ Ms. "^. o ^ »^f\ \)sC r^H":\ . 1 A r> 5C.O ^-x-^ ^Sr^o * ^_»Vvx<Lmo * 96 

.:. 1 ri^j>.rDHrcfo 

yx\^\Q\<^ ~no . T^^tv_3t.r«^ r^AiS_»o .\^v. ^ijje. ,^^"\.rD.yA.r3 
iVv-x-rar»^ 2t«^<7x.^ ^S r^ioa >r73oIr3 .:. . .^ . r^^ujc. 
.33 r^^-S y^r^ r^^_r3\__3t- ^_roo . 3 vsA-rrxjCDr^ "v_rD -\< 
"A ... po-A^ r^icrx^ j^-Ho . ^ o^jjc vrA.rrxro r^m "K^: 


^-iTjoJirD .:. . V» . ^xvic <75"\r3 yy.\.^y\\ 
9 r^^v^NK. •^!i.r3"\oj * usXror^fo . r«^^o^\m ^fvi^X^Vvr^ r«^cn * 
^"^x r^ra^i^tv-rrjo .:. yx^\^r^-:\ r<^\^^r , 5 ro ,^_o.rrAjCA 
<73\r3 r«^x2k.rrxx.o . r<!!3jo\xx. r^^r^ "^^ra-Sa» jmoATD j3oV\ 

7 .:. ooxX 6 «n-SitvrDj^o^ 

.:. . ^ . ^sc^ <73\r3 \<^%r^rd us\r73^ r«^<7J Sisvra 

25 .:. .r^r73. . » v v , <7J"V_r3 r«^ ror^ vs_A_rrx_m r^<75 "K^JV-ra 

>_:3wi^r^ .:. r<^ \ \^ ^<<^ ^ ooA r^o<73 ooVvo^^m^ r^<7s 

.:. rwxmi <7jifvr730jCD ^n 
yrDOATD .:. . <73A . ^xvie. oaSrD J^^jt.a» vsArrxrTD r^<73 •\5(vrD 

^ Voces minio scriptae. — ^ Puncta plur. desunt. — ' Hic in marg. 
scriptum est «o-*. — ^ In marg. j>%v>a . — ^ Ms. ^. ^ — ■ '^ Ms. ".»; locus vi- 
detur corruotus esse. — ' Hic in marg. scriptum est mjL». 97 ^" 


^ * V -«^ - .^^oXrav ^ro"^ ,^.^Ar^ ,V Wocr'^ r-wicn "SVv^ ^mo 5 .:. "vms^ 
, , m ,^^\_r3w\ OC73-A ^^^■A ^ s. ,Y, Wvocr"^ r«^c73 -KVvrao 

.:.r<^)^ ^ •7x.\^r<r^ ^A,^ 
• 96 r°. rd->Vv y \ Qi \ * -7oAVvx.r^o . rs^rrxi^ y^\j\\ r<jcn "K^vrD ^mo 

■V Wv-x.^o r<ljVvoc!L^ "7°^ .rD\xDr^A ocra . .^_j\-a r<lV^v. 

.:. VvWv ^ox. -H^^rrDjc .VAVvjcr^ v^m -KVvj^o 
.:. . vrs^ . ^iJLsc rwrrv^ .^^ r^^cra^ >\s., r^cra "^Vvr^o 

5 Aor^ y \ vv V *n-:\ ocra ^ * ^ ^ ^ Ajr<^arrviC-. r^crs •S.Vviao 1 5 
r^^o ^r^^_i3 irY^c73r«^ A..3r"^o-.rrvjc- ^^-KVvra . r^^orArrDA 

6 V\^a_33/'o\ .j=3^ V < ^r^-:\ c^sVv».-^^ cTiX^rwO . r<liVv3f\^ ^rn 
us_\._ror^ A_:^ r^ v ^\ r^cT^ S^-rao .:. . vr^ . ^vvic ^roVv 
cK_\ rv ^ "73 ":v_^o . .r^'^ V » -^rd Vvjjrs ^ttd cnrvxY)r^ ^or^-A 
A-iA^ "0^0 . >yA.roVv^ rd^xr^^s.. "^.yir"^ ^vr^o . r^"KoVv ch»\. rior»^ 20 
. r^ <Vv V^^Too-^r^ "> ~)o s,":\ cTaVv U 1 ^ \ cn.\s,r^ . ^orw^ 

.:. r«*^VAV\ r«^\» ^roVv Vvjojao 
^"A cTiA r«^oc73 Vv_ir«^ . . -to . ^vv y „ Aorwac— ^"?v vsArTar^ • 
^r^ A_»r«wa_ro._3C- ^-a ' oc73 . \_v_v_rDr«^ r'd.\.j. vi .r3"K ^poVv 
dV-»u.ro"A ^~^ A » 'vfTi ^oc73 . r^Vvo'\\"73.\ w_x_ro ■:v*or«^^ 9 5 
"oVv_»r<^"A OC73 r«w Vvo '^ \ -73 .^ cvwa r^ro^^Vi».. .^_cu"SrD .^ojc» 
8 ^ i> \ y.Vvo r«^r^ro.^rDHr«w^ r«^vvic- . r^^-AocTX»"^ v^\^^yr. ^ro 
. » '^ \r^ r^ \ ~-^^r^^ r^vvic ^":\ yD-^r^ ^ro . 9 r^ruc r^^-rv 

' Ms. . J^A . (quasi litterae numerales). — - Sequitur in ras. w». — Mn 
marg. : .^. JLw^ ^f. — * Ms. ^Ua»-.. — ^ Ms. "^loii^. — ^ Ms. "o. 
— ' Ms. 0«. — ^ Voces minio scriptae. — " Vox minio scripta. r^L^-lA no ^^^^V-^\._\ a-rrvA\v_3t.r«^ o^N^ V "^^ .raaVxa 

5 ^ I \ ^ ''^ -1 ^— =30 r^\_ raJ^^ •\ac73'!<lA VwOxAr^ .^^aoxA 
^rTD^b^ Abw ^\r\v3t.i<fa . ,^^_aA^[\.l\ A^na . -^\^r<;^^ 

'^cx-Wv-jt.r^fa . rd-TTjL s. . r^^^ naoor^ ^r/D-^ [""Hl^rD ^rrja 
r^-joo >_r73aJ»Lr3a .:. . ys-^ . ^^viL^ ^i..v.^':\ r^^Vrrj c^XKr^r^^A 

"^ \. ^ ^ - t"^ "AaVv-K-^-^-X Vv\v_ir^ r^'\a.rD'A ViODJ^r^ 

\-r3 p-H-rD r^V_K_vi Ajs.. J^Wvjcr»^ 2 ojTVjr^^raa . yo^^^r^-^ 

"7X-i*^ x.\v-i^Vvr«^ rw-i<n . v.\^^i-^ v^S^^te . ^ro -^^vxrar^ 

A_._\\v-x.r«;;ja •. ,<7x_jc^\a c^x_K_r3T^»-:\ r^V_x_yi jid^ r<^\c^x3.£o 

.:. . •To . ^Kvit. rcf"\arD"A ^»-a Vvj-^ . «^^acTXvXiiw 

5 =70-\Vv_3t.r^a Y^-zn. s. . ^ \ y^ ^ r^-\cn-\ ^ cnV\cv.ro ^*-^ -K^vrD 
Vv._»r^ ":v_^ ^^^o^^v^^^ "T^ ^K^cTi A^w . . \ . ^kVx. r"d»a.'»":vrrx\ 
A.r^ar'^ ^^^ra^ r^'\.x:o.iwVvHV\a . ^"\rDJ!^rCji<lm\v\Vv crxrrxbw 
... ^-K_^-r3Hr«»f ^.vxjc. r<^rrxi^ An, A_Wvje.r<^ r^^icTs . .^^cTxxro 
^_»VvAV\ Vv.x5c.r3 .:. r"^3CAr73":\ r^^V^y. ^m ^-a r^aoo ''aVv»r^ 

»0 .:. 4 r^is.raHri^A r"^\r«^ -tAjc^ .^^a^-^v'^ ^kXsc. 

.:. VAV\ ^ijjt. oo^rD uNArrxKr3r«^ r^oo "\Vvr3 
. r^r^a_9v •S,..r3 .\ \aV\ . r^zn:^ A^ ,V\Vvy.r«w r^icra "KVv.r3a 
^kXx. -^\^x.r^a . -yyjk^SiLr^-^ r^\^^Y. ^rTD r^^acra ,c75aVv»r^"A 

.:. ..^. 

2 5 . r^_x_x_ror"A r^ \^^Iy , ^ro r^^i..\j^^\»r«w» "7x33 oo"K\vrDa 

.:. r . .rawi^ . ^KliJt. rdzry^ A^ ,\^ Wvjcr^a 
^kXx. . rdKvarrx^ r-7xWv3t.r^a r^LrTa,^ r^ YrV ^<w "AVvraa 
r^_x_»"\ ,.^^c7x\ "^ojaa r«^c7x\r<^ 5 rV\a\ 2i3aV\ asS^ .l.vx». 

1 In marg. : . lJS-.:»v--t wj^-*)? \i^i y^!».. — ^ Ms. «/. — ^ Ms. «l". — 
'* Voces minio scriptae. — ^ Ex Exc. Barbari (Schone, Etiseb., I, App. , 
p. 196) et Chron. Pasch., p. i5o, supplevi. |.) v — 1^( 339 ).€^~ 
r^^-m^^v s. r>d_iw"ArC^\ r<^ \^\o-^ ^.273 Ajaco ^*oo3 .|. ^^v:^-:\ r^\vie. 1 T^j:rxvi t^^-:\ . .^^Ar^"^ yg^s. -ArdA Tofn\rDr^ r«^^r«w-? . j^^^-vr^"^^ r^^iw-vr^i^ y:n .■A n 1 ^H m ^ r^Sn ■^■Ar^ ^mo 2 r^H rAS.,Vv^t\jco r^r«^roVt3t-^ 
^vAo^o .:. 2 ^jVvjco ^sVvr"^r73o ^iAAr«^ r«^^(v\^^ r^jjjt. .:.9oA\ ^om .0^. r^jjjt. -Aitvra ^»'^ jraoirwt 
^-v<7)r«^"Al . ^v^ . ^"A 1 5 
.aro A».—) r^"\^r3o:^ r^s. \v^ 
^j^rvA^o r^r"wro.^r3^r«^^ r^oie. ^aCTiAl^ ] 
.:. . >\"->rSr^l r^vvjc r^rrKS, -Srrfcs,. 
r^_ih.'\r^_rD "\-ro_^i^ ^"a-vo-j •\ -^ 's.-^ ^ro ,^_ai\r3 .^ojes 
r^_iw"\r^ Vv\oi«^-A •H^rv-ra ^_r300 .Vvjt. r^rD"\j3-^ . . v^ . r^oie. 20 
. "^ -\ « ^m ,a<73 .:. . r^_^ . r^" » \ v . .rao^ r^doA r^^Ara 
^oje^ ^rvjkrot\ r^roAv^ ^^j^-^ r^^^-Sr^A yDm\r^rd xOr\r^-A 
95 r". ■ - V V >{\rt r^r^ro^iwrD^r^^ * r-^oJt. . r^s-rvv. 1 r^n^ .^_ai\r3 
r<f^\^^ r^vvx^ 1 . \_^ . r<f Ha ^-a y^-^r^ ^jroo . 2 .\-^y.o 

.:. 2 .^.^^Y^^o ^oc-ro^o r«^T<!roL^:3Jt.o -_iAArs^ 26 
r^_r73L_i»-. «^ \ v^ "^v-^ «^^^Std ^ojtA':^ ooVvorso -KVvra ^ttdo 
^OJt. ,<73ay\\Ao r«^^oSQxa W:d^ r<^"\\-r> ^a^ yy\)s^r^ 
r^-SrD^vro .^^ooA -7x33 . r^cTsAr^ VvoA oj^.^^^-^v^o . rq^vrbVv 
^-so '^oVv-ir^-A .c73Am -Ko^w^-A .raA^-A ^ {^mc^rd^ Ajt^Vv:^ 

^ Vox minio scripta. — - Voccs minio scriptae. — ^ Deest in ms. , spatio 
vacuo relicto. 

28. 
-^i 338 > 

x.:^:3^r^ "S.rD •a\» r^ocn n^o 

.:. ir>.!:73.\A nAor?^o ^sjJc^ . \mr» . r^^ii w\jt.oVvry3 

.:. wo.v\ ^^or^o . ^sjjc . wSlx3 . v^jm uN.rrx\ 

•^TOsaxX . ^Kkrii r^irA^ "^or«;fo . ^vvx. r^v^:=ryx.zns\ r«^iii wai 

lo "^xXjc.^ . ^kije. . w^ . \r3 vio.^ r^ooo n.^o .j.^^jAo "^yy\o 

"TXJwse.-A niVvo-^vAjA ^kVjc^ rdv^m -KVvrao .:. i ^»H^"a r<^*\\r^ 

^jocn .:. wakl ^v^r^^rc^o r^r^rTa^tvx. ^(wx.r3 . r^v^oA. r^ocxj 

_»^^ * . r^" V ^o \^ \ r^r73"=v "s. y^-^r^ ^rn r^ijot. Aj^oo * 9^ r". 

.:.2\i^xN^ r^^tvrD^je. .i^sVv^^o ^>.^r3Sr«^o ^s^r^roo ^^^r^^ 

i5 ^-s^^Vvo Y^T<f m \ -^ "^jcx-x_3t- .:. "^pwjcJt.^ 3oo^":v\o^ ^iAoo 

.:. ri^vSio^-rx ^s^"\^ VvvatJ^ . ■\.3t.r^^'Kr<l\ "^vXor^ ^kVjc^ 

.:. wA.3t\ "^\or^o ^kvj^ . m.\.p . r^jS^ \3Cj^\r^ 

.:. •S.ra.ii.i "^or^o ^kvjc^ . r^!A.x3 . r^v^ wAjc^ 

<73^sv_r73o-jc.r30 . .vA.I^l\ ":\\or^o ^isV.iL. . "^xArj . rwii^ •^^^ 

20 r^^-K-V-it- .2x_r7x.vi ^_»oc7i^ r^^fV_rDHjc- .r^^"\r<f ^rv^^A^^r^ 

2 . ca_» . r^^^tv^r^H-jt- '-p-^rd ^_r73o 1 ^»^^V\o r^^r^rTa^^rD^r^^ 

.:. 1 ^jVvSVvo ^Kii.rD^r«^o r^r<lm)s^yLCi Ji.^\rd ^»k\rCk\* v^x. 

.:. o^-Kr^\ "^.\or7D . Ati . r^jsx. -A^rD ^j-rv .vA.^ 

oi^ivrTDoiLrDro .:. •^^•voal "^AottdI . .^\r» . r^vit. "HVvra o.^"\r^ 

25 •. rr^vA.rbl-^ "o.Iraw^lrTa.Xo .r^H.^^1^ ^\^^^rrv\ rdat v*j[.r3"| oj-Sjc 

.:. r«^-AH.w\ rdr^.x-r73,\o a=3\rvr73,\o : r^^tvvs^Jvro r^vra^r^aAo 

r^ocTJ ^\_^o . "Ko-yvA "^oro . Am . rdiJvlit- -KVvra ..\o\xio 

.:. 1 r^^fv\^^ r^^\r^ -pSjt? ^sJjc^ . -^v^ . •\rD J^^o-voo 

.:. w^^tvX ":v\o.ro . A^^-^ . r^jsjc. Aitvra Sam ^ Voces minio scriptae. — ^ Vox minio scripta — ^ Puncta plur. desunt. 

Brit. Mus. 

r^-:\01 A.^w, 2 ^t<f y\ W—nSi^^rd . r^-A"Hjc\ ^iC7XV|..'A ^<71.\^=i 

r<^ \ ^ »r^ . .^^ft-r^Vva \. :^fV-^\ r>^ 

^-x\-»r<!-\ \<^Wr , .^_^a_\ vv^Vx^ r^^Hoi^i^x r«^^cm^rDA 
r^lA ^ "73 ^\jVv:3rj-A r«^»\yi \\ ^\^ . ^v^r^^rrs ^r«^j.\r«^"A 
■ * \ *^ , \ v\-^, . ,cncv_v_v_XD-A r^N^ATTj.^ A^ ~^ ^ ~^^ r<cAvi*-^ 

y!^—\ V ~^'\] ^r«wO . r«^Vvax_r3r«^"A r«^Vv_r3H-_3e.o r^rrx-ry^ ^■f'^] 

►"^ r^AZDxo . r^jLj-A-A r^Vvoj\rD"a.Z73o . r^Vvo.:3^oVvA 10 
. rd^\rb ^v\jr«^ >maKr3 oocn ^jA^ri^o . r^»^'\-AO 
^-x.\. tr^^^o . r«^_i_*"\o r<^^\~h ^jAar^ >moJC3 . rwrrx5*.\ oocn-^ 
•^pAVvxJiTDO r«^Vvc7xri3r«^t\ rt^s^S^ Ajra^VvrTa r«^\.2>.»r'wO . r^ch^ 
fr>\v > *Tr>^Vv ^-r73 ^_K_v_r73Vv_r73 ^?^iL- r^rrxr^o . r^yxoc-rrxra 
vrs.__»r?^ A. »■ ^C73 . *.rT\ \ ^ . r^ \ mo._K \ r«^r73^viwO rwrTa^Ai»*-^ 1 5 
r^Arw (^ y *V \-:\ r^Vvo-V-r^aor^r^ oA . r^am 1 r^ Vvia.\i^*\r3-^ 

.:. r^rD^rv^ ^jm-^ r^w^o-ACTX^xra 

* (j3 v°. •:• r<fVv »"S ra^ r^-Ko-x— ^r73 ,^_^rAr73Lr3 Aj^c73 ^ij"\jt.r7D *- 

KS.rD"A r^^sooxr^ . r«d^"Kr^-AO r«^Kr73jt.-A K^"^AoVv -^pA ^jAc73 
r^_rDwJ3w\o •S-^"^ . ,c73j"Sr3 r«wC73Ar«^ -^ToA^rD . y^-^v^ rd<n\r^ 20 

.:. ,^^ojrC! ^"^^p 

.:. Vvoc\ "?Aor«wO ^oic^ ^»VA^o 3 jVvr^TTD r^vv -^^r^^o 

.:. x.ojr<^ ^or^o . «.jjkje. je_r73^o -.jVvr^m r"ilKW Vvot— 

.:. ^vjjdA ^o^wO . ^«.viL> ^xiJt.Vvo ^VvrC^rb r^xvv 3COjr«^ 

.:. A_>r«^\Ac73.r73,\ "^Aor«^o . ^»jje. ^ks ^ v.o r^r^m r«^KW ^vod 2.5 

^ Puncta plur. closunt. — ^ Ms. »s)j . — '* Ms. ^b&o . 

23 
SVR. C. - IV. — i^( 336 )»c^~ 
f^A-jQwi.o rd\\v^^v.-=n Vvft-Kjc-xj ^-=^ . t^-X-v^» v-ra jH^r^rD 

^ '-r-if\ \ \ r^-a_j,_yvr^ r"^AV\o . r^v^ % ^cy) r^xA»ln> a\^r<fo 
. cn-KVvrd'-:^ r<^ r \ » v ~n „_oc73.V^a r<w\^\J3.r3 r«^\rbr^-A r^^s*^^ 

i) . ^^^frtTV fvv vvrt ,^_^<7>^Ow- ^-o » y \o .^^O0"S-_r3VvA*"A us— »rw 

kL-TdS v<Lv^AoT^rD o_3C_^o . > \^fY> r<^ y v V v~n o Ar<f Vr^^o 
. rCfVvo \ "-» o^ -n S..O * . r<!c7xAr^ V\oA cv^^-X^^ . rCf^fVJ0.^r30 * (Jq v°. 
«^^Aor«^ .^_oc7x_v ,m r^^crx-^^^ . r«^c7Ar^A r^^^-^ ar^^Sxjo 
.^.^cTVfcVTa-A .\^r> T^vrrxvi"S.r73 r^c7Ar«^o . cTvr^ ooc75 ^^m-S-^ 

1 . r^_rD._A ,H-_x_r3^fvA oc7J .^ t^-P^^V-jra . .^^c73V\a^r3 .s^tjjco 
>c73a \ s. ■ ,Vv_»r«^ . r^\ cvx-rTj r^A r«^c7Ar^ r^jojkwx. v^r3.\o 
r<fc7jAr'^ .V \-3t.r«^o . 7<' % \.-x-> ^-rn c73Vvj.r73r<^o . r«^^r73,3a.i 
c7i.\^ avrp\o . r^c^avA r^A-^xo t^rT^-K rdA-^ JjLscvr»^ "oA^^ 
jCTJO y \o . CTaVv - v -fbo ,c73a-V_rDO ,c73a_ur«^ a_v.-r3\o . c7V.VjA.T3 

1 5 . r<oc7J \*^ v iS^A rw\V\a ^ ctvXsw ovrbo o.rpjt.o . c75^a.oH'AO 

vs-_^c73r"^o . r^^Vx^S »'S r730 r^^ y.» n r^V\\-w c^iA V\oc730 

.j. r^c73jJ^ A\r<fo VvxrTDO . c7X3e-»\r3 C7x\aiw r^%\^n 
,^J^ rv s: ^-»c7x\..^r3 ys\r<^ ^w^o . ctA r<^cyvvy\ r^A-A r"d»\m 
c73Ao Qoa-VyVv-VA ^ p-A\ v^rrxvv\.r73 ^^^oArs^rD : ^xv^Sor^o 

2 -^dl-wH-v-ao . ^A r<^ V s \-A . ^vajA-j^ ^r<o . ^jeAVwo c^x^v 

^-TTs ^A A A ■■.w.-aLvAO . ^xro ,c7ja^r<^ us^cm r<Ao . ^i.\ x ,. 
T<lAo . .^_Vv ir *V \ r<^..v..rv.vT\ A AVvvo . r^VvraA^ r«^VvjcV.rD 
r^ cv\-vx-\o . 1 '"^ \\ ^^^ ^xrDow parDJt-vo . r^^^rDT^A ^n "Sjtj 
A-iL-rD . "mw»c73Lrb ^«^•'v^vsl, »^_oc73A^Ao . ^H»v\\ rg^fwvwo ^ 

3 5 rdcn \r"^ Vv^v ^\^ > r^^Vvot-»'^--» ''o^fV-rDA cnVva-^i.rDO cTsVvaX'^ 

>^^c7v \ ^ VvaAj._rDO . r^jjA—c^Hr^-A .^^oc^j^rDOjc . "^ioj\r7D 
.|. ^xr73r^ ^rrx\>i.. -^tA.^ '^ojt. Y<c7x\r"wAo . 'Hjd 
.:. 1 r^^Vvn.s.-A r^rD"\jc r^c73 ToAat^ 

' Votes ininio scriplae. —i-^( 335 )«c+- rc^Vvo-A^ r^ \ 'a ^ \ v^ A^tSVvm r?^o ,T^vr3\cvi.m v«^a 

.:. r^vra-Scvjb t"^Ao ^Vvav~-> t«^o 
■ 'vr \ T^\m , T^Vv^\^\ r^Vvjtira ^33 \ .<\\vvy \ t^^S.ttd Ti 
joo r«^^ ^ Yy r«^^\>i ^ A^o , t^v Qv\ ^oVvo "cvn^sVv ^ 
''o.r73^H . An, .s Qyy \ T^\m . T<lmAx.A r^^\A r<f^»Vro-:\ 
, » ^cLv^ po ^ y \o , oa_v_iL_ro._* . ^ t«^\\ r^Ao , ooj.\3^o 
r«^JLK_r3 T^_v_rb\ m v m K-^wa . cTDJj^r^ ^cTsA-i^ r^x^xvxio 
r^A ■ ^^r^^o . oxrr)^\...x.o ooaajc-. ^\s. usArrxio . r«^Hj\i730 1 

00^0 r3 ^ yN__»T«^ . m v- . v\ y vaVv__a t^ \\<^ . , v »o..3iL^ 

AAu_.ro . ooV\cvvm^\:73-^ T^r«^\^CLX^ unjti^o . oo^o.m»fYvno 

r^ e^ \ .\^o , "oVvjr«w T^mLViS T^\.mo r^m»fY\~^o r^raA--^ 

.:. 1 r^-rSje. ^ 00 -7>\jt.^ .:. "cvrar^Ao . t^^-aoVvo "cvjt. ooA ■\^ \Vv-x.r^ .r^ju^-A cvmj3 . Vvvy -^ 3 ^tdoVv ••• ^ «X; ^ *: • 1:) 000 T<^ » y f\o r^_3Cjk_rD r^\ ^ V^. .rD.^^cvm ^rD r^^xJDCvro r«^< 
69 r\ ri > v^fC^-rv r^ \ y.oSo T«^cv>;:.o r^oiAij^ "^ ^m . r«^"V»\mo * 
, rCf y » —> T«dx_»"\"A , T^ljLraArD r^^-Sjwmr^^o , t^^-K-ao r^v— >\ ooSwrD 
. Y^^-A, oox_r3"A r«^ y \ V \ "n ^o-Jt.":^ unjT^o . \<^ye »— > r^rrxiA 
r^Arbv orCf . r^faA^ T^rb\ or^ . T«woaAr<^ .^^cnAs,. r-^Vvjm jo 
r^^cvyxTTa ot»^ .T«^^cvm 01^ r<^vf\rv or^ , r^^Hj^^mo T^5C.V.rD 
.:. »^_^yrDO^o .^^"a-\^"a yNjr«^ . ,co^ r^^r<^ r^v\^\-\ 
\ s,.o r^H.-»v \^^ As. , . T^xJDCvm rd!ioo ,\^ \Vv3C.r^ ^"^ "^v^o 
^ \ <■> V — > . r^yy » v^\ ^t^ >"^^-^ • ^jc Vv\'^ . T<lA^"o.m 
cucTxrD \<^~^\ T«^v*\r\ r«^oc730 ,v^x^\ A rv\^/^ r^^r^-^vrrxrDO a5 
o y ^o . rq^j 
' Voces mliiio striptae. — - .\iinierus in margino scriptus. — ^ \o\ minio 
ticripta. 
rd__r> 3C.O \r<L_=30 . x_ir^ A V r»Vvr<f ^oVv r^Ao . r<^":viw 

. r^^-i-»'=v..m <yx.\.'N-:\ yrK^ ^Vv"a>k--A r<^"K^o^ <yx\"\\ ^\mo 

.:. cn-\^r^A Avr^o * w^jt.r<^"A r<^=aArvA Ajq.x.o 

r^ ». *73oH o_^— rrx_jt— "^^ . A.A.t3 T«^v.r3\ -K^rao 

r^o<n T\ ^ v.-A ^ » \<ya r^»(Y>Hj^ -^n. . o.3t.^fV2wVr^o v^xma-y 

. A » mr^ \ <7x_io"v_A__i'A vs-_»r«^ : r«;^«rio\_S^ v^I^^Aztd -rvaia 

<H-r3 r^oooo . r^\V^o-io r^k=D\ rdiD-\j3 ^txAn, \yioVvx.r«^o 

^_r73 •V-_*Vv_» <n-r3 o \ '^r^Vxr^-A ^-»\-r3or«^o . r«^o<J3 r«^^:i. 

1 r» r"^o<7J ^-y >wVv_r73:^ A."\o . r^v^Sk ^ro r^xAxxrD r^r^rojt j^fxyv 

. <7J \ r«^0<7J A ^r^fo , <Tr\ \ t«^o<7J QO^\ -iO . <7j\_r3^Vi A^.. .:. ^ ^ v.o_vi r^A^o ^-x-v_r73 r^A-A . r«^^t>>^^ oo<73 o^vmo 

oiL-mLjc^v rt^ \ » V V .td-K . QQQ-\; ^ ^^ r^AroA r^^ooi ^r^o 

> \ (vv j-Ar«^o . v^ % CY>S. *\ \ .\\.rv r«^<73 .axjc^SjDo r^wooo 

1 5 ^DO os—» ; r^vcoHA\ ^ oooA ^rrs., "^^o . "^ViCTDr^ra ov ^"^ 20 r«w_A":v ,^_o<73u_A ,^_o__ror^__io . r<^ v » v.a r^^^-\_r30 r«^KmoH 
.<73"\^r^A ^wA.A *^_oA\r^o .^^jqA^o . ,,^vr«;^ ,^_o"\<73t^.*v 
o-Avr<^o o-o._^_vo . r^^.r73ar7D "H^ra . r?^ Vv»^=vi73A <73awVv^*^ 
^-r7D ,^^<7xA r«;^o<7J":v rs^-^oojt yNjr«^ . r^v»v"-» .^^oo-KVvy^wA 

.:. r^wxroo"^":^ r^Aikiv :r3"\ qol»Xs^.^ 
r^rr> ^ i ,^^ s..^ fv> no"A rfcT^JCjLraAo ^<7v\iVv\ >i^r«^ ovyv 
r^A_i.A ^-ry\ \ '^oraoA. . ^a<7X»So.\ fw .\n, ^^kitd r»^ ^Aor^ 

^o \ r«w_v_^Vv_r7Do . ooVv-JLv^ra ^_r7D -H-rasiwO . r«^<73.Vvv ^rTD 

: <7xAo N., * ^-m .rar^^^o . r^Vvo-.r3^^ .ra-vcvroo . r^<73Ar^ 

25 _r73o ^ * - \or«^ ■ no 2r>vo^fV_jc_i7D r^ ^tt^ \ s. . r^i<73.rD"^ 

. r^jajJocVv ^roo . r«wi<7Xv^^ ^r^a Y^^^)svm ^roVvo . r^^s^jy."^:^ 
. <73Vv_5CA.rD_r30 ,<730<7i.^_ii.r3 x.ir«^ "-vVv^.r7Do rwoxvm ^»wr^o 
■Y, \ v m r^ ^S<7a . ,^^oa_i_rr> -V^x. . r«^Ao r^Ajt- t^Ao 
A ^o r^_v^_ior^ A-^o r«^^rv x^ . .\ "v r^m-\r<^ ycnoX^ . 

3o o<7J rao . ^ » \<7a ^-^ x_x_r3"^o . ^ .% Aoi uN-_»r^":v . r<^vvJc.Vv 

^ Ms. ^^tv^jaoioj. 08 r" 68 v^ "=\-^a . >,^oow.» \ ^ , Vv_r73uvAVvr^ .^\.o . oxra oooo oja.sC73o 
•S-tr)r«^o f^^AAwvJC^TD oxA y\^)s\r^ . r^yi"\or<^ A\r^-A pvlvil 
^_iu_roo-_» r^VvAVv •SVi — > r^ir^o . r^Vv-V-^-^x-irxA >y^ .oaA 
^«■A .\ Y> ^ . r^Vv.kj":\w2Q.A : uNjH.»r^r3 <h\ r^rd "^^ v-r> 
.raVv-jo r^V\r«^o .*\ ^y ^ ^'^^ • o^^orns. >\ ^\ y^ >^^xb"A 
, ^ Vv-x -;> ^Vvr^wO . r^^tv_\V\ rcf Vvrooj . r^^r^-Sja.ra "^'\^ 
>\_ro"A rq^H-j-A oxA oooj ^-«S \. '^-r^ . r^VvA:zj\^.:7D r^Vvxv^ '/. x__ir«w ,.^01 \ r«^oo3 "^ ^ S..-A .\ V noo . =7x.^^_ro ^u^oj 

o »Vv 3t.r«^o . o fv\ \ \ '^-swo . r«^ > V ^oaa r«^vje."Aa^ ''ra.>oxr7D 10 O-y v». KfVvS !L_ ro rD o % '-nmv^a . cv-ak.-ro-:\o * . osoSo r«^\rrxu 

. Y<f X_v_>":\-r7Dt\ rcf"\o._3e_\ rd_x_£^H_^ ot\\ <y>o . oooo ^\A_a"^ 
v^ s,.SV\ o^Vv^o . r^Vwi^^vro o^A a\^o . r«il»HjA^ oAA^o 
r^ ^ » fY> ox_r3 axr73"\r«^o . r^VvS'^ cas. a\^o . r«^Vvvj":vr73"A 

^\_\ \. n ^\.j:^ oooo . » o \ % ,\ . .^o . ^%::jrx^TX»x^ r^d\Ao\ i5 

ox_rD OAyr73V\r«^o . i ^x^oiv r^ \"a r^acxvir^ ^juc^xsao ^KrD"SjJAO 
r^-yw\^fV_rD a-i3.-v_v\Vvr^"A ,^^-io3 ^^ 'H V fv^ x<^\ % \j r» 
.:• r^A_^_V f> r^^-^Ar?^ ^-vJLroVvo r^T<^rri . r^Wat^i^rTa^o 
r^^^Vv-V-A^^V-rrxA ox»vyv.i"A . r^.£^H^"A r^^^x-T^ As.. ^\.^ ^^mo 
r«^oo3 Vv__»r^":\ r«^Vv_r3S r«^Vv:v_i»."A r^vJ^ Vv » ^\ r^J^rno ao 
r«^r^v_i^-Xio r«^ if V » v — 3 . r<^V\"^.^rD oxtd r«^ooj Vv^r^^o . -^ oxra 
.\s. "^vslO . .^^oaAs^^ ^^_cvir^ TpAr^^o . oxra oooo ^xxA-ro-^ 
rcfooo \»^"A r^^wxX-ro^A o3srrx,\^\ r«;^vvio p^"Ar«^ . rcfV^^^v^ oxA 
"oVvjr"^ o-V-r73"A .\...»t^ r.o . ri^w.rD-^vro a^^ r^Vvx^r^ As. 
r"^_yx_x_x_ro"A oj-.roA..-^ . o^Vror^o . ox\ ojj^o . r^wioo r^roA^ a 5 
^^05 . ''oVv-»Vw o„v-r73"A A_\._» n-2io . "o^r^ -;p^\ro "S.ra 
: "oVv_»i^ rd_io3"A . "S-mr^o . oxA "^v^^o ,oooAr«^ As, AAv 
r^^(vAV\ "KVv^rDO . r«^Vv-v_»":\-ro-\ ysA >vA"a . >\ 'Sror^-A ooa 
och ^—^3^ A T\ *\o . uN-_»H_»r^r3 o3_\ r^v^ •^pAxrTa ^iCtdoj Ms. vOAO^. — - M ^. ©fc». -^«.( 332 ).€-i— 

"^_jQ^o . r^xiA-A r^Vv^"^Ao . r^Wxj^ r^^dv^^ r^\^*S—^y\ 
,^jVrrxr3-^ r^Vvj-s-K^o T^Vv\»\jt-. '^iTajcn A^w ,^^\r«^ "Hoi\o 

^^^ rv v\-S 'y\c\ . ox-io_^A-^v..y . > r^^A-AO . r^^v^^:=r^ .^0x3 

5 : ^^^C7x=3 0003 ^»jj":\^-^ r^avV^vAo r<^^.y-KT3 ^so ,.._o"^^:pio 

. s^ V "^ \<f ^T\ ^ y -\ V ^_>AO >i^r«i^ ov^ . ,. oorxA 1 ^rnr^o 

"^--i ^-=5^ r^oxAr^ ^-kA n. A^^jcttj-a r^^VvoiVJo ^^Jy-Vzrjo 
r^Vv\_vxAo . r^"A"^vxA-A ,^_^r«^r"w^o . ^^^oV^n mo ^jOV V v\ 
r^o-_iO . r^-TTX-v^S r>^A"A . r^xxj^ jc^o r^oaj^isA "^ ^«^"Korrs 

10 yjUy^ .j.r«w_»\_r3 y^ ^a_3t^o . r^ic- p-Kouo ^ r«w^^^ r^A"^^ 
^,^ "^ V T) y<^r^ yK^ ^ -^ . A -v^"=v-A r«dA ^=73 .^wovi r^A ^rb 
. ,.._a_^Vv_x_x_r3 ^-^ ^^^0-2^ A-v^ Vv_x.^":\ . r^oiAr^^ r^rDovi^ 
r^s^-KVvrr) . r^"\H.vA^ v>^ -kV^ tv^o . ^.^^cvslVvscAi ^^^ovjpVvo 
.,ojoHmrwr73 ^rra ^vA.rD -TXj-VSLr^ ^"^vro •Srr>r«^o .:. rw03Ar«^ ^^ 

1 5 . yNATTa As, ^r<f vv^^-^ r^rrx^ 

. rdvrrxx. oaA Vv*iw"\Vvrw ,^_r^o 

r,"|o3Cv_v_vxj;_v_r73o ^ A^i 

r^Vv3t*":vJ3 ''o^ra-A cnVvo^i^ "^v^rD . ^v^":\ r^^tvfncv» ^^^ooAn * * 67 r°. 
rwOxArdAo . r^jcV":vj3 ,^^c7i\ ^-^o . 'jx%\m rwbaAr^ ^"^Ai 

•io .:. ^-^^jc .:. ^nrTDr^ ^kitsA^w •^\\\ '^ox.- 

■JVvTTDri^^N cTXxrDJCO cKr3"Havi .\s^ .raoVv ••• 5 w^ ••• 

'1 .:. r^Vv\wr^ r«^Vvvr3\ 

r»^ *v \ -^ Acv_j3 c73._r3"S-_virs^ . r^x_ja_""A . v-k^ . Vvv.y ra .raoVv 

yC\ sto r^Vvr^ ^ ^o .:. r^Vv_v_>":v_m ":v_x_r73T«wA . r^jDoH^-rv 

9 5 Vv_r3C7X_3Vvr^ r^Ao r^\ ^ y , r^Vv_r73cL» cn^Xrs^o . cn.-\.:^ 
A rv if \o Axr^-^ .*\ \^ s.r^ rs^Wi.rTao . r^— )-\jo>r3 c75"^T<^r3 ^_ro 9C730_xA^^ . r^^^_fbrcf ^^C7a . orv.\.vVA ooA^ O OC73 . C7XVr73 ^ Ms. o-»x>)o. — - Forma sorioris aevi pro ^ Uoao. — ^ Voces in marf]^. 
insertae. — ' Vox niinio scripla. — • ^ Numerus in margine scriptus. — - " In 
marg. : . 0*3 0001* JJL^nOo JlMbio^ );&u«*^ **^) ^^;^ o»^^ «.aol. ^ '!'r^^^\v\'y -n r^Vu-^jt.^ Cod. Boro]. 3 .;.,rv»Y^ fY> » fY\\ r>r«^?v r^^dvr:^ ^^73 ••• -i V* ••• 

Sachaii 3i5^\. \ ^ .. ^" »\\\ 

.:. r^^<73.r73o«Lmo r^^rujCTx^ r«^Vvia":vr73 AAZTar^A ^ .r^^Vrra . T^-^Vj^r"^":^ .^^gTXjgvN^v^ cva^!^^ . r^^Ni.oVvVv . ^vv 'n jrao^ o 
. r<^Vvcv.r73o\ Vo r<^^ovyv.^o r«^Xo.yy*'\je.o r«^^oja\o r«wScvV^ 
. r^"AH_yi"A Vw Vvr«d_ir'^__Doo . r^K-x^a.r^ ^o-aox-t^o r^Vvcvixjo 

. r^Vvoj-_rbo ^ ^ >H y^o r^^Vv.j^r^^o , ^Vrt -^ ~->tv \ v —^n 

r^vJ^^,^\_i730 . ^oaA^ ^TTD V\o<n r«^jcjCD"A ioso . r^^o\X^<^ 
r^^Vv »\ CAI73 c^o^vuojc^A ,^_ocnXn cvmXjc . r^^ooAr^A Vvocn 10 
. r^oxAr^ r^y\ » v t-v "^ ^jajI^ ^S^ cvj^or^o . rs^o^^VijaX^-A 
. r^-H-i-H-TTD r^v.^vO"A .^^cn »\ ^ r^c7x\r«^ \ \^»^ r^^^^vwroo 
. ,..^C7J-\-_2w OOC73 o\jQ^o . r<^v>v\' r«^j3jcvroo r^^ fy\ v \ ooc730 
OOC73 ^vwrDio ["r^y \1 .^r^ r«^"S^^ r^dm-^v^o r^-Kcv^v ^m 
OOC73 ^•\j30 . r«^o\.TS vrsjr^ ooc73 ^-.o\mo . r«^^\^ vsjr«^ 1 5 
OOC73 ^S \ \o . y^ \ •<-' ysjr^ 00C73 ■ »\*\o . r«^Av;^"\Vv ysjr^ 
r<^"v_»"\_i73 r"^\J^^-K ^ \m ^ o OOC73 o y ^o .r^i^fH-rnuVi kss^y^ 

. . . r«^Kvit. usjr^ r^^\ f KT-Ki^^^o r^ VvTTacv* 

* 66 v°. oVvjpoo * - 

cv-TD-A-yvo . ^ vv » V ^ 5 v^^\r^ ^^fvWvo v^v^rh yN-»r«^ cTxra 20 

^ri fi V « "t\ J3 ■\__rp ^^ ":V_^0 . CTD^Ha >*^^0 . C73JJ30JC^ 

r<f "-tt^ ^e\ y<f \ , \ ny<f r^crv ~^ ,.^_cv_ir«^ r^v-vvo . r«wV^"A"\cvr3 

^_^nr\ > <\ \ v\ .r3"\_jbo ,.^^C7X-» \ ^ C7xA ^fV-»'^-^ . r^^^J^TTD 

.,^cv_irw .^cvjko y)s\\r<^Ci .r^c7xAr<l\ r^Vv^.:^V\o r<^^cv^r3 ' In>Jrriptionom addidi. — - Nnmoriis in marjrinp appositns. — -^' In marg. 
. lo»^..» Z^JS. ^ o*:» )oo»? U>^)o Ju*.Ja^ J^a.oo •*ioI ^^ i^Wk. . — ' M^ 
ins. rHM-\ "a. — ■" Vox supra linoara >cripta. — 1^( 330 )<^— 
^.^ODu\-a^_r3 \<^\-»\ ^ i<Li^a-r73 t^ooi ox-td . vv^ . ^vjc^ xix 

. r^-\.«^^ r^ \ » v\-^ c^g V % roao ,vyAVvr^ cHtd . cu . ^ijc^ xx 
r"d.=7Dcv_A rwro":v^ ^ojdo . .rDr^^D . va^-^x . r^rrjcv* ^m j-Vaco 

^ '^ \ "T^ Qoo^Vju-roo-t^-^ <rs v mr^ C7x_r3 . cv_x^ . ^rvvjc^ \xi 

. 3 r^KTTDOcnH-^ 
Y<l3g-mL-X.-:\ r«^Vv>y\.:i. c^j-QQ.gi\3ar<r ^ocn crxra . ctx^w . ^uc- xxn 
r^^svj^-xjny . yx-y'^-x^ ^_»\-x.^sv»rD . cn . r^^ y ^"^ua -tooatd 
10 .2 r^mLrJOjVw-A x-rrxviA 

TESTIMONIUM 

A MIGHAELE SYRO REGITATUM \ 

^-rrj o_so-_j3 . ^ . r=^ ^ \ •jq-a r«^cv-sx.ro ^craSor^^-A .raoja.^^ 
r<fVv-»\vir^ r^^o2A.r73 j-acoc --p^aja ^r^a r^»xr7DAr<^\ r^rrx^ 
. .^jS-m-A c75^rL_»^r?^r7D"A Vw v "^\ -^"^V-xj ^o^or»^ : rd».^^^^ 

5 , ^jAcn »^_OC73w»dVarS^"A 

1 f) . T3^^-^^<^ . «^^r^-S^K-^o . o-S. fw ^o . \ \ -^ \rk . o\ {vxa. 

^.AcTJo . pL3e.r«^\.r30 . pr^x.r^o . ,V mv^\Qv^ T^"^ • ^' ^'^*^^^ 
vdL^ — A — r^D-A r^ V ^v-l r^-r73^ s, . .^_oc73^rv_rr>a.j cv-vi^rv-ro 
r^vx-r rrxrp r^^vr^aHr^ cvir73jC73 "^^o . r<f\^\ m*^^ 

.VC7X_rO r«^ ^N \ ^73 -^p^-^ r«^"^CVyv\ ^_^rr\>^\'^ OOC73 

2 w^<n » \ Si ■ cv-i_x_isi»^r«^o r^-ju^H-^ r^aA.rb ar73ja ^«"Ojctj 

t<l^Va T<il2LY<r-A 
OC73J.r7D 

.raaxxs.» ,-vr73 rC-vl^Do ^Ac73^ 5 . \r7Dr^ .raaxxs.» *\ro r«wk^\.ro ^A~^ ^ Recitatur o Ganone (ed. Baethgen). — - Recitatur we Iacobo?5 (ed. Baeth- 
gen), tacito operis nomine. E Canone desumpla videtur. — ^ Recitatur cfo 
Tacobo?? (ed. Baelhgen). E Chronico desumpta videtur. — '* Hoc excerptum , adlmc 
ineditum, prope finem Ghronici Michaelis iegitur (codicis p. 77^). Cf. supra, 
p. 281. — ^ Voces minio scriptao. — ^ Text. syr. woiso, arab. ; oJL^o; cf. 
supra, p. 981. XII XIII --^{ 329 )<-!— 

oa^A^tx r^ UN^ \ TTar^o . \a -»^^ ^ . -Xt--^ . t^ljc_=730o3H"^ 

. 1 Ci3cvv»>\. frxxj 
i v^ ^ \ "73 c^o \ » \^ fY)gt-* VvxTTD oxra . vAj^ . Vvijc^ / . .ra-K . \ 

ctj-aVv 13 tTs- \ znrdci . \o rnVv ra . \ ^ . r^_i^_mocn^-:\ 5 

. '^ CTJdVy^ "VTD ^^^*^'\. roAt 
<n.ZrX^ \X^J3 3 C^OV»\ fV>Oj ^^CVX. CTXTD . . O^^ . VuX. / . ^lS . \ 

, 1 -^p.j":\j3 >^^v*v~-> . vTD . •\fy\n cio^\2D.Y_^ r«^^cv:i.VmL=3 
r^ ^ \ T) Q30 V » Yy fY>cv-» ^tvjctd cTxra . . ^k . ^rwjt- ( . ^-K . j 
cn"\^fv__r3 UN_.\ *73r«wO . -^jok-i^vja ^"Vac^fvrD . "^vra . r^^^DoocTJ^-A i o 

. » <^cv>S^»\. 

tiv r«^ ^ \ *T> c^x-»\ ^ Yy VvjLTp cKrD . . .^^^^ . ^rvvjc^ ( . vi"\ . ) 

. 1 <^oj3j-Kcvr73 cToSVvr^ vrAr7Dr«^o . r^^xmaarK-^. 

XV r^^^A.TTD c^oj3a-Kcvr73 .\ \. rvVvr^ crxr^ . . "^^ . ^wx. / . vv^^.-a . \ 

,y\-^Y^ ^"Sjc^rvra . «^^"^ • jcncvvrao cnVv^rwO . r^^jmocnH"?^ lo 

. 1 r^jacv^ ooSVvra uN.\r73r«^o 
r<^ » \ \ ^ r^-ScTX-c^ ys-jOA cnrD . . crx»^ . ^rwjc^ ( . .\^\^\ . \ 

. 5 vomVvrD . cvj . r^rajcrDJtrTa^-^ 
r^ 'v \ •73 r^jacvja^ A^i—xaVvr^ cixra . ^'^A . ^rvuc / . ooA-a . \ 

. 1 <^xAj3"\c7i uN-\r73r^o . r^jooocn^-A 
r^_ix-\_»\_V__^ <v\ » fw vVvr^ 'ws, , crxir» ('r^»iL^-^\ . ^ . Vwjc^ 

. 6 r^iTDCVJa.^-A 

^ E Ghronico (ed, Lamy). — - Add. 7197, f 27. Huius noliliae, quam ex 
arabico transtuli, nomen auctoris cum texlu s\riaco periit; sed quin e Chronico 
lacobi recitata sit dubitare vix possibile ost. — ^ Ms. : >«c>a*i«'. — * Decitatnr 
«e lacobo-^ apud Eliam (ed. Lamy); e Chronico desumpta videtur. Nolilia aufem 
dc Petri palriarchac morle, sub anno 890 in versione Lamy data , nequc iu 
editoris textu neque in ms. Eliae occurrit. Eadem notitia repetitur a Lamy su!) 
anno 909, quasi e lacobo recitata; sed eius nomen in ms. non occurrit. — 
^ Recitatur e Chronico (ya-o-jow^ non, ut alibi, l*i»t losNaao) lacobi apid 
Eliam (ed. Lamy); sed ibi stetisse vix potest; tamen in ms. Canonis, his annis, 
nulla est lacuna. — ^ Recitatur rre lacobon apud Eliam (ed. Raethgen, Ahh. filr 
ihe Kunde (Jes Morgcnlandes , tom. VI II), sed tacito operis nomine; vix dubium 
quin e Canone desumpta sit citatio. XVI xvii XVIIl f>0 ( 328 )<^ 

TESTIMONIA lACOBI EDESSENI 
APUD ELIAM NISIBENUM RECITATA. 

. ^ jrare^-Ti . ctx»-^ . v^m<\%m v^xmcim'-\-\ 
Y^ '\<vja>.x^jA^ r^AarD"\ ^tVxiTD crira . . cv:3Ql^ . Vvvx. /' . >J3 . \ iv 

. 4 r^rx><7J ooSVvrD •^ojao jOo-Kord'"^ 
r^ 'N \-T> <^xxiioo-:\r^^ Vvjoo cHtd . . rc^fw^L, . ^rvvjc / . <n^r> . \ v 
1 o co"\Vv_r3 vs_\_r73r«jn \cv..r73Vv.r3 . r^A . r^r3oojC3 Y^AmaKjyyr^ 

. 5 C^OJjJo\r73 

r^ ^ \-ry3 Qocvvjja\r73 ^tvxro cTxra . . wfY>>L, . Vwjc / . .^\r> . \ vi 
uN_\_rr>r^o . j^VAvr^ ,^jv v 'v -^ . cry»-\ . r^rTacvjTD rwiTTaooo^-A 

. 5 .^^rs^ ooS^fvra 
1 f) r^^o rv (v>^r^ rdra^oj ^rvxm oxrD : . .\^l, . ^rvvjc- { . ^\.i3 . \ vii 

. 6 rwiai oi"\^tvrD "^pjoo jcn-Kor^-r^ 

r<f 'v \ m » or^ \ ^-x-ryp ox_rD : . ^^^ . ^ijc^ / . ^ . \ 

ys__\ ror^o . j-V-vir^ ,^_cvLa.rD . \^-a . r^rrjcvxrD r^^roooaH-^v 

. Vv-K-mo r^Vv_v_3t— ^ro •Sj^rD oiVv"\rD •\rD ,^_or^ oo"\VvrD vm 90 . "7 »^^v»\ oo"\^tvrD yOLrorwO 

r<if ^ \ ro ,^^cv_v_»\ Vv_>L_rr) m^ . . .^^ . ^tvut- { . cvx^jd . \ 

. 5 Cica\^ rvwY^ oi"\^fvrD vsAmr^o r^KroooiH^ 

' Rocitatur c Canone Iacobi(]]rit. Miis. , Acld. 7197, f. 93). — - lipcitatnr 
Canone (ed. Lamy, Balletin de rAcad. roy. de Belgique , 1888, p. 576 sqq.). — 
'' Recitatur e Chronico (ed. Lamy); iinde verisimile est notitias imperatorum 
(cf. n°* V, VI, VII, etc. ) non e Canone, sed e serie imperatorum cuius fra(][men- 
tum supra(p. 983 sqq, ) edidimus, desumptas esse. — '* E Canone (ed. Lamy). 
— ^ E Chronico (ed. Lamy). — ^ Recitatur tre lacobo?? apud Eham (ed. Lamy), 
sed tacito operis nomine. AUa manu in ms. inserta e4 notitia, et lextus arabicus 
(lecst. E Canone desumpla videtur. — ' E Chronico (Add. 7197 f. 2G). .( 327 ) •€-1- . •• o 

c: o 2 

% (^ =2. 

I ?-. 1 

•-c 


s ► "5- o w: & — ^ U S 


A 11 [J i^ 


1 ? 9 U C i* 
a 9 o •:• K 

3 

' ' o l 


i [i= ^ ^ H ^f 6 

o ^f- i 


[J ^ Q 


^ 3 ^ U 


> ca C 22. o '-5 ••. o 


i I 
.( 326 ) H f 
1< y ^ ^- r n [i= 'i ^ 
o os 

< c- e- f e n ^ ^^ o ^ / U i^ 


a^ ci-t [!. 


§ ^ .^ !/ < ^?. 1;. 8 

& 

9 .^ ^ 3^ 1 r t 


^K ^ 


^ 


" <p s 
^ '•' < r 

-e I—' 

\ 

o 
J' 


^ 
^ ^i 


U ^ ^ 
c •:• l^ U U' J* •:• I l t +•.( 325 ) i.f 


} I 

o SS 

o 

£3 S I f (5 

9 7 li' 6 II 6 f^^ > ^ 4 <r 


p^ ?? ti 

rV 9 •:• •:• U^ •: p ^ M 9 3-^ a 5^ '^ "' ? e 
i 

9 4r f ^ Z' u \ \ ^- ^. ^ c 3 

9 k H i 
a a 

9 


;i 

7 


i-^\ 


r 

^ -i 

K ^ t 

r H 6 u= 


e 4 

t 


5 
fc 

l ^ ^ rr ? -2)3;^ (324 > ^ j' j' j' 3 
j- e 

o c 

D 5^ 

Si' y l ?• t f 3 e-i- / U ?. 


os l^ ^ :• 3 e 9. k :tH 5^ a JC ^ X u= .^ 

O l> 


t 
' 8 

- tp k. u ^ ?^ R cJ. 


't: C. u 

5- ^ e n 
^ 


9 4 e 3 
^ a i o o ^ p j- 

•i- g H " 3 A 

w H P 

° b ■K 

•} U ic ( 323 ) •€-!-• I o 
t?3 A 


09 

cr Y/ 


o 32. 
( 322 ). 
A \ 

e; M ^ 
^ 


^ 
^ 

K 


e 

a 
^i'^ fJ 


1 


^ 


K 
D 


l 

J' o 3- ^ 

5 [J.- ^^hII^ N' I 3- ^ 


rAl o u .( 321 y^ a 

9 B 

03 


9 


oc co 3 


<3 

o ^ 
s 

^ a •• ^ u a 5- 
Sf' ^ 2^ r N| 5 u- 

f ^^n •• ^^ 

l41 ihh 


.( 318 > 

.( 317 > 
51 ^ S ^ k 8 
0)» o P 


s ►« = ^ — ^ o ►-' 


^ tr 


-^= i= o 

00 cr 
^ J 

00 

cx ■* 

00 bS B9 -S 3 ?. O c 3 8^ 
1 fc? ^i 
^ ^ I' 


^ 


e 

o 


&> j : r! 6 ^ B i < 316 ) •€^ o ^. 


y 3 i 

» ^* § i ^ a K Jc^ t l L g n^r \i A ?. 9 ^^r^ 5 


u <p s - f ^^ 


3 ^ ^^ ^ e 5- 6 K -!-»• ( 315 )^ I ?af c r 
o sr o 

co ' 

fO 

1r 

;r 

ir 

c • 
aq I 

sT tS 

<. § 

P- r/ 

«^ • 

p - 

O 

P 
o 


r 

r 
5 

a 
^ k 

^ } 

o 

U> ^ 

;i 7 

9 


J' 
A 

• •• 

1 
.( 314 ). f 


t 
K 

9-- 


6 » C 

<r->- (t) 

o 

t«3 
P- 

CD 


89 GO 

O oo 
o oo 


o 

3 

8 in^ 


f^ B 3 "i r ^- a e 8 

i\ 1 Ll i^ 


o «o 

n N 


.( 313 > o 

o 0> I 

l t?3 

fi> 

E3 «o b9 


*53 

o 
o 

© ^( 312 )<+ o 


3 ?^ ^ > ?^ p — w( 311 )^^ 


o IIj P 65 


o 2 


2, tc C5 l-^ oo 
c 


^( 310 )k- C/2 
g. 2^ 

3 § c- U i^ 


(^H i i 2 ^^5 

iV •:• ^ o 
"l S ii 3 '^ ? 8 /ir e 

» 
h ?1 e \ 
U 

o P. oo ( 309 > oc 


I <>> - 9> 


% i 


sx o- 

3 ® 


CJ W o li ^s >- ^st-^ I/d i^ a b 3 8^ 

o 2/^2^ t li. Ei i- u l 

i ►!-»• ( 308 )^ o o 


;i 
P 
K 

o 

5- 


4 

;! 


l 

Ii 

i l 

e 
p 

j 

o 

e 

o 
o o 
J' 

l 

l 
\i 

J' ? 

J' K 
U 

u D 
'J 
J' 

\> 

o 5^ .( 307 ) •€S- I 


>~.1 
1 


oc 


^ 


*J 


1 


r*3 


Q 


1 
g 


g 


g 


0' 
s- 


0] 


•/i 


• 


N# 


•• 


•y! 


'-a 


6 


Ci 


M 


f 


c- 


05 


b 


-» 


'>P 

CA 
•« 
1 


o_ 


'-0 
1 


r- 


^M 


00 


• 
zr> 
• 


c 


1 


1 


-a ■-j 
' 


P9 


^ 


K> 


cr. 


p 3 
'-5" 


-^ 
s^ 


bT 
3 


Q 
3 

* 


tn 


c: 


pii 


-a 


t3 


Q 


Oi 


«7»- 


^ 
^Mk 


^— - 


^. 


^^ 


-s 


ZL^ 


cr5' 


05 


i . 


p 


J= 

09 

cc 


3 


-< 


, . . 
E) 


.rs 


«^ 


t- 


ff" 


a> 


>•• 


►1 


•f 


-3 
i 

>*• 


) 


:r5 
^ 


1 


<X> 


fO 
HH 


P) 
1 


»rv3 


r- 


^ 
b 

> 


g 


'v' 


1 


C» 


co 


c^ 
-0 


C 


o» 
1 


C5 


-1 


9 


<^ ^ 


fD 


• 


1 


►5' 

f: 
i-i» 


1 
i^» 


^ 


e 


co 


, . ■ 


t7 


C/i 


H-» 
5 


f: 


>^ 


p 
■-3 


3 


p 


p 


(= 
3 


3 

fD 
► 


Z3 


c 


^* 
!3 


o_ 


-5 


c 
93 


c» 


C5 


2 


•«: 


s 
<x> "S cc 
• 


p 


Q 
cn 

• 


X 


•7 
• 
p' 


t— M 
i= 

T 
e-f S= 


;;? 
S 


hja 
=r 


g^ 
» 


S* 
■* cr. 


».-, 
-0 


3 
p S 


•TS^ 
CA c*- tn 


3 
«->• 
-< 


fD ■^ 


J--> 
cn 


£= 


CJ 
8| 
o ■'^ ^ ^/ 3 3 3=^ 31 


A 5 

A 

X 

k V 

t 


4 

K 

(? 
2 

w 

o 


/1 o ^l P p I 


y 
;i 9 


.( 306 ) 

u '> 5 •C-J- 

a r 

s h ■] M r o. 


u^ 


' 3 ;< 


^^ 


/- 


1 1 
J' 
J- 
1 — 1 


8 


3 :> ^ 


1 


u 

9 
5^^ 


f^ 
f^ 


n f ^ 


J 


1- ij 


Cl 


» 


1 1 


A . 
'^ ?^ 


f D^ 


* 


3- ^ 


^ 


' R 
^ r 


^l"! 
1-/' 

K . 


^4 
5 
3 

1 


4 P 


■ ° 

-^( 305 ) o 


Ci b tr 

•T3 Os 

i3> cr 


c O 

c 

5 o E^ 

U 
5^ 
K \ 

•J I 

SIK, C. - IV, .( m } <-^ 


8 J^ 

I r \ e 9 o o ;i <jr s ^ 8 0^^^, A A 


ff^ o Oi 
^. — «< 303 > S 9 < S 

» g 

^ o &. 
(^ 09 e» 

O - 

o a> 3 


o B » g oo 3 l-B Ci 

O S <=• 

^ -- ^ 

S o - 

» 

i t3 p 

i:^ S. 5- 3.^ rt> <»»«-»• 

c 

3 2 ^ 

* n> £ 
:^ S 3 

<^ 3 S rs O * 

-c =- ^ 

« -1 S 

-1 o *» 

O- 3 • ?• o* 5 
-f-a» U r ( 302 ) •€-»- i 

i 

3- K 


'2 
9- 

J 

< 

o ni L u o () •If \l 


JL e l o 

J o P 8 ^ 9 F S 

5* e W 

3 E^ Si 4 ^ ^ 

'. O I? O ^y 

•r 5 L . 


o ox 

< k ^ e -l I J' U 


o 
;i C^ 6 ^ &' §• r ^ 

ruf 


•0 ,:i P . .^/^ o .( 301 > ^ 

e 


cr» 5. 
o 

o 
o /^ u 8 U i^ /- li 


^. ^ 


J- 4 

r -iL ^ t: e -».( 300 ) <+. 
4 l^ 3* (i- 1 fi' t ■■' - 5- ■3. 3 i. p. 9 a 

a ^/{ ^ u ^ 3- 

9- U 

r 

u 

3 


? Sr- 5- 


U 
3 < 299 ) •€-»- 9 I < " oc W C r» -^ 
_ O ?> O 


P 

c ;i 

3 J^ ?■• ct> s-v 1 - I 

^ '^ T 

o o •• 

a ^ o I i I 

w ^. S 

g ^ '•• 

^ 1 ? '-c C 2. p r 

3 ^ 

5' o 

P X 

J2- -C P 

3 g 5f' n o 

K 

k t 
K ^ S TT 

^ 3 T 


A 
3 i^ 


9 


h 3 


Cf nl^fr i> K (J- fc U ^ 


1/ u i- 3 P K A U 5"! ^ i 
^ ^l /1 3 o •?. 3 


. 

3 I ■ ►f-9» { 298 > ►33 

o < 3 ^ j^ a H ?^ [r g= 


h fo. <p s 6 |1l ^ 
^ k ^ ^l^fi. ^ ;i ^ 


\ K K^ j: J- .( 297 ) 3 ^ 

cr. 

'£. >■ 

O ^ 

*, S •• c 

9 2. OO c 
r» P- 05 
E3 

c CT! i 


l y 


o 

r r 
k y K A ;i A^ l' ^ y . ; P" 5j" 
p 

;i 1 

p 8 

;i 

P ^ 


e 

o 3 r 

u i l ^ 9 ^ Z' § ^ s ^ rJ ^ 5f O 
J' 

3- i -^( 296 )^ '• 5^ r^ " 


i .r> d" e^ 
' ^ 9 ^ \ 

P 

i 
? 

9 4r ^ 


o ^: \ 3 t i> g 
2 


t 

r r 3. ^ 1 ^ r i^ f ^ i I 

a h 


;! 3 u & ^ i- 

b " ^ 1l 


J5 

5^ 6 2 
o 

;! 
5f' 


P r e ii I 


^- V o 
9- < 295 > 6 

i 


bS 

oo 

05 Ci hO 

•J3 o ->•( 294 > 
o 5- 

i s° I. o I kr o • 

w T3 

-. "^ 

W o 

«> o ft rt> •-3 p 

s « E I I T ? 2 i 


? /fc e 

o ^ I ^ r ^ •^- 5^ S^ 

1 > 3^ tj 


e 

*0 

6 ? 2.- 5 ^ » 2. l-l-l f* 
oc • c/2 r 
a» ^ 

C oo » »1 Ct> '-O 

c • 

* I 

^ I r" ri zr. 3 


E3 p I 
U Sl? r 

r § f /i- p ? 8 

j 

o ^l t { i' < ', K l 


hH^ r r 

K I i 

8 ^ 5f' ^ JL 

^ 


H D R= U i^ Hi 1 

6- s r 
^ i/ r i\ f^ 5. ►«• ( 292 ) •€-1- o ^ 


i;^ g" ■» 5 8 ^ 


tE- & 6 -j^ H P 

^ ■ i I 
•+> ( 291 ) <-*- w ca 

C 

o s= 

•• s 

P cn 

P- — 


» P9 


o e 


*.. ^ ^: ^ K ^ M. § h-rj 
£> t^ ° 9 f 


8 

o 
It^t => y u ? § £•. ll 

r4 o ••• i^ & i S> I !3 

•• ^* 


f n • •• U* 31 

? U r /^ 30. ( 290 )^ •«1 1, 

? 
J 

o ■*( 289 > 1 

I P- 03 ^ I c 
•-a U » P LJ 
:=(;=U 

»«1 

o 
3 \v,\m 


l k 
t 
U \ n U 4 10^ i 1 % 


9 
90 

SYR. C. - IV. ^«.( 288 )<^^ c 

5" g f C?3 cc 
o -o 


J=i t ri J k e 

? 
j- 


r 
l h 

/ ^ 

'8 
3' t > 

A 

8 8 
o 


Jci y a n => y \i K 8 

* 

o K\\ ^ 

^ 

5 1 -J l ? w1 \i 4. 3 
o u 

^ 3 ^ f ►«.( 287 > 
^_-^ , •\a ^ y.-A Vvooj <73w»Vv-»T^ 
r^T^-r7DT^_r73 •\_r3 c^o-a-^ \ (Y>^\r^-:\ 
,03 ^-soo •. ■ vv ^Vv y ^ . vi^ . r^ »\y. c^av»V ^t^^V fv>\cvJ3-^ 
■\c v ^ ■ y -^ .J^^-A. yoaA rw-roA^s, •V-oct^a-ay^-a r^VvjCTa^^ja 5 
•. vr ^ . v •7 3v<^ 1 . ■ Yy <v> . T^vjt. •ScvrDJt- r^oa ^\^o . . vi^ . ^co 
r^Vv-juSQ-^-n .rDVv-A^V\":\ r^^vj^ s. cyxA-»-A . y\ "a . r^Vujco 
. %. \m ~n . ^ . r^ » \ y.-ry r^ \ t^^v» •. Aj-:\ r^cwxa ^-aojcjz» 
. r^.^-^ . r^VvA_x— ^.TTD ^v.ii :r«^cviJ3 r^m r^VvxSo "AcvrDjc.-^ 
1 r°. ,03 * : 2 ctjVv—* 5C__»"K r^_rrx_jw^V\^ro <v^^ ^ » V^^^^ fv%\riT^-n , 

^"A <73"\_rD":\ .N "^ V.-:\ C73l_\w»-:\1 ^ ["73 r<^»\.^OCy3':\ C7X»^r^"A 

■ r % \c73w-r3l : . •^^^r'^^] • jI"^] ^l fv^lr^P rc^o\»V ^^\; fv>^<^^ 
r^ ^ V^ra -\o ^ y.-^ cy>A,»-A T . un "^ . r^Vvijt- r^»fY)\^?v ^"^1 
^•:\ r^Vxvryyr-^ . 3 ,^^r^^r^^ Vvxtd-a r^Vvlcv^A.m-rv . ^f"^ . 1 
Vv.\._3C . r^Vvljc-rQn.lxa r^^-^m r^rVv-VJt- cHl»^r«^ r^jacv»":\ oc7J if) 
. c7x_»Vv^r^ oj-Ar^jAmcv^ror^n o1c7j ^":\ n^v^y.ovvra . . v\^ . 
. . cv.^-A":^ . jfcn c^lr^-x-^-rTacvAor^-^ r'^Vv_a^rr>':\-p r«^^-\ y . 
^^ oc7X-r3 . . ^ s v.-A . y<n r^x^oVV^rCf-^ oc73 ^-^^ r^vxvrrxra 
.:. . r^rf^-^ . ycn c7x»Vv»rw c^ojr^» V Ancv»-:\-A 
.,c7S0wVr3 ,^_oc7X-»^VvA c^Hrdror^n nra^ c^o\»\.\V fywcvp 20 
*:• ^ caQO»V\V fy\voja.lo c^o\i>\.vr<f\. fvwojaA r^x-ijcja «^_cvjcn ^ Mich. .<^.. ; e canone et e contextu correxi. — - Text. impr. om. ; e vers. 
arab. suppievi. — ^ E Mich., p. i3o, suppl. — ^ Hic occurrit in ms. initium 
Canonis quod ad sequentem paginam remittere necesse est. In disponendo isto 
Ganone, codicis dispositionem, quantum sinebat ars typographica , imitatus sum. 10 — «.( 286 ).«— 

Vv-jt^A ■ » \aa 1 r^Vv 

Arsf r<73Lil^r^ r^^^T^^ ^^ 

Y^-^m [r^ "l^a ^ \ m-\ r^rb\ A.^J^7j loj 

r^"^r^rD rcf^r^TD-^ .^ fcuoj rwaAzib A^mo ; r^% 1 mH^-A 

5 . A"^ ^ ^ S, Ju30 ^\^ •• OXTD CvA-TD^^r^ 

r^VvsooJkAo r^HjAo r?^»xx\l rs^r^ 3c\^.roo .• .^^cTs^OArrx^o 
rd_y_=3\ r^ v *x^ ^•^lo •. "A-yi •\if\-r3 ^\ja .^^oxAm nj^ Aa^ 

2 Tv^T^ Y^^^Y^ : ^\^rp Arw r^r^ra-^vo : Vv»"\Jjc- 

r^_2i.A-_rb":\] rw-v, £a\ A. ^ moA aiA-»-^ r^ v r3\ y^^\^ .... 

"AJyA^":\ r<k^sjje. r^^oj":\o>AA Jl r^kmocio-A^A 

lo :r^^H-yA ^o\ r^f 

r r^jix.^] 3 r^xjor^o •^^rcTsA»"^ . . . 1 5 . . <7X» . . ox» . r^i^ic^ PlTdA \=3 \jjt.r^'A'\r^ 4 . t^. l 

• . am . . r^A . r«^i.ic^ "Vot.rcf-A-Kr'^ \r3 Sorajt. . .ra . 

, . uso . . .ra . r^sjJc^ ■\o'3.y. "^=3 •^wjOoSocn . «^^* 

. . V» . r«cf ^rvrTDoV f "rwkSo-Kooa \r3 \ ^^^m\<\ . "!\ . 

. . ^\£D . . o» . r^sjJL^ .^^cnSo "Vtd .^^co^Ko . oa . 

. . ctslX^ . . "A . r^Hj 5 ogy \^^fY> .^^ctjSo . o . 

.r^. rdyi"\ao .\. r^jXyL» 6 <n3C.v.r73\^^ >^-\j .\. 

. . .Yy^ • "^ . V . r^»xx— y£^\^ \r3 ^\jOoSo<73 . *y . 

• . vvmjQ . . ,\^ (Yt . r<^»xx^ ^XATo^Kocn "v^ •Ko.rajc^ . .!^ . 

r^^n-» rdx^^S.^-Ao rj^ijibo-H*^ r?^^Ai7D"^ r^^^oit.^ r^x.&o.::x 30 r^ ^ Initio et fine huius paginae desunt simui versus circ. 36. — - Litterae "^io 
quae liic sequuntur deletae esse videntur. — ^ Ms. "joxoo . — * Seriem regum 
Sassanidarum et sequentia quae uncis inclusa sunt e Mich. , p. 1 39-180, suppievi, 
patrum nominibus ex El. Nis. (ed. Lamy, p. 585) additis. Eliae catalogus, qui in 
tituio arabico (non in syriaco) lacobo adscribitur, a Mich. et a canone lacobi 
ionge discrepat. — ^ Ei. "-l^x» Mich. t^n^^^ — • ^ Ex El. Nis. suppl. — ' In 
text. impr. . ». ; ut numeri cum canone et cum supputatione sequenti quadrent , 
e vers. arab. et El. Nis. correxi. 10 — 1^( 285 ).^^ 

> ,?73 r«^Vv_yi .• r^ ^rv-_r3"K r^ \ % nr^ \ *\-a r^\ ^ .• r^ ». \»-\y 
c^cijui^cAor^^"^ ^»'A r^Vv"\-rD c^oj"\oar«^-:\o Tc^oj-rxr^ja-KlrdA 
»^^qa_\ rdacTi-^ om ["c^o »V \"|rC^ V rv\ \oja-:\ O3\ji3o .'r^^nS 5 

.j.riwiVvw 
ooo_x-£^o^or'^^ rCfVvo "\\*73 A.^r» c^oj-ArdoSr"^ •aVvtd ^^ ^m 
^■A ^v^ . -^o vv \ ~^ ^ 3^\. y- . vi . \.rD >c73o^rv-»r^ n^ . <73"H^ 
•-p ^ : . V-* . r^ ». V if. c^oj-Scvjr^ 3 ^^ oj-^-^ "7>-^— uN,^.ror«^ 
: . oow^ . r^_*_i-i. c^rcv-Alr«^ % \ %\. vr^Ar^o f^^l oaVvrrx^i-» 

r^—jwJ^L—^ooa TD ^rv » so : . .^ m . r^ » v y , ^oxA-l 

. r^_j^_r3 .^ c^o \ % > ^rd-^ci s •^v.-a c^cvar^ » v »\. \r>^r^o'^ 
1 rc^cur^>ja"\r«^r7D oi-K^rvra uN^ror^o \o-roVvrD 

9^" i^ 

. ^ ^rvm . 4 ,^^oj .... 

r-Alox^^tVTTD-A vv^ Ir.v^ xjr^ r^^X r«^Vvcv"\\|rr> Vvjc:^ r<^-AC7x\o 

"-pr^_rjD-A or«^ rrCTVv ». s. ir.^ ^-rbVv^ rol 5 ,.^c7i\^ ^m ctjA 

.:. cTXJ^vJ-y^or^-A •^^cvjcnl r^j^rbvo cn-^-^s.Vrb-A r^ \ "^cv» ^cvvvo 

\<^ T\ vvofS ^.ro-^v ^*^^'^! t^rav .\si . oc73"^ .raoVv ^«-a ^tv^^-a 20 

,'\v^r^r73-A ^C73 jcj]r«^ A.2A -^tcAjcjo :r^>wVvxA-A r«^oc73 A^ 

r«^ [ » V iir,r\ r^ool r"*l\-rDCv_x-r3 ^rv-ji-j ^-^r^o :^-^'"^ r^_\o 

cvAo . cn. \. »-A ^jAoo r^risvA v^m'^^»^ 

Qo r^r<^%\rry ^m^ ^fVj^ ^jAoo 

r«^\k^r^ r^ ["■ l\ [•n>»"|Vv)tvroo 26 

r .raloVv 

9 v^ V Ex El. Nis. (ed. Lamy, 1. c), suppl. — - In marg., minio scriptum, w — 
^ Ms. ^. — * Initio et fine huius pagiaae desunt simul versus circ. 26. — 
^ Lilterae 'bJio , quae hic sequuntur, deletae esse videntur. •^^ r3\rd!-\ m 1 »a >co rd * \j ^am ^ fA 5^^ nVvr^ 

^^ ^acn ai-sVv^r^ i f". \cvr73^fvrD . a^s^ . ] c^a»\^ rocAr^m-^g 

r^am-^ ,^mr^ ^po . \-:\o . 1 •. aaVvcv^s \*73t\ . .^^ . rcf Vvj.jc-. 

.:. . ^ . 1 y^jXsL^ ^"a oiA ^ji:r>Vv.srj .:. "H-Dor"^» 

5 : ^s. \ ^rCf \cv_r7D^cvr3 . v:^"^ . T^.mcvxrD n^ ^n QocvirwI*r3cv* 

\ \>rv vxr^rt .^ Qocv_ir^_juAcv_»"^ <73^cv»rrxA frwmcva "^vvaI •KVvtd 

r^ V v\.» v^o «TaA*-^ r^jA-^ocrxIra Vvj^rTal •, -ACvyvArD . \ . r^H^ 

,03o^r<^ . ■\.^Y . vir^SjrdrDl . vjj^ . . oo^Vtd c^cvir^wxio-Ar^rD 

^mci \ X. . ^»":\ r^_r3^fv_^^r73 . . \ \ . r^ ». \ x , ^-a r«^ooo 

10 .:. r^^VM r^^EVVx.-. •. r<jjJe.-:\ Vwjjcavs.ra 

A-r^ xo 2 ». c^cv^\<^ » \ » V \y<^ \r«^o usArTaoo r^oo -KVvrD ^.rry 
0030 . ycnci^r^ (^.-j^i^cvA r^Vvo ^ \"73-^ r^^cvjc-. oo.r73.v^ 
4 UN_l.\-r7x(:73\ "^v^ rv^y. ^"^ c^xAr«^cA . ^rTDo-K.! A\r^ 3 -^rj 
003 .\ % ^oa "^-yir^ ^:^ . ^ * \ri <Xrt ^ * V [ ^ 1 \/ ^ r^^*^""> 

1 5 ox-m r ^ol : . .rswj . r^ »\y , r>_r7Do\rD c^cvir^»\»V\r^ \r^o] 
r^%\j^am "HVvrD ^rv_xm . oj^td ciocvir^j^rAis^ Uxvit.-. . .ra . 
^•v_3t.V\wrD . \_x_rD . cioax^^cvnrc^^o VA^":\ oocur«wiA^r^"\is^^ 

[9^^ 

20 *8 

[V^ «:l^>-v-=o^ .. .]j ^^ 

r^ooj ,c73loVv_»r«^ . . ^ »^w . . Vv\y— •. Vvocn axjt^rd rd»jo!»-^ 
^":\ OiA ^-iJLrnVv-m •. . r<A . r^ »vic^ "Sra ^^jOo f^^v:^ ^^ 

•:. . .^ . Fr^viL- •. r^Kvi."^ r^jjcoir^ra 
2 5 [ri^ » \ if . ,c73lcvA\r^ •^n. : j-roo^H-ra "^r^ n.^ ^":\ cioa»"Hcur^ 
^C7>\ ^ : A.»A .n •\-»^_rD . \-» . r^^vJi. ^^\)s\j:^ ^ro : . .^ . 
c^cv.!L-o"acvj>.^jA rv fY>r^A rwjA^^oc^xJiD ^jcro f : . A . r^jjjc.1 

^ E sequentibus ila videtur supplendum; cf. El. Nis. (ed. Lamy, /?«//. deVAcad. 
royale de Belgique , 1888, p. 5^5 sqq.). — ^ In marg. , minio scriptum, «. — 
^ Ms. ^. — * Ms. yrs>v>. — ^ Initio et fine hujus paginae desunt simul versus 
circ. ^k. Hic portinere videntur notitiae de imperatoribus quas e Chronico lacobi 
recitat El. Nis. ; vide infra, p. 828, 829. .( 283 )^ x^^fVj^a^vra r^Ar^ •. c^Ci%^ morcf ^^x. r^ w-co ^Acn^A 

^.j-A -To-^-D .1 QQCV-Ar^ T\ »\-^r<^ r^^wVv-acrTDtv tjsj»r^ •.r^jjox^ 

\_rD cy30'K'i^ V CY\ ^ ^v^-^ 3 . \ . X \ r ^^ : rwj^oJii*"^ 2 . .v\_V-\ . 5 
^r^wVvo ^ \ *73 »AO y..*TV-\ ,001 ^S.if.no •:v_^ •. r^riLiT^r^ tj 
Vv_rncJ3 > \ y , ^_ro . r^ vv \Am-A i^Vvo^ifxr^lrD KfirLxiSi^r^ 
VvA_A^fVx.r^o •.r^KfY>-V^^ r^icv*\yir«^ r^Vvo^Am Vujc^VvrCjci 

>ff\ \ ^ \ VvAA_r3o •. r^on-io^-:^ r^-Soo-AA^vA ^*^'=^ ^ 
V\»m r» \^ ' "^«^ ^ *v . ■ » \oo r^VvoHV\r^"A t^Vvo ^ \ "73 10 
Vvi_rD-i_x.o •. r^ % \oJi'-A 2 . v\AJ\ . Vv-vjtTD r^^o3 rwVvo^Am 
i r^xLja-SooaAo r^r^ •SrTar^ ^ rd*oVv\£Oi : rcf Vvo^Asr) ^o\\^\ 
r^LjxoooAo o-KoaranAo >irdK^m^r«wrrxr3-:\ ^^^ojojAo r^HrTaAo 
rwifxjjraA ^Aoo r^rArb ojSjc- ^"^uoj •. r^-KciVxr^o r^^HA^o 
.^^oxaVvAt^':^ ^^ou VvaTso r^ACLCD-A v^Vvo^VvrdA rvqxrrA i5 
. .^^ojr^ cvrD-VwmAo r^rajcroA r^^krbo-A-^ r^^^^^s^oy -n oooj 
A-21 ., ^o»^ roor^ -^fY) Vv»r^Vvvm r^-^oacvi^ r^oiA Ar<^o 
r^wjJsAjjoAo r^-Kofv\\ pAi^-A •^ry> . ra-^ . r^sArTo -KorDjA 

.:. r^jJDo-^cv^r^rAo 
,ooj >-r3rx_j3 , % \oo r^ v rbv-ra r^V\o ^ \ m ^ojAik ^Ao) 90 
. « \«Tri . '-n -A \^ rsA ^r^Vv-ran ir^ % cnr^-\ r^Vvo^Vvr^-=D 
rDoVv , > \«-r> , m -S Y^ <Y>o : rw-jon-joo-A r«^VvoHVvr^_rD"A 
>o3 > ^""^ •'^ f^''^ ^^^^v___io3 ^V\o"vVvT«^ — rD"A r^Vv %. % ^'V-^. 

r .:. 1 V r^^^t^'^ r^/s^-VjDVvrTD-A ^TTD UN-Almr^ •:V2^ 5 JjI-^ fc^curwAcv* .:. "l 

i r^ajje. ■S-CDr^3o ^»-^ frwooa : "^^"^vxd ^ ^^ \^"-> . .^^ -^cvxrDl 

"' . r«^ . ,-»..\Jc. "^-=3] >030^-»r^ ^v_2k : us-Amui-^ -;pnjD . -a . 

^ Mich."-^. — - Text. impr. .>^n.. — ^ Mich. I^»^jiO )JSi" : p. 287, 1. 2, 
correxi. — * Puncta plur. desunt. — ^ Inilio et fine huius paginae desunt simul 
versns circ. 28. In hac parte incipiebat caput terlium operis; cf. p. 26A, l. 5. 
— ^ E Mich., p. i/ii, suppl. — 'E Mich., p. 166, suppl. 9 — *^( 282 )<^ 

jOO-Aor^ZD cn — > •^_o<7XA_ro r^ 's \ '73 cvmjkjar^ . r^^oVvS^-rv 
5 ^ ^ « ^ \ r^ooo jOsoVv— »r^tv r-v-V^r^ fnjzry^^-^ x_ArdA 
yOscLv-rso r^_i03 .rcLra^S fi^ r<^oo3 > fv> V. m^^o :r^VvXj^o 
r^_v_r3\ .X » ^ ^A r^bocvyiVvA r^ro^^s. . o\^Wx.r^ oi-HVvra 
V-y_3e\ r^so"^^— r^^oi*-^ . .^ja . Vujc^ ^po : ^ic-. . Ay.-=\ . 
r«^ ^ \ •Va ,^_cv_jo5 o \^ \V\>-3t.r^o . r^ \ % \^-a 01 \.<-a . c^ . 

10 .^r^-A r^-m^^-^-. : r^^^xroSr^-A rd^^Vvr^ A^^ . ArCT ^oi-KordrDtv 
Y^v^%\n^ 0001 ^"Vjoifvsoo . r^^riAzTD «.^oaA cvmuaar^ •^^cuos 
r^^vrojA^ra 0000 ^"^Ay^r^-rv \\jro •."V^^rcf r^os r^^zrkx^ 
A » ^03 r^n-_»rcf Vv.ja\^ . r^krTD-^vxao r^"T\ ooa "\^^^r^ Vvcv\ 
: ,^^ox_x^Arno r^<T>'\or«^ ^^^cuoa .raoV cvA^va>V\r^ r^idbo*\-^ 

1 5 ,03 r^Vv_L-sc- ,p3 : r<^ » voJi*-a rC^ \ »\*73-a . vin^V . Vvxs^ ^m 
.rD^-jpr^-A 3 ,Vv.r3or^ . r^" », mo-K-:^ r<^ ^ ^no c^ojjoo^-^ • v("^ . ) 
003 4,^^_it«^ ^ ^ ^. y.o ,,._a_iv^ r^_^\o r^oVvH_^ y^ ^ 
oxA_i^ A^ VvX^^Vvri^o 0003 ^"^ v^^\^ r^ \a . Qoojjacv\ 
r<^ ^ \ m <^o Qi A » *\-A . oj^ . r^Vv \ y ~i , f\m\\f\ ^ \ ^r^ 

20 ,o3 Vv-\-_nVv-3C.r<^ . r^jjo»^ r^^VAvm-A . coi . Vujcra ^r^wimo-K-A 
n_^ ^c^oSo-x^ ooj "H-^-rarw >_mojCD ,^^03J.m r^i^Vvo.aArTD 

•^"\ m i-A r^_rD^^ .\ V m r^->-mo"\ o-jQ_yA":\ ^_r7D r^_io3wA 

>fv\^v\ "\r3 OQCv,\r^A>j"\or^ \^) • ^^^"^A^^ 
^v_^ : rd^'^ \ m .*\ \ y\ r^o-ro^Kf 

95 r^Vvo ^ \ m Vv \ Y^ "p r^ \ ^oao . v^Ara^cvx.-^ fr^^ri^-^vm] 
•. > » \ .y— . A. y , . V"\r3rjrcf:\ uN-»r^ V"^j\r^ "^^ . r^a<T>"\or«^":\ 
■\_^ •. <^o ^ i> \ » *\"^ . cn . V\_v_3C_r3 : r^ % \<\li-\ . <^ . Vvvxjra 
^"A r^":\<no ^ . ^mo^A-^ r^viJ^raA 5 .x\..ic^ . 'r^ . ^Am^rcf 

^ Textus impr. ^ ; e vers. arab. correxi. — - Vox , ut videtur, corrupta ; vers. 
arab. )ovOi(w| . — ^ In textu impresso "»Jj; e vers. arab. correxi. — * Text. 
impr. ins. »sj, om. vers. arab. — * Text. impr. ili 

.:. oocn ^jjTxjja ,^^03 ArDjao^ Siv^ 
% > ».\ox-r3 o y Yy "^v^ r^%\rh\r^ S,r^o 
v^m'^^ . r^kvmSr^rD r^^o"\\no 

r^^o v-TTD Ar^o ; rt^ » fvv nort^ r» ^"H _J3^rv_r73-A r^^-ScLX-TDo .'> 

. -^ . «^^cTi \.jm o-TTX-Po , ,^_i^\-\o_^^ ,^73"^ r«w_*"\j.rx*r^"A 

. o^S fv> 'so 1 ."^vl^^H-V^o . oS CYx^ . "lUi rt^fv\\\^^ ^ttd r^"\\*73 

. yy Jtr^o 3 . «Y^ \^ (Y»-Kor«^o . .^v^-^o . Tx_5t.r^o 2 , ,.__r^\jA o 

v^ % fY)\^-:\ 5 r<^^\viv«^ r"^^02A.m at^ ^■^cn '^ . pjtr^ArDo 
rt^ » V -T>-Kr^ ^^^ 's ^ctx-a r^A-^ \ \ *^ . ^rv_k3t_s.-Vvr^ .r^o^ m 
. r^Vvo_vx\_co\^ "^VxrD r^jmo-K"^ r^^^d^^mjn «^^"^Vxvi^o 
r^-r73?v N. :,^__o_ir^ 0"^ ^ \ y.o r"4^_r3\_rv_rD ,^_ojr<^ o^-Arw 
r^-vv-V *\ rjl\_^r^"Ao :.,^<7> \ V \o_3^ o_\\_r3 ^rwA^r^-A 
r^A-iixxA-A yv^r^ r^ \rd :,^^ms:zn r^wiVu-A oocn >jlI>*3.3C^ 
r^v_^<75 r^jjr73"\rwA ^rn r^"HVvr;^o . ^^^ooiA oo<73 .^^^»— >\ 1 5 

.••VAA-ra n^x^cnci r^*xrb"Kr^"^ rs^^osAm Vu"V3t— 
: 6 ,_v_»r^o"\._iMorc^ r^-A-jaVv-TTa-A ^^ctw Vvxra-A ^"a r^-SVvr^"^ 
"To^^vja xr^^ '• ^ * ^cvJ»''^ r»^ V » V ro-A . .^13"a . r^^vx— ^rn 
: >-j,-yie. . no . r^-Kofw-T^ ,cn r^jjoV"^ r^ Vvo^\m .\ Ny^ ^Vv^ 
c^or^_mr*l_\o_Y__^ r^^K^^U-c^xrsAr^ .\^ rwocn y^Ar73,ro ^va^ 20 
r^-Ko fv> .\s,o : " r<^^'v^^r^ \ .^^cucn-A . \"a . cn^»\^r^-^s^or^ 
jCTJO-yir^ »..^_^v_iLrrxjt. r^^aV A^wo : <^xjA_»"=Vja^ cy>OAO»\y.\r^ 
,cn"\ordr3 ooctj Vur^-A ^jActs"^ r^rA\S^ .^ v\ V\o : c^Vvr^oj-A 
c^o"\"A_x_£^xiAr^ -TXbi^-A : 8c^xAOAJ3r?^rno"\o.x^ 0000 ^"\j3dvro^ 
cnor^A-rao . o^tvj.xA r^^jjo^-ja-m-^ r^_corw^rw ^m rdro-K ocn 1.') 
: ,^_ocnVv.x»":vm *7XJt— A^ rd^r^-^r^ cnor^"\j3o . ,cn"\orwA 
-Tor^n-A r^jjcv* vdxiojJ^^ ^m jcjr^ ^ttdVv xx^^fV3e.r^ r^A ^vrx 

' Hoc nomen correxi ad ridem i;)slus cod. Alicli., p. 776 (vide infra, p. 33o); 
hic fert textus impressus ?lw^o. — - Mich. hic v«-^o; e cod., p. 776, corr. — 
3 Mich. hic ,X^»tf>oi)o; e cod. , p. 7^5, corr. — '* Mich. hic gciAjD'; e cod., 
p. 775, corr. — 5 Mich. hic )lv**l; e cod., p. 776, correxi. — '^ Mich. 'oiU^oo]. 
— ' Mich. )^". — 8 Mich. .©aJo". -^{ 280 )^— 

\ ''^ -A^-rTJo p^Ai-Hr^-A \j6nr^ •o-.rx :r«w^a)A <7X.\ •:\<7a^Vv.rr> 
r^-AC\ \. rv ~^ <7x_r3 oaA •^pot.'\o . r^^N^do r«^o<73o r^jLio^xa^ 
5 . r^-A . ,<h r^Vv_»w3C- A-rajoo-A .• VvH-iTDriwV^ o<73 r^^.vravrp 
n_^ .• r"^-Ko-_£^-A . .^^ . rd ^ \ *73 r^<7xAr<^ Qocv_^oxA_jr«^-A 
QQor<^ "73r<^ \o ^ ^ Qoo Y^ '^cv^^^ A s. r«^o<73 yN_.\._r)a_:73 
. 2 <^cv-ACv,^s » \. \r^ r<^ % \on_ja. jo ^-a As. , .• fv^fi*v\rvt<^ \><\ 
r^oVvS-^ . » \<73 i^d-^Arn-A r^rb^SjoAo Aa2w<7j ^rn r«^xrboA 

10 ^ * triVr\ rti^^v^-Ta Ar3J3cA . <7iA^ r«^-\om^ oo<73 ^Ar3>^w 
•A<7x_^^r«^ 030 »^ (Y>or«^ o<75 Ar«^ . r^ » ^o »\.\r^^T\ ^jAoo 
"^—i^o .. <7x.r7XJC.r73 r^ [ r."|-\r«wA "^^o . ^fv_»rcf Vv_xr73 ,^_o_\r^ 
-rp_3t.-\ r^oVv^S^-A .^^<73A*^ r^"\>Ar«^ r«»^^Ar7D Qoo^H^^rar^^vW 
.ra-K QQL_j^\_r73^-\_°ir^\-\r«^ ^ \o .•r«^vrb\'A o<73 r«w\o\T\^ <7>r3 

iT) r«^»-\o fv>-A rd^^^rd .\ s. . o rv \ fv)-^ ,^_a\<73 TA^I-a r^ \»v\ 
us_A-rrx_r73"A ooo r^_v_r3v_rD M<75or«wr3Jc.o >'.»V fY»rg^ \r^-:\o 
.\ v> ■ t^o_ir«C^ r>-\o<73o .• r^jcbo^K .\^ . c^oA__£^cv^^r^ r^ocTi 
> -^^rvjt.r';^ Ar^f-^ o<n .• ^f^<7J .\^ ^ v-TTa 3 f^-AOCTXs-^ y^ztx^^ 
r^ '^ \ '7^'^ l^^"^ r«^_\_rDCv_xA .r^oVv\_^-:\ .^^ooxvm ^":v»<7J 

90 . yri.fYy r<L\ \ •^^<7i_»<7x_:7XjeAo r^^vji •\Vvr3 "a^ ^jA<t> 

["r^Vv % \ y.Vv .ra^ 'n 1 "tj jcjr^A w ^ v.r«^ y^^A-a ,<n AA-r73 

.:» w^<73Vv\V*T) r^^^Vvjcrrj-A 
.^^oo^cA-A r^jjibSoooA o<7J ^["r«wmN. . Ar^ r^f^cvm^^vra"] <7vr3 

r<^\.— vv_r73 \<l*r3-\-V^ v^T r?ljo^\_£^lA 

Vv[^o<73"A r^ % \j \Vvor«dA ov_vi ^V-^^ '.^^^ca s. ■\r«^t\"| <H..v."73 

cv-rrv \% r»r^ w.^<73 A\^ ]r^o^"\^ 

^_rDv-_rDo . ,^^<7v \o ,^^ox_v_r73 r^^o 's \ m1 5,^ ^r ~\cn\ 

^ Vox ex •»■«■^1 correcla. — - Vox ex »«>ai.^" correcta. Punctum post vocem 
deest. — ^ Puncta plur. desimt. — ^ E Mich., p. 7G, suppl. — ^ Versns circ. ti 
huius paginae desunt, et posthac fohum saltem unum : uncis inciusa e Mich., 
p. 76-78, siippievi. 20 ^ 

4 _^( 279 ).^^ 
^_r73 m \ ^ .\ ^ <n-\ VvA^^fvr^r^ : r^ Kf\r<^"| v^vr->\ 

: r^d^-AVvfwra .^r«^ fr^lcm^^l .^r«^ .^^oooAro r^^*s\\<\ :,^^cur^ cnjra-A *^_cv_sc73 r^ ^^ \ "tj oocts ^xr3"\jpVvir73 r^t\H^ Aj:3J3Cv\ 5 
:c^o<n ^krA^TDjso r«w>Jo'=vj3.'73^ T^^ «^^cucn-A :oooo ^xrrajjal 
- r^ » \rr^_c^^fV-r3 ^-a ,^_cv_ic73 : c^oS > ^ ir<^~n"] ^-rx .^^cvjos 
: r^ % rrtrd-ra rw-i-H-iir^ol : j-nr^^SVv-ra r^\iir^ ^-rv «^^o-icn 
: r^wlal-Ko fA "^ J3o^ Y^"\iAr«^o : 2 ^^\ ^l* \t^"-i r^\iir«^o 

■ ».1"^<"VP I^Aj^TVj ,,_OJOO 10 

r^ Y^ \\ mr^ ol" : r<^cv!>* ^^73 cvja^-Ar"^ r^^r^».^^"] 

r«^V\o-jSL_\_rr> * [". r^^VvoSr^-yi ,^^oxA ,^_o-jo3 cv-tdoxj aj:io 
r^?v-v\ r •73 o3l-KVvr^_r3 .^_oox_v-r73 ^v\\^ ,^^oa\o ,^^c7>Ar7D 15 
rCT^ v\ ^r«^ ^^ «^ — 1 * >-t \ .'\\^y<f\\\\f\y<< ,^^oi\ cvr7x»J3r^ 
•. ^Tv , % \c73 .v^ y.c73 ^-rn »^^cw_jfn "=v^ ,r^ \. [\ r» ^^-A-aIo 
,^^c7i_»X_»r«^ . r"wjjoJ»' \ ^ oAr\-r73 r«^\.~-)\"| Ai».l\T3 'S^tvra 
,^^c7xA cv_rrK » \ r»r^o1 o ^ 'H Wvr»^ r<! \ *\C73-a ,^_cv_ic75 ^"^ 
r^SVvr»^ r^VvS S~->-^ ,^_cucn •. ^ ^po Vvjr^^m^Jvn .r^Vvcv^A.ro 90 
001 r^\)s\r^ y "73 r^ % "->-\ ^\ .• r^":vjrrxA' > ^ *H y.-A 000 

^ » \ 3t- . ^ ^ . •\Vy ~-)":\ Vn » ^ ,^_CV-_iC73 . r«^ » fv^^vA-A 

rt^ \ *. v*73-A . .^ <Y> . Vvjjtra •. r^cCi Vvj^Vx-a ;,^^c73":\ ^s,cvx.-a 

> "T^ o o ^•Kr«w . r^w-jcw-Kor^wA Vv » ^or»^ r^ % \cv_'»'"a r^L_AC73 

,^^<n-\.."73 x_Ar"^A r«^.2Ar7D ^.^ctjA cvr^ajjar^o •. r«^o":vja.=b 25 

5 C73^_V__X__^^ y \^r^ ^\_ak."A OC73 . T^_X-\r«^ ^9.^ r^\joi^l\-m-!^ 

^ Ms. "). — - E Mich.. p. 76, suppl. — ^ Versus clrc, 5 desunt : uncis inclusa 
Mich., p. 76, supplevl. Locus ita reritatur a Michaele : yOiiQfio . J«.»ofnr>. . . 

JL A>*>v) ''^.M^OQ^i J*^-, ^^ 0001 ^i^ i*t^ • ^.a<.iJ5? ^'•.a^.m^; J«)axad« ^^01 
WA.O iJU^i» .Uc»-3f )Lo-=^>^i^ 000». — * Ms. ^. — ^ Ms. o«.^\ . — «.( 278 )<^ 

.^^^W-^VVA ^ » ^ V^ V^ \r^ . T<^S. ■\-:\. ,<73 Qor^jA-=30cv_\or^-^ 

r^^^jCDn ,<7) r^^sujcra % ^tAj^ . ys -^x . ,<n r^^fujt- ^"Mtd 
. .^3 . ><73.=3 ^fj^ rdAo •. . <n N. •K-:\ . ,<73 QorwxSjsocAori^-A 
■\V*T) ^sA<73o .•. r^cvxxxTD rs^ra^fYfA r^vr^r^ .•.cviwn-A. ,<7J"A 

ST • ^^^ N 

' v -TO^JX n o<73 rc_x-rDv-=3 r^o<7J Vv_»r^ r^^o 's \ -73 ^jAjr^'^' 

10 r^Vvo ^ \ no «^ Si % ^o»r-v fv^or^^A o<73 r^cvuo^ <7x=rxAojc^ 
<7X.=3 ^o»^ (Ytor^ o<73 ^r^ "A^^xi^^r?^ r^Ao ir^jobon"^ ><7j 
o<7J •TxAVv-JC.r^ "^x-a. .-jLA-tr^o '.^tVjrC^ » \ 'yy.^x.m r^cvu3=3 

i:r^cvij3 

T^ V-*\<73 •. ^A-sO'} 1^0<73 oV.»^ 1<: o\0 *\ \ *73 ^"^ ■ » \ »1<fiv 

1 5 r^_*\_yir^ r<^ *^ \ "b c^o^"\*:\ Vv-»-=7d ":v_^ ^-Ttd-a , ■ v %\j£n\^ 

<n \ Yy *no "S o ^i^ QQoS^iv v(v> ^^ \r<^o :\<1 » fv^S Si-^v 

rt^ v^v— vAor^ ^-x-vv^ a,^ s. *^^<7xAo •. »^^<7a^o ^ \ "tjlA 
,o<n . \»Yy=3 , 2 r<jjo":vj3^-A ^fVx^or^ r^cvii'-:^ r^Vvo"\ \ Ty^ 
r^^o *\ \ -T3 ^— *<n \ *^ •. "S-rTDr^-rrxA-A ys_ir^ <nAA .\ ^ 

20 r«wv=3\ ^^<n '^"JVD"^ .^_cu<n •• r^AS^y^r^-^ ^jA<n r^=rx=a,rs:."Al 

.^_o<7a— \ ^ rw— K«r^-S 5^-:^ r^^^v »r^ Vv^icy^Vv .• "Kowifc-rvl rdA"A 

^.=73 : -^ ^ s. . A, » \ r» rd-V-=3\ ^"^ "^v-^ . oo<n ^"iv,r-v.\ ytm 
,^^<n oo<no : VvA=3iiVvrr^ r^x^-V^^v r^Vvo^\ '•7y\ ^k^mr^ 
,^^Ckav r *\ V ^roAl oo<n A,-il-\. 00 :r<^ % vo]i'a r^-^-^r^ ^cvxv^^ 

2 r^ ^ ^•H [ nW] v^xx^\k-\ ,<n ^itd r^ VvctrArn^ ; o,=3,..y-vvVvr^o 
,^^o-ir^ ^":v ^ \ y.o r^"HV\rw=Do ^v^ fwv\^o ,^^<73A Vvo<n 

^ Voces minio scriptae. — ^ Post o iittera ) deieta esse videtur. — ^ Ms. (ut 
videtur) iaan^^o. — 1^( 277 ).e^ 

. . oxrrxja . i . JS^ . r^jxyi^ c^cuT^r^\^ P . t^ . "1 

, . acYvr> . 1 . v^ . \<^x\.3i^ c^curw»-K"M^ P . ^> . 1 

\ ^^ 1 . .V^ . r^v.ic^ c^cvvxicv^^r»^ r . ^V^. 1 

, . ri^^-K . 1 . .^\ . rt^A.v.v. ^cocw-t "70^ c^o-^vrcvrocvxa . aj . 1 

, . cvroS . 1 . oi^ . 2 "i. c^cwjjftV \r^ a3"VrD "73^^ c^ro-Korwi^ . ox» . "1 

, . ^-S . [".■:>. r^»v1y , oorcwAva\. vr^ . cvj . 1 
, . ^V^^^-A . r . ,^ . rSojJc-] c^or-K^wcw^^r^f . v» . 1 
, 3 . cvx^-\ . . .^^ rwjjJt—] c^cwjJmo^r^r^r^m . \i3 . 1 
, . ^^ -^ . . o . r^j^xic- ciJCur^-^vHcv^^ . J^ 
. . JL-^n . . \ . r^AVJL^ c^cv£u\jA . v\ 
, . A-A . .r^. r^Vvxac- c^cvxD-a . r;^ 
. . .raJE^-K . . .ra . r^xiJt- oo^ra yy^ c^oAr^^^ . .ra^ 
<73j . r^xvJc- oo^Vra '■j\^ c^cur^ws^SAr^^o . .^^ 
. . w^^K . .r^. r^^vjt-.. «^cvj-^or^XxD . "^v^ 
. o . r^v.i^ c^cur^j^A-Aor^ . C73a ..Xj^. ^ .^^Jg- . . <n.<-^ . . o . r^Hj <^oV»rvYy • ^^ 

, . .^ . r^VvTTDCv!» ^cur<^-\o\^ . v^ 

. . r^yL^ . . o . r^jxyi^ c»cvrDo\^ . ^v^ 

r^joJc^ ,cncvi~j -^n. c^o-Kr^:^ . -^7-^ . . 7v\jc^ . . v^ . rw».vi^ c^cur<^»\^ Ancv»^ . A 
r . n.yy ... . . v\ . rwjjJt— c^ov »\. ^r<^ \. (v> \cvj3 . r^ . r^^^^-K-A . <^r^»Ar7Dcv\or«^"A r^^tvxs. x^-K ,00 r^^vv"^ ^v^l . 
,"\cv_3t.'A .r^^tV-j^.r7D"A-_ja * fr^^ v y \ c^o » ^ fY>or^ Tor^ 

ko^ rr^Vv-v_x_lAo : r^j^^v ^ c^ov»\. v\. fv\vcvja-A ooVvo *\ \*7 3 10 t o ao CD 20 fc^r^ »1 *V*73cv-\or^-A . .\^ . yfh r«;^Vujcr3 : ooA^-a . una . >cn 
r^^ % s y.Vv .r^Vv.:^^ rr) ocfa ca » Yy-\j3cv^ •. . rcv^S-A . 1 ,03 

^ Vox minio scripta. — - Vox integre scripta in ms. , sed piincta plur. desunl. 
— ^ Desunt versus circ. 21 : uncis inclusa e MicL., p. 129, el El. Nis., f. 10, 
supplevi. ^umeri ordinis ab ordine Canonis lacobi, ubi Constantinus 35"' est, 
recedunt, sed aliter restuere non valeo. — ^ Ms. ".,§^»00». 5 — «.( 276 ).€-»— 
. . Qtx| . . . . ^kT v>\lr3oKf r^<la."Scn . — »fs, . 

. . vsw>f\ . . v^ . \<^vkx. QD\<l^cvr7Dr^ \rD cjocvSiAjA . qd^ . 
[ * -Ij * * '^- * • ^^J^^-** CiQa^vAjA \rD ciDo-K^JUvXyx^Xf^ . cv^ . • • ^-^ . . ViA . r-i^xVX. Q0O^":\\<l\.x£i QQO\<^l<^\r \\ <\ . ^ . 

• • -^:^^ • • ^^ . ^<^xvx. CA»\^S^ox<f qoot<^\<1Acv^Ql . ^. 

" \ » ^ • •^^. t<^>J>X. -Ko^K^CvIjA QOO\<l3r)\<lAoi^ . -^ . 

. . v v .sp . . cn\ . T^iic. -Kcv^jooaAjA QQft\<lrr>K^\^ \ <\ . o . 
. . i-K . . -^^ . v^iSjL cry%\^\\civ^ c^o\<^\<lXai^^ . \ . 

• • -^^^"^ . . CVA . t^jOic. •SjJ^CV^ QQO\<lr71\<^\ ^\ | <\ . ^ . 

• • - ^^ *^ • • - V^ . t^>^ <J Qocvjiocucv*":\ Qoor^2o\^Acv^^ . ^ . 

[..^^-A. ..rx^. \<^sx^ r<^W^\<^c\x<^\s:i .,. 10 . Ib 20 •••^^- --^^- ^<^xvic.J Qora^^cv^\<f ..^.J* 

. . QXQD . 1 . ^=y^'] . T<^jt- Qoai-VraJxl^^ T . ^. 1 

.. \f)n . 7.-V. r^it- QDCv»r<l^ f * "^ • 1 

. . .i^ . 1 . "^Vj . V^yVsi^ C^CVj":\Or^\lx3 . <73 . 1 

25 ..^. i.tv». \<^it- ,^S\<lri .o.J 

. . VJ3 . 1 . , . \^vjjc^ Qocur^Kriord!^jia*r^ f • ^ • 1 

..>». i..\^ y^jsJL^ Qoa^Jj^ .vv.J 

. 1 . ox» . r^it- Qocur^x^pQof"^ • A? * 1 . . cn^TD ^ Vox minio scripta. — ^ ]^;^ j;} jvjjg supplevi. — ^ Dgsunt versus circ. 20 : 

uncis inclusa ex El. Nis. , fl". 9, 10, supplevi. — ' El. Nis. A.aji|. » j;| ]\^|g^ 

#1.". — ^ El. Nis. oBBo^a". — ' Ms. .j.. (minio scriptum). *«»a«iii G v". er" 275 ) •C-l- r. . (TXxX. .1 1 . \ . r^r» \ y.l QoafVM>n "Kra c^cv^o^at^Vv i . ox» . 
.^r.w^ V.. ..^. ^^it.l.<^cv\jwor^-^cv\. (vn-Hr^ "HrD c^cuYCf-Kr»^ i .cv» . 

^r^cv \ r\ ^ i^lxvrotx 2 r . Aoo<;^ 1 c^cur^-Hr"^ 1 ^jActj iSVvra .' 

.:. i^cv3Lr3.x^orw^ focn 
. . v\^ . 2 . vx^ . r^ioJic-. . c^cur^Sr^n 1 . r^ 
. . To . 2 . .^» , r^uJx— . (iocurCTSr^xD \r3 (^cucvj3 f . .ra 
. wSi, . 2 . viA . r^xvje."] . eocur^Ar^x3 \=3 c^r^roc»"ACv^ [" . ..^^ 
. \ ^T^ . 2 . x^ . r^xvic.1 . cocur^-^r^xa "Kra c^r^oj-tx-KrwI^ . "^ 
. . \(v>n . 2 . vy\ . r^ujc. . c^r^j3a"A"\r^]J^ 3 «Sjr^ c^or^^^^S^rr^ . 00 
.cn\. 1 . w\ . rr^xvjt. iG9Cv^o"\.l!^rr^ 
. r^\ . 1 . cv_i^ . r«^-xAic. c^fcvl^^o.^ 
. cd\ . 1 . .\^*s . r^uie. cv\»V mr^^ard 

. jjc. . 1 . ^ . r^^xvic. c^fo-A-^vlvx^xriAr^ "Vra c^r^^^cvmr^ 1 . J^ 
. .v^xac. . 1 . -^^^3 . r«^vje. c^r^-^^cvror^ 'vra c^oSa\ fv>^\r<f 1 . > 
. r^*Vy. . . 1 . i^ . "ie. oooS^^w {v\^\r^ "^ra c^rwJo^nSr^ 1 . r^ 
. cn)s\ . 1 . •'vr^ . r^it. c^r^xaj^^Krw^ "SrD c^or^Ar^-^r^ 1 . .ra^» 
. wVv . 1 . .^^ ^ *vv c^rw33»s":\"\r«^ -HrD fv\»Y> f^^ci'^ ^ . -^ c^cv^\jJS 1.0. 
5 c^or^^-Kr^ 1 . \ 
(^r^^r^joAr'^ 1 . w ^. 1 . A . r^kvic cY\»Yf r^-\o^ c^o viL\Y^\r^ 1 . ^ . .v^Vv.i.r^. 7 r^^rvvjt. c^or^v^Sr^ \r3 c^r^\y^\cvror^ 1 . ox» 

cn\ ra coo ^o-Kr^r^ .^r«^ y^^ \ sor^ r^__a."\oo 1 . cv__J 

. . ^^ r^Aj 2 QQcv^Sr^^ [\1r<^-^ .."^V-a^. i.rcf. r^Wat c^cv^-\r«^r«^ "Std c^rd^r^^^ar^ 1 . v» 
r. . ^]^ • 1.0. r^^iojt. c^or^^Sr^ \r3 c^r;^^ vcvsor»^ 1 . w» 
r. . .rx^l^ . 1 . .ra . v^jsjt. c^r^\j\Cir7^r^ \r^ caciV^\^v^ 1 . J^ 
r. . "^j^ .1 1 . wj . r<^sXjL 2rc^or^v^"]r^ "SrD c^r«^.^^cvror^ 1 . v\ 1 10 20 a5 ^ Vox minio scripta. — ^ Ex Elia Nis. supplevi. — ^ Sequuntur litterae ow^) 
deletae. — ^ Ei. Nis. "oijj . — Mn marg. u»ado))l • — ' Ms. ux»a:^". — ' Ms. ^9' .( 274 ) •^ •. r^-^vAjaAOJ-A r^fVv^cu^m SVvrD ^ro .:.2r?^a"aj3^"A 2t^-A£b 
ooo\ "S "^ ,^^":\-j3r^_r7D y<^cicn \^\-3a^[\J=n-^ ,^_oox_\-.r30 Jor<^ 
5 r^^^^^-x-^ibr^^V-aaa ,^_aax\^ ^m 3t.\9i "^::^ :r^r^oVv:\ mSjiao 
r^ocn rs^^H-jpVv-ro-^ ocn r^-^Vvr^rD •Vms, . A\r<^o : ooA 3 ocn 
V ^ u^>\.=73r^ -^-^o : r"^"Kr«^ju^^ Ar^ r^^rs^rTDijr^ ^"^<n 
r^ » \o"V-J3r^ ^ •. ^_m^ oocn ^•\-rrv s,-:\ »^_ai<n .^^oiXiii. 
":v_nr«w . CTX-TTXJC-. .\ s. <n\V\ojt.-^ o<n rdA^rilA <n<7xrrxx— 

10 o<n r^ » \on_rv-fn:^ r^-\^r^"A ,<no \ s. r^ \ \. \ojc Aj.^<n 
. r^ » \Oj-^ i^^o ^ \ soA ^ \y^ ^ ^ r^m"^^. •. ,<no_v-rbo 
^_ro ,s ^ r.-^ r^^fuje_r3 •. ,<noVvsr^ <m"ajiorw^ ^"^ rws-Hojc- 
. »s""T\r^r-A r^lVv\ y "no . r<r^\jAj3r^^<n"A . .^^<n^^fvu.r73 "A^rvrj 
":\jA "aVv ["^1^^ ^"^^ w^*'^^^ . .^^oj\»r^"^ ^hra-AOji •H^rvrD ^r73 

i5 .:.r"^v^<n ^^^ooj^vvior^-A r"w»jJt.o 

. . .raA . 2 . .raA . r^jjjc. ooo\ \=j ^.^"^vxjztd r^Mm^^vn 2 . x^ 
. - • "70 • ''*. rd^\^\^\<!! '^ojrb Qor^cv^cv^o ^ c^xkln-Kr^rj 2 . .ra 
. . o j . 2 . -rv^ . T^xvx. . c^r^jaoAcv^ "VrD c^r^x^^^cv,^^ 2 . ,v^ 
. 6 . v^j^ . 5 . <73 . r^ijjc— . CA^fvo-Kr^ \r3 .^^"^vnr^iTD 2 . t\ 

20 . • .Yy^r» . 2 . ii^ . r^jxsi^ . (^rsfjj^^cvis^ \=3 <^o"\^r^ 2 . oj 
. . .^J3 . 2 . Y^rn . r^^sjje. . cioo-HVvr"^ "S.rD qqcv\i>^ fwsAr^ 2 . o 
. . <n"A . 2 . oa\ . r^ijje. . s c^cvxioor"^ •Krj 7 Qocv^'\rs^^_-QOv*,\A 2 . \ 
. . -^7-»*^ . 2 . -rv* . r^sjje. . QDCva.-Kr^^—mjXs "Htd Qoor^cv^^^2 . ^ 
. . "^va.n . 2 . 05 . r^ijje. . 9 QDor^cv^^ \r3 QooAr^^orw-^ 2 . ^ 

25 . . y:*^\ . 2 . \ . r^xvie. . lOQoa^i^or^ "\rj ciDO"^^^;^^'^^ ^ • > 
. . .^TD-A . 2 . .raw» . r^ijje. . Qoo"S\^j<^rwrD "\rj ^Ar^r^ 2 , t^ 
. . .y^ m\ .2,0^. 11 r^xijc. . ^r^r^xj "Sra Qoor^xjixj'] . 2 . .ra^ 

^ Vox supra iineaiii addita. — - Vox minio scripta. — ^ Ms. oo». — ^ Ex 
Eliae Nisibeni chr nico (Brit. Mus. , Add. Ms. 7,197, f. 9) supplevi. — ^ Ms. 
.OM- (minio scriptum); ita El. Nis. — ^ Ms. .ULo. : ex El. Nis. correxi. — 
' Ms. "jxi^. — 8 Post J stant 3 Htterae deletae. — » Ms. uDoJbla^. — ^" In 
textu «ooUao)*, corr. in marg.; £1. Nis. i«»o4Vool)' — ^^ Puncta piur. desunt. D y — ^( 273 )•€-!— 
.• v^oi ^:3o 1 ,^^a3^EV.i^"Ao.rrxrD ^xittd-a ocn r^Vj.v.Tx\ ^rda 

<7xA ^■^V-TD^iw T"wJjj1cV»*-A t^JjcVrOTX . o^-^ . ,cn ^Vw"^ -rv^ 
r^ ^ y.cv-^g r^^\ \s^ «^^ctdA^ ^Am ^"a a\v\ .:.rw_»"Hcvje. 
r^VvW^ . ..^^ ^jA<73 r^xv.ic— AV^n r^^^Scn cvmo^xij^Vvr"^^ 5 
r^ r.cn 2 -^ » fy>^^Vv ^cv vv\"n r^-:\c75 % r^cvy.rvr3 <73^ ^r<^-^ 
> *73-A . % \c7i rd % \ y \ r^-K"^ v CYy^\r^-^ . ic_v.\.=A .^'^vjWo 
. v\ "A . rd^Ti \ y \ r^ "tj^ i.. c^o^Sn v fw '^ \r^-^ m^cL^ 

^ » rrv » (Y> -:\03.v\.r3 >xV.ic^ . ^Vrrvrn . % <v^riv>\ %v^ \ fv>\/\t^T\ 

Vv «r^-A r^ \ r^^ »r«^ : . r^ v m . r«^oc73 r^ \o % ^oxjVv-sr^-A 10 

^.jA(73 >»,\.3C^ . "^^^-K . ^ACucTi . c^cvxrD.x:i3or«^^ ^ ocb r^o-v,r\"^ 

,"\o 3t.o ic^o^A^^v i £^> ^is \r^-:\ c73V\cv_:73 ^_ro-A ri^'^ % \^L\-^ 

r^ "73-a s^. : ,c73cv_yvr«^ c^aY^^^^^r^ c^o ^ » \ » *\-a cts^o 'v\ry3 
^rTar-rvl ^ » \oa . .\^ 1 » y.o . ] : r^\ \j ^c^r^ \ n-\ cnVvo-sn^ 
<7>Vvcv_'\\^"| ,-\cvjt\ v^ *73n s. ■ : r^\_^^__^or«wA-J3A cTa^o-ro jT) 
Y^ Vv_ju33 A > I. \<73 r^^v-iAo . » \ "THr«^o *. c^cvjr»^ * \i *^ r»roj-A-A 
. v\ "A . ,cn Y^ Vv ^ ^ ^ .• c^cv-Ar^' \ » 1 \. [» \ r>cvj-:\:^ rs:lvA.v.TT>"| 

•. -vv \ ^ \ ^^":Vj^"A Jj^^vso v^\r\ <r^ . OQOV^YyVlr^Y^ CV>A0J3^ 

r^aArb^ Vvx^ ^x\c73 : usjrw r^.x-., r^^ 

: 4 c^o-ir^-Sr^ja S^^^ tf^^ •aovv\"^ ^jA<7J'a'| cv\ : r^xio"^J3.=b 20 
^Do ^•\jc_r73-:\ r : ,<73cvr7D^v_j3 ^m oo<73"a1 ^jA<73"a ^r^ rwAi^ 
fc^o N^ °^ » S^^-A r^sA^o-Ao :1 r^zn-^s^ rwCi.\^ ^..^^^jar^wro 
c^oS^g \ fvw^r^-A <73lVvcvr7D ^ro-^ r^^-^Vx^^c^t^A ^"SjaVvso-^ ^jAm 
^ ^ \ -^l^ .^r«:fo ^r^^f-S Y, "KciY^ \ t^-\ r<ll-*^jc_\ rilro^v^ 
. r^^K-g v fA 'v \fs^ ^<73^ r. » V "Ta-^v r»^ ^^v tr^ : r^j^.=7Do<7>"\":\ ^i 
rw_ir«^ ^ ^ >i^ ["/^"1 .Vy '\\co unA ^<tA v^r^* ^yjx*^^^'] r^oi 
^__ro : ^^^—v^-^r^-A ^<7>A-»-a rdLx_icv_^ ^rd 
kr^A c^cur^-Kr^xa ^roo .• Qocur^-Hr^JjaAl ' Terlia littera non omnino cerla: vox corrupta sane est. — - Ms. (ut qui- 
dem videtur) "«>U). — Ms. ©«(supra iineam addituni). — * Ms. «fi>ojb)i^. 

SYR. C.-IV. O 
-^{ 272 )>t^ 
r;v^-\ 1 Y^ *\ar^ \ m-^ rs^A v \ rd.r73-:\ s,. od<x_j3cv_V>cd ^30":\ 
. UN-'^ . ,cn r^Vv i y ~-> -Aa vv \ ^ >.».v..ig^ . a\ crt . A ^.y.vJL^ 
t^kic- ,000 ^ctxj^VwA T^r73 u^^ir»^ : oocwaV ^rr^V cvvlACvxa-A 
^-SLA<n .• . J^V-xb . r^a<73 rd-\o •. ^"^»03 rr^cCil-A f^kxvrT^-A 
5 i<l\o ^^\^r^ .r^cv-v-ia-:^ r^srxLcso [^^1 rdatoo ^.vikVvm-^ 
:.r3o^ r<r^x.V;^jjl^-A ^cn Tr^Ao r^Vv.\lK:^ rdxrbo-KA ^A<n 

^__m Vv__»r«^ r^fv ir^-S »-S st-.] r^v.3c^ ^Aoa ^<7i.\^ r^Ar^ 

r . v\ -A . r^^(V_v_L3C__\ r^ ^Tpn s. . (^o^H^^v.v, fw-^ \r^-A r«^^cvro 
r><7J r^^v y ~-»"] r^ \^ . r^^"\j ^"^vso •. <v^^^ >\ \<^\ fv\%rtt^-A 

10 r^Hx-TTa r^-Acv^-rv r^Jr7D^\j3 r^^^Aso <^cvi3cv\i^-\ r^Vuro"\Jo 
rr"^_k-*_v-m ^x^or^l r^Lacu-Al r^oo r^*vr73t\ ^jA<73 \<1»xx-^ 
\ r^ » ^ fv '-n-^l r^ \ "->"]^ ^ ^ Vv-»rcf"A r<^ v a »r^ : cio^ch^CiX*^-^ 
r^rVvj-jdra r^Ar^ . "yOjjt.-K r^-AOv.o"n <7ir3 * r.^r^"A r^vrs *r^o 
^^vXrTal vaaVv3cvt\ r^v^r^ . c^oj3o\ (v>-a ooA*-^ ,\ ~-»^r^-\ ,cn 

10 r^X » \ » ~i"v ,<75 r^Vv_v-X-r3 . r^<n r^v. xv.ro -a r^-Kojt— o<n 
rdxrbo-A-A ^A<n ^tvx^ «^-^^^ •:• ^ • ^JJ^*^ • 9<^ ^ oor^jA^TDcAor^^-A 
.ziaoVv r^Lro^jto-K w^_Kfo : r<^^\-jc^i:^Tj^-\ ^iA<n .^^r^o : A-^^^ 
r<f y v.if , .r3oV\ ,^_t^o :r<ljjcvV-\ rwi<n r^Vjj.ro-\ r^Sa*.^ o<n 
arcf . > <\ i-NAX\\Vv»g< or^ iv^ % \o^v_x3.-rb-A r^^s \ rb ^_r73-A 

9 *T t^fy^-^ \ M ^ \^-n <nV\cv_3o •-pnja r^^cwo ^ro ^«^.►•^Vxr^ 

<nVvcv__r7D o<n : rw_va v rv ^ ,VvAAV\V\r«^ or^ >_\js*-.V\r^ "\-2k.o 

r^^v_»r<r ., ^ iriifL^ <7J.r3 r«^*V\vvajc^ r^a<n •. oooS^w fY\^\rw\ 

r^V\cv_\_^!^ Vv^v-rpw-^n :<nL»Vv»i^-\ AVwi w^r^ r^Vv.\i*— yoi'^ 

. ..^^ . •. r^^-i^ r^o<nV\ (^o^^ A.^ ^po r^"A<n •. rwvavrv-n 

2 5 ,^(\— mr^ ^.-T73 :r^a v rv ^ <73._r3 Vv»i<r r^^\_vVv-» , » v ir > 
.T^_>jaJi-A o<7J r^LvAvro-A rw»^ajt— ,<no^r«;:^v rCf^raVv fYVo-^v 
^ '^["•rv "I "^ «^cv-jacv-^^^-A <nV\cv_^_\-ro ,Sajt- ^m ^»'\ai<n 
r«w-\<n ^"^ r^i^'^-» .:. qqo v »^vr<^\^ fv> \aj3-\ .vr\ . VvvjA 
■ » V if , . ..^y. : r^^H-^ V <y\ ^ \i<S ,<n ^ro ^v^ •. .raroV^l 

3o <nVvcv_:i_\_m ^^KawjcA <7xA . » "t> F » (v>"j ^ » \ .>Lro r^VvAvVwr^ 

^ Ms. uKua". — 2 Ms. .s^j. . .) r" — «.( 271 ).«->— 
r^"\jC7DT«^"A ysjr«^ ^ooo . c^o.\»V\r^\. ca\oj3a . u\"A . r^Vv^jA 

A X. . ^ fY>oVv^ n.^ ^Ach .\.»AO0 . MJL^ . . . UJt— . V^jXH^ 5 

r^—»':^ x_A r^-r7D^\_v^ qqOw13o.\ rr» ^«to-a . ^ ^-^ . . > \rr\ 

■ vv ^^fV-jg-1-A r^u:^r?^ . ,y..v.fk^rvr73 . ,Yy\fY> . . r<^\\^or^\j3-A 
.v\"A. yfh r^)s\ \ r ^ ch-ra . r^jjcvV-A rdvxVTTD-A ^Aos ^"^.ttd 
r^Vv \ \^ r^wAr^ . > » v y > s . .^^^ rvo . r^/\\.\\r<^\ f^\/\r-i-\ 
r^Vv...» \v.Vv ^-TTD ^.Ard-ZTpA ^*r«^"A r^vskjr*^ .r^-AOi nsj^r;^ lo 
r<fVv-v. if.-\ cnVv-\ Ny^^^A ^ctxtd-^v r^rrx3t.oS ^mo r^Vvr;^»i^j^ 

,C73 r^Vv V y "^"A ^CVJ.XZ7D"A . 6a<S\t\.\\<^ V fW \CVJ3-A . tjv -rv . ,<73 

. r^ACTJ r^\j\jt Aj^c73 «..^^ ••• ^vjAVvr^ r^oj-^v . cv^.x^-:\ . 
^"^V-To . ^craJi^rv-sr^ ^-Acts ^ctjA^ r^xrbo-A"^ ^Acn r^jaic.'^ 
^,» v.y ■« . -^^ ■ » \c73 ^_*C7X_*> av_»r^ r^ "A-x_^!i;^T<lA"A ^_jAc73^_r3 1 5 
> ». \c73 ; ^(V-ar^^VjS-ac^ r«;^^V:^j^^"A ^C73 ^"^jr^ .r«^VvAjVvj 
rcfVvcv-TTD ^TTD ; r<r^oA S^ r^ \-:\ ^c73jVv»r^ v^vyi^ ^ctxA:^ 
r^_x_v-Jt— r'^"\-A_3or^\-J3^ r^Vvo-TTaA oao^K^^vv fw"v\r^A ^po 
^^^-_m •, . .raw^^-K . r^j^ic— ^"a c^cvjao\ fY> ^ / ^-^) i • "^h*^ • 

>nri \ ^ ^C73j^CV_»r^ r«w\o *. ^\.^i:^^-3o r^_x_moCTJ"K":\ > Ac73 jo 

. yv "^v . r^^rv v>A r"w_ro":\ ^ K~^ ^^ >^cv_» ^_rn . ; » \c73 

^":\ cnVvo-so ^_ro .• , » v r. 5 . cn s y. . c^o vi>\^\r^\^ fy^^^^J^''^ 
-:\o_vv_\.^ r^_v_^c73 r^Ar«^ . . v-V-.ic^ . r^xviL* rd\ \j ^orAj3":\ 
'7/' . vv':^ . \ r^X. V .x.\ r^ron^ ^do c^aAcv» 6 ^73 ., ^aijt^r^ 
r^.»,v..if .. ', \ ^ \ ^.=73 'Vxror'^':^ r^i^sjr^ (^0^»^^^^^ Yr tv^^g^'^^ :>5 
r^_ron-iw r^-\A— .Siorw_\j3":\ ^(^"^^) ch^cvro ^ro . . .ra^N. t ., . 
. . "A-X-Jt- . v^ % \ ye ^ ; r^\.».-mrv^-\'] . rjv^ . rr«;^^|, v .x\ chA 
..TD^-K. . > ^^ yrK s^ ^jJic7i ^. -s— vv\^ (^^)'^^ r«cA2>^r^ 

* Ms. och". — ^ Ms. «L" e )laao correctum. — ' Ms. ..giuk.. — * Deest in 
ms.; loco vocis est rasura. — ^ Ms. .o^^uk.. — ^ Ms. ^. — ' Deest in ms. 
— ^ Deest in ms.; loco vocis est signura, ut videlur, omissionis. — ^ Ms. "JSjj. — 1^( 270 ).«— 

vsjvsfo ictAj-^ rdi.£iv ^ara^^^TJca mr^-^v am c^cv»^ mov^-^ 
^cv_a.<73 2 ocyj . <7V \ «^^ ^v-^ cTxA-j-^v r^cvuo.r3A ocn 1 r^rrxLco 

r^Lji ra jccv i^o ^— «n i<ln. (v> ^ vs_.>rs^ . ■ -i^.. vcn n»^ ^ju.Acn 

5 r^irv-kjt— ^jy^ ^-^o-Kja z^-rn c^oa^cv.» ^-to .r^"\Ai-x^.^Afs^^ 

>"Ho 3C 1 r^ ^n N-. :rs^-S.^T<iAor^Aj3A .\ — tSr^-^v ,<n 

. ,^x:^^3Cj^ ^v.iL^ . r<^\y . . <^o.vvdi> \^ A no.»-A-A 03 ^o^Aix) 

.vv-A. i^^tV-XJcA CTxA r^LsQty v^ . ,r\ c^ovrw».^^\j3a»-^ ^SQ 

r«^ v 's »r^ . ^^^.rrkj^i^ 3 ^ja.x-^ . r<-m . •. c^c\.y»!^\Y^\^ <wvoj3-a 

1 ^"^ O3^o...rn ^j^ % . .rx-ii-it- . r^.»..v. ic... •. ^sctsAJL ^octxj^a 

. vyv . ^>tv V V \ try \ r^_ron. s.. : Y<^\-^T<l_^or«^\._ja":v 

»^^aj<p ^,».-y V ^*73 > »v » ,» . "^VA-x^ . •. 0QO.vx^Ar^Y, fv^voja-rv 

•TJT^I-Xio^l ^A<73 ^rn . .^^ r^>j.iL- ,^Jv»^r3":v . r^t^^x^Jk^^r^ 

. "^v 1 3t— . ^ » ^ iL. A-ju^<73 ^jA<7} .\a>.. . 4 ooojjra^xioor^ 

i5 r^^\.rb .\s. r^»'K":vv.xyx:^Ar?^'A r^v.r3.x.oSA ysjr^ ^x-vi^VvrTar-^vl 
r^^v-x.K:4^\"^ ^-x\<7i r?l>-v_it-. ^^xiooVv^ ^Kl : TS^xrbor"Kl"A 

»^ 0<73 Vv CV_^r^":V 

^<7i\iL ^xxa.^tvrD 

* <7jVvo-^\.,m ,"\a-x— ^r7D":v ^jA<73 : . .raw» . r^jj.it- ,jjjmL»"\r73 

9 r^mn.^ : (^o^S^^vv. fw ^ \r^":v ycnci^r<^ Qoor^"^"\rcf cioaI^\jA":vn 

rdjcn^n v^^Am ■Ha^rs^sajj ciooj3o\.iio":v <7ar^o ^\r o"| ,-\cvjc\ 

r^cTJ r^jjj.ro r^"Sjc-ro":v 'S.raVv.x^m <73j.r7D':v o<nl :r^"\cv-Qo"A 

. . ^ \ ^ . r^jj.it— r^^^ r:r^*.^,rvT3":v1 r^ra^s. uN^r«^ r?oJcvJ»"A 

. yvA . r^^jijcrD cTxra "^v:^ <H.r3 r^oool rcf ^jcrj":v ^jA<7) ^<7x\ik 

25 .r^Lj^aV"^ rw^jb^tvro-^v] r^<n r^lvxvro .• Qoavx^v r^Yy <w aoj3"a 

1 : r^j^cv.y-^v r^vjjm-^v r^ ^tvxro-^vn Aj^ct) r^dvivx— 1 

ivirv 1 A/> \ rNAT^ Y^Vv-jc.rO':^-» r^^tV-VJC- •. <73jVvI»r'^ 

^^ ] <7J....":V <D r \Ci\y\^sy.»Ji * 

<73V\cv-roA ^"^"^v ^ : Qoo-j3ro.-\_xio":v r^^lVvLjCTDA^ r<^)pixx^ 
3o us-»r^ •. ^<7>-j^tv.-»r^ ■ .», v if . f . -^, *\"H . 1 •. r^^vJ^^or^-jja-^v 

1 Ms. "Im». — 2 Ms. ooi. — 3 Ms. ]J^. — " Ms. "-^.^^oj. 
h \\ r^.fc v.x.'! A. ^ o<\\ ^-^ .03. : T^vrbonA rdkrr)"^!» r^^\.k73 
frw » V X. A.n iaa\ ] ..^. ., -!^\^fV3t.T«w c^oAa» octs"^ r^\c73 
>^^ox-\. ^-aI ocn ^«"A r^_vnv\ . c^(\i-_x^cv^^r^":\ r^ ^i.£b"^o 
, x^TJuJuj^ ., . n^-K . r«^ » \ y.'^ ^"\j53r^":\ yN_*r^ T ^n-x,^i^j<l_\ 5 
,C7J c^rd-x-^-rocAovw-A . .ra-^ . Ncts r^^vat- ^ttd ^oool^r^-A 
. . v^n-A . ,C73 rQorwj.^.r7DcvAor«^"A . .^^ ^(wx\ r^iro"^^ •. . ^J3-:\ . 
fr^ V ^\ cTXj^-jrw-:^ yy rr\ '% ] (rt r^\\^or?^\j3 ^s-^ '\Vv.rD 
. .^^^ . QQCv.\y°^»lS^i^ A.rN> 1 c^a^^r^cv^^r'^ octj . V X^fvx.r'^-^ 
^cTXjVvjr"^ c7xh":xyior^":\ v^jXsL^ ^CTaAik a r^^":v» 1""^.^ •, .xvac^ 1 
.\ s. ^-rTDwJwxH . .v^_rT> . cvA •. ^•■a r^wicwxxrD f. ^vic^ . cu . 
. •^cv.vvA.ra . rw_m . r^lAr^ roQa V *^ » V^^rp-A c7v\\.\ox^"| 

.^":\ »^Vv r ^\:73r<f 1":\ ^ » \oO ^_r7D"A v^ \ ^r^ 

, jv «- =D r^^rv-l_x_iH-^r^ ■ » \ y , . .ra-^v . . Vv_jr^ » \ ^^ 

C73 p":\\":\ J3 * f. r^OAJI^.Ta 1 5 

^Lx-Lv-x— ..TD. ^jAc73 ^->^03 ^v.:^ i r^\ \j °i orslAp-:\ 

^•ACV-iC73 . r^f^V-x^^ii^jjlX-^^ OC7) r"w_v=3\ r^.^1 •. ^r^l ^lr:3^fV.ro1 

. ^"^V ^rk r., . j3"| . r ci>"]r^"A . ,cn r^)s\.—\.-yL^ .\ ^ r>cv_\ 

rr^-L^A£n"A r^^^vwor^':^ ^Aoa r^vjc. .• ^Aoo .\ n. . ^ c^oVvVvi 
Ar^-A V_9^ \\ ^ .r^-A^orao rcf^rv-^i^o^ oA-^ r^kroocTj-A':^ ^io 

.^\ VA zjy \ )s\ »r^ Y^Y^ % \^(Y) rs^-5\_\_y\cv.ic^ ^\c73 .\^ . 

r^3-\-vvjtrb r^j^^^^ , » v\^Vjcr73 r^A^o.rbo r^Vv.^x^oVvp 
r^^ocoA r^-\ cA .15^^00 AJ^^.mo . r«wj-\JAr^o r^\iAT^ VvcA 
>^^c7\,-\ .»"A r^ » \ if « ^-^ .V \ '^V_r73"A OC73 rw_vrD\ ,c75o^r^ 

ocn "S \ V^ ^-33 r^-rrv » fy> un_»Tw . r^ » "Tao^A^A r^-^\r7D-A 26 

rd-vrav-fb ; r^Vv.-V-x^ rwVv-v_x— o-:73J3":\ ^jAc73 ro^rw^ocrj^ 
jO^ ^3d r^V^,»-^ ^.rTD . Y^Ls>\Sn'^ ^^^ooA-»"^ ^.^^c^xi^^or^^A 
. ^"A . r^Vv_v->tA r^ ^"as, ■ \r^£iCiV^Lj3 qocvjAo.»"^ r^VjwO":vn 
^-=73 . ^jtJL^V-^rr) r^ %, \. y. . . C7>-\.X-^ . . <^ov»\^\r<f\. fwvanA 
>cn r^Vv\ y \ chA r^Lm^^Ji^ xr^\ \^^ors^\n":\ ^-^ cn^cvro 3o 

^ Punctum minio additum. . "^jja^. — «.( '268 )<-»— 
^"^V r^TDj^fV^ . 0<TJ ^ 

^ 'N^ O^ •. <^rO t '-1 fV^Or^^iX 003 Vw-10.,.V. O "^ 1<73 

5 [,«75 r^]^Lv3t-1 :^»T^Ao \<1\ -xLs^ oy^ rs^rxi^tv;^ ^Kl^o 

,["03 T^Vv-.V-L3C- A_JZX-33oA . r^O_V_X3"^ OxAj-A . ^^^Y^-^, . 

)ri\iTir^ r^Xoao . . -V^kxa-^x . ,cn Qovd>.^r73oAor^"^ rCf^fVj\yAr<f 
oxra ctjA r^ocn rdjuvJe.-:\ r^^\v>oje.-:\ r^oyircS ,<n .\ | ^ rsol 
2r^H^o_r3o 1 r^ ^ *\ fvooVvo rdskonA r^o"A ^r^D r<llA"[o v r\ ^ 

1 r^^ ^ moVvA r^-xTo-A •. ,01 rwvawoa r^f-Aoa ^I»"^ "^.^ . lr^xvi.":\ 
A-bw r^ojjora oxra ^xvrb-rx 3 . jtd . ^jActs r^viL- ^<7x*^>r^ 

coVvo m -HVv ra ^ ttd-a ^:^ > ^'^f^ ^"^ ^^ ^^- ^ ^^ 

r^VvS »^fvJi^ % A » ^<73 Y^-^m A_A_m . Qoo'\'^ \ fv> '^ ^r^^A 

p-A\ r^-A-Ao •. ^ V %\.j:Tir^ ^ » \<73 orvA_^ .\ ^ ^<7Xj^-»r^ 

i5 r?lA^ ^f\ % 's A V *T> . r«w__io_y_j3wrD <7x.rD ^ ^ x JA^tv_A-^ 

rs^LxDo^V-Si r^o<7j r^*H-j3Vvm-:\ r<l.ro"^ja o<73 c^or"^mrd^o^9i 
. .^^ \ . w^^ rr^-Anr^ trY-V_jmr<f ^ r^A :<iDO_^^^^A "H-rao 
,^_^r^1 r^Ar«^ •' ^'^VH^?^ ^^ r-^A^r^o :-^ovv\""> ^ie. 
^TD^Vvik . ya . ^rn o<n As. . . j^^ r^ovrv-) . ^xvie. . <7i.l^ . 1 

90 •. ^"'^ r^"5\<73 yrt. s. , . . a_^ . ^-^ o<75 .\ s. . . Vv._»rwjAo r^A 

. .ra . ^_xA<7xA ^ooA ^xvm r^-\nv {y>^\rcf «^^ojoo r^^^r^-^v 

: r^A » N;^Y^1A^ r^ » V V. ^<7xA_2A' ^xrsjiej^ rwAAr^o •. ^xvie. 

(^OA^ V (YK v^ \r^-A r^^oTTD ^ro-:\ o<73 r^rd \mr«^ r^_vr3\-A 

r^__i — Y, \o_x.o rAJ^r^-^orw-V-xa-t^ <75^o_mLA r^-m^^ s. 

95 w^r^ ^ — y\r^ .•Qoo-A^^oX^ -^ — ^^ Qoa^^^o.V«^^ 
r^^H^viVfc^^^r^ ^^^oj<73 "^^««^^^ ^xTTaJtr^ .-r^oAxlAJrD ^vJe. . -a^-K . 
y^ \ ^\o r^-S — ^^_S^or^\.__x3-A <n V \^ \o_3C^ ,r<73oVv-.»r'^^1 
r^^fv_x_mn-jo r^^fvJ_v_Ije. [ ^r^ •. ^jjje.1 . .^^ . •. <7xv^>Aor^"A 
. •^y^ . r^Vv_vje\ r^TTD'^ s. .1 . .raAxa-^ . ,<73 Qordx^moAor^':^ 

^ Ms. )loO>m". — - Puncla plur. desunt. — ^ Ms. ins. jLa^. — '^ Vox infra 
iineam inserta. „ — w.( 267 ).€4— 

■\ » ^ "73 Y<^ \ . y^ Vvcv-v^xjS Ars^-rx "AVvrD ^TTD <n\r3 "-p^ 
c^oT^mrwLXlcv^^ ^-^x ^os T^vrbVvo ^•^ i ^^(v\^ ; ,y3 . ^po 
C7J 1 OOC7J ^^ 1^-1 ii 173 r^ noS ^-^x och t^ % ^•=> sa 5 

. .ra-A . rCfVvvy— )-Ao •. ^jAcn ^po ^"^^73 r^i^-^v* . , 1"^ 1 y v\^\so 

r«^^cv \ y »-\ ^tV-aS V , . "a_x_n-:\ . ,C73 (^r^w-x-^wrocvAoi^/^v 

c^r^ » *\ -r>cvAor^-=\ ctAj-a . .^^ . r^Vvvr "^-ao .. c^or^^nr^^ 
. CTD^ ■ ^ y vA^rv-r73 . ix\ . w^^ •* c^or«^sor^Aa V *\ v^^JLm 
,cn ^-^ ^^^-^ '. oxA ■ » V -73 . .V \ . ^-^ r^S^^v fw^r^Ar^ i o 
[ . \ . 1 A-r^ . »^^cv_k_rQL_v"A ^. [»\xr73 1 c^or^Aj-Sr^-A r^^t\>m"aj3 

. ys^o . •. c^o|^"H'=\-ir'dr^r«»^":\'] . .^ to . 2 ; coor«^"^"Kr^^ >»A.r73 
r^^-SJjt^ . \ . r'^xije.1 ArsjsoA ^ijr73Vvr73^ .• cTaAj-:^ ^Acts .rso^ 

: v^ ic73":\ ,c73cv L 1 1 -"^-Jv .^ TDAr^^o .• QooS-^vir^lxijr^n"^ 

ooOAr^wrrv» mcv\":\o .•^o"\oAn rC^vvvo .• c^cv»["-S V »-73lj":\"^ . oo . 1 i5 
: r^^^v^j-rb^^^-n . ^^ . ^jActso .• . vin . y^jSjl f ^c^aAiL : . .ra . ] 
•. r^-^^m ^r^ r<r \ <":\^ . [ t^\-r73 . . -^^-^ • r^^jisc-l ^cyv\^ 

.^"^—1^73 A is^ ^r^ r^|~Vv\_*Vv-* r^^\— yv cH_»^fV-»1r^ r^^^AX.^ 

r^^rv_v_3C- ["c^o^K^^v v fv> ^rwAr«^-Al c73^|^cvJ_r73 ^cv_y^ .\.»^c7a "^v^ 

•. Y^—» vo^\ X3 rnl rd_2k.«\_rb , -73":^ jcn rw_icv_v-33-rD r^":\_iA 20 

■\ Si 1 r^Vvv-vir^ r<firv_v_3C- r^cvAja ^pn .raoVv r^^Ira^tvro 
c yv _ v _ r7 3 .raoVv r^\^ -S^rvroo ;r^ » m-xj^ [^c^or^-:73r^Acv> \^ ^ 
.\ Xi r^_r3->^fv_^-^ r^Vv\_^r«^ rcf^^-iVvJj r^Vvvjt- r^cvxja":^'] 
r«^A_>x.r73 w ^Vvxj Vvjr"wjj\yir«^ 3QojA_^^["'Kr'^or«^ C7a\r3 "^ral 
^_xAc75"A r^VvS-j^ r^V\cvi"\c73jVvIr73 1 a5 

rw^Ui ^173 ,^73":^ . «^JvTOr^^Vu ^^^["oVvVu 1 

r^Ao ;Vv"K* — >Vvr^ r^jjl^o-^vja-rb r<^ ^n \ •t> ^_r73^ r«^Vv..v sl^I 
r^ocTi p'^!"^ r^_A .... r-w-jo v rv -"»1 cyv —» \\ -rk > rv^Wt^ 
r<L_Lv_j^-_jr^ 1 ^^oVvVv^ r^r^ . .•n._x.vvV\V\"^ 

* 3 V°. *"| (^cvK":\ V(W^\r^":\ C73V\CVr73 ^jAVv^-^ 3o 

^ Ms. ^J^". — 2 Yqcqs in marg. additae. — ' Ms. udo-.^^". — «.( 266 )k^ 

^V > ^t\T-> ,o3 r^Vi__i 5t- A 13 ncv-A -^p — k__co^V_3o 

At^ r^acn-A ■:\oa-_ci)-:\ r^v^^r^ •. . "^Vija-^v . ,ch oor^^x^mcAors^-^ 
AA^^-TTj-A > X \ob rpr?^xb n^ ;r^cvm\».^ och ciocv»-\cv3k"\oA 

5 cn \ »"A cTJ^o^ r3o ■\Vi_rD ^_r73"A 2 r«^ » ^o':\__£>._r73 ir<^ ^s \ •t> 

cn^o '^ \ r73t\ .rao^ r^^—s-Ko x.o : 3 c^o-a^v i m ^r^Ar^-A 

.• <n"\Vv_rD u^_A mrC^v o<n ,<no_yAr^ c^or^AjSr^ ^o'*^Ai>^-:\ 

. "^vjja-^ . yoi Qor^:^jArocv\or^"A odAj-^v . .r3":\ . r^Vw^ .r3Vv2k.VA 
rcf », V y. ^-TTD-A ,cn r«^Vv_v-_3C-. \ N "^^ Vvocd r^A ^ttd r^^-Acn 

1 o •-p":^-» . VvK j_rp^r«^ r^wjjo^^JD^ r<^^ \ *t3-a r^^JVjAO^-A ^jAct) 
.^r^o •. V_*rdjAo r^A .\,n.\ r^T Vajcl- r^^vvi yD^xs^^CkKr^ ^-^ 
r«^^o "^ \ no j-Acv^jt^ Ar«^o •• c^o-H''^ \ fv> '^ ^r^^-A rcjolV\cv_r7D 

r^Vv__i 3t_- r«w:v__vi^ Vw^o \ ^^ . r^-:\cn ^_r7Do . ymcu^r^-^i 

r^^Vv-^wTTD ,<75 ^^ cTX-j^v^r'^ .;.r^o ■v.rvTTa ctxtd Vx-A^ij^^r^ 

1 5 ^yy "TA r^o":\ikm r-w^sAro * AlVnoTx ciocvi-SoAncv^-A ctdAa^ * 3 r" 
OQO-K^ V m "\ \r«^ "HV-rD . ■:vjJ3'a . ^cn oox^lx^i^cAori^-A . J3 . 
c73._r73Vv_3tr«^lT\ ocn cioors^^^Lj-Kr^^ ^ <rs \ -73^^ v^ % ^o^^v^p.-rTa 

cn^_A^ »-A ,cno L_wr^ ^ r^ocn jcnoV »r<w\ ocn oocv ^ » \ » *\ 

^Ar-v_x_^»^ "^_\_sVvr'^ •. c7Du.r73r«^ ^_r7D cv_\ •. qqo-a^^v-Vw' fY\^\r^-^ 

9 4 ^r\^73C73 . r^^XsaiSr-^A ^r73-:\ ,1<h >VjAjA ^pD •. COCV_^A.aA\ 

^ "73 ] r^;^ » \o"=v_JO>-r7\ ^ A V rvVv.r73o . .s ^ r. y^ % vv. ^"A 

• •. <^o"S ^r'^__^-_jA___vr«^":\ C73"S ra <w % c^\v^ ^ fY>cv-Aa_I-^ 

: c^cv_^^^vd_\-^o ji^cwiii^-Hr^^tv cn\rD ^^ 5 ooor«^mrr«^o^^J^ 
n\ s..^ ,C73 r^^ro .v. y | A^ r^wV-vv rvdVv v 1 » - -K^ra ^_r73 

qT) corali^oJii^rriAl c^xjAKf"v\^r<lty .VvraV^^rcf ["(^cvIS^xAjA 

^-xA_it. .V». ^x\c73 •. ^\\rL<\-v \ <yk— > ^prj •:\-^S.,0 . "A-AVvjCrTD 

^cTaAiL":^ r«^v^r«^ .• . .^^ . rwxvx. ^-a trsAr^aoo .• r^^^svxfb^^js 
^»-A A^y^ . c7J^cvr73A r^r73":\s. , c7xA ^^DJCviVw . ""p . r^^ijjc. 

^ Pancta pliir. minio addita. — ^ Pancta piur. desunt. In marg. : Oiioi 
UjoJ^ JLiiLs '^^? .U.im^^N.JLs asofi? Ij-^- — ^ ^s. ^iJ' . — ' Ex. Eus. 
Chron., ed. Schone, I, p. i6o, suppi. — ^ Ms. »»0500". .( 265 ) •c-t- 9 \ . % \c73 AjL_.r7DO * C^CV »^ fY>Orw "^LTXiw-^N 003 t^OV.n A-Y-TTd" 

ocn - r^a_vj3_rD ■ » \ V*^''^ ^.cv-imA .^^'^v.mA A-i^cn pa^ 

» Me\ > ^ rv^rt^ \ -^X » ^ v^:^ r^VvoriA^-A r^v£b\"^ fwSTXk^-^ 

.• ^ \ — t v-ri vv \' ^_so„\,. 3C T«wA-Ao r«^^\_»^rvJi' , \\r. . .^j^ . f) 
r^jt^o-^"A ,C73 r^VvajJiT^^^ cTxroAojcjza ^=rK»tv>-A ^yiA^tf^rb 
vs-ir^ ^-jcAcT) .^ \y. "73 .^rvsx-^ p"^\o . ctxtd-^ ^jAct) r^xyx.-^ 
y^e\ vv \t\rt . r^A..r73 ^ ^fv_rnk_yi"V-r3o Vv-»r<^\» Vti r?l»^3D"A 

, ^ -^ ^- r<f \ ^ *y<fe\ .•r^VvH_3Vv_» ^C7D^Vv_jr«^ r^VTi^riw^A 

*^Y^^Y^ "A — i fv^Tv vs»i<r ^"A p":\\ . r^ \ ^v.gyxrb rwVvo-V^^ lo 

^V^ \ ^^ ,C73 r<^ T\ *V fY» ^_^r?^^ ."^ ^ \ roA r>^"=\c73 .^r«^ 

r^^ojkiVv^ :r'^\^y.ayyfb"A r^^VvozTaAot- r^ \o ^c73JJdo r<^oc73":\ 

r^_A__yio 13 ^ » ^ .^r^ ;Vv-r3or^^ r^ \r^ . r^VvvjVvJi* ^r«^ 

r^Vv-»o_iiVv "^Vjcdo .r^^^Ac^j o_»o_yA_r73A r^^\r«^ ^c^sVvA^^^^rTD-A 

-\ > ^m ,C730^»r<^ . Y^ T\\k\,Si Y^ \ "^^ 'V 'T> ^p3"A r«^VvAm"A i .") 
,C75oVvjr<r ^ic . -.Vv . "?V^ .:.r«^SAC73 ^jAc73 A^^.33"A Y^r^\jL^ 

r<lxio"VJo..j_r7x_rD"A] ,^o-ic75 r»^ '^ \ "73"^ r^-\^CiY^-\ y^ \ "-»\ 

ocn »^ * "^•=^ n r^ '^ \ r73 3 c^o_Ar«w"vr?lj3 ^-^ i o 'v \*73r<^ 

Y^ »v.r3 c^o^K^^w fY\a.r^ \r«^"A c^a^orrsA r^r73":vi^ •. »^^c73^oA-a 
r^"\_rD c73^JX)^fV_3C_r73"A ocn r^— »"\n \ (v\ ^r^Ar»^ r^ Vv.A-j^^v-rTD":^ 90 
Acn m—m ^v vv -Tk \ Vvjr^T\ r'^^^ «rs^ •. c^o *\ A»^"a ^ ^ V ^ "Tr> ^Vv. K s iVv jraVv ^ ttd ocn C^O-AO-^^O—j-r^-A 

'•rt > fv%\\\v \ . » \cn ^c^aAik^ ^^9.^ p^^o •• w^^^\ \; ^ 
^c7Xj"\ooc— '-p. \ ro^Vwm "^v^ : c^o%"^ roor^^A ocn rC^o \ . o^ 
. >"^ . ocn r^"^ \,-T3 c^o^A^^vv fws^r^^Ar^-^ . ..^^ . >cn rc^dwx-ra 26 

cn rD-ACV—vy-A ■ » \ v. . vv fw v , . -AVvrD ^rTs : r^Vv_vj"Scvj3"A 

Y^ \o •. ^cn-\-r73 ^"Kj^Vvr"^ r^VvAJt— r^^-^ •. »^ ^ -». \ . » r«^":\ 
> \ \-ic. . \i ^V . w^^ r^Ar^ .• r^cujara c7irD ^KraX^Vvi^ 

* Voces minio scriptae. — - Ms. lioAd . — ^ Ms. «a>ojb)wo . — M.( 264 )*^^ 

■ « ^ ^^-^ r^cvA^-A •. ^"A 1 ^-Kifvra .|. omA VvoA^^o Aja 

<73tmAojt.":\ r^v^\ no^aja o<n r^v^vra r?^o<7J ^r^ r^Vvo^Ado 

^'r^ :^<73^V\r^ r^o .* r^j^o-A-A r^^o^X^ "7°^^ r^oua^ 

5 : ^o^ ^"A ri^-Aoo 2 -KX-rD .:. oq.»^ mor^ o<n Xjr ^A . *T xx.rr> 

^j^n_»Vv.i^ ^j-wA ^jA<73 .• r^V^o.^N \*r> ^<7X-»Vv-»r?^ ^jA*r<;^"Ao 

,^^<73LA-.r3wno-Ao »^^<7X_3rx_^ .* r^^o v rv ^ <7xrD "jy fvxjryjA 

... ["^vvil AjiDjaoA "^.VA ^r^^t^ja r^^wv^r^ r^xrbo-K-^ r^sA^-A 

T<^ \ *-»o-»-A r^X s s^^v-» r^^o-VjOj.v-r30 •. jido^ ^"a ^■KVv.rD 

10 "^v,:^ rslv^<73o . ^rxAo <7xv.r73 r^^o^ \ ^ rC^^wvAl^-A"] rs^vrb ":\ 

r^o<7i.A v^xxxx^ \ ^TDjAiVvrTao ^^.^^-rTDrr^^tvml ^oiA^ ^A<7> 

^ .:. r^ovx3r":\ 3c73.rrvxx^ol <73AJ3o^ Ar^ •. J^ 

* In margine, minio scriptum, c». — ^ In margine, minio scriptum, <^. 
— ■' E. Micli., loc. ciL, supplevi. — '' In margine inferiore : irc>ai*^JL^.fiajo.o 

ya*^j|lOMS Ju«i9j^K>0 J^w.Uo.i99 mO« jkd ^s^ ]i>^J^f^ ^«O^Q ■*«% -> )1 O-lfV^ »m») *J3 

iJ^OAd 000 . otSojk ^^.^ .en\ op>>oSoJoi^|-,^.flOj 00 ot»i^o — «.( 263 )<^ 

j<T> r^ \ rb\ Vvcv_r3Vv_a1._r73L.r3 X ^ »\V\v<f-:\ a<n mX^ r^vravTD 
y^^-^Vj T^rTXi-^n-:^ rus_»r^1 r^-AOoA Vva^ c7xrr\,\y.o : C73.vr3r>^ 
^.mo : ooa v »\.Ar^\. roacvja':^ . v\ "a . >o5 r^^w^ o^^v^ ^m 
/\ <\ fsr>/\ rrk \ ^.c^) £v^ ocAr^ r"^ : r^>t.<73A r^:73":viwo ^ajoj 5 
r^":\ajcv^o ^-AVvra-A ^jAco r^vrivS : oo^rTD-r^ ocn r^cvxja A^ 

c73.j^fVjr^-:\ Vv ^ y vAVvr^ r^^VAx^r<^ r^Ao":\ . .^ ooxrD-A •^^cucn 

r^S.N^ft m-^ r-^-mjcon r^A-A pcvTDJtr^ r^A-A .r^Vvj^r^o 
Vv-jw^ Y^-iyy "\ : r^ y.oxA r^_r73":v-i*-o ^^C73 ^r^D-^ - % \<73 
0^73"^ r^-rrx^r^ r^^rd . n °v ro r^\ » ^\o •K':^ \ "73 r^c7aAr^"^ 1 
r^Vvrv»cv>^'^ c^ira ocrp^o : r«^v^\-:\ r^^rrxxxb':^ r^cvijo "73^"^ 
r^^vi r^ VxcvsArb^ r^xvie^ c^jtd •^ fY>o 1 : ^"^Vic^j-a r^S^o-co 
.^r^mA Ploc-^ r^oc^xA-A r^v^^r^ : Vvir^raj^n r^^^vvi A.r3.r>cv\ 
.^^^ . ^^c7XiVv.»r^ ^jsA*rcf ^TDVTD ^jA*r^"A : . »s\^-:\ «^^cvicnA 
^juitJir^ ,^_Y<fo : rg^\xv\ >xa^ or<^ .^oc^ajVvIjlrw Vvj^ r^^^Arb i5 
ocn'^ > '^ %r^-!\ ,^^cucn ^.^73 or«w fr^ \ ^"]Vv ^ -73 or^ r^^^rrv^-^u 
"yPOAxbr^ r^^Vvcvr^a-^VTD cnrD r^^ .^r^ r^v::^c75 ^j^^VvrTo -^"^vrocD 
.• c^ci\%\^\r^\^ cv>vcvx3-:\ . u\ ^ . ,cn r^^^xat. ^m r^Vv^^vw rdvcwxD 
Vvsr^^^iSja cncD •Ko"A-ci>r^o . ^"SVvrD-^^ ^jAcn r^vrbA .v^u':^ 
c7xrDA ^jAcn r«^V\o "\ \ m-^^ r^juVjcA : r^^\-w A-tdjdcA r^A.w 20 
r^^rb^-^ rd.\~boj A ^^"^vjVvm-A Vv*:^ ^Acn •• ^Vvjr"^ VvVvrb 
.• ■^.vA.r^-A r^VTDvrb o^^Vvx^r^^A r^\iwCv.£^io .• ^cnV\cvrrjcvjjo":\ 
jcn^A r«^^r<lrD oocn . * ^ ^ V V^ -^ ^vwA^ •^psii-':^ ^jAsr<^o 

.j.r^Vvcwvj^ or^ r^w Vvo-HVvxr^a or^ 
"-po":vjD-i ,»wotvi r^cn --p^vjd-a ^-jAcn":\ r^jAKf^A ^"a A^^^ttd 05 
rs^cv-Wwio "S-r^ar^-i . % \cn ^_xAcn-?v r^^r"^ ». .tdjA^o •^»fw\ 
> v\-X-y\o > » V ■rbVvm-A ^V^r»^ ^"a ^c7>-»Vv-»r«^ . Vv-jr^r73":vjD 
r^rrx\ojt AA_m ^m ^Vvjr^^rTa^vxD .:.^\cn r<jcujDA ,cncvr73":viD 
ri^juvje.':^ r^Vvcvjurrx^ A \. mo : c^o » ^ mor^-^v ocn r^cvvjD-:\ 

' In marg. sinistro : ^-a-^wo)? >a>aXi>^ jL^nntalo» .^v J^oj^ iiojV >>?! ^ 
• •JL^ot- jLoAd. — - In marfT. , minio scripliim, ). —H^( 262 )*€^~ 

■ t^S c£k s»-^ ,<75 r^ifv__v_3eA T^Lm^sx x^ : r^-iu^or^cvJcxjk..i^n 

jAo-Kordra-^x ^jAob ^<n\a> :-a<73^^y^ r^Vvr^j!i^j^ Y^^o.aArb 

r^-j^ \ 'stx : 1 * V \^ ^^ i^V\ -n-K r^» mrdrao >Y^o^A-no 
r^_x.ic^T*w^o . r^ % \or^o fv % rrt-^a ir^^oks^v^-^ck r^rsf -vrnr^ 
t^-jcaJL^^-S-ao : »^« V <\/\\j<^-n/% Vvxa. r<j-S*Hs:,-:\ : r<al>^r^-Ao 
r^^o-S-Ao r^^-jLAjrxTD-^^o r^Krnn : r<^xr73o-\ ^•\VvrD'A •^^o^oj 

o Vv_x_rD . % \o3 -v^VTD^ r^VvjLi-SjAr^ ^oiXiL ^Acno : r^jL^o-V^^^o 
r^^-jV-vj-^o-jb-r^o r^r^ -S-iTDr^ r<lj<_ioKjo.^-:\ : ^'^^r^ r^xio^» 

cnVvo ro [^Vv— =3":\ .rajo^ ■ > \ooo : r^-x-io-rrir^-Ar^jbr^A-^^o 

fc^o \^ Qk Vj^ A s.- >1»\^\Vvx.t<^ rw>.v£3 Qoo"\^Y^i^x:^r^\<^\ 
r^":\oi r<^^o -N \ *7xA .^r^ ^-a .rao^ :r^xx^r^o r^-HfolMo 

5 ODO ^^ — x^o ^pr^o -S c^r^-n ^o.-».\o^ ^.jitd-^ [rcljL-mo^-^WI 

QQO_v » \^ y r ^ Yf fv> -acv-pA ooA rrdLron.^ oDO^^J^r^rai^i^ 
r^^ojT\oyA£3 ^oqA»-^ ifrs^vrbA "Txxiool Vvj^ «.SA ^v^ :r^x2k\ 
r^-H y \o r^"\o-jt.o i ["r^-roLjO-XD-A rwJLlra A ^oy^o : t^oie.-^ 
r^l-A-rvoQo s: ■ 2 r-73u_3c.no : ^_L»oa-v_=7D r^^uyvV/N-^ r^\\^or3o 

>_=3H^o 2 rr<^ ^ \ -30-A r^^Wil^Tv rtaTJfvoSoik^tv ^rdac^A.^^Tj 
^-=73 ^\_yx_l-\-:^. o_iwn_*^r^ r^ \ — >\ r^jr^ra-^^o : i^^oAji^ 
: oa3r7D']Vvx.r^ r^rrxs^ ^vv\^"t:\ ^oo r^vriaVvs^Tao sTr^roX:^ 
^n rDo^ ^r^jLjo.'»* ^o^A ^OD r^\y»r^oAo ^rr^cvoQoVjAo 
«•^^^^Vvm-^v ^oo t^^oijdnitvo ^rv^Hraj^^ Y^V\Jk2oe.^ol 

5 3 ,^^o__i<n r^^ ^ V:^ 2 ["r^ \ v\ . .\o r^-raH-ioo •. w^<»lifvcvA 
r<f \ — >V\ 's -730* ^ f"rCf ^o \ -liXkv n -t-v -^ ^-Av_»rsfV>i5r\-.3D^ *2 r" 
5rcf^cv_v-jA-^:^^._roo r^Jrv-v_»"^.-rb-A r^ijajrso % .^^oa^oA*:\ 

^ E Michaelis Syri chronico, ed. Chabot, p. 127, suppl. — ^ j; Mich., p. ia8, 
suppl. — 2 Ms. "j«. — ^ In marg. inferiore : 0« ^ - ■ ^-f jLijal '.Jiiao^ f ^ - *- 1 

.liAQjuL^Jl^LaaiaoM — ^ Saperscriptum o. ^ ••• i<l»oo-\c\r^ rDcoD^-^ r^v*n\ ^cv.r3^jv^.m Brii. iMus. iN/% > ^ (^r^x^frK ,oo -H^ ^nn r^v^^v VvarD^fV^.m 

Add. 16, 685 . . . lol. I v". yei^Vv -n > — i \, /^ t^Vna.vAo^o i^^fvrDS y<ji f^^vfax ^or3Vv.:ijm 
CTxA^ "^73wi»»o ; r^Vvo Y^ * *^-v^o r^Vvo *\ y-* nx.V-^ "t-v s. 
o^'\n..rnAo r^\3.y.i73A r«^VAV.r3.^' r^^zb-A vsjt^ r^^oVv.»Vvyi 
rdvxvroA Vv.»r<^fv\'\\^^ oxra -7x^0 : r^j3^o-K ^^-a r^wvravi' 
acj-A "-p-^rd ^m : ^^^oOwTa-^N r^^ » \ if.VvAo r^vraOio r^xvJc-A 10 
ooj "^<73\rDr<w jjii-A KfVvxm^VD r^WaA r^ro^v^^ ^rTDcno^ 
t ^ ^ V -^ <^o V » V \ r^.ro^v^o : r^-S ^s:-^ r^xTTD^vn r^r^v^ 
^L^oSor^ rwm^viwo : ^ovxvX r^v*-»-A ocn r^So^r^^^ ^-KVv-a 
ocn Y^^^kKrd r^^iArwTa^ ,cn ^^^r^o .n..» .<y>-a ^•HVv^ r^^i^A^ 
VvoA":\ ,.»Acn r^jt.o-ro-rv r^cjoiL Vvx^ rdrb^:^ ^jm :r^oj-A i5 
r^Vw_»-\oVvrc^o rwVvi-^ArsL r^VvA^JcVv^ r^TDVviL ^rno : r^'K. "n > s :. 
r^^Vv^ \»^> r^^\vir<f rao^ C7x\ ^a\r<fo :r^VvA^cviv,r^ 

' Inscriptionem addidi. 

^ In marg. superiore : 01 ^. . . .cn y. • 

<• ,^ U^ f^) ^^'^^l) vfi>ai-..i»Jlioo ..i-. H^ :[.^^2^)Inmarg.dexlro: 
^^igic )oo( -»o^-) (s?c) )wx>) ^*A^ )L|.]»[i]im'^D)? )U^? ia onnn . g ») wb>[oJw|^] 
ju..aoMj . ^? ] )Ki-«-» ?©♦-») («'c) i&v«JL>«i 1 av> <HA«» ja^oSl) j-S? 00» .)lo?OMS> 
\ij^j .<*^}. Lao n nn.o>) %- jaonffn.o») 1 . [■ .JL. |.XiL' .«»o»*JUa:&^ ipkiS JLtjXoaJa!^? — «.( 260 ).^^— 
^Ks^r^a v-P.-»na \. fY>r^ t\?\,\ ^\^o i . <73.rr3Liw .^^raSjaa^ 

^ ^ n ^ r."\o . <7X-ry3i 1 ^ v ^ 2 Tocp ^v^\^ .^^<7xbn,rs,."[ 

rooS^ "^ us. 1 Vror^o . ^rvATo VuS^^r^-^ -K^tvrD ^pn <73Vvo.vi.rr> 
T<lyiA_>o r<^\-yA rcfVv-jjc— r^-Ko.^ojojLi'^ ^ r<73jVvyA Aj]r^rJjJr73 
5 <73Vv\ *n r^-x-^oja^oSJ^r-A ^jJJcLir^l ^\jmrd . r«^ s. --» v „ 
<no-Air«^ >_j3J_»1"\o\_£^r^A <73VvmuMr^ ,<73 2 r^-\ro._^o-rv-x-A-:\ 
A »r^__a^ >._r73 rd-x-moH A, s^. jOoo^Avil usArTaj-rx r^lvr^r^ 

Vvo<73 VAVvo ^•\(ws..o r<^rs^r73o ^Ar^ Vujc^l ^ \»r<f vi\»r^r3o 
10 r^itVxA^ r^Vv3jjc-r73LX. oa»{Y>^\r»\^ 

^ Ms. ot^aQ^ . — - E Mich., 1. c, suppl. — ^ Litterae nonnullae hlc scriptao 
ctdeletac sunt. — ^ Getera desunt; uncis inclusa e Mich. , p. ^9^, supplevi. 10 — «.( 259 >«^— 

<7X V .rv^x^ n-^o . CTJ^V-»"^ r^»fv)ax^ octj 3 «tj^ r«wa<7J Vvjr^T\ 
• oxA r<;^a<7D '^Vx^^ ocnA ctA^ti cn-^v-^^TD octj ^pD cn*\^fv\\ 
-"A^o . oja\is*.o rwA-H^rCf A.^ cn-A-^^rao ctxxx^ox^ ^ jn.^So 
ox^^A r^^-S^ror^ rc73jAr«^^^\\ cnWy^rto A^o . .^jrt-TX^A 5 
^-so pw-^-io .r^H_x_x^r^ Vv ^ "^ r«^oc7J .y-jfc-^ra-vi cn)n. \ \. *73-:\ 
^fVjr^ ^ *C7>S A..o.,y-r^o . ,c7Jo^j3J"^ r^\j"|r^ 7°^ r<*f Vlvj^^vto 
L »l\.\^oo ^r^xx^^pD Oj-Ajt.o r^vxNy^ paV^-a r^SVvr^A Axr^o 
r^-x-m"aj3 rs^ i>N.fv> r^c7Jo »* C7i.\ j-vN.^a ^jTo^a .\a\ ^\r^=3o 
^^— \ ^ \-^ ,C73 r^Vv-y % ^"A r^_L»1"\o-x. r<^oc73 oc73 •\_rrx_i»-":\ k 
i^r^^rTDlo A^r^ ^rvvacA r^-Kj ■ cwKvr^ ,oc7a ^jAc73o . r^ro,\.^r3 
•Ajra "^f^ rs^^Ac^j V\i^irvx.r<^ "a.ri r^vTDvra c73Cdo 5 f". . r^o . 

r«^OC73 6 r-:\"\_:73l r?lAA-x.SO"\x^"A r^-A^r^-TD^ rw».\jJ30^ ^rjjt. 

c7x2LX3a r^Vvr^o ^r^^rpc^aS <v>"73 Ajcvx.r^ "'r^^viSor^ p^xix^o 
c7X-in_r3r<wO r^xov-TD .^s. , ,^^c7x»HVv fo^^VjuVilVvr^o ."A-row^ 
rrt^\»1\. (wV'^":^ r^^o^Vvr^TD ^:^\^Vvro"A ooc73o . r^roA^-^ 
CTxA^ > A\. r>o ^"^00.200 ^vra n.^ .>33oao^"^o r^-Kox^-^o 

OC73 T^OC73 . r^S ^ VVO r<^ \ » VV "^^-U lo OCT» ^\;*T^ 

r^^rSlVvr^ \ A\r<^o X.-S ^o . c^aVv i^ » c^ v-v-ra"^ r<^ y »"\ 

rc^-AOje. r^_v-r3o ^ .\j r % •raw.xA A\r<^ \-roui».o sf. .\o"\^"a1 

. c7xrD":\ r<wA^ r<^v(v\vv\ 

Vv—x-ro ^VnSVvo ^"K c^x-ii-ro r<^s^-roo .*\ 1.\r^ Vv \ y *-y> 

\ ^ cn"\Vv_rD ysAror^o . 10 rwxrooH"^ r^^s^^o r^^So^oxxxi 
■'^ * V. >^-^ -Tt^Vv *yi . mA. »"A r<:f"\.rD >xxj-\o.\^r(Y»r<^ r^rolo^ 
r-KlVv— rao .r<^ » V Y^^ r^oc73 rw-TTX-N». ^_ro rw-H.^ojDixil octj"^ 2 5 
11 .rd_x-i33oS A ^^ yJ3^\a\j <Y>r^ yNArorw^ ^xj^Hj rwjtrowvi 
l^^o_a-\-ro X-y_»^v-rrxA oVvr^o ^^ [ \^\cv-=3l o y v ^Vvr;^ * Vox supra lineam scrlpta. — ^ Ms. oS^. — ^ Ms. ©♦:». — * Ms, «^.«^»0. 
■ — ^ Vix aiiter supplendam. — ^ E Mich., 1. c, suppl. — " Hic o scriptum et 
deletum est. — * E Mich., p. /198, suppl. — '^ Ms. ^4iv>ifv . — '" Puncta 
plur. desunt. — ^^ Ms. hic iterum inserit ^««.w Jlai^om» . 

18. 20 —«.(^258 ).€^ 

r.^..^V_=Ot^_3r)"| V«^<73lA^ ^ V \o 1 . "AAi!^rZk=3 vdsA^ Ol^^S, 

. m\ "n p^o.-x_xboT"d_rxAo] . t<^ "v \ "i^ r^ocTSLi ooi "^vrTa^orTa-tx 
r^^VvH-sv.^^ r^^o^^i<f ,^^<n\ ^ A_^ .\or3.rrxr3 -7x03^«^ 
5 v^)s>r\<n v^Vv\ s, ["^"AoxrD-A nxl\ x<^%\\j "^v^ . tdr3"\.i.=7D"^o 
"\^\x. . «^^ocnorar^-A cn^om "H^tvra ^mo . .^^cn^fViAra >m"Kr^ 
OC73 >ooo-AiT^ ■a-_r73L_yio_33 VvoA rr^n-.L^^v_>rcf .^^o_ror^_m 

Cnn ^ S» , CTxA "\^\_X_A":\ jC730_r3r«^ "SVv-TD \<fckCn KSS.\ 'TXm'^ 

,C73 ^A.vA .^.^vra^ r^r^jro ,c750-r3r^ c^aA r^iiot."Al r^-SVxo^o 

* 10 .c73^ojcir^A Ar^ C7x\ "K-^vacjo . r^m^ja ,c73oyir^ UNAror^-A 

■iv^^ c7J^oA ,c730j'=v.^"A r^oc7J r^ "S^A r<Ars^ . ^ra ^ r<l\o 

r^-roLjLxD A-S, "\.^s>":\ W^^ . cn^\^ r^\^\ rsfoc7J ^r«^ 

r^" » v ^ \ ^js_A_r73L-i":\ r<^rp^o . .^^C750_r3r^ ,,^C73A yDjc^-^ 

\ *\ \"A r«^r3"\_J3"A r^^\ s^. r^oc73 oc730 . c73"\^rv-rD c7iA._»"^ 

• • • • 

1 5 r^_rD"\_j:^ o":\Vv^^r«^ r^ ^\jSi. Y^s^m ^pDO . «^^c^sVvii^r-vlrD 
n>r3 . "^m^orTD 2 .W^nt^ssr^ ^'^^"^yAo . T^AnJ^l ArDJ3o\"A 
xj^Y^ ,"a_9rw-r3 . ^ % {Y>o->A "S-rD "\_»c7i_^^ r^Vvo^A^iV^^ v m 
r»;^ y V V V ^ \ ^ s,"=v-»^r«;^ "iv-^o ."S-x-i^^-^ r^oc7J ^«^"^jaVvm"^ 
. ri^Vvo.^Aro":^ ri^rD^Hjc.ra v^S^rd! ^Ac73 ^vxjCs r«^^"\c73 ^t\Al^"A 

20 VY*r^ ,v V \ "so . r<lA-rrv-^-_r3 r^AjraAorao r^j^o^ac. o\Aa 
r^Vv \s. ■ ^"^ r«^oc7J . c^aj^i^i^rno r^ruto vr^ra r^oc73 vvjajt_ro":\ 
r^c73 . r^^rrxAoiio \ry\s, r«*^"\jaVvr7D":\ jor^ r«^":\c73A r^"Kojco 
Xatdj^ . \.^ **^ v^ n*y\s,^ r<^AAjQo <w»(vvV fY>rcf AA_r7D^ 

^EV_V-x_r3 ^OC73"A )ChA .SjrnJSL^ n_^0 . 3 <^OJ3jIvxA.J3r3 r^t OC75 2 5 . C7>r3..»\p x_ir^\ vAjt. .crAvwVrD^^o ArOkVioro r?^r^ ^Ac73 
^_ro rC!H_yi_r3 »c730.->uroLxx^o cn*\ii.<Y>o c73o^^ojm c^aA i^^Vxi^ 
r^H_juXiorcf :r3"\ ^.ro ocn .\ ^^0 .''v-jAjara Vvsrd'"^ r^^vrDayy 
jcno*"\A_i"A XAYi^ axrrx^ \\yLCi . r^TTxvA c7dA "\o"=vyxj poAj^ 
^-v^i^^^-^-A A ^;'^ v^ pAj ^^0 .ri^Vv^jtJt. C7xr3 >.ro"\r«^o 

^ Ms. »*^. — ^ Hic litterae o».^ scriptae et deletae sunt. — ^ Ms. 
— ^ Ms. ''^.^j. — «.( 257 )<^~ 

1 "xiDaCSkr^ XA.2k . T^^iTa^ArD r<^z^\:m ["^pa 

r-K^V-x.a . r^-» ^a^^ r^^^.^^ ANy^-Tal ^r\rDcvVs^_lrD ^^tvli^ 

. . . r^ . Ck^v^ r^A "^:^o . r^vxxX *^_cur<r r^\xy.\-^ .^^ocn-K^rvra 

2 »^^a_i<no . .,_^Q3w_A o 

^.,^]<7XfcS CY>o ,^_oc75^ayi*S.'30wr3 5 

Vvjr^-S-jlox-i r^Vvn.^-^ r^. iv>o.rr3cJ Ar?f OAArsr^o o . \ f • • • 
r"^jJ-=3]o_'S^ 3 A.Iji<f\rDjV!^ 'WiL^r:^ ^-K^ .^^oaA onr3.^o 
. r^oTDwXsoor^-A r^^iA ^rn^ ).v^1or<f^ r^SjaVvTTa^ rs^\yir^o 

^\rDois^'^ '^iioJi^r^o r-vU-\\^^ 3 al^rrxac. ^^o 

"j3_Mu_JL3^r^ ^^^<n \ ^ \ lo 

4 Ki\r^ 

39 r». * ^^'y^ 

, ,olrw^Y^o ,ooor7a^^rV\ s^^^ 

^jJLJrsx ^VvHVv"^ 5r,^^cu<n ojci^Vvr^ ^"^coo .r^^oH.r73 "Tx^ 

_^fT> « \ ^ ycoo v "n, v\Q G ^^ orox-lA»"^ c^>A»c^H^r^i3 r>oai 1 5 

r^oxAr«^ r.\ s., o % \\j v.r^ n.^ "\»\^^ ^^ot^ y^S r<^«*-\ 
V V ^ TiVw^ r^-^^-Koj ^-Too . Fv^Vvvjsi^n-^x rcT crtdjzrx^ A n,.o 
r^-S^w"^ »^oooxi^ rr^v^rcTl .«..^orxAj-A c^xxx^-Koo ^^^^jvi^r^o 
,\_3C-. ^"a-iojo . cK-kX^odoaA r^vYyVvy *73o r^Vv^iA v^^jco 
r^A-^o Vvx=v rdvxxjS 's^i^r^ n.rD.^":\ 5 ry3C73\rDlr^ t«w»o"^ ooj 20 
8^^^aA\r^-A r^-Ljl^r^-A ruN_l»r«^ ,^^r«;f •K^vjc-ao .c^^H^or?^ 

Yg^V i > ^ ■\\v \ ^ \ —t vv t/> frcf-AVvr^-iD ,^_o_La.'\-:vVv-jo 

.:. r^iC-VvvrD-^v 
«■=v 1 rw ^ /% 9 v^r^_roo r;^ r, *V 1 \rd Vv-V-x.-a S-^r^ w\»r^rDO 
Y^V V «7v ■m Mf\ \ — > , ^ "v \ "T^ ..^^-Kos dV-x-ro rr«^jw-AO..^A 2 5 »^ > ^ ^ - y%-A_r7Dr^ ■^v-ak . ^^^"vo-'^ -TA rw\jCDo\-^ oj\=D nrrxwcvr^aA . joocvvtd r^^tv\Vv\ frCf^o^Aro.^ ^ Puncta plur. desunt. — ^ Ms. "j«o. — ' E Mich., p. /191, suppl. — 
^ Lectio incerta, forte H| vel U|. — ^ E Mich. , p. ^92, suppl. — ® Super- 
scriptum, ut videtur, ^SbMdo. — ' Ms. "j(a9l)o. — ^ Litlera t in | perperam 
correcta est. — ■' Ms. habet punctum post vocem. 

18 

SYB. C.-IV. -^( 256 ) 

. ^' . . ^^ ".£^_V_^r«w o— y \ s^Vvv^a 

Ar^l aJ-VAlA ror^o . oocn ^•\-x.o %Soo \ oocn 2 ^xDrj\yxrr> 
r<r \^ \ N ^ .r^jXo^ra r^_x_l_v_.Qa_=vr^ ooiA «^^rooxA 
5 ir«^o_b!i^^ ri^-HoAArcfl 0=3^:^.0 . r^Vvo^r\ cA^g^r^wA ^y\x3)s\r^ 
c73or3C73jo cvr3-Hx>o ; r<^\Vr» »^j^^\*73^o r«^\Jt.o"K"^ rd\.rb 
r-wAr^ . '^xxjSo-o .\ s. cn "> ■ [ A^r>-:\"1 r^^^^-n «^^•HctjA 
vdLvja"\o-^ .\s, cTsA \>\^^ ^r3\\^^-A ocn r^coAr^ --p-Sra 
,-AoVv_x.r^'?^ ocn r<^^rv-x.o r\ ^ ctxA , F » y •tj.-x.-^I ^jAi*lr^"^ 

10 V^Cn'^ .6C73. . . ^C73 . . . . Vur^ ^ 5r«^3C»":VJ3 ^CTSCmjAje. ,"^^^"^£5 

r^^mVs^A c7xrr)AcvjA r^^m-^v^ vdi\r^ ,^^^r7TS^ r^arcf 

ArDjaVvr*^ . c73"\Vvr3 •Ka^evx.v^ "^r^ rwAr«^r . ''^SoJja oc73 

OOC73 r^K V^Lno r^jrrxviH-rao ^ir?ivjjc_ro 

"x^jAr^l yj\ C73A Ai>Vr>-^ r^w-Ko^r^TD cHra ^c^aoA^w ^"^ 
1 5 8 Y^iwr3^Y^-:\ \<^\\s\r^ .\s.,^ 7 r,^^^_rrx3t- r^^-^n^^rTD-A •^F^^.rTD 

"o.::^^ x."^^v^ , . .r^ r^VvAiw-A r^cTs . r?^oc73 ^"A-Daro 

oA^":\ ,c7io"^rnA^ ^rrj ^»-K^o oc73 r^"\V\r"wr3 c^xrD ^*\rD.5:^ 

r^^CV-A-^O ^ ^ CiJZrX (WVAA .\ V ^ 7 f^ * \^ rU \ ,^_OC73Jw\.!^1 

o \ ^ nol . ■ ». \..*73-:\ ,,.^c7Xjcjaw»H-ro-j:Do ooc73 ^»^i>2>.-S"a 
2 r^"AC7xA cixAo .r^"Kor^~3 ,^_^c7x»":\Ajc. o":\Jcro ,^_oc7x>^WA 

"\j"V^^ orc73"A 7 OOC7J ^\rr>r«^ol r«w . . \ri <hcis.\'\r.r^ 

.••w^c73A ^^^Ay^rvvA ^^^c^xx^^s. '\":uc.o Y^9>'i\j r^jc^rd "^^^^ 
^,cn t^VvA s.. ^_ro r^ ^\ r«^^^ ["r^oc^i ^r^r3\ r^^cTxrao 

]"K... t^f.. ^. ^po r^VA^ ^rvA^ r^-^ 

2 5 r^Vv\jrxyi r<^Vvoi^ r^y \»,v^ As, r^c^aAr"^ \^\yL lo r^^-SJjAo 

r^.rrx-roJ-»rd!r3 ^orv^.v^ r^xAA-o r<jcj .\s, >ocn] ^^^"a 

Ir^ r^rvA\l "^vj^ ^"^^ r«^\*"\A_^ .,..^c7x\ ^\jifxvxr73o 

1 Ms. -«a". — - Ms. ^-ia-* w**so. — ' Ms. a-w". — * E Mich., p. /i88, suppl. 
— ^ Hic inserturn est ooi«, iitteris oo« deietis. — ^ Circiter 8 iitterae, quasiegere 
nonpossum, scriptae et deietae sunt. — ^ E Micli., p. 689, suppi. — ^ Ms., ut 
videtur, Jbos»»". — « Ms. -o». — 1« Vel : jlvf-I I^ia^o. — «< 255 ).*^ — 

. oxA ,'HVv_x.Kf '(Y» V ^r^ ^jJciT^-A ^Vv ^><\ tvjj^ tcf Vv\yA 
T^v."73CDo r^L^r«w"A r<^\\^ r^^~-) "^vri. ir^iraAiD fr>-^\ *"| ocn 
^ 1 ^ \ no s/t^^tVj^-KVv^ r^-^ax "^o 'W»"S\_A\ >oaojj3^\x-i 
r^-iTaaA-A ,cn r^\r» ^-\^\ cmor\>fc,vA'A i rr^jcV.y-j^,"n r^ooi 5 

^V-^o <7i\r7D-\omA"A ysjrCf r^-^voao .v^v^^txx, 

r^ •yy s,o 3 '/xrrxxjrrjo r^coaA xLa. ^oma-A cnv."-)\ v^^jTj 
<73wVO \\^^^ r^A-^v ...^^rr^ i-73\\Ar^ol . c75-\Vvr^.r3"^ r^^"^ 
cTJdV^o^V-ra '^x^xjAr^ .^^oArajaj rdA"Ao .r^-^vcn r?l\j3 VvHtdA 
n *^ ^ c7jVva_so "KVv-ra ^-3oo . i ["r^^A-soo n*'^] cyi-V-rn r^r^ i o 
•^ ^^ r<^» V fv> ^r^ rdocTJ rAjaVv-rTDn octj ctdA-»"^ rs^njcnAVv 
'^•^-«•S V *\ VvoA oAvr^o r^\r3 r^rao^^i f^^^a^ r«^\w1r^ 
r<f rvtnmo rCT^H-rTX-vv c7a.A o "^-S-Po . r«^iAOjA_ir^'A r^SosA 
CTV..v-"y3 OOC7J . » s ^Vvo . c^o ^ rp-A ctjA-j-^n ^ rr^^rvj30^y.o1 
r^^^vjs-l .\ Si, Qoo^ 'n .*\ \ vv r^» V m^sr^ .^^oiA vi^vc^^^ i5 
.rCTtvoiA fv\ » Qk \;^t^ ^^A '^•\-»-\ Yy ^ ^"A OC75 . c^ro-KSojo-A 
r^-SVvr^A'] »,.^o:Aj":\ r^\r7Do^ ^po ^•=\^s,'a \mY^ r^Ar<^ 
A Yf ^ «^^oiAjtv ,^^^\ r^-\jAV^ r<^\r7Daiw ^pDo rr^\wr^ 
^\-wVv^ r^Vvo^\.» yN-jrw-^vl c7J-»^t\-»i^ -^pA r^Vvojr^":\ A^ 
-^ "Si r^HjA o 'v ^C7a r^v^c^ao 5 , r^-\r730N, . ^rn ifrCf-KVvr^ 20 
6r^v "IV "A^rvrao . oj3":\Vv.x^r^ r"^VvAiw"A cn.[jr73o . r^^^v (vvNr^l 
o^rS^vst.o "7 .^^orrxAjt. C7xmjt.":\] xjr^ "x^xjAr^ .^^oA ^Kc^rd 
•\ s rr» r^^-Ac^Jo . C7X^ . i> "n^ rdAo . ■ »s.,-K r^A ^va r^^S^rSA 
rdj\ror^ r^-S-VJjcrao . ^ '^rvr^K^r^ ^jjLir^A] r^Wv {w^Vtk"^ 
-To-v-ra r^Ar^ .r^-^vo-^o Vvoc73 r^^o-vH ^ s,Vv-ro r^^ncn-A 35 
.'^x^xjAr^A ,cno.\r3J3 r^A^ •:\rovv\"n cA '^rd^TiX*^ Vv*^^xio1 
r<f» V mo-K^o^"! orrvxnr^o . ,^_cur«^ Vvrac^Ajc ^r'^^»^":^ r^^r"^ 

^ E Mich., p. 687, suppl. — - Deest in ms. — ^ Puncta plur. desunt. — 
* E Barh. . H. E., I, 887, suppl. Deest in textu Mich. — ^ Hic voces yojoio 
)»l) wo:» i«.Vao scriptae et deletae sunt. — ® Hic j-o scriptum et deletum est. — - 
' E Mich., p. 488, suppl. — * E Mich., 1. c. , ubi nomina leguntur, suppl. >«•( 25/i )<^ r^ifV_x_jQs_r3 <73^=D r^acn r^A.i. [" "iv^ i r^irvxi\r^S rAuvrD'^'! 
2 r,<naiv\>i-A r<A.^Y<fr^'H^2!w ^pol craA ^"^jC32w":\ t^lXcA^^jpbcD 
. ^ \ ^•A r<rVvcv_v_rrv_»o^ A ^ncvA-^ r^^r^\. fv>."") ,030jJ3^vx-ao 
^^V v» r^-m-V-To --p-^-n-A i rooa r?jC7xAr^ ^oaoAs^ c^xyiol 

5 jajt. '^-^"A r^ y,v_^ \ ^\ r^"\Vvoj-:\ 

1 r^a<7XA-\ ^ r;^ooo n._»^ s^-a octj r«^_rrxAcotA 

005"^ r«^ vv ""^•^vm Ax, "tcx«.x^"a ocn r^!vr3-\on i FodA ,vyA^r^o 
r^^^A^^rs oo^ 1 rr^ro":v=3 Ax^o vAAra-:^"^ r^\i73r^-A r^^lcvm-A 
i^o\.vv-"-i \ 1 ^ -^ W^ "^-2wo . r^.yir3"^r3r> As^-a ooi 

10 r^\-iA ^tV-sr^A» V ^ "\-iA "^»:^ r^_V2k03o .^r^fox^ Vvcv\ Vv-vv-a 

2 «^ r » fwo r^VvcvvrrjA "^-^voaro "^.a. rd\rnrwAl ooA 

i^Ar^ . JC^s^ r^ ^t^ r^xxadp . r^rrj^^vrD AjA ^v^ r^^jjArD 
r«^\v^HAl ,oicv»"AO0w!ia^ ^"^ • ^'^'^^ ^ rdlm <nxm ,^A* "^Vi^ 
r^ *73"a s^ r 4 r<^ .r •«"^v-o 

i5 .:.... 1 r^":\o3 

5r^"S ciQu-^r3_x.o r«^r<f ^o A-Ar^ Vv_v_x."a .... v^' 

r^-VQo^ vs^ircf r^^vsv:^ rwjC3"V^i^ 6 t^Fo-H Vvruci^ r«^iLicv»"A 

20 .^ s. . r^Ao .cv^-K^^fr^ <^, » *t>o_»"| 

1 r«d^o "KoVvrs^ r^A . rCfWx. ^mra rwiw"\\ 

r<^o<p r^Vv i.y.^ «Ti^K^V-rao oi "">o . r^ v\.> ^ 7-^ra*rD .... 

^o 1 's r ^ l^^ r . . . "aI 8 o<n T<r » raoJ^^^ r^j3":v-£^ 

r^<73 ooo-K-Kcvn^ ^■K^r^":^ Q^^aAj-A "ji£y.j>^rd ^^\j f^ciWrci.s^ 

25 rslAo r r^^":v^l\ r^ooo r"\.lrD^^m Vv»rwir<^^ cv\":\ 

r^xxvxy^ ^TTD <7>.rD lOjr^Vvr"^ .^.^^SS^ ^xvria\o . VurwCocvroLi 

^ E Mich. , 1. c. , suppievi. — ^ E Mich. , loc. cit. , suppl. — ^ Hic voces «ao^; 
o^scriptae et deletae sunt. — * E Mich., p. A88, suppievi. — ^ Cum schisma 
Gubbiorum a nostro «eidem et sequenti annow assignetur, et apud Mich. sequelae 
schismatis anno 1 1 j 8 atttribuantur, ita videtur reslituendum. — "^ Supple- 
vit Fraenkel [Z.D.M, G., LIV, 56i). — ' Vel;o[u). — « Ms. ooi. — ' Ms. 
^'.— ^o Ms. »oU|. 38 v'. — i^( 253 ).€-»— 

aVjooi r^Vv-x-mo . r^ .:^-\..s,-^ f, », \c73^ i •=\.r3..\..y-=73 jA-a 

•^__1rs^ r^_Ar^ . <^ '^•^^ -^ ^nv _ Vum^ oaA ^ooo ^.^^j^^ 

^"=v.^3-iw r^A "^»^ . ,^_o"KVvr«^ Vv:\ «^^Vvl^.^ i N-rvcvuArD >A 5 
7o"V.w>-r73 r<^^y<f ^ \ * 1 \ /\. ^ » -TA r^:3>\^oiA=i.A rCf^fvArso 
x^Ar^ , r<l=3^fv^ r^TNo v^ -nVv -\ ^ r^_i_xAa_jJi i frsljr^ 

Tcn-A >-A ■ »-l?kx.oi-:\ .^ rojcTal J^^l r^r«^x^^^-^ ,^_o^-ArVv'] 

. rd)i\ rs ,.-:^»"] r^A ^-3o orcf . r<fVvo \y^»> y ^ ^ttd or«^ . r^-AcraA 
ocn r^^ » s,. ^-173 r . . . . -VrTalr^mA r^-Hj-vat. •\j^"^ ,C73 or^ i o 
jCTXj^o-m^V-k^ Vvjr«^x*\^^ ,^»rvcyvN.,Vvr73 . ^^^ctxtd p^rv^r^-rv 
•^ w^o-jcTD r^-^cTJ-A o-j^.m-A^r'^ r^A^ r^v^ ^\j^o f. r^\»]\ojA 
fps 1 fv\ V Q^r»^ yn^ s, octd-^ ctsA oocra ^^r^^-A r"^r«^ : '-coa^v^ 
^"Vx=7D^V^ ...^CTJ^-A rwJLviA A^^fvx^r^ .r^ijAoA ,^_o.3r3\yy_i 
•• ^rv-iL.':\«j r^x.c73-^ 'S-.r7Dr«^o f >lc730irwrrj ^^\o -^pjarol .ooc73 i5 

cn — iVv ir^f r^c7i \rd A V "73 or^ r«^c7J \v^ "n r^ \-a 

.\ ^ noA^ r^s^rrxi^^ ^rra-A r«^\r«^ . . \ . . . . 1 v^ VvoVvLVv^I 
1 fr^Vv *-^ 1 N r^Vvr^Vv r^ ^-^ . g^ «v \ .-ix r^ y <-=\ 

>C730 % \ 'nVv-A ,^^ 'V \ "73 1 rA » ^ "730 . )C730^^->r^ 1 ^ » ^ 

,^^Vv » "vo \ ^r-:^ ^ l-y^ ^ r«^c73 cy\ \ ^-^ r^r7D^ rCjc^aAr^ 20 
Vv \ \. ^o r^_x_3CO-A_^ OC73 j-K^V-jcr^ 1 rr«^v^c73o . c7a.\j3"Ko^l 

.r^Vvoj^^vvi 
.^^■Hoo-A rr^vTDvrDl r^-S.<v\.\.r.-7xy\o r«;^r^r7Do r.^r«w1 ^vv— >o 
r«^oc*Hoj3"A r"wVvr3"\jt. ^ro ^vvi r^"SrDw^^r^oc73 oVvjr«^ ac^v^^ 

OOC73 ^xrDj"\j30 .C^OrVfV\*T>^VrD r^OC73 r"Hr73c5w":\ iAAjO-H CTXrTxbf^ 2 5 

J r . ^ ^ ' \^ ^ '^ '^•=^1 r^Vvo-^^ c7a-\j"A r<^\_rrx\r7D"^ r^sf ^£3 
^-r7D r^ocTD Vv_»r^"A r<^Vvo_ii. ^-^73 r«^oc73 p^-^V-TTa '^o » \ ^o 
OC7J r<f \cr\ ^ \ T ^r^VvoA^ A-rrx_st. "=v-2w1 ooVvAra 

t^ \ "TT^ y *730 ^ Vv-ar^ \ » *73r'^ r^OCTJ .^^OaAr^D -rV:^ 5 . oxTD^ 

^ E Mich., p. Zi86, suppi. — ^ In y^all 0« pcrperaiii correctuin. — ^ Ms. "jo«. 
— ' E Micli., p. 687, siippl. — ^ Ms. 00? • — "^ Ms. , Lit videtur, "^l. .( 252 ) •^ 1 V >^\\-:\ ^cvi^A t^^cv_i\-r3":v-m t^o<n ^^£3^.^.- "a.^ . t^^voir^A 

<7xvA^a-3t. ^o^r^ji n^ -^uA^o (". Aj-^jia Alr^ A»r«^\r3>^^ 
ooDO .,..^<n V m "^^ nJ.jSi--:\ 3r^_:7D^v_v^ .,<73o^r^"A uN^r^ 
.r^Vv=\ \ \ v^ yr »\ r<!o<7y^ o<n ,r^-\s^r^ r,^^<7xvrn Sx.rw^l-A 
A ^lo ''»"\ojo ,\.rTj 4-^jo^j3 r^t-^ooxA ^^^cvir^ oro^fvyi "^^o 
. <73u-ra s^-^vAo A-sr^S ^ \^\ <7X^Vvo_x.o . ^^jS-y^-A rr^^-^v.^ 
rAVvoVv_jc.'|r«^o . A-arcfS ^ \^ .r3\_jb y<Li\j^r^ r^rocvjAo 
•^Tcx^-A '^x^^r^iD 5 jjar^ r^acn ^r«^ -To-Sr^ .<7>rrx^-:\ r<lot.av^o 
r^icyi ^^^cvcTaA r^o<73 Vvir^TvrD fr^^Vvcvj-^vyvA cv.\r3.i3 rwA":\ "y\ci.xy 
^^^o^c^jVvx^-KVA ,^_cA^-a cva^roVvr^ r^3t.<730 .'',-\oj3 ArajacA 

iT) VvjuTa-A QQO "^ "-» ^-^ .^^<7x>Vv.»r^ .^Vs^a-a rr«^^\.iw1 r^-^K^rxr^ 
. ,\. 1 V ^iTjjcA rCT-Kor^x^o joi^orw^ r^^v^^o . ^' r<^»\. mo^si 
>__CD"Aor^^ ^-So—jaA <73A oo<73 ^-xAyS (w_rr)-^ ,^_o_ic73 r^ir^o 
Vv-»r<^ V » ror'^ ^A<73 r. ^jraj^lvA cocwx^^cvAx^o oooj3.vAr»^"A 
<73A oo<73 ^■Sjoo . r^^cv»":\vi r<^r^cn\ ^jOo\mo oo<7j ^A"^^ 

.)o o^jcr^ r^Ar^^o . '^ ^\j rv>vAo.»o rg^j3.x-^^-\<73 "^^ 

r <7>\lYyr» oo<73 ^"^ra.^ ,^_o<7x»HrD^ ^^^oooA 

^cv-A-H-ra^^vrTaA ^A"^bwO ^^a-A^vrD ^jcrjVvAro^ r«^vyy ":\2^ ^-^ 

<7V_A r«:^Vvr^o . r^Vv-_\ s,.-=\ r<73Vv-A-\^ '-n Go1o"^a.Acv_xD x v ^ 

oooA c^r«wo .r<lA^_iio.-v_j.\cv_»A r«:ljc_»"\ A_»r^"S_r3^-5^ 

5 A^r^^ra^^^^ caras. . ^^^oXAroLA-A ^y<7vrojt.'A r,^jVA<n\ "^-Hcvjal 

v^\ ^Vv-ro-A r^^^ooiA \rT>r^ 0000I . ^»,\ ~ta r«s^ro o<n \^ 

^r^\rrv3e-ro"A r<!A Ar^"A ^ o^t^^cv ^ cwxraV^^-^ ^ a.^\ ^ E Mich., 1. c. , supplevl; in ms. voces yo|o»Za*r> |>3a«.L a.^<wi>Ulo scriptae 
et deletae sunt. — ^ - E Micli. , i. c, suppievi. — -^ ^ e o correctum. — 

Ante lianc vocem o scriplum et deietum est. — ^ Ms. ^JLt] . — '' Puncta plur. 
desuut. — ' Hic 0« scriptum et deietum est: — ^ Ms. 00«. ^0<73 
• <734 
<7V_ 
0<73 ^cv-A Axr^-jtv tjNA_3t- .r^-i^SVx oxA rcv^Vv.^ Y^a ctxAI 
•:\.rv f\o . 1 r. A»\»fYv^ ooA r^cwyuol r^Vua^orrj-A ["gnlVAy , 

cTxAw^ ^_r73 rd\ciV^ cyvA c7X-m\-^rdo ir^Isort^^ \ rv\fY>o 

r^x_5e.rcvA^ 1 r<f ["v»\^lfy\jHA-:\ r<^\\^\cvyi 5 

-^l ''x:oj^r<^ An^ "Vn^o Axr^-^v ^nAx. 

VvcvJAo . ooA rA-st-i-^x ctxa-Td .^^s^io [" 

.:. r<j.».r. i ["r^^oojo craA >x^v^o cn^Sj^ A\r^ r»^\j-S\^*\ 
c^o ^ » V ^ V fv>-><^ 1 r> ["-\cv\ls.,o r^r^r^oo r^*\\r^ Vv\y ^o 
.r^Vvcvy^1\x.o r«^V^ovyiA cyA^s^ ^-KVvatr^ [" r^iC7DoH":\ r^riAjso ,o 
\ ^ vv >T^rt r<^ » "TooH'^ 2 ["^«wA^Ho-K-A r^Vvx£xA r^ocTj .^ fvwo 
cy\ \ "s cviw-^or^ r^jjc*^ ^"^cn . r^^Vvor^lryT \. ^ r^^l ^^^ 
r^^mj^ro jcn^A ^"Aol^rvx.r"^ ,ooo . >c73o\n. 2<7xr7D["r^A r^-^m 
^rv^Aj:73r«^1 >C730 . >.mVvxior^o 2,cncvJXoA ^r^ VvAyy^o .craA 
.:.2r^jM.^cvior«^ c^ak\— r^r^A cmjS^ Vv^^vo . CTXi^cvyiA i5 

^r^-S {w \ ^r.ol r^^r^^soo .^r<w Vvix."a .^_jSa|"vvir3o 

r^x_r7DOA ^ » ^ \ .^ o"\cn A [^ 

r"^ iw_r3\ OC73 

.;. 1 r^^rdj.^x^ 

38 r°. <^cvj3.j'\cv_n r \ ^ r^ % \cLa-\ .s v.Vvo r^^r^soo ^\r^ Vv\r ~-»o* 90 

^\ fv%\V\ri« •^Oiw r^^CVj":Vy\ ^VrD^^":\ <^0"ACUCVC^ r^^^a^SV^ 

ocn ["A. *r«w 1-\ ^ V^ ^v^ r^r-o \ ^ \ craA c7)Jbrx!iw 2 T«^Vvr^o 

^\^ fv>\Vl\ri>t\ ['r^^"\j"\^^^ r^olcTJ C73.r7D^fV3dr7Dl-:\ 

"^vr^o .r^m\s»t\ ^c73j:3 r<j"\"Ho r^w \^»r ^ r^^VrD.^^^' 

Ajr^"Sr3^>^ OC73 . . .iw A.^ ,^^r<^ r ^v jjc o^vrx^w aT) 

r«^1oC73 "^Vj^r^^-A >C73 C73Vv y S^"aVv ^-^73 ,C7XKiCV^i^C7XA":\ >cn VvoA 

4 , .^_o":\o-i .^_^cv_:^r«w -To^^V-rTjA ^n ^"a c73wms^-:\ ^jAir^o [^cnra 
["r^ r »":vja1":\ r^ Vvo\o\_:^ VvcvA o r\ (w^L.Vvr«^ '-p\r^ r^Ar^ 

^ E Mich. , 1. c. , suppi. — - E Mich., p. /i85, suppl. — ^ Annum e Tabario 
restitui, qui mense iunio anni 8o6 invasionem ab Hariin factam narrat. — • 
— '' Hic voces ^ «-^^ scriptae et deletae simt. — «.( 250 )<^ 

y m-^ o<T» >-^>^cv S^At^-rx <7>.A— I-ra"! -^ "^ y^»r^ r^Ao 
■^^o r^\p '2 ^\rD"A oaAraojoA^ >V <7is:m \»k\^ ,<nar7D^^j3 
5 - ^\-A r<lirxx:^AA y<wS ra^. ^ry r^o r^jkra r^v^v\ r^ocn . . . 
cnVv \ V .m -^^ro 3 ["tt fv> ^N^^^l jcn ^ro y^mmrd ., <nfvTSj3 
■a-j^fv_bw':\ o<75 T^-o^g (w ^ "\-iA -^njb-A .\Vnr> .Vvjr^\r3"A.rr) 
>-x\»r^ ^jJLir^ ov^A "^^ rsl\r^ . cnVv\\^^ r^^focm-A r«^1o<n 
%"SoJ_n ,\_rou\"| r^":\<n r^\r» ^\r3rD <nrD oo<n ^"^juyAr^-i^ 

, > \^{Y> . ^H-io^-TTar^ r^A-A r^ch ^ \ •-p\-yi.-r7Do y\ fv> *\^ 
^V-sL-rsA '^•:\<7a_ia-a> r«wo<73 »y v ^s r^ '^^m ^-ttdo . a_xjOf\jt.r^ 
r^r^roo r^^r^ Vwx-=3 .^^Sja-a r^Vv.vj3Ar3-A r^^-Vn ^Vvra 
<73Vv \ Yf ^ r^v.y\a-r3o rd)s\\jm r^o<7J "^ao .r^oj^ Vvjco 
u^-*r^ .V V \ "s-A <73^ \\^m .^^<7xA jWi^r^ "s^^Siv^ ^VxTd 

1 5 w.^a-\^^^ ^\.mr^-!\ .^_o-j<n r^Ao . <KrD ujcy^Vvj <nvj>."->^ 
>> «lA . ^-sAoxA .^_o-i<n r*^\ ^r^o ^\.ror^ r-dA^ ^ .-lA-sr'^ 
. r«^ rv fw ^ <n » \ Ni .^^ojaAj Vvjr^xvHjAr^-A ojA.roc.r^ "^*"^^^ 
. » \ ~nSr^ r^\-yvr<f rwjJiVv^\_^ r^ojjo GarrvfY) ^•HijvrDo 
^r^ x-iVw r^Ao .''o"^a-iio r«^"A<73ur3 r^^^s-HA-^ o<n ^"^vvi^ 

90 rdAr^ . "7 oajjH-noA .\ — vr»oA ^r^\"^arvfY> •por^n-^ r^o<n 
^TTT » fY> •VjAjc-, >^^x^ oA^ "s^yi^r^'^ »^^<73j.r3o r^ooo Vvjr^ 
rr^o<nl ■a-vi ^^^^TX-V-rao-^ . ooA-rDOjoA .^^ooWiwSVvrD oo<n 
<Tx^ ..iw^A-jVvr^ "^V-^-A o<n : A^^-x-x-toujca ca ». ^r»^ i^-Kor^w-co 
,'\Vvjt.r«^"A •\Vvr3 r^ot.oj^-A ^^Djiro"] Arvr^l ^•\)r\ . ojoj^KojoA 

.j5 r^^Krolr^-x^ o<n "V-rDu-cor^ ^:^o . ^^^ag-^-ra, y \ <nVvj^"A.roA 
vv..\y. .A\r«^ <nVv \ ^f^ r^VvAih. vv.^.x->o ,<naA.v^ aAvIroA] 
.^^cv-wVv '^ \ r^ \o oxA r^^^cvjQAjl r^A^A . r^ Vvx»"Am s ^iraA 
o-ja-^ r^Ao "jo^^AOJo r^)s\r^ ^\^o . r^Vv"^^^ r^bw^Vv <73A 

^ Ms. "^'»o^\^^o" . — - Ms. l^j o^i.". — 3 E Mich., 1. c, suppl. — 
'' Ms. , ut videtur, ^ Jll. — ^ Ante hanc vocem o scriptum et deietum est. — 
^ Ms. ttxo. — ' Ms. tHJ'm". — ^ Puncta pluralis desunt. 3-^ v° 1 r^cv*-^ r^^^Uio rr^^r^^o .^r^ ^rujc_rDo * 

r<l_im"\cv-^ ^--*^ ^ '"["^^'C^ 

r^\__i^v_\ rv \ fy> r^"Aoo A V "yjlo . r^-*-^a-\j3-A r^-SVvr^Lra 
c7x.rDo r^oo^r^"A r^^-^no-^ ox^-A-rxr^o i rr^mojSrD ,\rD-^ 

iVvVvr^ ch-TJo )Ooo.*vvi -7>Xjc- 
^ '.c^-jL-^r^ o y V ^Vvr^ r^^tVA_x."A 
A «v^/\ % ,-=vro"^ 1 r^^tvkrD,^^ o"^.:3.^o . .^jS^-^ r^"|^s.o9i^"A 
. r^^jSV*^ ,^^a\As. joooyi-vt^r^o r^"\rD r^-no^^^ ^ttd 
>A-_=7XJto . r<^^\*r> ^pD ^jsXj^fyt .^ mA A\r^A"A [P^l "=v:^o 

fr^oa \r<^^1 r^ \ \"=\ no L_^ a\ ^-K-^r^ vy^^^^ ai_yA"\or^ lo 

. y T\ ^ ^ W\ ^TD A\\"A 003 c^xiV^r*;^ j^ror^^l r^r-\r73os.1^ 
Vv_v_3t.^ r^ % Ti^ r n i,^_cu^ yi"v»lr"^rD ,o3CViii y:^\jL^ oitdo 
wS— c^r^ Vv fVM>°ir<^ ^>"a "^vvy . r^oj-^ Vv\^o Y^r^ma r^*\\r<f 
. UNJ.\\^\ . Vvrx . r^r , , 2 r^rrxsVvAr^ ,o30"^lcvyA 
n V V ^\\^ r^_jJicv_j"A .\ -n-Kr^o r^r<^ "tjo A \r«^ ^ \ y ^o i .") 
* cv_yy"vcor^ .r^^S^ .ral t^id 3 r^mVvrDol ,^_^r\lyA " s^a^r^ 
Y^\^-\ ^_m y^ * %VvA \\\ c^cv_x3r<lj"\cv_j3 r<fVvi% \ \ r^ yt \\ 
r^_*wr^"A . r^Vv-^o^\_*o r^\-xA--73 y^\ ^ \^ rr^"[o\ » ^"=\ 
•A^rv-TD ^_=7Do . *^\ S. ^ ^^ a\ y ^ v ^ r?ljc.»^^jaa 5 o^TDo^^vra 
Y^aai "S-^-Cjo-a --D^V-ro-^ji^o r^ooo -TOjL-yy-K .y-\\.r\ An^o . . ."a 20 
UN-*r<^ ^Vv-x^o .... r^ooa rv ^ \ oa_\-x.— ^^ vrv-»r^ "^vxix^o ^ 1 V \ fv^ r«^ooo VvAo . 3C_\\2k ^prj X-ynkw^ rw^rD.^cvsf-. 
rd-V-r^oo-A o^^ ^^J=n \ ^ fv^r^o •. r^fjCjJrD ^ fr^^.^^ r^o 
^^^ •. ,^_ooxjzi ,1"\_y.-A r^H.^cv_c^ ooA . *.rv ^ \ ^rv*r>^A*A"A 
\N^-^^ r<^vx=73jt r^Z7ys^-\ r<^\r> Vv^tdA £ir<f"A r<f^o \ i> [ \^~n 
r<foo3 \.-z-n^r^ -^^ "^r^^s^^v^-^ r^l^rb-KojD ^^m r^ \j^^ ci 
rd\r^\ \ ^ r<l\_jw_r73 r^)s\ *\ rooVvAO o3->Vvjr<f r<^^rvAx\.^-A 

1 E Mich., p. ^83, suppl. — '- E Mich., p. 68^, suppl. — ^ Ita Barh., ff. E., 
I, 829; in lextu Mich. : . ch>.->- parum congruit. — '' Ms. wv". — '" Ms. o)w»". — 1^( 2^8 ).*4— 

r.a3'^\j'] r^a<73 '=v^ ^so r<wiJ3jt. i (A±w ^^joj^fvcor^^ r-^^A^r^o 
. r^vx^ ^TTa •\rT\-Ao Vv*r^\*"\jt. i^-Sjoo^o Y^ayjjrn^ r^-S^o^ 
cnS^tvTD •\'=\-x-. rwaA.m^ «73^:3 y-^axm r<7Xj\l^ .^^rTajt. "ivr^o 
5 .r.Y^-Sj-Sjc^N 2rviAirvjc.Y<^o r^^ifc-lojM.X aiJJvrso cyxjVvjrCjo 

5 (-H <\n. V^^o-rar^'! jcm^Hjt- VvA^o ^r^^i^TDVvo ^\r^ Vvjjctdo 
ycnci *\ \-vA -^,x-3arCfo 'irr^Vvv-av-^^^ ^_r73 ,ooo>iAr^1 <^^s,\ 
2 ^•S._x V T\ *^o1 r^ V '\<n . r^noj .^ ^>»-.or73 "Std r^x^omA 
•^_o<73w*H^ ^-rrfc. X \o.x^ \_r3 r^,.fY)0-r73 oxA ^Sja-A f^ir^A 

1 o '' rrwj:3<73":\o r^ *\ CA "s <rv \ ^ x v ^o . 2 r^ Vv_yJ_it.o r^roHji 
r^om u-_2l^^-jc_3o r^A^ r^-m "^v^ r<73vl^^^xrD.\ r^m\s^-^ 

^r.r^H-^X^^^^ ^^ »e w^!5^ i<^-Ai<^ ^Ts m -S v-j-^xl ord r«^\o\ 

w^-\r^ y \-:\ r^_r73 "^»^^ Vv»r^ju^^^ r^jJXvra] o^\r^^r^o 
^<730_roLxj_ .0. Y^ ovoro 

1 5 1 r«w ^^ — ii . ^o_2k.<7J r^"S rTX-yvo 

1 >x \ - ^ .\A r^^»\\^o rdxW^o . r?^\ovrD 'i o"=vrb f rdat-rrxvi 

ya\r<^ >- \ -3t. ^-=73 r 6 r«^\o\ r<f y -TXJAra 

8 ri^o-:^ T ^nr73 . ,,^<7dA 

•^] r^roAr^ A>rv3t.o .^^rcf .\\^^ 

90 ^tvxrnl r^vn\ r^oira oorao •••^r 

r^":v-yvo ^•HcA^i. , r^xvit- ysAror^ "0^ r^r\\^ •V^i.^orDr'^ 
<7x.rDo . oo-S-rD ,"A<7x_r73 oo-KVv-ra v^Aror^ lo . r^^cv\^ r^\*o 
•73^30 .r^VooloS-A r^^\r73 c^oxx^l^x^^^-c^Iaojo ^-rw^ r^WxTD 
r^jt-xTDjA 9r,^^<73\^ «^^ox»^^ o-a^Sjao .oi^VrD ^^^r^ oi-H^tvrD 
>\^o^^ Ar^ .^<7xroci^ pAjo] . r«f HAXior^o 
r^o»-A or;^vr7D^lo ^r^^r^a^fo ^Ar^ iujtjrD ^ Desunt in ms. ; e Mich. , 1. c. , supplevi. — - E Mich. ,1. c, suppl. — ^ Dgest 
inms. • — '' "^^eMich., 1. c, supplevi. — ^ E Mich., p. 676, /»77, suppl. — 
" E Mich., p. /177, suppl. — ^ Ms. , ut videtur, ^wao. — ^ Lectio incerta. — 
^ EMich., p. 478, suppL ■ i> { 2/i7 )««-i- — 

. ^co ysjr^-A •-pn.rQA f^'^] "H^i^o . ^A3rxiA-:\ r<^Vvcvir3r>oT^ 

x^A T^-v_r73 .\ s^-A nxAr^jt- ^v^o 2/ \ 

r^A"A \ \ ^ "H-Txjr^ .. ^-y..m r.x\\»fv> us.!ba^^ Vv \ ij3jc^ 

,<730 V ^ V\0 n_J3.-^ -73-\-=3 5/ \ fr^ 'S l\ ^73 r«^\ .V>A "^AO '^i^ _Sirw-\ r^"\_jao K^ '^ \ ^ ■\^v_x.q , v^'-\ ».fY>rw Vv 
r^H^so r<^\»v\o ■ A\»fY> 1«^ oocn ^A^S r^Ao ^atd^ 

r^ooa rdA^ oj3jHj\j3 .^\wa ruNon\^^1 r^vv^mA r<wo<73 
r^ -Tk V 1 \ 7 0003 ^^r<^"A . r»^ y vv^o r^» mn-^ r«^vyr3":vrrj 
^-^030 . rd-VJra-Ko-jo^ Vv>-»r^-\ » \y r» . . . "\rD ,^^cv^VvoVvjc-i"A 
rocrrs-^N A.2A0 . cvro^Jvn ^^rj 8 r«^!vi7^<7x£bo c^VSi^ ojA-KVvt^ 
^"^-vir";^ . vs-ra-Wv-TTDo ,<73cvj:73":vj3 ^itd p^"H^».."a r^^ooQ i5 
r^-icJCcv_r3jA VvATxra ooA 9. »y ^v\ ^Vvj.r73o Vv»rs^jjcj3 r<7xl\ 
^_x^cv_2>^_r7Do rrd_\jA-L=3 ^va. t^Vv^vi»^ Vvac^ ^coo . .^jVva-a 
1 1 r^rojt.S-?v r?^"\jco . ^o^"^ ooVvcvroA r;^ro "^^ lo cHjjH^cvc^ 

. >^^cv^^r,\jrrxl\ r<^<73Ar'^ ^j:ot.-:\ 
>\-VvV\r^o rs±jjcj3 12 r^lXiw-K r<^ooo . Ao . .^r<^^ r^)[\\r — >o ao 
13 <7xA oo<75 ^r^ 1 \^fv^^ o<73 fr^-S-^l^^-S . v^^^c^T^^ r^-^v^Ta 
■> *^ V \^ ^^ r^_y_r3 r^Vvv.ac^ r^":\<7xr3o . <7Dj:3"a i^ r^jjjjm 
rt^ \ r->\ r^<7>-rD . c^rcv.lry.rx\ a1\ r^p . ^ \\^ A^^ r<7\. r vIjA'SA 
rdA^ 16 rr^H-l^o-=3":\ r^-AV^rdrD -70^ r^V\VvjT^ isVwA^Xjtr^ ^ Ms."*^:^©. - — - Excidit aiiquid; fortasse suppi. e Micii. qui liabet, p. ^77 : 
JLiei JLLdJLd I r.-- 1 '.i M-x» Uajt )wai^,fnv>o p^ otr» Ju) ^^ 1). Uic voces « — o-d 
-«ajfc.aX..o| scriptae et deletae sunt. — ^ Ms. )w^§-ja^. — * Sequitur sigaum 
omissionis, sed voces ad quas remittit deperditae sunt; fortasse post j-fw^ ponen- 
dum fuisset, ubi aliquid desiderari videtur. — ^ Excidit aliquid. Habet Mich. , 
i. c, eilajoot^o o>lo->«SV. — '^ Ms. iu^x> . — ' Ms. )ooi. — * Ms. U.itu". — 
« Ms. ,^" — 10 Ms. o»-". — " Locus fortasse corruplus. — '- Ms. •. U". — 
13 Ms. «ii,. — 14 Ms. l" '-- — 15 Ms. "^.jlI). — i^ E Micli., p. Z176. suppievi. 10 v^^ » \' ^ \ r^o<n S s. <Y> r^-=^ ijJSs^JoJ^^o .r^l^n-^^-rD 

.r^^"S i\— I^^ T^-A^r^ ^m r^5fv__v— rouAo ^^ * ^^ ^ ^ 

^rn ^vy^oA o-^S^ ODOx^xjArdn >'v"-> f ^a r^iirrxjoxrb 

vdvrD VvX^o 3 »\— »v.o aAi^^ 2 ^KjVv^r^-A r^Vv\yi^ r^^fUjcXo 
^tvA-n^ T"^*^ rsf^tvij^vlm •S*\sV^>r3r^ coAr^ ^.^n., r<^-\\no 

<n— TDO 4 . •^V^ V^*^ <7J<7XJSQl-X.O , ^ <\ rv% « \ t^ -^ -\ v \ 

r^-^vV-ra r^^tv_v-x— Tr^-AmjrD r<^o<no1 . ^jjaoj itvxm r^ Wxjid 
A-s"^ r^o<n ^Y<^ \^\ror^^tvrr3:\ vsj\^"a r<^\^o>no r^rsj^v^ 
•7XJ0 ^A^o* Vvjctd ^-a ^va. 5 r . r«^H^A . vi . 1 <7xvm r<^r^ 
vscv-Si^-^ ca\^)s\rd > \ no-»-:\ <7xro^-:\ o<h r^-A^-rv o<n ^o^ 
^'o^urx_^o .^sO-H-QaA rd-^o.oj^jAr^ ox-vr^Vvr^o .r^iEVj-SjoA 
r^ » \ ^ y.lo ,a-Ar«^ X \ y ^ . ^ >_^^o^ <73A ^evjCd r^vjjc-. 
1 5 o<p A\r^ . r^v% r ■ o<7j SX^ or^ •^jjo r^A "^^o . v^ijtd^o 
r^^^ I y V ^ r^^r»^ % S»^(v>o . r<^.^ \ -iry ^oA "^v.io^ r^Sjjt.-S 
^ r^o<7J "S-TTDr^o . v^^or^N^.^ v^ r^-aArTaA r?fo<7J wS-qolSo 
^v_:^o .^t\-jr^-S»\^rt r"\»\^^1 r^o<7xi-^ r^ra-o A x.r^TD.TTD-rv 
uv-=y> N. itv_ir^ A,x-io-jc^ i^A .^^a-so A^^-:v ^tdA ^S.rsox^ 
Y^v^ p-^\-m «lAt\ ^ 10 -V^rnrr^l ^v^ -s \ ro^ . > \ V^^^fY^'' 
"0-^0 .>A-»":\ r ^ Jii.in-rTjLA ,^^<73Aa^ r^juTjj-r^ r^sojt-, Ao^t\ 

< 7\ ^ TT S >.0 r^-:V<73 .\ ^ , ^^xAr^wJC- y^^Xi-HjDO r^=sAr73 'AAJt- .^\_mr^ r«^A":v <7xA 12 \_3ot^ f . uN—Ln^^vrTaA A.s-:v r^jjraj-^v 
r^Hjj-^vo r^vovrb r^r«^»S^ i3t^H>*.o.ttxrD ^ms, <7rrojt r^<7a\ 
x^-m^-ca-vi ^-r3o-:\ v^ ^ \ -73 .^-^v-so r.>A_»Al Y^ifvljoJ3-i-:v 
fr^^ \ 1 \^v \ <7XJA^fv_r73 r^Sox-ra i^ •^\rD . ycn<\m\jLY^ 20 20 1 E Mich., i. c, suppl. — 5 Ms. o^". — ' Ms. ^". — * Ms. jj.^^^. — 
^ E Mich., p. 67/1, suppi. — ^ Ms. «>».". — ' Hic voces H JDJ scriptae et deletae 
sunt. — ^ Hic insertum est -^l?, iitleris vaol deietis. — ^ Ms. "vao ^i^'. — 
1" Lectio incerta. — ^^ Ms."^-^. — ^^ Littera | e © correcta. — ^- Puncta piur. 
desunt. — ^* Hic iitterae v^s scriptae et deletae sunt. ^\-^ r<fV^\_yA-Ao .<73l_\^-^ cn^v t) Ar^ oocts ^.>s.S^ r"^r«^ 

r^-Smo r^rw^ rdA "^"ivrTa i Ar^^r^ 

^ \ ^ "^^**^^ ^^ r^x^-AO^ AjA"a . r^vra 

>oao\s^ o"^jco v^vaA-Td o^^-K ai^ ^xx^r^ rwA.ArD ^oooAbs^ 5 
r^\xr3r>r^ ,"^jr^rb-A ^\r73r^ [^"^1 H^^ .'^ ^foiojaj^o • • • 1 

r^L_»\l o]':^ 5C.O . r^"A<n oS ii c^ r^^tv__i ^A-rTa-^ 

rcfr^ % Sjcn \ oi^o-rTD r^ooo r^AjaSo^-^ -^"SrD . ,o3oA!^^o 
o T\ fY>r^o oa^v^^ ,cnoAj3JC- . r^-Si*"^ yir^a . 3 ^l^raVvcorcf 
.:. r^-V-jo^v^-ra 2 rr^-Ko-V^^"] ^oiorrxxsao ooSj^^td ycncizn,^ 1 
^^ry^ » \ ^ o_vi"\-.f^r^o "s^i^r^ 4 o y V ^Vvr^ r^cn "KVvra 

^\-*^"^ ,<73 Kf^fV_»\_n 2,^^rVvAj_i^ ^p3 r>\^0^1 •V.S^^ 

<nVvo->A \^ QO r ^A r^oa . ^.173^"^ r^SVvr^ra-A Vv*.cooJS^ 
. r^^_x_v-i3-^ r^^S-j-A r^\_n^m-:\ r^\_jroo— s. F —> 2 j-A-K^rsf 1 

rduO*"5\ 2r »v— yy.ol .^r^ )s\X3L .^^^.ZTXr^ ^-A Vi"\-C^^Vvr<f iT) 

. A v\ri« ''jQoi^r^-A ,..^orxxr73 ^-rx r^o<73 ^r^ ..^^ov^ viS^r^rD 
r^ooo Vvjr^ rdA-^ .r^-K-^-^ "jDOux^rr»^ "^o^o] c^oj^.».v.v.A3aA 
o.srxAr^o^ . ctxA ooctj ^j.i.i!^rno . r^vxra^ >X4}^ro1\^ «^^craA 
^ r^LjLyKl-^ci r^A^ r^iLir^A po^ y \ frsl^Al "> j' oS^ror^o \ 
ocn A t 'nI^ s^a ,c73 A \j-=:n ,v^j=nJ\. n. >JLr3.A u-\[{w\o an 
r^jCT73jcr73-:\ rr^ro^^^^rvra ^vs^ r^locTi xxtdA r^^oy^ . jX^fo^^ 
^ 1 vv\ ^ ^^^CTiJt^A^ Apy^r73 o-\.K CY> r^"^c73o .:. r^ooo r^vrTa 
. . . "xxcoil^Kf oje.\^ ^vr^o . r^Vvo^\j-S\^^\ cnA 2 Tt^ooo ^v^ 

o-Hr-K s-o r^Ajv^2 p/jXTioi^rC^ o^oool rdm[ 

,_^«Trt \ o_r7Xj._J3r^o r^ \ \^ ro ,^^oa_rD "^v-rx^s-lr^ ^■K-^ aT) 
,ooo-^\_C(3r^o "7 c^o-j>_»..\-A r»A '^rx <w x^lr^ 2 r ^j^oA rw5C»"K 
* 3^ r\ "oVvjrCf r^)s\ *\ [ r»-vba^ rr<f"v»^\=3 .^r^-^ ocn . r<i.^\_»\!\^ * 
A.s>-^ ri<r^-vLj3 ^^4^]^ * oon.rrAo^ rcfocn » Ms. jilL). — ' E Mich. Syr., p. /176, suppl. — ' Ms. [l]'*^) — * Ms. 
«Ai". — '" Ms. «^S^o. — 
' E Mich., p. 676, suppl. ■ Ms. |a.:^o. — « Tta coniec. Fraenkel {Z.D.M.G., LIV, 5Go). — ^_m ^v-vv ^ <nA-^T^o cn S vv fv» ^jAvv^ *:\-2i.o . n^\ ^^a 
oo'KVv..r3 \-rrxjt.ro] t^So V ^ Vv_»y^-a r«^ rkljl^rvsi*^ r^rDolS^ 
-H^ cwro "^v^ -Ss fY> Y^-\mci . <n\Vno Y^^rvra-K rC^UA r^r^ 
,<7i-»^-rD "^vji^o . ^•Kr^fYv^ ^ch ^r^o CTirrx^w Vvjv^ Y^r^\o^-A 

5 >.^i,™c^o . \<L:^ciW^ ocn r^Ar^ <7x.r3 vwr.rCT r<l\ . ctx^SojsA 

. r^"\-s":\ ocn^ cnAYf^ As> . cnv^v-i An^wVvr^o >oVv^r<r 

Y^j:Ty^\ Y^csmj^"^ ^s\\yL^ ^■Hr^fw^ rC^vcnr-A cnl^A^ . ^mo 

Y^\ ^ (w ^ ,^_\_viA r^^TT (v\x^r«^ ,cnoJx-yi\j^i-AO . r^-X^^v (v>\ 

ch- .. v "730 Vvo_^cn . r^Vvo.A.-mordA ctxA cnA ^ A- ro-A >cn"A 

10 r^^cn A.-^o .re^-v \ -73 r\l^^Vvs,or3rdA ^^kra^r^ r^^A^-^v 
r«;^^J:wo . "s^.^ V ^r^wA ,^.^v_ir^ oca^ QOLjAcv*r^-A cnVvoTTa -KVvra 
. ^iv—ir';^^-» Y, r» r^-^-H-L»^ 1 N^ *\ ^ctj^a-ioa ^ ^-^ ,^^o_ir'^ 
rdA-A r"w.»o"A ocn .^n_»^ .\Vr73o .r<^v»s.v»\rD ,cnovA"Vcor«^o 

1 ^» \ r » 1 \^» fY> v^ '^ \j=n ^ro .\~-»^ ^r"dyx»ovi A.^jo^tvm 
t5 T^-io\-_x-r3 .r3cn-»o . .v v \ '^ ^rTa .\ ^ p^n r^^.^. . . 

p^A-i-^v cTaA ^-AoVvjtr^^o . cn^o.:^Ar73tv r^^v^^^-m r«^Vvjaor3jt.o 
cnA .^Amo : r^^ovmor«^A cn.\ ^xw.3t.vi-A r«^H.rvs. . .v v^mo 

2 .^ rv ^o cn-^Vvra -Anjt. "^v^ Aa.\j3 r^vmv -KVvra-A ,cn . ctdA 
^ o » s V mo cnA ^*^» r«^Ao ocn r^^Ax^'^^ .i^"=v»o cnrrx.^»— 

yo .Vv\A.r3 cn^-^^A ,cno'=vx.o ^cnojcyvyvo ^vxpA . cra^ r-di^A^m 

^ och-^ <n \ \^ ^ A \, yy r«^ocn r'»^o-3t.':\ r^AraoAv .iw\^Vv\<fo 

. r«^..y » "n r^Vvcv_m ^^-x.mVvVvr'^ r«^v^cno . r^v^ fwm r«w»\»-^ 

..^^ojr^ f^^ .raoVv .pAv.DOL»r«^ rwicn"A cnVvom S^fvrDo V\o.ri.cn 

o-S\^»m >fwvV\\^A ^^\»-S\^*\ ,cnoAr3..iwo "liojArdA r^^A^m 

^ 5 r^v^\Ao ^jAx\»fw cnA .racnjo . r^^AA^^vfw ocn^A Al_j3\^jOO"a 
. .V v\ r^ ,m A.r3jaVvj^ ^r^-^ r«^\m r^^njacv^o 5 r^jAH.m 
.^^^ja._Pi.iA r^x-v.J>'.v,r3A r^ocn ^r^ >^j\._vv_\ y^^^y^ "^v^o 
r<fVv-v..»'^rrvA .\ s. ^\-2i.o . rsilviov-ra OjArajojo cn:^\cir^\ 

Cn':\-Ju.mwAV\ y-\-\ ^ S \ "£0.^*J^Y^ .^^C7X-\ v\-\ ev\ \n^ y<f^^ 

^ Ms. ^". — - Videtur litlera una sub linearu scriptacsse. — ^ Ms., ut videtur, 
ot^^o. — * Ms. oci^?. — ^ Ms. JU.^;». 


10 ] kT. .v^m 

Brit. Mus. 

36 v". * ^ 

sr^n-rairD cn^^ "^pj^c^VvVvr^o .r^Vv1\jv.v^ r^\*\\^ 

•S-^-iJ^s^o-rar^ ^-p»-^ ^n.iooo . r^^cm VvV^ Aj^w-a r<^^'\.j3 5 

j^r^o . r^*\o rv fv> » *\r^A ["r^^^NV^"] r^oiArcf ^^s. , ocn^ 

. ^-ToVvSja-^ r^-S^-A ^_r73 rrwj-S-i-rx r^ooo ,loooVvjr<^"A ; «^^jVaa-^x 

^ \ ^r^^ \ c^ > fv\ \^r^ . p^-yA — c^-^r^ r^oxA ^:a nxA 

.^jVAi .\ s. ■ cn^\..cnr^ r^wVvH-jx-Vv^ r^ \^ * ^ ^^"^ V * *^ 
4 j fv% \\\^ \ r^drrD^-H \*^^r^ocn . Vvjr^cTaAr^ r^o Vvjr^-Ao\m 
rA-3or^^f\-r7D .r^^crs ys-ir^tv-rv r"^^fv\^ ^m r<^-\\-73A .^r^o 
,C73 r^^-Sj^^vra ^CTS-Kor^^ r^^a^^^-i r^QOi f "Srn^ 5 tv^-rx "Sa!^^ 
r^-K-»-A JLir^ co^oA rcf^r^ .r^ <v\ ^noA Vvjcd r^-VnVvrTa:^ 
rort 1 \ >Ti cy3uA-T) S-Jo^^r^o cjoVvoA r'^\_x.o . r^ » i fy\ ^r^ i5 
r^jui-jDorkr^ ocn orA "Vrnr'^ . A\r^^ r<^\^ "^Xi^o . rvvv Ciajr^-A 
•:v_^o . rr^\J-rDr'^ ^-so v^^-V-rTa ctxA «^Vv-La^ n vv fWjr^A 
Vv-ir^-A --p^v_r7D n_iA rsljo-A-K^ ctx^-Ko-xd ^_m pAr^ . oo"\jt^ 
r«^\r3r^ ocn .^x, , ctxvttd s ryrrjSrCfol "^ . ^-Ar^^rA^s cTxra r^< 
y> vv fvx « t^ r^\-yi n-s^o . r«^IrD"|cnA -70A r^ocrso A.^p^^i<fo 
^ ^ <\ \ vrv cn fw i,.*\r^ >^x^o r^^ovmori^-^ cnVv\\r3 s\"-> 
r^Ar^ . --p^^vm 9 r^-rvcTaA Jst.'^ rdA-^ r«^oc73 "Vrkjr^ ocno . ctdA 
jVv__m^o . . >-^t^ <w *v ,C73 cTxA Vv \ ^Vv-X.r^ r^\_*Ar^ ^_ro 
y> vv rw >^ cn -Tfc N,. A\\^ . r^l^-^a-xx-rD A\r<li-A rv °^ \ -=\ ' Inscriptiouem addidi. — * E Barh., H. E., I, 3i5, suppl. (cf. 2/19, 6); 
in textu Mich. (p. A73) : j-^. — ^ Ms. JLo;;.". — ^ Ms. yusojji. — ^ Vox supra 
linoam scripla. — ^ Ms. V?. — ' Ms. ^v.fiQ-a- — ^ E. Mich. Syri Ghronico 

ppl., ed. Chabot, p. /17/1. — ' Ms. A^o;^.. OC73 

30 SU^ ^ 

17 I. CHRONICON AINO>Y.MUM AD A>>. P. C. 813 PERTI!VE>S 

II. CHROMCO> lACOBI EDESSEM 

III. NARRATIOINES \ ARIAE 

IV. EXPOSITIO GE>ER-\TIO>LM, FAMILIARUM ET A>>ORUM 

V. DESCRIPTIO POPULORUM ET PLAGARUM 

VI. DE FAMILIIS LmGUARUM. — FR.\GME.\TUM EPITOMES 

EUSEBUNAE 

EDIDIT E.-W. BROOKS 

VII. PSEUDO-DIOCLIS FR-IGMENTUM 

EDIDIT IGN. GUIDl 

Vin. DOCUMENTUM >ESTORIA>UM 

EDIDIT I.-B. CHABOT CHRONICA MINORA PARS TERTIA EDIDERUNT E.-W. BROOKS, I. GUIDI, I.-B. GHABOT -^( 238 ).«— 
•=v ^n.s^o jVv-TTD jS-TTa-^ Y^\.mcL.^^ cn \ ^ r^o . ><730Y^^vjco 
. j-rvcTim ^xTo \<^Vv^y ~-> 1 <H=3o .t^orvfv>x2Lr^ . o . .^^cKTXkm 
r<r fY>o.-r73 vrsA-r3or^o .|. ^xy^Hj . -^o . r^xvjt. . w . ^"a vs\ror^ 
«^^o^AOJ <73"\VvrD ^-^ Kjs\jrryrd! .t^n-vi vsf^rv-vjc <75"\^tv-=3 <nS-r3 
5 uN-\_mr^ r^^n'^ co^aVv ^o .•• 2 / . -i^i^ . ) rs^ » v ir . ymci^v^ 
^^^Ci^mr^j:7x\Y^ <7xAr«^ •=^ ^ s. <73>.\\^r»o .oo^td ,\j^TX^Cim 
r^ ^ \ "73 r^A-^ KlaSo.Tbo-A r^s.,'Hr<f 3 <73\^ Vvooao . ymc^w^ 

.:. ^jjjt. . C7X» . 

o .j.^fVxmo rC^WA rcf^jwat. r^\r3 rw=3o\^ ^-Sa-rv 

r^-a.S-a-SYf^ <^oj3j-\oj3 j^Vm u-vc^^^v^ 4 . rvja^rs^ . XjjcrDo 

.:.^r^^ . <yvxra . r^ovn-^ r^-V»^ ^p3 

r^jrjJ-X-rD^^-Lyi -Tjro-»] .^jH^vyirD . o^ra . 5 , vvs t^^y^ . Vwx-rao 

r^-T>\s, ^p3 yXjL , \^)s\l»hry^y^ rwVvjArD-^vrv y^^v^^ :r^xjAj3 

5 ^tv— »"\— ^.^rvA A-rDor^lVvrcTo . x^Vv-V-a^V-m A^o-rrv-rD i^^<7j 

.:. r^vxjtxvi-A \^VvrD-\ r^^^vskru -^xxiioitv^r^o . r^ifVia^vr73 

r^-^Sj^Yy *\ ciooAX^ojos-^ j^Vm ^i-viioVv^r^ . Ajo^r^ . Wx-rso 

r^<73 "V-^o .j. r^Vwi^^vrn c^orv»,\Arv^ r^^Sjcvjo^ r^^j^A ^po 

jS.-ro^ r^^j-A ^-3o ^-V-y^g» r^rv^j'^ \^^ oo"\irv.rD r^o<73 Vvjttd 

>"vrD"A r^-V-i^V-rD ^^ vi^S-cwVvVvr^ , ["vy 1 1 rv^rs^ . Vvvv^ . >^v 

.:...:...:. .^^■\-£^xrD"!\ r^\»y , 

^ Ms. o»do. — ^ Deest in ms. — ' Ms. o^^. — * Sic Mich. p. Ii8h\ sed 
ultima littera hic parum perspicua et forlasse ut c» legenda est. — ^ Ms. -ia )• , 
spatio vacuo relicto: e Mich., p. 698, suppievi. -^{ 237 )-^^- 
on ^ ^o r^ » ^H^s,^ r^ ^o fv fv\ » *\r^ cvyV.^Vxr^ ^Aioi 

,"\-=7x^ .^^ox\ o^^s. , r^w^-HjN-^^^lTTa-rN r^loxy.QQ^.^r^o 

.1 r«^VvI^j3"\j3l-:\ r^-Aj-A ^rn ^uaoj 
a:=x^w xl:i.o . r^\i-\Yr*^ ^vaoj >\m )s\jjm . .^^'^ . Vvv.y.^o 
>-^^o^.v^o . r^ ^["o fv fY> 1 » *\r^ .^^<7x\j^ v^^ \ -tj ooAr^ 
"^p-3j3r^o . ...i-v-x. \cYvs.. r^Hj^x^r^ VvjCd >v^v\ rdl:^"|-\j\\.*\ 
r^"\-»"A ^jx> r^-AtvTv r^o t\ fY\ »*\r^ r<^K»y."|-\ n^o-A >oio*\\vv 
2 r?l^ojojM^r^ ctfOj^ojoa^ j^-^^ Vvattd ^rofVvl . ^pDVv"\j3^ 10 A^cvrrv ^-m r^v»\Y>*^ i^^o"\r7D r^Vvr^ ^L\<^\'vd, fVwy "->o"l 
cTsVv-mojLrD-A -txX r^ocn v\^s.mo .r^VvSjv^^f^ r^"\"|Vvrr5l\l 
A ^ , rwocn "\-rT)r<wO . rdzn \ \ s»-^"| ^VvM\^vv ["VvrTaAlac- 
ctjVvcvA oVvr«^o . ,Vv.ir^ r^VvrH-XroA^ r\ 1 s 1" (vv^"] craot^-v i :» 
.r^^o\^\ .^^rv°vv^ r^ofcn ^ja^lo .rw^\^\^v^ r^VvoS^r^ 
^^ r<^_v\-j:Dn_=7xA . r<Lm [ V 1 ^ «^^ ["cnl\ r^ocn vvAjoo 
. x.':\-nm c73L=7Tiy ^t\ r^|~olc73 \r73r^ r^3Cjjc_x3A["ol r<^[^V]\^\o 
r^ vv » y "73 trY»r^ rd\jzn}<! .\ ^r^ r^vrcf^-^ r»^ x TvJvv—tlo 
r^ocn ^cno^r^ . cnjoo::^ Y^v^i%]\rh v^\%\^ fYv%\j^^ci Vvjmvw^ ao 

r^["oc73"A ocn r^ n. » ] r.\ ["^v-joI-^ VvjuTtd 4^. .yv^. ^vy — >o 
^•^1 r^v^cv-^^ . r^fVvo^s^-Tj-A r<r["\ » ] Ny^ [ ^^ "^ Kll.ri.\j\Ji^- 
ysAlrorw ^f^cv] •:• 3C-j.r3.vv ^^^ ^«^['HjlciD^ ^tvxza adA j^^cvV^ 
•^xjao VvjuDo ^-v.i^ . .^^ . ["^:vr73LWCv.Ir73 \-r3 cr>J\r^ ^^x. 95 
r^c73 r"70J3l "^vr^cv . c^xaArxvr^^^-A ocn cn\.]rD j-rvcTiir^a oo^Vvral 
cioo^ooao^ .v|"v]"\o .r^AA^r^ fVvjrD ^r^al >v^cv\A ["c^ajOs^lr^ 
> \ vvcv-_j A [ \ ] "Tn .^ ,\o\ (w \ . o-A . rcJJ^o fv fw » *\r^-A 
36 r". w^c73. \ 's* ,c7JO._r7D-\-vAr^o .^^-j-^X^"^ fw » \^ » \ ^o\ \^ »-73 

^ E Dion., p. 70, suppl. — ^ Ms. (spatii anguslia) oja". — ' Ms. .'j., spalio 
vacuo relicto : e Dion. , p. 1 38 , supplevi. — * Ila ms. , spatio vacuo reliclo. ^-T>S. — s-5.( 236 )<^— 

1 rw^o-:\oY<f ^ ,\rrjo -^^x=rxfx.1^ rcf-A-^or^^ >\:7do •^^v^M 
.J.^S^A-A v^Ci\j fY>Y<r ^v^oa r,\lr3oo r^jjajj.r7D\^s^ och 
yrk Vw , T^r^-V.] Jl.:73Cd (^oactxaox^ Vvjcj.^^r^ . '^j^rs^ . Vujc-tdo 
5 r^ V \a V {Y> Qo^^r^ ,-\_=73o r^^\-»-\ \^^ QoJjJ_iY^a* y^ro 
rcfooi-^x ^x.oVs^jt- A^m rY^lVv"VL"|v\^ <v\»\^ rA^o-SY>»"73 
^tvj.-r73 ^^JjocrD ctdJido . r^^\.IyiJcL=7D v^^HoVvo ^Vvtw-^ 

.:.r<^I*.lV^aS^o t<fr\r73.yi1 y:^\ y^^tdJ^s chv^A^o 
^^^-V-r^D <73rsVv-=3l vsA-Dorwo ^VjAo ^svjuSo . oj'r^ . ^x-rao 

Vs\=73r^ ^=73 TN^^ •l'^'^ -^^ T^AxVi-AO T^X.J3 V^^-VlD.^. 

n rv *\ r^<73 . r-^-iTa^a-ro "V-rD ooAr^ 3 n —> ^ <7J'K^fV.=3 

.:.r^»^ojDo-A r^Vwj^^vfn-A r!^rHo.lx. o\j3^Vvr^o 

vA-ror^o <7jAr^ ^^'s ^jod .<TX£^yr^~\, ^fvIxxl=Do 

oi^o ^ \ . ^ ,"\ax_=D ^":\ x<frol<73 f. ,<7jayi1r^ <73Ar«^ 

oiS^.^dJ ysA-=73r<fo .:.r<f » » r\^\ r<C^xoHi^ ^ivjcd r<:!k»\lyio 

•:• ^'^^j^ -^^"^ [>A<73J=7D ctj^tdA 

axK^Vvr^o . r^"V»"vl!i^^ oojLir^a* j'^^^ Vv.x=7d . ax:^'r<f .^x_=do 

. r <r ^ \ "7 3-A <7xij^\joa.La ^iV»]^ ri^ioc»\\ ^ \<l^ixs:ys^ySiy<^ 

2 P — VA — Qa_*r«*f r,^ — =731 r^a.'X-»'\ Y^ *\ ,^^<7xA a_yi-\J— DOY^o 

.:. ^^r-Vn-^l r<f\»-^ ^ ,^jH^^ \<^ajo.riio.x^r<f 1 

^-=30 rdxA-^VA-Do * Qo^Vvr^ j^Vjs^ r^.^-V»-\\^*\ oiS^arD t^ooao *35 

.:. ^r73^"\jD":\ r^-Vj-^ 

2 5 QQO » m a-ia^tv ,"\_=73 w\-DD^^r^ . .\j ^'r^ . ^I_vJ_x-Ido 

r^^ V V -n <K.=Do .:. ^_=7D^\jD ^-=73 ,^^\jiA r<^alxxDoJjAKf 

. wj5y-*\ — v v ^ . r^ » "-> . ,^_S — ii — =3 <i3._j^r^ j'^-^^ ^fV-iL-DD 

«Vx=D ^^73 A.!^ r^irp"^ Y^^mciHjr^ ,<73a=73uDoo 9<73a_»^fV-»r^o 

*:• >.srxy -dAoV 

1 Ms. Jl^jo". — 2 Ms, (^spatij angustia)'^©. — ^ Ms. uiS.. — * Ms. (spalii 
angustia) "axqaS) abbrevialum. — ^ Vox supra lineam addila. — «.( 235 )k-»— 
^^•\— »v, \^ tCf-\— x-TTDv^ UN-Ai^ ^n-jt- ..^^'r^. ^ V y -no 
rw^oiwx r^lxjLxi^ cvraVv^o .<nv\^\cvjc^ tnV^s^ i r^iiD^rv.^bjro 
. ^ "yt^ > "•* m ~-) r^oco ^^A-a-^ ocTiA y<Lm'^ s. . .r^^^ra^ono 
rd.r3J30-i»^ 0"=^ ^ N^o . 1 i^^£i^ cvimo r^Vviw^r^ cuajc^o 
r^V\cAx^ CTXTD 0003 ■^vvsy.rTa-rx Ario .oo^o^r^ r^ocn r^A"^ 
.:. r^ocvjkvra r^r^A^^^ oocn cviw"\\o . ctjA ooctj ^xb^^^iv^^ 
^■\-x.Vvjr3 r^ ^\ji\ \j^ r^L\x<^ j'^^^ Vvj.m . <7i\'Y^ . Vvxxrao 
^73 c^cvx^^^r<^ j'^"^ c73"\XrD -^pjao .. crarD r^^cAVvia •^pj'?iJ3 
. r«^:ArT> njv» ^Vjoo r^VujcjiD chrao .|. r^\r3 r^rDoX^ rd\i-\ 
r^^xxJL^ cnSVvTD ysAmArw n ^ s, . "\-rD "^jjt.c7J vsAmr^o 
r^Vv_rb r^-y-TD ,c73cvr7D7VJ3"?v r^^s \ "Va ^-m \»^ r^cTs . A_j . 
Vv\^ ^pa^rd-ACTXA 2pAt^o .r^^oiSio r^VviwHxo 10 >c73o\s, "^vra^-rv r^^fv^^xo r^^rvrb^A cn^^vwr^o . r^ATTao^ Vv »^\ r^rrx\ fv>ro Aiw .\\'r^, ^rwxjrao 
r<liurxjtrD cnja^r^o ^chrD^S^r^o . c^o\^v^":\ r^\x^xx3or"^A i5 

.j.^r^j^^cvx^o ^tvjtdA 

c73.j^"Kr^o .rcfjja^oA^ ^tviraA . J^^S^. ^vy ~-> .\s, raoVvo 

r^^o-i^xS XA.rs v>^c730 .r^V\or3>vvr3 u^^kcno r^r^o^^^x^ rwAxvi 

r^j-rao .rd^vo r3"\j3r^o ^VvSVv^v rcfVvATDv A.1.0 .r^"\^o 

*35r°. .j.rS^^^rar-KloA ^^k*^vlrbo r^v {yvvv * ^jm^ 20 

('r^ljiLjA xr^) ^^^ .C7xm'r^. ^ v y "^o 
"T^A\-v T^t\ r^-vjTv ^_ro .^^_\_yi":\ r^-^o t\ rr> » *\r^ 
.:. c^s^^VirrAVv ,^_oxmjc j^HrTa Nc^slcvSAvi r^ocTJO . ,^.^^M»lvu3a 
r^cv-o-coujAr^ r<^v»\^v\y^ mcvja j^Vm nj^ . cvm'i<f . Vujcrao 
^__m ^oc73"^ och rao- rv s — » >"H_m":\ rc7j1"^_xrrx\^ ,c73"Kor<S 
.:. c75"=\jr3oA^ ^x^aVvvw c7D"KVvrD ^m rCfoc7ao . cp"\Vvr3 
r^cv_£v_xiaj3r^^] c^o":\c7x_icvq3 ^jc-V-a^^rS^ . vm'i^. WIx-TdIo 
ci<x-i^r^ ^r-^-ml 70^-^— r^-r3'\-i..rrxrD"^ ^j.rD"\r^":\ r«^r\jn-rDl 
.:.rdjuj^^v.i»^1 i^cv-vjDr-rvl ^"=\oV\ \ \^ m r^SiiS \; 1 ^ 

^ Puncta plur. desunt. — ^ Ms. ojoa''. — ^ Ms. o»^m»)o: corr. Fraenkel {Z.D. 
M. G., LII, i5/i)-, Mich., p. 657, owdw. — * Ms. Mox». — * Desunt in ras. 
25 r^ ^-V-»n-£o o-x-ra^o . r<f » (v>rwr3 o\-x.o rwr73L.x.r3 0X2^0 
o\ Yy r»o . rwiH-viY^ vdv (Yv.\Ao r^rr>.S^\^o j-^S^ . ^^^Vv 
^.rxjifx^ t^» *^ri fv\ \ Arcfo .r^» ^ y —> o'\-rp'Ao r>fv ^ -A-^^^\ 

5 'yV^mSr^ ,^_cur^ ojaAr^o ojo\.!^ 
^\^ '-r^ \ t^V\oA->.vA ^rTDuAaxsD ^oVv oci^ . Vi^^t^ . VujtTD 
1 ^S r^?v » "-^ s, , Z*^ N^y Ytfx<f ^\^r^ r^X-x-vi •K^^vjco pcb-A-^ 
.rcf"\^r^ 2 Y<lx-n"\^tv_r3 o^jt.o oA^o .r^moS ^tvlrjA r^\xvi 
rc^'^_Ss^o_coo .r^^^r^ y^ » \^o ^ \ r<:^> icar^x,. sA-s-o 

10 ^x<! g y ^^ rs^-Sjco .|. 4 Y<fH\^or3 ^m .ra^w^rcf mAxvi-^ 
.\ \ \ ^-TTD-^v r^oi r^joooH^ r^\»\^ rdsArxv ,^^t<1\ .^^r^ 
r^.rTa'^ n. .r^ % ^oS^a ^^^cttl » ^ \ "Ta-^ r^-i^S-wrsf .TD^Vv-ri 
r^Vv V y ^ oiTDo .:. ...^oojjajd^ r^Aravo r^\cn^ «^^oA^r^^A 
. ^-srx-iAo fv^ •\_rD Ajoa ^.m ^^^o>\»\. vr<f r^vcAvv ,yt^^)s\rd! 

i5 . n [ ^-a-aI * t^J^^^\.r7> ^ ■.■7iL»AojDQ itvjoo AoA»r^ vi\»\^r3o *34 v°. 
•.^^m \r3 rv»viAr<^ ^^s. . \r3 \r73o|N>- cwK^svra wAror^o 

rCT^s \ "730 \ . r<lwH-»o . .td . r«;^-v...y . 

.:. >ojor7D"M3^ fr^^A^ «^^o^^l ^n Sj^ r^rrvwVrTa 
oi-ra . ^^ I" *"> . 5/-^,':\x>\ ,^_ovi^ u-SjuZv] . ,\j^^y^» Vvxx.r3o 

20 r?l^o\ r^ooj rC^vA-» Vvjcd r,»s.1y. ifv\^rvr3 r^^ifvrDo^iw -730» 

..:..r^r3'\ r^rrvs^S usjir<^ oi\n .iJ3oVvx.t^o ^^=5"^ 

r^\-_»"^ yL^\ r^ \ — )oa (^x.j^i^ j'^-^^ t^ooa . A'r^. ^-V-a^ 

.:. ^m^^JO-A 
. r^-TTX-^r'^^ r^S^rw-ra \-mo s... ifVA.m .r^'r^. itvjjcrDo 

35 <^r"^Vvi^ '\rD "^v» oi-Kifvra usAmr<^o . r«if ifUo^ja^r^-A r^"\j"^r3 
^»03A-^ ^jjA^a ^vxpAo ."^v. r^JjjJie. vsAmAr^ ^-"as, , \r3 
rcl^r«;^-:\o r^ mVn-^vo r^iOAJA"^ oxvnjAot^"!^ r?^^^o^o rwrJrA^ 

.:. r^vrTjLryv fv>"Ao ^ Ms. o»w^ ".:^Jw. — 2 Vox e JLJLisi" correcta. — ^ Ms. <is^o. — * Punrta 
plur desunt. — ^ Huic voci spatiunj non satis est. — ^ Ms. JL^^^ (vide Z.D. M. 
G.,U, 58/i, n. 5). ^i 233 ) 3/j r' r"dA-xoc- jS-TTD-r^ rC^^S-mcv»!^-^ c^o^cTXicv-r^ Vvocn VvjcA-^V\r^ 
c^x-iDr^ r«*li_=D\r3 2 oorao .r^-XtSN^^ r^kiAoj y\m >i7doa=d 5 
.i^ocn .iwA-jVv-ro ^ ^^ ^^ r^ v rv y ^i *73 .rpo rvs » >"V^ 
^ > rsn\f\ ^ \ .\ "n rv T>o c^o^s^cTa^o-x»":^ ch-vjm rCfj^^^mo 
Y^ >^-\ V "T-t \ A-njt.r^ r^^^^r^ r^H-» SVvrDo . jcnnor^-^^l * 
.:. rC^viAVv^ st^r-v^-^vra VvjcSoo ,<no.!ziVv^ Aoxxatj-r^ 
. x^:^-v>-\\^^ r^jArcf r>"Vm r^ocTJ ^ ^-\ fy\s>o1 ^v^ Vvvjc=3o 1 
r«^V\r^o ,v\\c^ .r3Vvj^Vv\":\ rw!inj3cv^l x\^\ ["r^lVwy ^ chrao 

.:. Ncioociaralt^ VvjjraAo cn-KV^rJlX 
.^Vv\i\^^^:7D ^^^-Vttd -Vri ^^=73^x1=73 ^sVvjcr'^ .r^^r^. Vv\y *do 
.ri.^Q . usArTDAr^ ^VTDsi*— \r3 Y^m\ c^.m ,cncv.^\^ r^Vvrcfo 
r«^\ CA v\ \ ^ o'\-3C.o .r^jumoH Vv.»^.\ A-^o r^Vvo \V . v\ i5 
o-TD-vvir^o .r5^V\-Vj^\jro ^*\j x^cv.roo r^xx^orTDo 5t^^\^r\ 

.:. ^C73C3-A A^A rwxrDJcrs o^td-ao ^r^ 
cTxA-^-JiD r«^-ju.r73v^ r^-i73^\ cw-rTj ■K'\jt- . .rx:i'r^ . Vvxacrao 
r^Vv^^o r^r73\^ cva-Ttdo r^^Vv-^Hr'^ ojajcjsoo .r^V\\»vV^ 
Ari-A r^^jara r^^Vrar^-^^ r^\^\^ cAVvo . r<!jAyj3o rCjcAjJkrao 20 

.:.jc_ir;^ 

jCTX.^^^ rCTXTD 7 . vv "^ ^ . \^ ^ ^ v\n % ^ (^ . '\^'r«^. VvjJt-=30 
r^Vvo^Vvrcf ,_^rr\ \ ^ -^ r^\ s^V r^ocn . r^lr3_3C-=D r<^VvAV\ 
. v^XAxm .^^cTsA VvjA':^ rs^xAxvrb \=nVo A.*d,v\o . s r^Vo-c^A 

.:.r^Vvcvz7Do r^r^»^^x^ r^^rojD r^acoa 9 5 
r«^-».A-ic^ 10 ^i73jAcvxio ysAr^Dr^o "^ViAo VvaT^d . cv^'r^ . Vvajctdo 

.:. iich^A^o ^Vv^V\ 

^ Ita abbreviatum in ms. , spatii angustia. — ^ Ms. 000 . — ' E Mich. , p. i/i6 , 
siippl. — * E Mich., p. /1/19, 8uppl. — ^ Ms. l^-w^?. — • ^ Ita in raarg. : in textu 
• ^). e ■■.*>) correctum. — ' Ms. .«*»•: e Mich. , p. 601, el Theoph. (vide 
Z.D. M.G., LI, 582 , u. 11) correxi. — ^ Ms. jL?'. — * Vox e yeo«d correcta. — - 
" Littera .. supra lineam addita. — " Ms. o*^- 
16 SYR. C.-I?. --^j-5-( 232 )<^ — 

\<^.xy.mci\\ r^jOooH^ Y«w^a\jiA on>^\ . oo . r^^\r«^ ^vx-rao 
. .^^o^r^ .\\.r>o •Vv*'A "Vra •\.v*-:\ ,^_cur^ .^•Krwo . un. »\. w^-^ 
5 r^jurrsoH ^ »^ \ 0»*^ ^crao v^^cTaas-m o \. \ ^^r^ r«^^cviw\o 
.\s. ■ r^icnoH o"^"vr73 rd^rv.V3t. ,ax=> cnrao .r^acxrD r^roje-ra 
. jOoo^A^S-V-o oo"\.xvvaA yoacvs \. r>o ...^oarAj^o c<3Cvvxkx\_xioa> 
^mo ^ \ T)r^o r^H % crtrd ^ » ^ ^m c^cv» V \o\.\ ^oocvoAr^o 
^-v.iTXx.-K ^-^ . .\s.\ ^-m JS. ^.muxjg.A ^^xAooo . ,^^ot..».\.'s» 
10 ^ ^^ ^ ^VA •KVv-ra "^_va r^ % ^oSa r^^^A-fb-^ rCforv^Taoc- 

•^^oo^ ^tvx\^ r^-vv*"Ao r^\o\ r^x!^ o\^\. .vi'\«^. ^fwx-TDo 

.:. T<^)fV=D.»^ rd^r^ ri^inA^- 

. r'^-»..V-m^r^-A r^TD^cvs^ r^Vs- ^^^ oaS^rvra-^ r^^rwx-rao 

i5 j^V-TTa-^x r"^\-»"A ^.do r«^^orv fv> » ^r^ v^^or^^^ )\r73 y^oooo 

.j.rc^-Kcvvi r^^-H^r^^o .^^"\(v\\ r<^»v. 
rslAVv^ r^v_r30_^ r^Lr7Dor<^V\ y\.m ^rv.x.m .yvd!. Vv v y "-)o 

.:.Vv\\cvr73-^ 
y^A-mAr^f ^^■s^. "\^ oaArcf ^^s. , .\v.. . orv»'r<f . Wx-rao 

20 cn \ TDo 1 r^'\_i^^_x_\.-i3 ■\_r3"Ao . Y^r«w_x_ii^_r^ rd-\-x-v\ - ^ ^ , 

cn-rao . r«^ » rv » v » p-a r«^-\^\^r3":\ ,C73 r^^V fv> » fv> S "TxrrxA 
,^_ooiA.^ cv.\\^r>^r^o r<li^\j3cv^ 3 p^ rif^>e.rD ^ «txtd tvs^ 

.;. r^HjVVA 
Vvxr73 .Oj't<^. ^Vvvy — >o 33 v°. 
cnc73..r73^o i^^V-V-s^or^a r^vrao . r^iiia»!^^ r^H.QjxX ,_^m\^\ 
■r> » ^ y , Vv"\-2L_rD pA.v^i^r'^ r^^rwx-ra cnrao . rcf"\r«^.^. ^bw 

.:. r«^^(v\xvvo Y^(7X=ryjc.=n r"S^"\^ ^^»"^0"^^^ 

^ Puncta plur. desunt. — - Ms. c^. — ^ Ms. ojaaj . — '* Vox e |J^i", ul 
videlur, correcta. — ir9*[ :2ol )<^ — 

r^-lOOOn yrr\e\ \ ^ 2 0-17^-130 

g 'v \ *73r^o . r^-\Acv\^T^^ >o3arc^^\jt.o cnSAm oiA o\\.r»o 
■ ■j^-iL. ^rsA-TDr^-A •\Vv — »o . c^ojj3^\V_^ >V\o\\ »coo^\va 

•aVv ^o . 3 qoo^vjitxj c^ ^r«^_\ o ^ \ "73r^,o jOoor^Ajt. VvWv 

r^So CY\jiLr^ ^j=n r^vxvV fY>oj r^A.^ . .^. r^^AviL. trAzrjr^A 5 
r^_v_x_»^ ^^^oil_\ '^ \ 4 -\ \ inkr\ r^r^_>J^^_x^ r^\ » v\ yy.'^ 
,03"\-r3 >\r3jwV_Ao >o3o\\.r»o >oao\N. . omjso .r^xsoo^^A 
.\ V "73 r^ooAo . o>..^A ^o r^^vi 5 c£)orv.^A».^\ o*s\T>r^o 
r^ » 'vo^K-so^A cyxjcjc^^ooA •^A.i^yAo c^o"A03ao.£^ .vv"\ v?v r^ra^^ 
o "\ \ "Tar^o >030 v V x. o-Ko-ifc-o . rc^ » mci'-\ ,o3a\^— omja i o 
o^ArTar^o ,05ov^^\jt- . ..^»^ r^xvjc. usArTar^ "V^o . <v> V fvxvr'^ 
a.'v\r73r^o r^ox\ o*vx— . .ra . v^jxiL^ -KVvrDo . «^oxx^-Aor^VvA 

• j. ,^_or^A ^^^ovA^ 
003 r^v » V -v V fy>o-Po r^vxvV {v>oj >v£ivr3 ^Aos ^a "ts^vo 
^i^xA vi\xrD . ^ j . Vwx-rD rwxioHm-A <v\»fY)So3 Vvooi 03ArDvr3":\ 1 5 
» N. » . VvA^rLra r«^H_»Y^^-A r^^y "^n.>A -^a» : oa^ g . .^^^^ r^VvviwO . .^o^vco-^v . v\, ^ Vv\^ oir^o .r^^ra-K r^^ov r^ooj 

.:.r«^r"w»;^cio r^wrrxNw ^Vxmo . ^oi-Kor^n rCfVvojVviw 

vsA-TTDT^o " . ^» * \)'=^ r«^^A:73 r«^»o^.r73 Vvxr^D . r^^ . Vvjjctdo 

.:. ^^v* . o . ^xvjt. . .\^. ojSVvri oaSra *v»v» 90 
r^.sx-X-m "S-rD r^^-vor^^-Xio >"v_r73 ^{)s\. x..'-n\ . "V^ • ^-v^-rao 
UN. \ *73r^o . r^o \ "73 \rD "^»^»0 r^a>.o»\yVrwA r^^^HjS^^^ 

.t.cniA^o r^Vujc yr>,^y\ "\rD ,^_crvr73 
.:. r^"V»\A_^ QooxxojVvr^ >^^^^ r^om . 00^^ . Vwx-rDo 
tjsAjiTaAr;^ "^v *ns. . vrA:73r^o . ,^_o"\rr> Vvxrn • <^f ^ • ^v.x.r3o 2 5 
r-wxTTaoH "Txiw rCAxX. n^s., r^os . r^ . r<^»Jot. oo-KVvra oj"Vr3 
•Tocv-» A..^ rcTVvn-so «^^ojA r^ooo y> trkjzna . ^ v iL^ . ..^. 

.:.r«^jj.\^ r^x^oi^ ^wvo r"wAX»A"A r^\\rd 

' Dfisunl in ms. — ^ ^\^ ^^ _ 3 ^js. "sQ^p. _ ^ Ms. o^". — ' Ms. 
xPQO|.n>fc'\ — ^ Ms. .'^. : e Dion., p. 10, correxi. Vidc Z.D.M.G., LI, 58o. — 
' In marg. , minio scriplum , cum linea numerali : uo . — ^ Deest in ms. ^^>{ 230 )<^^ .:. r r^"A]c73 1 /r^^^tV-V-x-ra ax_r3o . r<^ \ » V fv\-»H^:^ 

<TXkr73 r^^y.o t^^SaA oS-csasi. ^rx:^ rr^iacv*^ . niAA . ^kx-rao 
5 f^^oifc^-Sjt. tcf VvrT<f1 r^fWat-ri crxr^o . t<^^r^ 2, y^ r<oeA.Vkr3 

r 3\ r^H\x. jooj] ^jcv^Xo QaAAavx\^\\^ <v>cu3>r3 

.:. Kf. .xxA a\v\ 
^•^ \^ ^ r^orcTJo 3rt^ \o>^ ,-A^tv_jt.r^ . 23^A . Vv_k_>c.rDo1 

r«^X"\.yir^ r^^kxrao ^ r<^-\j"H.^^^1 

jo ^Vw r-Ko-^olr^Vvo 

coS^-TD ryN_\_ro"lr^ r^ na^ <7X-\ ^r ^'^ «^ 

.:. rdvxJocs-S ^y ^r^Vvr^o 
. rt^x»-\r^ gxA.-^ .\.^ r^^ay.vi ^ fr^ooa . .^ <^ . VvJ-V-xrao 

.J.r^rrjas-^N <7i\\^^ ["^^^^'^- al»vyiV\r^o 
yrt, Ss^o . <nr"^wlr^o 5 r,cio'\or^'] Y^!^\i \^^ . "^^ . Vvvjt- 

.:.T^aj3.CD.jAr<f rcf^or?lrio.\n 
["trAmr^o : r^KrooH-^ r^\ro ^^dnoA ^lKro . ^^^A • F Wx^rDo 
\ r^ Vvr«wO 5 r c^ax\j3-\noo oj-K^fvrD * 33 r", 10 90 

G ^rwx.r3 * roaAa^aiA^L^vV^xioajara VvjcAs^^r^ Qoo"A<7XAax^l . . . 
v^^^v^o r^v % "n^ "^vi •V.rrjr^^A .\ "\ \ Vv-rrj-vv^r^o ^ . -^^ ^ • 
<7i_r3 MJ-i-:\ ,\_wVvr^o . ^ r^^a-i-\ ~v:v-rrx.r3 r^^a.v=\ —v s. ^ 
1 5 . ^xvic. ^ . v^ . r^^vxvV fY>a» irArTar^ ^"^<7i . r^s^j-A ooaro.»xy>^*73 
. ycnci ^r^ J<J r^x\^vYy fytaia xl^"^ ><73 Ci)0-A<73ao-CA\ -TXjjbo 
•^_a-A<n\ r^-yx.TD-^.ro ,^_a.y_r7Xjic-A r^-^ r«^V\":v^ ^m "a"v^o 

^ Ms. >^a". — - ^ Ms. .wj. — ^ Supplemenlum valde incerlum. — * Ad finem 
huius paginae et ad inilium seq. desunt aiiquot versus. Initio et fine fol. 82 v" 
desunt simul versus circiter 28. — •' E Dion. (ed. Chabot, p. ^) supplevi. — 
^ Post hoc forium desunt aliquot foiia. — ' Supra lineam alia , ut videtur, manu 
additum. — ** Ms. "js^". — ^ Uitra marginis liiiem scriptum. — '" Ms. jLux.^". 39 V' 33 r". /JO v\ /lO 10 Vv » —» [".ral^rvJj A^o p^^ y<l\Y^ . -^^w^ oojA^Vvr«w r^ 

oxiA-raoT^^ol ,^is^^t«^ .. A_x_m-a r«^_J_^\^Lr7D"A <7J-i":\j3cv^o 
r«^^fvls^roJrrx5kr73 Vv»r3 ^rry^, r^^AzTa .^.rrsjc "O^o . r«^»J3o\^^\ 
n^o . r^o^^r73-^ r«^-S ^ crt \ s. . r^v^^-^ •^vxpA . ouai^r^ 
r^\ «■ ^riv*^ \ ,c7Xj":\_x^ Cix_x_^A^^rv_ro r^-^ r^^\r73 r^vy* 

A^-^O A \ ri r^r^ ,030 ^i \ V\ r^^r«wO •:. 1 r<fVv..V *AJ50 

.:. jCTjSor^A 

r^_\^ ^_Z73 A 's^o r^xm"a£o r^A^-oA '^^'^^ • "'AA . Vvxy r->o 

2 c^o"Aooaa.aoA ArarvrTa y^ ^ fv>^<\ ^fvxra r^ijjt. r-^Lr:^^ . .^^roA . VvxacrDo 1 

r^ \ ^ ^ - ^^ r -Tj^r^o . c^o-^-JX-iS \^ ^ r^AjAoS r^xrTDoHA] i5 
^^of^vca^ \r3^ r^^-^cTs r^^Vv vy *-n crvrao . r^v^ . VvxaAl v^rrjAi^ 
r«w_Lr3w3Co r^_v_r73on ^ » ^ \ r<^ » <v>a-!^a1 r^^s \-rr> r^-Tfv> 

r«^r .^ \ vv \o r«wKo_3c\o1 rdK^o % \j v r^A 

•^r-^mo ,c73"\or«dA r'w.r73-:v-v>^ r^^r^ UN_Siooo1 . v^'k\v^.%.\ch 
3 r A-rv-3t.o r^dvjc.»^ c^aA ojzk^r"^ r^Ar^T. cTxrDl -vt^r^ ^^lA 

3 rC73"KVvr<l\ UN°kC730 rdrDOO-rvl J r^HM!^^JJ3 ^"A^ 20 ,_^v\- \ rv\ \ /> r r«^lorV (Wi^vd »^_OC73A^"^ 

r«^^^.A-»^V-Lrn ^c7v\-\^ f r«illi<Txs^ 

.r3033^» OC73 r 25 

rw— ^o fv fv\ » ^r^ 

5 r^orvfWK^^r^^ 

' In marg. scriplum: . .aoo — ^ Ms. (spatlo deficiente) om'. Hic folia 

nonnulla desunt. — ^ Encis inclusa (p. 228, 1. 2 5-p. 229, i. 21) e Chr. Edess. 
siippl. — * Vcrsus circ. 2/1 desunt. — ^ Versus circ. 9 5 hnjus paginae el multa 
ff. sequenlia, et ad inil. f. 02 versus nonnulli desunt. Ad inil. el ad fin. f. 82 r" 
desunt simul versus circ. 22. 10 i5 90 •2 — i^( 228 ).€^— 

\ ^.o Qoa^c7Xjcv_£^A A-rxj3J"A r^VxcvsVT) ^5Vi.*"a.r73A p^mi^A 

.:.Vvj.m r^VvA^-A r^maKrDo Klyx=3"^r73 -p-^ja ctxxJE^ r^-\jL 

.j.CDak^-K-Aoo-^ c^aKrD.i^oT^.:.v^-\aro.»r^-^ r^naX .j.r^KrDAor^'^ 
^•^ \^ ^ .l.r^lx^^Vj^-^ •AoYyn^ .:. T<l\^a\.:73-^ r<f\^^ 
.:. 1 rws-H-^uJAn-^x -^^A^ ••• •^_cusoar<^\ r<f"Ho-A^fv\r^ .:. r^-^Do-^ 
<v>rrt-\Tv \ j fvi 'v \^ .:.r^A.v-jDoHr^"A [r»^^oj3.iio.xl^r«^ c^cvkx^a^ 
^jAcq ^r73 ^r^x^j^Ao r.r3o^o •:. 2\I:^o^/'':\\ r^air\fYv»*\r<^ 
Qocvrrx»^vr«^ .:. r«d!vxocr73 f\^Vy^1 r<f ^a^s-A-^A r^cv^^^ oS^^fV) 
r^Lim r^oni a.:^ rr^l ^a 'n \ rTp 3 Vvja^^m-^v r^^-Sj-SV^ ^-a 
r^-A-^vr^ Vv r^)svj^\j:xi ^_m ^ > y^^^r^^o .\.ip^rvx.r^ . r^^o-^-K 
r^o 5 ('oiA^ Vvooi r^-nvyrTa-A A^rja . rwVAV.*^^cv»-A oo^^r"^ 

* yy s. <7XAr73 .^^Vvr^o ■\j3^Vvr«^o . r«^\.r7D xS^r^f *3i v 

rr«w.jco"^i3l ^"A n v N. .j.r^oo r^vIrDla^^^ ooVvcA^-a r^Aj^ 
. ^-V-iL^l . .^ s. . . ^j-^ r«^n . . -^^\A . Vvyxj3 .raojs.^ ,\r73 
. ^Hoa_il ^fv_x_r3"^ .\o"\-.xio-^ r^Vv_»"\j3 r«^-\cv_yi ^jm Tr^oooo 

r^foloo . r^^^-Hja-^ <7>.\j^ r^x.%jc.i3 rdo.cn r>oooVv»r<^o 

. . . ri^^VvcvA-^Vr^a y^^^tyy^-^ ^-^k >\a<. . ^^H^ \^xkx. 

oxrao . ^»^^1 r^'VfYvs.y.r73AA \r3 ,030^r«^ "Jvr^ ^rTD 

1 2kY^ ^v_r73 . .V^A^ . ^^j^-^ r^-A03 r\<r^fVA.jf.rD 

^x_v-3C^ . . 1 ^"A r^w » v\ . r^-K"^ v (v> ^ \r<!-^ r"w^oj3.rxio.>Ar«^ 

r "^ ooVvarTD I A^ a\» "^Vfi ^"a r<^cv^ .:. f 

6 oCAT^wA oiVv^o"^ A.S, "^rxi^ 

,<73cv_xj3w^":\ ,oo"Kor^A p^S-^^ r^^r^ . \<1.\A . )svvy ~no] 
or«^"A . ^^^^ ^ro \<^vw "^vtd.^^a orv.\ rcfooo r^^^wo . r«^a^ 
r"w.\ »^.j^A ar^ ., oi.kxo"\o^ .\s^ \<foj3Jo c^o"A03^icv^ AkrDJ3.i 

^ E Dion. (Kleyn, in Fceslbundol aan M. J. De Goeje, pp. 64, 65) et Mich., 
p. 367, suppl. Quae vocem llais (p. 227, 1. 16) continuo seqiiunlur cum reliquiis 
lilterarum iion quadrant. — - Ms. "o : finem vocis e Mich. supplevi. — ^ ^^ 
)J^i". — * Sequitursignum quod ad notara marglnalem deperditam remittere vide- 
tur. — •' Deest in ms. — " Desunt vorsus circ. lA. — »^( 227 ).c^— 

oxrao r«^Vvcv^\.=73 Vv^^^vi^TaA Pk.A^ ;\ra^ r^\'^ \ (v> "\ Xfw •n-A 
. c^cv rv CA-m^-A r^\ \.\ci-3C-:\ 00x^73 ^oVvo •:. jOoojiA ynXi.» 
.:.T«w*-Kcu^^r^=3 ^tVKroo rv^\ t^^fVXj-vrTa A—^f^-A c^o'K^\CYv"\\r'^ 5 
^rv-x-TTao T\ *\ \ ^o^T ^ ^•A 2 rs^o rvfwx^r^ r^r73ors:fVvo ^o^ 
.:.r^»-Scv^^x^r^rD ^rvxmo y\^\ -Hcvrn-A^-A ^vmcv»o . r«^'Kocv\::^r'^^ 
«^i r". ^r73o p^^T\] ^■Kcvv\-^ r^»»V r^vi^-^* r^cvxxcaiAr^ ^vy^cvso 
^-=73 .:. 3 c^o rv fv\-Do-A-:\ r"d''\cv_^^.»r3 . ^AS v\ ^ r<j-\cv^x^r^iD 
. . .1 ^^ ^ S, <<^^ri r^fw«.<\^ c^xjwV^x^ r^i-^rs fc^o-AlcvxD 10 
rr^ Vvr^-O^ CY)"| rw_K_vJt— ■\Vv_r3 r^»"KcvcoL::i.rdt3 Vvvi^do [pAa 
fr^» r\i>\~r)-\^^^so . 1,^_oA^jJ3 Vura-A r<f"\j^\:3 •73^.^50 VvVvr^^o 
r^Kvic^ . .^-ASVvrrj [ "^v^v r^xv^lo rAorvfwiAr'^ r^iTDor*^^ p*\\ 
. r^^ VvwV-s^^r^a , ^^ v v-rry r ^ r^tv_x_rrjo rcf Vv 1 W\o ^H ca^ 
r^Vwjl^^VTTD ,c73"\or«^ ^ro .:. ^vwHjcAja-A Tr^-SjnrD "TXxIcoVvVvr^o i5 

.: rdXoJ^ TpAj 

.:. r^_»"\cv_i^x-^r^-rD ^rvj^rTDo j-_»\ror^-A ^vy^cv» .:. »^_\wa ^uacv» 
r«^\_A_2v .:. rs^-Ko. fw ^vr^^ ^rvj._roo j^Sr^lj^-rv c^cva^V fY\or^ 
■,^<\ > fvt T^-\ tn-:\ r^cv_i .:.r^-Ko fy>-r^r^"^ ^mo r^vx^oci-K-^v 
^\_jk_r7Do <^o,T3._»_\-» A ■ r\n r"w_\cv_^ .:.r^-\o fv\ ^r^ra ^vroo 20 

.!. r^«-\/\ r^ ^^ ^ ^rwroo r^\ciyL-^ ^ cy*"\r73 .:. r^^-^cvttxr^vr^^rD 

rd^^-^ r^L.mar^'^ .:.r"wj^cvx^\r«^rj A<7xc^r«^o r^AVvA ^xvycv» 
Vv_x_r7Do \ ^ "-^ vAvcr^v ^^cr\mrd .:. r<lj'Kcv_i^.^r^rD Vvvsoo 
xj"\ c^cvj^rojAor^ r^^sSja ^mo r^vr^r^ ^ro .:. r^>\o fw^r«^"^ 
.:. r^^o_*\_%-:\\_r3 Vv^j^itdo r^i^j.-iwi-AoSAr^^ ^ro r^orvfwV^rw af) 
CA » fw^ov .l.r^wKoaj ox^-H^^wro A.bw-A r^j^cvv^^r^-^v c^ojAvro 
r^-^v^Arw^ r^-H-V ^ .:.r^j"Acviio.Ci.r«^r3 Vvroo r^-^wrjAr^ ^^ 
rdomci rv%fv <v\ \-\ t-i V \^-A r^\ » \cvj ... rw*^cv£^::vrs^rD dVxroo 
>VvVvr«hf r^<73 . Qoax^x^ri^A c^cvxrxi^or«^^ .:.r<^\. fYv»(v>\y.\*\ ' Vox supra lineam scripla. — - Ms. (spatio defirionle) j^xa'. — ^ \o\ in 
",mao»t9 correcta. — '' Puncta plur. desunt. »:.r«^r\A»fv>^ r^srjS^-A r^^viox^cvrTaa .:.r^jacv\co3-:\ qocv.\j3o"\^ 
1 r^ » rv t^^vA-A .:. r^ » \ '■ry\v^'^ r^ % \. (w ^ cy^a Qoc^\_5^cu3.Ki 
^_m"A r<ljc73 . ^^ * \ ^ \ r>nr\n r^^ , y<l^\ci.£o-^ r^ ^s\x^'\.m 
: r<^^cvx^\rr>o ^oicuitA r^-H^^o NloooHrao-A-A rcfVvocrxv^o^ 
5 r«^CL_je. r^A=73^c73CT"A r«wotcviA «^^oooX^rD * rw:^\»\^^ 'T'*^ 
. r^ Vvo ^ V-m ^tV-V-»-:v-srv -i rcfVvH^v ^ ^-^x \rrviw . \\2k.Vu"A 
r^Vv.-kj-^v.m .*-\ \ v\ ^m .:.,c73oH^o"a-a r^!!^<r>"K •yO.Vi. crxrao 
,r'^j^<\\j\r^ r^<73Arw\ r»^ir3JS^^ r^TDA r^vracv^ pAj .rao^ 
r^ooo S ^ » fY)-:\ r^Vvr^^_x_^£^ r^ » \ ir . ■S^fvrD ^_m-A r^oa 

10 y<7aoJiL.y\ •^A.-aL^ r<^ °i \ vv rjm r^^o^^r^LiD r^^cv-SLj-A-A 
3r^VvrD"Sj3 rdjAo^A-K-A ^-a rdj-KcvxrD .:. 2c^xAAcwv»Yr^\; fvx^^^^ 
r^"AC7XJMo r^-TD-K r^v^\.m . .^i^r3.m"A gdcw.c^^cv\jA r^^A^ 
":\c7x_£^rw c^sVvcv.S.s^-S"^ r^VvrClxJ^po rij^x-. "KVvtd ^mo . pAj 
p^ \ vv^r^ C7J TDo x-rxAvVvr^ r^ \ \Vv ^ Ar^ "^.2». . ocn Ar^ 

1 5 .. r^"S Yr '^ r^v^o.^^ pAj . r^jr73^^r^-A . rd! Vvv»"a.m rwA^^v^^ 
^jocrrxjAo v^r<lzryx=rik\ ^rw3c\ r^lm-\^ . -^V^rD Ar^"A r^ioo 
»^ '^"^ *^ \/ ^ c^cvjL-c^":\or^^ yD> ^ r^ooo ,c73oVv-»r^ ..Vvjto 
.:. i<f^o "^ \ m Vv-V-»":v_rrxrD C73A^C73*K •^.\jc.o .. <^cvm<»^rwO 
•^-\-y..o rw_icv_i r^ \ ^o V rv *^ v r^Vv_v_»"A-m r<^t,.ryc\ m"^ 

90 ' / . . ") r^ » \ V , •\Vv ^ ^m r^^fvj_»":vm "^vrordrD C7X.^C73"K 
r^A-TDCv^^ r^-Ho^^K-t^jr^ r^Vv-Vj":vm ^"Hjcjja-A .:.c73^cv^":\"K":\ 
5*^ <\ri iri rv% > <\»^ r^\.rr) r^j^TDCv.^ 'T'^^*^ Ps^o ..^"^"SVvr^ 
Sir<^ . cv-»":\^EVje.r^ r^"\ \^r^ ^ \ "=v-2^ . j^-»Sc7X-a Vvjcd-a "^^73^^"^ 
\<f^\':\.\ rsrL^\Ye:f\ rjo^o .. o"\^»fY) rC^ ^tvjj A.>Ar^ Qorw»^cvjco.2i.r^rD 

25 ^-:ro .:. OOC73 cvjvjkj^^r^ ,^_oc73^»H^ ^.mVvo . oVvr;^ ^r^»ojc 
. P^-%A '» r^.roor^^ r^-r3"\ r^A_r3o\_ r^ Vvv»":vm c^orvfwm^A 
r^j..^r^ . 1^000 >c73oVv»r^ r^ra-K rCjcwiwO r^"S^\j ^r^-^ r^m 

^ Ms. "jo.-^?. — ^ Ms. (spatlo deficiente) "^.'=>i.ij' . — "' Sequitur vox 
erasa, quattuor, ut videtur, litlerarum, quarum ultima est^. — * Excidisse 
videtur numerus; forte •<.»•; cf. Assem., B. 0., II, ^98; Anecd. Syr., III, 267, 
9^8. Potest auteni noster scripsisse JlJL^^. — ^ j\Is. "xo«dj (ita spatii angustia 
abbreviatum). — ^ Sequitur vox JLs» erasa. 3o \' -^( 225 ).^^ 
^"^x r^jc^^ov^L-ir^ra ... CDCVi\ijAcv^r^ ca"\^fvr3o . j^^^r^^A oco 
co-KVvtdo .coo\^l^ •^pAjt.-Aor^ra .:.Qoo.vr730'A -^^^rd SVvrD 
.i.fs^n >\\ \ fv^o^ oo"HVL.r3o , ^-vi-^xVvrC^v odi c^o-»^o^~J3._m 

3o r°. 005 C^CV_rrXjVv^Y<f'*^ OOCVj^vEjAt^ -K^EVrD . C^.x\^0\kV\V fY>CVX3-:\ 

OQ-K^ ~io T<l_ir^_m t«^ooo i ( oi"\Vv_rDo . ) u-jc.iVvVvr«^o >Ajic.^ 5 
r^^fXij-^rTa r^xr^xroor'^"^ r^ocn r^ooo jooo^r^"^ cMCvx^o\_orcf 
. r^TD.r^ v^CiT\rr^*,^r^ Vvrvo-A r^Xroj^ ■K-^xVvjc.r^-A . c^o^\^-:\ 
.r<fSorvfv\V*\rw ^rwxra c^o-ao"^':^ ^tvjcd^ <v\»fw»H^ ,\.vvr3^rvr73 "^v^o 
c7DL_rv_yAr<^o r^ ^ \ "Va fv> » ^ V^r^o . ^rvjr^v-rnusCTxrTD AXtt^ 
r^rArTa ^m "\"AVvx.r^ r^vrbv ,^_cuc7vrD .:. jcjooy^^vc^rCjt^ "^uaAo lo 
•^7cx_»\_^r^o ":v_ror<f"A r^ ^o rv fw » ^r»^ >A-».r^ \rD -^oo^rar^ 

. _^o - \^ ^^ .. r<^_K_rooH"A r^ \ » v\ "^ s. . rs^_K_rvcv_3^_\_irC^\ 

. .^_o_.r73u\^3C-i r^-Ao"=\ » rv \ ^^ c^o"^c7V->o fYvA"A r^rrxiCTvrriA 
re^ <\ri T-v <v% V <\\<^r> r^\>":\o r«^r73,»crvr73 r^rw»^^^ cv^^"KVvr«wo 
. r^" ^ \ ^73 ooo "A^H \. v^ ^ r\ rr» V ^r^ r-^ r^r'w-K.^^£Q>.\ "^v^ 1 5 
^"?v r^_^"\-3C- A N. . .:. o->_..\..y « r«w^\-yi^ r— '^ •^^crxvrT^o 
r^_x_Lv_IJc_- r^ vv » x-ro .^ \ v\-^ r?^cv\^r?^"A r^orvi^.»*\r^"A 
"^.-yi ^V-vv \ ^":\ r^l>_v-3C."A ^"\JV^o.i or»;^ icvv^^^r'^ r«^Vvi<j.^^^ 
\ » rv *\ fv> rdA w oc7v_\-_»":\ c^r^So fv\ '\rd ard :^oc7xvr73 r^^^s ^ "73 r^Vw»n.ro ^roA AA_ro . "^joofVroAo -^jcxc^xroA 
cv-roA-aL^ 2 t^_^A_yv_3C_ro r^s^^oHVvrw-rDo . ooc7d ^ oc7Vj^r^ 20 ^__»v_Ai"A . K \ ^r"^ >^^cn..\ ro ^"a r?^Scv_iw\"A . ,__o^c7v_aA^cn^ 
.^oc7VjVv»r^-:\ . ^jvvrojcK rs^r^jJ^j^x^ r^vr3\ ^oc73 ,^^c73JA\s."nc ^ro , ^^j^mVvfL esn^(\ ^ ^jrn o rv.*\\o cv^":\"\^r^ . r^»^o»\.\r<f 2 5 

CDCVj"\_2k-jA^r^ . ^x\c73 . .^^CTVsCTVrOOCA . -»d\Hd\"A r?l>J3jA»J3 

cflo_-jL_Acv__» .:. r^_-»"Kcv_fyx-^r^A rv ^ \o .^^-KVvr^ r^ ^"\\->r«^"A 

• ••^ \ <v^ > <v> <\ -Tk -r> r^Vv_v_>^ro":\ ^v-yicv_> .:. .^_cv_ii,^oo"A 

QocvAcv_^o . c^x_>A-^cv_vj"\-»r«^"A ^vy^cv» .'..r^jwV^^rwA c^cvjAcv^o 

.:. r«C^ » r»o"A._^_t^ ,— ro-A .r^o^o .:. r^V"\cv.^\ r<l»"\"?v\ cn^\r^-\ 3o 
\ 

1 Deesl m ms. — ^ Ms. 1^22^". w^ajcTX-rD r^ocn vijCDje— .:. r^V\a2A.3o iMa^^VDrxTD VvAi<!»ax^ 

t^-3t.'\n-_r30o r^\ % \jm . r^ w y A rd\ ^ ^^ . ^ \ * v ^.«\-^ 
"S-rD^-^x r^^rrx-^ v\ ~t Arcfo .t^LkjHo-^o r^iacvj ^■^^^"-> 
5 ys--»\^ .r^ooi* r^-v_mu»c7xro c7xvjC3o.rDo .r^ocji •SArrx^^ji^^ *99 v' 

ijVsr^DTXU^ CDw^-^V rGD0Jx^aX»-:\-:\ r^]3Jt.O^O 00O^A"\^ "AC7X^"A 

cTxA n-x_rx_^-. r^Vvo_v-rrx-»cn A \ 'ri-rx ciooJ^^t^^o , •:\«.*^^ , 
rdjcTX-^ >jc»H .:. r^xr7x»c7xr73 rr^<Vrk1fw»*\i<f qoo\^^ ^toojcd 
^\ *^ kJ^vV^ Ar^ r^^r^o .. \<^ ^\rn ^^ oj-HjD^r^ ^va. ^^ 

1 ^"^v A_rxj3^r^ . 1 >\iw^r^ Qai^^,\jao ^y^ cTxr^xiwo . ^rTDo-H-A 
«TX-V-iA •S.-rD-rx A \^m . rd^Aso ^so KfSjaar^rD ^\^<\*S^^ 
^V2k . Ydix»-\i3 rs^cTv:^ r>ljcI»1H.rD wvtdjso ,-\jt.o . i^ocn ,cnoVv»rCr 
VvxrD"^ Qo.KXioHc7xrD ^-rv OC7J . r^ \^ (v> \V^ v^or^ ,^^c7x\ r^-HjD 
•p^\-jb t<l.\cv_i!i^"^ \_i73r^ ^v_^ r^ro1c73 ^\_x_vir^ QDO.»"\cv\^.xioa 

i5 ^.i-A^r^ n^ ^-^ r^rArJD • ^X^ r^^Am ^^c73o A.-rx.\V\r^ 
r^^fvA^ ^_vAc73 r^ K (v>-v^ r^^<7X-rDr"wA .^_o_Ai<r r^^^v •, C7x\ 
dv_»r^ » y Yf m ,,.^c7xxm ^w^ ^.vvA^ r^vxi-^v cvKVje.o . ^"^mr^^ 
r^_ir^-r73 G3Cv_r7x_»Vv.Ar^ Vvj^o^vrD i^oc73o . C7x\ vxsd.^a -^^r^ 
Vv>-rr> 000"^ \y \»^ -\r^ ^-rv c^jLx^iy^^ .Kf^oa.\m ^tw^-^vmcD 

9 \<^ \^ ^ % \^ A^o . ^rso^ t^Vv-rrjcL» ^^ctxtd c7x\ i^oc7J 
•. rr^l^r"\cvlr73-:\^^rD j^na rcfi^mcvjCD •^c7x=d 'kytjm c73-\^=d 
c73"\^fV_rD r^oc73o . >c73oJLx-rD c7xx.Vuo c7xxiA rVvl^i^A^r^ ^v^ 
>-mcv_x_rD"^ ^"A r?^crx-^ >_3C_»^ .:. ^^ *-\ ^ \ * fv% >r7Do"\.rD 
c7J"\dV^o . ^vy^cv» i^"!\vxr7D"\oc73 "\^\rD >r73o\rD . c^cwxxsA--qocv» 

95 C73"\^\-rDO , ^ V-y^CV,» .TDoVvo . 3 <yxx\^^CV=D C73"\ifVrDO . 2rw«v A><\ 

c73"\^fV-rDo . r^ )s\Ci ^ \ m ^tvj^^vr^aira ifVxr7D":\ ocn ^^\^*^*\^ 

^"A r^"\":V-V (YK ^ \ r^"A .:. C^OjAX^J^ ^»":V»C730 . qooj-VtdjAxx^ 

. >.w":\^r^"^ OC73 ^\j (Y>Ax\cv» <^ov»r^^^Mor^^cvr73^xA_ SVvTD 

. r^x\.3C-rD r^oc73 r^c73 "^vsvo . rs^vrrx»c7xr7D r>li»":\or^^ cts^^Vvtdo 

3o QocvAr«^\ c75"\^cv.rDO . yx»\^v^ ^m >vA"^V\rw\ <fkC7J r^o^ -^djd 

^ Ms. ai^". — 2 Ms. (spatio deficiente) ^"«^r*^ — ^ Ms. .m*^aai". 
29 r". w^o-ir^ rC^-S-ja . vvA-^ . ^ F v y ~^*"] 1c^cvvkv»\^ fY>cv» >vyv^r?ja 
. rs^-Kcv (w "\r<lA ^»-^_»"\_i^o] oocn ^jAj-A-H-rv r^o r v.f W jAfs^ 
,^^oa_>Vv-»rw:\ . r^ ^cv_v_!3rx_»c7x_r3 ,^_a_vr^ ^V-jJiv-VA ^po vrsjrw 
r^vxAcv\^rr^ I . .\aiD.r7D'A r^^^xr^^Y^ . r«wK^cvj.\^r^"A v^^ar^Jia 5 
^ vvACV-» . rcS-A-^v rw.rr>or^Vv . pcv_i^rr>-\A-^ r?lr7Dor«^Vv . . ^\ v v ^ 
. r^ V K N> y »-K-^ om r^-\_N^ *\o . ^"H-sor^-A r^-rrjoi^ V\ . r^^-^ 
yy^'^ . r^j..mAr^":\ r^SN^ ^o . r^jJ3a^":\ ^ r<^v»\^v\^ fY^cvxao 
% > "^\v ^ .\ L \ n •\Vv_=D-^ Y^v^ y ^^-i^ \<^ ^ »-^^ r^A_yir^ 

. cv \_^wo r<^ '^ \ "73 -p^v_J3 oVvr^ "^-rk^o .|. .^_cvax_»ax_r3a-x_-. 10 

,cncv.r7D^^_33 ^jot-KA "^V-^ oocn 
k<7x_r3 r^ V K — »^ Y^ooo dv_»r^ ^"A 
lo^ o»v» ■■■ ovvi "^v^o ... r^o^XxjaA^^Ao 
"^v.^ . x.>'K"A"\.rD ,^_cur«^ r^\jQ ^J>^^ rdtA^a .tdo^o . r^co^ 
A\_m .• r^-Aor^x^ ^"SrTaA ^r^"SjVv» ooVvr3.»^'\ "^ ooA .^j^r^ 1 5 
Vvom r^^ vv -73 j-^^-cJd-^v * r^-\an^'^ ^ r<^)s\. ^ \:73-a ox^Acwa 
^ooo r^^x » wv^ci . cnVvcv_vy_v_:^»jo cnVvo *\ '^ v \ \j m ooA 
r^^ocn Vv_v.r73 rwA.rbv ^^.^cvicTxrao . Vvir^raSo^K >^i^xb cTxrDCwxrD 
ycno *\ \ vv "^p<J3o . <^.-fc-\_^ov MV^X; fY><^P":\ c^cvxvSj^ir^ cnA 
a3Cv_r7x.»Vv_ir'^ y\.m r<^c7xArd_\ A-vvao r^Vv_v_ro r^"S.r3^^ 20 
Vv.vj"^r7v "^ ^roVv r^ocn .raj^Vvr^-A A^^jm r^.^^ovr3"\.^'^ 
VvcvA r^ocn .^ » ^ v^o r^j^VrnA r^ocn a-»^o :r^V\cv^Aro 

. ^ 'V"\ «-^v \^ <\ •-^ .. f^r\\\\y<f OlVvo-AVvx^rO .^ V *730 . .V . v\ ^ 

"^V-^ rwL»S":\_v_£^x-2Ar^rDo . r^ocn Atdjd^ttd r^ \ ^o^actwcvcoAo 
r;^"\j3Vvr7D-A x-vrw jcncvSA^ r^ocn .c^or^VvcvrojL^ r^xjija '^w^ a.j 
"^V-SkO . r<f\e^^ \^\rv»t\ f^»fY>HcnrD r^ooo "^vvwr^"^ Qocvv»r?^^^ 
5 /vc^-Aor^Vv\ >cncv^\^ r^ocno . >vA^V\r^ -K^^ ^kvvHj r^dAV\ 
r^_v_x_x_roo r^"\_j^_yv_rDo r^ \ » \ "730 r^j_rojC7xro rC^AraJ^^ 

y<f \rn ^ > ^ »-\ » \cn ,^^C7X»X^Vv CVTDjA^Vvr^O . rwTq k fV\ — >0 

' Infra scriptum «J^s. iBviA.»- — - Ms. JU*l^". — ^ Littera L aiia mariii in- 
serla. — ' Liltera o siipra lineam inserta. — ^ Deest in ms. k^^"^ ?v rw ^ -^-o •:v_^ r^c^\._do ^»^ qocv_v_x V fvocv-> * * jB v". 
1 c^cvx^^i.r73Y^ ^>"A -^oja . r;^(YKmcvV^c\ r^^o^AjjaA^"^ ciooAC7XACVj::«3 

3 CTX-O— K— V m_Sr)-:\ OC73 - CDCi \. »\-X30r^Vvo . CY\ %\j (yvJEi^^ 

craA ^SmT"^ ■^v^ «^^\^\-a cvtd^o . f^^Voc^cvn ooox<^"K"^v^o 
5 ^fvAVvA v^-\^Y^ j_r30-Ar^ .^. ^^^ Aj.^^i^ t"^^ . r^-cArnA 

^V-_^ ^-A r^^S \ "73 . C^O^ACTX-lO fV\A <73CVr73-\^rwA r^^H.>\!^^ 

r^-Kor^__i^ , »^ >oo . «^o^r^ A \. r\ rw^cra^ra \_>^^^r^ 

. r^ ^ \ "73-A r<^Vv-V.y\-A ^.dd un cv.» V vrcf ^r73 >.ui. r^vzrx»<Txm 

CTJ^fV^O"^^ rwOOOO .C7XVJC\ P^^^-^ ,C73o\jsw ■^Ja.^^ A.^m 

10 ,c73.j^"A y3^^\J3 ^.m-A ocn . r^"Aoc73.> r^^VnVvrTD-A ocn r^Ao^ 

r^ ^•S :^o"A r^oc73 ■^x f> iiw-A A V mo . c^cv_!^_£^_ir^ r^oc73 

.<^o"H_^or^ >C730.^-V.u r^oc73o ^ / . y-yA-^Vvr^ \ «, c^cv->-Ho\y fv>v\ 

r«^x^":v_x3^r3 r^oc75 'A-xy-> uno y\^\Y^ ^■Sk.^c^j^r^ ^x^-rv r^cTJ 

.:. r^rrxx^rij-A r^^o"Kr^nA r^ocTJ -AX^Vvac-rTaTx 

i5 o"AC73._c^r«^o . r^_K.rrx_=3 ^Vr3.yiV\r^ ym\cird r^rbx .^^cucTxrD 
r^A-A-rTXj^ r^ v >-Acv-rb r<!>HAr7>.yi ^r^-^ r^^^-^r^D ^>-\^s^xrD 
"K^rv-ra ^^-a ci>-»-\.^ cvix\. \ \. .cQOja^r^ .:.r«^o.>"A . c7x\A . ^fVk3C.rD 
c73SV-_r3o . , \ VACv_> yy^33 .. t^_v_r3rx_>c7X_r73 c^or^^o^rTX-j^^^ 
4CoDO__>'Kcv_V^"\__r73\ ■\Vv.r3 •^yx_\-y.-Kor^ ^o . . c^o_x_x_^_x_^r^ 

9 ,').\A-AVvr^ r<^Vv"V.yxA"A ocn r«5^_>^r«^ c^a-K^-rDo c^cv.\. fv\-xAox^ 

.:. QQO"S\.^ c^j-KVvrDo . ^j>\cv> c73"\Vvr3o 
^N-A "-ryrd . A^ . ^K_\_JL- vrs-A-rTar^ -rv-i:! ^^-a r^v^j.^A-^x^cv.^ 
>c73Cv.r73CVxr3o r^>JCv>"A . \^\A . Vwxjtd c73^^v\ "VrD c^cvxxx»\. mo> 
C7x_x_r3\-r3 "A^S-m-A ocn r^^-Ao^A^ r^_x_>^\-V__rD .\ \. r\^r^ 

25 , ,^_oc7XjVv->rw ,c73cv-mcvJ»-r3"A ^_>"a rw_i<7x.^»jc>"H .:.a5CvA^jcia\r^"A 
, c^or^^cv_rrx_x_V^ ^ ^^"^ \ cv\ ^ \\<^-a . r^-rw^rTj-Koc^j >_mo"\"A 
^"A t^lx.^cvxA_Ar^":\ . ^xy\cv> -v^rvrD":^ ocn c^o"\V^ •^Aac.-HorwA 
r?^>^oAc7xr3 "?vrx*"A ocn rwAoc7x> r^Ao^ -KVvrD-A ocn c^o"\.^or^ 
^r^" >":v r73r^ -^ >"S 2vr^ C73"\^f\ tdo .y\o » — V^ irw":\ 

• Ms. ^o jVjrv-) — - Ms. uoo.Axo-w'. — ^ Ms. owja*' : ex Anecd. Syr. , lil, 
p. a83, 1. 1 8 , correxi. — ' Dresl in nis. — w.( 221 )<-H~ 
^aao-AA-yi -p.^a . v^ '^ \ rn ,c7X-»":v_jc- . r^v»o\^T\ ctxvao-K 
v^ \ *,\ "730 Vv k "\ rw-i_rrxj<7xr3Qo r^^V. r^^K ^^^ r^-K ovwx^ 5 

Vv_x_»n_i7X_r3 ^ cYv X cvT>-»H-r\-?ir^^ r«^ocio >a3oVvjr«w^ . r^^v^j^ 
^"^ r'^'^ rv fy\-K-^r^ . .^•^'^ . ^rwx-rD ^-a yyj^ . rCfVvoi::s.Vrr5 
ojoj^^o.vj-^ v^_oax.»Vv_»r<f ^jAoo >noo'^^^ . rwVs^aV^o"^^^"^ 

>\_m O_»oa3^ OOD .\CV_rD_r73-:\ COO V fY>J^oA.-X-^ r^f^ e^\\r\ lo 
. . ^"\jC-iJ3"A .^^\T>/>f . . . r«wJJ3jAA"A Ci5a»rwJ3Jd . . ^>\ f^^Y^ 

,^_cv_»"\-r7D . . r^Ao ^ \^ c^o-» ^ fY>or'^ . . .^ \^v^ c^o"VVj^ 
. . "-D^Hor'^"^ c^cv^ov fv^ . . c^o^rj"^ c^x*\\xi3 . . rwxmoA"^ r«w\cvx."A 
ctf cv-v_kAcv-» . . trs-jA"A"A c^o \ fY\-r^cv-\ ^A . . c^cv^o-Kor^^ ^v^cv» 
,"\_r7D":\ r«^Vvcv_A^ ^ \ "73 "^ !> -n •;p^_J3 ^"A aj:^o .•.rwx::o\.c^"A i5 . -\o^_r3 0QO"A<yx \o fv^ '^ ^ y V ^^r^ ..^o ^ rn-\ r<^ % \ cy\ ^r^ 
.:. <7\ fY>-roo V \o r^wAo^^v.x-JQ.-V.n^-A c^o^^cTa^o fwA Vv_rr>"\^r«^o 
^ ^v>. ■ .. r^-x^^^jaA T>v ^» "^vri ooor\i>\. "^a-S^^^^-A coj.\\x^ 
r^Hj"^ <7xrDC73jo "Ko^"^ c^o^vctxacvc^tv ctxAj"^ r^wsA^^^ r^r^Vv^ 
r^-^cn A \-» ^"^ "^-r^ . cn \ »> s^-H jJLra r«^ \ ». \. cv\-\ ^ ^ttd 20 
rd^ %\r^ r^\.A-r73.rrxr3 c73j"\jc- ^)s^rd : r^av^-c^ y^^^^j^ 
\ ^ r-ie\ \t\ r«^X.»> .o-\.^ VvA^rb r«w Vvc7X-rDr«^-A j fv\ % fv\»H.^o 

cTa-KVv-ra KT\\jznrd . vj^ . ^>.vic— c^aV fywr^ ^jNAmr^^ ^"a ^ia. 

Vv.X-r3"?V 7 ^Vvfi \ -m «fT\ — I r«^OC73 ^V-».Jir«C^\ r^CTS . ^> c^cvv» Yf ^^ -'^ 

^r73 r«^"\or^i:^\ "^"SX? • *^ • ^^"^^^^ • ■Yy^*^ • Vwx-ra ,^_or^A 
•^jcx-xa ^"?v "^vj:^ .:. ,\^ ^ "^ ^_r73 r«^K \fv\^rwAo r^x^^c^.^^^r^ 
9 . r«w\vr73-Aoc73 c^a-K^vrD r«^oc73 . >mo"H^ s/ ^. \ t«^j^ c^cv2k.rocvco ^ Ms. wo). — - M . «t". — 3 Ms. ".w^). — ' PuiK-ta piur. desunt. — 
^ Puncta plur. desunt. — ^ Ms. ' imI.^>xd". — ' Ms. "atv>.oL^ (ita spatii angustia 
alibreviatum). — ^ Do( st in nis. : »• p. 219, 1. 22,supplevi. — ® Superscriptum r^Vvj^ra-S-V^^ r^ rv » \ m —»0 ca »S^ cy) ,\.r73 Vvj.r3 Ajoor^ 

.:.r?i!v*^cvrn ^^ra-A 
1 •^^nja.roA oaxaAr?^ oqcvV (Ynr^-A oaVva:^=rx\ . r^2w . Vw3C.rDo 
5 . 2 QorolT^^ar73^»\^\ ,ooa^\^ ^^^..0 

.|. rdv>\ \. "n y03a\.N, -A^rrj oo^a^\ra.\ . "^:^ . Vv\y ^o 
^^ oiL-rrx.3C^ :r^3X££y^rd r^ooo <7y.zrxx.-\ "^y^ ^-^ r^r-\1^Vw 
oa (v> V \^ r^ooo ,oio^rv.>r^'A : qco. v(^^a\.»A r«^ooo ^ooo^rCT 
3 r^_x_»H ^_Do "JV-yi -^p^-^v-n ^m r^ooo ^ » ^ s..o . r^Kfv>-\A 

10 , r<^^EVv*^vr73 ,oo"Hor<^rD -^p^nja ^ro r«^oo3 \v»r^A r^wAo^^ fY)r<f-:\ 
Vvooi r<l^jj3j (^•KoY^ fY>A-\ oiv<\\ax\-\ ^173 vyr?^ ^■H^vrDo 
.^0103 03Vva\.A. r 73 ov^ "^^ r^ooA .^ooSor^f ^r^a Vv"\j3^Vvr^ 
. oi^TD ar7-Kfv>v\ . 0003 ^•=vis^x, ^ \ft^ rsA^crf— t r^»H oxrTaLi^-A 
cn_*dVjr«^ ^'^"Vj-H-x."^ ^ctjo .* rdAa ^ fY>r<r axV^w ^rTD ,000x3^^0 

i5 o<p . QQ^-Ka^ fv\A-A r^^\ax\ ,^oo3wrrxi»« '^ToA.jt. r^A-^ .\\.r73 
x_»-\ CDo\ \^ ^ ^_r73o . y-X-x^ r«w_xj:^a_x.A_ir"^A rd^x^zn ^-^ 
r«^v_^A •:v_:i.-:\ ocn .A_r3wJ3^r<^ ^\\a <^\\/\ v —1 r^orv.fYv^^^r^ 
.r^^arvoQjAr^ •Koa 03":vr3.s.. \vxr7D"\ja .• cTxWr^jLrTj Vvo\»orxr7D 
.i<r^tVA_»n_r73 .\a — fc -TT — I r^axxco.>Ar^ .^t^ A.k\jo -KVvrDo 

20 t^^vic^A r?^"V\ai r^Vv^v^-^ r^^VxoAVxaxjra ,cnoVv»r«w "^.2^ yojso 
cn\\aA ooA r«^ooo Vvjr^f r«;^ V\r^v^Xio r^x^cn\S^o . . »-^ ^^ 
"^A^ V\oA * Ar^ ^-A v^x^cn : . cn . ^>vjt. -^jaxa-^ ocra r<f-S.\^^-A 
r^VvoA a rv fv>»^r«;^ Ar3jb ^-a a.2l . \ . ^jjjt. cn"\Vvr3 ^rra -^pja-A 
uv-iioo . cnA ^ocn ^r^^ r^\\a \^\y.r73 Vv\\^r3 . r^a\.^ 

35 rd^^cn ^r73o .cn":vl^-:\ ^jAcn -KarTa^-r^ ctdA t^ocn n^^*^ t^A 
jS-r^xA cnA VvjuTa r^oooVv^ r^^Vvara^^^vAjwra V\ooo Vv»-\jt-. 
r «^ ^ \ ^T xA \jrprdci .^D-vja r^xu^^Y^-r\ A.^r73o . r^^xv^r^r^ 

>Cp r^__iO":\ — » r\ \ ^ -r^ ,cn -^\_Vl\\V\0 C^O^^CTX-ia^CO x»-aV\V\":\ 

^ In marg. : JL.?<xa:» ^w»)? ^>k.1I JL^o to^nni^S, Jbw^o9 . -^V? ^,..1)« ^^ 
jirooll ^j «OM^ ^a.:^^ it^J^^j)? **o{^. — - Siiperscriptum .||.. — ^ Puncta 
plur. desunt. 28 r". r«^^rvroLkr73^o . r^r^^^ r^^rrxn fw^r^o . >A . Vvvjc-r3 ir^raA 

. Y^c^ x\ fv\»Ar«^o T^^^-^.^ ^^73 -A Y^ fy^ .• aij^orrx^ i ^'A.rrx^o 
iv%\ rv%\s<^ .:. r^^rnjcra ^vy^^r^ r^ojc-vA r^m-A-A r^^rdo 

.;.'-a3CV-yv ^ y.o ^ cncv.\ ^ n r«^r^!v^^^o . c^»VvKaV frtr»^ r^\j3 
c^cv.Vs^\cv-rr> r<S ^r ^ yy^^ "=v-^ vf*^l ^^^^ v cy\ ^ \r^ —> 
oo-KVv-rao . \ . ■ »> \ ir. ^ c^o y cY\Ji)s\yrd oo-K^ra -^TOja . ^ . ^^j^vie. 
y^ \ r\ r, ^fVA_-^ ,000 r^cn-?v m \ "n\ ~^o . ^^ r^^j-^ ^ ^-V-v\cv-» 
^ \ n «. T-v «. \ " . v v\cv-a r^ocn cn-KVvrDo «j. r^-K^^w fYv^Xr^r^"] 10 
^"^-icno . . ..^^ . » v V. ^ r^^So rv fv>-»-A cnS^rv-rDo . r^ . ^xxie. 
.:.r^vxr3cvx. >^a^ ,^oc7x\^ ^Acn . rd\ . . \.\ja ^ Ci3or«^V\orrxv^ 
^_rr5 -Txja . ^ . . » \ if . ,-\cv-i^\_ro -^xja "^vsk. -7oAjC"\orwr3o 

"-pJ3 ^Vj:^ rs/%>\c\ri\>\^\\^ r^r\r^^r\ . ^ . ^.ijc. Aor^JC Cn-KVvrD 

rwxrn.ic7j.rr3 1" c^^L_*o"\5V cn-K^vrD r^ocn . cv* . ^ajL. c^ojjQJ3r«^ i5 
jCTXj^^jt. r^ooA .:. '-cocvxmAor^ -p^ oo-KVvrDo .r^. Ht^Vvxjc. 
27 \°. -\ \ "r >* c^cvX^cvA-A r<r V » "s or^ r^-Kcv^:xr^A r^^Arrj 
. f V ^ - ^>"A y:xja . qooj-Ko\. fv>\A CKXvXioHcTxrD r^ooo cTX»"\.2k"A 
-73Aje."Sor^-r30 . i"» «^^o^Aja^ro -7x0 r<^oo •A\i^^r«^ ":v2b.o . . \ . 
fv\/\ > fw \^ <v%\^ ^-A >.\r73 A^ .:.r«SjAr«^ "7?^ . Aor«^ -SVvra 20 
nr>-\)t v ~n 14 "T-> °^_r3 . r^-j . r»^ v\A-30 . A^ . ^»v <-.. >_roo"\"A 

"ACV-xa p^\._i:^ ]^jr«^_xrD\ ,. cuctxtd .:. . w . ^jjjL. i3Qco.::^.rocv.Do 

\ \i t^rt ^vtocvj . \^ . chv "T^o "^ror^lA r«^x^\S"A r^^\rn 
o^r>^o r^-K-TooooH i' oVvr^ ys^cn "^v^o . ^»S\\r<^ . .^ . cTxra vt^ v\-\ .^~-> r«^^rvijt-r3 crxra ^^.r^ cTxr^o .:. cvac^"^ --».\jr«wA T"- CTXrD 30 . C7X— X. \ ^ r^"\-_3e.o ,oo"Aor«d!A r«^^r^ cn. ~^ . o . Ao- \-* r«^ ^ Ms. ^.gisa^o: Clir. Edess. correxi. — - Ms. «a". — ^ SupcrscriplLun :^.. 
— '' Siiperscriptiim c*^-. — •' Supersrripluni •»— .. — " Puncta plur. desunt. — - 
' Supcrscriptum c^.. — ^ Superscriptiim .jLri».. — ^ Superscriptum «ii».. — 
^o Ms. ^ja^vs. — " Ms. ^^. — '- Superscr. .^. (sir). — '^ Super- 
scriptum ."^. . — '' Ms. ^. — '^ Superscriptum .,Xio . — "' Hic stat nola mar- 
[jinnlis minio scripta , quac legi non potest. — '' M^. oL) . 10. — !->.( :2'18 )k-j — 

•^_air^\ Ar^o . x i.\.2w ^rrj -rv-^Vvr^o . .Vs^o crxxAi -^"S^r^-A 
. naVvoA T> » s,V^r«^ r^Vv.>^rrx\s, r^^"Ho\i^Vv Vv,\i*— ^itd 
^o«virw_i c^o_^iO-ir> r^\.^..^ ^oooA^y^o . rs^-^v^x-i-^ ^.oAo 

5 ^or<^\ *\ » \ rwoco c^oS \^ ^ v^oo^ >coo i ~^v ^ .|.r^Vv:viw- 
■ » V V 's ^__*'\V\'A ^oil-A -W. x^-^ rwooo r^-TD^A rcT v\oA-a 
^raA.ro Qx».\£iovj^^j.!^^.c^oj3-^ ^":\ r«*fVvn.^ .:. r^o^^VKxaX^j^^ 

.c^ •'^x v—^^-KVv— TD yy n-^ Ci3Cv_x_jo._J3r^* 3 ^':\_»C7> r^ooo * 27 

r^^v \ "73 ,^_cvjr^\ ^"^vjos .:. r^A^ja r^-SV*\ r^jAOjA_irC^\o 

o . <75"\":v_3t- r^\^ \ {v\ ^ \rw\o . w_ojaAV^o.Ar«^ r^^iDVv^ ^^^ 
rwJon-juoA^-Ao 1 (^xaAoV fy>A-A riw Vvcwr73L»c73A -To^yxro oicb^ 
^ *S s. r^A 1^-^03":^ Y^^^r^ \.^ \ ^ -^vXo >:^o^orC^\o 

.:. r^-A^fVXj"^ 
,\^no . .raA . Vwx-ra Vvjotj . v» . ^sjje. »^^r^\ usAmr'^ ^-a "^v^ 

5 "ToAx. <n.\j"A Y^^s^ijm-^x^ rwVvvx.r3o .5<^aY^ rY\\r<^ oiVvcv^Aro 
"^.a. i^rno-K"^ r^orvmiAr^ <v>^ A»'^ ^"^vioo f>.:. . o"a . r^^r^ 
5 Qoci % ty\\ ^^o^-KVvra ^ro -73^0 . r^ . r^Hjo . w . ^xvje. >\ry> 
w^o-i<7x.r3 .:. "000^^ <v>Ar<f oo-KVvra ^mo .u. r^H^o . "a . ^xvie. 
^"A ^^A s. ^ »\.r^ V S \ "73 Jiao rv.s ..» j-S^ro r^ooo r"^A^\ 

10 ^-m yxj^ . .ra . ^avx. ^\^ ^"^V^ 7°^ ^^ r^K^cvA^rciA 
oo"HVv_r3o\ . 10 r<^ \ *\ \^ fnt<f oo-K^rao ^ . .v^ s ^.viACv* oo-KXra 
,000^^^ — 3C.-A 12 r<^ » \ fv -n .Si>-»v ^ r<lv"\-.wi^ ii/t^t<\\^ aa»>^ 
rd\_^^ oo"\^fv-r3o . i^ ..^^oj^vaAjo oo-K^vrao . rr^p^-Kor^io 

. \ . nAs^o . 00 . rsi^xvie. 

!5 r ^ .. N »o\ r^ocTJ <^o \. fvxjiv^-^K oiVvo ^ \ "73C3 r^rb\ ^^.^ovchrD 

' Superscriplum s^.-. — ' In mar{(. , minio scriplum : ^aia. «a. — ^ Ms. ins. 

o» w|.a»Uo ilerum. — * iVIs. ^a*j". — ^ Superscriplum .Jbo.. — "^ In marg. 

o«- isi^) )(^^ c$^9 -^ ■ J^iA.3* t:*h^I ii^^]' — ^ Superscriptum .^io.. — 
^ Supersrriptum .]k>.. — ^ In marg. : itSvao iilaao foot o»ladSA>? -U^.^i ... ^^ 
JU?N.» K^^xw^ ..Wka cd;Co) .«oi(2^« 00». Lacunam ei Anecd. Syr., III, 3o3 com- 
plevi. — ^^ Superscriptum ^•>^ — " Desunt in ms. — ^^ Puncta piur. desunl. 
— ^^ Superscriptum .jio. . — !-&•( 217 )< i -- 
Vvyx^ ^(Aj3-a A.^^ xhxzn "VraA-^ r^"^-\ r<^\xX^ . r^-^cn^r^ 

* 26 v°. c^g rv » \ » m^ r*lAa-\_^^ A N^rtVvr^ . A..»A.r> ^":\ -K^rvra * 
r^ V. •fiax «^^o-Acn ~-> .:. "^V-^Ar^ r^^cv-'^ \ "73 ,.._cv_Ar^\ .r3oV\o 

.;. ym^ar^ , *^ r<^ «^ fv>^ <\t\ r<^ \cv_2> c^jr^ ^-S.rv s,Vr»^ 5 

r^^n N. Y^aoi \ T^v-ro r^\^ rd\\^^ "^v:^ r^vr^v ochrDo 
jOoSc^r"^ ^_r7D r^Tscv-x-T^ rv w cYv*r<^ ,\m ^rv_u_i r^x^cv»\.\r^t\ 
Mf\rk\^^\ fv%<\ r^^Sjo^fViTj-A ,cn r«^^tvyi\^ v^viAo . u\ a»\. \r^ 
r^_x.ACv_n Vv--»r^Vv % Wv ,cn r<^^rv_v^cv ^ y.^ r<^ rv ^v.m-A 
Ar^ A_r>»^o .r^jLjH-wA Vvooo r^^cn r3."73o .. ^cvraAJ^jr^-^o 10 
cn \ ravrao 1 . r^"Acn As, r^xmr^\r^ r^vxAra r^^-SrTDr^ro ocn 
r«w^cn r<f \ rv V\\_r3 2 VvVvVvVv_c^r^ r?^j-J3 r^\.^^ r^cn-^^ 
^■5\ r^^_J3 .r<^ vv v^^V-ro-A r^Vv^ si. ^c73A.:ii.r3 cix»VvKo\. mr^"^ 
. r^-K^ tS oocn ,^_oc7x_»Vv-»r«w^ ,cno<7xr3rw .\ V m r«^\j3Vv_m 
us_jrcf r^_rrx_jt— r^cTXTD r^V-cv,» CY>Scn cti-A oocn ^Sjbo i5 
^-_»"^ cv_icn c^o^vcv-Ar^ V^^ (^or^^Vvcv^rTX-x-V^ .j.r^A s, » ^-t^ 
^ cnVvo-Kcv-^v ^30"A 3 ocn . r^\cv_r3 p^_3C_^X_r7Dt\ r^"K*K_r73cv_^^ 
>„v.rb )CnoA_r3^ v^ %\\^ ^ro r^cn r^rrxx— ctdtd pc3-^^r«^ 
. c7X-^o^\-^"A r^VvcvjcxTDjo r«^Vvo\»\^r» AN^^td r^HAxjo ^rv»r3 
ocn . . V ri^r^ci r^^jm raoVv .. ,cv-viL-Vvr^o r^rp\ "^v^ .^r^^o 30 
x_\r«^A cnVv_2k.o":v_r3 rv ^7 y ■» . .^ . ^»_i-ie-. "Tx-ri "^v.^ r^icn 
"iV-^o . '' CDCvV^cv-To j-vn^r^ .^r^"A ocn . » r«^"S\y^^ r^^-SjaVvro-A 
>c7x»":v3t. r«w»"\cv£^:^rdA . ^"KVv rs:^\» usjr?^ "^joja A. A . n A A.n 
r^-icno . r^\c^^ c^or«;^Vvcv_rrx.iA^ " cn^rv^o"^A ,^r<ja . ^^ojr^ 
r^Vvcwrrx»c7DA •-p-Vi.vro "^v^ .r^rrvs\ ":v.x_y\_iA r^ocn ,y^x^v\ >^xi9 ao 
>cno.*vA.v\ r^ocno . v\ . ^x. "^pjao . "Ho^^ fy\\\o r^o'S.isi3.A.t\A 

^ In inarg. : ■ »o»»o)Ld "xQ«d) iloS wO^JLd )oo«? ^«<fn.| ..w^ liv^) >d) ^9 ^m) 
o»:^'^)^ ..etio) "^^ ]o9,> 0« >a>o <i gl S. £\er*]^ o»i^JLdo )oo* * <=*> V . v» ^Jii >Q « o »a o o 
|»-.^._te ^ ]", v»| v> )o« *J^iBv_a_X9o U.^Q.-^^^^OJ *d) )oo* •.a-uVa^fl n ,j» .fla«fi>V« 
J ->-v^^ — 5 Ms. -U". — •* Ms. 0«. — ' Ms. o»l '. — •' Superscriptura 
.«^2^-. — ^ Vox e >a»ai,^" correcla. — '' Ms. o»JS". 
i5 

STR. C.-IV. — «.( 216 )^— 

3 v^ V »\a» oon^tvrao . .^ . ^kxx. 2 ciDa»-\a^\ro cD-KVrao . J^ . 
.;.5rC?\jJ3 ^T<^-S\.^ ^^cno ^sooc .m. c^ojj^oj3 
5 A ^ tS . ,-»-y. .y— . w-» . ^ss.\.rpr^ -x^ r^^ \ "73 ^»t\ ,^^\<1A 
A\r^ i^^o^A_ro "x^r^ A-^A-o -^v^o .G,^_av»\ T^Vva^\-73 

r^S-oVv-m^ r^Ci\ V ,c73a\.^i^ -73^30 . » a=y>\ fY>-:\ Y<^\fwvv\ 

r^^^-vA-TTao . r^^o ^ \ ro ^\-3Ar^o crxja-vi-Ao r^ rv » \ » fv> *-> 
^so cn » \ *\ -^^ \ ^ ^ r^-K^^w fvv^s^rwA c^ors^ Vvcvm»Yy ^ 

1 . r<f~TK r^ovra ArajbVvr^o . ^xvx. . vvj-^ . r^vra A r^-Ao fwa.r^ 
,c75cvy\rw AA-Ar^-^xo c^o^Kcvxxx^^-a-a ,c73aroH!^ C73.rab»* ^^r^o 
r<^\ri»*\\a^-K 7 c^or^Vvarrx>AAo . r^mr<^fY)-A rdra rv fv>o\. v^ 
.rDC7X»^^ "ajoA .,PAi-:\Vvr«^ ^^j^ i^W^^JvrrxTD r^oc73 Vv»rwA ocn 
. *73 ^A ocno .r^_ma» n-n A ^ r^S^-A r^T^^^v^ ^rn C7x\ 

1 5 r<^ ^ \ *r) A ^n s. , ^"^vJcn . r«^ocn r^j^ A^\J^^ r^":v»H.^^r^ 
cnor^^^cv-m^ » \. c7xA Ci,jrry. \.. v.o . ..._cv_jAj3Cv.J3ar«^ r^raVv^ 
am\virCro .r«^r«^!m\^y. vyr'^ r^a33..QQis^rc^ ^m r^r«^»^,^o 
^_»-^ c^a-3a>-KA^K-rrx » fv> .l.-KoV fvxAo •^_or<^A"A cnxy>mcv\^\ 
.:. 8 (Yv^MsAtA cnn^^ra ^m •73^3 •. . cv» . ^xvjc. "Hrb-A "^v^ ^mo^H^^v 

20 jcnoJijA o-yiVv^m^ ocn ooor<^\ \ ^cv» -^pja "^v^ "^pAx."\or«w^o 
cnSVv—rD ^— ^ •^o._J3 . , is \ ic . . At-A . oAcrv-ia fY> VvAVv-iD 
^"S.mr^-A r^cn . ,-KaA^\m ^"^cno . w» . ^kvx. <^a»fv>V fYKAr*^ 
C7x.m ^m-A r^^rrA^ c7dA r^ocn )s\Ar^ . "^^^ ■:\:^-:\ ^cno\^ 
^-ra-K rwocn "^V-v-y^r^ r^-W-x^ ^^j^-a "S-mr^^o cn"Kcncv_i r^ocn 

25 .wj^*''^^-*-* cn"^A-xA > \ » s: , ^H-ja^ r^.m ., cnVvcvj..rrx»c7xr3 

.:. ,^c73Jo r^v^cn r^ocno 
^.m^-H-n-A r^-S-»"^ ^_m ^.v y\cv-» y^"V-CD^^r^ r^rbv ^^ojcTvra 

r^r3"K r^A^cn cnr^ r^vrao . "^Vxmr^A ^ Siiperscriptum ,12^.. — - Superscriptiim «2^.. — ^ Superscriptum .^. 

— '' Siiperscriptum .^.. — ^» In marg. : .,^. JSia^. — "^ Supcrscriptum «^- 

— ' Ms. (spatio deficiente) )l". — ** Superscriplum oao . ^i^{ 215 )»€-H '2 \ 1 Kf r ->^tv^-A Kr-\ V-nA \\j\r^ c^xjAr^f. . . .Ijo 

2 ["r^ x->a,^i^o-S » ^l A \^ -na r^_rrxJu-iio A f \^ 1 ^ya .^^odA 
CA-Torr^ cv.^rxA.jt-'] A \^ \r^A-A ^jA_*r^o .c^or^Vvo..rrxi^"A 
. r^o.v r> ^-^ •H ^ \ r^.» lO-A-o^S » ^o . j-»"\^o ooo \jAjc":\ 
.:.^ -rt ; fv% —1 oa_rD ^ y^v '^ rwAr^ orrxAx-. r«^ ,.^<7xxr73o 
.\-»A-r> "\Vv.i3o . ,"AVvot.r^ r«^"\^^x!^ c^or^VvomJv^l -^^ra i o 
"^.r^-A ,^_cu<73 . r«^Hn>\r3"A r«^"KV\r"wA p^"AV\r«^ rr^"\o1fY>^rdA 
r^Vvr*^ ^\_^o . «'MAI o.rrx.\>jc- rwVrx^^ fr^VvolSVvjCTD ovw 
m ^ V^r>-i_£a] oA-»-v\Vvr^ . po^-VA r^ ^ \ "73"^ r^-^vxao^ 
r^_-i-_rrx-_»c7x_rb »t^^ > v r^^v \ o \ V r»o c^o-»"Ho V^-^^a 
■aV <v^ -t^-:\ r<r^fV.»":NO-rrxA ,^"A 3r^\o ^.rrj c^ or^V\or7\ r»\. \o] i5 

.. ,<730 o ^rwo ,c75o"S— ^!^.^r«w Vv_\ va-^ v~^ ^'^^ ~^ rrwOOoT 

.^r«:^r"^ olcn . c^or^Vvo_rrv ^ \^ r«^"\^r"^ ,^^<7x\ cvLA\x^r^o] 
r^ \c73]o .. 5 ^ \ r-i > <\ Xn ^-=\ ^rdci : y\ \ r»V\r^ ' r^cv_jA] 

r^. . r^ro]oo -^ \ ye. c^or^^rVvo—rrv » V 

\"S ^r^ 1 Ti v^^^^v 9, i^Vx Jo 20 

(>[ c^o"\olrvfv>»^ aO r". ^xxje. ♦^^r^^lA "\r3"^ "^v^ ^"a ^mo^Vra .:. ^^^•^^w r^"^oo^ * 
. o . , » \.x , ' c^oj"SjAjr«^ oo"\VvrD r«^ooi .. am r^yi^^jo . ^^ . 

.;. ^ c»cv rx » \ > "T^ > <v% co"KVv TDO . .^». r^ v\S »o 

. A^ . . K \ y , c^cvjA.A_ir«^ -^poJ3 "^va^ '^ <^A.5\o\i>^y.\\. fr>orv"-\o 90 ^ Ex Anecd. Syr. , III, t38, siippl. — - Ex Anecd, Syr. , 111, 189, suppl. — 
^ Ms. "00. — ' E p. 217, 1. 26, suppl. — ^ Ms. *3|)a'. — '^ Dosunt versus non- 
nulli. Ad init. et ad fin. hujus pag. desunt simul versus circ. i3. — ' Supcr- 
scriptuui yio.. — ** Superscriptum 000 . — " Ms. (spatio deticienle) ""^.ai-". r«woni-A ocn .joo-Kor^n r^Ao rw (wI»At«^ r^^»cn ^tVxrTD ^l*":v*<75 
1 of r<lAarD-\ "AVvral -^x^o r^^ 

y3\.yt.-^ m r^^r^-^N <7x\ or"V_rr>1r^o CTsiyi l-Kor^A 

10 OC730 ..^^cTkA Y^ZTyj^Y^ .* C73.\ J.x]\^rv"n r"^A 

>-£^-:\o^)rAo r ^.r^^l^ )!rv.r3^fV-:^-:\ •^"^v.ro-A \.ror^ 

r^o fv fwiArcf . . . o . r<lic73.i\ ,1c73ayi"vcor^ r^\»Vrvm rw*\»'^ 

2 ii\_xio^Vvr^ r^»-S ^ »r<r r^-vA^-^ ^>n_ic73 . r«^r^». J-^J-^ 

3 y^j:^\^ "\_rD r«^oc73 5C73o^»r<f-A . r^xr-^J^^^r-^l y^cvxx^o^y^ 
1 5 ^Vj^r<fo . r^^A_r73 ooo^x^-Aor^^^A '» r<f\.[jC73C73] .racjxjVvr^^jd 

Y^^Y^ p\ji^ > ^-^^v *^A . r^ ^\ Y^\\ rv l»rt^"-> c^dA r«^oc73 
A\r«^ -Yy » v.Vx^r'^ -^vj^ ^^ ciDor^lAvrao^ .:- r^^^tVijA rrw\c7xA 
,c730_*':v-yAr'^^ r^\-»-u c7X-rrx n> ,Vv^r"do [r^ "\ \ :73 Vv1a_\ 
,^o_ir^ -Ka^xj ■Ko_£or"wj ^rcTjlo^^vr^r^-A T^Acnol vc^^orifVA 

a Vv-.Qa K ^r<f-A . r^\-r3^r«^ rr^\-\^ -^ ^-ttd \1^^_do . r^jArraA 

> c^-Aor^V\ rtfv-ra-\Vvr«^ ^"^V-ilcn . C73^ \ \. "td r^Vv.^A_ro 

\^r^_x_r3_r3 l..^_'7\ ^ o n. » \,H<y> ^^ xjrxviVvY^o 

.:.1 Vvxi^oo r^xA^ c7xrD ^rcf-^ 
r"^oc75o . Vvj^_ro . vi . ^-»-i_3C^ [ \jN-A-ror<^ "^vj^ ^-^ c^ojjJ3\ro 

25 ...^r^lA c73"\Vvr3l 

<^o.1x3a1jAj3.\ cTxvIrD 5 . v^jc^ . ^v.r rao^ 

<> r .^_o1r«wA":\ c73^a:iAiro .... 


^ Versus circ. 5 ad fiiiem hiijus paglnae et nonnuHi ad initium f. 26 desunt. 
— 2 Ms."«>L).— 3 Inmarg. : ...^ JL±^^].— '^ E Land, Anecd. Syr., III, 126, 
suppl. — ^ E Clnon. Edess. suppl. — ^ Desunl versus notmulli. Ad init. el ad 
fin. hujus pajj. desimt simul versus circ. i3. 2!j r" '2 '4 V 1 rr^"\^Vk^^x2kAtdrD "TJjwX^VvVvr^l 
.1.^ Vvcu^-\V^"A r^vA^cvjA o 

,-:\Vv_3t.r^ n_^0 .J.r^^CO •-p':^— 0"A (^0-^<7X-ACV fY\ —> Ar^ r^OCTl 

oxA OOC73 ^xS "s ^ r^r^.x ^s rn . «^-j-Hcvx^r^riwA c^o^Hoja-c^A 
.r^-AOo ^":vj "^v^ ^-^x 3 c»o_»"\cv.^_\^ .*.. r«^ Vv^":vr3 ^r^^fvv'^ 
r^fr^wj^V^cn r^^h.':^^ .\Vrto .r^lvrooHA r«wH.yiCVJC-. r.r3]cnl»1 
•^, \ .y.^A r^ocn Jiw^^-i-A r<^ F v «Ir^ .\ F ^ ] \ . rs^ vv ^"^V-m ~"^ lo 
^«■\":v \ <v\ ^\rc^~-t-A v^zrxiayjm .J. ooA \"\j^mo c^o"Korv(w»nA 
r^ ^o rv fw K *\r^ ,^^oxA cv-^-\-xy>r^o . oA-»-yv^rw ^"^Vjoj 
r^o V Ni. ■ r<^\ "^V^* ^ c^o"\oAr«^ r^-SjaVvm"^ » c^ot^^cvm » Y^ \ 
ys^Hr-y^o c^cvAi^Ko-oA r^\r^'\.^n ^ro rs^ooo ,VvjS3"a v^rrx»^o 
r^wji-^-ra^r^ ^^ \ '^ ^"a ,03Cv_Lv^1\x^r<^ .r^XAXja ooA r^ooo i5 
^vi^] ^"A '^ ctfcvV^^^"S V (Y>r<^ .|.r«^S^m r«^ofvfWK^r«w ^"\Vvo 
Vvsrcf r^orvfvvis^r'^ ^"aVva ; ^zrxx^ r<lA":\ r^r^Arrs ^m Aja":\ 
■^v^o . r^"Ko fw^r«^ c^or^Vvcvm»Yf\ oowxvjc. . r^Vvkl*"?Lr73krD 
•tocvkA-:^ "?l_^ . cn » \ *\ >.-^fw r^^v»"arrxrD r«w Vvo^m ^ooo 
[c^cvjI^Kcv-^-v.^ r^vrTD^oxrTD r.\ls. r^ooo r-\AKm rd)s\ci^rh 20 
; .\ V "S V r^^-Vyx^r-rv "... "^vl:^ ^"^ r<j.roo"\ .f7xr3.V^>ir3o 
rclA_j^_r^_r3o .'r^^r^^-K "S *-k \"a ys-sr^ c^cv-»"Kcv.^r-\A\l r«^\ip 
; oo-^vA-x— VvlAI-vJV^^rwo . Vv_Lx_rool axjrx^[.rD 1 s asr-vja-A] 

r«^Vv^03 A \ vi ;rc7x_lA fr^looo r<fcv_jt.r^ ,-»Aoo1 .\ ^ r»o 

. r^ \ %\y^ cw x\Acv.v^-a r«^.r73 u^yir^ rr^^Vws-vrrxrDl -HA^r^^-A 30 
^o<75 r^^_v-_rbr\1 ,^_cv_vc7x_rD .:.r^A_A-xA ^ rc730"^-r3o1r«^ .^r«^o 
. r<f Vvx»nro ^rrvvvrD , r^"^rrx^r73 9 r^xv^oj-A c^xxa-K-^ r«^1^vv K r.'] 
. rd)s\.A^-\j=n-\ cTxA-»"^ r^^^^o rvfw»^rr«^ ^ c^oja"\o1r«^ ^.rTDrcvxral 

' Ex Anecd. Syr. , III, 12Z1, suppl. — - Ms, )la.a". — '' Prliis i infra Hneam 
scrlplum. — ■' Supersrrfpliim .y*a-. — ^ In marg. : l»poa^. — '^ Ms. .m-.^". 
— " Cum iittera una supra lineam producatur, l^j vel jxj» legere non licet. — 
'^ Ex Anocd. Syr., III, i36, suppl. — « Ex Act. SS., lun., V, 6o3, suppl. — «•( 212 ).e4— 
<^cv^^DAr»^rD c^o^AOXAax^ ^fVXA^^^t^l 

,\r3oc\ . r^^cvj^ir^-A ooavrTao^^o . y^Sjc^ar^-^ c^or«^\j.r3Cv»o 
5 cv_vxr3^r^o : cvxAr^^r<f "^^o . r?^\j^r«^ rwS.»'^ x»S rwroo-\rD 
oocv_vjcv-\^ ,-AV\jcr«^ . <v> »\ *^cv.v-i.V\V fY>cv33t\ r^^rrx^^^Sim 
g V r»o . w^-»^'^o^'A c^o ^ ^ cv^or^o . <^xx\AaviV_vV„c^cvj3-:\ 
■ » i V ^ ^"\Vv •\_r73rC^\ .\ ^ \ ,<73cvr7D\^rwo r^cvjajoo^r?^ 
<^o-irdXs^ ^_i.yicv» Ar«^o . r^^cvJjl-^ui 'K^rvrD ^rn rdyxxx.r73^rD 
10 cnVv_K_^-KVvA ^_x_rrv_\wjfA cv_»\_yAVvr«wA 2 t^H-VAr^o ^-A^V-x.r^ 
r^ ^ »<73o ODo-AO—xa-A r^^^^^^-K^Aor*^ Vs u^-jr"^ c^o_»"Kcv.V_ax.i-^ 
o\rDjA •^vra.^-A .\\^^ .\r-x.n^r^ ^«-a r^a^or<if .j.jcnSor^-A 
A V VA r^Vv-ac.in-ja <^o'AC7i-icv._Do Vvmjj3r"^o . r^^^cvvaoVNirvm-rx 

.j.^tVjLAJtO ^CbOO »\ \.\r^A <v\A<\ri\>\ \\ fSAriTi^ 3 <^cW»oA^ 

1 5 '■73_J3 . v^ . r^-jJLx— •\_r3'A "^v-^ r^ % .rs cvjA-ir^-i^ ^:^ c^cvxsoo^^ 

<73VvdVir^ v^xxx»-\civ^ )s\\\r^ r^^rb^ ^....^ch^ .|. cyDarrxxx^xr^rTa 

. Vv^cTJo . rClA^Vv":\ •;7oAjt.'Kor«sA r^:^Ar73 c^cvj^riD-rvor^^-:^ 

ArDjb . .ra.r7D . ^j^ vsArT^r^ -^v^ <iocvv^"Aor<^Vv ^^^ r^l^ l\ -^ 

<73J\ja r^ r Wj.r73":vx3 r«*f VwicrDo .:. 5 ooavija-Siro r^^^lcv^Alml 

30 rd|jo'=\»ri\'N~->":\ ,fn c^o^Alouajc^ r<^afvfVMAr«w ooo Ar^ xlvr^ 
rr^a\^or«w^ r«wAlrDCvj3 fr^ocTil y3\ r^^\^ . .^ mjc^ . ^jcra 
rd^»"\":\oY<f^ r^wvl^"^ iryr«^ ^aLr^^-vl»^ ^-^^ •^\r3 .r^^^v^Vs^oo 
•K^^ac- . vi^xja^ . 1 r-^cvjo.x^xvSir?^ ^»":\ ojcjj^^r"^ . c7Xx^"KaI:^ 
<ioo"Al<7XJCv_caA rw V\wkj"a r^wJcvjTD^^S-V ^w^cvA r^^AlrTa ^t\ 
fi p^rTX-TTD r"wLyi"\or<lrD r«wo<73 r«;^^r«^ "v^o . <^ro_»"\aVx^xv\ 
<• r«;^<73Ar^":\l r^)s\<\jir^ oo^ak."\^r«^o . r«^<73Ar^ Vvr"^\>r3 r^ooi 

^ioor^r^l^KoM ^Y^ r^EV_» ^l rofo . '• r«^_yA"\or^__rD ^ > ^n 

^r ^ OiJDry^W] 

^ Ms. bis. — - Puncla plur. desunt. — ^ Superscriptum .o- (sic). — * Super- 
scriptum .«.. — ^ Superscriptum oo-. — •* E Land, Anecd. Syr., 111, 119 (cf. 
Mai, Scr. Vet. Nov. CoH., X, 332), suppl. — ' Versus circ. 6 desunt. 25 2 'I r -^ 211 ). 

.:. rwJ^Scv^-A r^v^Vso rvvvfY>>*v<^o . pj3r«wa i . T^l^i-j-K-Aor^f ^o 
"A»2i .:. ooA r^ooo •S-vio^rvjcr^ A.Aj3 r^^^^ojA^r^-A ^-a ,^moj 
p^"S-i"A c^a-»-Ao\. fw-A r«^ooo ^^A ^'^A •. r^^i^cvTD r^ocTJ ^n 
r"w^r^ . r«^^rv_3C_K_rD os^^^K^-a r^Vvo^^u^r^ Vvcvr73njD.m ^ro 5 

. * v\"v > ^ »^Vv \_r3 r«^ooo"^ ooxA rd-ir^-A . rs^ooo "V-rrjr^ 

rd^r^ 3^ fv^ vv"7i r^Ar<^ . r^r^ "^rior^ r^A r^a3Ar«^ .r^^fv\^o 
"^v^o . r^Y^ r^)s\r^ r^ ,^_oj2kVvcvA .rao^o . v^_o.^.rr)"^ ^po 
>A_rb r^d^oTTfYKV^rcf "7°^^^ r«^oo3 xi^o . rv^\ . ^y=pr^ r«^"Aoo 
r^Vv_isi-^mA ojVvjr"^ n^ :cn.zry^-^ci ^-a ci30.\j-Koj3 .ctxvk^^-a lo 
r^v^^^^N^TTD-A ,ooai^ «^^OQwvroo : <^as-\o\. fv\i-A ,05a=rx\3<^^ 
/ N vy \ V - <v\ «^fv^-\\vr^ rw^ooo . oaAj'^ CYVKCVTKdVP o^^jrx.^ .. ooo 
. «^ ^ ^fv « ■^v.:^ . '^\.viVv^r'^'A r«;lr73cv* ^vva -KVvrD . c«3l»-\o V caaA 
ooo-^oj-io^jQo .:. r?^\.=7D r^\j^)s\j=n-\ rcf ^-ao^^vja r»^ ^a s. ~-> 
^^•^-3303 yN-*r«^ : r^o3Ar«^"A o3Vvo^»V^-a r«wA03 r«wVv5C*"vx3 i5 
V V \ ^V^ : . » ^ \ -rn r«;joxAr^ >_rrx_vAHo r<^ \ Tx_»oa-rb-A 
. UN-jt^-i ^"A .r«^Vv":v-VA r^-Aoox» c^cva-KoV rA\\ . c^O{v>^r«^r3 

^o \"A u\^o_x-_»j_bwO : r^^\ » v.-A y\Vvo\oS-:^ .\ ^f ^*^ 

^•KVvo . «-^ fv%v~^ . r"^^^\su r^cvvjaA •\Aac.-^ ^'Njr^ . r^jcwib 

c^o"AOi-_iO_jM > "73 . y^r^ T^-\ Vw-ioo r^ v\\ » >,,^\_»\ vv "-> 90 

^ V t V-rv v^ r^w-^rTaOwVi^ oi_\ '^•ao .^000 mn, \ »a cvt» (Yt-Kdvo 

jc-_j :^ c^o ^-Ho \. fw \ 2 ocn ^r«^o .:• r"w_»\_^a_\ us_»dv_»r'^ 

c^cvAw»"\oj3A c^xxx^"aVvx3 "^vtx^o . cm>^"K yxiii K^ofv ro»^r^ 
"o^r^o .*:. c£)a_ca^r<^\ r^Cir\r^%.^r^ ,^_cvxrrxm"A .^r^ orx=73.^wO 
VvcvA p^_i^^VvVvr«^ . r«^ooo"A rs^jocoJioc-. v^\s^c\ ^vio» r^^r^ ^r) 
r^Ao . 3 ujcxiVvr^ ^r«wr303"S fv\*73 >V^xId"a ^rn us^r^ .. qo\j"Koj3 
.^•S_^ "rv:^ _j"A QDoA»"Hoj3 .j. r«^joe.ax2A r«:fV\r«^":\ r^oos ^^^ 
rox.\j"A (^xxxi^D-KVvnl i ^"nNi, . ^xnojA ooA ^ M>. Jl^)o". — - Ms. oo». — ' Fortasso excidit Jl>w^ofn^. — ' Desmil (olia 
nonnulla. ~i->( 210 )k^— 

.:. 1 ^.VA^o.» o3'\^rv..r3 ^jro '^p^n . o . ^Kvit. ooa^—o^Aor^^ y3J3 
2 c^axVvxrao» . :r3 . ^xvit. c^aV*r^o\9i "Vra-A "o^ •^\..y..-Kot^rDo 
5 -Ts^njD ^.rr> "?l:^ ., ^»\sor^-A unjY^ ^"^ ciDCv*"\a^^>Qo.i .:.-;pj3 
t^^oAark {Wfc^^r^A .. «^j^cvx^^r^ra rwooo ,oooVv>r«^ r^jc-iiaejal 
r^ VvcvA^^Vrrvfa] rCfniyvlDoo . >.\^Vvr^ c^\Aca>\^i\^ map-^ 
V\":v\j •^TOLj-v.rTD . r\xLV^v^ooo \rnri^ , vvjc..v^Vvr^ r«^Vv\x2ot- 
,y<n r<^AY^ ^\r3 r\KL^^"^p^-Am .r^"\xvi r"wA jjpr<^ r^^craAr^ 

10 ^rso "0.210 .:.r^j.ro r«^ "v\j^":\ rCx^r^ ^\rD ^ro r^ooAr^^o 
r^r^lxJV^_Qbo : x.Ss^rvjt.r^ 3 /t^r7a.^\ oa.\^ r^^-Aoo r<*f^cw^\.ro 
rwAoi r^^^cv* ^:d y\^\:\ : c^a»-Ka\. {v\v\ oaA ooos ^k^^V^tj 

. A^iS ri^Ao r^^KfY\r73 
rs^g rv fvx.x.^r'^ eoor^-K^r^ rwocrj .iw"V»^m r«^vrD\ frwbcTxrD 

i5 or> \ v.o\A ^.^■K^fV.ra ' o<73 Ar^o . VvH-^ A^^-o ,V y.x-rou3C"A 
^\-mux_i^A r^^v^» « ^ooi oo^tvrTDcvxrDo . >i^^r«^ ■SaV crk\-\ 
v-r30cv-V.r3 o^oox-x^riwo ,^_aio3 . r^"Aoxr^ r^\ ^ y.^ ,mcvroHJ^^ 
i^"oo5 ^ooo c7X-»Vv-»r^ ^^ r«^^v_3t. . r^^^joc-K (^ralvxrocLroJr^m 

9 A s. r^rrxat- ^ttd r<f\Qvs, Vv-yv_i r^-^vvi r^^vx.-^ o3"K^fvr3o 

.:.r«»^^"\r«^ fcnJAsv 

.,r^rVvl\n.vvro oiVvx^-SVv ^ro .it.^ r^ "v^ ^-a oo.»-\a!!L^_co.i 

. .V^_rrx_5t.^ . Vv-v_x_r3 oo^A-V ro c^o"AC73._io_x^ ^yjw:^^r«^ 

c^xJ^-A C7x_m_ncv_^_r3 . .r3.A . ciacijK.£^-\c\r^ ^"a c73J-»1^tvJ-» lr«^-:\ 

2 G '^jo^x^j^t^TV CiCO"OC73l.1 CV_Cy5 . ^ACVJSi^V OOCVxXlO-OOri^^Vv r<fW |\ >Vk-:\ ^roVA o":v.iwo^r«^o . oql.k\^oS \j ^zn ooaxia^r^A 7 . ysA . 

<^o »^A 1 iw_r3a »o . r^ »"\r"=\ \ 1 fw_^ ^r';^":^ c^o \ \ tl-Ko^ia 

r^oc73 \"=\_3t-., >_r3oo"A-A c^cv_v_t>-\. fv>-\ja ^ S^y^^ . '^\jt."Aor«^"A * gS v". 

^ Superscriptiim i^.. — ^ Superscriptum -v^.-. — ^ Deest iu ms. — ^ Ms. 
oo». — ^ Deest in ras. : cum pluvia pulverina in Chron. Edess. ad ann. 7^1 refe- 
ratur, videtur sic restituendum. — *^ Ita, spatio deficiente, abbreviatum. — 
' Hic vox o«.^oL) deleta esse videtur. — ^ Vox ultra marginis finem addita. ^i^ ( 209 > 
^ ^^^'^ * ^ ^* aiitv_x.t^-A r^ % «^ 1 2 3 r^ Y^ % ^Ci %.\. w^ ~->o . 1 c^oA-»r<wo\J°^ r,oao Q^ \ 1 v^ 
.:. 2c^o-A-o"Aor^^ ^oio*\\>a ri^ocn .,. ^«dic. ["coo'^'^^ fw1"\\v^ 5 

^^ V T^ V - ,"S TTD vi j^ i^ ,oioVv__»r^ r r^_i rax r^_^1oo 

^»-\-v. , c^,»-i3-H, fv> ^ra-^ "^v:^ ^^ >rr)o\rD 3 r.j. cmojY, <v>rwA 

. .^^ .-K-^. if,- ^_I73Vvt\ r?^Vv':\.2^ <^xj\^ [^jV ^M^ • ^^ • 

.:.^c^ojA_yj3CVk»r^ r^oo^ cn-K^vrDo 

. Vvj..ro . w "^ . > fcV.y, vrAmr^ nr^ c^cviScai^ r^^s^Ho ^"^joi i o 
A s, -HA^^r^^om x vra^ .r^^m^rd VA.>a":v=3 y^x^ -SjAjc. ^Vi^ 
r^acoraA cTxvm .\\\o \Vvm r^-^IxaVvrTal-A r^on.^ oo^H fA*i> 

. vvA.y.Vv . Vv-V-XTD ^^ Vvxso . y v^^^A r^vvi Vvlro^ r^j^^AjTj 
»^^ooVvyy . ^^»rvAi\-^ cn\rD c^o\»\\^[\\o vrs,\j"73r^o . r^uoj-A 
^v^ Vvj^.r30 «Ijjrav r^cTxjrs .l.c^cv-^-KcvJ-Arcr-^o 5 c^ncvjTVja-Ai^-A i5 

. vr\ . .-^.^-ic^ •^Jwja ^V-n ["cYv Al^o\i>\^ h\j <v>cvlp-^ ccCir\\\jX<^ 
, ,*73 -^pcj3o . .ra . . » \ y ■ '> fc^o 1 » \ » fv\i>fv) yoao.^\.v\ ^oooo 
^_r73* r.^r^'!^ ocnl r^ 1" rv x 1 N^F^^^ya " qqIcvjSo Y, fw\ cn-K^vrD 
"^v.^ ^-A j.roo^Vra . oi^vrrAoVv r^fooo JoooVvjr^ r^x^oi>\^\r^ 
^oocv^\.v\ r^oc73 . .ra . r^Hjo . cvj . ^xvie. rcoOfcV \ r>"|cw»r^ "HrD^A 20 
"^p-J3 oo^KVv "10 . ..^. r^_viA_jo . .ra . . » \ if , ^ c^oJ-m x fwlov 
r^oo "\Vv-r3 raoVvo . w . r^Hjo . ^ . -slVx. 9 c^rcvj>\^ °v\"|cvr3 
r^"\_»":v.3C-»"\ co. » *\cv-^orw r«^j>_rb\ .^^cvicTxra . 10 c^o^r^V fv\l\r> 

nn\\<\ vv t-\ ~^>cv '-n .\s, V^ \ y.O"K AAtOO . [".S ^1\ r;ljQjL^"\<73 

.:. r^cv»":\ 12 / . .raAii- . \ n Vwac-rD . r^\I»x-ml"A 90 ^ Saperscriptura ^^ — - Superscr. v^- (sic). — ' In marg. : Jli_»f Jb 
-^o -V-fiv^ war>'o<i,^ (sic) JLw? ooo»o ««oaL^bOt o .g>av>.,tfn •vvi llo -^v» ^ qX>' » \ 
. ■• jL»^o {U>i Lacunas e Wriglit C. B. M., p. 1 i/ta , supplevi. — * Ms. "^o*J : 
superscriptum .«^.. — * Ms. "jjj (sic). — ^ Superscriptum .^1^.. — ' Super- 
scriplum -s^-. — * Supersc: iptum ■,^-. — ^ Superscriptum .^.. — ^^ Super- 
scrlptum ■ JlLo-. — ^^ Ms. Ji^a'. — ^- Deest in ms. , spatio vacuo reiiclo : e 
Chron. Edess. suppievi. — «.( 208 )<^ 
om ., y<^ *. *\ci fY> -^ r »\S^v^ I ,\m-A cnVv^ \r3 v^ZTy^rvy^^ 

■vvAl-*T> ^fVjr«wLrD-Kor"Al i^Vvcvjktx^ ^cvrD"S.\ r^^Y^T f^vl:^ ^^ 

5 rr^"|Vvo \ » 's^o r<^ %. fY>cn\^ ^ ^-^ ; t^V\o-^-*V-\.=7> —> r^ocn 

rcT *7> m VA ^cTao \ s. ^_»"A\r^ r^-^cn ^_3oo . rs^Vvr^ » \^fv> 

. o . ■ » \ I V. "Vib-^v *=v^ . cn^fv^-AO^ ^rr> ^r^Ao^ p^f-A^r^ol 

' ^^ *1^ \/ *^ *^ ^*^ jcncv^r^ 1 CA K rv fv^-Krcf ^cncv^XvA r^rolcnfo 

.:. 2^oJj3j^i^ ,cno^\yA r^ocn .. rd^^Ui r^Vvvac- rcfocn ^vl^o 

10 ,r\m^ cn^xmA^] r<^v^\:T> r>>vvrA»r^ ^\m rdvrb\ .^^cvicnira 

.:. •^vsrjrr^ral rc^ofcn \rrv1s,.o r^ocn ^"^^fvrrj yx»\^rd 

^%y.yL^ ^cnroy^r^ •^.s.."! usXmr^ -^jrw c^^^vxDArCT ^-^^ r^sAso 

r.^-».?^'^^ . ^:^ cn^ra] 3 Qocvxiio-:\ors^ V\ cn-SVvra vsXmr^.":v*. 

.:. ^cvs^Kcvsr^ >vy 
i5 . vvA . ^ic^ -7x0 "^v:^ .Xxr73 r^^H^^w cw^Nt^n * oocvXjAo^Vv * 22 v" el 
. ^ ^ ^g^ . ^, \ y ~-> ' <^oA ■*-\o_i3 ^cno *\ \ u r>J,»-:\ rcfocno 

.:. r^o^-A 
. \ « . ^kvie. -^pJ3 "^va. ., ^tvxso r^^o»\.\r^-A .tdoVv rd!v»oX^o 
r^A-ro^ rr^1c73C3o . . cn . ^xvie. 5 ^cv»"HoA\9k ycncv^\w ^ocno 
30 rr<lAcv_I.r3'K ,\_r73 r^ocn r^ » \cL»^ . X ^v s, . ^"a g^ vr ^ 
, ^cw*V\. fv>r^ r,"vLrr> ^cvxraA r«^vr3o . jcnSorC^ r^_^ojaa^xs^rcf 
■ %-\ \)sv..^ r . r^-j^-Aocnu-»':^ r^^a^jco \ ^ t^ocn jcnoitv^r^^^v 
vv ^ yr.rd T^»^ cv]cn .:. '^c^o-K':^ \ fv\ ^ \r^ yj^-x^ qocvj-acv.^^.^ 
^v^ \ %\j fv>H 1 's Vv \ » ^"^^ 8 r^i^n^o» V vr^w-n-^^ ocn r^^vjcSo^-A 
5 .:. r.\ \^ ^ \]-A ^»-\-3c^ x.miAo ^r^rTD^ S^tvrD ^ocn Vv»r^ 
r . ..^^ r^lHjo . cTJj . ^xvie. oacvcam-^^ "Srb-:\ "^v^ ^"^^ >r7Do\r3 
r^ocn] v^ \ ^\ r^cTX-ra .:. c^x^x-iaS fv> cn-KVv "■> ^-ttd -7x^3 
•S <v> s.,-\^ ^ro ■:v_vi lor^x-raj r"w»"\.a.vA cn"\.^^"^ i^^vv^t , 

^ Superscriptum .«.. — ^ Superscriptus numerus, haud dubie .JL-. — 
^ Superscriplam •«^^•. — '^ Superscriptum .jLo.. — ^ Superscriptum .j|.. — 
« Ms. )^i". — ' Superscriptum .^ii... — » Ms.".a<i^". — » ELib. Pont., suppl. 
— ^" Vox supra lineam scripta. 2 
9 — «^( 207 )<4— 

u^^Vvjtt^o . ^<730.rv-\-^^ 03^oX.*iLvi >r3^ . i^-^oik-N c^ovxvV-jAo 
rv-»-vvA "^v.^ Qooj-VrDj^-rv ^»V\.^r3 T«:fVv\m t^\mr^-A vrsjr^ 
c^x-x-c^-Aor^^ A V» "^-^o . ^V fv^^*^\ v^-^ -Tocv* •^vvi -p^\a 5 
"Ar3or«^o ,c750"^Vr"^r3 i omVVvx.r^^o r^-AoHrTaA rdra^xxTD A-^xS 

.:. ,^^1^ 
Vvvjc.::^ VvxToo • |v1j . ^xxHr , cccij.£^-^cir^)s\ 2 ocra ^"^ trsXmy^ 
. craA ^ r^j^TTDoS-^ r^ Vvo.ts-.Vm ^ciocvira ^-a cvVrsjb . vsc^ . 

■^ , r>-A"| * c^cvXBSloar^ . rwmnm-^ 3 ci>oj"?vj3-vr^ lo 
r^Vvmrar^ 3C»'S .*\ rorcva-^"] ,c75cvro\^^^o>V^Vvr«^ ,rc7» r«^^\xxlr3 

yy » 2k 3C ^ ro ooc73 ^ »'S *. rx—L-nl-A x<L.-rik »r^ x—~^ 

<»cvj"KcvX\r^ 1 rw-^Vfn-^ r^ VvcvV_jAurD <v% A<\^\>\ \\ fsArit-i\ 
. r^j3AV^"Hc73 c^ro"Ho"^"Al r^^oc^a r«^irD\ r^c7xi3o .j.c^oj-Aja-K^o 
rsAA <vi-\ \ \ c7X3Ar"\..x^r^l r«^i> ^o»\.\r^-:\ cy5CvV_Vxro"A r^c7iA i5 

. . TuJ3jAjJ3^ 

y^ <\r\ T^ fv% «^ <\^ r^.f\ >-\ \^ t-v \ .^ rA-xVjal r^vr3\ ^"A ■\Vvr30 

•TCX_J3 ^V_^ . -^ \ y. ,, )C73CV_J^ , <^_*>-\^0\i>\.\\. fV^OJO"^ 

5 . r \ ViO »1 ,C730 *\ \ VA rwOC730 • ^ ( . ^ » • ) ^— » * X— 

^\\r-:v V >-\"| r^ V «- V r^ r^OC73 ,C73oVvjr<^"A C^CV-m \. (YtCVXOO^S.^ 2 

["cyv \ »"a"[ cnVvcv-V-yA"S foVvVv-m"^ ^"^ r^Vv \ y « . r«wx^OK\^ \r^"A 
rC^v-vi Y^ rVvvx.1 r«^oc73j":\ ^"A •^■^VDo . >iL.":\ . cmVvjrcf ^VWOj-A 
,\-m ^r-n v^ ^l , ^.rnVvvja"^ r^"Vj":\ Vv-xj-raVvr^^ . > . r^Hjo 
..^ [ N. -Tx sL^l ,"\-rr)o r^j..ro":vj3 r^-H-i^^vjcjr^^l A.-»r^cv.rrxjtl. 
r"wi.ro.-x.o"\l rw-vVV:^ \<^r^\m cn\ ,cvv\"a ocn •• c^j^^roAVN a T) 

.:. CTXvii^Vvr^x."^ r^^(vyicvx.roo 
.iw^VjVv-ro rs^A^Jx^WS=7D.ro"A c^Sor":\orCfV\l .r^x^. Vwx-tdo 

C73^-K-S,-\Vv VxO-Qj \ ^ ^^ '■V rv [ y_^A"| r^JOjk.\^"\C73 r^OCTJ OOC73 . X N. t':^-^ rw_v_!z3\ r,^_cv_iC7v_=Dl .^r«^o .:. r«^^ \ ^ vv ro ' Ms. «^^ — - Ms. oot. — ^ Superscriptum iav^-. — ^ Deest in ms. : e 
Xpov. crurT. (vide p. 2o5, n. i) supplcvi. — '" Superscriplum .^.. — H>-( 206 >c^^- 
^j^ g^JA -1 s. .:. CTsV-Karaja A.b>i— \rpr^ r«^r<l»cvrD-^ r^^rA.:73 
. Vvj^jm rwki^Ni^jibot^-A t^Acv^ <^r^o . i oo<\i>>o\^ ,fno^\.vi 
A..».\.-r» ?v»2^o . o.-rrx,x^ c^j^-^u^r^A ,c73CvAAyi c7J.r3.^^^>krbo 
o^ ^ bwVvsJt.r^ r^Ar^ ; r^ooo r^A A_i^^..do ,cncvAA^y^ . v^xva 
5 .:.2r<lv*a\.^ ,^m.\.2w 

^axj^jr^"^ r^^v_yi r«w Vv-\-y . ciooACTXicvx^-^v cHotcvk:^ ^i-a -KVra 
r^ocno . ycn\cird-^. r«^orv cwiAr^ C)oa*,vAor<f ^KrTa . .^. ^xij-^x . 
,\_:t5-:\ f c73\_^,^ r<^^r<^ c73^>r7Da.x-r3o . ,c73a_^V_yA r^^-Kcvxa 
.|.rd\2^c73^r3 ,c73"Kor^=:i cTxra •^p.xxio^^r^^o Y^i\>\jL r^irjor^^ 

10 r«^":\c7xA r^^-v-xx-K-i^ coo^c7x_icv_od ^jrry r^. » vJc^ * ^tv ^Jv.2l *3i v 
^■:\ r?^\33 .J. . ,V\ . vs^vic. c^A^avx\.v\. fytanra ^r\jt.k^^r^":\ 
. dV.x.r7D r^— »\j3>r3 ..C7i_9. ^^.k^.— UNArTar»^ "^vcw : c^cwx^^S.^^ 

r^ ^\ cioor^^cv_Do ^— X, .^r^ ^f\ K_rr> r^ v ~->v — > c7>._r3o 

^C73a *V \ VA r^^ocTao . \ . r^.i>_v„ic.^ -^Tcx-xd ^2^ .• r^«-A?iv fv\^\v^t\ 

i5 ciccv_V_»"Kcvj3 .^r^ A-isA..r> •K^rv_rD ^>"a Vjk.ro .5 c^oA>Aor"^V 
.:. ^ ^via» ,c73a^AyA r^oc73o ..^. ^xvx. yo^ "^v^ : •^ToAx.-Hor^"^ 

Y^-»J\, ^oc7xr3 ., Qoaxx:D"Aot<^Vv"A c73Vcv::A.r7D":\ r<^vrb\ ,. cviCTxra 

V. ■ v\ 's V_jcr^ c^cv_*"?V-j3"Kr^":\ V_x."ao : c^o_»"\cv_ir«^"A ^ ^v^ ^-rv 
r«;lj^ro"^_n r«^"AC73._Do Qoaj_^A^XiDr^":\ r^wXs^^vo r^roA^^VmLxx^ 

9 .^ » ^>A":\o Ajr^dxVrrx^^o cio.ro"\.j3.>a"Ao . rs^Acnjcs3":\ v^^^S.^ar^o 
^oc7Xx-r3"A A->r^-»A_ry3j^^ r^^"\j3 T<lAroJ^^^\^c^jr> . C73\r3 
cioo_v*\\y (Ytrd •^oJ^^Vvr'^ ^:^"A .\Vr7D .ooc7i ^'S.xra.ri ^ro^-A 
vvroc.r'^ A.^rw^.Aro.'^^^ ocno "^\jc-KoY<f ^ro •S.raA r«wOC73 r<wX3t. 
c7i"v.^^.A ^^^^ y ^-A ,c73cwu.Vvro.\ "^vxp^ rw*.\ArDo r^\)s\x^ 

2.5 VvA.r73 ":v.^o r«^V_>"S_x3 r<slAro.^y^^\2v:A ^^^aAr^oJo r^x>":\J3":\ 
. 8 Qoo_r73^\_j3_A_i .^r«;fo \_rrv_iaVvr^ ^_r7DVv 
ocn rCro^.^3^..r3-:\ 

C7X:^"ACVJCO uN-.>r«»;f ,v.yiVr«^o >.A.^^^r«^ r^vrD\ r«;^c7vr3o 
r^^^vsD-^^ c7xA>-^ v«^jocj3 r^vjjacvW ., A>r^Ar7D,^^ 1 Ms. "xii.a3. — 2 Ms. JLb^^aaS.. — 3 Ms. om". — " Ms. «fc^S. — =5 Super- 
scriptum .0.3.. — ** Siiperscripliuii .|).. — ' ScqnitLir, ut videtur, J erasum. — 
^ Ms. ua»o9aiajQ«j . ►*-»• ( 205 ) 

. c^»r^rDVv":\ rS^»vno r<^»^\ ocn r^om ^^'^'m r^^-^vxvij ^mo» 
•AOi^x .\Ar> -v^fvrDo .|. r^^SVir^-^N r^-SaV-n oooj3\ro .^r«^o 
r^ovs^Vvm r<^ V j3>.c^r^-:\ ocn r^\r3"^r3o^ rwi^^vxyy* c^"\^^r^ 5 
'2 1 1 ". ^r73T\ r^oo . r^ocn "^x^^w . r<^\r^^x— * yr^,^ r^^"\j30 . r<fooo 

..TD. ^rvxx. c^oj^i^-Aor^^"^ cnjVvjr"^ >cn"A . .td^-KVv . ^"a ^fVije.r3 
Vv vv ^Vvvc^ c^o"A<TkJO_r^ rc^]Owv.„c^^or«^Vv?v ctiAj"^ cm^^vncv^ra 
. ^_joe.m^o r^Y^jm rrw^J3^_£io.>Arw"A c^A^cvv»,\.\\. moi:\~-> i o 
^\\ >-\ — i-n r«wOcn "\_r73r«w^ acn Qoo-vio^^J3.rn r<^s»r.S .\Vro 
/\ vv ^ V^ .:. >sno"K"A <^Ofwr73":\ ^rbcvjCD .r«^x*":vx3 r^o"K ocn 
•^\-yAor^ ^.^73 . Qoor«^Vvcv_m^^ y^\^ v m.^Ar«^ ^.ttd ^"a 
2 c^cv.>"KcvA_j3jlJo . 030 \. \ v.r73 rwx^oi.\^\r«w ^m . c^cvAj"\ojo 
<^cvj"\cv.Vw*"\_V^ ^"a ch.r3 r«^ocn ^r«^ . c^xx\^cvv»V\V rytcvPA 1 5 
cy3Cv_\_v_^r^o . c^o » \ X (v\ "> d\ » ^"A ^jAcno . c^cv.^^or«^V 
jcno^rT^r^^o :r«^>j3ja"A r«;^Vvcvxrrx»cn o^Wx. ":\j:s>o .l.r^nj^a^^c^Vv"^ 
ocn Y^^o^iY^ \.rD":\o .. r^-VjkJx.r7Do r«^\r73 r«^»AJ3 r^o^A 
. C7xvxbw"\ >vrfv\o c^cvxio^^vxymA ,cncvr73"\^r<^o . r«^\r3^o r^ror^-A 
r^ocn":\ cv.r7XJAVvo . ^ c^o,»"S \. n » \ \ rt^'\orv<v\fc°vr'^ o'^*7W.o 20 
r«^Vvcvxjocj3 c^x\.?icvvxV\V fy)Cvj3"A r<^orvfYKK°ir«^\ C7x\ Vvjr^ 
cTx_»Vv.»r^ ,cn ^v^-^ W^ tj ., >.r73o"\-A ocn "K^rv.r3 r^"VJ3^r^n 
^_K_v_jc_r73 ,._^oc7Xj r«^L\"A .raoVv cv_rrxyiVvo .:. r«^Vv":vv\ >r73o\ 
or«^ . r^\_y^r^ ^ r^ \\e\ ^ \ y^ {ykj-acv^ ^.r^D r^.^cvrvcwV^r'^ 
Qocv^\j.r73 ^"^ ^"^vicn ... .^^cn\\^\ojc ^^73 -vrDA ^>.£^\^.r73 af) 
. ^-T-k\^ ^73 pAj I ( . cn^ . \ ^jjjc. "^pjo "^v:^ r«^j^cvx}^r^"A 
c»o":\c7X.\cv_co AArx^^vs, , r<l\ -^vs». •> QojAsvcvxx^^^j^.cooj3.rD cTxra 

<v>rv «.\ «. fv^ ~->-A yCnCi^^Y^ OCn r^^XIOCU"^ CDOj-Ais^A^iyO . ^[V»"\VvJt.1^ 

^ Deest in ms. : e \pov. avvT. (Schone, Eus., I., App. , p. 79), cui noster 
in anais epp. Cpl. plerumqua con«;entit, siipplevi. — - lltimum o supra lineani 
adtlitum. — ^ Superscriplum .w . - — ' Deest iu ms. , spaLio vacuo relicto. — 
^ Ms. (spatii anguslia) '*^Aju". -►i-5.( ^O-^i )<i^ 
r^ocn )C73oVv_*^"A i r^ \ % \a-^_\ ^ttd^ ysA-Ar^^o r^»"Ho..c^^rCf 
., w^ooA r^ooo r<^\s\.\r\y. cnA oooo ^rrx\jt."^ ^\^rcf . r^^ fY> 
5 r^o<73 \Dor^ ^-rx 2rdijAoA . ooo\y^\K:73 .raVu ^x^vAo^ "TXiw-A 
. r^-j^_Q0"Ko_2w -S ~n >A r^ocm-^x chjt^r^ r^cuja* ^ro \r3A"A 
^■:\ ^-xJcjrcf . r«^jao\^o"\j^ 3 Arixib o^Hr«^ ^I73"a r<:^"S.rx^^ 
^A ^ v "^ . r^-Aoo UN— *r«^"A ,o_i^_r3 r^^^a^^rdA ax^\Si^r^ 
: i ^Vva-^o_ja>.fv\ i. *\r^A oocn ^«.rDj^rTD-A ^Ajv^-a r^^cTxrrxx. 

10 •^^ocTxvm -^ fvwri , 5 c^oxao\.5\ r^^ocTJ ,cno^r«^ .^^cTxim "^vyin 
.r^VvoAoj3jc^iAr«w\ .^^ocTxvrrj ^ua r«^^r«^ r^A"^ r^^Vvmorb 
•To-^vja Vvo.r73i.^ r^^o fv rox^r^ ^-aVv ^jActj ^m "a^i-^N ocmr<^ 
C7X_\ -v-rrjr^ r«^Vvo-r\ ■A.-^_rrx-r3 ^^a qqo \^ \ k-ttd .:. c75\rDJA 
. r^Vvjc^H-roA ^r«^ J^oAvxi Vvir«^ ^'^^f •O^- cso<^-ijAo^ 

i5 c^oa-KVvA r^rD^arTD ^-^sy^ . r«^S*\^i^v^_a!s..\i Vvjr^Vvax-Soo 
r^rd tjs^t^'^^ r^r<l r^x^\.^\J!^ C7x\ nAorjrj r^^b^^rrxra-rx 
^ V K ~->^rv-» ^uio . r^s":\j3 ,._cvA^or«w^ r«drD^tv^ -^jkiyxi . C7x\ 
A-rxjbrCf -To^^vjao^ r^r^w^ ocmr^o . ,c73arD.is^,^_oc7x»^V\ ^ttd 
Vvir^ ^«"^r^ . r^dx^":^ r<f Vvai"V=3'^.r73A cTX^xn . r^iii"^ r^wrTaAojt 

ao fv> » V *>\>!^\!^x^r'^ .:. A.r3.n r^A ^»"^ (^oxjAo^ . \%^m r^lir^ 
r^^"=\ N. A \ V^ .^_jlAc73^ r^ V '»"A r^oc73 A-2i "\oAxy> ^":\ 
r«d_* lo^^rt^ —y y.o_y.v ^ r^.v r3\ oc7x_rD .♦.c^O-\—_\.-x-m \ 

rvsri. %\ \ «•^ V, ^^<Tr> )_J^fV_X.r«^ . r«^r«^J^-ii^^ t<:^<\/\ ^ fv^ % <\vc^-:\ 

^"A c^o_Xi3?vor«^Vv .j.oqo » \ ^o \ % \i^\i fv^Q-xaA o\-x.»vjr^":\ 

25 <^o_\_x_rir^ t--^ • ^ <^ » \oA.XY>Vv,rD n_rr\ s. . "K-^ : ^ '^ \ "ti 
r^-^^-vxjm . o_co..r^"A^^r<^"A ^.m^-A r^^^-^u^^A r^-^o_jo._xojAr<^ 
Vw V\":v.:^ ^m ojjSr«wA "a\^o .. .\\"73 Qa.»\.^ oj.» \; ^ V fv>cvJ3.\ 
Qocv_»"\.v^"\J^^-^"\-rD . 9 \rxv^ s / -^ . \ 7 ^jJc.(^"^\ "AVvrD ^ro 

^ Ms. JU*Qt!>^^. — - Ms. jLi<<isd. — ^ Seqiiitur, ut videtur, vox erasa. — 
* Ms. (spatii angustia) "aaxLtfx". - ^ Ms. "iiKa«>. — « Ms. xxx^'. — ' Ms. 
^«jL. — ^ Deest ia ms. : e Socr. , V, 7, supplevi. — ^ Ms. >a.^ , e w^a^ cor- 
rectum. Fortasse legenrliim ^"^ ^•a (^^0») ".=> ^. 90 V ^( 203 ) •€-!- 1 / . \ . \ ^yjjc-^ -^TOJ^ "^v^ ^-^N aco . cA.bwr«^ oqo^S^^^No o"a\V^ 
r^Qi^ .:.^EVxmo . ^oio^r^ coovw Vva_r73A^_A mVv^o^ T>rp-y- 
r^\ fvv-P^A rw.^a-rv. fw-i^Y«^ ooo._v\j.x^xr3 oo<n ^»xj'^ r^Ai^v 
a30j"\!^^-\\o . ,<73oiir«^ csdoj-a^^^o (^oSV^o . f^oao^v^ja-A 

.:. c^ovjAo^^jootv ca k fv^oA ^ mrwo . ow*vii^-A 5 
^rv_x.ro 2 (' . -^t . \ ^vjc. c£>o.vxOl^v\o Ks\\.'mr^ "^v^ ^\oo -KVvrD 
c^o .V K-^^^H^o cY)av»\\.v\o oo-K^rv^ ^VrT^r^o J.v^-t^. ^rwx-ra 

.:. >a3<vvr3 
■:v_2i> . Vv-K«r73 rdrD\wrD . oj . ^kvx. fj^^isznrd "^v^ oo.>Ao .^r^o 
r^^ \ -73 \\_r^Vvr<^ r«^A_w-r73o . r«^-\ovrD r^»\r3H.rD ^rn ^vxjv* lo 
.:. < -^jcx-s-V-^r?^ ,"v_r7D ^rv_K_ro r^v.rb\ ^o.ic7vrD . ODOxxio-Aor^^Vv 

,^_cv_ir'^ ^'^"^V-at.-A «^ cvicn r<^"KcvQo^r'^ ^rTD r^ox^.rxaJi^r^ cw^o 

r"^ooDO . ,oo"Kor?^"A r^ Vv=v_\-\ o cy\ ^-^^SK^rd cvA-JOjto . c^xjAo 
.r"^ooo A_*"A-K 003 .^r«^"A om r^^-Sicv.rv fv\»Ar^ avr^ ccoA^^or'^ 
. rw_c»3\^r:3 >.'rbo_»_rD avA.»^ r«^o3 r^ooo yma^vd r«^j>.3tJ3o 1 5 
c^cv_x_V^or<r r^ooo "=v\s>. r«^»-\cvco=i.r«^r3 rwCD"\.r3 ^"a j ocn 
. Yv^ (Y> . ^rvvjc.ria \ ""y^*^ >\r73 ^cvxr3^\ r«^vrDo . oo\vr^o"A •w^r^ 
^rTD cvA.»"Kr"wA ^oar«^ "^"^X; *JN^^^ "^^ ^"^ Q!2CVxjco"Aor«^^ 

^ »"A <v\ «■ ^ Mr\Y^ .:. T<! \ » \ y."\-\ C7x_v_rr) octoo r^^"=\ s: , 

"?\^s. ■ r^\cis^i^rd ^r73 rdv^ "V^ A^-xrrvac-A r«^oj3jc^xxSir«^ 20 
V-o^V-^-^o . jcn-^or^A Gocv-x.v^or^\ r«^-^o fvfv>»*\r^ 

m vx-\ rv^t^ r^ » Q^O^A^H-rD ^^^r«^-A C73'\r3.VA r«w3CJOC-X3 

A_\^_r73o . ^S.rTa.^ ^^s> ^»-a tTvx\"v\ . .raXvv^ c^xjJ3J3rw_\o 
\ ^ c7X_rD^cv_i"A c7X-m s. , A\r^ .C7x\ r^ooo .^vvt3 >^^jri3":\ 
cv_v_»":\\r^o <7x_r3 ooc73 ^r^^Lv_^s^_co ^^ cv_v_*Hr^ . ctx-x-^o-acv^ a5 
. rs^_ncv-3C_r3 c^x_x_rD^_cjDor^ ^jNw_\c7x_r73 ■v_ri.o . ''• *_^c7x.\.^cvj3.\ 
^r73 r^^v_x_r7D-\_n cTa^r^ ^"^v-jc- cvv»Sr«^ ^rTD y^-\s^ r«^Vv\vir«^ 
. c7xx»"K Ab^ .^\>r3 r^r^-Ko r^»jtJ3 .=v^-:\ r^ V^cvyvr^ao r^"\^v^ 

' Deest in ms. , spatio vacuo relicto : e Xpov. cjvvt. (Schoiic, Eus. , I, App. , 
p. 7^) suppievi. — ^ Dcost in ras. — "* Suporscriplum w . — ' In marg. : 
\W*iU*^ ■'^^" (n^ii^io scripta). — '^ Ms. oo». — '' Ms. "s.->jQ£N. . 
1 'i . 
•73^_no ,cnft\ Vy^ ,Yy y *\V\r^ r^Vw3t.\r3o . cTXkaVvo^ —» ■^rcf 
5 r;^"\__rDn-r7xA ys-^cTi o-V-.*Hr^A c^x_^r^ ^-a ^\»^o .|. w-Acn 
. r^ V t-Axr^ r<il.»'V_Jo^r73T\ r^^rio"^ . r^o^HA^ r^SVvrdA 
. vv_v fv> . )s\.vx ra . r^rrx^^^ . ^r^a ^v^ ^cn"^ A.A.o ■K^jvtdo 
r^ V ^oo c^a_K_ia_A__ir^ Arc^ i r^-V-rov .^a_AC7X_r3 .|. r^jJlcvj-A 
■s. "rx-jc^ "^w^o r^-K^^vv rA'\\rwr3-=v cvv*^r^ ycna\s> , cvrar^^A-r^ 

10 Aa:\^x. ^v^ (^cvkX^Vvr^-A cn^TDcvxra v^^rD^^m ^pn r^^r^ 
.^^a^r^ <w "^r^o . r^ocn •S.j^ \.i r^i>vv~-> c^avx V vA-x>ooja Ar?^ 
^^^vtdHo-K r^Vvci^r^ S \ fY>o - . r^r^^v^xioA "K-Hjco cwjHr^A 
^"A c^cv-i^vjrxA .;. r*^\_r3n-r7xA »vx .. ^"^cno r^Vwj^vrTxra 
^_r7D •^p.ja . ..^. r^_wH-_»o . o . ^-»,v.3L^ \rDA "v^ : r^^moA-A 

i5 ^a K fw \k\r^ Ar^ .:.4^a.xwr30-A cnSVvrDo .^cyv^ Ak^ cn-KVvrD 
r^cv^^f^^ra . ^vvie. 5.ar73. r^S^^vv fywNrCT-A r^Vw^ \r3-A ^v:^ 

rCfocno ... «^.jS m Vvo \ > v sc_- r«^ » ^^o^JVA-rao r^r^_v_^^_jDb 

Y^ocn >w A % ^•=v^^ "A.^^ . ycncvSAw r"wXXkA_-\cn cwai-Kcv^^S.V^ 
^A->cno . r^^xD-x-^-Scn raoVv > S^oJ^^cnS^tvrao '•.. Aj"A"Ho 

2 cv_v_»^rcr rwK_vx-roo .:. QoOwK-ca^iVvrwV cn^V-j^rTxAVv «^o^-A-^ 
QooS \^ *\ \o . Avr^ rwj-Kn-vx^xcwArwA ckx»r^ovor^o cv^^yiVvr^ 
>cncv»Vv»r^ oS^^jc. "v^ ^ arTx,\x.r^ <^cvjJ3CvAA r^Vvv^o cvrvw^ 
•KVvra ^ro rw-^cvxxiwiAr^ cnra r^ocn '^jra^-rv :J^^-Krrx3t. ^ro 
., oocn , il\ ^ <v> i<rVv«o^^x^ r^VvyV—v ^nacn .j. (^cwrojor^ 

25 c^oS\^*\ .r^VvoVv»r^ "SrD-^v r^^JvAro.rD oocn ^^cvm-^ «^.^ojcn 
. c7x_^^or^ cTxi-V^cvx^ .\,s,o ., J^A^Vvr^ c^cvxwro-^ VvoA ^"a 
.^^H-ac^ron , K \»r^ r^VvH^^^^ ^xra ctxxxo^ ^-^ c^cvxaxroo^A 
QQCv-x_x3a \ \ * i^-^v-jx-m Y^znj^a .cn-KAjto cnVvoAarv <v> »*\r^ * 20 r" ' In marg. insertum : ^oju^x^xooJi J^-»^?. — ^ Puncta plur. tlesunt. — 
^ Superscriptum o^-. — ' Superscriptum -d^.. — ^ Numerus supra lineam 
scriptus. — " Voces minio deletae. In marg. , alia manu : »|L*. — ^ Ms. *i^". i^ocn vv %.^ t , .:. coo » fw^^Ao^ ^"A ^ ^A<\a\«.\ v\ rsAATi-^ 
A^-A A ^ >*T>vA r^orvfyv»*\r^ cw^r^mor^ r^rbv «^^aioxra 

r^,ro-\^\o . "A^^Jt. r^-Ko..£^x2wi'wA c^o^^^\j.=nA c^xjAo ^"^v .raoVv 5 

p^^v c^ ^_»^^— »<n . .Vy r fc •TX-x.-^ <w » ^ fY>or^Ao . ^ooSor^-A 

o<n . c^o-v-i^x-a.^oK^ ^.ro ^s^j^^r^r^A oo"^»..rr)A^ c^ojwTTaaor^ 
^ «■ rs/^^^ri ^ .<v> » ^ fYtor^^A r^-ACvj^^rdA"^ OQjdOJt— S^fvra"^ 
. r^^cv-^Vvo y "» »000 \ ^ r» rdA r<l\i*^ . ^r<^ .\^ y Krrxx.-:\ 
AA_ro 3C>ioc r^-A^^Wfw^^^Y^-A r^r73,5w":\ r^v>A ^\^ ^-^ r^tA^ 10 
»_»"^ c^o X {w ^^or^ .:. r^^^^vx. "^vcwir^-rv "^vjoA .. c^Cixs^)s\r^ 
<^A.^o\i>\.\\y fwcvp-A r^Vv^s. "^Wir^-A "SVvrD 
^Vvn ^ >-V-.r3 . o"^ ^ X. . c^o A,»^ cvr73^»":v\ cvv»Sr^ ^<7aoS\\.v\ 
003"^ . r^"\ \ 'Xi ^ rv ^ r^.».y.o\jc. r^ocra "^.^o . cyx»"\Xor^A 
\ ^ *^ . ^^^cvAvr^ r^-Ko fw ^r^ \ 03^ 'ns..^ ocno 2 r^oaj"^ 1 5 
c^cv-»^ \. fwor^ rr^ r^^v_»r«^ -^p^J^-c^ c^xj"\^^^r^ "AjJ^^r^oco 
%^ »-1 rv>t\ cvA_»Hr^ cvrx^r^ r^irDv «^^cucrxra .:. r^K:io»\.\r^":\ 
ft fv% ^TvV^»^ rw\ "-^•^V-rTjA oqA cvraVv^o . "^pAji. A r^vAcvj 
cv_rDr"^J^r^ Vv-jr^ \ S^ \^"a<7J"a ,^_o-i<73A Vvcrxrxio r^Vvr^"A 
,^_cv_\r^ VvooL^rDr^o v^ % '\<\ » V-\r^A ^Vvr^ -^pjdo . ><73o\^ 90 
r^^H-y."^ i^Vvcv_v_r7Djoo ^cA ,<73o"=v»r^^rD r«^r^*i!^^o . cwjHr^A 
. ,ooo":v_»rwj:D ,^jV_=7d "\ s. fw r^Vv-rD-Ko^ r<w ^ciVvr^o ^ oV\r^ 
<nVv-x_rD_r3 r^ooo >"\-jc— .^ r^-^oo <73L-»^rcf ,^_o<7xvr7D r^^A^-^^ 
K^-V —> oowA r^o<73 Vv_»r«»fo . r^Vv v.rrx^mjm r^^^vvi r«^^^r<r"\ 
r^wAo VvrD<73SVvr^ r^A ^":\ ,<7d .sr^Sr^^rD A.^\o . s ^y. ^jjvx. 26 
r^Srw-rD ^_r7D .\ \ \ -73^0 .. o<n ^^ ^»a "a.^ . Vv3C^^,^fvx.r^ 
i<Sr?LrD-rD p^":\r^ r^":v_yx_r7Do . r^^^^xAr^A r^VvoA^ .td-vjdo 
19 v". •:• ,<75cvxxxiir^o rr^LUro^ r^^ .\s^ r«w*.\.^ r^'\.yxr73 vi^Vvy.r^o * 

^ Ms. "oi-^it.Kt K'r>ty-e\'^ (ita spatii angiislia abbreviatum). — - Videtur vox 
iterum scripta esse et erasa. — ^ Vidonlur duo litterae esse erasae. — ' Ms. 
")"«, cum punctis inter voces infra lineam posilis, quae transposilionem significare 
videntur. — ^ Vox e )w^^ correcta. 

I, SYR. C.-IV. -^( 2.00 )k-i— ■ 
^<7J . CL-vv ^^v-mA QoArTj x<^ \ •^\.yAor<^"TA r^\^»<73 ^^73 

1 r^ fwVvr^ic^ .\ X ^"^v s. ^^-j:i.o . r^v ^ txA cv_*-v>c .^^cvctdA 

5 ^jAorxXo . ^ooo x<ja..^i r^-Kcu ^mszn ., ojorj-Kr^ 2 /T\ay^r3\ 

Vvoco r^" \ ^r^ r<^ v » v ^ \o ^oos r^" rw \ \. "73 ^_m^A 

J^-^-iv-i"A ,<n ^Do .y S .. cy30.xx\cvs j^^rrxjt— "^^o . rs^vrDCvsoo 

.r.r^vxrb-A A^o r^^xxra .\s.. .^^cur^ 

c^S ^ \-A ^ *^ • ^v-_ri . Avr^ c^^S *\A c^o-v,>Acvj ^"a r^^v^-Tj 

10 r^"\_3or^ .:. VvjkDo ^ro^o . ctxv^Xojc.-^ r^\xi Vvxv^Vv x.orD^i 

.\ V ^ >A^ ^v_2k r^Lx_xAa» r^^-fY>-^ r^^ArTD Aj^co ^so 

... C^"\_^-=DA C7x\A_J3 .\^ C7x\ >\Xs^r<^ . (^CVXjAoj-A <7X:iJCO"\ 

<75S^(vrD ^^D ^Ar7Dr«^ . VKmo . .\. ^xxic^ uNAmrs^ ^"a n.^ 

r^-^m ^ooo <7X-*^r«^ ^^ i^^fvxie— . . ^ . r^^Hj 3 oocvxKxrDa* 

i5 . A-s.-rb . Vv v-y , QocvxxxrDOj tjNArTDr^o c^cvxiAo* ^tVxrTo <7xrD"A 

ox-x-xaoS ^ ■ "73 yN--^<7J .raoVv ^a Qpa.». fvxvVvr^ .|. r^oj-^v 

.:. cocvxxxracv*^ <7xv=vx30^r3 "^Wir^ r^^n.^0 

><730.Wr«^ C^-tAoO 4 C^CV-X» V \.V \o QOCV-X-X-XrDCVs ^tVxm ^-^ •^VTiL 

r^o<73"A <^o V » V V v\o ^^ r<j<73 . <7x^».-\V . ^fVxx-rD o-NAmr^ 
ao r^ooa c^\ r^H.:xVv2v ^r^A c^oxAcv* r«^ooo Ar^^ ^\^ r^^^X^io 
. r^AA-^rD ooA^^rao .. »<7x.» \^ .mo r^^ovA rdxrb r"^"\.r73cv^ 
jC^X-s^JV-jco ^rrx-vv^riw . "^-rx-^-^ •TO"\_r7D qocv.xAcvj r«sfvxi ^v^o 
. <7x_»^a_*r^ •\'=V->c^ cy3cv-x-x-\..r3cva <jsArT3r«^ "^v^o . r^i-KcvQa^Y^A 
... r^^cv_rrx_x— . ,<7io^fV-»r<f "^V-rx r«^Vvcv_^_V-r73A v^ra^^^^^rc^o 
2 5 . c^Ow-»-\ -^ K-\ >_mo"\-_rD rdacn ^-jr«^ y^ v riav ,^_o_i<7x_r3 
^"A cv-X-»^r«^-A . c^o xfvu^r«^* cvjcoLr^"AVvAr^"A r^^-K^ v fw "\ \r«wr3o 
>_x_£3 . c^x_»r^ovorCf cv_x..»^r«^-A ^»"a r^x-^cv.» V vr«^"i . c^ojjdoA 
•^N. . ,^_o<7xxmo .. <^a\_AKm -^x. . ,^_o<7xxm ^»":v r«^Vv"\.bw 
r^w^-AO-Qo.^s.r^A r<^o<n y-^)s\yLvd \>\^y^\ . ooor> ^soc-x^ 5 rdxjAcv^ 

^ Pnncta plur. clesunt. — ^ Deest in ms. — ^ Superscriptum .«5^.. — 
* Superscriptum .^.. — ^ Ms. JU*c^>a. 19 r" — 1^( 199 )ks~ 

i>^*ts/\\ fww^ ^ocn ,<73cvrncvjuz> . i qocujAoj oo-K^fvra ^jNA.r73r^a 
^^cv_i^^ ^ r^-K"^ \ fy\ 'N \r«^^ r^jm_^o . ^»-at\v fv^^Xi^— ^ QOu^ r^^-v-t^^V-ro <n \ ^ ^ "^:i.o . r^^rrxl^^AN. , oSj^o o^UAr^ 
^_»-A o-A_*Hrcf . OA_\_r7x_bss^o cTxA ,oio"^-J3or«w . )Cno-_^\_^r^ 5 
r^Vv^viw r^^vviorj cioOAXio.i^rcfo . o^*7>s- ^^ cocvxnoW )Cno^\.n 
^"^ c^o \. \ » "TO ^A -y V . rw3-Ko_£^:^r^ ^rrs r^fi ^v^ AjAr^ 
r^ocn ,<75o^-*r«^ "^v^ . ^ r<^\cv°k r^ocn •\.r3":vDo r^»^ ^\t^ v^~^ 
^-173 r«^t<Lx_!^^ ^"^ cviA . c^r^ovor^ ^-^ cvvaSr^ \ . y^x*jc.J3 

C5QO »-S __\ »r^ r^ocn ,c75o^_»r^ .^^.ctx -^-^ . f^a-Ko r^ ^v^ i o 

c^ » ^ fY)or<^ . .^^Acn^-^-^ ocn S ^ r»cv-\ . »„^ar3o\. noS-A 
^_>-:\ c^_x_r3.-_CDo^ . uno » \..ir^-A c«QCvA-\xr73o .,._o\j3-\or^^ 
c^o »■ {vxjVvr^ -7x5!*— ^.rriVvo . J^cn"\ v^-Kav fvT::^r<l\ rd^x^xm 
Vv._»\^c73._\r«^ r^^fVoc_»A-j3 r^ ^cv_»Vv_x_iorv\o . ^ i? a^ c^a-^xm^Cisri 
r«^Ar«^ r^A cv> "-^ •Acv_v\\..ra o\ xj"Hjrj^r^^ ocraAo . cvyi.rx3C-. 1 h 
x<li\ci.s^^rd c^:jn r^°k "^v^ ^»-:\ c£»cvl^\>oo .:. cv»-Aor?^ r^jcAio 
r^Lj3_»^V-co v^ ^cvv»":vr73 r^^v^^rvAo yo^ C7xr^.^^^>x£a-A r^^jc^^VzD 
.. ^"^VsVvr^r c^o»fn-vVvr<f \ qocvaAcv»-^ T<^r73\^^ ^»'^ "^v:^ . Vvocn 
.rsorv» c^o.v.xAoj ^"A r^Vjoe."\ .:. wx^^r«^ x^jjaoSs^i .raoVv 
. cn^(V_rbo t. ^ r«^r^_>^.v^_r^ o-^cTa.-cori^o r«^ S v vv \ r<j.x^cn\^ 20 
r«^^":v^-:v r^x3f.x3 <^cv\^3-K:%or«^Vv .w^cc73jVv»r^ ^»-:\ .^^ooj.r^a-A 
'^Ou\-3C-Aor'^-^ ^ °vo rv (v\ » ^r«^ r«w^oorx_»o r«^ » 'so » \.-Ar«wA 
c^_v_v_Vs^\^o . r«^_v_yv c73_3ors^o Gccvj3j"Kcvr) t^ocn rC^^n^tvsrjA 
1 8 v^ ":v_^"A ocn . r«^_v_>c_r7x_x.ro coo\»"AOjao . r^vr3cv\_ c^"VJ3Jdoo * 

. v«^f^.VM cncv^^r?:'^ cn":vr3^ cvn.^^rwo ^cncvxiasa ctitd ^"?u^\x.3d 25 
,._oc73o;v.x. ,H^ rd)i\Cisr^i:^ cnv v\y Vv\xiwr^ "V^^ ..__cvicn .\>>, 
Ar^ .•• >_roVv cr^v^ >^^C7X-V v » s^o . o»fwr73Vvr«^ ' ^^^oOiiacAo 
r^n.£i":vrD":\ Qt^cw^cv» ^ro oocn ^sJC-KVvro ^vr^ .raoVv r«s^"?vocnj 

^ Superscriplum .jl:s»-. — - Ms. JLfu" {sic). — ^ Siiperscriplam -v^^-. — 
'' Ms. li^d^. — ^ Ms. ij,^"^ — '^ In marg. , minio scriptum : >a:o»o»jaa>. — 
' Liltera » supra lineam acldila. Puiicla pkir. desunt. — «•( 198 )<^ 

^K^cvija "^v^a . ^mg^^vrSsN cra^y^^or^-^ f^j-K >i"S.r3 r^\ro"A 
rd)i\. \ £3^ ^rvA^A ,03 r^^rv_»cv^^ ,^r^ . A\ro ^»r^jj-\)r\o 

5 A_V_rrx_rJO r^^^V-j^ r^j..^or?^.rD jJjOjt— VvoX-^ ^rnrwo . rC^Uio 
<v\ » \^ k-Vy-£oa-i3 cn\'^x.ci . <\.v.»Hr^ ,03a.V.bw ar^-Ko . r^r^ 
^mo .^c^a^oxor^ r^j^a^^iri^ra arrxjJ3r«^o . r«^'Kaj^=i>r^A 
^m \_3u_^-x_x3aA rd_v_^ ":v2i.o •;. .v^^Vvr<f r«^.rrx s. r^-^cn 
r^^—^a ■ rv—x^^x-^r^^f a_.ca_^-AVv^r^-\ 3 ":v_r^^ . r^»-Ka m ^r^ 

10 .;.r^xjwX-X3 ,c73oVv»r«^ "^vr^ «^^ogtjA r«^oa3 "VrD^^rTa-^x ' ooavAa^ 

.:.rcfoo3 r^\ vi^f\ m r<^A <^o k__x^_^^r^ r^„v_rD\ r^ax-ra 

. <J <v\-kA ra-Aora rd(\cn ^ coav^-A^cn "H^fvra ^ro ^»^ "^pAjt.-Kor^^^» 
^n.»o3 .:. sA_^^r«^ QocvAj-Acvn r^<i\\^xr3o QoajsA»\»\<f jrac^o 
r^ae.^^ r^oo3 \6or<^ ^rDVTDo . r^jja^"^ oocv»\vjAcv2Lr«^ .>>^\ 

1 5 r^ y_S!L-AA r«^oc73 -^-^rd^ ^_»^ ^_r3\^r3 . ^o\^ .^iyj " rdA 
c^cv-x-io^^-x^Jso ^r<^ .j.r^ocn ^jA j^-:\ r«^^"^r7D . .*n cyw ^ ^po 
c^xxjaoHcTD . Qoj.ASiavjA_vA_i^cvx3"A v«dKX>D"Kcv^ ^m psyi"A^r<^ "^v:^ 
r*;^ x-»"=\-p rt^ woS A ,cncv.x.vrrvi-A Ar^^rvxj^Do . r<foc73 "^p.jjor^ 
A j._^<73 rd^^ A— rr> . r'^'\_-r3-:\o r«^_:r5r«^"A r^% cnoY^ \j^ 

3 ., oo-TD oo<73 ^^\."73 av»Sr«^ r«^_ir<^\ "^VxrD : <SQ.»\.vA-x^cvsa 
^"^ r<f ^\ s. . r^ocn .^-a-K ai:io.2k-^VvHrr«^l * ^r^a r^r^j^^js-poA 
Qaiiv»Vr«^-^"A oc73 r"^joe.iD . r^^ooa ,c73oV»r«^ r«^^rvx»r3 ^ctsA^-a 
":vv\ \<lA9ir^ ,c73CvrDr<f ^r^ro "Aj.i5ss^":v2w . c^aA ,^r«^ ycnar^r^-^, 
c^x£v»Vvr^»A ^tp.^ r^-Acn\ \. rrao . r^oc75 J3^"\ja ,c75cvvrb ^ro 

2 5 OC730 . <v\ » ^ mo\<f cTV-rTX-je.':^ "A_yi y^jscxxj:^ ^»srd A\\^^o 

Qo^-Jx„»^rs^»^\A ^^r^ 5^.»r^ AK^^^rTDo . r^oc7D c^cvv»"\r«^ r^oo 

.. C7x_v-xr3^ UN->r«^ .rrv»^JV2w-^ 'J ^\"\ y.r«^ /^\.^\o^ . <^j.V^v^jc^oj3A 

.;. ,-jAc7i A.!s>- ctjA r^oc73 "^Vy^cd r^r^^j^^^jio r«^\jrv»rdrD 

^ Ms. o*^v. — - Superscriptum .^.. — ^ Ms. o. "iV . — ^ Ms. ''a«oSi.,o>S. : 
suporscriptuin •.^■. — ^ Superscriptum .^.o-. — '^ Siiperscriptum .^.. — 
' Ms. ^. — 8 Ms. bis. — ' Ms. "^)o. 18 r". ~^>{ 197 )<-^~ 

^ r^ *\ Aifrt 2 (V>»\.\or^ \ ^aAoO SVvr^a . .^. ^sAJC V^TXx^j^ai 

*^..^v_iC7a_r3 .:• 3 c^cv_K.x^^-Aor^ Ji^oV^ r^m S^tvrao . m . »i>\yc » 
^•\ v«^oco .^ » ^ \. . 'yy.\\^r^ y\m r^acn ^ojo^t^ r^rbv 

^■^ <v^ «^ \ ^riv«^\^v\^ fvtrir^^ .!. rj^VjAoj r<f^ fv> .^r^o ^AjCn 5 

ys-jt^w^ «^^OwAoxA . v^cicn S^-^\ ^r"wLrD"Ko"K i c^O-i^o^^X-O-m 

«TDATTD "V»^0 . 00<73 ■ »~->^ t^ \ ,^_0^^ai"A OXjHr^A Vw Vva^wSVv 

.:. «^oaj^^^o^ .\"n.\ ^^oo .:. t<^%-\^ v fv% ^ \^~n o^is\^ois^r^cn-A 
. <7X_» . ■ » \ .if , "Vra-A "^v^ jTTao-K"^ r^oir\.(v\>^r^ ^"^ c^OjAo» 
^-j-^v ^"^na .:. 5 c^oj-\_r3-»A ^oooAA-vi rd^om . .td . r^ v\H^o lo 
003 .• oxAr«^ r^^A-A r^xVKV fv>A^ fw^Vr^r^w .^r»;^ .s^\ .raoVv 
r^Vv=\ \ ^ r^w-V-ae-rry y ts '^ /'r^^oooj ,ooo^rv_*r^ y3^^\-S3 ^m^ 
r«wASii^ ojax^^Sor»-^ r<l\cvx-vvr73 >Ax. ^-^ r^^ . r«^*^oj.\^r«^"A 
r^i._jt.cv_^ic- ^-TTaVv ^rd " r^rcf . y^jX \^ »r<^\ r^^-A^r^ ^-m 

c^o »"S r^ » \ r^ ^ \ do^A r^TV-PO ^ ~->o .0000 r^^-ra^oA i5 

ODO Qj \ » Qk \ o-\-%^r^ >g730-^A .no . -vA^vjtr"^ rd»"\cvx^^r^A 
r^wAr"^ . oS^^fYt r^A ^ r"^xr73o^"A v^zrx^ r^w^cTsA , cv=rxiJ3r«^ 
CL.IC-V3 O0^fVj:^O":\-\ ODCV-aS ^Wo . o":\-\A^ c^cv^lAa^ r^Avxso 
.Q c^cvm^rA^N-TD .^r«^ ^"a pjA^Vvr«w .:. r^sAir)"^ C7vv»*->^r3 r^A^ 

17 V°. A"^ ^ ^ A.-K-\j3 ["Hl^tV-TDO . 10 c^cvAj"K0J3 * ,C730^\.V\ r«^OC730 ao 

cv-r7Dwj^j3r«;:ro c^cv-\— *"\cv_rvA o^^vjto . r«^*J3cA-corD c^o"ac73jojco 
^__*"A A'=^ ^ - . 11 c^o \— *"\"Ar«^ C7J ro x."^ x^rd ,C75C\ ^ \ v\ 

Vwv2kOjA_Ar^ ^m CVxVJtO . QQ.A.?LCV\>\.\\. fY>OJ3"A l^ CiOOjJO^^VnrTaAo 

. .^^j. ^j^it— cTxra -70^3 "^^ . r«^r\xV"Kc73 QQO»fYKa."Aor^ Ar<f 
A \ v\ cv__j^rv— »r«ifo . c^. .» X .^a ^ * \; ^ \; ^^ ^ '^ ,oocv_mL-£^o 2 5 
^t\ r^ fv> > <\^ 10 coo V \ ^mA r«ilj^cvx\^r^A oocvx^rv^Aor'^ 
^"A Vvoc7j ... yvx. r<^»\. fYv^-vfY» ^m ^\v\\ .^r^w^ ocn . .^\v\"a ' Superscrlptum .j_a.. — - Superscriptura .cH.fl.. — ^ Superscriptum .<a.a.. 

— * Ms. (spatio deficiente) .m^". — ^ Superscriptum ^ . — " Deest in ms. 

— ' Vox ex lld) niinio correcta. — ^ Puncta plur. desiint. — ^ Siiperscrlptum 
.a~a.. — ^" Siiporscriptum .jLa-. — ^^ Superscriptum .,**i.. — '^ Ms. (spatio 
deficiente) _^( 196 ).t^ 

^•A •\^fv_r3 .:. r^L^Vd^A r^i"\jocv^rD v^Ci.n mtPird r^CY>\r3 
r^j^_vJL-. us,\.mr^ "^v^ QQavx\.\ V (Yxxia Vvjoo Aj\j3 r^v.:z>\ 
r^ \ '^ \ A_jo>.x^ ooai-Kr^f-^x ^A<73 ^Kbw-K^tvm-A ^jAooo . "^^ . 
5 . Q-iv ^ ^ r^ » "\aA \. vr^~n ooo^Acma^ ^o^ . c^xv^ mor^^A 
2 rdv*"Hr<r 1 c^aj-V^-^^Ao . o"ajt. c^afcm\Vvr^ \ ^VvSVv":\ ctxtdo 
r<^\c7xA rd)^rd ^-^ r<L\ . cv.rrx-co r^aS^ \ (w '^ \r^"n jcna^Av^ 
c^aAa» r«w.\^r^ . •^DAx."\or^"A OQarrx^fw^vn r^A . <^o"Acmcvxio 
■\V_r3 ^"A r«^n.AVwro .j.cn^^vo^^vrD "K^xx. x_\r«^ r^Ao . >r73o"\"^ 

10 .J.^^^^ ^xvie. "73^3 "^vrv ."^^je. ,c73cuyi cwKnv.x^or^ <^o"Acmcvco 
cv_^"Aorcfo .. CLjA.-_^^r^ ^-moS-^ r-wAa^o ^^ c^cvxxioi^rw 
rw»"\":v\ fv\,^\rwr3A ^"^x cvv*Hr^ . ^^\^)s\^r^-\ ^Ajr^ oocvAcvA 
^ro^ r^wija^^vcv^ja 3 qoa^^cv^A ,cncv^Av\o . cvxije. Qoaj\^"\isA 
r^Acv_^A r«w^rv-r3w»^^.«rD . fw-vi ^"^ ciocv_jLAcv_» .:. cv-m cn 

1 5 .s^T^v . nj2wo . .^_oc73Vw*ArTx\ •^^oir'^ •A^jc.o . CiQa» cvwVvrg^ \o 
r^j^rooH"A r^^^rw-TD r^\»\. rv^o .^r73LVi^r«w c^\.\\. mcvp 
c^axx^Vvr^ . A^r<f jCtjcv^Ava 1 <^aKio^\ja.rrx\o . pja"a r^^ \a^ 
r«^r^0^jio r^n^H .^^ocTa^^S^^r^ra ^»^ r^x^yi-^K^n . p"H.i». ^"^ 
^_x.A. si^r^ Qoo"^c7i_icv_i^ r^^_yv-.rr>o . qocv_»J^cv_kA o^a^TVN, * * 17 r" 

90 .^fvracTX» c^cvxXitxi^r^Ao r«wAcv^\ .^_oc73^V:vo"ao . r^AV »r«^"-> 
■:v_rvo . .\ "n rv \^ Qx» V^X; ^^^ ^^^7^^ r<lxrvc73 v^X^r^o 
C7x\ vv\.x.o . ^r^i^-Ko"^ Oi\ x.r^r3r<^Vvr^ qooA-x^cvtj ^Tyjx. 
r^ \cv_^o c^cv-v cw \)s\rd! .\ "s. ^rv<wg^A -To^^rTa Ar3xxi"A 01^ 
^173 "^v^r^o . r^_rD-v_j3 .\ ^rw^v or«^ . r<jA\_>r^":\ c^o"AC7Xiax^ 

2.5 v^A "^v-:^ : r^s^-w-i-^V-rn-A r<f ^ \-73 racTsSVvr"^ r^^f^HJ^^^r^ ^Ac73 
■\^f\_rDo .:.rwAcv_^Ao c^a ^ (WA^r<l\ .^_^c7J^^j^o"A ysSi rdiD^ 
CTxAr^ ^fv2k.\x.o . ^Ci\j fwcvp r<r3\^jro"^ x^^^X^io 'ksxrn ..\.Ar> 
.r^Ao-^ p^-^Vr^ r^^-^-W-rTao . c^i^ \.\\..c^cvxx\ r^^cvrAoo 
r^ rvj^Vy"Hc7a ^-^n 5 <^o\ rv\»^ "K^fvrD .:. p\^ ^^ coaxx^Vvr^ 

^ Superscriptum .JLd.. — ^ Ms. JU*?), sed videtur vox esse deleta. — ^ Super- 
scripluin .ca-a-. — '' Superscriptum .»■. — ^ Ms. ua*^^". — «.( 195 )*^^ 
^zn .\ ^ \ r<l\ci . ^\j "^-^ ^*^ x-a-v.^-^ c\m rwrncv»A ocn 

fjs^r^ T^Vv_5^n_* r^^rv-^o^^vA A.^^^ "^^^ ; . vTxjb^^ c^oj-Kr^ 
A 's. ^_r73^ t*^"\_mA Vw ^o^yi-iTDLrD ., <7x.co"\^'a v«^^ruy3f_yAA"A 
^fVxm r<^x^<7iCi . VuAr»^ ooo.^s^>jrdro •^'s, cn^oxrn . oa^raVv 5 

TT Qj \ . t^A . r^LisJii^ )Ar73 ^V2i c^oaaVxX. (y>oj3 ^-^v r^2A.r73 
,000 v__rD r<^)^ aVv ycnci ^\_yi p. "n y.o . r^znJ\. n. . ,^^7d 

. i «^^ * \ ^ N <^^^ ^^ . C^O^\. r^O-no . 0DO_VA_^u^.A«~Ci0O_X3 

. *:^-j^ . , » y y ■ c^oS\. fv\r3.\.xx3 "HriaA "oj:^ ^moS-A r^ "^"w mo 10 
r^oojo . Jra . ^vic^ ^ cooj3\m aa^KVvr^ ^ro --pj^ - . > . r^Hjo 
G3A\.Qko^»V\ V (v>oja-^ c^o^S^vfw^^r^f ^r^ .t.^ooojAoj ^ooo^Aw 
r *^^'- .^^^'^v ^-o^o . vv^ . •\ -"» ^;v_jkr7D . .v^ . ^xvie. "A^-a "^v^ 
. cyagj^o^-O-ryaA or^ r^Aa.^ or«^ . cn"K^fvr3 ^r73 «^^atd.^-^v 
^\j ^v_:i.o . T r^Ao^ T«dj^o_^w^rd.r3w3toj.vr3 ^-a y:x».£^):\)s\r^ i5 
r^KvA-o^V»^ \\ooo ,ooo"^ii-\^"^ A.bw ^^^^ <v>k\.v\. <v>oj3 r^^VrTa 
* 1 6 v". CA » ^ fr>oY<lAo . r«^oc7X-i cn V ^ \ V\oA"^ * ":vjcv.^o . rilAo-^-^ 
■^_2w .|. QQ.A?iO\»\.v\. fy>oja-A r^fcOQ-Ko^^ >'vy. , • r«^Aor73jQjd":\ 
r^ooo . •^oA._x."\or^^\ rw^o r\ <v\ i^^r^ csa«»"\j3r7D ^"a wxv^^r^ 
c^av>A_vA_oooj3 r^oc73 .\^Vv ^"^ctj 'y~ccci.z:x\%cn^'Ti ^oocv^Avv 90 
.:. c^o » m-\Vvr^ m.jy-CD\ci^^^ \ >_v_^Vvr^o . fw » \.\ \. fY>o-jo>A 
■ » v if , r^rv«>\^"\c73 c^ojwi"\JB^or«^ "Tcxn "=v^ (^"a r^^j^ojArjVr^ra 

. ^ c^aV rv^A^ ,c730^Aw r«^oc73 . .^^ . 
T«j^_»_^\ a>o_v_>A_vJ^^-cocvj3"A r^rb^ C73"\r3 ^"^ c^avjA_vA_c^oj3 
r^Vvvx_r3o . rw»jcvj"^ . fw fY> . ^\jc_rD r«^^rvj.»^r73 ^^"-n^ \ cTXvra 20 

.:.^rv_\\cvr7Dt\ r^A^ ^fVxvraVvrw cTa^K^rvrD"^ 

.:. r^ooo .i*.."^Vvr7D r^^o^^Vjja y:icn\^r^ . vxiaxi) . ^rwjcrao 

. ; » "n »^-\"A r^o rv fv> » ^rd «-^:Aci Vvxm . .^s rio . '^vx "3o 

^ Superscriptum c^ . — - Numerus supra lincamscriptus. — ^ Supcrscriptum 
• v^.-. — * Superscriptum ;^.. — ^ Superscriptum .^^. — ^ Supcrscriptum 
.?.. — " Superscriplum .o_d.. — ' Ms. wB>aja*i^Q3 : P.19G, !. 129, cl Micli., 
p. iB.'), correxi, — ^ Ms. |J^.i". . ,^_cv_V_iL_j r^Vv^\-^A QDa»-Hr^l'^ ., oom ^».^vro .^t<^ A^ 
5 . G3k_*^^L_i^3or^-^ o^\je.o r^^j^OA^^t^drD Yd.*jLCiXii^ ^a on: 
3 cyx_xAaAoT^\ Ci^zry,£o ^cyao ^^ \ vao 2 / . ^ . \ >^vJc. ^aA ^^70x3 

.^T^ .TDO^ OrxSwKo . 4 CyDa?^\^OT<l\ ^O . T<fVujt T<^J3j.^°Km 

.\ V r3o . T>^_^\_ix_3e_r73 v<f-.H-xx.\_^T^m c^a.>.^io^VvT^ Ais»- 

^^ 

10 X»< 

r^ tW ^ "7^^ T^n_*T*^"A ., C36a_r *.J,iV}J^T^.\ C5a\ ^».V»,\A^J3.r730 

oacv.»_i^_i^T^ ,c730T<f\j3 •^vsk.o . c^xViio-KT^ Td^sa^ro-^ XaT^"A 

i5 c^x_ka_do"Ht<^A c7x_\ c73^rx,x_V^ t^^cv_i^.^ ^■a^^_i":\ u^_jt^ 

: )cibo"^»T^ ^jcyxa^H^rvTD ^^^^tvjcr^ "^.2^0 . "Ho^\ cH^ ^ /Axr^i^ \ 

r^"HjiT«>^ T^^\j3.\ri.T^r73A A*.2^rr5 , i^At^ ctdA^ <> >.jc^\^^t^o 

. T<^ \. VA T^\.2»_J"A '-pV_^s^0i3O.s<.i::^i^Tsf^ . ^J^S-rTDT^ "^j:^ . OkVA 
^ »\^ rrj ^^ "30 «^ H"^— 5C___r73 Ts^"^__s v.^ ^m"A ^JS___a^"A 

00 *^?cx_\-x."SoT^A "Koj ^rn "^.^^o .^ ciLV_K_\_2kcv_v_»-A~v.^.ri3Cv.j3..\ 
c^_>o\aT^o cj^cv^j-Hr^A ,c7jcv.\rrv^ ^ro^ ., ^».k3C- c^o"\c7xicvxio 
^^ ci^\x, . T^\VsA QscvsLXiDJk^T;^ o*^j*.o c^xtTX^w"^ T«^k>c.rrx5e.rr3 

T^=A.r73^\ 8 CVS»"AOT^O . T<fKV^\.^v^ T^"KcVJ3.1Y*^^ T^\j3"H.m^\ SLvd 

.:. cvscv_»"Kr^ A_rx_S3^rv_i^ T<^j2^\_r73 "^s33.o . Qoo"AC7xia.c^"A t'^"^ 

2^ QjXJk.\.,^CVA.>A^..^^£>0CV.33-:\ yw^arV fY>>AT^ QCO^K^VJQC^sAt^ _»^>C73 

'^^v_sD c7a__^_^i x^^Y_5c.o .Ti^oc^ t<l_ra"K •5<^34.rDo t^ o\cv»\2.„r3 
^_rrj T<j^.rDo \v>T^"S.»\ro rws^JXTD t^^^..^^ . T^3e>"^J3 T^vvrD'^.r7D 
. "?\cmTCf Vv":\ r^":v»^rvis.. o^as^T^^ t^^>.^.^"H\\":\ octx^t^^-a , r^»\::n 

^ Superscriptum .^.. — - Deest ia iiis. : e \pov. gvvt. (Sclione, Euseb., I, 
App., p. 75) suppievi. — 3 Superscriptuin -0.0 . — '' Superscriptum .JL.3.. — 
•' Deost in ms. — ** Litlera o postea adclita. — " Ms. "ai-.,§u.<55a-dih. (ila spalii 
anguslia ad finom abbrevialum). — ** Ms. ^j". -^{ 193 ).^^ 
(^o^xxj^o-A^^-iV^-^v r^ fv fw ^ uN^r^ :r^idcvA-:\ \.^ Vvvy ^ 5 

OX-»Vv-ir<^"A yCn . r<l.% r%. \^-\ rsnr\->.rr\ \r\ fvt ^fvjtA^Vvr^ C7XrD"A >03 

i5v°. 3 /ouaAo^ ^roo . . vajt . r^xkx.\ . o\_cb . Xxx. * r«^J>joj":vr3l 

.:. . ^^er*^] • rd»V3g. ^xJi^VvrTD 
rs^orv<v\»^r^ c^o^S^vrA^Nr^ : c^o-^cmcvx^ SVvra ^-a r^":vw.r7D lo 
"\rb"A "^v:^ r"^ cvj"a . -^ouci) . VvxxjiD -^jaXjc. ^ciooj^ r^^A^^wx^jjiiiArw^ 
. . »^*^"A .raojx^» >"Hm ^^xro . \ -r> ^^ . \\vv —>/% . . .^^ . ^^jt. 
. -Tom^-rar^ ,oa"Hor«^_r3 r^^^orvrAiAr'^ r^ooo . "^vxb . ^rvijcrDo 
•^_o-A<73wrD .:. cn..\.m r«^j^"\i^"A r<^":\cvrb VvxtdA r^vTD oooo 
. r<^\ "v »c7xAo r<f^rv-rDH_vvA ,^_cvA.rx_i"A r^"Aoc7x» o\.fY> r^^av i5 
^■o^ "S-^vjc. . r«wSiAr73 a."?Vj "^v^o . «^^oc^aA c^xi^x^Vvr«w r^A "^v^ 
.:. r^^oS^r^_r3 .^^cvjr^ cv^-H.^v tx\o . .^^OQjiLv^rvrw --pwxrn,\ 
rcf Vv^v \ —> ^oicv^Xxv •^TXD c^o^a^^v cw^\r^"A ctj^cvto ^"a "KVvtd 

.:. c^cvK^r«^Vvr^ r^S^^vv fvv\\r^"A 
4 -^ » (Y>^^r^ . t^f^ ^ *^\j^\j ^^""^ c73^cv^\.ro"A . .^^^ Vvxacra 20 

. f^^*\^^^*\^\ f^f^ ^ ~^ Xxm^^vja r«^Vvor-v.\.r73"^ r<^»fY>"\cv^ 
,._ojc7xr3o . r^s^ro-^vn ^A<\rt-\\ <\ r^9kOj3j^x*Ar«^ ^TTaVv -^cxjao 
r^A^Vv^ Vv"A"K -^^ vA/M^ \ r^\\m r«^\r73"A c7xror«w r^rfav 
^■^•S-x-j^-* r»^ CA X r» A-v^o . r^^VvJcj^^vja r«^VvjL2iO"arD ^ro^ 
^^:: -^ ^ ooVv vy ^ y.r«>f "^V-ri"^ octxA .^—v rv ^ r«wrDjA^"A 2» 

. ,ocio . » \c730 . »^^o-irw ^"K"^-"*^ y^ ^ \ "in VvcA r«^^rvj^cAo 
r^j^vi-ra -^A. y."\or«^"A Y^S^d^xys^y^S^r^ c^x» "Sj3.ro Aj.!:^":v2^ "^v^ 

.. tsf\ v\ <\<\ \v\^\\, fNA/\T-it\ ^-rv c^xAj^o^SA-^ 5 .:. r^oc75 "KVv^s.rT3 

^ Voces minio scriptae. — ^ Ms. )ooij 0« . — ^ Haec desunt in ms. — ' Vox 
e "l)o minio correrta. — '" In niarg. : Jl«^«oo \a*\ gaoa-ja^j 3) JUaf iioo 
<) oje* ,-:^ )tJL-A. p-^ I ^v f) tr**r^* )w^«^Q^ iJaH^? ( 192 )k^ 

3 <v%ri>T\\ \>~T^ C0"\Vv^O ,r^. T^yi\*0 .O. 2 «ix. 1 C^x^ CriCiY^ 

"^^ v^ v^O-»^ \.-ir^~^o . 4 c^o\\y m^ V fy) oj-KVvrao . "^x . ^xvie. 

: 5 c^o^\> » V » ^ ooS^fVizj A.=3jb . T^ . ^K\ie-^ c^o^o\V, •^ajo 

5 y3.a "^.^o , x^^yrii ^S^^tN-Dor^-A ,cn r^^fVxxaVv^ r<^VvA.iAn om 

. <75 . ^jjje. ^-^ "^pJ3 . '> <^x>a\o\jA oj-K^fvrD .\~-\r» . o . r^sjbc 

SVvjra •^TcxA-x.-Kor^r^o . "^ c^x-»^ V fY>orw 'j\ % mVvVvr^ ^"^cn 

. r^ox\j^r^ ^o"^.xjc •\VvrD ,<n"\or^no . ^ (^-Vxxm «^^oroSoi 

r^^Vo . ^"S\_rooj3 rs^.ra oq\»a r^VvvTTD-^vn ,o3 r^ Vvyx-rao 

10 .:. r^^'^.^r-^] r<j.mr"^.lr73 

rcS-raA r^ooa ^^ s..-^ . dao^i-Krcf .s ^ \ rd_vjr>\ r«^oi._r3 

r^Vv^:\ ^^ TD r^_je_» x_ja r^ooa ,ojoV\ »r^o .r«wV\ »"\ ra 

OJ^O. "S \ do"^ 8/.VV \ Vv \ 3t__rDO .r^__»"K':\ v rvi ^ Kr^rx 

r^ '^o rv . (v\ V-^r^-^ c^o^aoxjo-co ^vjcj^^r^ cy30XxV_jA_c^oj3^ 

i5 .Yi^V\\:s^ i^"A03 .\Vro : r^jjojjjTD ^ . oA^KVv . Vvj.3c.r3 .vyjjc. 

»^^03L-ry> v^ r^oo3 ,oooVv_»rcf "^-rx r-wX-^^^vjD r^^^ AA_r73o 

r^VvArTajcrTD r^Vv»-:\oVv ^r3oV\o .r^^sAs^ lOoos ArCT r<jot.ojA.rD 

,<7J T^^V-ji"A OwmL-iAVvo . Vv_»r^cvJ^^cv_»"^or^ r^V\cv_»Vv_jAV\"A 

.:.r<jc*^\j3 r^oS":\o r^"SrD^o r^rDT^-^ r^VvcvaVvAVx":^ r^vXioorCT 

9 m fc ^ mor^A . cnVv » s,."\V\ > v ^ \o c^cv_»"\r^A ^"^ cvrvyi"^ 

. 1 1 r^onjJoA^A ,"S.3oo . r^jjojj-^ cojjXs^v^Vvo .. rs^"Aor730jcxjj-:\ 

cvjA-rTxx. ^x^xo . r^\^^ .\^m"A r^-vbwcvcso Ar^ o^"\V\ •^vri 

^-vjxj^i .:. (^o^Acmcvx^ Vvj"\Vvx.r^ r«;^k^o3 .r^V\o^\":\ r^"^r^^.. 

r^l^cv rv fw » *\r^ ^Aoi "^s^ . . c^o^Acmo.^ r^":\<7xr3 ^":\ oocn 

2 5 ^0"^":^ fy\^\rcfo . ^vr3jj.i":\ r^orv»fv\»^r^ raorvv» . ^"SArTDr^-^ 

rs^_^o — 13 — c^ K__^r^ •---^'^^ ^o ~io .rs^"\^:\ i ^ ^ \^-n 

.r^->^=lO » Y^ \r^":\ <^X,-»V\ Y^ fY>orwO <vv «.V ^r^ t >\^\\ r^r\r^-^ 

.-7oAjt.\or«^"A c^\i3.mo ,r^9,\j m\^"^ r<^"\x^)j3A c^x^ fY>orc^o 

^ Superscriptum r^.. — ^ Puncta plur. desunt. — ' Superscriptum .J|.. — 
^" Superscriptum .0^.. — ^ Superscriplum s^^-. — ^ Superscriptum .0.. — 
' Superscriplum .oo- — ^ Deest in ms. — ^ In marg. -^j». . — ^" Ms. 00*. 
— '' Ms. "oui::^j. — K>( 191 ).^- 

■ (W V\0 Vi^Vxt^ C^O.->>-V-\. V \. fY>O.J3 r^Lx_ri\-A ><^ "T^-: ^ ^ 

.:.k:^o^ha 

1 QQO ^ ^ \i ^ \i fv>oja ^morDr^ Aj^-^v^w- ^vrv ., ccoS^^vxixfiAr'^'^ 5 

2 c^o \ ^\.\\. rr>oj3 ^-A tjOLrTDr^ . j:^.» . ^i_- uNXiTDrwO . ^yi 
c^cwxrrvfvv^T^ Vurr) ^vje. . jra . "K^rDo . ..^»^ ,oocvr3r«^ jjkvvr^ 
cy3oA_K_X3Cv\ ^v^ r^)sv\y^:=2Ci . ^ . ^wic^ viNAjror<^\ . r^^x.-K 

3 r^di^o-^N-A-ra . . v» . ^iL- ^-^v vrArT^r^ . .\Vr>Vvr'^ r<l\o\\^ 
v-rno fc ~->-^ ocja "H^rD : gccv_v_v_i:v_\ octj -;7cx_K_£3r^-A oos ^^ lo 
^.TTa-^ rt^\ y.srx-X-m .^ »*-->v\ >\r7D Ac?xcor^ : i c^oi» V, A r»cva-A 
■K^ra ri^^-A-yxA ^xsk. ^cTsSor^A r-^-KVvr^^ra^ r«^^fV»"Sjo r«^aj^\^ 
r^cvjaA ^r«^ "^^r^a .:. crs^^not^ r«^-Hcv.v.rD r«^r«ijsis,f>o x^":vix. 
r^cyxA^fV_»r^Ao r^*_»w3C_n ^on_^x\o >oo"Kor^"^ r^^xx-f^xx^r^ 

. c^cv_v_>_jD-\ A\.^V\r«^ .. ocTxra •^)rvjf-ro ^2^0 . v^x.^Txxjm 1 5 

r«^.x.^o-A"K AA_rx_i-^ r«clx-rk\ c^ cv.v_»A_iA_x^oj3 r«Sjc\c73 ^vrv^o 

. cvs-KXjcvw ^"^ctso 
•^TXCbo \<^c\j,-^ . ^v^ fY» . ^vacr^ r«^>Ao"A"K ^rra Ax\j3 ovij "^.SkO 
r«^Vv_rD"\ r^^Vv^V-^»-."^ v^)s\ m)s\r^ x - rcf °^o r^ ca x^kr^^ r«^oj3 
. ^kVjA.-r73^jv.jt.r^ Aj^"=\"s, , r<l\ "a^ ^oooVvi •^toAx.o . ,c73"Hor«^'^ 20 
♦^^oichrDo .:. 5 c73"KVvr3"^ r«^ojcx.£^xx2ir«^ ^o":vioc ^"a crxAjiTajit. 
r^^oA_\_ .^^cyx_\ "s v^ \^.\r^ ^.m cv.r?3^»"KW^r«^ "^v:^ r«^rii\ 
r«^":\cwcv^ r«^cv3C_- VxCv\ r^TVvo^VrTa cn.\r^ Vvrv"\x.o : r^o-A^o 
<MO"\\^ "AC7XX5or^"A "KVvrD ^ttd : c^cvxx\ \V moja r«^^oj3j^\"A 
C7x.m":\ -V ^ ri y - r«^oc73"A ocn : r^»"\'A_v_co^\r«^"^ r^orvx^x^r^ 25 
^r^-^-rTa ^.^73 v^ \ — >o >Aa .^r«^"^ u%»r^ rs^x^o-^^K-^ r^^mAcvx. 
r^Vv-Vjt- •^' a3oAj^r«^ ,c73cv^Ayi r^ocTS . r«^ . ^jc- ^a •pcuao 
":v2k. : )mo"K"A ^"^ r^Vv"^.\^ .:. "^ c^o"\^^j-ca^r«^ cn^^VvrDO .rcf. 

^ Suporscripluiii .*»>». — - Superscriptum o^i*-. — ' Puncta plur. minio in 
ms. addila. — ' Ms. j3iii.^^J:v.do9 (o omissum spnlio dpficiontc). — " Ms. «> ". — 
'* Supei-scriptuui ,*»-.. — " Suporscriplum ^ • — ^( 190 )<s— 
T^^-^jjt "^^ArD r^Vvrx!^ r^^a-^<7xc^rD A\^Vvjt.T^o ,^^\^v^ 

„^_cv_icn,.r3 -|-^ r^ /NA <\ ^T^ ^ojOwi»-» ,\_rr3 ^ax«f^T*^ r^^xboH^ 
r^VvA.^.r3 Ga2>.A>.^ -^pja ^-^x '^ri .:. rwxut >ir<lrr> r^ooo ^ v^vriix 
£nr>-\\v >-^ ■ "73 A *S n . .^^ r^ v\H^»o . cn . ^»..\..x— v-^^oo^a^a 
r^ocTJ 5 <^o_»r^\^. r^^vyi r«^Vvvx— . ^-7^^^ ^v^o . ^ ooo^xi^^or^ 
^cnoJ^.^^ )A-rrxjc- ^v_a. : ^vAm^ .^ooi^fvmoj^o . <nVv^o^\rD 
r^ooo '> / . <n . \ ^ka-jc^ ^»"^ yx^ : \<L>^Ci^K^^r^'^ ooovroon 
.:. 8 QooAj^iwja oo-KVvrDo . nx» . ^sax. ^ ooor^^am^K^^ )Oio.^Av& 

to ^^ ^ *^ 10 t*w:vrD\ -^pAjt."\orwA r^fVv^.^ra ^ ooor^vTTDooo -AVvrio 
. '-r\\\. -^ > fv>Vv\\v^ •^D^n Awx_A_n ":v_^o . r^^fV-x-sn^-x^ 
c^o-DOk.»fw^'73 x_r7Djc 'o.^ ^»-:\ Tw^-K-^vvx^xrAr^rD .:. 11 ,^^or73-\cn 
3k_r3oo\r3 .^r^ .:. i3 cDaior^Vv oo-KVvra ^^73 yjj:^ .^. 12 ^kvjc. 
^.ro A,ra-ib .. . \ . r^v\H-»o . oi^ . ^■.^-vx^ Qocv»r^_^^^"^pja "^vsi 

i5 -70l_J3 ^=^ ^»^ r^ fc .^cv_» \y^ vr^ra .:. i* QDCV-V-iAj3\rn oj-AVvrD 
OQO tw.^r^^ ^r^o . i5 <^cvjj"\-^ -73^3 . .^» . ^wie. c^oA»^vvx3 
<^o^tv_v-iA ooAVvrao . ciDCvA»r^o\ yxa oooSo-Aor^f^ "AVvra ^jn 
r^\ *\ \ "73 oooo ^ka t^A.-» ^»^»cn .:. c^oS^v (w^Xr^o «^^oAx^o 
^»'^ "A^fvrD .:. r^acjoc-p c^o*.Ax^r«wO c^Sr^Si * r^^-A^^wx^xrAr^ra 'lA v' 

ao . 'S.-rb-A v^-^rrx-^^ lo <^o"\A_^ . A_» . ^xvie. Ciocviorcf^ jC-rojfA 
. r^^o":\c7XXiDn r<AjAri.rD Vvra^jr^ r^iAo-^-K-^N . -^^ . ^vx-ido 

.:. . ■'^» . ^axjc. ^"A "^ojs 
\<Lm-\ ^. »^_jv.rr>"A r^^on_jAj ^ro : i^ r^^vx— Ax^icn ^xirJ 

. ^vx. . CTxx. . r^sAo^^^X 

2 5 isqoo^v » \.\ ncv»-A >rr)a>CD r^v»v^o r^v»fv\yA Ax^oi r^jAo^^vS ' Puncla plur. desunt. — - In marg. ««Jo)? Jioji. ^fU) iiSj yOJcHd. — •' Vox 
supra lineam scripln. — '' Superscripliim i^.. — ^ Supcrscriptum ,*o.. — 
^ Deest in ms. , ex Hier. supplevi. — ' Superscriptum • ^ • • — ^ Superscriplum 
•y. — ' Superscriptum .cx.a.. — "* Superscriplum -s^-. — ^^ Superscriptum 
f^.. — ^- Puncta plur. desunt. — ^" Superscriplum .0^.. — ^' Superscriptum 
• .^•. — ^^ Ms. «a>a*u'' : supersciiptum .Jl.a.. — "^ Superscriplum .j^.. — 
" Voces minio scriptae. — ^^ Ms. (spatii anguslia) —«-».( 189 ). 

> — rr>o"S — TD yy n oa-K^ ~» . ^ . 

... 1 c^ca.ra"\T^ 

^rbVvr^-A r^^rviil^^nx. r«^^ov.=rx\.x.r7D ^fu^Vvjt.r«^ ,<noj.rbv:30 5 
VvaA-:\ ,<73 QA-i^o-^o T\ » \ ^ rd!ji3^.vx-r3 r»^»^ V -73-:^ r<jt.":\oja 

1 .:. coo^Y^nr^ 
r^l.r73"^ v^ , r^» Tra^vjao r^jrD"^ aao^K^^-v {^.^\r^ ^rTD ^-r^ ^jti^ 

. . .^\r»Vv . r^y\yL r^coA 
. rd» . ■ fc .v r m Qa_»":\_* ^ \ TT fy>r^ -^TXja ^vr^ r<^vr3\ r^oxrD i o 

6 ^"A "TOJD "^VriO .•• r^i^OxVvr^":^ r^V^":V^rD -^PJD 5 fN/^r\\ \><\ *i^»r^ ^^ix^ ^r73 ^^ A^ yvA_r7Dr^ r^oo ■^v-r^o '. c^o_rD"\._^ r^ Vvo-ts.Vr73 ooovjA^Kor^ 
QDOAj"\_r73a_vo c^ovi-AOja ,coovrD -7-^^ ^ c^jo^aoxd . o . ^xviL^ 1 5 
"^xjb ":\-^ : vr7DO"\":\ ^^ c^o » (Y>o-v-»-A .:. r^Vvo"^\*73 oVrxja 
r^ooo . .TD . rs^_yvH_»o . J^ . ^» v-ic^ r<^Vvo_^o t\ cv>j^r^"^ 
Vv^cn — cc^Y^ Y^ \ ria\ ^^o_vox_rD .:. 9 f\A *>. > \ v <\ cr^ 'vrktv ~-^ 
^-r7D"A ,._^cv_ifn cn\ ».^ *73 ciqcvj3o\(y> -^rxv.. . »<^ta%\\ -aN, m^ 

.:. r^^Vws^rrj c^oj3.»\oja 20 
10 . .ra . r^Vvo^v^rTi a3.\j":\ r^xlra -^s. . c^oScvn o^^Wir"^ "^.r^o 
r^ocn c7J-v.rD\-rD"A 12 .» c^o.v »> V A r>o»":v\ r«^^cv^Vr7D n VvVvrcf 
c7x»VL»r«^ ^-^ r^^^fwx. .r"^VvH.b^ ,"K^^tvx^r«^o r^^^jjaVv r^iAo-^^S 
.|. c^o^S^^vv-c^x^^riw^ . vcb . ^vjc c7jVvo^\r73 ,"\ojc":\ Vvooi 
r^o_rrxjc-. ,c75"HorwrD o"^c7i_^rw c73^o^A_r73"A . va . Vwjcrao* 95 

Qocvv»"\^r^ _m ■^vy^VvVvr'^ r"^vrii\ » ojctxtd . r<lv»"Aoi73 r^»"\o\o 

^-:73t\ fy> % \yCV-vA-^ rw.\-vrDr«^o r^»o\s. r^\r^V^r^orrx\m 

' Superscriptum .JL-. — - Puncta plur. desunt. — ^ Superscriptum -^^'v- — 
* In marg. , minio scriptum : jL^o.e>. — ^ Superscriptum .jL-. — ^ Deest foiium 
saltem unum : vide p. 17^1, n. 2. — ' Superscriptum .]).. — ^* Superscriptum 
••.=i^-. — * Superscriptum .a.a . — '" Ms. s^.- (a numero Diocletiani nomini 
>uperscripto) : ex Eus. correxi. - — " Ms. Jli]. — '- Superscriplum v^- . — i^( 188 )^-j~ 

2 r":\<71.1jMr^O r^ %,.^Ci-\\ \ » N-VvVvr^ CDO"KcV_£^-:\ . ^ . ^ \ 1 y ] ^o 

T^ \ rbr\ ,^_0L_\lm_r3 .J. c^x-aa F S^or^-^1 ,c730-r3T«^ ooon-iao-^ 

3 r^^^^tvmo. Vwocn .^^"^VvrTa* v^rrxx^w r«^»"\.rrx3t. c^o^rTao.^^ * i3 v* 
5 p>-X-f\-sr)o . ^•fd.vs-HVv -Kv^^^^tvmo r^j-Aocrx» ^cA cTSwvrrj octj 

.:. ril*H.rrx3C VvoA-^ r^A^cv^ AA—ttd .V^yvrTa .^r^ . r^^rbVv:^ 
,^_o-.j^^'Aor«^V\ A-K \. 33 -KVv-ra cTa^rbwXX-^ra r«^c73 'KVvrDO 

.:. r«^ocn .iw^^jirvro r^yj3jc-^m 
•^-ra 4 QQO-A-»_AO V vr"^ ., . ix.» . ^.x-vic.^ c^oScwi» -^ojo ^^ n.^ 

10 r^vri>\ ,^_cu<7xrDo . ysXror"^ c^o\. tr^^^^^r^^Sja^rvTTa^A c^oScvx^ 
r<l-r3.; vv "^ . .y 'rx-y^^ rcf Vvcv_v-Drx\oc_ro"A r^rb^tVA. cvyy^^cvacr^ 
Y^j=ii4S\r^ci r^^^s. r^TD^fV^ 7°^^*^ , »v\^so ^vr^^ ., ovAj-Sjr^rD 

"^__jo 000*:^ K__x^cv_^ -K^ra ^"a c^o (v\ *\r«^..r3 .:. r<ljH-_yir"^ 

.:. ciocv.A-Joo^S-^^ .roo^o . c^cv.x-xocvA CTJ-A^tV-rao . c^arrxxx^or^ 

i5 ^-^ coo <v> r»-\A r^ocTJ p^"Kr<f .r^^\.bw ^rn r^jr3\ r^^cTxnD 
. <j ,^._cyA.ro\Vs^ cn"K^rvrDo .^ Qoo»-^ cnVva.o":vr3 -^pjoo . »^Vv" a^ 
., o«30jaoj3"\j r«Cjacn wsi.^fVJt.r'»^ ^^v:^ ^"^cn .:. ^ c^cvj":\"\^^^cn"\^tvr3o 
.r^ocn .rDr^lj^"A .\\^doo .rs^^"^^w "Sjia^^UT. C7x\ oocn ■ «'^^. 
r^j^ojA^r^r^ . ^ qqo"\"=\\ {W'\\r'^ r^^Vv^v^ra cTxrrxi^ -^Tcxjjor^ 

20 cn"\dv__r3 '-p — n . vv_» . ■ x \ ir , ^^^ » ^-\ fv> 'yy.jr^ -^^-j^ ^r^ 

r^ocn v\ » ^ V . r^ria^ ^^^cucrxro .:. r"^*"ACvro s QojTVj,^Xj3^rw 

. <iOc->a-^^^orcf <^xj..ra.\joo ^ ooo \\^v^ "A^fvro . r^^cvx^Xrrxro 

.:. cy3Cv\^cv^r?^o . r^jco-Kr^-^v -A^cvra^A Qocv\jio\rDo 

. U . ^ .% \ r , C^CV-X-Jw-lO V \Y^ ^ Vfk *v \ "Tk >-> ^-rv --pjo rv^ 

25 •'79^-'^ r^^fV-X-x-. Yil^^s^ "^v^o .• cn^SVvra yOLrnr^ lo (^cvxs-SjorTD 

V-v_3C_roo . cn-KVvjza ^A-rnr^ ii <^cwijo\.\r^ r<^\yir^ jraoV 

. vx» . ^jIx. "^.yir^ "^vr^ ymci\-\ qocw»"VJ^o\ . cnVvoA.\r73?i r^-\s\ 

r^kvy "^v:^ r^cno .5 C£iCi\^ fv>\r» cn"\^rvro ^ro -^pjo .\. r^\»o 

^ Superscriptum .ch*.. — - Vox in marg. addila. — ^ Secundum l supra 
linearo additum. — '' Superscriptum •.^•. — ** Superscriptum -a.-. — " Super- 
scriptum JL.. — ' Superscriplum .«^.. — ** Superscriptum .«.. — ^ >* Ms. 
«00.^0^. — '" Superscriplum ■-.. — " Superscriptum -JLa. .' — »^( 187 )^-»— 

. v^ojCiAjA '^ QQCvvV\S ^r73^ r«^oc73 vvi>r3x. ^"^oj . i cyjcwAcvs 

un-jt^ -^A— y.-KorC^\ r^Vv^_5i-»r3o . cn'^_K_rTX.\Vv cia_x.m.jXj3o 

^.■»v.3^ c^cvn^m ^-Tri^rt^ -73 f^KrTD-rvia r^ooo .. ^\mv^-\ 

. .^^ ■ » V .y , J cocv-x-\ ^cv_^ . .ra . ^»v.jL^ -^ C£>ovKfy\r» . .\. 5 

" coojr^.^^ . oo . .Kvy . '^' c^cwjAcvi . .ra . ^i>v.y , ^ c^gmfcfvvN^Ta 

. ..^. ^viL^ ^ cocwjVw^Ss^ . ..^^ ^vJL. 8 ciDCv:^j:73Cv.c^ . "A . ^^viiL, 

12 rv>/\ -T^ > fv% ^ T^ . o . ^jax. h ,^^cv!l^AjJ3 . "A . ^kvx. ^o c^3<v»r«;^v^ 

.V. i^ , , » V y. cix.jAo . .^^. ^^ic^ J^ c^cwiaoVvr^ . -a . ^i>V3C^ 

cTwravra-A v^cn . ^ . ^tsSii ^^> QgocYVja^^ . "^v . ^xvie. i^ (^cw^^SfcNoA lo 

. o \ ^ V ^»":\-»c73A o V \. \cv.rbAo r?l\oH_^-A c^aj^xio^cn ^ooo 

^fVjr^^rvA^oA ttv-K.\_^o"Vjr<wA c^cvj-^-VjAcvSirw >^^cn\ — > r>cv\o 

17 . c^cvxVj"\r«wO c^^»V A>xmo . c^xvicv\cv^rwo . .ra-vjar»^ 

^xvx. >.Doo"K"A c^"KVvcv\r^ Arr) a^ is c^cv^jwTtdcvxd-a .,. VwjcrD 

^V-a. r"w_v.=Dv r^cn-TDo . i5 "Ko V rv»— "> cn^KVvra ^ttd -^cxxa ..^. i5 

r^ocn 19 c^cv-»"\_5L_rr>"A . y . ^xvie. r^"\Av cyv^^^y^^ c^cwAcv» y^ijo 

-yy J3 -A 2k. rC » -^o \ \j \r«wA r^Vvn-s.-r3o .:. cn-K^fV-rD ^_m 

r^^^^A^^ .:. ^mVv -^aja ^" «^^oj^-H-do . w» . ^kvsc c^cvm^cw^m 
. QocvAj^or"^^ r^ocn \_r3n.m r<^v»\y^ fw\*\"A r^-vt^vja^ ^"a 
.:. c»cv-i__"\_j3Acv_^ c^cv— £^v_*^r^.r30 c^o-»,\.^%r3 c^oVv\"\onr30 90 

,r^^ \\ -y^ r"wV»"\yA r«^ocn rwvrav r<jcnrD 

.v\. 2Lcw » ^ isVcvN •H.^o .^- ^»^3^] iSoDoAjwrocvja -pjD ^v::v 

■s ^ \ ^^<n . usJ.AJr7Dr"^ '^'^^ c^o[ "Kolc^ fr^VvJjc- 22 r^^o 

. ,,^^ornV"Kr^ 
.\.r>J3 . o . r^Hjo . 9 . ^xvic. >roo"\rD "Ao\^T\»"n 7^4*^ ^v^ol 05 

^ Superscriptum .Jl-. — ^ Ms. »«>a*^aS. — ' Superscriptum .^.. — 
* Superscriptiim v^. — ^ Superscriplum .j.. — ^ Superscriplum « . — 
" Superscriptum o-. — * Superscriptum f.. — ® Superscriptum .«••. — 
^'^ Superscriptum .^^. . — ^' Superscriptum .... — ^- Superscriptum .JL-. — 
^•■* Superscriptum .ca--. — ^* Ms. (spatio deficiente) ^. — ^^ Superscriptum .^.. 
— 1« Superscriptum •©»-.. — ^' Ms. •oox.". — ^^ Ms. ^w.". — ^^ Super- 
scriptum .^.. — -'^ Superscriptum .^.. — -' Superscriptum u - — " Littera 
o minio scripta: — -^ Superscriptum .«**«. 
i3. — 1.>{ 18G >c^ — 

^-rrj-A r^^33^iia-K^r<f qocv^\j3o . r^^ftjcorcA.iAl r^vxV mra.l»c\ 
^-3r> r^AaVv-TDo -^ r<lLv>f.r73,3f.m GocvXlcv^rol 2 c^al=7a.l^»^\^ 
cn^Vj^m^^^ j 00^0-^73^^» fy\.ior<f .^r^o . c^ [cv \. ^or^fV-I-ir<r y^rd 
f) r^^^-V-^ocw"^ ciocv_V-^\_^ fj-^Wir ^.:73 ■^']c7x.xior«:^ o^a.^or^.SL'^ 
,^_\-ro VvoA y\jL jooonot. .iwr-KVvVvr^ "0.^01 .r«^o<n ^cTso^rCf 

. .\^ ^ x.r3 . cTXxra . 
c^cv-V rvj.-i"]rw >-\.-rr) "^-^ : c^ cv- v-v-i cv-\. \ r^A r^vrra^ ^rvK>e.rD] 
rcn-K^rv-ral ^^ A ^ tS . -a . r^vi^»o . r<l» . ^.x-V-it- >r73or\r3 
10 r^V3C.1 ,^_a3"^\j3 "TOJo "^v^ ^«"K^vx^jjiAr^ra ^v^ .:.'^'\.^cv^ 
Ta.^ 1 r^j^cvx^^rC^rDo . '» c^scwk^^^^,^ cTa-A^vrD ^m A.r3.p . "^* . 
r^ocra ^-»^rDjc- .:. "ci3Cv\jAor^^ -^Txn . cv* . ^xiie. c^o-Kr^ *7^ c^o ^fV.\"\oj3A r^^arv (v\»Ar^ GDaxXixia»-^ r^vrbx ^cvxcrvrD ^n . C7x__» . ^__x_v-_it- Qocv_\_x_^or^Vv -^cx-rj "^X-rxo ••. r<^H-vir^o 
i5 .\^\ ^^»cn .:. rdx^cvx^^r^-A r^^n.!kj:3 y3J3 '^ c^am^x^x2k.ro 
^"^ r^^v-x.- .:.r^_»_»-Ka-x^ ^^^-rv-H-rDo r<lx.^V^ oocvxx^^ 
^jActxt^ ,^_^c7xrDo .j.r^SjJvai-rv . cncY)^ . r«wAcn Vvocn -^ c7XiVv»r«^ 
r«;^^r^ ^rrj \»^ A.r3.vio : ,cn"Kor^=3 r^x^a^_ r^ocn r^xrijv * * 1 3 r^ 
r«w.yiAjo . ^» . ^xxjc. r«i^:7Do-\A \\^cvx^ >.\.r73 -^.^o .:. r^sc-Xvxra 
20 . ii c^S^oAr^ ,cncv^Av\ y^ys^ io/.o.\ 

r<l.g^a„xx-x>Q ^ x_ ^ r^ qocv_x_*Vj^\cv3 c^cv-v_x.ia.\^r<^\ . v» . ^rvxac-ra 
ciocv_x_j"Kr<f cn"\^rD x~^^ "^TOJa . ^ . ^i^ >Ar73 -rvix r«^o"AaA":\ 

.:. Qoa.^\xx»Acv^'^ cn"^j.r73A^ 

cn-HdV-rD ^ro -^70^30 . J^» . ^xxie. UNAr^Dr»^ ^"A 12 <iocvxxvaA_ircf 

35 v.A_r73 A_2. :cnA_»"A r«^Vvj<.m"aja r^^rvj.-3C.r3o .:. i3 coo-^vxrocvn 

^ \ oces siipra lineani et in marg. additae. In dextra marg. , scriplum cst : «^to 
9o*a>) woDoXii.^ M««) \^\j o(i^VA.>(<o; in sinistra : otJ^M ijJ:^a»o ))oMa» >odva.So • 
Adqiiam partem textus referendae sint hae notae incerlum. — - Ms. '1 viU, — 
^ Ex Act. SS., Apr. , 11, 129, suppl. — '' Ex Act. SS,, Febr. 11, SSc), suppl. — 
^ Superscriptum .k^.. — " Superscriplum ..*.. — ' Superscriplum •>.. — 
** Ms. ^au2a«''. — ^ Ms. CH-". — '" Deest in ms. : ex Ind. Pont., p. xxxiv 
(vide p. 181, n. 3), supplevi. — ^^ Ms. stooil" : superscriptum s^ . — ^^ Ms. 
oDo-o". — "^ Littera « infra lineam scripta : superscriptum o- . — i^( 185 ).^4— 

^oVvo .oa * \Ci ,\ Siy^ ^oVvo oi-K^tV— rao 

.r.^o^^A^oA 
. ^fVjL.3D . x<lc^ . ^ \\JiL^ c^o^-Haoo c^ojAoo Aj^oo r\r3"Al "^v^ 
^fVAjc-rao . CYv k^.cvoov^ c^o v \ i..\o\^"|r^ i oo-HVvtd ^tts -^pjao 
, ^wj . ■ » \ y , r>-_\-_r30 "=v-2^] Qoo"KoA_r^oA^ .. craA*^ t^a^a 5 

oo"\rV\ ral ^— ^ "T» Do . >CT30_V_VA -^ \ y^ r^^V^o^Acn {w ^ 

»^^"A"VJ3o c^o \ » \. V \o r«^oo3 r^\ rpx r^craLra .|. 2 ooovx^j^cn 
. ^ . ^ » \ if , >-r73o"S-rD c^oa-x^^oo >\.T73 "^^o .|. -^ ,^^^vjjo\rr5o 
r^»^o»V\r«^~^ ^rdci . oo"K^(vr3 ^tts -^pjo 1 qoojA . .^^ r«^Ajo 
-pJc-c^ .\ ^ n ^ coo^Kr^ . v_» . , » \ He^ ooo » \ \-Koj3 "^70^3 "^^ 10 
: . .r^w* . ^iaie. (j c^oi.roor^ >\r7D "^v^ r^^K^^v^ cv\"s\r«wr3o . r^^»r^ 
lav". >A-:73 7L_^o . ^-roV^-A r^^"A_b*.."A x<^ %. ^\ r^ooo oocvja'\_ro * 
Ar<^o .|. ' ^^^Qj^^vAn r<r^\x.rrxx.^ .\^n . •^v» . ^fcvjc^ ci30J3"\m 
: .-^ . r^jvH-jo . A_j . ^vx. cioojA >\r3o "^v:^ : >.roo"K"A r«^^"=\\~n 
r«^ooo >ooo^r^ rdvrbv ,^_cuchrD .:. ^roVv -^70^3 Sc^oVr»i.\r<f iT) 
oo"\-r3 Cix_xAcv_2kr^ ^_ro"A . r^L^o_c^cvA_x_^ <v^^ ^ * \, fv><^ « 
. r^^ijA-xoAAra":^ c^xx\cv^r^ ^ro"A c^o.^^ "S.ra c^oAor\fY\»"\^":\ 
A_rDJ3cA Y^\mr^=n ooA ^^n, ^r«^vro.*c7xrr> .^r^"A octx\ 
A-Qjc^ >._^v-:7\ y fv> ^_ro"A ocn ,.^"A"\j3 A-TDjaoAo . r«^^\JA 
ofn"A cn K fy>Hcn A_r3J3oA r^"\.yvrcf rw"\-r73r^j3oo . fYv^m^oo 20 
r«^_no"v.r3 PsA-Too r^ ^ y^\j r^\^r^ r«^"\r73r^roo . r^vrav 
c^o v..x-\o \. \r^ VvoA . r<^ \ % \. (v>_aH-^"A r^wVvcwrrvscn '■> a\v\ 
.:. c^cwj"\^cn csocvAcn "^td "\ fwp cw»^ fy>or<f 
>. , "^ ^ , i> \ V « <w » ^ i^or^ OQO \...%.J \o \. jr^l "vra"^ "^vrxo 
c^cv.xJDCvA coo.vjjoA^vr«w c^o"\orwO c^cvxl\jl"\or^ ioc^cvj3"\IroT 20 
r^r^-Oi^-cibo ^rd..*. ^o"A"\ r^ocn ,^_ocn^rv_rocv_j^_rDo . o '^ \ "-nrd 
^r30t\ ocn c^cv^"\j3cAcv^ ^o^cnj^r"^ ,^_ocniroK..ro1 o-^oxc^r»^ 
r>cno^(V_Ljr«^"A . oojcvJ^^r^ >_Arooje."^ r^^^vcncv^^ -^70jjc"\ .\ K \ 1 

' Ms. ii^o. — - Snperscriptum .^.. — "* lu marg. : ^^ > ^ioi J^om^o 
<• l^i^ ^ ta*Av» — * Superscriptum ..... — ^ Supersrriplum -o-. — "^ Ms. 
>g>o«jov>). — ' Superscriptum .^.. — ^ Superscriptum -i*.. — ' Ms.^^aiPc^^. 
— ^^ Superscriplum .ot*-. 
i3 

SYR. C,-1V. — «.( 18/1 )<^~ 
. ^ . 1 --pa^^rd . .^ . 1 ,cA . .rx» . 2 QQg^rocv» . \^ . i oocuadcvxso 

.:. 1 YCf^AOOOj . 03w» . 1 .*\ fY>CV» 

.5w^v-»Vv.r73 T«^Lv-3aoeAm r^lAcvjar^ . c^cvia-H-Aco-^v . .raL» . ^vy ^ * * 1 2 r". 
5 .^^cTxrao . T^^aAmA rcfocn ^r^ ><73cvrrxs^ "HrD-^v r^cn . v^oai 
"7xA_x.'Kor^A t_^ t ^ \:^ r^ls-AocTXj o-=73j3 *^cv_i<75 r^Ariavra 
Y^-^m V ^ rd^o^ G/r^^ArTa) -^pjjar^ 5::^:^ . r^VAtOoAo 
,^^<7J-»"^k_roA^tv\ r^v>A "^j^ rwAcvx3r«;^ o<po .r^Aojard^ ^tjA 
^V/\ ^ > N fv^ «-^ ^-rv rw VvX^\-r3 . rs^AjiLvi ^■Kx.co-^ r ^ v.Ax.-:\ 

10 rd.mu3C.r3 .r^^j^^vja rd.ro^fvw r^o<ii .v^ri "^vaL-tv o<73 .rdo<n 
v^Vfi <\ \ vvTv ^A rdn "n^ \ ^ . r<!isj\. fvv»\:x vdam •^vcwvv^ 
rdAo ,Vv\Vv^rd ^v^o .rdocn us^^n^rvrTD rw\!is^o rdrvA-ixrao 
VvcvA x<L^\<n ^_roo . rCTVv^ "s. , ^_ro ^tdA oo<73 ^jJoivA .. x.^ 
cv_3oocA_rrxA >"\_3Co . j-^S^rd .^^cvctxv^ojcdo . yXJL r^H^Si. . 

i5 .\ V m ^a^r^jj-K^ ^"H^o , ^s. ^y\-A ^A^rd ^r^A^fV^jm 
ooVvcv=iA.ro":\ . .rx»-^ . rdVwjcrD ^":\ <7xr3 .J. •^^^vxrorw y<lyxx3tjm 
yt.vie > >roo\r3 <^o\. (Wtsfwa^. >Arn "^v^ . c^cwjSaoo c^ojArcf':^ 
^r^o . ^ oao^o^V fY)o\.\. oiSVvra ^ro yys^ . ^H^ rww\»o . 9 . 

. rdo<75 8 ODCvAvAOJD rdxs^o»\.tr^"^ 

90 CDCi. \. mcv» r^-AAv {wr^r^'-) >.Am ^jak. .t^^^fvvat. r^":wv "KifvrDO 
.rso^ r^"^o<7x» "^vr^o '^.c^cwroorcT ,<73cv^Aw "70^0 . r^ . 1 VUv^c. 
Vv»rd"Vxro^^^oocw»"\":\<73 . o"a.*-;\x.. r^-A^ro ,^_o<75":vii^l usjrrwl 
rdVvS-wr^ rwV-ra rdVv_^o":v-r3 <7J_r3o •^^oooVw»"?vmA <y>-Sr\N.. 
r^orv1fYv»^rd y:xx£^\\^v^ ^":v»<73 .:.r^\r^ cTxrrxxjr^ <7Xwrvo 

25 or\isYyH<73"| 0001 ^^<n ...coojo^Vm rwmms^, ^m rr<jC73":vj3 
c^cvx^^r^ra iit^rb\ .^^icTxra .cyx»"=\xA»fYV^o 10 c^rcvxia"\o\. fY> 
. c^cv-»rd^^t^Vvcv-^o rv fYvjArd Arrxn c^or^^rcvroj.^ "K^vral 
. QQO \ V> » ^ rw_i<73 "A^v^roo frd_vl\vArd <^cvi»rd.Vv oo^HVvraol 

^ Superscriptum v^ . — ^ Suporscriptum cs. . — ^ Superscriplum .s^. . — 
^ Superscriptum .w. . — ^ Vox e «.oo, ut videtur, correcla. — ^ Deest in ms. 10 ' Supcrscriptum .«*.. — ^ Superscriptum .«■ . — ^ Superscriptum .f.. 
Ex Eus., H. jE., IV, 7 suppl. — '^ Ms. habet punctum post vocem. — 1^( 183 )^H — 
C7x_>c-V^j f^Av.c^xrD-A •=\.rv^ . "?vj3^ rdA^ r^v^ ■^^ r^ ^'\.yi>\o 

^.rr> rw?v"K r^^r^^^s (y> v^-m-\a . r^cvj-^ r^Vvcvrn-^vrD 2/c7xyAO"\\ 
■^ . > \ rn^vjiLr^ y^.\ "^ooo . rs^Vv^xcvi^ m^vs^^o >fn rs^^^^o"^ 5 
cyscvx^^r^rao . c^xA^ko^ir^"^ r<^xS^o ^"^jm ^"a r^ooo v\»:3y. 
i Ci)Cv_x_rDCv_\cvJ^o . r^ X {Yv \ \-m "n r^r73r<^\o . cocvrrxv.Daior«w 

.:.c^cAj"v\__rD 
^_ro rv ^ \ r^"K"=v\ rA^^r^-A .^^cpv-Hja c^cvij\^l--a . .^» . Vvjjc-ra 
A^w-A r^rD^v^ ctdA ^l^s, . . r^ . r^j^vic. -7x33 "^v^k . rwr73,\s, 1 
^CTX-V^ .\s.o ^xrncv* r«^Vvjc ^jAcw .\s.,o : r^roA s..-:\ cTa^ocn 
>c730.^A..yA ^"A y^xn . r^cTiAr^ ^do ^^^cTxra ,\:3^r«wA ^V»Vw 
c^cvArj-J^c\"\or«^ >A "73 ":v_!:i r«d.v_r3\ r^_iC73_rDO .^ c^cv-r7D"\_j^ 
^.ro .\ -H r\ •' c^o"K":\\ CY>.-\\r^ . y . r^Hjo . w . ,^\y . ^ttdoS^ 
>"\_ro r^3C_»^\_J3 r«^ocT3 ■^C7x_x^r«^ r<^.\.ria\ «^^^CTar^ .:. c^aS^fvra i5 
"V_r3 ,c73oVv_»r«^"?v ocn •• ^'^"ac^x-coo v^ *\cv-rv ax » ^r«^ r^" r»cv_^ 
,"\_yir«^ ^"S_jcVv_r3 . -\^=3 • ^"^^ "^ox^r^^ . rdvyxAjc-A r«^r3o\^ 

.:. Y^Ci^LS^v^m 
UN-A.ror«^ . viN . " ^x.vic.» r^^Vvcv^ArTa -^s^v^ "^v^». ^"a c^cvvj"\.^ 

.:. qocvvj-K^^vc^j Sc^oAr^ c73"KVvrD ^ro 20 
>-roo"\-rD c^o^H^A \ cw ^^ \rd v-A-ro "^.r^ : cidcvx\c73":\ . .^^ Vvuc-rD 
. ' ciocv-A_cocv_£yxj:^ c73"K^fV.r3 ^jro .^■'Sn . \ . r^yiHjo . > . . »\y ■ 
. ^» . ^jAJc^ Qocvro"\jA >Ar7D ■^.::^ r^-K^^vv cn^^^r^-^. r^)s\^\^ci 

^^ "S c^.s,Vv3C.roLVA 10 / \ .yc^ci\j fY)Cvj C73-K^^r3 ^ro y3J3 

rJif Vvo-^c^x-Tio .^^CTV » \s. r^oc73 ^r^A r^VvKosis^^rJO cvrrxx> 25 

vv *v . >_> y - .TDCviD.^ r<d>m"\J3 .,_^c7ijC7xr7bjC":\ Kf^"\is^y « 
i^r«^xr3CvA_ . C73 . 12>^\ . ":\ . 'J c^cvA—cocv» . ^.^^ 1 1 «^^cvxrojc ^-KVva 

' Puncta plur. desunt. — - Deost in ms. — ^ In marg. : .\b^. ^^jJL i^^ «-s 

A.-.^'^ v^i^ ?c*cE>). — ' Ms. vjpgi^a'. — '" Superscriptmn .«•. — '^ Su|jer- 
scri}>tuni -o-. — ' Puncta plur. dosLuit. — ^ Superscriplum v^-. — ^ Super- 
sciiptum .|.. — ^" Excidit aliquid. — " Superscriplum , ut vidotur, .^.. — 
'"- Superscriplum •-,.. — '^ Superscriptum .v^-- — j->( 182 )^— 
A-:n„s3o . r^:73^\ n. , ^„=73 t^ ^ i . ^— . ^v_k_ie-. >_A_r7D n.^ 

J3l\o . *^\jt."Kor«:^'A <H.:^"Ko^ 
^Owro "K^rD . .rao . c^a_\_j\_^-A . .A- . ^_k_xA r A iAOw»"^ cTis\c\.jm -V ■\.jA^fVJt.v5^ ,<73o^o-i^A^ 0000 . iTsJa . ^i^A r^xiA . \<f \. fy\ A^OT<^ 

jcnaA-V^^i -^JDo . r^viJjAjCA rC^-A"^ oiAsk. ^m r^yrax ^ ooxra 

10 -S-ra-A ^2w QQO^ \. V V^Jt^ .^r^o .:. ^^ ooo V roo,* •^joAx.-KorwrD 

>cno.sA...>A -73.^30 . >-r7Dor"S.ir3 ^■^^Ax.rd! ^ r^)s\i\j^^\ . ox» . ^Kvie. 

n_i^ . ^N A/^ \\t/%v<^ ^A^a» r^^m^XN.. ^.r73 p.^ ' . \ . ^i.x-r3 
Y^-^VjobA^ cTaA oocoo ...!>.. ^vi. v<r^a^orwjy\»Ar^~-> -^aja 

1 5 ^VAiO_»"A ,<730JkJA ^"A « OJA^m . C^oA"\J3oAa5io Cy3CV»V\V^Y<f 

^"A -73CJO . c^o_v_»"H._V-":\ cw^o "s \ r73"A ^ . \ . ^rvxjcA f^rTa"^.:^... 
Vv"AC7>_x:^r^ T<!Lv_rb\ .^^o^cn-ra .:.c^o^^cv_r73._»._^ ^ctdcvAA.^ 
cTscvrar^"^ oqcvj.-»'S \. ^^«^.^«jjcA-rv ctxaj^ .c^xijmo^K^ r^Vv3C»njD 
. mk\^ r3._yi r^Vv__x_j"^_j3 r^Vv-Ao^K—rD Ar^o . ><73o^_srcf 

20 ..cTjVxji >^.x-rDo Ax!i3\x-. ocn r^vravra cxvra ^"^ -^c^xrior^ 
^.^ . r^^v-»^:v.r7D ,c7J"\or^-r3 r^aro^cn r<fi»fY>oA >^rs^ ^m 
r>1c7aoVvjr<rA ocn "\_V^»rDr<f r^lr^-A-DO >oo"\ord.rD r^oc7J Vvjrw* 
rwoc73 •^-rTxA^Vvrd'"^ \^v-r73L_»c7D_r7D "V^^^r^-A c73"\.rD •S.td r«^oc73 
.:. C73"vc^i r^w^.carTa^ r^^^-Sjy^o .r^nix. c7v\^fY)rs^o . ,"^1^^ 

a5 c^o_Si"\jQCvAcv-^ r^» cYtrg^—i r^\-^\ ^^aicTira r^^oc^s A^rDJC— 
r«;l3C.»":v-J3 r^jvJiA.3c_-. ^r^a-^ r«^"S.rD..^^r^"\a:3r>\"A rw£iajDj:iD.iAr«^ 
n_2i.":\ r<f^cvj^-^Jc.Vv Yd!\mY^ r<jcn .\s."a . r^":v»r^ •^Lc^ ArDjb 
^ocno . ^\j::ir^ r«^"Hcv.v-rDA n_Jo3 . r<l\a^^ ooav»\^ cn^^Vi.^r'^ 

^ Superscripluin .«•• — ^ Inmarg. : ^ax»©-.» 0« -«a— .) jLdoJ^us i.^ \q:^ajl. Lo» 
)»9a. M«c^.A ia*ip>? )lo.aar>o Jft-wao» (s?c) ;N.il*JLi^) ot;^^ — ^ Ms. oo».d. — 

'^ Superscriptum -v^. — ■' Puncta plur. desunt. — '' Superscriptum .j.. — 
' Ms. .^. : .1. superscriptum. — ^ Ms. wfrio. — '-' Ms. Vi». 11 V" .( 181 U-^~ 

. oj-KVvra 
j.TTDo-H-^ r^Vv^^^ c^oijA \r3"A "^v^ : osVosAm-A . ^ . Vv\y "^o 5 

03"HV\ ra . "73 yy n 3 / . .V^ \ r<^ v\S lo . r<L^ . . » \ — sL- 

.:. 4 c^o\.Arv\r^ 

C73"\Vv-=3 ^_30 UN..\-^rCf ., . ^ . ^»\3C^ irAlDV^ QQ<^\;\; "=^^ 

. ymci^r^ 5 C^0\»V*300^ 

"^v-^ :^«-^"A \ fv% ^\^T\ oocvijav"^ : c^cuA^^do^-^ . "a . Vvvxrao »o 

. 4 c^oAjcar^ ^mVvA r<^VvA^w Ar3>x> . .^a^ . ^jojc. A^ 
^».\-ic^ c^cvY_Aj3jr«^ -70^3 "^.^i. : QQO\»\^»*73o"A"A . .rx» . Xucrs 
j-^orw^ '^ . ca-».*7^»A-i3 c73"\Vv-iD ^m "73^3 . "^Wi rd!yi"Sjo . raji . 
r^^VvA-^^^ r^v\ ^Vv-3C-rr> r^lcTA . cru"KA.i.r73 r^ocn-^ c^cAcv^ 
11 r°. ^jiiwlr^ r^\ra\ r^cTara .:. r^Vvr^-K r«^Vvy*^oj3 VvcA"a tr^r^* i5 
^\-v\cv3 j-AVvjcr^o . r<^\»V fw^H^ .\s. , c^cvix^^roo'^ r<jAo"A"\ 
-^jouja n-^ ^"A r<^» "\o fcVvr^^n . c^orrx\,°i\ r<^\j<yv A\Aor^ 

. ^Vi r^ocTJ '> c^o ^ \. \ \ »^ ... A . ■ » \ y ■ QDCv_»"Aocnor^ 

^"Acv^i^^^^^ »^Jvro\j"A jcwi r^xro-:vj3 octso . r^^orvcvvik^rc^ 

.:.r^^^v^r3 20 
<73"AVvr3 ^ro A.^ib .. . ctdj . ^jXx. cocwx\^r3r>o"A usAror^ ^"^ "^.ak. 
. «r \ "^Y^ r^Vv_v_5t— rd'^-^ r^cn ^\_^o . c73"\_rD "? .^^"\r^ 
., c73Aj"a Y«^^rvjm":vj3 r^^rvvjcrao . r"^Vvcv^\ro "^iArcf '^ c^cvv»"\^ 
^jm \^r-i . .v^ . ^KVjg^ yyxy "^v^ r<^"\"=\\ pA^N^r^-A oocvAjrarCf 
c^o"\n v-v.*73 r^oc73 r^_v-£i\ ,^^cv_\cn ~-) .:. "j •,^^"\_ja C7j"\dv-r3 26 
.r^-x-icvjLrar^"^ ca » fy>Sc73o . .^^o-m % fY>"A c^a^^-xrT^AVv r^_3t"\^ 
•VrorC^\ 9 c^oVw»"Hj3o .rs^v.ijc-r73 r^oc75 r^X^o^ ^rr>"^ ^"Vroi^"^ 

' Ms. (spatio deficiente) .mru". — ^ Superscriptuni .^.. — ^ Deestin ms. : ex 
Ind. Pont. (Mommsen, Lib. Pont., p. xxxiii), cui noster paene semper consenlit, 
supj)levi. — '' Siiperscriptum .^^. — ^ Superscriptum ..... — ® Superscriplura 
.}.. — ' Supei*scripluni .jL.. — ^ Superscriptum .«a*. . — ® Ms. "«»000 — «.( 180 ).€^ 

t^ajo ,cn^, ^joje. qdo"\.^^ ^"A -^pja .:. r^cTaAr^A cvyA.r3Jto 
^-TD rwC7xAr«^-A r<f ^V-TTa \"\-a.r?^ ":\-a. . . .^^ r^^tv£bcv»o . .ra . 

r<jt.\vA • ar7>»fv> AVm uN.KV\r^ ^ro >roo"\A p>vfY>-:\ -KVra 

5 . r^ ^ \ \^ «yg^ cn \ ^o 1 vrr>o"\.r3 . ^^mVv Vwocn r^\ \^ T^-r^ 
r<f^oSV\r^-:\* .raoVv r^-Vat. "70^ . r^»j.!\^o\xr3o r^»\.*\jcy>VwO 
. >roo"K-A rcfVv^\"-^ cn-\^rvrD ^"a yoJ3 .J. •^^crxiH^^vyi^ r^H^r^ 
^oA"A r^Vv"\Ji!^rdL:3 c^oAcv-^ craA "\-^-AV.ro"^ ocb 2 qocv>vjA 
, r^f\M<\r<f^ r^iwro":\j3 r^on.fvvjAr«^ r^ocn-^ . cioorif ^cv:xvjA_ 

1 CWCVj-Sr^ ^»rO-^ OOO k fY)CVA^-:\ ^VwO . r^^-SrV^ ^-^ ^<^\;\; 

r^"\_j^.ror^"A r^^^cn r^^\ y ~^ cn ^ . r^wocn oaj^r^Lra <^o^^ 
^tvjrs^^.\ .."n^jscm -^v^ riwj-^^ocTJui":^ r^^m^s, . ctx^^':^ . chj^si^-^ 
•\":\Vvjt.r<ro . r^^"Vj3 «^^cyy k \ s. . "\A.i^^^r?^ \5^-A"\r30 cvscvy^ 
.cjo"Vr3 <^<^\;\; "7°^^ r^\»v\ .ra-H c^cwxfYK^fYtrcf -^octdjA y^octs 

1 5 vsAror*^ . ..^^•Hr^ Vvxro •^aAx.-Kor^ .^n. oocn ^"vsc- a^o 
. r^"^_yi r^Vv-VJc- 4 QQO — » \ ^v ij\A._ror^o . . r^j . ^vvjc^ 3 ^-rv 
f^Ci \ » fv> ^ fY>r<lA . •7>A-3r--\orCf A^^-a .^^cvjcn ^"a 5 ri^j.roo^ 
r^~n"Sja .\n., QQo\y\^\ pri.y. cts^^jc "\r3o . ocTamjc. r^rOvrJo 
Vvjr^-SjkToJ^^ r^VvA.»-^-mA ^-^ <^cv\p^ . >A>L.^r"^ >mo"\^o 

90 ^.ro 6 o^tVjK_m r^rd!x^m .. cnLj":\-yir^':\ "SA^^-To-^vn ,^\s\v^ 
\ K V^^ y "^ »\^ . ^cTX-jcAcL^^ 7 A-^rw Y^lxJi .^r^o .r^vS^s 
. r^\°^^~-> "^vrpr^f .^^orD^ . jja . "\mr^ r<j.^Vv'\m ^m XAr^"^ 
.^^cTvra . . o . viNjr^ o\\^n^r^ r^!^"\jco . s N^^r. >rp^tvx.r<^o 
r^j-^^ocTXj-A 9 r<^ \ ^ \ mo r^cra^ r«^ocn >cno^r<^ rwvrb\ ^-^ 

25 .j. iOc»cv^A.^cv*r^ 

. .ra . ^vac\ : qocvj^Stda^^-a . ctx» . Vvvx. ^tt^ n r^Kiit. ^"a^ t^^^ 
. . .n. m . "^pAx.-Aor?^"^ rw\j.ro:^^c7xr3"\cwAO 12 c^cvxxx^sA^r^-r^ 

^ Ms. "J. — - Superscriptum .^.. — ^ Ms. ^f (stc). — * Superscriptum J.. 
— ^ Ms. i.«ooM. — ® Ms. >C>»^. — ' Ms. ce^aj. — ^ Superscriptum (non, ut 
ceteri numeri, minio) ..... — ^ Ms. Jin^^o. — ^" In marg. , minio scriptum: 
jL^oa». — '^ Voces minio scriptae. — ^^ Ms. ",jxuQxo]}. 10 v^ ( 179 )<^ 

CiscvAcv^ ~7x.5s*.o ^fwr73^c73 r<f ^ru,r73 A.13 r^ Vv"AC7Xi:oo r^^vati^vn 
A_^ . ^ «-^ "^ V>^^ '^ '^ ^<<^ "-> ^ooo r^ ^\::^)s\zn )i\»y<^^\T\\ 
r^-^-vjt— .^ \ v\ r<fy<^ «^ V ^ r^ v > \or^o . rn^S-s m )s\\ ^ cy) 

m v^ . c^o^S^^vv fy\^\r^^xr3 i <7x»Vv»r«wA «^^-Ar^li-A . .^» . ^twac-ra 
. cn-r^ . ,^_cv\r«^ n»j^rD >_r7Do"\-rD r^ocrs •AC7X-c^r<^ <^cv_\cv_^ 
■^v»^ caa^ V '^ .^r^ -^xcn-x^r^ r^Vv_v_3C_rD cn ^o . \o_r7DVv_r3 
Aw2L__r7Do . ys^'^-!^ ^^^^JL-i^-r^ . v^^rD . axx»\ SVvra .^J3^\r«^ 
: r^_r7Dcv_» ocn ^ oVvj..r73 r;^.v.r73w»c73.rb r«^r^ ^r73 r^^r^^^is^^-^ 
,c73o^f\-^r«^o . r<lx_\_\_rD ^ r^_iir^ . -^v .^ yy ^ c^cwJ3-H_rr> p.-^^ 
Qocv_Acv_^-^ ^.TTaVv c73"S-^^AAo . r^^jjav ^r7D m^\ ^^.^v^^rrxjA 
x_ir«^o . cTaocj-SA w^jcr«^ r^^A r^oc73 r^AA-^ A\yT>o . .^ rnv 
,^^C73^\_^^ yA-^o r<^\^^ ^_ro pJ^ : >r73o-\ ^m rdiCo"V^ 

C73_3C_»"\A .^r<^0 . OOC73 ^"K"V.rD_r73-^ r«^-ACnc-CiOA ^^^CTl-X-rTD-AcioO 

•SVv-rD ^rTDo .j.r^^v^A r«w )tv-^on_~-3 ,^_cvjr«;^ -a^K-x^o .c^oAcv^n 
fv^v r"^v.i»*-:\ r<r\x^_ ^roVv c^aA r«^oc73 ^r^-A r^j^-K ^r^v— »\ 10 1 .) f^-S-k.^- \^ c73.rrx£oo . r^^vsc-A ,c7a.»vvi ■^2^. c^oAcv^-^v C730C»-\A 
\^\ r^wAvcv^i^^flrvrTD-^ r^^Scu r^w^ r^\.\— >o . .\\\ ^rn r^v^-rv an 
r^jc^-vj:^ ^ \ ^ r^VvA-"7D ^cvA_rDw»Vvr«^ "V_2wo .r«^»"A ^m 
. yjmc\\-^ 3 C7i_\>.»"^ rcfv^v oc73"^ r^orv cvM.^r'^ cocv\^^_c^cvLc^xIr^ 
^■^ ocn .c^cv\cv^"A c73jc»"K cucn"A oocn ^\r7Dr^ ^"a oj3aVx\j3 
rCl»"v.^cv_A r«^"\-^^ . r^A-vicv-ra y^-^-^ -S-^-PkY.., r<^-!\ ' "vrnr^ 
p^Vvjcr*^ >-^ro "V^o . r«^5C.»"^x3":\ ^^^cnjv^^ VvoA •^Taj.xiaA 2 5 
,cncv_A_^^ ^cvA r?ljc»\A ,^.^17% » fw-v^ Vv\_^_3t- ^^c7x_vro 
"V-rio . ^A\--i rcf ^rvic.rrxac^^ r«^"\c7>jc- ojA.r7X3co . rwvxx^jc-A 
r^j3ArD-^o , \v\ r^x%\ pA-co VN^cn":\ u.=i^fV5tr<^ ^"^^ r«^ocn 

^ Ms. om". — - Ms. iJl)?, sod, cum llltora j non solita forma cursiva scripla 
sit, sod forma estranirehi , qua in solis numeris utilur scriba, viilotur liic quoque 
numerum significare. — ^ Ms. b^^". — ^ Ms. o'«do) . -—►«•( 178 )»€^— 

t^^^.\..3C- ^.m^ arrx£^ .r<^\r7DA r«^^Vro \<^xr^cvx\. \rdra-^ 
. r^j^^gvxV \rwr3 VvjT<^r73":vj3 t*^Vv=\n> ^ruy.rDVvt^o .r^yi.r3'^=o 
5 2.:.r^k-x-\. m-*H-^ i r^^^^K-Jrx-^^ a_»\_J3^r^ ^»":vjoo ^_3do 
-^jcd v\OA\_ir<!r3 r^^^^iw^ r^^svjCioVvr^x— ^-^ ^fv=rxx^VvVvr<^ 
. c^o-Sn V (w."\ ArC^V-ra ^jof.rrx»^o r^rwm^rv\^ Vwx.rD oqo^KV^ 
UN » \. \r^ .Y<lx.u"A r^^\»r73 V.A_rDJo odo\A_^ ^r^a crxvroo 
. <^o.\.\°v\ r^ryan^ rdvA_\.^^ r^KjOA\jJ3o r^Sox:^ -5cn.\^o 

10 . ,^_cv.m.vx^ Goo^V^ ^vxra ^* / rwv»\vi ") r^ooo r^vrb\ «^_cvjc7xr3 
.^^cn\ ^ \ >-£^\.^o . cnVvc7D.r3r?fo cn.r3.lvi ...j<j^^!^^ ^vrbxo 
r^-S^S-jf-rD r^ s V cn-\^f\^rD-:\ v^LrTy.j^a . cn^cv_x.'\-vi-:\ r^jJvx 
cwr3rx»cn ^»"^jcn cnA»"^ r^vir^f •^ckii-. ookvrTVx\j3 .^rwo oocv^^^r^ 

.:. o"^r73^.WvVvr^ c^o"\\^^A\o 

if) v\cv_x-A__ir»^_rD"A r^-m^ n. r^ocn ^-rja-»cn ^a_^ ^"A c^oS^l-^ 
n --v s. . ).r7DO"K"A r^"Kor^rDo . vi . ^vi— "\\vrD r^-^\ >r7Do\\ 
r^r7D":vj3 rw^aj3.x^K^r<f p.rp.3C_-. cn^:^o"^rD "^v^ . ^ic^ . J3 . 
Vv»r^"\j<rri^. .rao^ ^r^aVvo >roo\\ A-vrTD ■^v^wo . Qoa»^ocnors^ 
\<^ % fY>"Kcv-^ cn"^jr?^r3 r^cnAr^ ^saVvrifo . .^_ar73jcXioA cn.r3.bA 

20 . m r^r^x_Vi^^^ ^":\ oocn cv_rD\_jp .:. >_r73o"K":\ r^^A„v.r3 
ocn . c^oS \. *^"^ cn':v_»..r73uWv 0D<\^Ty\y<Lm VvcvA 1 r^vrrx»c7vro 
C7vx.rr5 cv_i^.r3o Tr^J.jD.jAoVvr'^ r^^"\\^x^r3 ctdA •\rv":\Vvrot\ 
.r3o\v.^^ .^_cvjJ_\-V!^olr«^ cn.r3^^ r^Vvav^Xro ^^73-^ uNjr«^"A 
\\2^r«^ \v»rw.r7D-:v» cboraj3"\r«^-lr7D ^»"a ocn .:.par3.3C.io ..^cTaA 

2 5 r^cv_rx_»_V-r3o r^VvJ._»a 1 \^^ ^"\^_rrv-r3 r«^c7V-\r«^"A r^\\A.r73 

r^ocno .r^o^vcn"^ r^-r73cv_vi^tvA r?^_r73-^._:^o c^XA-rar^fVvrDo 

. :w . ^vjc.ra . o . ^vJv-ac^ r^-K^a^v rA.^I.\r^rD] rw^a rvfwx^r^ 

r^»"K":w.(w ^ \r^r3 c^cvj3\rrs * "H^ra ^m ^»^ °7°4^1 ' «^^"^^^^ 

^ Puncta [)]ur. desunt. — - In mar[j. : wa.aoljo a»dS.a.3 )o« ^a«« JUi>> yaJcH^ 

uB>o)«xfia^I^9 M.sni.a • J^ijk^ >».aj? .*va.o JLmJS>>a? JlcqB.:». — ^ Ms. 0«^". — 
* Deestin ms. 10 r" 9 V" — «< 177 y*^— 

Klfc.V ^ C»CV_^-\!V^^ ,<7iCVrDT«w ^JSO pC3^rVX.T^ j^\mt^-:\ UN-»rw 

rdiaxA cTxA . .^. ^j^&Jc^ us^iTDr^ ^-a c^cv*T\cAja .r^-ACv^x 
. cn \,f\Vv c^cv*"\r3jw^ "^TOj^^vxd ^=73 r^ocTJ oa^ii^x. c^cvi-^oXjq 5 
. o-aS^':^ r^»\<\ (Y>T<^ "Ta^^-^ rw~-»\jaA A\rwo >r7Do\r3 <yvrvra.v.o 
V\V3A A_rio . ^ttdVv r^ooo \\;a3D «^^cv^^rajc. r^krb\ ^^.^^cnrDo 

T^OOO "A \ (YY^ <y>A-V,VvA . COCVj"AoAx3-A CTjVvVvjr^ r^X3jAA-0"\^ 

, -^pAjcSor^A 2 ^Vvr^ ^rvrojao . r^yvjocrrxra ^rujrrxjch .,,^_cviLrQjt 
. Y^Xrrxjj^rDO r^^rAcvV^^^ r^Vvxi^^VD r^Vvjl^o-^vrD ^'a.^^x^o 10 
o^r^Vvr^ n-r^o .r^rjjA-."^ r<Ssys^n r<ffy>»r» .\s,. ^fvrxxp^iwo 
.rao rv s »\ 03Vv\\S^r^ Vvtxjcojo . ,oocv»^r^ r^"Ao<7x» 3 msm 

r<fVv=\ s ~^ r^ooo >ooo^^— »r^ r^^o rv. ^ v^ \ ~~>\ ocn ra-^ 

.:. r«wvr7x»<7xrb"A 
n ^ ^ r«wj<73 . i .^^o-Srwv vrsAror?^ c^cv»"aoAxd ^"a "SVvra ^ttd 1 5 
<75"\-r3 c^o \ — »0 A. (Y>"Kr^A . r^VvKcviw^ rwxVTTD-Kr^r^ r^^rA^ 
, r^rD"\ c^cv^o^SX^"^ joocv^r^ . rs^":\jj3A^"A r«^^\"T3 c^"ao"Koo-a 
^cvSi'^^^^":^ <73"Sr3 r^"\o:b,.\ c^cv^"\i>v^r^-A ^"a <7jVvcvrAr73 .\s,. 
^ ^ s. [^"^^ ■^loroo-lx^rD . ^v.»n-ro .\"nSr^ A fv^orw . ^^^'^ 
[y^ Vvo^VlrrxrD c^o"\\^ ^"^ yxn .c^xr^jAvSA r^o"\.l^JjJ^r^ 90 
r^kroo]":\r<f c^o'S\y^^»\^^r'^ "Vra ^"A c^-^a^fn Aiw . cvri . ^jajc. 

A i*-o r<l_»"Ao<7x_4"A r^_i<TX_^ .ra-K c^o_\_n"\o<73"A ["ox 1 rnc-VA"\ 

^.m^A r^Jdxxxrb^ r^VvojArDATTa .\s..o ^"a .tdo^ : »<73o['v"^^] 
Vv_»r^LA-<73'\_m r^ ^"\<7xA v^ •d'^ s> . rw»Vv»VvVvIrr)1 ,^_o-j<75 
"-p"^_r7D"A t<fVvcv-x.rDVv^jrr> "\j.V^rrdA .^jJrrxx."K r^^fvK(w^"-> a5 
•To"^-rr) '-p-\j:ryr\, r^"A<730 s. r^Ar^ .yyj^i^-^ ^xrxx^^Vvr^* 
^r^ ^v «^ » ^"A Vvo<73 .j.r^^r^ ,oooVv_»i<^":\ ^ ,vjAVvr^"^ 
j<7jcv-_^r^ : ^ \ ^ \ T^ c^o"\":\ \ tY\ ^ \r^"A oonA ,»"a . v^-^cn 
r«^vv-»\jc .:.vsArr>r^ r^Vvrj-K v^%ym\r<j=^ . c^cvArjo ^^ m-Kr^-A 

' Hic stat signum notae raarginalis, sed nihii in marg. apparet. — - Ms. -U). 
— ^ Ms. o*uo. — * Superscriptum o.. Punctum post vocem deest. — 1^( 176 ).e^ 
> \ »\. fY>\!^-A r^^r^ ctjXj^o -yj^jL^ar^ m,y:m r^^tVxwAjt^ 
r^ » -nH s,-:\ r^-KVvr<^o . t<1-j^ » \ *\ ^r^o r^^iznjc^ ^^jC3o 
OJ-K^fvra -^ojso . A . ^Kvit. ^"A \rDA . v^-\fv\r» .... ^xxxao^o 
r<l^o rv fv> x^r^ -;pA-x."\or^'^ t^^o_^o_xx£^xjAr^=3 ^oao^Xj^ 
5 »^^aio3^ .|. ^s^cv»-^ jcnoAit?^ v«w^oAj3 \rD .^^o\.r7Djt. ^"KVvrv 
v^ t.» \ot^rD 1 : -^\-3t.-Kors^-^ r^oiTa^v^m oqo\.\»^ r^v£i\ 
r^^orwm^ \r3.xfY> r^^A ^vr^o .r^ocn r^^rar?^ ^r73t\ r«^vvfYvy\ 
A^o >030Aj«r^=30 . ctxxAA r^Ao\.n r^ocn ooo . rdrar^^-A 

.j.oA r^ooo r^ox.-:\ y^xrvr^ yj^^s^zjf^ 

1 m'\itv.r3 ^-=73 "TXja . -a . ^ % a,3C^ yNArrir»^ "^^ ^t\ Qoa»r;^^^ 
<7X-i-\^.\ m r^folcnA ^3^ vs-»r^ r^cw .:.\_i^jo coo->-:\cAj3 
cn, \.^ cdA .tdctx.» qocv3o"\-\^i^ r^V\o_2iA_m":\ r^H^Ofwra 
m^^ *7> s. >c75cv_yir^ c^x-j-ao-KctdAo . >cnoc7x_rbr^-A r^Vvo '^ \ r73 
•\-A-r73r^-A rslj^or-^SI r^focTa] ^^cn .r^^a k r\\^~^ r^rArr» 

1 5 ,cncv.yir^ .r3cv_j3. \ »-a c7X_>c_»"\A c^o^^o^^^^s^"^ . QQ^^^fw^^^^ro 
,^^o^rrvx\ .^r«^ "^vjAr^^ro . r^ 1 ^»..£^=3 p^{yK.*\ ^"^v^c^} ^yiCv»-Al 
. rCfc73.Ar<^\ rr<f]>f\cv_ir<l^ ,jdo ^VTTDr^f ^/rilA) r<Ar<f .r^ri^ 
,c73ofc-yA_r3oo fr^ Vvlojr^:^':^ r^-^ -Kv^^c^JA-AAr^ \\^'^ r^Ar^ 
^•A 3 r^ % Uvl . Vvxr73o r?^^oVvrb Vx^-Ko . r^^m-^ r^x<l\m 

20 >_rDoJiLrDo . . "^^ . Qocv_»r«^_^^ >_r73oJiLr3 ir>Ar73r^o . "^j . ^ic^ 
•^»\r73o * r^xxKi\r3 ^rb ^fA^ ^-a rv^x— . . «^^. c^cv»"acvAj3 * 9 ^" 
r^lx3ja\rDo .r^Scv^v r^A^ 'ir^-^i^^ r^\r3o .r^Vx^no-^o 
.r'^'^» rv \ ^-A r»^a>._A33 ycna^r^ (^"aoSoA r^^VvAr^ Vvoc73 
icvxTTa A Ar» "K^fvroo .r^ar73k\cn cyx:i.AjAA j^-a rd\y m-Ko^A 

^^ r^jOAA-Srr» ^rxj p.rpjto . r^^-^VjjaA^A r^sArrj oo-r^oScn ocn Ar^ 
•7X.»\_r73 ^r73o . c^cv_v_33"Kocno ma t-v «. \-=v ^ . ^-x-vrb ^V\H^ 
c^oA-rDCV-^^-co-Hr^ ^v^ itvj^.rn r^^-\_yxrDo . QocvArDoA—co-Kr^ 
^"A r^cn . c^oA-racv-^^i^Sr^ r^t^rTs-^yja-^ cn\r3 «^^cncvyAr^ 
c^oj-acvAjd r^cTX» ^-^ QocvSio"\^^^«^ .j.usAror^ yso^rD r^Ao 

1 Ms. "JLd? : i", sine punctis post "Jb?. — - Deest in ms. — ^ Ms. tLI . — 
* Post i supra lineam additum est «. — v->( 175 )<-j — 
.r?^"Ao<7x> ^zn r^)sv:^/yjz^ "^rx^-^ cjxkTTD js^Vv "^v^ ..r^Hj^jr^o 

. r<il»-:\OC71.>'A .._^C73wMJ^»S .\\.Tbo "A^^Jt. C7>.\ C^>A.^rVv \r<^ "^JT^Ci 

ocn r^oc73 ymci)sv.»r<^ c^o-aS •~k ^-X^''^ r^^fVj^^-x.Vv ^-a r^"\.rQr^ 5 
A_rrxAVv ^\-_=^ r;^ v\ » \ r , ^"a >"Ar^ .-."S-^^^jrsr^ C7x\ .raVv::^."^ 
ycn r^^^g s -~> Vvj^jdt) . ^»^C7XJ ^>^r3-:\o )C73-Kor^"A r«wKVvr«^A 
c73Vv-_roo-_x.r3 . "\..>r^ vi"v.>T^,r3 r^"\ cvx \ ip ,c73-Kor«w-r3 r^ v -^•=\ 
r^ K .GQ-Acv.^ c^j-A^rD ^.ro ^>-a A ^ rt . rw.^s.A-rVa c^cv_>r?lX3 
,^r«^ -K^N-rD ^m "SJ^rDr"^ .^rcfo .:.>J^^^^ r^^^a^m^ Vvojc>"\"A 10 
r^^^o '^ \ ro .\ ^ sbo . r<^A-rn.>c7xro ^ octs .^r^ "^vv.^ r^vvA-<. 
"^vrD.^ >X^^ ^rr) rCfoc73 .s^nVv .s r.\v^ >^^^ "^v^ r^cTa .c75"Vr3 
^•A OC7J . ,c73cv_r3r"^A"A tryr^ r<^>Sr«^x— c^aA ^vr3.^"A .rCjHjt— 
^j^r^ ■\_rD^ "\":vjt-. . cpA *7x\jco r<fVv"A\\ rvT^y » r^A ^^.^ 
■\>^^^\r3J3o . C73o.\r73ojt. r<wOC73 r^^^txAi^ r^"AC7ir30 ,C73Cv£vJt. if) 
c73"^m.Wv r^i-Kr^ "vrDJii. >^^r^"A c73.kr7D r"^Vvcuc7x^"^ r^^^tr^ 
r^"A^o r^>Ho^r<^"A r^^^-^Vvr"^ c73c\^o c^"\.^ * . r^y^j\.yL^ >"Ar<^"A 
r<^"\^r^ C7x\ "so •• r^xocT) ^vr^-^ r<^"\Vvr<^ c7>.\:2io . r^>.r7D^r<^o 

,S"?i__viA r^^o^Vvr<f ,^_0<7X_\— =i.O .* J^^0_^p30 .\oJ^»^^rVjCD":\ 
^"A .\.-'3...ib .:. r-^-jon-ACTOA r«^rocv_yiVvA r?^rr3":v_^o A^r^ uo 
r^_3C_v->t_n r^ocQ "^» ^_b>..":\ A^oA *\ c73"\VvrD ^ttd rd>dM"\o.^ 

CiQCv. ^ ^ \. tv^rw A..^":\ OC73 r"w->Ao"\"\ r^oc73 r^ v rb\ ^^^^ctscd 

r<^Vvo"AC7x £^"A ^ * \ mcv^ sc A r^^ no . rd-^ch c^"A rw_3C_>"\ 

^\rrx3c\ ^>.\r3Jt. ^ro "^vvi Qoo^A.»?k .^r^o .:. r^>orjcv\^ "^jcd 2 5 
^ro rw->t->"\_rD -^^pjDomo . >x^"\fi^r<r ^_rrj^ ^^^ro^j^iioo . ^tvyvj 
,^^\>.^ ^v^ r^oc7a r^vriiv ,^_cuc73.r3 .:. Aj^si. c^o"\.\^ ,"^*r<^ 
r^"^oc7x> ^rrj -^^to.Vv^}^^ ^jAc73 ^rvv>^o . rw>-vr3^"A r^zrxy^:^ 
C7i».5t_>"\ .\ N. ■ r<^Vv"\_-vxAo ,^Jv_rr)"A ,c73Cv_yAr^ .rao rv \ > .^r^ 
r^Vvo-ACTX-^-A r^-\»x<^ ^>"a ^\rpj3 . \v>.mo ^urpVvr^ r<:' cwvJ3.r3 30 

^ Vox supra lineam addita. r^^o^^N \ "73 ^ \ V ^o r^^S V ^ofwXja ^ \ V nVvr^o 

jp £^_j . MN \ rTjuA^ix r-Tol^vja ^"A c^-^o^ACTi .;. oK^mAaNy.*^^ 

5 ^:\ \or^ Tcn i ] son . r^ » (v^o^a m-r73._Jt.-A r^^Vv_Ar^ r^ooo 

■^ rA hol . m^S^No dojo^rw trsXrrjr^ "a^o . c^oS V ^ »\. \x^wA 
... - rwJCTXj^ .r3"\ v^am-A 1 Qoo^.joSocn"^ oaVvS^ •^TcxA-S.rnA 

-70^ p\:s^ r^ot»\r3 •^fY>r73 ^*^ 

10 j^ocTXJ ^j^oj-A --pAja "\_K^^Ar<fo .j.r^.» v^.mrdA oa^^r^ 
r^ \.-\r^r^ yn. ^ oxA Vvono r«^^\_=3\ ^Vrk — ^ ^tv \ v ^ 
r<l^r-Alo"\c73wA r^oco .^ ^. \ ^v^-a .\ \.^ . >ajo.r73^ r^ssA.rT^ 
03r^1"\-r3 ^ooo <7>_*^fVjv<^\ r^^jk.r73^\_r3 ^oxA r^ooo -^pAA^ 
ooA r^ooQ r«wj^"\<73 ^.mo . r«^"S_V^"A \<^ ^ \"73 r"^V^"\r^r^"A 

10 "=^-:^o .ooV\-r3 Vv Y^ » v.^Vvr^wA .\ V r73 ctxI-itx-I n. r^-n\p 
,c7Xjot."Aj^^ ^jAcdo . c^"AO"Ko3"A oa\>jA "Arar^ oo-rT-K^s. , j:3"\x3r^ 
3 ocp ^"A •S_r3"A . rwJ"A_r73L.^_r73 ^v3aco A^w^ r«^\^\ A\^*^ 
r^Jc_»"A_J3 jcno^AjsTTbAVv ^"A rwvv.»\.3e-. .:. . "a^ . ^jixyL^ c^^o"Kc73 
J30 rv \ » \ . cnjoAcv^o w_\r73^ oOsXj^ "K^rvrD ^r73 . ^oS^"^ 

9 r^oc7x_i"A cv-jc.-^.^ .,^\_r73"A ,c73a_yir^ ,c7Jo^[Vjr^"A r«^\j3Vv-r73"A 
.*^^_\r73-A >c73cvvir«^o v<^j3aA\ .rjorvs» ^"a r^joo . r«^cvjo,x^iAr^ 
c73^Vvjr<^ ^_r73 .r^x^a-»"A ,oocvyir«^ ^Lc^cv» \r3 ,C75o^r«^ ^ am 
.\ Y,-^ \<^ r\ »"A\ v^om r«;^"S_J3Vv-r73o . rd)s\r^xYta r^irvxrn^Aja 
>c73or^^v-jt- r^cf \ ^ »C73"A r^^\ ^ ^ro ^"a r<ljc7iA . c^aVvo^^ J 

2 5 ^_r73 .Vv_K_r73o ^\rD r^mxrv^ y^\^ y^ir^ ^poo . r«^"Aoc7X» 
v^\^ y.o r^\j=rx^o . rwooo r^\)s\^*.-m c7xror^"A \»^^rwx^\2k. 
•^pA^fVJcrCf .:.r<oc.^ ooirj ^r^-A -;D^vIr73l v^\^r^ ,^rvjt\<^ r<lA 
VvcvA^ ^_r3o"S3^ c7Xj"Aocv_3t- vrs_»r^ . r^^-Lx-rbvl .^ cuctxt^ ^"a 

^ Ms. "o«M (? additain). — - Deest foliiini saltem unum, ad smumnm tria : 
hic enim et inter ff. i3 et 1 A desunl simul ff. /i, ut e ninneris syriaci.s qui in ms. 
stant patet. — ^ Ms. 0«. — «< 173 ).*^ 

r^-m fv> -^ A Yf n r^-^voS-m c^cvrA.m ^^ c^q-SN^Qj^N^ \r^\ 

.:..... <73 .. r«^ ^^73 .\v>s."-> .^ . . Vvfrwal 

fc^cv l\r~->1cv\^ fYva-Kr^-:^ jcncvxTD ^rn a^ c^cvxV^Vvrw ^n .raoVv* 

c^o-Ar;^ fw ^k \o r^^rv.x_»^\_=n^ r^A 's \ -n As,o r<l»oVv\^ 
v^ax^ ^\ c^fo 1 V r>-KooxAo . o \ \. r> c^^oScn^A >mo^Y<f 
r^cTxA rw_r73-:v.iw .:. . "^ . ^jajc ^a •vra^ . r^xTDjc-r^ i o\=3"a 

■\Vv_rD ■ "73 r<l_ri3cv_r7x_j td-a un-j^w rd_-Am ^s > ^S ofooj] 

yN-»r^ .. . .^^Vv . r«^ ».\ y , ^-^ cvrrxn .:. A^^ ^ttd-a r<^k\"|cv:^ lo 
r^^cvIrDJx. ^jAcn-A r^vjArTa^rD .'Ajr^ia-A .iw"Aor^ -To^^vn ^r^A 

.rD"S no . )— ^^ iL.VvrCr >-_mo\Ao .N^ \ '^^r*^ ^"a c^x_»-^o"\co 

r^-^-rao . c7X.iw"Aorw r^_>Acn1 .\ s,o . "A m r» c^o \. fY>cvJV,^^^^A 

2 r^^S \"73 «Trtr\r>-^^ .-rvl -S fYVr» . jOOOj-A^RIa-^ <73.\.r7D T^OCO 1 5 

. ^cTuao-S^^^-^-A fr^Ajj^ ^tsHA •^o.^o . oo-K^vjto r-AoooJ» .\^ 
.\ s. r^"Vjc_- rw\>xr73 . Y^^xma^'^ r^\i>v\ .ra-K ^-^ c^oxfY)0-QQ 
. >c7\.».^\o oocv-ACv_^ V \r^ r-^p^1 r«^r3"\j3 "^vra^o -^pAjc"\orCr 
. c^-^o^Ac^aA rc^ Vvcv:iAirrx\ •^pAjclr^o . ■\x^r<^ ^v^ c75"\r3"^o 

ch »)s\ »r^"A r^__L_V__icv-|_»"A r^Vvo '^ \ "73-a . C7v s^"a . ^ \ y "> ao 

^\.*73r^ .. . vi . "K fv\r» c^oV fY^cvV^rcf-Ao . cv» . r<f"S V ^ or^Axa"^ 
,ooo^r«^"A c^-AO"Kc73 r<jC73^\j3 r^rrxr^^s. ^r^a r<l»"Aoc7X» .\s. 
^rvj^\y.o . r^rTDr^ ^rTD j^^^ r^xrD"\^^ . r-^xroo-Ww v^^r^ ^ttd 
. [t^I ^'^«•^ "^vv^ r^dA .• -S-rTar^-A r^iCcvr^D "\*r:D"\ r^Vvcvvra^ 
. r^Vvcv.vjc.»"\ ,00 ^aaAj"^"^ ^-lin r^^r^"A r<L=n-\.^ r^^Aoooj a5 
c^x—^^^o^Koo ^— «"A rs^Vvr^ ^—2^ .:. r^,ryx_m s. ...^'s fv> \ ooAa 
r^Vvoa-»c7Xj:s_rDo rc^Vvr^Li..^^ r^Vvcvyx»o"SrD . r^TrVvoK^rrvAl 
rcf\_»"\c73 r^ \ r\o^rv.rDo r^^rvv»'"\r73"A r<^v*Ir3rDo . rwooo "VrD"\.ro 

.:.VvrDA c7x\"\^or^"A rr^1"\Vvr«^ ooA^A 
c^oA—cocv^^r^-A c7X»Vv3r^"\ r«^pACv»1"\ r«^^cvrA.r73"\ . r^SkS .^vy.-p 3o 

^ Ms. V»?. — - Ms. Sa3. — ^ Ms. ci^i} ^. -^^K->( 172 )^— 

r^-K^Y<lA [r<f » :73oS'a'] \<L\ \ » u yy s>."| c^cv % "-\ ^a^ 

rr^^^J-vyjsoo . ^jAoo A Si, rGocvAJ3l"\a<73 Vv K ^■=\ >coo^-Aar^o 
<^ro|\"no\^ fY)-\r^ 7°^^ ^■\jar^o -^xo^tdjA v^Vvrcf Vv*r<^»*\vA 

■^ % fY>o r^ ^•■ivrTD-A r^"\ojc— •7*^000 . . . o 

T) ["^vj^ OQ"|o|\l"nol\^ fY>-\r<l\ ^"^1 oaAo . ^jjcaojo x.o^^vn VvAra 
■\":vlx. •H»'s^ r"a.:i.o r<w ^ojoxl^ 1 ^o.rD"\o r^Vavx»"\ [^=5^1 ^=VjJ\ 
r^l^oir-Hra^rTDro r^l^oliloai:^'! V\arD"K •^pAjtr^o .fjiDoor^X 
[^"^loo ^jm r^"Ao<7Xj^ r^rTxxAo . joooy^r^ ooavja-KofoiA 
L 1 "73^ n r^jy.o .r^jwTooHA rCTVvr^^^vrTa .^^ojq-coJa-^ -^yls, 

10 c^o » *-fc mci^ rda<n r^^rd^-A •H . . r^ -^jaj^ . r"wior>oH"^ r«^\»v\ 

i^^o-i'H-=3':v.m .\ X. 0003 ^-xr73LiJj3 .... 1 «^^ aco 

r^-ry3"=\ s..o .\ ^ ^ ^.m-A r^ % \o-L^ , 1 m r^oj r^-Lry>s,."|A 
>oao V ^o ["cyio \ ^o Yy fv>"|"\\<^ "^vj^^ ^-a x.^\.^^.:. rdjt.r<73JA 
oa\r3 c^o^K^^vv fw^ 1*1^ • >^<^"^ ^•\»'\^ n.^ roocnl^jjaAx^ 

i5 XV ^o . "aoctxjA r^^r^o pSji^ . cyjoAracO^^.iior^Hr^-Al r^vso-^vn 
c^o\-no\^ fy>"Kr^ o<n ^rd P^^v^ jtdo^ ["AliAja "KVvrDo . r^A^vi 

r^ » *r>oS "A » ^_r7Do . o.^.va .rarolVvro .... 1 ■^^fVJisN.^r^o 

^ •K^fv^o . 3 o"\^^fV_3t.r^ rjJ-rTaorsAol ^^H^-^ 2 o^Ui^^r^ 
^tv^r^^ \, [ » v\"| ^M cy)o\ Y, ^ K Y^ \r^ .:. oitvjoo ,^^<7x»H^ 

ao 3cV ^V--SO C^O .V r>"\o<73^ fT>\\ft \cr\ T ^l V< \ ^ f"^ A \ vxl 

. «lrD"\-ja_rD "K^viw r^Vr^^^is^^iiocD \<jor)orHJ\ .Sir^o .rcfrooal 
^o<7x» <7x..l\.L^-=\ fr^wL^oS Yy *\r^ F^jJAoo ^A» "^v^ -\f^.no 
. oocvy-i3"\o<73 r^ Vo.-i<73^L=i.l Vcv-r3"\_r3 r"\"\-x] A-:^ . axrjyxx^r^ 
r^\ \ v^p fc^-Ao-^oo cn\ ^.lA 4 c^o\ \^ *\ » Y^ vr^ r^-^jA.rTDo 

a5 r^ \ K_vi] Jr3"\ ooa "tv s. ^a c^cvAr<f fw /\ \ . -Ta^jLjorr^l 

^-rjo Vo<73 <H-.»itv-»r^ go^o^^oi-a ^"a <7y.jmY^ . "^\-x.r"\ord_r3 
r^\ » v\ -^..^ V >^r^-\ ^ V^r^ooi r,<73lo^t\^r^o . rt^knHls. , 
.\ s,o . r^o<7i Ji^ . . . <7J . . i<^"\Vvr^_rD . . v^^ . . T^vvi^io 
fo ] m cofol ><730 \ iiw 5 o-\ K__iwV\V\<r «Sirts^l t^AOO 

^ Vox quam legere non possuni in marg. scripta est. — ^ Littera o supra 
lineam scripta est. — ^ Ms. ij ". — '' Ms. "^oM . — ^ Ms. u"- — 1^>( 171 )<-^— 
,c73Cv_yAr^A ^A A I \|P] . A^"-> ^srj-A t^^rKYVTaA x_r73^vio 

irYAfcn r^J-Ao . t^^S-so -p"a»Lnl .3tjk_rDT\ am ^rd ^ ^n s„c\ 
axry>|s> . >v1'n ^m r«;^r^*v^>coAo : ,c73o<7x=Drr^l"A r^^rvy^^or^^ra 5 

p ra-3C^ . \-^ . ■ > v y - <XN._V>=73r^ n^sio . •=v-^orCfo .\ \. o 

^^^-A >-^!^^"A ,cn . cTsVv^r^ r^-S"^ {w ^ \r<l\ cTJ^ro^^^ryaAl 
.. . ^ . ■ » \ if ■ ^"^ ^^ Vw\c73 ■^— ^o . r«^cn \rd ^_ro f Vvoc73] 
. ciocv-\ "no \. fY>-\r^o G30-vj3-Koc73 . ^.x.v_r3 ^^Vv rVv.rv^y ,"| 

. c^cvvjo-Koc^iA v^ciy.^ ^\ ^r"=\^^o"] lo 
^'kS.Ji^ QQCV-»-SV*73T\ UsArorr^ "^VSkl ^*Ac73 \x*\^ VvvjC3 

. ^->a.Jc^ c^cv^-SX^ c^ro-M^YyVr^l c73"KVvrD ^2o -7x13 
r^Vv^-yv-TDO . . vx_» . r<^» vif « c^rctkjjaxojal -7x33 r^c73 -A^^rDo 
.:. .^^c73Vvo-ai^\-ry3 rVvAA^-ra ^"^^73] . . 23 . ^AkiL- qocv^\jA 

.:. ^"S fwrs, o ^Vvr^::on ,^_oc7J.'ojc."a ^"A r^'^ fY> iT) 
r \\ "TTtrt , r^y\ r«^ocm"Al r^oc73 r^r^^ ^"a qqo\ ~>cv^^jc^"Ar^ 
o-^-O-v -> ^ S. 1 «^^ocTxxrTD . .vA^^r"^ ^^^Vv\ r^zry^i^ r^"AC7i 
^•:\ "AVvra] . 1 <^o\"->o\. {W"\r^A ^"a r^H^^r^o ., c^JCvyxa^Kofc^aA 
r^_x_»"\ r^oc7>— i"^ Vvoc75 3/^-\_jc-\ . r^r^ »v^_^ i^ Tt^lx-yicvAA 

ai.o ,\<Lirh-^ .TD-K ^"^ <^rcvvx5"\oc7J . c^cv\racv!^^_Qo"Kr^1 20 

Xj^TTa ."A . • ^ 

r^ r^\jcjm . . . [c^o^V^jA^kT] 

«7 r°. w^^tV^CV ^*"-^^^ VvoA ,^^rCVX3\^A':\ C^aVJ3"KoC73Ar yN-lArO* 20 

r^A\~3 cTaAjojco . r^Vvcv^ArTa .^Ava ^.^^rcvrD-HJjoJjo'] rcf.VxvA 

\ V ^ -r^o . r^lLiJ-raH^M ^^cAttd r^i^-Krrcf Ircf ^cv\ p\^o 

,^_oc7XjH^ ^_vAc73 r^r-^A r^ . ro.\. . . n . ^n . . . rdx.o^rv.^Vv 

r«^^r«^"A x.":v^^,^^c73^vjr3 Tr^rDSja 1 ^-^ ^^v^cv f. r^c\ \<n ^r^ 

^ Ms. (spatlo deficiente) .^J^". — - E Micli., p. 38, sapj)l. — ^ Deesl in 
ms. — * Desunt versus circ. h. 

13. — «>,( 170 )^^-- 

r.:. "S.V_aLDo Qoa»'\\^rrk»'^ 
oo<\_»"H..\u_mu»A "VTD coc\»-\\^rrx»^ yNAlrTD Ir^ . cn rvxp . ^Vks^Ji^ 
. ,._^ACv» "73^^ rdr3"\JC3 •^^Vw.rol cy30'A"^vjC!0.!::s.,\r«^l\ crvX l\. sao 
5 .J.cTaXvi-A . .^ r,^_Vvj1a» .r3\k\o 

r. c^Q-K^a-i <vv\l\r^ "VrD Qfio^K^ir«^ irA.mr^ . ,\. mrt . ^v*-rD 
,^jry_>o-» \ a3r":v_yir*^ 1 r<^\ ">. \ — > C7x.\.jw3^ .rzj-K ,_^vA.»"\..^_o 
*^^A^rrx_x_- ^"A -70^3 . . .V » . ^vi^ ^"A r"Vr3":\1 . <7x\.V^J30 
. y<nci.\^rd A.VvA r«^V\o.i"V.rD"^mL.rDo rr«s^^o_i1c7Xj2k. ^orD"S^ 

10 "^v.^ cTX^^Vv "\ \.-33o ooo.^x\. \r«^A rc7x.\Vr>1 ^»-:\ ,^_CV^"\.V^ 

.|.1.A_. ^xvie. uN-\.ror"^ 
1 QQCV-»"\ V r3rx-[.»"Al "H.rD Qpa^^Ny^ H^^ trv\.r73r<f . "^v^ja . T^it-rD 
r^!\-x-y^o c^cv-x-rD":v_v-ja.A ■Hajco I . cy2Cv»\V_rrx»"A-:\ ,lc73ravilr^ 
C7a"\ ^ ^\_vAa-x-\ ^-^-A rr^^H-xa . ,^^oJ-^-:73w3C^ A.v^ r^^r^xl^co 

1 .5 A.r3J3rcv]\ cn\'\x.ci 2 r,c75avir^l •^x. . ooavn-Koc^a ^"vLnlVvrw^ 
).-r73"Kr^o coa-».-rD":\J.A_Lj3 fA^ ^lvia» pAjo . >c73Cvr3.£a":\A^rD 
.:. c7xAxyi ctjA^^^o ctsA .^^"Ho f • • • v^t^I^is^xio r^A\. [pI C7xvm 
rd^^Tj . . . rrx-TD yCTao \ ~^ r*^ ^ . ,^_a.5w.m, x— 1 A % '\ai -70^0 
oS"\j.io . A»r<f"\rtyv|»r'^ •^•s. . ooc73 cvx.\v2k.Vvr^rol 

20 r^VAO":v]j3>3r>^ rCfr^^s.,ax. ^m I r<^»"Aoc7x»":\ r^^rrxjAl 

oolc73 o^^N-^fvbt.lr'^ r^ 

QoordrTxAcv^.^ 1 "S s (y>o r^a^m 

4 r^— >ar3>.vA 3r\r3 

20 .\ N..r"=\ r^\\cv-xx»"\m ,c730.^\vil ^»"^ r^^^ofc^s 1* *G v' 

>._\.rr3 "^V-^fo . C73"\ —> ^...v-VACv.» r^^Vvcv-ic^x^^l \\arD"\r3o r^^rn.!^ 
c7a"S-r3o . vd-jS^ f v^ P^i^ v^ \\aJ-i"\-rD":\-m -n . .i^ . ^vsi^ 
r<^-^v^ •\ Yf n r^":v_LvA._m ooa \ 1 ~ia V m-Kr^ r^jc.mr^v_Lja 
^ », \ ^ y.o r^r^rrxs — »rHvw ^ilL» "Al^fvrD ^m .. r^Vvral^Am^ 

1 Ms. "I W5 "^?]- — ' E I M., XVI, 2, siippl. — '^ E I M., XVI, 11, siipp 
— '^ Desunt versns circ. U. T) — »^( 169 )^— 

f\ ^ \ ^V^rt . r^ V tS ,^^<y\ » \ v> t^ocno . rr<lx^lcv.rrxA_r3 
.r^^<xA_iiL- .f\ r u 1 fY>o .r^^tVk»"?LDrxrDo T^SojojiD cv^-S^Vvr^o 

.Y^AoxA 1 <y\\y^"r>o 
\ <^ r^ r\ m \rt o>>_m s> . ^ \ v\ r^Vv_»Vv_Lr73 2 . . K^r^:\ -KVv^o 5 
tv^ rrwvrnVvo .Kk-TKlrCfo r^r^lroM r^^vM^ Vv\^ ^jax. 
r^r-AoloxjA r^\ K v^ .TD-K yma ^\ \^ y^.xJ^iv^ )s\=7\^r^\ .ra\jo 
cv_x.^fVJi.Vv_i73A jOocvrrxviHAo >mcvv^\ nxv^o . cn"Ar3 >^ rv*7 3 

. rwad-t^^vpl r^rrxjjD A\v\ 
A-AAo tj\-vj^^r<ro .crxjnn n. .\ s, , y^»\ r^r-AlooxLI -73^30 10 
r«^Vvcv,\-»-vvA ^"V^o . r<lrr)jKS> 7c>>^— ^"Hjatcfo . x<^\%r.'-\\ 
>_r7D-^Vvr«^o . OQ^-K-AO s ^ x<Lj%\jm Vwfolooo . c^o "^ » \; ^^"a 
r^^^fVA-s-^v-sr) -^\^-Kor<l\ A>.NwO . >c73or-=\ 1 ^ \ rb 3 ^«^-KJx^A 
y^ -n -^ N^.Tx r<fVvro1rw.r73^i^ ^m 01 ^r^-^lo rrw^rvjt-»!'^-» 
rw_r73CVA.rD m-TD . v\--:7xja . ^ \ y ^ [ .r<^\ ^ tooA >1cno3t.':vi3o i5 
r^l^rv-rocv* r^Vv^o-vi^ rw^r^lv^ Uo^ ^ s- .^^o-vsl-aI . ctxsltd . 

rd. . X30 r^^jATTDr V\ 

5 

c^orrxjjoAr^Ao c^cvjS^^^ •K^\jt.l 

\ ^ o"VJt.]o . > r V 1 — ^v T^I^^Vn^ f'- rr?^-:\oc7X»"A rC^-Kr^l^ * 20 

' r.|.c730jc.r3^o ^o\ CV>r73 
r^-AocTX» oocv»"\A^.rrx»":\"Al . ^ . Vvjjc rr^cvVliD-^ . .tdjjd . Vvjjjchu 

o •:• >rD^fVx.Kf .rjo^ '^ ^lwilcvao ^ r.\\^r»Vvr«^ 

As, ^rc^-Srpj^^r, jy ^■'^vcf .^,_^fvlAlcv» .... 

.... r<^oc7i r<LI.v_L^Vv.r7Dt\ \^ Ar^Ao rcf^rw^-^vrb Ai** . .*. 2.5 
.:. zn-^ r<^VvyiCvr3je.V\rD C7xrrv^ .... v^\r^c\ . r^ooo 

<73*K TD rx/^Q-^TV v fvk *v \t^ r^^\— ^ I73r^1 . OtX—XD . d\— i— XJTD 

^ Sic, ut videtur ; litterae ^ico pene certae sunt. Exspectes JjL^. — - La.JM.3" 
reliqniaelillerarum vix admittunt. — ^ E I M., ni, h , supp!. — ^ E IM., i?, 
52, suppl. — ^ Desunt versus circ. 7. — " E I M., ix. 1, suppi. — ' E I M., 
IX, 9, suj)pl. — ^ Spalium vix sufTicit : excidit fortasse una vox. — ^ E I M., ix, 
36, snpplevi. 12 
sYn. c.-iv. 
— 1^( 168 )<-^^ 

. v\ . ^cv-xxj^jA-n <^cvj3a\ crt . oxj . i /r^niArCf \ c^cvsfcV^r^ 
,cncv£bajC3 . cvA . r^rD-K c^Ci'\%\.\x*^ . ..^. c^cvA^Hcvja c^cvpaVfio 
r^o\-vi "TxA-jco . \<l»"\cv-£o-A T^j^a»Yy\Y^ll r«^!klr7DoH ajcra^ 
5 .l.r^^vrTD^^-rxo r^jCDSis^ rdaArb A^-a Ajr^wia-svA 

Y^ )s\\ci^\ r^"\ja ^EV^ ^"K^EvrDo . .^< . •Ka\.*\\»^ c^ajaa\fv> 
'x^rd! "^^ r^cn .|. oocvj^^jAr^ c^o^k^^rcf . Ajr^^-^x r^\jAA 
us_»r^ , y s^^r^ . .^^nj3 . Vvvy ^ : . ^\j3 . ^vr —> r^^cvaAirj 
O3":v-yir^o •Aa \^ irxA-»-^ c^or^^mAa \^^ A:^ ^\mr^ Ar<^A 

10 .\n> . .S^r^ r^^r^o .r^)s\^\ r^^cwxro r<73jJ>xr73o ., ^-a^itA 
. r<w^"\ r^\Vn mra n*^N..o . cHrD^VyAo •^oAx."\oi^ 
•A oa^ » "n-A \<^^f\-jci73_3C^ yAi^.mci r^^N-TD cTxkm] 
yn, m "^^ . "^xoaj-» <n \ "\\ cvr3^\j^rrx\ . v^Axvi ^tdHA •=\.of\o 
t x^ rv\f\ "Ti \ rr> cv_n^"\Vv.mA r^lra^ r^^-:\ A^"^ ^«^'^jacv^ 

i5 rw^or^-rry V A ^s ^ a,"7v »^ <v\ "tjAo ^rt^^raJc— 1 cvAjxmAo 

.Vvcv=73a 
r^ <ws.x-rrxvvr3 .^^v^"^ x.rr5jAo sr^Ajra^Kv^o r^r^rol Vvxx-ra 
cv-X-TDo . r<^v\ ^•^-To r.\ 1 s. 3 \<^ r — t-\ay^-:\ r«^Vvor^rrx^ cvxral 
4 r^^ (v> •KvijAr'^ r ^asoH^UA] r^^a\s. 

20 :rw:Arr>"A >c73cuAj^ * To^r^ "^^ol 

,yrt.% s>"\cv-rrxA r<rVvcvx»\^ fy\ro .\s. oooo ^Arr"^"^! ,^^_aj<73 
. r^-=A-i73":\ T^n-jacv.^ ,^_a^Y<r cvjav^o r^drrys, ctAcA ojcI^ 
r^VvA-iL« ^oA rd\)s\r^ ["> 1 y J^rCT ^.ro "n-y^ jr3"\-xp t^'^_>x.roo 
r^Vv-s^fv_ro r^s^v-iA n *\o . r^ "^ \ rn"^ r^^vjacv.^ r^\ rooc-iA 

2 5 cn\ \. r»o .r3"\_xpo . <v> v\ v [ » ]*^ VvcvrTD-ora ,\.o . •K.ro^SmVvr'^ 
rdacn Ar^-A ocn r^^Arxj"^ r^^"\A ctA J^r^^^cv . r^^\s. .\s,, 
r^_-ro"\ r^A—jQ— ra r«^"\— ipo . cn \ Y> " a v\ ^^V-roA r^ocn 
r^ fY>cv-mi v *-> v^^ \^.» "oa ^-rr) .\ ^ . "^-rori^o r^^cvxi^^rocD 
.r^"\cv!^A ><ncvx=3o ocn p*S^o . j^Kr^rvlm r«^Vvr^ r^^^Txrar-C^v 

' Dcostinms. — ^ EIMach ,i, kb (/i8), suppl. — ^ E I M., i, 5/4 (67), 
suppl. — ' Desunt versuscirc. 7. ,) V .) r ^o"\^v-_i c^ 2i ^Y^-^ ,<7iCi yircf i ccc^ •'x •nr^ ocn^ ; <7X_X 

rdr^aSr^ \r3 c^orw=oAoY_^ .:. T^^rtor^A c^aj\Y_rrx»-A ^jJLir^ 

.:. rwsScvjc^ "\cuj3jd c^cvjaov m .:. ^"\j.=73A 
cv_i73^_j3 cnS^ ~"> ^-ma 3/ . "^ . UN-Awrrjr^ c^or^rrxAoV *\ \ 5 
.!. > \or> ,^^(C7x_»Vv-_»r^-A . . r?^ . r^ »> "r), \o V ^ r«^ ^ \ "73 
^\v V V ~nt\ r^co . . vv-\ . c^o-QkA':^ » \ » *\ c^ar^j^nSci \^*\ 
r^ \ T\ y ^"73 ^^Vvo ■ »\ ^ y. c73^cv^^jA.yxrD c73X*"A r^Xx^Krax. 
r^m-^ ><75Cv_v.rbvrD .:. orviir *\ jjaj^rwi-A"^ *r^<TjAr^ r^raVvriA 

'\' vi^\K££ir^ \r3 r^ooo lo 
fsA/M<^>T> \rt \ <\ . cv_2^ . c^cv.\^or<^ c^orwrTiAoV ^ 5 /oo^-K^tvra 
. "A-^ . Qoo » \ Qj K ^v^ QQorw-rTxAo N^ ^ • ^ • "Hcv-^^-^A-j^ 
■ y N..^r^ r^m .\ s, . . <7xA . "KcvA^^-roA-i^ ooor^rrxAcv.^^ 
3 /. Ajrwia-^-A rcfovvi "\VvrD) . .v^^ot . ^"K^mA <73v=3o c^o^»\^vrC^ 
•\A^cv_riD OQorslrrxAo Y^ *\ . ,\^^ . (vm>\^Ns4}Q^ c^or^mAo\^*\ i5 
r^nr<^ >T> \/\ \ <\ . , . c^o"\^ \ cn ^ \r<^ c^orwTTjAo \^ *\ . V» . 
^«^^"KAJAIorwAja . A . c^cv.£^cw»"A coor^lrnAcvl^^ . v^ . p"\^"A o<7S 
c^oAl-Ij^cvX^ I "=Vj rr4-^ . .^ ^"A . r«^Vv.v.x-rD cTxrao . .tvn . 
r^^^v— ar»^ \ * ^"K^ "73 ^»A_j<n VvjraAVv_3cr«;^o : ^vAA^^-nVvr^ 

. o-"K . .^^<7iVvcv:Ar73"A r^xvic. ^"^ ^<73A^ .:. r^jCTDo^"^ 20 
rsnf\ nr\ \ <v^ ^wooo uNA..r73r^ rw-»"Kcvi^o ^"A r^^oAjTxrD .^^ 
i^Vv-j^.r7D"A_j3 r^^-v_y. « ^j3oo ^ . . ."^ \ . r<^.%.\.x » -ao v rv » \ 
r^v "73cv-»"A r^<7i .r^j^cv-V":\ r^m r^v%\m j^i— ooVvcv^Arn^A 

. "/..TDj.j ^X. fv>rt-\:\\ fv\^\v^-A OoVvCVTTD "K^^rD ^TO . .^ y VV^fVr73 

.,<73"Kor^ VvxvraVvr^ . .v^. dvvjcrao 2 5 
.:. 8 ,<73"Kor«^r3 r«:^^\-73 -;pja r«w>jcv»A . vvj3^ . Vvvxrao 1 
5 Ms. sco^^'. — - iVIs. 0«. — ^ Desunt in ms. — '* Puncta plur. desunt. — 
Ms. iJC^. — ^ In marg. : o e» Ulj^<o«« UiJi^^o Ij^^aa? IMxxcd^ ^ | 

i_ao> 1_V La -<T>i^..A.o *«_d **.a»>M -^- ksJM^ )oot* o e» •'"^MkLa.dio U Loa o a> a ? 

^t- JLIa. ^00« Ju.?aa»o UjoN.-t^ '^i^ «^«^)! i^oi >jpq^(Jv rt^v . — ' Deest il 
— ^ Ms. «j Xd'»0 ip.o imA. . m ms. — «.( 166 ).€^— 

rwjSj._3o A-rajacA-A v^rD^H.aa.rp «m-H-AoO^ ,^^^t^-:\ r^ibi3n 

•^^cucTxrD r^om ^oao^Y^ ^-a y^ctx^ .:. •Vx.^ ^-Kv^ ArajaoAo 

.j.pTwa» "Vtd .^wax» \r3 -yDjaarwAr"^ yy\jL\a\<^^ t^v£>\ 

T) itvxx.r3'A \<lic73 JsAjc . v\ . trA.r73r«wA ocd x."\jooAr<^ ^^ -vVvra 

, ^ X;'^^ usA-rTDr^ . r^.5C.=03i"^ r<^S \r^ -;pAjt- ooA»^ . > . 

. i^^^rrj . v^^^v^ us-j-Kr^ ^r\oe.x3^v\.-Kr^ oa-K^^vra . . o . r^H.» 

.:. r^^jcsrxvi-A r«^!^r^ "^toAx. . ^ . Vvijc.rDo 

10 r«^"\j3Vv_ro-A 2 ^tvjcoc3.v-^'Ar«^ .:. . ,V» . r<!xkic.- (^o^oa x.a»"H^ 
•\-»^ fY>r^ Vvoo^ j030_roajLr3":\ r^-ioa . -to . «.■Sjoc.wr'^ r«^ooj 
Vv » — tVv-ag.r'^^ . ^roL» v ~^-:\ ^\; ^ y ■ ^ro-^ 3 Ax3C.mr^ VvVra 

.:. r«^ijj2ka» Vvxr^-^ r<fVvo\v^ 
acoj-A-A . . "A . c^a^or«^ "Std c^\2k . v:v> . r^fvbtjt.yvA_Sr«^ c^cvrv.or«^ 

1 5 c^o^A^^vv fw"\\r^-=\ cTjVvcvrAm-^ ^rvx. ^icrD . ^ / . o . \ ^rocKr";^ "Vra 

r<^^iJ3jAu3.rD x.cv»"K-^ \^o3 "TOwbw r«^r3"\.n ^"n^^^ . rCjJo^JVjam 

•^pAjco . r^joDoH5i"Ao r^j-ivrb"^ r'^Vvcvri^\.ro ^^r^o . cnAV-J3o 

^":\ r^ooo ^.\-ror«>^ . ^-vic 5 . a\"\ . Acv^^oi A^i^wki^^a r«^owi 

.:." { . .raA . \ -Vra ^^tdo ^ ( . Jrv.» . \ Qoo"A^jjM.^rw 

ao <^o"A"=\ V fw-^ \r^l\ r^^ro^ax. y^-^rd ^m \<j.vic- Aj^oo ^acA^k. 
r<^^a \ \^^-r73o . ^ ( ^r^ v. -TaVvo^ r^r«;lr73o ^-K-^Ars^ rw>cra>i r* ^r^_ro r^ "\ \ rn c^o^K^^v v m ^^ \r^A v^Lrn'^ s,o A ^ ~>":\ .:..u:D'\r^o ^N.r3^r^o 

^mo*^ "^ ^ rt^. s. .rp^r^ o^JV-wrCf (^o^S"^ v {w^\r«^ ^fVxm ^"a "^v^ 

2 5 r^o\ vv ~-t Y^CkOi \-*jmrd ^rd \ K\^r«^v ^cn . cnVvo 's \ roA 

^■\jb (^oS \. *\-»-A-->r«^ ^rrs ^jJcjrC^v <^cv^\jA .:. Ajr^wij"^"^ 

^ Ms. J^L*aL* ''. — ^ Ms. ^rr-"' — ^ Vox parum perspicua, sed vix aliter 
legi potest. — * Deest in ms. : ex Eus. supplevi. — ^ Ms. .^j. — ^ Deest in 
ms. , spatio vacno relicto : ex Eus. supplevi. — ' Deest in ms. ,spalio vacuo re- 
licto : ex Eus. supplevi. In marg. , minio scriptum: JLa..aflc>. — * Deest in ms. , 
spatio vacuo relicto : e Mich. , p. 72, supplevi. Secundum Chron. Maroniticum est 
numerus 5 197; ct. supra, p. 63. /1 \\ *!i r" — ->--»•( 165 )«€^— 

y^»A-x^ \- ^ ^ ^"^ r^» ^ y \ T^^-TTa-^V-v^ r^V^N^oo-rx r«^vkv— > 
^.m . ■ * ^ •^ '^ - .\ ^ ^ "n OOC730 . ^i>s^Srwo v^r^ra s. ^\x<^ 
rdr^^7xxj=ry^ r«;fVvxr:>je.-A r^^rvxk-coiTaA r^rD":\i*^ ^":\ r^["v1»v r^lx-raSr^ r^Vv rv (v> rniA r^-rTj-rv s. -^^r"^ ^JiTao .;• Hjc^i^o 

.:. ^r^kmVvo r«^r';^r7DVvx.o ^jA^fs^ 
A-»r<lx-i-^ ^jwro rdxio^ ^^s,^ ooa atoj-H-A-^ . v^ . ^":\ ^rwjt_rD 
.y^r^xrs. y\^y. r"^A ^"A oA .. r^ ^rv m "73-:\ ^»Ai^ ^cviL^ -K^^ra lo 
r^r^ro A^r-dxi^ ocn f^^] ^<j^ . ctdVvoA-a r^^^rvro^-K .\\jro 
■VTD ,<73oVvjr<;^ [^^^-^1 •••^^*^^ ^^ . ^v vA^tvro . .^jAit. H fws.,o 
■\_r3 •^p^jcJ3-»aj^ ^fvi^ ^fvutrD cTxror^ ^^ ^ra^rvjt.r'^ . ox» . 
V V v\ rilro^^v^o . "H^^^^orDJ-A coVvo^v^t^ jtsSra . i r^woco^ 
■K^.i":v^or3J-:\ . ^^^Too . . r^raVvxj-A -^"^vja . ctx» . . x.ojS-^v-a . vi . 1 5 
2 <v^o-=\^ <v>^\ \^ «. \-:\ . 2=iCi . ; ooSra^ MNt\o"\ro.\jorw\ . .rio . 
\v .. ^/^^ -K^ y V \ ~t:\o <7\\\^ n ocn"A r^oo":\ ,cncv>roLJA 
^— > V"v— * r^":vro rCf^AJaVvro"^ ocn x.ojS"A"Ao . .^^ c^oja"Kr<^fv> 
v<^><v^-\<\ cioo"\oj3":\ S {v>s..o . c^o^jaoTDr^ ^"^ cTxro^rvjc-ro . v» . 
r^c73"^ cn"\_r3 <^o cA^-^^rs^-^o .ArDTDA x ^^-^^ -KVrD ^ro 20 
. vi . r<^xxx.o . o":\"Sro"A ^jAcn r^jccvV^rb r^r^-^ r^^Wx.o . . w . 

r<J^VX_-. A»r^"A ^"A jTDjVvr';^ . . >J3 . ^CTdA^ ^0C7J":\ . X.CV»'\'A':\ 

-=v <v\ >^ — iT\ r^c7>Ar^":\ c73Vvcv-v^\ S^VvrTjA ^"A -^"^vja . . ,^w . 

sL\.>^x^rd c7sVvo ^\^Ty A.r3.r3 . cA . v>Aror<^ n.^ ^^ jcojS-a 35 
rdjcTj . "K^^A^cvrDj y\T2t)s\rd c^sVvcu^rAVw A\^^ro":\ ocn C75"\r3 
•\_5t_2^"Kr^A Y^j^K-^ r^c73 . r^-k-£^H-^"A r^ ^ \ 'tj ,c73o^rv_»r^ 
oo.j^r^\ ":vj3or«^o . rdj^o^o r^^^roAo r^^-^Jro^A r^^Aro 
i^Tooo )C73cv_rocv_V_rio . ,^_oc7X-A_»"a r^Vvc73wro_3t_ro r^dV_i^»"Aro 
.r3"\ r^"\_sAr^.r3 ^rv_»Aoc7Xj ^":\ ^ s>"a t^ctdjooVv rwv^ViwCv^ 3o 

' Ms. *A.a«f«. — - Ms. "•jjo .».»■ o»w^. .( 164 ).e^~ 

X » Tio .Y^^qy '^ ^^m r^-\^\u^-\ r^ s^Sr^ r^-Lro v^am 
Y^zrx N. . <n\ -\-33a . r<l ^cvA-V^"^ r^lj-^vA-rL-A rd-!^"Kr^_r3 
\-3g '^ *\-\r^-:\o •^73^,x_3C^ cn-S -^ rv \ ^l ■\r^cv_i73":\ r^jD0"KcvV^,r^=3 
•73^*0^3 . tjN^:^ . r^jAJf. ^^ >r3jVvr^ . -^cnr-Vralr^-^x ,<75ocarDr^ 
5 Vw\.^cn ^-A «^TOja .:. . viwVv . •SJVs.^ra-A r^oiAr^n cTJ^VvroA ^"^ 
r^lro -^vjcvj-^v r^.m^ s. . : ,^.^rrx\x_- ^pa >vr3^r<r "^ji ^m 
^A_3i.r7D r^^"Koo ^.rra .:. . -^^ . r^.»-\_x-^ . Ar3^":\ r^^^Arrj 
.r^^xrj"^^"^ "S (v\s>.,^Y>A Vv^v^^ ^ro r«^^rDJt^ vCl^xyL^ ^LiJi r yjc^ 

.:. . .V^ . ■\jj":V2kCvr3Jl":\ r).»']<73":\ 

10 y "irio-A -^ r«^VvwX.-A r^ ^ \ 173 UN-A ^r^ . w-A . Vv-vjc.r3a 

.:. . ":\r7D . <^ajr^"\cv.x^ 
1 [>C73a..*\\ VA *7Ck-Ja) . .^^^ . vsA.-ror^ "^-r^ [^4-*^ "Aj.jn.r^cvraj 

.:. . .ra . ctj^td y\"Aa\mAar^ 

["A 1 %\<^ y\-\ r^v-Vi ^":v_*c7D . .^^ jCTJCv-Vir^ r-Al ^ Fr 1 Yf l^Y^ 

i5 .r^\_^^ AA^-=oa r^d^-V-^-rxl AA^^-m r^iyy.fVlv^ A^F^j— > 

^_5C.cv_3t— AA_m"A r^"S-^cv[^l r^ac73 r<!li1c75":\ ,c73rcvvIrDvr3 

, [y 1 s.,Vvr^ ":v^ "\^Yy\^l ^"^ ^J^Al . r^Acbw rSoc.ot|j3l"Aa 

vsAr73\^a r^^cvsAJrrxA cn^[^A"[a . c^AA-n x.a»S"A yC73a\^ 

. r^-jA-riv-r^^ r^^a '^ \ *73 ^\\.^ rr^ii^Sc^a . v» . rrw».vx—l 

9 . r^"^.rn ^cA Vvxvx.a 

. VA . ^"A^-^ "Kjj":v^ar3J ac73":\ ooxiDCvIrDrTar^l . . "^v* . x.r"\cvl:^ 

. \"A . r^^^Arrs ^rTaafS. ,1—» rvs-ArTarr^ r^c73^ . ..^^. Vvkx-rDa 

2 .:. ^ajo"\A_ 

. aA . .^ fY^Vv-x.a "V-ra x.cv_»"\":\ . r^*k.rD.x— rv^HI» rwX.cv^^rb 

2 5 r^XjCDX."^ ^jJii.r3jc r<jkvx. ^jotAx. r^c73":\ T^H^-aI r^Vvix-rDal 

r<s:lr73.i^"^ I r?^Ix»"Hl r^acTs "^v:^ r^V:i^c73 A\^Vvx.r<^ . a . ^v [y -^la 

cv.rrxj,j3^r«w\1 w^ojrcTs] . p"^\cv.» "\-r3 .>wcvx.»a .\ » ^ ^"\ra\ 

3.:.r<j^a£i r"=\^s..al \\^t<f "^vsb. rdt:i.\r73 ^zn r>wX»H .^^oxA 

^ Desant iii ms. — - In mar^j. : — | )l) J) Jlio» (minio scr.) «»^o>-) 

j» • • J^-) ^"^^^ ol I'^' • — ^ ^^ marg. , minio scriptum : 10 ~^{ 163 )k^- 
vTTDo^iD UNXrof^ c^cvjo\rr> c»ajj3j3r^ r-^jjt.oj-rx . , . Vv.vje.r3c\ 

. "^v^ . r^vx. . "A . T^^^V-Ta 

^_3r> ^\_^ ^"K^rTa-^v c^x^uxrDa . V\oVvxiw ^m T«^ocn jOjo^i^-a 
\rrfc^^-:\ r^^fvr^oAra •^po.x^VvVvr^o . VvjJSo -^T^^^^r^ r^ms.. 
^■^ -^o— »'=v_3a . p . ^":\ > ^ \Vvr^ . ,^_cv_v^\«^ m ^ r^ooo 
. ^Vvx.o rdr^^zrxx.rTyM r^cTiArwA oo^cwxj^vraVviTaA 
^n_*c7J . .^ % . r^ » V if . •^-xJ3.»cv» . . ..^j^ fr^l-vj i v^r«^oc7x* 
. OOC73 ^jJTD^VvrTa r^^zryjc^ \r3 r^-Kor^o v^\s Ara ys o\rD 

. r^-Kor^A -^TOojajcv» c7\\\.r»o 
. C7J"A . r^ ^ \ "73 r^oc73 •^— X- rv »cv_»-a 12 / . rcf . \ ^ v r ~"»o 
v\\r3or^ r^-AC73 r^^y ~->o . vx\ . r^vje. >r73o\r3 c^xjjcvxxV^-Kc^s 
yy. \ .vAor^ .\ v> . p^A^*^ • ■V^ra^ r^:^\rn "K^-^v^cvtdj ^r^ 
.|. r^Vv_rD-\ r«^^ K -n v.o r^\.m-^ c^sVv » "n^^ r^v-^^.^ fY> \o 
r^cTJ .3-^paj3jcv» "70^ >c73o\rD^o Ajr^A yrD^rvjtr^ ^"AaCTa i5 

AAor"^ C7XA,r73T\ ^OJCA C73\rDJ^s^>C73oVv3rw OC73 •^OsJJDaCV» ^"A 

rwX*"S "K^^^v^cvrDj -yxyx^r^ cn\ci . A.»rD.rD"Ko\ ^rDr*^ Ajrcf^rvAjA 

.:. .\^— v"n OOC73 ^vr^ r^rxx.^ .^^cucn C73.ra.b** >.\.rb .\s., 

X-VJCTD ^r<^ yy.\.r.\ar^ A.n.„ "\^"?V2i.cvrDj rDo^ ^"a pAx^ 

>-\ rv% >w VvAJtTDO . ^^ fv\vv"r>\\ ^fVkJjclrDO . C^Ds-Aj-^ ,\ ^» ■ 9.0 

•?voc7Xj cn \ ^ \o •^A-r.^Aor^A c7DrA_yir«^1 ^["^Vjlcno . ^rvA^o 
.:. c73^o *\ \ m-^ rd\ rA-^^^WA r^tvvacrDl r^|jJD"Al ^\ ,cn»^Y.o 
3 v". AirD^"|":\ rr«w iVvcvA^ fr^rTD^svii.- ^*^ ,^_cvr7Djs.Ajc ^pD ^locn ^JtJv^ 
r^xrDJt- rS^fvrDl r^":\roc7x»l ^fVxrD"^ ^"a o"KVv^ . ^kvjc^ . .iw^ . 

5 .:. r^Vvjc r^^o . Ajd . rwijjc ^\r73jc"A* 
. »\^y.o r^r«wrrx^.rD^r<f «^^ocnVvrcvl^Aro^A rdxvic ^a ^c^aA^ 
.:. ^"Kr^o] ^["•\cws^"] ^|*"=\] t^^^Arb .:.\^vfb^o 
,cnoVv-»r<^-A . A-ir^lxDvji r^^Vv %^ r^ r^ocn rwrDj^fvro ^"^jcn 2 5 ' Vox minio scripta. — - Deest in ms., spatio vacuo relirto : e mimeris superio- 
ribus suppievi. — ^ Ms. «^«idjua^. — ' Ms. •♦^. — ^ In marg., niinio scriptnm : 
].*\iO<r>. — *^( 162 )<^'-~ 

rT<j^it-1 r^^or^iol uN^Ajx>r^ O3^o ..>lmo-\.\ QoraVlmro-KI 
c7jr^]a^\.roA . .^s. . rW*. >col ym"^ v^r^-^ . > . VvJv.y.— ^l . uA . 
r^o^ p*— \.__cd1 A^»v^r-\-| cyv-»r^-A r^ ^ \ [-^1 .s y.focn-^l 
5 . ^.*.^\r^ 1 VwAfAS. ■ Ajy^-S fyv»r^ ^r/D r^^ v.ro •VDoJ.^i.iTaAx— 
r^»_»]^Vw-_3o r^I_x_Lx_ic- ,^_orcnlV\ra_^LV_r7D ^-rv ^rTxLjo 

. ^[».ly. TxvAo 
.\ v.oooo rwx^oclr^ oofcn ^lrDjitvmo f . . ■\^^"| . i r^Lliarvwl 
-V '^ .^ »-V3^vl_x^ rv \ fv> r^JjouAl >fbroArDo ... 2 •^ayi.io 

10 "7x.]j3 rr^jjolwi^ . 3r vr^l. rVwjcrDo yD\jc^\<\r^ 

, r^J^I ^ r . T^^iTa'] . rojaAAirx^ r^roai ^SVv^ >Z73o\r3 

T^^oo-A <73^a-^_\...no-A . -\^ . ^ .v-.y-r3o . . ctxj . "I 1 r^.vrjo 

ArD^-^x r«^-\^]r^A >jr3^[x.r«»f 

■^[ .; 

OA_A_ror<jo r^o-^H-JD-^ r«w_i»^"Kr"wA aj3\_^o . r^^Vvjo-A^vJO * * 3 1 °. 
■^ »S-v>v V m ^A.vv .\ ^ ^ us-iA..ro1r«^ •-poAjA^-fyjo . ^ttdVv 

. -^^ » . ^ V r ^ > -iVv-3t.r^ r^^^l v*^ v^ ye vro .:. >cna-r3r^ 

r?^[.xAAol nora»'] >A^ "^_^ . o . ^pn>)s\ r^ocno . cnVva^ArTar-Al 

3 •:• c73Vva:iA.r73A jjA^r^ r^»\r73 •-p"aix3'| 

%sna\jr^ rw»Vv»AVv rd^Arrs r«^oc73 r^.yr v|ron"1 . .rxrrj . Vwjcra 

. . .vA . rr^o^lijt. 5 QoavxA. c^xioa\a^^ 

., c^o maAa-Ay-:\ . .A. . Vvajc— >jC73"A r^-ac-vro-A . .^v . Vwx-rao 

.:. QOjc\.^av»Vv\. {Y>ax3 >>c73-a rdjA_v\arD V\»v— )V\r^ 

9.5 jC73cv.rbaj.r3 . . r^A . 1 r»^ », v.cv^ . .ra . 6 r«^_>c.v_r7D \rD «.^^oror^^ 

r<^oc73 )C73oVv»r«w^ r«^»^\ r^v^f ^lo . r^i1c73^ r<^xrv\w r^oc73 

,":vAcv.wo . c^x-i^-Hr^^lrD Vv-K.roo . r^Vx^ ^ fv>-\ r«^f^-\a^y^ ^ro 

.:. r^VvArDj ' Vox mlnio scripta. — ^ Ex Eus. arm., ann. 1281, suppL — ^ Linea nu- 
meralis apparet : ex Eus. , ann. i3o2, supplevi, — '' Linea numeralis apparet. 
— ^ Una vox e duobus coarctala in ms. — *^ Voces niinio scriptae. ■ it « ( 161 )» << • 

• ;. 1 jooroTDr^ "7°*^ r^co^l >oao\r3J3o . X.1<JCVj 
^•A r-^jo— «n—jQ 2 .s y » \r^ ^tVjcJ^D acr^o-j-^ . \ 1 \ . ^fUiXxlra 

.:. 3.7v\^. r^V\axx-i\=3]Vvr73A 
<^o^m s,o V v-/%"|fn ^tv_i03 o r » ^ \^r^ . ^ "v . v^^<\mr^ 5 
^o-=rxAr^~n ^^1 ^^^ ^oooVvLr^ .>oe.oooo . •^o.vx.io ^o»o 
*3 v°. ^Y^ .:,cn [ s..lSr«^^ ^rv-*_=30o . S. ^ cn%r^r\ v^\^^ye ,* 'fr^'^ 
r^_rD^^fv_r7D n»^o . .^ojaVv ^_m r^ooo ,o3oVv_j»r«^ c^o-m v^. 
>_r5^Vvr^ . ^173 V\ \r3J3V\rwo . oaX^^o rwi^oror^ r^oxLv^-m 
r^ojo . . ^ci) . r^yijoc-m"^ oiitv*^roA ^a -^psAnja . ^ . ^-sx lo 
. -^pc-iVv— a-Ko-P-A -\ vv "t:\JS<^ r<L^^Y^ ~n r«^ooo ,oioVvjr^ 
•H—rDwxpVvr^o V\-x-soo .'VJii-.^-A v^-^^rdL^ \-m Si ^^V\r^o 
r^-S.^n.s^ ^rn r^ooo ,oooVv*i<^ "^o->^o .l.r^vvxj-A oaVv\.^rar3 
VvjuSoo . »^^oi».=rxx— VvxTD"^ r<f\.^if , ^ro . ^\r3.V^ Vvxra^ 

r.:. ooJiw-Kr^i^ \r3J3Vvr^o i5 
.i_3t.oo3o r^ \\ r.r^ OjrajVvr^ ,ooornojC3 . . raj . 5 r^xoik^ 
^"A rt > >-t %Vvv^ .:. r<^ » ^-v-ra \ "-> rw»\^\o Ajr^o*o r3oV\ 
^"A r^lxiocr^ . . ,s fY> . r^v\xx tx\ ^"a ^jrrxj^^jjal . . .^>.r» . 
. r^— 3t-i_rrj oxA..^^— -xso . yy. \ y.^Kor»^ Kr~^ r^ooo >03oVv_»r^ 
\ >^/\ »/> .:. -\ V^Txtv r«^ Vo \ —» Vv.juJaV\ -^ % fY>V\V\i^o ao 

v^ <v%-=vfi\^ ^73 A-xTDoS-rV Y^\.^r , ^TO r^003 ><73oVv»r«;^ 

\ .:. ^roV\ •\r3J3V\r^o VvjToo . ^^oi^or?^ Vvjtd-^ 

rw—s^ocbu-» ,ooo_mJ^^ A- n 6 / 

A-»._\...r» .^^oo-KiivrD .:. .^ s, -S ^nV\r«wo r^^^vtoira 

.:. ^jjjt. . vji) . r,^_\m •^•vLxD f". ^pkJt. . a:^ . pojaraj^ >.rxiV\r^ 2^ 
\ "^ A-ra^ra-A r^jaAm Ao^ pAcso r^\oisi*-:\ . .^ . Vv\y"-»o 
.:. «^'v^ ^\r^ •^avv-\.*7d ^ro Ajd.v.o . j^"\rojt. 
^-Ls-Arojc-I r^rroto "aqoA^VA^^ r3oV\ pAco . ^ . ^\y "-»0 

.VwxJjo] vija^ jrbojrD A»r^\x^i<To] 

' E Mich. , p. ^i, suppl. — ' E Sync, p. 353, suppl. — ^ Ab annis Eus. coniect. 
— '' E Mich., p. ^i6, suppl. — ^ Vox minio scripta. — ^ Exciderunt nonnuUa. -^^( 160 )<^ 
ifV^^A^Vw^o c^% fwN^ mrd ^ooa ,^_cprxAx.-:\ coVvorTD ^^Evrao 
^\ "^ V - Aiwo . ^^^o^sA^ ^^^VA t^-aocoj-a rw Vva^VrTD 

r^"Aooxj ^cvjcTd-a '^\.'^^ - "^^ A.i»*o , ^\rr\.y^ <73^o.:A.m 

t^^Attd pjtjjc^ pAx^ odAsa . cn . ^fVucrDo . . v» . •^^ra^iS ^-33 r^ooi >oooVvjr«^ [^^1^ r«wx^rw . r<^vv "T^um As. . rcfooi 

10 .:.oQ^'\j3.rD •SrnTiVvrwo ^rvxrno . >\^,n osVvxs^^vrTD ^ro . oAoc 

oxj-rDV-ra-A x<^ %^ \ . .^^ vs-A.mr'^ yr^ \ ^ vv\ "vrD r^^rar"^ 

.j.^po-JVx .:. >X-mo 

1 5 .• r^ » \r^ 0003 . » ^ vV\>.r73 ^"^vjos . . ox.^ . ,\. *V v.oox-» 

3 A>-<r^\ro s.,"]o r^ '\ vroo ooxjo . rwj\o s.,o . r^":v_rDO_i*..rol 

— »-A •;7x_»':v-n . -^v-^ . >_r3 i^r^ ^^ r<^_iAr«^ . -Kv s % \r^o 

\^oo3 >oioVv-»r^ . . o *\ *\ . r^oxAr«;^"A oo^OwVoci-HjiarVvrrxA 
y*^\j^ r. ^_r7D . ,^^-S^,fv>-:\ r^i*^'\1r«^ ^jm .\ ^ v. Vv ^_r73 ^»:^ 
2 ,03o^rcf rw^roo •:• ["nl^^i^ r«^rooa] \ry\s,o ..^^"KoorwA 
Vv.su=73o . -^p^\^rC^\ v^\.^ Y. ^zn yyj%)sv£^\cim ^_r7D r^ooj 
r^jo.r7DO.i.rDo -^do^oo "Sra-rv r^Avixra oa^Sr?^ r-\-r3J3]Vvr^o 

S\ \j vv^r^ r»o30-Lrbo % ^ . . va . u^-\..^r^ '4 i<;^^\-r> ^ --p-Koa 

25 ..^k^^o^ r^ooi ,^^ox:^T> n.^ ., .s figxAr'^ »030*\\v\ -^pjao r^Ar^ 

r^w^w-Kr^^ ^m r^\ vv -73 ^.rrj rwTooo ,o3oX-»r^ ^-rv >^ ^ « \r«^ 

. ^"VrrxacrD \r3ja^r^o rVdjOoo . AxrDo-K-^ 

..TD^n \r3 .rD":uoi» r«^oo3 ^^oa . .r^.l ^ r^w^r^ 

r^S-^v >rDj^rr«w ^'a^os . • "70 • 1 ^ «.r^oj . . \ . ^ . r^AXiw 

^ Litlerae ^ supra Hneam additae. — - In marg, : »D?>a-. — ^ E Mich., 
p. 60, supp]. — * Vox minio scripla. — ^ Ms. «a.oJL; vox minio scripta. 2 r^ ooco -^ 159 ).^^ 

.;• Ajr^ozTXJC. ^fVioo AofwX.-A . ctjA . Vvijt.rDo 5 
. yD . > ^ \V^r«^ . -70 . tj^\ rnr^ Tvl^^ "^Vjo-a 
^rc^ ^naoi . . 03^0 . r^wr^rrx^oe.^ 2 r»^ Vvo.ix.\ 'Vi^VvmA 
r^ooo ,oooVvjr«^o . .^^^fvjo "^v^V^ "^«oa-a >a30-fbo » ~n r«^j^ibj 
A mr^o . ,^^s.^VrD S 'tk oVvr«^o ^r^Do . .^^s.^S^ ^^ ,^_Vu 

, tjsA.rrxxyAKr \^<73l^o 10 
Aor«djt- X-xj:d"a v^ » ^o^^-S ^m vxi nj^ : cTaAa-A . > . ^^ijdDO 
^jAjwTtd oooo-:\ ^^.^o-ir^ ,V ^ v\o 3t^<7x^ rw»Sorv) •^p^jar^ 
rwooo ^^jA ,ooo^ri3\A r^m-:\^-\ AVno . rdat-ro^rao r^^^^ia 
-^-Vjr..-K ord.rD r«^Ar«cf . r«w VvoA^"^ r^^rvx.avri Vvxtd r^^^orv—^ 
i»^_ai<n_rD .:. oooo . > \fr\ ^\\. -r\ rw^^wriaAo r^^o-A-i .. ^ayx\ i5 
r^\.Z73Y^)ri.iTi-:\ r^oo . •^•\-vv\ ■\oj..r3 rdam uN^Arn^m r^vrbx 
r^^roA^o •^»o'A yrhci^ ^jro . ^vi. r«^r^mjc.rn^ Vwxva-a >ooo\ ^, 

.:."\jjA.2^arDa C7x\ Vr» r^^oxXo . r>w»j3-A^ 
r^^A^v^oo r^yrrw^ ,"\jt oa.\j"A .\^\r^ ^rvvjr ~3o , ,y3, ,^_omj\y. 

i .:.r^"VmA 20 
oaA-»":\ v^^^ ^rvijA ^'K^ro^ r«^u3.^m ^m -i r^xvit- ■..y \^ 
vs-sr';^ . QDOj3.jwAO'A"^.ir^ Kss^r^ . . vj"\^ . r^jjjc- .^^cvr y> jAje."A 
r^Do^^Vi*. "p-w^ ^r73 r^jAx. ^-^^ ^oxV^ ...^^. ^"a c^»^fY>or^ 
. . A^_-c^)Jj3o •K . 1 c^xx^ (Yiar^ ^po vs^r^ : r»^ \ ^^ »oo"a r^\»v^\ 
r^Axx_L^_r73l ^_r73o . .^ \Vvo -K . ^"^ c^o-r\-iu\o"K^v.ir^ ^isSr^ 2 5 
T^ [ 's \ ro"| .^,^o,ro-jAjc":\ . "a . ^rvvx\ v^m^^^a ^\^^y^ ^rTa-A 
^•:\ r^lcTX^ .:. T<S-»"\-x-. r^vxvrTD ys^r^ H cY\2ai..o r^T^r^D^vjc. * 
.j.^^^cTNoor^ -K^rv-rD r<:' ». \ "dVv"^ po"A^ ^^^o-ro^jAjt- jAlrbvlra"^ 

' Desuat in ms. — - Ms. (spatio deficiente) oj.". — ^ Vox supra lineam 
scripta : puiicta plur. desunt. — ^ In marg., rainio scriptum : U^^i.om . — ^ Pnncla 
plur. desunt. — f^( 158 )^_ 

5 2 .:. r^^Txrvii^ i r^vx.A.^.r73 orraXx. r^-Am 

.:. ^l^rxlx. yN^r«^ ^klXcn .. .ra^rTaVvVvo . r^VvWv r^*\\f^ yD-^Y^ 
^-r73 . oA^V\ . r<^3oArzx\ r^v^a^ ^rTD ^t\ r^i^jHax^ usjr^ 

10 .:. ^xit^ ^Ixl^.r3^r^ Ajr^-voaafr^-Al r^^ovxj-K \rb^ r^3e.ar73 

^vx-rao .:. . .^ . -Kocnr^ . *a . .^_o!!l^^^ . . --p . A.»r^Vv^i. . . vi . 
UN_»rw r^^r^^r^-^ r^S^r^ yy\.ye^ "Socor<^-:\ x_r73wVio ^H (ykv. . 
. .ya, p-V-rao r^-Ho^rD-A . .un. , » ^ \ ... . » \ "-» y.-^ rd!v.xvr73 

i5 .^o^. . -^^ vs\r73Lv=Dr^ . .ys. ,^_on^^v^^3 rxl . r^^vrb 
^. \. ^^^i^ArDlr^f . o . viifv^ . vx* . rwxvary\s.. . . .rx.^ . \*r^ . . .^^. 
.|. ,,^_oA-.»r^ ^rvrD^V-yi r^cn-^ jCToarTDrojJiD .|. 5 . vv . 1 ^^_^v\.I»rsf * 
t^A"^ . . u\ . .^^x-rrxx^ . -p . r<^»^fvx\A . ^ f • >1 • wJ^Vi^-^— 
r^Ar:^ "TxAx. >A^\ . t<l\ . \vxx.r3o . yD . r>A^ . . , . r^*\ 

20 .v\ . A-»r^o-rrxjc- .'.. v^^t^^a.^-^ r^vxlvro ^iV^l t^^Vv^ 

r^ox-Xr^-rv cnVv..»^r73A ^-a -Tx-Ij^vjal . . -^ . ^t\ ,^.rxj^r^ 

i^^-ro-r^ cn^o-rjr^ t*r^l ^"^^^"^^^ • • «'^ '^ . •^^^ra-^v 

^ » \ ^ V ^ .rD^vxro^v^ ^fVxrD \\oc73 ^■H^fvrDo .r^^tvjA^ ^ro 

.:. . -^ . Aor^ ... -^uo^^ -Sms.. Wx\ x^lm-^K^ . ^xvie. 

95 : Qaxrx„Qoorw^ rwvrb\ V\ar3^^r73 u^jr^ y^^jxHL^ Aj^cts ^Aii. 
A-»r^a-ro_xA rw-rrj-viwo ; A-»r^-\ cv\.»r^ jJvra-^ r^ljo^ro ^m 
irwxvx. A»r^\i^r^ >vrb-A r^lsoonja rw^\r73 Aor^o r<^xr3.i 

.:. r^^Aiws^.v.o rcirdroLX.ro>i 

^ Puncta plnr. desunt. — ^ j,^ marg. , minio scriptum : JL^oo. — ^ E Dion. 
(ed. Tullberfr), p. 82, suppl. — '^ E Dion. p. 33, suppl. — = E Dion. p. 3^i, 
supplevi. t v : yo^.^jL\)s\v^ r^ \ mrrxx.^ x-^r^A •txxx^-^v 
^ r^v%y ^nA . amVv^ . Vujc\ r^m-^^-^v 

Brit. Mus. 

^,6^2, ir°. '^■^^ v^\v^* 2 ritVxi^^rCTl 

r^r-Kox^ . . . r^H1^\\^ . . . . -^ .^^cn ^pn : r^\^'\r\-:\ nxi^ 
n-=i. ^oarcv V ^o"! c^ "\ »\»r»o . oao-Hcxx^^ ctjXj-a cn.zryjL^ An. , 

. . "K .^r^ ,r^%\^ fy\»fwQk"73Lm-A kTs^-Kt^A o"^r^ 5 

aciv [^^^•^looo . r^ »,rvA»r» Vuv^^f^ C73>mjc^ ^zr>t\ ysjr^ 
■\-rD .. .r30^rvs»-:\ fr^VvoIrn . r^vfbv-^x r^^Vi»^a\ . wvw.-^v usjir^ 
•^Aor^ . ,V^ . "^ra ^^ .raoxD^» .:.*70cn\rDrcf \rD Pwvxx^r^ 

. A,T3 . ^v r»1~^ro"| . Vvc73J3A "^or^ . oro . \r3 ,aX .:. >oA\ 

. c7x»"K-?v . ^":\ r^v^No.TTD-^ . r^m . ,o\"a cm^r^"^ :.r3orvrs.»^1 lo 
"^Mr^ ^-TTD ^":\ ^ocn .:. 3 ^•K^J„rrx.|A jrafo rv 1 v [jI .\s. 
AA^rTDo .^r^''^-^, ^»"KVvo ^--L»-\fy>|N. .r^ojai^oAl rdLiTa^^v^^l 
r^Vv "^ »Vv^ . . j r^ ^ V \\»^ . . x.r^ . . . v^^ . . r«w^c73 

.v^^^JjJra r^*\\r^^ r^f^oVvr^ ^^"K^o ^\[m^ 1 

.:. ^"KVvo ^•Sms., r^. . . Vv . r<f. . . >^r^o th 

. .i^ . \rD -Tor-H.TTa^'] .:. •^\Ir73.^1 "^v^or^ : 5 . <^ . \r3 Vvc73Ja 
. r^_xA-lit- • 70 . fr^ ">f.oJ.r73 ^-^ >rDJ^r«^ .:. r<ll3t.1or7DA "^vXor"^ 

. A . "\-r30 . . AVv'r^ . r«^v-icjt-ry3^ c73VviVvr«^rnA ^M "Tcxs^^vxa 
.:. r^xvx^ *^^<w xr^ oxms^ r^cnSr^ A.[.AlrrxIr7Dl r^^^oc^a ^»^] 

.:.r<^. .13 "^^ . . ^vic ..^ja. ["^t^o 20 
r\vvvl\ : ^•Hf ^-=^A .r3orvs>[»"| A.S.. "^v:^ ^pn .tdoVv r^"\c73o 
^•^ r^v ^ \o-r73 ^r73 .:. . c7Xj"\ . r^ y..vx. , ., r-wbclo.r^a^A . r.^1 . 
r^ Vv-J3-^Lrrx|.\ x-rrxv^o --pcn^nDY^-^ g ^ ^: 3. a c^ Vvvx-rD r«^oc73"A 0« * In-^criptionem addidi. — - Inilio 3 folia desunt. — ^ In mar^r. ^» ) 
U1 ' -1 ^ ■<»'^T' . " ['^1 ^ -1 "^ J^-^o •••b !isijL2> ro»Laao| . — * Punrta piur 
desunt. — ^ Ms. *^^ — *"' Siiperscriplum 9, cum signo omissionis. — !->( 155 )»€-H 

)D V . 

srt^ooAr^A if^j^ax^l-K J^^.rTDj.vrJo-A Nmlcvilv^-A 
.Y^Vv^Vv T«wy^\» A.i*»":\ --p-JVJD ^pDo . mVv^-^vrnA A^i^^ SVvra 
y<f ^ \ ■nn \ ^ r<j^ rdzn^o . ctxXj-^ r<^^f\j.m':\J3 r^Vv.iJt. ^pa 
. ^'^ V ^^Tv •KV\-r3 . r^H_v^oa_r73 A ^ . <73-KVv.j:3 ^rn yyn-^ .:. "^.rocurTa r^V\r«w^ --p^^vn ^ttd ^xvi^» r«w VvWv 

.:. . o . r<Ai\»o . .TD . rdxiJt. r^^^ojaorar^ "Vtd -S"\^(xr3r^o 

.:. . .^^ r^Hjo . y . ^jc ^rt^A^:^ \rD ■\.i3r»ai»-o lo 

.:. ..^* . ^»Jot. ^r^s» \r3 ^ttdVvo^o 

.;. . -A . rdviHjo Jt-rrxvi ^/iy. . ^paVvo^ -KVvrD r^Vv^o 

.:. . .rs . r^Hjo . A « . ^ ^ix. ^xx^orDr^ •Htd r<jo.^.r7Do 

.:. . vi . rsi!yiHjo . .^^ ^jjoc r^o\*73 \rD "^v*r^o 

.:. .-X,. r^Aj Ajvir^ -KVvrD r«^Vv^o i5 

.:. . A_ . r^\* -^^u \rD ,^_crvroo 

.:. "^v^ r^\jo . r^ . ^jax. ,._^\rr> \rD usXrnA^^^Si.o 

.:. .w. r^^Ajo* • -X7 . ' ^jax. uNA.rnA^a^s.. "VrD ■^ViAo 

.:. . A- . r^Ajo . .TD . 3 ^jit. irA.rnA^^^N.. "Htd ^jmLjAojioo 

.:. . 01 . r<lyi-v»o . ra . ^xvx. vav^^^^^s, "vrD "Smas-o 20 
r^-rr)cL»o ^v^ r«^\»o . -^ . ^vx-^ ^sArnA^^^s., "HrD ^vjK^o ^7 r" r^-x-3rx_vi r^dLyiH-jo .s ^^r^o r^v^-rri ^oi A - ^ r«;:^xV3t- ^ v^ 

.:. ^SV\ r^^rncvjo 

' Vox erasa. — ^ Voces minio scriptae. — ^ Puncla plur. desunl. I i ■ ■*->>{ 15^1 )•€<•• 

.,oo-\orw^ T^:rx_i<73 . T^^v_x_xl3"A Oi?cv-jcx_x_v._\r^ . •^. A-x.'Hor^^ 
Qax\.x.£^r3 . '^.^^ifdASo-A^ c^xra-x^ov^ .c^o-\cvj3-a T^^^^-K-Arw^ 
^ % \<n . r^-x-c^^a^A-A c^cv.i3cv\-r^ . r<l>"\ajDo.3r^':\ vslxjacvv fY>^ 
5 . fSA>\/\<\^\>\ \\ fsA/^rA—t r^icvA^ -^i^ cvyA^Vx.r^-:\ S^tvtd-a 
cviA . r«^o\^ .raj.yi^r^-A ov^a "v^ . r<l=^xi^or^A cy\»x^-AVvxa>r3 
. Qocvx^xSii<jr3-^ ^^^^"A c^o-Acmcv^ ,ct)A . .^^ArajA o^^x.ra.s^o 
.TDoVvo . ^-mVv oA ^ tSVvr^o o_r73"V_vyr<^ r^^rv_»u.^"KVv ^cKAo 
'-p'^ *^ \ ^"=^ o\-yy ^ci> .. r^^o^^v-i-Q A ^ A o^r<^\ "K^fv_i3 

10 ^__*VvS^"5\ f^^nm \f\ <vi ych'^ "\_^Vv_m_m dv_»r«;^ \ ""^o rv fv> 

ocn * o_v_^ ,^_o<7X_rDO_»VvA .raoVv .. cn_>"S_xAo ooo m.^r^~n"^ * 5G v\ 
c^cvx^^r^ra"^ ,<75C3 . oS.x^^ ,^^m ocTxra cvrx^cTso .r^xm^^ja 
r^Aor^ ^ro ^vda rdvxr3j.r3 rdA^-^ ^■vmr^ "vc^ .^Vv^Vv^ 
o_ra_*-Jor^^ rcf ^tv_x_iw"HVv ,<73 ^"^ cmVvjr^f . ^Ac73 3 ^-rv-H^ . 

i5 ,<7DO .r^^ » \.or^":\ cw % fY)S^t\-Jo c^-xAcv.^r^vj. VvV coorv^ 
^tvm"\3A^r«^"A i,<h . r^jxxjcroA r^-Acvj-^ p"A\ rd.VA.i^ ^.»^Vv^ 
ojg.v.rv^r^ ^.^-A ":\.^ . ciocv.xia.^r<f"A ^VvHVv^ c^oa<7xjo fv) ,<7ir3 
rwVj-rvcvroo r?^^"aj3"A c^xxx^"HVvx3 oa^^-^v "K^rvrD .. r^o^VxxA.s^^ 
^_roo \<f \ ye »H ^-m oo<73 ^.^roVv^fvm :r<^\ci.n fv>.»":\ r^^"H 

90 r^TTDOavVv ..._^V27Xx-CjXV"^ .* ,^^<7Xr73L.b»."A ^jA<73 OOO \. vfv\CV.t^ 

r"^"A . ^j"\rr5rwO oooo ^xjo^vm ^-a ,^_oj<73 . rd! VvcwrQt^oi"^ 
rwAo ^.vjA ^A.wSjrTxrrv r^o . ^ ^\ mA r^"A<73 A \, Air _ 
'KVv.rao . •\o.\ (w.\ rcr":\<73":\ r"dAA"A ><73oVv.»r^ r^ojjo"^ . . v>v rv\ 
o fv> » *\ \J^rd r^o . o-H-ror^ r^"^<73 v^ Vvr^l*.^^^ r^^j-rbv-A 
9 5 .r^vjcHA ^^^^vx^x^YyVvA w^oj<7j"^ oAr^f^r"^ . r^xx»\ ^^^ooA 
^jJLrov XTTxi^o "^ >Vs ■ «^^^ . ,^^<7Xxr73H.>A A^ ,^^\rxiwo 
.r^yvxx-rrxro ^V^ ^^Vv ^■Vrbr^ rwA":\ . .^^ooucAj .^^^cvrTD^yvr^ 

.:. 5-^pAac . r"^Vvcvj"a.w SVvra 

' Ms. ^ai^". — 2 Ms. »«>a*jL:i.»". — » AIs. ^*!^. — ' Ms. -<U. — ' Vox 
minio scripta. '■A r-i fvi *T\ <n-»-\.x.»S ►J-A oac73 ^ oo3w»Vvjr^ .:.c^cv_£ix.^r'wrD 00 r —!-».( 153 )^-i— 
■ x\.xi\ ^•\Vv:\ ^v^a ..r^-ACu-A oiA oooo 1 , ».»\r^o .r«^ocn r^-^am 
.. r^-AO-i-A ^^^-=3^ ^'^-^ r^^Aoa"^ .\ V ^o .r^^-vvAjtJo ,03o^cv-»x^ 

Vvj^r«^ r^w^cn r«^^fvA-.^ A \,jmci . ,_ro^ 0000 . » v\ » '^ y.-A 

°. c^cv.vA\_ii3r"wO . "^OsXx.-Kori^-^x * c^ovA»~^cv»o . r^-K^JW fw^^r^-A 
fv% ^ > \ * <V Ktk^rk . <^x.»-S \^ fr>o,r3-A c^cvj^ V fv^or^o . gdcvx^jA^-a 
--D"Ar73 ocn . •^^cTiArTaAJD y\j3t)s\v^ "^v^a . r<l^\jt. "7^^ . r^^jcCo-A 
v^ V >/\ \ gy \ ycooj.vv r.r»^ .. r"^ Vvcvri.\.r73 Xij-^vrTaLTD ^i^Vvi^ri^-A 10 
^rr) r^-»o.\^-Ao .r^-ACVA r^V^ ^SVv-^ r^^^^or^\ <73A^^-:\ 
^•:\ ^r^-H^vrD .:.,^_ooa\j"A ca.» fv^-\Vvp .^_o":v£xi*- cn»^ roor^^^^AO 
c^Ojj-K^o 2 vc^ > ^ a > \ \«r^\ c^cv-x.r7DO"A"Ao c^xx^"KVvj3 ^^.^■^viix^ 

. <^o-_\-_r3w_r3':\ v^ % V ^\_r3"Ao .^cn-Aor^^A \<^ ^ »00^0 "\o^"A 

, A^«- \ ^ <v\ t\rt . ,^_\yiT\ Ajr^xA"A"Ao . c^o^^oja^A r^wJi^-A^Ar^Vv^Ao 1 

^.»ocT)":\ . rdjA^r"w\ r«^.ri.'\jf. -70.^* .r«^»fv^"\^ y\m-^c\ .r^VvA 
.,^_cv\r3oA jr^-^xj-A ^"A r^-N^N^or^ .r^^ocryxvAO ^Vv\V\ r^vxvzrxra 
3 . w-» . r«^r"w_rr5VvAV\"A r^Vvcv_v.rrvjcn^ ^j"a cTxra r^ocn Vv»rw"A 
>fr\\ ^ V cTira -To"\^r^o . r^Vvcn.-ibr"^ r«^crAr?l\ >x Cr::v.\ ^^^ojcn 
. <^ ■>-\cv.^r«^ V » V -\ N^ fr>o rv ~-> ^cfurD ,cncv\^\^r»"A ^ ^cn 20 
,cn . ,^_cvjr^ ^ ^ \^ y^Ljslay^ >v^\"a u^r"^":\ ,cnjr3 ,cncv\r3J3 
. 5 cTxAr"^ r<!A":\ <v\ * <v^-\nr\:^ cn .r ^k V — > Vvocn Vv.»r«wA r«^Vv y»^ 
55 v°. r^\-JkA r^"\_mo .r^^^v » v ^ r^vj^ * yCx^y^-^ S-A-^^.ra.j^^-^k 

.:.r^-:>\-i 
o:\ ^^\-V t c^cvvx33"Kr73 >rocv»""-> Vv>c.vriV\r«^ r"^o"Ajj3\^"A ^"a ,cn 20 
cnxrri"AJ3"A ,cn ^rTD ^"a ^^wjaAV^^K . . C7x.ciax.d\ . ^"A oocn ^ocn"^ 
. . .^V\ . r"^jjk.y . rdj>VAjc.m"A ^.»^ cn^^^j ^pr) .VvWv r" ^ jc^ 
^"A oocn ,,._o^c7x»Vv»r^o . . .^^xo>x.Vv . dvvx-ra ,cn ^"A dvxj^Vvi^ 
^v * V^ V '^^ ""^ c^cvx\\yAr<fo . r"^mocn"K"A ^^^r^A cnAVx.»S ' Ms. "^. — - Ms. ")jo. — ^ Ms. niLilato ordine: )loj!a.« -.-• )iio^lj. — 
* Ms. yoj» yocNi^*.. — ^ Ms. ..ot'^- — ^' Voces minio scrijjlae. 1 1 
svn. c.-iv. --^^^ 152 )^~- 

. .<m . r^Vvjt . T<^x33j^i"^ ^"A ,cn ^r^a . . JSLx. . r^^X3L r^yxxacm-A 
. r^»-K^ i fYv '\\y^-^ c^r^^^rxx^— <7).xVif.S ^-tx oocn ,^^<7x»Vjt^ 
r«^o<no . •T^.YacKot^-A Qoa\.»"Koj3o . r^i.::^ax\. \r^-A cy30.\.»\'73o 
5 .raoVv <h ^ r^o<73 ^rv_>r<f . cyx-»-Ho V Owx^ colj^aj3-:tj a\va 
c^o.»"H-i5^'\-^i^ . ov.v.>v.vr^"A r«^^V<n.\r«^ A.\.rnw:73 cooj-^^SXo 
. ,.^^vjfv.»':\ c^cv^A.V.x.^r^o . CK?cvj..\»>..i:5a.r3-:\ ,<730vir«^ x^Lc^as-^ 
^^ *\ ^\ ^ r^»'^ {yv.K.p-A c^xixVbsi^^^.cocvjDo^^-A cy)"Ko"^-^o 
. ^cTa-Horcf-A .\^v_\or«^ . -^ \-.va^ p^-nriTo . > y > •n-:\ c^o-Ao-K 

1 () c^*':vj.\.»r^ . r«^^A r^^fvr^ . -^.rrDr^^x rd\m . ^vN^^-a --pcn^^rd 

.:. r^o^v^-A c^-K^or^ . r^iao-^a^xj-^v r^»"VQojb"^ 
r^\.*\o<7vr3 ^:^H (wn.,o ^i^r^rh-^ 0<3O.cix^r<^\ r^^xro-^ja ,<n 
ca,v.» \. vAo^ ^^A^-Ao r^"Kcv.^\ Qo^.>../iD-:\r^ ^"^^ r«^H«x^.^^fvWv:\ 
. ^ . rwxvjt. cHkto^o-^^ ,cn ^m ^>":\ r^o.w^-S . .-^jcocV\ . ^vy "^ 
1 5 ^o<n r^"A<7J_r3 .:. . A^ . r^jJLx— r<fAy.>je.ro-:\ ^.>a <n"A-\j ^po 
oo<n ,,_ooa.>^>r'Sf . . w.^ . *^_\>vwrD qqoSo \. fy>i-:\ qoaxi^-KVvjo 
c>ocv.vjk\. cw.\jao . r^>'H':v.v <v> ">> \r^-A caDO.\.>"Kcvj3 . <nj.m':vxb ^-a 
Qo^^>r^^ . oo<n ^•"K-A^acSo <7xvr7D":\ '^ ^j\.»r^ •A.xrD . r^^mo^n-K-A 
pjar^ . r^'\cvj3.-£^.»-A'A <^o.i^.v.i30,fv> . r<^A^\.V;^. r«^-Koj3jr^"A 

2 <hLAw»-A coo_ir^.ro . .^.^VjOwrTa^A Qocv_x>i\Ao . r<lvj.A_jA.r73^ 

.:.-^\.3g.'\or^"A c^o.vx\.xrbcv» .<ioox^^r«wA 
2:r^Sobw\ c^xxx^o^Ar^^Vv y::ncC%:r:D ciocvQo.^r«^rD"A ^^^Vva ^y<n 
r^*vjc-. r^w.ujjtro-A <71'a.\.> ^zn ^»"a r<!jcvxvi"\ . . c^xx.^ . Vvv3C-r3 
rwJ-»o\.^ A^^^m . ^^ . ^jJLx. j^-A <TVxr7D-:vj3:\ ,<h ^r73 . «^^^ . 
2 5 ., •.^^ojA-Ho-^a cowj^^ fy>or«^ AVrno . c^XcvS^r^dvxV^^L—QDCVJO':^ 
4 /^ A V "73 Ci£XjAcV_^rdvx^V^X^OJ3.rD-A QDo-^vooacvQo^ AA_r73o 

<7X.A oo<n ^^Ar<fo .Vv-x-v ^^^r^ rd\-.%^\^»\ r^^..j.,\-a\<^ 
,cnoVv»r«^ ^\.»-A r^x^^ar^ "VrDA ^ (^r^-Acu-^^ . r^\%x.\ r^^^x^or^^ 
r^ -^p^-Ma ^rTD-A ,<h .r<!A<n r<io<n ,":\or^o .«^jattd-a no^^ii^ 

^ Ms. i '♦ . — - Voces minio scriptac. — ' Ms. .*oij . — ' Dcsunl in ms. — 
^ Deest in ms. 5^1 r". ij'i V .( 151 W r<l°v.rvfYVA^Y^ ^s^Sy , oooo Cijt.V2^)s\r^ci . y^Vv=v\^ r^^ovA^ 
o-rnoi^o .rwje.9"^-X3 r^^raVv-^ra o"\j3o . r^^rv.k*':v=73 t^-\\v\^ 
:r^<73^ •^^'\cnr^\ r<^c73A\^ x."\^ ^\.^ ^ttd-^ .r^v^oa o"\.r73r^o 
v-V \ \ r^-m^^bwo . r^^>o-v ^wo v^^^a r^\.aj=n^-^ r^>w"Kt\ 
i^l\o . r^\ fv\ "n A-»'\-Xia_»r>^^ v^ayj^ ^\.^r^ oocts .. r^liCTX^ 
r^^rvjAorDo r^^o^s-KVvHi-A Ao\_ro . ,^^<7x:3 Ajg-^Vvr^ x^r^ 
"^s^ci . r^xTDJkrD r^cT^Ar^ ■^uix^-A Kj\^y<! . ctsA oocra »j^\Ar^ OOC73 UN-»^ . C73Jk OOC73 ^A. r^)s\r<!! .r«s^.^7x.^ ^.m r^\^.£^j=^ ooc7d ^» *^ \. vao . >A>w. yH^ 
.\Ny^"73 v^Y^ . rs^^or<:^=rx^^ AV^n a\ .. C7>.oro*\o c^a\a2^ i o 
r^^-rx . Ao-a^r^ r"wA rd\ fv\ "^ -70^^..^ . "vrnr^o . rcf ^o i s » 

.|.>ivr";^ Ay '\v^ 
* 53 v". >r73cv»— » r^jj3.kr3 Vvjc.v.^Vvr^ * ■voo.^VvkrTaVvo r^^r^^rb^vWv^v ,cn 
VvAjtTD . r"^.v.»V.£^-\,:^ r^j..r7DAJ3 r^^V^a c^ v » V v \. j^oja 
r<^'AC73.rD . r^Vr»'A.yTcn»\V"-» 1 CTxra . A-j . ,^j\»v>^r3 . o\\Vv . 1 5 
C73A_\-» ,-r73 ^"A r<lxyjs^\ . o<Daa\r^ r^^i^ac^^v fYv»fY>\\vp V\oc75 
cn_x_v_x_»S ^n OOC73 ^^^c7X-»^^r^ . ^ . o^/x.^ . ''sL, i^vvjje-r73-A 

r«^_rD\ Qo\^V-v__xyx_ak \r<!!a ,v^-mci^\^r^ CiOo\ \. fw ^»\fY> 

3 Cix»\j3^(o\ . r^2k.OjA_Ar'^":\ c^^V roor^^^o . r^»^'^ fw^^rc^^ 
":v2w . fw » fw-v^r^ T<lr3\o ^^ ctxtd Y^am ^r^ . •;7pAjt.\oi^'A 90 
r^_x_-»':\-_j3_A r^"\-»\_jt- r^\_rD irs_»r«^ .r^oc73 r^ v .y •yvje.*73 
.raoVv ch "-> r^oc73 ^rv_»\^ . r«^oc73 ^rowX-TTD c^o^^^ v fw '^ ^rCf 

>cn-_r3o r^ vcts . <^o ^■:\\_x3?v r^d-^cv rv fw » *\r^ c10._K.r3 Ci3or^ 

c^Jki \j roar^ cn.-rD rdom ^JV-jr"^ . vv_2k.^fvjtr'^ v^ r\ t^^v^V-i^^A 
. ^ » ^ ».; VA .rao.rv \ » . ,c73\or^"A rd<7y.\J^r^r^ . ^..^co^^ncvA^ 3 5 
, r^^v^V fY>\^-A r<j\ fv>r»?v c^»*-v fv^or^ . rsAxioc»\":\ c^o^^^^^vr^w 

.:. r^^^roojajj-rv ca»^ fY>or'^ 
QxjdDoo-Ar^^Vv rd2k,\r73 ymci.x^z^ ^fv3C-v^\\r«^ .* ,>jjLr73LWo ri^r^rn-^v ,cn 
' . , . rar^TD . rw-.\Vv . ^fVvacrD : QQ.Ao^r«^v»YfV\^ fY^ojara : r«w^\ 
CYv » vo'^ rv •73 ^ V > ^-^Tv ^ », fY>\Vv_p ^^^A cn_rD Vvocn ;3o 

^ Ms. o»d . — - Ms. . o^ . — ^ Ms. " ao . — ' Voces minio scriptae. ii V -^( 150 ).^^ 

^■x.\ ^^T^^A ^N * *^"T-> t^c^Ydo o<73 )0.yio . mjc^ri^o \<^Vxv& 

.l.odTawu^Ao ^jQoiw-Ao ^sH.x:oj!w^o ^xrooA 

5 .:. t^^=^\.r73 r^So-^rcf^-^x 

.:. ym\<\v^ ^^V . ooAVv^ . VvsV3i.rD 
^ *— ^ V rdjuiiioH.^"^ r^i^vi .r^-K pSov p<\.^ . -^^^ . Vv.V3cr3 
. ^\^ r^Scm * A.iw fS^xroocnS yj.^ jc^v^Vvt^o . t^xmocn^ * 5 

. ^•\'\r3 OX3.UA^T<^ T^xmoCTi^A T^T^V»2-C>0O 

1 : Qoo"A<7xiax^ i xs^)s\,rd T^vrav ^V>t^—i^^ 

'^ ; T^C!i.\r73 ^j\»TCf >roo»"->o 

ooojA-rDwiio yyj3 t^^Vttd QDO.v»"K'Acyi >rooArD . v^^ . ^rvA-jcrD 
"HroT^o . ^jix. . v»J3 . r<^^x».xjzn'!\ C73"^V* -A^^ra .Tcf^n.5b^ ArDJ3o\ 
T^roAo T^^-S-^^ T^c73o . T«^Vva.>^rvjA^rvA ^Tcf T^roavn ■^vi-^ 

I 5 OJCA^^T^O . ,C730^jT^ T^^Oj^TVaWv^N . ^V»^ (Yk\ T^^SATD^^VrTJ ^rO-^X 
. TdxV\^5^T<f-S0JQJT<l\ T^0J:D.X^Q^T^ r^^fv\^0 ^ViHt^ OOC73 

.t.r^^n.^ ^rr> ,c73oro"\.yiT^o 
T^Ao-^ °^jojo . T«^^\ "r> c^oSoT^wx^ jmoATa . A.i3^ . ^rvkXJrjo 
y^<\ta<v\<\^ t^oc73 ,c730^t«^-a .T^^Vvn.^ Ar3J3o\ T<^ ^r ''^ »rojc> 

9 UN^T<^ T«*ljaw»^\ T^C73At^":\ T^^JTxA jC^Xa^VXJO . T^^Ju^O % V JT^A 
T^C730 . T^r73u\.ii-r3 C7Xr3 OOC73^ T^xTTa^vib TS^Ja-V-AX ^TTD n-Vi 

o-5C-V.2i.^T<ro •:. . vr\"H . ^oJLx— . T«;lyAju3tro-A c7jnA»* ^m Pk^y y K 

.T^i^rooc^j-K^A cooxi^av*^ . T^^t^OjA-jr^^ T^°vrv(vx^Tcf ,.^_oc7x\^ 

T^VvA-ro-^Vv ■^v.rx.^ qoo-»"\-\^^sO . t^\ aAt<^-a c^axX^o.v»'AO 

a5 .:.T«^^\^ ^ro ,c73orn'\.yAt^o 

•^cxjo * . 'R^.v.vi r^^N^jjj Qoakx\cv.» >roo».~- ) . -^-K^ . Vvvacrao * 53 r" 

CTi'^^»» ^TTD p.LviS T«^C730 . T^^"^^ A.TV.TloA <^»^\y fYtOT»;^ 

^\»T«^ T<^rowiJ3 yi^ OOC73 a\oc.^^T^o .:. . Ajt . ^jjje. rdujoc.ro a 

Tdj:73i.Ij3 >V^"-| .T«dxJ ^\j3JC^ T«w\o V^\ (V>~-> ^^r^Ti^ T^-^ 

^ Ms. oAi". — " Voces rainio scriptae. r«^^ajwi::^Hoo <yk»Yp^"^<^ w.^cvjja^rTa cv^":\j^r«^ . wdoVv . ^x-td 

A =Dr<^ 0«T>"A T^OC73 .^■:V_»^SVI73 v^|--*"=V "V-Ta . \ ^ ^ . ^fVAJCJ^ c^o^^o .:. 2/rdioooooHA .'r^.\ T^jix. "7o\x. . i .riAjaVv . Vvvx^ 
^-TTD r»^ V » \^ (Y>H-^ .\ N. r>^_x_^o^'\ "^oja . Qa.ja^ . Vujtr^ 

.:. rdvj-Kr^ r^^\.:3o c^cwx^^^Ao 
v^j-aoj::^^ re^»fY>H^-A r^"\\ry3 "Kcvraje. r3\y\ . ^v^x^ajaVv . Vvxxjtdo lo 
<^A.r3JO"A rw.i\i3Hr3 o\r>^ r^^Vvjjcra crxrao .r^xno^^v^JoAo 

.:. r^Vv^\^^cvrD"SjAo .r^-Kcm 
.:. r<^»\^y »"rx3C r^cv^ -pj^ VviV^o 3 . /c^ jnVv . ^Lvacrao 
.:. y<^\%\\jTn y^v^rn -^pn . .^^^jaVv . Wacrao 
,r^^\j6ry ^cv.\_x.\j"Kor«^ vd^x^a-\\ ^ "7^ s. , . ^v^ja^ . ^rvjjcrao i5 

.:.Vvxmo r^j3"\r3r3 r^^oiAr^ ,<7Xxyxr73o 

c^o\»\^\rto"^ ^ro r«w VvHv^"^ r«;^"Koj3^ r^ocrs . y^\)s\ . Vv^jctdo 

52 r°. .:.r"^"\"^vxia:iAr«wA* r^°>rvfYv»Qir«cf c^o\\^^ "AC7X£ior«^o . r«^^jjcS 

.:.r^2k.\ c^o\»\t^\\^^oj3 vrArpr^ . ,V»"KVv . ^rv^ra 

^r73 r^» fY>"Kcv:^ c^cv.vj \i ^ \i fYioja •\^s.r'^ i.V\"KVv. ^v^"-* 20 

.:.CiXx\o^\»\.\\. (YtojaA r^mcim\ 

r^Vvo"\r^_y\ <^^<^ ^ * \/ ^ V *^^" r3C7x_» 5 . o2k./"SVv\ . Vv_vx_r3 

.:.r^yvxxr7D"A ooVv^vi;:. rD"Kor«^o "\jix»o .r«^\»>\. fYtS^v^ 

.:.ve^t\t-v fv\V<\»^ . vvxac . r^xaccvvr^ r^oc73 . cv^"KVv . ^rwxrDO 

.:.r^=3"K '' c^vx\. \\. mcvxa 000 r^^oc^a ^xro . wr73"\Vv . ^rvjjcra or, 

.:. r^lv^Am •^"S.^r^ j^vm .^^^":\ j-Hjc . .:i_"KVv . ^rvjjcra 
.j..-^.^. yxi^M^ «^^ov^TD nror^ Vvjc-rvr^Vvr^ . "^VvVv . VvjjcrD 

.:. rw"\"^ Vvxvrp^r«^ . tj\ VvVv . VvjjcrD 

' Numeri annoriim 5oo, 600, 700, 800 quos liic et ioira lilteris^l, »1. »jlI , 
IL iiotavimus, nolati simt in ms. signis numeralilnis -7- ~l , Tl , 171 • — ' Desuiit 
in ms. — ^ Ms. om. «a>. — ^ Ms. .^1. . — "* Ms. .a.a. . — ^ Ms. .m*i^'. 10 ^i r r^cv-k.^j3-:vjr^ ..N ^ v.o ^jc.^.jr3Hr«^o r^r^rrv.^x.Vv Vv.vjc:r3o 
,^^Vv_yy_Ao . r^»-Ko m c73l-\^ ^ r^»V V «^^xbAi . ^\ ^^-^v 
r<^\ci \j \ .^^■.jo.-V-xbo . <73cv-3r ^.'^o r?lj._cDn^':\ rd^-Kr^lX 
■\n. n..*p r^rs^A^^^ r^>H^.>"^\ rwjJv.V^ .,.^.\..\. oo .r^-A\rr>-A 
r«w_^"\^ .^_cv_^rrx-3c-. r^f.i.raa.^ Vv>.m ^.TTaVvo . r^Vv.v.rDs.r3o 

• |.r^x3CJ3 r^^Doo^^ ,<73ayAr^ S^^vja-A* 

.^^cv^-mujc- -^TX-Do .^.Wvo ^.«..^.raHr^^o r^r>d.£r)^t\AV\ ^vjcra 

.:. r^^cvx!i^i<r-:\ r^Vv^viw-A r^^i^irvx. r^r<^ 

"73^_^^^^x<r ..1 — raSr^o ^-^-TDHr^o VwrcLrbVvA^ Vv-V-y ^ 

cnS^.rao . •^yx-JL-ae.^AoKf ^ r^-^ocTx» ^m r^-AOOj^ . Qocw^^-Xio 

.:. o\\^rnA oocvXcvSi ^\yL r^^cvvx.-A 
i5 •^^cvKr^ A Y^ n . xjrnS^a > »n.-^ y.o rcTr-^^oVvA^ Vvj^jtrDo 

.:. Go\^^^^Ao cocv\cv^\ r>^r7Do<73\rD 

-m 'p\yL\cird ^ra-A^ .Vvaco ^xs.^-vy.o r^r^lmVvWv ^vatrDo 

r^<7xrD oxTDo . <75\r3 QQo\,\; ,"^j»r^ ^mo C^Wx.£^S^xlDr^ yXiX^ 

.:.r^rb\t\ r^^vra^a^ qocv^x.qocv* A^^^r^ . r^r3"\jD 

9 r<lj Vvcv-m r<fooi .Vv_Wvo ^-«r^ v rbV\o r^r^_rr)VvAVv VvAjtrD 

.:. r^-vVvrD-rv v^^v^ .^^VvarpLi^ ys^r^ r^r7Do<7a\rD 

^_k-yicv-» 5"\-r73 ^_jk-r73 . ^_»H (w_^o ^^ *^ ^ ^H^ Vv-V-x-td 

. : . r^^Y^ fv\\.V^oKf 

r^^"\ ri^^o-^-K r^<\<7i rd\.cn s. yjrouVAo v^^t^-^v^^r^ Vwacrj 

9.5 "A<73L_x^t^o .r^Ao.iw rdA..\.33 c^cv.v.»"\.\_ ^.rTa ^v *\^ m ^ ^-i 

rdAo rv fv>_x-3ir'^ r^-^a_x-\-.J3 \_rD . g^v -n y , ^»r«^r3"So"\ 

.:.-^joA.5t."\or^"A 
.:.2v^2w\^o<73 r^jxm^Y^ ic£icw»\^ cn-^rDj^ . .^^^ . ^x-ra * *5i v". 
ym(^k^r^-:\ . r^^!^r^rD ciox^^v^r^ ":\<7xr^r<^ r^^ac^ <TvrDo 
3o .:»t^\^ (w\v^or^ ^vicv»-:\ <73":VxmA^ r^o<7J 

' Ms. ^ai.»}^. —' Ms. W. 00 V , ^"^ ^ \>f\v^ ^-rsoVva . Y^)i\,^-\^\^r^ r^)sv\\^^^c\ r^^-vjaA 

^H fY\ N, . uN-jr«^ ,^_oc7x.v.r73 cvA. V rt^r^o . Y^\xxja^ r^v£io\_ 

r*^» roA^ ,^_oA^j^ . 1 .s ^Sr^o ^^rAV\o r«;^r"^r7D,^Vv Wx-tdo 5 
.^^cv^ur^o . rsl^^^^^-vJ^^^^cor^A ^.mVv .^^.^faAo . c^-^o^A 
^rn r^^X^Tj rw^^-Koo ti*\\ r?^^vx.rD C73.ID0 . c^\2A cn^»"ny. 
.T<1*^:^A^ ^rvjkrDA Vwxio .. r^T^^i^^ r^Xxy^ oiA ^ra^^o .c7i»fY>-\o^ 
.:. rw Vvv^x^^xo r^VvxTDJC. r^r5oe.o r^SVvr^A cr^rD^vio 
AcuA—jrw-rD . r«^_v-_rn^o ^Vv_A^o r^v^ •TX-^i^Jt.Vv Vvjv_x^ 1 o 

... r^-HcTXc^o r^x-rnjc. vsJOi . ctj^ H CYKS-VvjC-r7>v\~-> 
^,^-\ {w-^ Vv_».-r7D . "^ .s y.Vvo ^VvAVvo rwr^^Txv^Vv ^vocrDo 
. ».'\ y . vr>Ar73r<^o . v^^^^r^ ch v^^N cnjcr3.ci-^ oc73 . \ ^*^^ 
. r^N •ni V. r^H^i c73"KVvr3 c73\rD ^oSjjc visArnr^o .:. .»\"^Hr^ 
c73-KVvrD C7D"\^ irsArpr^o .:. c73.r73A03c.rD VvxrTs r^Vwx-ra ct^tdo i5 

.:.SjJC"A"Ar«^ r^OC73 CTXrTXJt.":^ 

^ \ ^ "^ VwjAAjid .^jS>»\.v\rD ^s^^r^o r^r^r7Xioe.Vv Vwxrao 
rw^^^ixrD ^^\^ xcvTTaVvrD r^Vvvy-n crvrDo .Vv»r<^>cjo* r<^^w"Kr?f 
fv\ > fi *-\ \^ <\ v-Ko-Hc^a-jto . i^_V_JD"Kc75 rwx.moc73H^ ^^ v*^ 
CiJO-c^rD-Hr^ c73.r7xx."A r<f»~-)\\rD ^u^ r^"\o,c^x\rv— > r^»fY>HA"A 20 
. 3 r^"Kr^ cTxmjt o"\jdo . r^Vv^b.^ «^mVv cvvrDo . oocvm\^^-\^ 
,^^c73Vv-Vjj:d Vv"\-3C.o . r^j-x... r^"A"^-ii °^ s. . ^zrsVv oWrrao 
•^^ r^.\%.Y , ^"=^ *^ ^ r«^-\.^c73o .r^lmav^Vv V\"\-^ rs^oc7XJ":\ 

.:.r^-^"\iA 
y<^ \f\ . \ T^n \rr\ jc_m_y^o ^-^^^rp^r^To r^r^jrrx \ y,Vv Vvajctd* 35 
r;^Vv-rDO"\-^-r3 . cxv-rD r^^^_rDHr<lrD A^ 

r^ » VAl^"AO ^ » -n^rrt^-rx 

•\ fv>.Vw^Vv r^vJb^ r^j^"^-r7> ^jm r^\^\^ fv>\^^ . A^t^txwttd^a 
rv\ * T-v >-\ \^ c\ \ ,c7icvjD-rxje.o r<^.>.moc73S ,.__cvjD"H.iwO . r^Ajm 
y^r^ ^_r7)V\ .^^ \ \^ rtVvrwO .r^xv^^ ,c73Cv\.\^^o ,^^"\.» -^rD 3o 

^ Vldetur numerus e superiore falso repetitus. — - M>>. ^a-»»)©. — " ^Is. ox.'. 
H>.( l^l6 )<^ 

^\^ •>\;rT>-:\ r«wro"a.v^ vducn r^-Hcuao . un o-^x A.^^—» r^t"»^^,^ 

rC^v>.\^s^^"A r^iiA.:^ <7xr3 ^^\^o . r^^viA-A Vv.xr3-A r^^lA.^^ . <7J.\.:i. 

. r^Sajo^H-sa qx^zd ,o<t) .^J> ^ n. . r^o . r^Vwjt- r^^fvj£r>aj 

5 .\ 'N ra ojtjrx» r^Vv-»\A r<lv\.*»r<fo . r<^r<^^»Jii^^ r^cu o^tvxmo 

.TDoVv «TXTDo ^rd-^^rn VvA..X3^rvjcr«^ r^^tVA.y^ m.rDo .;.v\o-:\ 

.;.Y^;^^xir\^ r<A*^oc*"K )fv\n^fvjt.r«^ \<^>tv\v— ^ 

jCTJ-Koriir ^rvAj3^3cr«^ . r<f^.yio ^H.i^^o r^r^rrx^Jt.Vv Vv.k3C.r3o 

r«»^Vv_:io^* A-2.0 . ,^^ % fy>a-p\po ooa_xi._x>v-x.\«j30 .^Jlv^o * ^"9 ^' 

10 ^"V^ r^oVv_£o ocTXTDO . ^\^ r«wm":vm ^m ^ocn v^:^\x.-\ 

m\^-^ Ji3r"w=3 <7x.r3 r^\ ^ y ^o .r^iTaayiVv r^o<75 ,ooo^r^ 

\-x-^^,<75 . <7xXjp.Jt.o r^»^,\A \"Ko"K<7xx-. \rx^-« . r^^fVxx.-:\ 

.:.^"V^ r^^\b.r73 ^po r^^sv^rryxxy r^^vj-^Do VvAxDVvx.r'^ 

r^% fY>HA > g \^. . ^.i^S^o ^»H fv\s,o r^r^^rxsocVv ^vacrDO 

1 5 . r^^r^v^^ r^jAa^^vjm r^zry n. . ^mVv *._^vu.2ocr^o . ^rrxvA 
r^^.v.3C.r3 <7x.r3o .J. co-H^r"^ 3C-v\.^ ^-Tt^^ ^.173 ,<730"\":vjc.o 
f\jm Vv_x_rD r«^_x-x^H_9kO r«^_x_mo<73S o.ji^^jor'^ . ^N * t-v^ 

.:. ^r73^vA"A r«^r73or^Vv 
r^^juX^H3 ^ oA.^w .. A-ra^r^o ...iH cv>s..o r«:^r^:7Dt^Jc.Vv Vwatra 20 .l.pcvxjixrn-SnA Vv_5C_r3_^^r«^ x_rrx-yiO ,-_»\_x^_^o r^r^ -ry \ >c^ ^_v_3C-rDo .:. •^p\x.'\or«^ 
Vv-x-TD-A o"^-j^-i^)KrCr .s if.Vvo ^H CYvs»o r^r^lsrxNjcVv Vwacr^o 

.:.r^xmA 

95 r^^vrrs ^m-^ .^ ai<73 o"=VxyA^r«^ j^Vv\^o r^r^^rjabJc^ VvAacrao 

Vvjf ^"sVvr^r ^^^\>\A.vrD r^^vx^rD ctxtso .:. ^x^^^r^-^vo .^.^axoA 

.:. r^\-\x£^:>Sv^ 

^-Do r»;^ » fY»H^ ,^^a_rv-^i ^s ^Hi^To r^r^rJa-^ocVv Vwacrao 

wvir^^ . x^-Hcv.cDA r^Vv.v*Hr73 * ^ctxA^ ^r^ao . ^^-^nv ev\^\y^ 

3o .:. r«^jr«^":\ r"^\>.yArD rwAo . r^<7x\r<^\ r^j-^vncvS^ .^\»vyi ' Ms. JLA^Ijj (tertiae litterae superscriptum »). ■ ■i > «( l/i5 )•€-»— 

.:.>no-Kor«^-:\ rg^*\TTfY>»Qir^ r^oraS 
■\ s. ,^_a^jr73ot- j^^vro -7303 . ^^tv^^o r^t^rrx^JiaJc. VujcrDo 
vi"\jr^=D .VvAm ,»s^y.o rwr<l=rv\ ^ v. Vvj.3C-rDo •••r^joV-cior^ 

••• . ^ . AoXjr^ 5 
.^^•S fv\ ^ p^\._i^ r«w":v_^o , > .\ "^ y.o r^r^ "txato^ ^rv^iC-rao 
r^" "n r.o 1 cH_r3"\-_i^o . ch y 'n. ^ o r^j^OjA^r^A orv.\.-x-y^o 

. jra"S ^Ar^ r^^Vvr^ * \^^ r«^^rv_v_»^\_rbo . rr\ *^rt "Trk v \ 

r«^_v_r3o <7a"\Vvr"^ ^rv-yijo . r"w Vvr^!x^po r^^ » ^..x^ r^_r3jt.o 
C7x_:rx_3t. r<S-Joo . us. »\^ \v^ ^^ ^rv^r^-:\ r^ »^yA v^WinrTD 1 

• •• .^^•\fv\'\»Yy\r'^ 
p> \ fv) . .s ^^r^^o ^_>r^ v.^ra^o rdv^Jirx.\jrh)s\, Vv-V3C=> .^0^0 
^_moo"K":v_\\_m •K^^vjt.o ,r^\-\ A^>^ r<!\3«.o ooAAVio .^^"vt^:^ 
<^o-r7Di<l\ ^\_nor^o .usjA^ir^A r^TTj^x. . p<\x^o c7xvr3\"S.ro 
A\rwO . cTXjtrp^o r^xOoAxloA A\r^o .r^vAoj y\^n ^»*->\o i5 
r<lrp>x.o 2 c7)"^jaor"^o . crwxrD^jrD^ . ctjA ^rv.rrx.\jtr^o r^^xrTaJ^r^ 
. r^"A^\A cTXjcrD^ c73"S-r73 ^>_, \vyyj "^vjslO . A\r";^o c73-»Ho.r73jsA 
r^^TT^ ^ . ^TTD cTxrD .TDdNor^o . C7\rv^ roo c73jSor73,^A r^rpjco 

•^rdxx^^oA .^^CTaAi-A 
*hc)T\ ,^^ci\ fv\j^ p\ fv> r^\^r<lrD ^^^Vvo r^r^liyv \ r. Vv \wx.rD * 20 
r^^^vJDjfwrD ArDJD^r^o . r<^>\\y ocrs "^v^ r?^xr7Dooo^":\ r^^s^-KrdA 
A :^^ ,c730-_rD^or^o r^Lx-moooS ,c73oVv_yirwo •. r<^r<f % \ ^ 

.:. CTV^fV^^AO^ 

r^ \ %\. "^Q-^ .^^"H r^\Ar,o":\>rD ^ fw s^o r^r^m.\,3C.^ Vvijtr3 

• ^r^vrrx»c7xmA a5 
vAA-»r^— » . r^\. "nrh '■^ r^\ fv\ \^'-\rdci ^ r«^rwro.\jc.^ ^vvxtdo 
rdjDj-KorToA r^xroooi^ yOoaV V n . ootd . .Vi^ ^H fw\~^ ^r^ 

-\- ycn(\xriy\ci 
VvjcjrxnVvr'^ r"^mo"\rDr^rD r^Hji^^jtrrxyio r^^r^rTx^acVv Vvjjt— 

.:• ^Vv^VxA rwVvvrD\ r<^\c75 r^\-^ 3o 

1 Ms. o^". — 5 Ms. ua cHi". — ■ Ms. ]U^i. ^»^ "A"\.^^^r<fo . ^jXx. Vvjc \<^\ciY^s^ 000 ., cTiXj-^ v^» fY)-\a^.r3 
^fV_v_x_rD Y^-\. P'AO'^ ^ . Aa_V_»r^_r3 r^ s- y.^o ^_»H fv> \ ^ 
.r^"V£^*oc.^ \<l%iyc. r?^>"Koj^2k.r^r3 ^-rv r^s.iA . . N ^^ . r^r^^iriLvro^ 
5 y-V-se. .^A^ r"^»Jot. <^AoAr^>>x\.\\. morv^ ^.^^ ^<7>.ir73-A 
r^^^o^H ^ ^ . , Y^ ^ y ^i r^AA^Vv.rD r^oo rw=rx.\.i»^ ^m ^-a 
r^^tVA.y "^ ^A CTX^ .r^vrnVvo ^»\~nSr^o r^r^rJrxvrTa^ Vvxx. 
r^i^at^fvra . A^^x.r3 r<l\^-:\ c^oxio^n \r3 ^y^o^ ,\r7Do ^rvxTTa 

.<7X_r3 

1 . r^\.SK\r73 jTDOxx.^^ ,\m r^ooo ,c73oVv_»r^ r^_v_r3\ r^crxTDo 

.:. . A . r?fr<^rrxvrb^ Vvvy^ ^-a Vvxm 
c^-3u_£^":\r^^ Vv_x_r30 ^t\-Jc.o , ».s- ^ v.o v^r'Cj=ryji.rh)s\ Vv.xjt-. 
. cTX-rD . .^ :^ . \0mVL_r3 ^ «-^-A \ fv% ^ \^r\ r^^\_%\ V <\ 

1 5 . r<;^^\ % <Y>.^^ r^o r\ <v\.x°LrCf .raoirw» Vv.xr73 . w^^^ . ^twx. 

.:. CTXTD ^vio ^»^rvA^fvr3 \om^fvr3 r^Vm^^ucTxra 

. v^j2i.\.%\ \^ ^ r^\-^J9k ^rvjuTTa rcf^VAio r;^r?^rxx.!^-x.Vv ^rv-xoerDo 

.:. cTxrD . .ra.^ . ^j^xvrD r^A^r^ra 

r^^\j-S V ^ r^xAoj ,\ro ^xro ^(vie.o r^r^rrx^ac^ Vw^trDO 

90 .:. . A^ . \cvr3o^fvr3 

y<^r<^ "TTk V. V \\ ^fv_vjt- Ci30.j.x^A^r«w ,\ro r^ooo r<^{v>»joAy-Hj>^ 

r^rwrrx^jcVv ^rvvx. Vvxttdo . . o . >\yir^ ,\jc.^fvr3 r^H CY),\r mj^a 

.:. . vv ^ . ^o-roVv ^\-%r<^ ^ «A^-^\ \^^ ^^H^o . »s^^r^o 

.^.VvT.^l rwyvi":vr73 ^ro r^rrxiw p^S-cb r^vrDvra ctxtdo 

o5 .:.r^\»\\^ ^VAO» ,"\.r73 r^ocrs .r^\^^^ r^^ssxx.-^ cwn^tvrao 

. cTxrD . C7X.» . .V ^xra rC^vroVvo ^s^v.o r^r^^mVvit. ^tw>c^o 

.:.rwrD.x^ r^vx\a» y\m Vvxro 
yx.%\^y<^ 9\j=n VvjkTTa . -rv . ^jr^.xrbV\o r«^rdro^EVjc^ ^fV^jcrDo 

.:. . vx» . «^jSjvvi vA\»r^*"» r^.?\\r73 
3o ^ro ^xrD.»^A ^\jD^fV3t.r«^ .VvW\o ^x^rDJt.o r«^r<lrr)Vvx. VvvatrDo 

.:.r"wx.CDH.^ rwxr73oc7JA* *f\S\°. T^ dVAAa ^ r . V vA-^ us^r^ Y<^Vv"\a.r73TvVv r^txoiA cnA^rD^rv^o J^ 

.:. rdkrooooH VvAraA ^xoja p.\.jiD . -^^Vv . Vvvae. 

.:. r«^^rvAro":vj3 r«^Vv.kr3\ «^^crvj;^^ p\^ i . r^VvVv . ^rv^x. 5 

.:. ^Vv^VvA r^VviTDx ,^_o\^:i. TaA.^ . ^VvVv . Vvvx. 

.:.r«^Vso.:7D-^j3 i<r^fwrD\ -H^^^j^a p^\.jiD . AVvVv . ^rwx. 

''7 ''"• .:.-v^vr73* Vvjctd ,^_\»wvr3 . ctxx^VvVv . )s\X3L 

.:. ,^_cw:i.r3 r^o"^cn r^^^r^ . .^j^tdVvVv . Vvajc 

.:.r<jj3onj3 r«^Vvo«rr> r^ooo .-"^^^.^^xx. lo 

... r^^Vuj-^vrn .s^N^o r^^\Y^ )sv\:^\ . ctvaVvVv . ^x. 

•:• r^^a^Hjc":\ r«wiV\oro r^ocrs ^xiaxvrD . .V^VvVv . Vvajc 

.r-wi-Ho^ cnV^v— > r^^rno^ .\\^ro r^t\oo-A r«^ocn . r^^^ . ^vx. 

. e\^ ^y^ . vj . r^^TTDo^ .\ ^ tS axxjrna . ^"^ ^ .^As^r^^o 

^^s» r^^VAxr^r^ ^j":\ r^j^^^ . r^^^.jraHr^o . «^ tv^v"^ cTwrrso i5 

cTaJxj"^ r^_j3j^o«r^"A ^^ "«^"-^ rdjtTTxiLrao .r^jrrv^.- cn\ '^ 

'\^\-v.rrvA r^cTiSr^ ctjSa-^i^o -K^wrTD rdra^ja ^-n^ .rw^tvvjc^ 

•:.^'-^*\ - r^2^\o c^orarv\ cn*-»»AO 
r"^ocno r^^Sr'^ ^ \ s.-K . y\-^r^ ,-\jcVvr3 r^^i^x.-^ cn-KVvrao 
f^-TTa-rv-i^ ch-\..ai ^ > ^^ >\^tx^ ^\_^o .r^jra-K r«w^o\ 90 
. 3 i^.».jEv.\jJ3 ^jctvjVvSVvo i^j^j3cv.\_£^ chwTTx^o . A *.. \ rv \ 
•:.^.wj. ^xvic CTV» fY)"\a:v ^rn rd^ar^j:^ ocn p^"a "K^vrii 
,cnoVv.-»r'^ .r"w^-xJ3\nj ^^jS^raA r^ocn "H-^^^^n ocra r^o-SN^vr» 
r^^^S-yiAo ..^.jV_ro":\ cn \ *\":\ .^"\Vv ocno . r^ v » \^cvA r^ocn 

.J.r^-^vcTVjco Vv>r73o ^ro.ich o.5 

* 4^ v\ . >_^o » \. \r^-^ * r^^-S-iS-^L-J^ r^^-Acv-jc^ r^ocn rw.oo.j^o.J^S-x^ 

.:^..v^VvVv. Vvvv"-» . r<f\\^r). t^\^.\ ta-a tnrt ,y\y^r<^ ^-SjcVvra 

r^j-^Vxxio.iA-^v r«^Vvjj"\r7D ooljAcv^^vjjc- ^ro ^"a r^ocn ^cnoVvjr^ 

,cnor<f^\jc-^ ^^^cwjch ^m "oja . ^rToVv^A r^.^cvj^-c^x^r^-A cn"VrD 

' Ms. .JLll.. — - j in « alia manu in ms. corrpclum — ^ Puncta plur. 
desunl. Locus vix sanus. — ^ Numerus parum perspicuus. r<fVv^\.^\-^ ^0030 . «^^<73w»Hajy>> s. . A s. , cA^a cv^viVv.xi3r^o 

r^^X-b^-vrao r«^s.ovj:3 . o^Ai^rvjtr^-^N r^aor^ >v^-:\ r^:^\jco 
.0003 ^A.xj3,-i r^-^n-uA r^VvH-vijioo r<A*irDo .oocia* ^=73003 * /,o r". 
5 r^bi..o\o .oooi ^ » ~i<73w» r^^Xja ,^^oouk\jA.^^-A r^ fWAJoo 
^x^ r^VvjVv"\r<jo r«^^\.v^"^o . oocn ^•\x-m x.vYa^ra ^Vv_'^o 
r?l.v_»\jco .^000 r^A^ V 3tJr«^ A ^ \ r^Vvojr>_»a3"So .r^o<7j 
^^73 r^ocn ^oS^rTa-A r^mjco^^ . ooctj ^jA-SVvttd r^^^Vi^-rx 
^j.Ar^^fvrb-A r"wjc^o . ovja^ --p-Jvm-A r"^^^o\o . r<f^Vvv:\ 

1 "73JkyA":\ r^v^^So . ■:\'VQarr)^ r«^\A-A r^ojiLvio . r«^"\\^ 0^=3 
^a\ r^iJ^"^^ . cTsVvxra ^ro pAio p^Vii- y.v\.:^o . r^^tv\.yinrD 
r^Hj":\roA ,^^c7xvr73o .r^^miVs, A.iw r^rav^H ^^s>-^ r^fcTDAr"^ 
> »\,o-S^rvj3o . ooc7i ^^-^AJvVv.m r^\Hr«w ^o.rTD-^vrD . r^lmH 
r^.^~i30 ^\Vj^Vv.:t)"a x^v^ uN_»r^o . ^.»ja.A-c^o ooc73 ^Vvjvjo 

i5 ^oc73 v^y'^ ~n r^^Sr^ t<lv.:^c73 .C7xvi-A r"^c7DA«^ ^m rwr7D.vAH 
. •^^c73je.J3j^ r^XjDTD ^x\.\.xr7D-A r^v»v"->o . r«cf^rvr73C73j":\ r^\j3.^ 

r«^\.*':vr7D OOC730 . ^*J3"\i^ "^V.:^ OOC73 ^jJa.S.A"A ,^^C7X»Ho.SaiwO 

. w.^orv»H.m^\ yrd-^\(xjc^ .r^^rb^rT^o rd!\^x,Ck r«wVr"^o r^-TTDH 
p^-^-io . r'w\'\o-_a3.A ,^oc73u.v-r7Do r^H.,r3._p ooc7J ,^^c73^A-ro 

20 r^^x\.vi "^VTk. . r"dx^x\^r";f":\ r^^-Kaa. C7x\.^^ r^\ivoS-:\ r^V^y. 

^VAj^ r^^-vjo ^.»r<fo* . r<lr7xviH.rD Y^c^aArCf^ r^^o-^Srr) V46 v°. 

moV\ r^"AC73o . C73 »Ho ro ^^ o_\^ \ — 2L^r«wO c73l_Ao_^ 

. CTJ^A^ .\^f\ Vvir^^o . Vv\v^^rv.£^r«^ r^crAr^^^A r^ ^oj.ro.vi\roLr3 
2 o^fV-xToo cTsVvxrD A^o ,c730j.r3 A^o »c73o\s.. 1 A*\\-^ V\.»r"^o 

9 5 . ^SVv or^ "^.vi c73.vro o.\^\.^^r^":\ r^^VvxTD Vv»r^o .^^^c^aAsk 
. r^ocr»"^ -^^^r73o . r^v^oS-^ r"^":\N^ ovva^a -To^^vro ,^__o.!iwV\jt-i":\ 

XAY^ A:vO . "^r^O .^jJ3\ n.^ 3 ^x^OC Vv\^ UN.»r^ ^":\ "^X^^ 

^cvA r«^ifV-^^_^^^ .. r"^^^ov-rDo r<^^\.j^":vr3 ,c7JoVv.»r";^ "^.^ 

^jroo . ,c73cv-r73uw^ ys-»r«^ "a*^ \ \^ ., r^ocTj r^A^.rrj r^^c^xAr"^ 

3o . ^.n\ rDoVvo . AjA.n vvj r^r^j^^^x^ r^"\cvA_ yNw»r^ r^oc75"^ 

1 Ms. iiA". — 2 Ms. ^:'. — '